Anda di halaman 1dari 34

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TINGKATAN 2 TAHUN 2014 MINGGU 1

(2/1/2014 5/1/2014)

OBJEKTIF 1.1 Memahami organ deria dan fungsinya.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

CATATAN

BAB 1 : DUNIA MELALUI MELALUI ORGAN DERIA Menjalankan ak !"! ! 1.1.1 B(D1E1 untuk menghubungkait Mengenal asti dan Menghubungkait lima deria, organ deria mengaitkan lima deria, organ dan rangsangan. organ deria dengan deria dan rangsangannya. rangsanganya Me#$!n%an&kan a a 1.1.' melalui akti&iti yang berlaku dalam Menyatakan laluan dari ada badan kita a abila rangsangan ke ada gerak rangsangan dikesan. balas! "angsangan #rgan deria $araf #tak $araf %erak balas. Menjalankan ak !"! ! untuk mengka(i yang berikut! a)struktur kulit manusia yang terlibat dalam engesanan rangsangan. b) ke ekaan kulit ada bahagian badan yang berlainan terhada rangsangan. Me#$!n%an&kan ke ekaan kulit berhubung situasi berikut! a) menerima suntikan. 1.'.1 Mengenal asti struktur kulit manusia yang terlibat dalam engesanan rangsangan. 1.'.' Menyatakan fungsi rese tor yang berbe)a*be)a tekanan, haba, sakit. 1.'.) Membuat kesim ulan tentang ke ekaan kulit ada bahagian badan yang berlainan terhada rangsangan. B)D1E1 Melabel struktur kulit , menerangkan fungsi rese tor, menyusun laluan dari ada rangsangan ke ada gerak balas serta men(elaskan ke ekaan kulit ketika menerima suntikan dan menggunakan +raille B(D'E1 Menghubungkait ke ekaan kulit

2
('/1/2014 12/1/2014)

1.' Memahami deria sentuhan.

b) menggunakan +raille.

terhada rangsangan melalui akti&iti

MINGGU ,

OBJEKTIF 1.)

CADANGAN AKTIVITI Me#$!n%an&kan struktur hidung dan kedudukan sel*sel deria bau menggunakan model, .arta, erisian kom uter dan bahan bantu menga(ar yang lain. Menjalankan ak !"! ! untuk mengesan ka/asan berbe)a ada lidah yang bergerak balas terhada rasa yang berbe)a Men(alankan akti&iti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

HASIL PEMBELAJARAN 1.).1 Mengenal asti struktur hidung. 1.).' Mengenal asti kedudukan sel deria bau dalam engesanan bau. 1.(.1 Mengenal asti ka/asan berbe)a ada lidah yang bergerak balas terhada rangsangan yang berbe)a. 1.(.' Menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.

EVIDENS PENTAKSIRAN

CATATAN C* ! Ma*l!+*, Ra-*l .1(/1/1(0

(1,/1/2014 Memahami deria bau. 1-/1/2014)

1.(

(20/1/2014 Memahami deria rasa. 2'/1/2014)

B(D)E1 Melabel struktur hidung, menentukan kedudukan sel deria bau, menentukan ka/asan berbe)a ada lidah yang bergerak balas terhada rasa yang berbe)a dan menghubungkait deria rasa dengan deria bau melalui akti&it0

1.1

(21/1/2014 Memahami deria 2/2/2014) endengara

Memerhati dan mengenal asti struktur telinga manusia. Membin.angkan fungsi setia bahagian ada

1.1.1 Mengenal asti struktur telinga manusia. 1.1.' Menerangkan fungsi bahagian

B)D'E1 Melabel struktur telinga manusia, menerangkan fungsi struktur dan men(elaskan mekanisme endengaran

C* ! Ta2*n Ba,* C!na .)3/1/'31( 4 (/'/1(0

struktur telinga manusia. Membin.angkan mekanisme endengaran.

berbe)a ada telinga manusia. 1.1.) Memerihalkan bagaimana kita mendengar.

MINGGU '
(,/2/2014 -/2/2014)

OBJEKTIF 1.5 Memahami deria englihatan

CADANGAN AKTIVITI Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Mengum ul maklumat tentang struktur dan fungsi setia bahagian mata. Membin.angkan bagaimana kita melihat.

HASIL PEMBELAJARAN 1.5.1 Mengenal asti struktur mata manusia. 1.5.' Menerangkan fungsi bahagian yang berbe)a ada mata. 1.5.) Memerihalkan bagaimana kita melihat.

EVIDENS PENTAKSIRAN B)D)E1 Melabel struktur mata manusia, menerangkan fungsi struktur dan men(elaskan bagaimana manusia boleh melihat

CATATAN C* ! Ta2*n Ba,* C!na .)3/1/'31( 4 (/'/1(0

MINGGU 1

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan ak !"! ! untuk mengka(i! a) antulan .ahaya. b) embiasan .ahaya di antara dua medium yang berbe)a ketum atan. Men&*#7*l #akl*#a tentang (enis ke.a.atan englihatan dan sumbangan/ enggunaan teknologi untuk membetulkannya. Menjalankan ak !"! ! untuk menun(ukkan rabun (auh dan rabun dekat serta .ara membetulkanannya. Me#$!n%an&kan maksud astigmatisme dan .ara membetulkannya. Menjalankan ak !"! ! untuk mengka(i! a) ilusi o tik. b) titik buta. Me#$!n%an&kan hubungan antara englihatan stereosko ik dan monokular dengan kemandirian hai/an. Men&*#7*l #akl*#a tentang alat untuk mengatasi had deria englihatan.

1.6 (10/2/2014 Memahami .ahaya dan 1'/2/2014) englihatan.

HASIL PEMBELAJARAN 1.6.1 Memerihalkan sifat*sifat .ahaya (iaitu! antulan dan embiasan). 1.6.' Menyatakan elbagai (enis ke.a.atan englihatan. 1.6.) Menerangkan .ara embetulan ke.a.atan englihatan. 1.6.( Menyatakan dan memberi .ontoh had deria englihatan. 1.6.1 Mengaitkan englihatan stereosko ik dan monokular dengan kemandirian hai/an. 1.6.5 Mengenal asti alat*alat yang sesuai untuk mengatasi had deria englihatan.

EVIDENS PENTAKSIRAN B(D(E1 Menentukan antulan dan embiasan .ahaya di antara dua medium yang berbe)a ketum atan melalui akti&iti B1D1E1 Menamakan elbagai (enis ke.a.atan englihatan B(D1E1 Menun(ukkan rabun (auh, rabun dekat ,.ara membetulkannya dan mengenal asti ilusi o tik dan titik buta melalui akti&iti B)D(E1 Men(elaskan englihatan stereosko ik dan monokular serta mengaitkan dengan kemandirian hai/an

CATATAN

MINGGU 2

OBJEKTIF 1.8

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan ak !"! ! untuk mengka(i! a) enghasilan bunyi. b) ke erluan medium untuk emindahan bunyi. .) antulan dan enyera an bunyi. Mengum ulkan maklumat tentang! a) ke.a.atan endengaran. b) .ara embetulan ke.a.atan endengaran. Me#$!n%an&kan had endengaran dan .ara meningkatkan keu ayaan endengaran. Menjalankan ak !"! ! untuk mengka(i endengaran stereofonik yang di erlukan bagi menentukan arah bunyi.

(11/2/2014 Memahami bunyi dan 2,/2/2014) endengara

HASIL PEMBELAJARAN 1.8.1 Memerihalkan sifat bunyi 1.8.' Menerangkan antulan dan enyera an bunyi 1.8.) Menerangkan ke.a.atan endengaran 1.8.( Menerangkan .ara embetulan ke.a.atan endengaran 1.8.1 Menyatakan had endengaran 1.8.5 Menyatakan alat yang digunakan untuk mengatasi had endengaran 1.8.6 Menerangkan endengaran stereofonik

EVIDENS PENTAKSIRAN B(D5E1 Menghubungkait enghasilan, ke erluan medium untuk emindahan, antulan dan enyera an bunyi melalui akti&iti B)D1E1 Men(elaskan ke.a.atan endengaran dan .ara embetulannya B(D5E' Menghubungkait enghasilan, ke erluan medium untuk emindahan, antulan dan enyera an bunyi melalui akti&iti B5D1E1 3embentangan hasil buku skra mengenai alat teknologi yang sesuai untuk mengatasi masalah had deria englihatan dan endengaran

CATATAN

OBJEKTIF 1.9 (24/2/2014 Memahami rangsangan 2/,/2014) dan gerak balas tumbuhan

MINGGU -

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan ek-7e,!#en untuk mengka(i dan mengenal asti! a) rangsangan* rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. b) bahagian*bahagian tumbuhan yang eka terhada rangsangan yang tertentu. Membin.angkan bagaimana gerak balas terhada ransangan enting untuk kemandirian tumbuhan.

HASIL PEMBELAJARAN 1.9.1 Menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. 1.9.' Mengenal asti bahagian tumbuhan yang eka terhada rangsangan tertentu. 1.9.) Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.

EVIDENS PENTAKSIRAN B)D5E1 Menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya B1D1E1 Men(elaskan rangsangan dengan gerak balas tumbuhan melalui eks erimen

CATATAN

MINGGU 10
(,/,/2014 -/,/2014)

OBJEKTIF '.1 Menganalisa kelas*kelas makanan.

11
(10/,/201 4 1'/,/2014 )

'.'
Menilai kepentingan gizi seimbang

HASIL PEMBELAJARAN EVIDENS PENTAKSIRAN BAB ' : NUTRISI Me#$!n%an&kan kelas '.1.1 B)D6E1 makanan iaitu karbohidrat, Menerangkan melalui Men(elaskan fungsi 1 rotein, lemak, &itamin, .ontoh kelas makanan. kelas makanan mineral, ela/as dan air '.1.' serta menyatakan Menyatakan fungsi setia B(D6E1 fungsinya. kelas makanan. Menentukan kehadiran '.1.) kan(i, glukosa, rotein Menjalankan ak !"! ! untuk Mengu(i kan(i, glukosa, dan lemak melalui mengu(i kan(i (larutan rotein dan lemak. akti&iti iodin), glukosa (larutan +enedi.t), rotein (bahan u(i Millon) dan lemak (u(ian alkohol* emulsi). Me#$!n%an&kan! '.'.1 B'D1E1 a) a a maksud diet Menyatakan maksud gi)i Memberi maksud gi)i seimbang. seimbang. seimbang b) faktor yang menentukan '.'.' gi)i seimbang seseorang! Menyatakan faktor yang B)D6E) umur, sai), (antina, mesti di ertimbangkan Men(elaskan faktor* eker(aan, iklim, keadaan a abila meran.ang gi)i faktor yang menentukan kesihatan. seimbang. gi)i '.'.) seimbang dan Mengum ul embungkus Menerangkan bagaimana bagaimana faktor ini makanan yang faktor berkenaan memberi memberi kesan menun(ukkan nilai kalori kesan ke ada gi)i ke ada gi)i seimbang makanan dan membuat seimbang. senarai untuk menun(ukkan '.'.( B)D6E' nilai kalori bagi setia (enis Menyatakan kuantiti tenaga Menyatakan kuantiti makanan. dalam setia gram tenaga dalam setia karbohidrat, rotein dan gram Membin.angkan untuk lemak. karbohidrat, rotein dan menganggar nilai kalori '.'.1 lemak ada makanan dalam satu Menganggar kalori embungkus

CADANGAN AKTIVITI

CATATAN

MINGGU OBJEKTIF 12 '.) (11/,/201 Memahami 4 sistem 21/,/2014 en.ernaan ) manusia.

hidangan. Meran.ang gi)i seimbang untuk satu hari (sara an, makan tengahari dan makan malam). CADANGAN AKTIVITI Membin.angkan en.ernaan sebagai enguraian molekul makanan yang besar ke ada molekul yang lebih ke.il yang boleh larut dan sedia disera oleh badan.

1,
(,1/,/201 4 '/4/2014)

'.( Memahami roses enyera an makanan ter.erna.

makanan yang diambil dalam setia hidangan. '.'.5 Meran.ang satu gi)i seimbang. HASIL PEMBELAJARAN '.).1 Menerangkan maksud en.ernaan. '.).' Mengenal asti bahagian sistem en.ernaan. '.).) Memerihalkan aliran makanan melalui salur Mengenal asti bahagian en.ernaan. sistem en.ernaan dan '.).( aliran makanan melalui Menyatakan fungsi organ salur en.ernaan dengan dalam sistem en.ernaan. menggunakan model/ '.(.1 .arta/45 "#M Memerihalkan roses en.ernaan dalam salur en.ernaan. '.(.5 Menyenaraikan hasil en.ernaan karbohidrat, rotein dan lemak. CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 .''/)/'31(:)3/)/'31(0 Membin.angkan roses '.(.1 enyera an hasil Menerangkan roses en.ernaan dalam usus enyera an hasil ke.il. en.ernaan. Menjalankan ek-7e,!#en untuk menun(ukkan enyera an '.(.' Membuat inferens tentang enyera an glukosa

makanan dan membuat anggaran (umlah kalori bagi setia hidangan EVIDENS PENTAKSIRAN B'D'E1 Memberi maksud en.ernaan B)D8E1 Melabel dan menerangkan fungsi organ dalam sistem en.ernaan B)D8E' Menerangkan roses enguraian molekul makanan, alirannya dalam sistem en.ernaan dan menyenaraikan hasil en.ernaan bagi karbohidrat, rotein dan lemak CATATAN

B1D'E1 Menun(ukkan enyera an glukosa melalui tiub &isking melalui eks erimen

glukosa melalui tiub 6isking. MINGGU OBJEKTIF 1, '.1 (,1/,/201 Memahami 4 enyera an '/4/2014) semula air dan enyahtin(aan CADANGAN AKTIVITI Me#$!n%an&kan enyera an semula air oleh usus besar dan roses enyahtin(aan. Me#$!n%an&kan ke entingan amalan emakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.

melalui tiub 6isking.

HASIL PEMBELAJARAN '.1.1 Menyatakan bagaimana air disera semula dalam usus besar. '.1.' Menerangkan enyahtin(aan. '.1.) Mengaitkan masalah enyahtin(aan dengan amalan emakanan. '.5.1 Me/a(arkan ke entingan makan makanan berkhasiat. '.5.' Mem raktikkan amalan emakanan yang betul. '.5.) Me/a(arkan engagihan makanan ke ada yang kurang bernasib baik/memerlukan. '.5.( Mengaitkan adab makan yang mene ati sensiti&iti dan ke er.ayaan agama.

EVIDENS PENTAKSIRAN B)D8E) Men(elaskan roses enyera an hasil en.ernaan, roses enyera an semula air dan enyahtin(aan serta mengaitkan amalan emakanan dengan masalah enyahtin(aan B5D'E1 3embentangan hasil enulisan 7makanan dan amalan emakanan7 dalam elbagai bentuk ersembahan berkaitan! 8 ke entingan makan makanan berkhasiat 8 mem raktikkan amalan emakanan yang betul 8 me/a(arkan engagihan makanan ke ada yang kurang bernasib baik/ memerlukan 8 mengaitkan adab makan yang mene ati sensiti&iti dan ke er.ayaan agama

CATATAN

14
(1/4/2014 1,/4/2014 )

'.5 Mem raktikka n amalan emakanan yang sihat.

Meran.ang dan melaksanakan amalan emakanan yang sihat. Membin.angkan to ik berikut! a) mem raktikkan amalan emakanan sihat (.ontoh! makan makanan seimbang dan makan se.ara sederhana). b) engagihan makanan ke ada yang kurang bernasib baik/memerlukan. .) membudayakan adab

MINGGU 15
(14/4/201 4 20/4/2014 )

OBJEKTIF

).1 Memahami ke elbagaian organism hidu dan engelasanny Mengum ul dan a mengelaskan elbagai tumbuhan dan hai/an berdasarkan .iri se unya. * 9ai/an! 0n&ertebrata, &ertebrata, mamalia, ikan, burung, amfibia, re tilia. * :umbuhan! :umbuhan berbunga, tumbuhan tidak berbunga, monokotiledon, dikotiledon. * Membina eta konse tentang organisma hidu berdasarkan engelasan di atas.

makan yang mene ati sensiti&iti dan ke er.ayaan agama CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN BAB ) : BIODIVERSITI Membin.angkan ).1.1 ke elbagaian .iri Menerangkan ke elbagaian umum organisma organisma hidu dalam satu hidu habitat. ).1.' Mengelaskan ke elbagaian hai/an berdasarkan .iri se unya. ).1.) Mengelaskan ke elbagaian tumbuhan berdasarkan .iri se unya. ).1.( Menerangkan ke entingan ke elbagaian ke ada ersekitaran.

EVIDENS PENTAKSIRAN B)D9E1 Mengelaskan ke elbagaian hai/an dan tumbuhan serta men(elaskan ke entingan ke elbagaian organisma ke ada ersekitaran

CATATAN

MINGGU OBJEKTIF 1'

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDEN PENTAKSIRAN

CATATAN

BAB ( : SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN (.1 Menjalankan kaj!an (.1.1 B'D)E1 (21/4/201 Menganalisa la7an&an untuk Menyatakan maksud s esis, Memberi maksud s esies, 4 $aling mengka(i s esis, o ulasi dan komuniti. o ulasi, komuniti, habitat 21/4/2014 bersandaran habitat, (.1.' dan ;kosistem ) antara o ulasi, komuniti Menyatakan maksud habitat organisma dalam suatu dan ekosistem. B(D8E1 hidu ekosistem. (.1.) Menghubungkait s esis, Mengenal asti elbagai habitat, o ulasi, komuniti Men(alankan habitat dalam satu ekosistem. dengan saling 7e,$!n%an&an (.1.( bersandaran antara tentang saling Menerangkan melalui .ontoh organisma hidu dan bersandaran saling bersandaran organisma ersekitaran dalam antara organisma hidu dan ersekitaran untuk me/u(udkan ekosistem hidu dan ersekitaran me/u(udkan ekosistem yang yang seimbang melalui untuk me/u(udkan seimbang. ka(ian la angan ekosistem yang seimbang. (.' Menilai interaksi antara organisma hidu . Mengum ul dan mentafsir data tentang (enis interaksi antara organisma hidu se erti berikut! a) mangsa* emangsa. b) simbiosis! komensalisme, mutualisme, arasitisme ersaingan. (.'.1 Menyenaraikan (enis interaksi antara organisma hidu . (.'.' Menerangkan dengan .ontoh interaksi antara organism hidu . (.'.) Me/a(arkan ke entingan interaksi antara organisma hidu dan ersekitaran. B)D13E1 Men(elaskan elbagai interaksi di antara organisma hidu , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B5D)E1 .'/)0 Men(alankan satu forum dari bahan enulisan berkaitan!

MINGGU 11
(22/4/201 4 4/5/2014)

OBJEKTIF (.) Mensintesis siratan makanan.

Men(alankan satu akti&iti untuk menun(ukkan ke entingan interaksi antara organisma dan ersekitaran. CADANGAN AKTIVITI Mengum ul dan mentafsir data tentang engeluar, engguna, engurai dan iramid nombor. Membina siratan makanan dari ada bebera a rantai makanan dan mengenal asti engeluar, engguna dan engurai. Membin.angkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. Mengendalikan satu ermainan untuk menun(ukkan kesan enambahan atau engurangan bilangan organisma dalam iramidnombor. Membin.angkan

(.'.( Menerangkan melalui .ontoh kebaikan dan keburukan ka/alan biologi dalam menga/al bilangan musuh tanaman di ka/asan tertentu. HASIL PEMBELAJARAN (.).1 Menerangkan maksud engeluar, engguna dan engurai. (.).' Menggabungkan bebera a rantai makanan untuk membina siratan makanan. (.).) Mengenal asti engeluar, engguna dan engurai dalam siratan makanan. (.).( Membina iramid nombor dari ada rantai makanan. (.).1 Mengaitkan siratan makanan dan iramid nom or dengan aliran tenaga. (.).5 Meramal akibat sekiranya satu kom onen organisma hidu dalam satu ekosistem tiada.

8 <e entingan interaksi antara organisma hidu dan ersekitaran 8 Men(elaskan kebaikan dan keburukan ka/alan biologi dalam ertanian EVIDENS PENTAKSIRAN B'D(E1 Memberi maksud engeluar, engguna dan engurai dalam siratan makanan B)D13E1 Men(elaskan elbagai interaksi di antara organisma hidu , membina siratan makanan dan aliran tenaga dalam siratan makanan B)D13E' Mengaitkan iramid nombor yang dibina dengan aliran tenaga serta meramalkan a a yang akan berlaku (ika ketiadaan satu kom onen CATATAN C* ! Ha,! Peke,ja .1/1/'31(0

akibat sekiranya satu kom onen organisma hidu dalam satu ekosistem tiada.

MINGGU OBJEKTIF 12 (.( (5/5/2014 Menganalisa fotosintesis


11/5/2014 )

CADANGAN AKTIVITI Men(alankan erbin.angan tentang fotosintesis. Men(alankan eks erimen menentukan faktor yang di erlukan untuk fotosintesis (.ontoh! karbon dioksida, air, .ahaya dan klorofil). Membin.angkan ke entingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membin.angkan kitar karbon dan kitar oksigen.

HASIL PEMBELAJARAN (.(.1 Menyatakan maksud fotosintesis. (.(.' Menyatakan faktor yang di erlukan untuk fotosintesis. (.(.) Menyatakan hasil fotosintesis. (.(.( Menga/al embolehubah yang di erlukan untuk fotosintesis. (.(.1 Menerangkan eranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.

EVIDENS PENTAKSIRAN B1D)E1 Menerangkan maksud fotosintesis dan menentukan faktor*faktor yang di erlukan untuk fotosintesis melalui eks erimen B)D11E1
Men(elaskan eranan fotosintesis, kitar karbon dan kitar oksigen dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang

CATATAN

MINGGU 1-

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Mengum ul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidu . Menjalankan kaj!an la7an&an di hutan sim an semula(adi (tanah lemba , hutan tanah tinggi atau hutan hu(an tro ika) atau santuari hai/an untuk mengka(i emuliharaan dan emeliharaan organisma hidu . Men(alankan 7e,$!n%an&an tentang bagaimana kema(uan dalam sains dan teknologi membantu emuliharaan dan emeliharaan organisma hidu . Menjalankan -a * ke#7en yang menekankan ke entingan emuliharaan dan emeliharaan organisma hidu / men(alankan =main eranan> yang melibatkan ihak yang berkenaan dalam enyelesaian masalah yang berhubungkait dengan emuliharaan dan emeliharaan

HASIL PEMBELAJARAN (.1.1 Menerangkan maksud emuliharaan dan emeliharaan organisma hidu . (.1.' Menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidu . (.1.) Me/a(arkan ke entingan emuliharaan dan emeliharaan organisma hidu . (.1.( Menyokong akti&iti yang dian(urkan oleh elbagai ihak memelihara dan memulihara organisma hidu .

(.1 (12/5/201 Menilai 4 ke entingan 12/5/2014 emuliharaa ) n dan emeliharaa n organism hidu .

EVIDENS PENTAKSIRAN B)D1'E1 Men(elaskan maksud emuliharaan dan emeliharaan serta menyatakan langkah*langkah untuk memulihara dan memelihara organisma hidu

CATATAN

organisma hidu .

MINGGU 1(12/5/201 4 12/5/2014 )

OBJEKTIF (.5 Menilai eranan manusia dalam mengekalka n keseimbang an semula(adi.

CADANGAN AKTIVITI Men(alankan sesi sumbangsaran untuk membin.angkan isu ersekitaran yang memberi kesan ke ada keseimbangan semula(adi dan .ara menyelesaikannya. Men(alankan erbin.angan untuk me/a(arkan baha/a manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan roduktif untuk memastikan kehidu an yang harmoni

HASIL PEMBELAJARAN (.5.1 Menerangkan kesan akti&iti manusia terhada keseimbangan semula(adi. (.5.' Memerihalkan .ara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan ersekitaran. (.5.) Me/a(arkan baha/a manusia memerlukan ekosistem yang stabil, roduktif dan seimbang

EVIDENS PENTAKSIRAN B5D)E1 Men(alankan satu forum dari bahan enulisan berkaitan! 8 <e entingan interaksi antara organisma hidu dan ersekitaran 8 Men(elaskan kebaikan dan keburukan ka/alan biologi dalam ertanian

CATATAN

MINGGU 20
(1-/5/201 4 25/5/2014 )

OBJEKTIF 1.1 Menganalisa .iri fi)ikal air.

CADANGAN AKTIVITI HASIL PEMBELAJARAN BAB 1 : AIR DAN LARUTAN Menjalankan ak !"! ! 1.1.1 untuk Menyatakan maksud takat menentukan yang berikut! beku air. ? takat beku air, ? takat didih air. 1.1.' Menyatakan maksud takat Menjalankan ak !"! ! didih air. untuk memerhatikan kesan 1.1.) bendasing ke atas .iri Memerihalkan .iri fi)ikal fi)ikal air. air. 1.1.( Menerangkan melalui .ontoh kesan bendasing ke atas .iri fi)ikal air.

EVIDENS PENTAKSIRAN B(D9E1 Menentukan takat beku dan takat didih air berdasarkan :eori <inetik serta menentukan kesan bendasing melalui akti&iti

CATATAN

1.' Menganalisa kom osisi air.

Menjalankan elek ,;l!-!untuk menentukan nisbah hydrogen ke ada oksigen dalam satu molekul air.

1.'.1 B(D13E1 Menentukan kom osisi air. Menentukan kom osisi air melalui elektrolisis serta 1.'.' mengu(i kehadiran Mengu(i kehadiran hidrogen dan oksigen hidrogen melalui akti&iti dan oksigen.

MINGGU OBJEKTIF 21 1.) (2'/5/201 Menganalisa 4 roses 21/5/2014 enye(atan ) air.

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan ek-7e,!#en untuk mengka(i faktor mem engaruhi enye(atan air iaitu kelemba an, suhu ersekitaran, luas ermukaan dan ergerakan udara. Me#$!n%an&kan faktor yang mem engaruhi kadar enye(atan dan kaitannya dengan :eori <inetik. Me#$!n%an&kan ersamaan dan erbe)aan antara enye(atan dengan endidihan. Mengum ul maklumat tentang roses enye(atan dan a likasinya dalam kehidu an harian iaitu mengeringkan akaian, enga/etan hasil ertanian dan em rosesan makanan.

HASIL PEMBELAJARAN 1.).1 Menerangkan maksud enye(atan 1.).' Menerangkan melalui .ontoh faktor yang mem engaruhi kadar enye(atan air dengan meru(uk :eori <inetik. 1.).) Membanding dan membe)akan antara enye(atan dengan endidihan. 1.).( Memerihalkan a likasi enye(atan air dalam kehidu an harian.

EVIDENS PENTAKSIRAN B'D1E1 Memberi maksud enye(atan B)D1)E1 Membanding be)a antara enye(atan dengan endidihan serta memberi .ontoh a likasi enye(atan air dalam kehidu an harian B1D(E1 Membuktikan kelemba an, suhu ersekitaran, luas ermukaan dan ergerakan udara mem engaruhi enye(atan melalui eks erime

CATATAN

CUTI PERTENGAHAN TAHUN .'8/1/'31(:11/5/'31(0

MINGGU 22

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Me#$!n%an&kan erbe)aan antara )at terlarut, elarut dan larutan. Menjalankan ak !"! ! untuk menyediakan larutan .air, larutan ekat dan larutan te u. Me#$!n%an&kan ersamaan dan erbe)aan antara larutan .air, larutan ekat dan larutan te u. Menjalankan ak !"! ! untuk menun(ukkan erbe)aan antara larutan dengan bahan teram ai. Menjalankan ek-7e,!#en untuk menentukan faktor yang mem engaruhi kelarutan )at terlarut (enis elarut, (enis )at terlarut, suhu elarut. Menjalankan ek-7e,!#en untuk menentukan faktor yang mem engaruhi kadar keterlarutan! suhu elarut, kadar ka.auan, sai) )at terlarut. Me#$!n%an&kan ke entingan air sebagai elarut uni&ersal dalam kehidu an harian.

1.( (1'/'/201 Menganalisa 4 larutan dan 22/'/2014 kelarutan.


)

HASIL PEMBELAJARAN 1.(.1 Menerangkan maksud )at terlarut, elarut dan larutan. 1.(.' Membanding dan membe)akan antara larutan .air, larutan ekat dan larutan te u. 1.(.) Menerangkan maksud bahan teram ai. 1.(.( Menerangkan maksud kelarutan.

EVIDENS PENTAKSIRAN B'D5E1 Memberi maksud )at terlarut, elarut, larutan dan bahan teram ai B(D11E1 Menun(ukkan erbe)aan antara (enis larutan dan bahan teram ai melalui akti&iti B1D1E1 Menentukan faktor* faktor yang mem engaruhi keterlarutan )at terlarut melalui eks erimen

CATATAN

1.(.1 B)D1(E1 Menerangkan faktor yang Menerangkan mem engaruhi kelarutan ke entingan air sebagai )at terlarut di dalam air. elarut uni&ersal dan kegunaan 1.(.5 elarut organik dalam Menerangkan kehidu an seharian ke entingan air sebagai elarut uni&ersal dalam kehidu an. 1.(.6 Memberi .ontoh kegunaan elarut organik di dalam kehidu an

MINGGU 2,
(2,/'/201 4 2-/'/2014 )

OBJEKTIF 1.1 Menganalisa asid dan alkali.

Mengum ul maklumat tentang a likasi elarut organik dalam kehidu an harian. CADANGAN AKTIVITI Menjalankan ak !"! ! untuk mengka(i! sifat asid dari as ek nilai 9, rasa, sifat mengkakis, kesan ke atas kertas litmus, tindakan terhada logam se erti magnesium dan )ink. sifat alkali dari as ek nilai 9, rasa, mengkakis, kesan ke atas kertas litmus. Men(alankan 7e,$!n%an&an untuk mendefinisi se.ara o erasi asid dan alkali. Menjalalankan ak !"! ! untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidu an harian. Mengum ul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidu an harian se erti bidang ertanian dan industri. Membin.angkan maksud

harian. HASIL EVIDENS PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN 1.1.1 B(D1'E1 Mengenal asti sifat asid. Menentukan bahan yang bersifat asid dan 1.1.' alkali melalui Mengenal asti sifat akti&iti alkali. 1.1.) Menyatakan asid dan alkali hanya menun(ukkan sifatnya dengan kehadiran air. 1.1.( Menerangkan melalui .ontoh definisi asid dan alkali. 1.1.1 Mengenal asti bahan berasid dan beralkali dalam kehidu an harian 1.1.5 Menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidu an harian. CATATAN

eneutralan.

MINGGU 24
(,0/'/201 4 '/1/2014)

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI Menjalankan ak !"! ! untuk menentukan eneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida ada ke ekatan yang sama. Me#$!n%an&kan a likasi eneutralan dalam kehidu an harian (.ontoh! menggunakan syam u dan era i, dan meneutralkan sengatan serangga).

HASIL PEMBELAJARAN 1.1.6 Menerangkan maksud eneutralan. 1.1.8 Menulis ersamaan erkataan untuk memerihalkan roses eneutralan. 1.1.9 Menerangkan melalui .ontoh kegunaan eneutralan dalam kehidu an harian. 1.5.1 Menyenaraikan sumber air semula (adi. 1.5.' Menyatakan sebab embersihan air. 1.5.) Memerihalkan elbagai (enis kaedah embersihan air. 1.5.( Membandingkan kelebihan

EVIDENS PENTAKSIRAN B)D11E1 Menerangkan maksud eneutralan melalui ersamaan erkataan serta .ontoh a likasi eneutralan dalam kehidu an seharian

CATATAN

25
(1/1/2014 1,/1/2014 )

1.5 Menganalisa kaedah embersihan air.

Membuat la/atan ke lo(i embersihan air. $umbangsaran tentang yang berikut! sumber air semula (adi. sebab embersihan air. Membin.angkan elbagai (enis kaedah embersihan air se erti enurasan, endidihan, engklorinan dan enyulingan. Men(alankan akti&iti untuk mengka(i elbagai (enis kaedah embersihan air se erti enurasan, endidihan dan enyulingan.

B1D'E1 Menamakan sumber air semula(adi dan bahan .emar air B)D15E1 Menerangkan ke entingan embersihan air dan kaedah embersihannya serta kebaikan dan keburukan sesuatu kaedah

MINGGU 25

OBJEKTIF

1.6 (1/1/2014 Menganalisa sistem 1,/1/2014 bekalan ) air.

2'
(14/1/201 4 20/1/2014 )

1.8
Memahami pemeliharaan kualiti air

HASIL PEMBELAJARAN Mela/at ke lo(i em rosesan air 1.6.1 untuk mengka(i sistem bekalan air Memerihalkan dan eringkat yang terlibat dalam bagaimana embersihan air. sistem bekalan air Membin.angkan .ara berfungsi. men(imatkan air. Membuat ro(ek untuk mengka(i 1.6.' (umlah urata Menerangkan .ara kegunaan air di rumah. untuk men(imatkan air. Mengum ul dan mentafsir data 1.8.1 tentang bahan .emar yang Memberi .ontoh merangkumi! bahan .emar air. bahan buangan industri se erti 1.8.' bahan kimia dan sisa Menerangkan kesan radioaktif. en.emaran air ke bahan buangan domestik atas benda hidu . se erti sam ah sara dan kumbahan. 1.8.) bahan kimia dari ada akti&iti Menerangkan .ara ertanian se erti ba(a dan menga/al ra.un hai/an erosak. en.emaran air. engelodakan yang ber un.a dari ada embinaan dan 1.8.( enebangan hutan. Menerangkan .ara :um ahan dari ada ka al memelihara air dan minyak. kualitinya Mengendalikan erbin.angan

Murid membentangkan da atan mereka untuk membin.angkan kelebihan dan kekurangan elbagai kaedah embersihan air. CADANGAN AKTIVITI

dan kekurangan elbagai kaedah embersihan air.

EVIDENS PENTAKSIRAN B)D15E' Men(elaskan bagaimana sistem bekalan air berfungsi dan .ara en(imatan air

CATATAN

B)D15E) Men(elaskan kesan en.emaran,.ara menga/al en.emaran serta .ara memelihara kualiti air B5D(E1 Membuat embentangan dalam elbagai bentuk ersembahan berkaitan! 8 en.emaran air 8 enga/alan 8 embersihan 8 .ara en(imatan enggunaannya

tentang kesan en.emaran air ke atas benda hidu . Men(ana idea tentang .ara menga/al en.emaran air. Membin.angkan .ara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. MINGGU 21
(21/1/201 4 21/1/2014 )

OBJEKTIF 5.1 Memahami tekanan udara.

HASIL PEMBELAJARAN BAB 5 : TEKANAN UDARA Men(alankan akti&iti untuk 5.1.1 membin.angkan teori kinetik Menerangkan gas. ke/u(udan tekanan udara Men(alankan akti&iti untuk dengan menun(ukkan udara meru(uk ke ada :eori mengenakan tekanan. <inetik. Men(alankan akti&iti untuk menun(ukkan faktor yang mem engaruhi tekanan udara iaitu isi adu dan suhu. 5.1.' Menerangkan faktor yang mem engaruhi tekanan udara. 5.'.1 Menerangkan dengan .ontoh alatan yang menggunakan rinsi tekanan udara. 5.'.' Men(ana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan rinsi

CADANGAN AKTIVITI

EVIDENS PENTAKSIRAN B(D1(E1 Menghubungkait ergerakan )arah udara dengan :eori <inetik gas, menun(ukkan udara mengenakan tekanan dan menerangkan faktor yang mem engaruhi tekanan udara se erti isi adu ata suhu melalui akti&iti B)D16E1 Menyatakan rinsi a likasi tekanan udara dalam i.agari, sifon, am enyembur dan enyedut minuman serta menerangkan langkah*langkah keselamatan yang erlu diambil a abila menggunakan gas di ba/ah

CATATAN

22
(4/2/2014 10/2/2014 )

5.' Menga likasi rinsi tekanan udara dalam kehidu an harian.

Mengum ul dan mentafsir data ada alatan yang menggunakan rinsi tekanan udara. Mengum ul maklumat dan membin.angkan a likasi tekanan udara dalam i.agari, sifon, am enyembur dan enyedut minuman. Membin.angkan .ara

menggunakan rinsi tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian se erti sinki tersumbat dan menuang susu ekat dari ada tin. Mengum ul maklumat bagaimana tangki gas di ba/ah tekanan tinggi berfungsi. Membin.angkan langkah keselamatan yang erlu diambil a abila menggunakan gas di ba/ah tekanan tinggi.

tekanan udara. 5.'.) Menghubungkaitkan langkah keselamatan yang erlu diambil a abila menggunakan gas di ba/ah tekanan tinggi.

tekanan tinggi

MINGGU 2(11/2/201 4 11/2/2014 )

OBJEKTIF 6.1 Memahami daya.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN B(D11E1 Menun(ukkan tolakan dan tarikan adalah daya, kesan daya dan elbagai (enis daya melalui akti&iti

CATATAN

,0
(12/2/201 4 24/2/2014 )

6.' Memahami engukuran daya.

6.) Menga likasi daya geseran.

BAB 6 : DA<A Men(alankan akti&iti untuk 6.1.1 menun(ukkan tolakan dan Menyatakan daya adalah tarikan adalah daya. tolakan atau tarikan. Men(alankan akti&iti untuk menun(ukkan kesan daya 6.1.' ( erubahan bentuk, Menerangkan kesan daya. kedudukan, kela(uan dan arah. 6.1.) Menerangkan elbagai Men(alankan akti&iti untuk (enis daya menun(ukkan elbagai (enis daya (daya geseran, daya gra&iti, daya elektrostatik dan daya magnetik). Membin.angkan unit daya 6.'.1 dan rinsi nera.a s ring. Menyatakan unit untuk daya. Men(alankan akti&iti untuk 6.'.' mengukur magnitud daya Menerangkan bagaimana nera.a s ring berfungsi. 6.'.) Mengukur magnitud daya. Membin.angkan dengan 6.).1 .ontoh untuk menun(ukkan Menerangkan dengan ke/u(udan daya geseran. .ontoh ke/u(udan daya geseran. Men(alankan akti&iti untuk mengenal asti arah bagi 6.).' daya geseran dan Menyatakan arah bagi mengukur magnitude bagi daya daya tersebut. geseran dan magnitud bagi daya tersebut.

B1D)E1 Menamakan unit daya

B)D18E1 Men(elaskan kebaikan dan keburukan serta a likasi meningkatkan dan mengurangkan daya geseran dalam kehidu an harian

MINGGU
,1 (25/2/2014 ,1/2/2014)

OBJEKTIF 6.) Menga likasi daya geseran

CADANGAN AKTIVITI Men(alankan eks erimen untuk menun(ukkan bagaimana ermukaan yang berbe)a mem engaruhi magnitud daya geseran. Mengum ulkan maklumat dan membin.angkan kebaikan dan keburukan geseran. Men(alankan akti&iti .ara! a) meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran. Membin.angkan a likasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidu an harian.

HASIL PEMBELAJARAN 6.).) Men(alankan eks erimen untuk menun(ukkan bagaimana ermukaan yang berbe)a mem engaruhi daya geseran. 1.).( Menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. 6.).1 Menerangkan .ara meningkatkan geseran. 6.).5 Menerangkan .ara mengurangkan geseran. 6.).6 Menerangkan dengan .ontoh a likasi geseran dalam kehidu an harian. 6.(.1 Menerangkan dengan .ontoh bagaimana ker(a dilakukan. 6.(.' Menyatakan unit untuk

EVIDENS PENTAKSIRAN B1D5E1 Membuktikan ermukaan yang berbe)a mem engaruhi magnitud daya geseran melalui eks erimen

CATATAN

,2 (1/-/2014 1/-/2014)

6.( Menga likasi ker(a.

Membin.angkan dengan .ontoh, ker(a dilakukan a abila ob(ek digerakkan oleh daya. Men(alankan akti&iti untuk menentukan ker(a dilakukan dengan menggunakan rumus

B)D19E1 Menerangkan bagaimana ker(a dilakukan melalui .ontoh B(D15E1 Menentukan ke,ja dilakukan dan kuasa

berikut! <er(a (@) A 5aya (B) C @arak (m) MINGGU


,, (2/-/2014 12/-/2014)

ker(a. 6.(.) Menentukan ker(a yang dilakukan. HASIL PEMBELAJARAN 6.1.1 Menyatakan maksud kuasa. 6.1.' enyatakan unit untuk kuasa. 6.1.) menentukan kuasa ke atas ker(a yang dilakukan.

dengan menggunakan rumus melalui aktiviti

OBJEKTIF 6.1 Menga likasi kuasa

CADANGAN AKTIVITI Men(alankan akti&iti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut! <uasa (D) A <er(a (@) Masa (s)

EVIDENS PENTAKSIRAN B(D15E1 Menentukan ker(a dilakukan dan k*a-a dengan menggunakan rumus melalui akti&iti

CATATAN

6.5 Menganalisa ke entingan daya dalam kehidu an

Mereka satu akti&iti .ontoh melukis oster, melakonkan sketsa atau lakonan untuk menun(ukkan bagaimana kehidu an sekiranya tiada daya.

6.5.1 Memerihalkan bagaimana kehidu an (ika daya tidak /u(ud.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL ' .1)/9/'31(:'1/9/'31(0

MINGGU ,4
(22/-/201 4 22/-/2014 )

OBJEKTIF 8.1 Memahami sistem sokongan dalam hai/an.

CADANGAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

EVIDENS PENTAKSIRAN

CATATAN

8.' Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan.

BAB 8 : SISTEM SOKONGAN DAN PERGERAKAN Mengum ul maklumat dan 8.1.1 B)D'3E1 membin.angkan elbagai Menerangkan sistem Men(elaskan elbagai sistem sokongan sistem sokongan sokongan bagi! hai/an &ertebrata dan hai/an , a) hai/an &ertebrata darat elbagai membanding be)a dan akuatik. sistem sokongan hai/an sistem sokongan b) hai/an in&ertebrata in&ertebrata. hai/an &ertebrata darat darat dan akuatik. dan akuatik serta 8.1.' sistem sokongan Men(alankan Membanding dan hai/an in&ertebrata erbin.angan membe)akan darat dan akuatik tentang yang berikut! hai/an &ertebrata dan a) ersamaan dan elbagai erbe)aan antara sistem sistem sokongan hai/an sokongan hai/an in&ertebrata &ertebrata darat dan akuatik. 8.1.) b) ersamaan dan Membanding dan erbe)aan antara sistem membe)akan sokongan hai/an sistem sokongan antara in&ertebrata darat dan hai/an in&ertebrata darat akuatik dan akuatik. Men(alankan ka(ian 8.'.1 B(D16E1 la angan Menerangkan elbagai Menerangkan elbagai untuk mengka(i elbagai sistem sistem sokongan sistem sokongan bagi tumbuhan tumbuhan dan sokongan bagi tumbuhan. berkayu dan tidak berkayu. membuat engelasan melalui ker(a la angan Men(alankan akti&iti untuk 8.'.' mengelaskan tumbuhan Mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem berdasarkan sistem sokongannya sokongannya.

MINGGU ,5
(2-/-/201 4 5/10/2014 )

OBJEKTIF 9.1 Memahami baha/a usat gra&iti mem engaruh i kestabilan.

HASIL PEMBELAJARAN BAB 9 : KESTABILAN Men(alankan akti&iti 9.1.1 untuk Menentukan titik men.ari titik keseimbangan keseimbangan bagi bentuk sekata dan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. tidak sekata. 9.1.' Menghubungkait titik Men(alankan akti&iti keseimbangan sebagai untuk usat gra&iti ob(ek. menyiasat bagaimana usat 9.1.) gra&iti mem engaruhi Menghubungkait usat kestabilan ob(ek dengan gra&it0 dengan memani ulasikan! kestabilan ob(ek. a) tinggi. b) luas ta ak. Membin.angkan hubungan antara usat gra&iti dan kestabilan.

CADANGAN AKTIVITI

EVIDENS PENTAKSIRAN B)D'1E1 Menyatakan hubungan antara usat gra&iti dengan kestabilan ob(ek B(D18E1 Menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata serta menun(ukkan bagaimana usat gra&iti mem engaruhi kestabilan ob(ek melalui akti&iti

CATATAN

9.' Menghargai ke entingan kestabilan.

Mengadakan sesi sumbangsaran tentang .ara meningkatkan kestabilan. Men(alankan akti&iti se erti membuat ro(ek atau ermainan untuk membina model yang menga likasi konse kestabilan.

9.'.1 Men.adangkan .ara meningkatkan kestabilan ob(ek di sekeliling mereka. 9.'.' Menerangkan dengan .ontoh a likasi kestabilan dalam kehidu an.

B5D1E1 Membuat ro(ek atau ermainan yang menga likasikan konse kestabilan

MINGGU ,'
(1/10/2014 12/10/2014 )

OBJEKTIF 13.1 Menganalis a tuas.

HASIL PEMBELAJARAN BAB 13 : MESIN RINGKAS Membin.angkan bagaiamana 13.1.1 daya yang ke.il mam u Menyenaraikan ob(ek mengangkat beban yang berat di sekeliling mereka dengan menggunakan tuas. yang menggunakan rinsi Membuat emerhatian tentang tuas. alat yang menggunakan rinsi tuas. 13.1.' Menyatakan a a yang Mengenal asti beban, daya dan boleh dilakukan oleh fulkrum, dan seterusnya tuas. mengelaskan sistem ke ada tuas kelas ertama, kedua dan ketiga. 13.1.) Mengenal asti beban, Membin.angkan bagaimana daya dan fulkrum manusia menga likasi rinsi dalam tuas. tuas untuk mengatasi beban yang berat. 13.1.( Mengelaskan tuas. Membin.angkan momen daya A daya C (arak tegak dari angsi 13.1.1 ke daya. Menerangkan maksud momen daya. Men(alankan akti&iti untuk menun(ukkan hubungan momen 13.1.5 daya dan hasil darab daya dan Menyelesaikan (arak. masalah berkaitan tuas. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut!

CADANGAN AKTIVITI

EVIDENS PENTAKSIRAN B1D(E1 Menamakan ob(ek yang menggunakan rinsi tuas B)D''E1 Men(elaskan eranan tuas, menentukan kedudukan beban, daya dan fulkrum, membuat engelasan tuas dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas B(D19E1 Menghubungkait momen daya dengan daya dan (arak melalui akti&i

CATATAN

+eban (B) C (arak beban dari fulkrum (m) A 5aya (B) C (arak daya dari fulkrum (m) MINGGU ,' OBJEKTIF 13.' Menghargai usaha ino&atif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan ker(a. CADANGAN AKTIVITI Men(alankan ro(ek untuk membina alat menggunakan rinsi tuas. HASIL PEMBELAJARAN 13.'.1 Mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan rinsi tuas EVIDENS PENTAKSIRAN B5D5E1 Membina model yang menggunakan rinsi tuas CATATAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN .1)/13/1( 4 19/13/1(0 CUTI AKHIR TAHUN .''/11/'31(:(/1/'3110