Anda di halaman 1dari 14

10 PRINSIP ISLAM HADHARI

Pengenalan
Islam Hadhari memberi tekanan kepada aspek pembangunan yang menjurus kepada pembinaan
peradaban iaitu peradaban yang dianai dengan pegangan Islam dan memberi !"kus kepada usaha
mempertingkatkan mutu kehidupan melalui penguasaan ilmu# pembangunan insan# pembangunan
kesihatan serta pembangunan !i$ikal%
Mempertingkatkan mutu kehidupan adalah dengan mengamalkan sistem ek"n"mi# sistem perdagangan
dan sistem ke&angan yang dinamik# pembangunan sepadu dan seimbang bagi melahirkan umat yang
berilmu dan beriman# bertamadun tinggi# berakhlak mulia# jujur lagi amanah# serta bersedia menangani
abaran semasa dunia gl"bal%
Islam Hadhari bukanlah agama baru% Islam Hadhari bukan ajaran baru% Islam Hadhari bukannya ma$hab
baru% Islam Hadhari adalah usaha untuk mengembalikan umat Islam kepada asas atau !undamental yang
terkandung dalam Al 'uran dan Hadis yang merupakan teras pembinaan tamadun Islam% Islam Hadhari
jika dita!sir seara ikhlas dan di!ahami seara jelas# sama sekali tidak akan memes"ngkan mana(mana
umat Islam dari asas akidah%
Sebagai sebuah )erajaan yang bertanggungja&ab melindungi kesuian Islam dan memastikan umat Islam
tanpa tergelinir akidah akan dapat menghadapi abaran dan realiti semasa# pintu ijtihad perlu terbuka
supaya ta!siran yang di&arisi dapat dikaitkan dengan bentuk dan "rak pembangunan mengikut masa dan
mengikut tempat% Adalah perlu diteliti semula pelbagai pendekatan dan kaedah untuk diperkemaskan
supaya lebih seimbang dan menyeluruh# merangkumi pembangunan prasarana dan pembangunan
ek"n"mi# diperkukuhkan dengan pembangunan manusia melalui pr"gram pendidikan yang k"mprehensi!#
diperlengkap pula dengan pr"gram pembangunan r"hani untuk menyemaikan nilai(nilai murni dan
menerapkan nilai(nilai Islam dalam kehidupan%
Prinsip Islam Hadhari
Islam Hadhari akan memastikan penapaian sepuluh prinsip utama*
1% )eimanan dan ketak&aan kepada ILAHI
+% )erajaan adil dan beramanah
,% Rakyat berji&a merdeka
-% Penguasaan ilmu pengetahuan
.% Pembangunan ek"n"mi seimbang dan k"mprehensi!
/% )ehidupan berkualiti
0% Pembelaan hak kumpulan min"riti dan &anita
1% )eutuhan budaya dan m"ral
2% Pemeliharaan alam semula jadi
10% )ekuatan pertahanan
Prinsip(prinsip ini adalah menurut auan yang diadunkan supaya amalan dan pendekatannya tidak akan
menimbulkan salah !aham dan kebimbangan kepada mana(mana pihak dalam sebuah negara yang
k"mp"sisi rakyatnya berbilang agama dan berbilang kaum% Pendekatan yang digariskan juga adalah untuk
memperkasakan umat Islam supaya berupaya menghadapi abaran dunia semasa%
Islam Hadhari adalah Islam yang syumul atau k"mprehensi! dengan penekanan kepada pembangunan
ek"n"mi dan tamadun yang menyeluruh 3 berupaya menjadi penggerak dan pend"r"ng kepada
peningkatan daya saing umat% 4arisan dan tamadun Islam yang memperlihatkan kejayaan emerlang
umat Islam dalam semua bidang perlu dijadikan rujukan dan sumber inspirasi memajukan masyarakat
Malaysia%
Perubahan minda umat memerlukan satu tindakan seara menyeluruh# seara drastik# seara sistematik#
dan tidak bersi!at sekt"r atau partisan% Ini memerlukan satu perubahan tasa&ur 5pandangan gl"bal6
seluruh masyarakat% Selaras dengan itu# k"nsep hidup sebagai pengabdian kepada 7uhan dan k"nsep kerja
sebagai ibadah# manusia sebagai khali!ah dan ke&ajipan menapai kekuatan dalam semua bidang
kehidupan perlu dititikberatkan# khususnya prinsip ma8asid al Syariah adalah berkaitan dengan lima
perkara seperti berikut*
a6 Menjaga# memartabatkan dan memperkasakan agama
b6 Menjaga# memartabatkan dan memperkasakan akal
6 Menjaga# memartabatkan dan memperkasakan nya&a
d6 Menjaga# memartabatkan dan memperkasakan harta
e6 Menjaga# memartabatkan dan memperkasakan keturunan
9saha yang k"nsisten hingga menghasilkan kejayaan yang berterusan perlu diranang% Segala bentuk
pemikiran yang mengelirukan dan tidak bersesuaian dengan ke!ahaman Islam perlu dikikis supaya
pemikiran dan jati diri umat dapat dibentuk% Perubahan sikap dan budaya umat memerlukan peranan
berijtihad dan berjihad% )"nsep jihad perlu dita!sirkan seara lebih luas# meliputi aspek kehidupan
manusia seperti menuntut ilmu# menguasai sains dan tekn"l"gi serta melaksanakan akti:iti(akti:iti
ek"n"mi% Peningkatan kualiti 5it8an6 dalam semua urusan dan kegiatan kehidupan merangkumi bidang
pendidikan# penguasaan sains dan tekn"l"gi serta akti:iti(akti:iti ek"n"mi# hendaklah dijadikan budaya%
Ijtihad membina ummah dalam $aman m"den ini perlu diberikan perhatian dan diberikan pengiktira!an%
Masyarakat Malaysia perlu diberikan ke!ahaman Islam yang memb"lehkan umat menghayati dan
me&arisi &a&asan ketamadunan gl"bal 5Rahmatan Lil;alamin6 untuk memb"lehkan umat berperanan
seara berkesan diperingkat gl"bal% Semangat persaudaraan 5ukhu&ah Islamiah6 perlu dipupuk dan
disemarakkan bagi menghasilkan rangkaian s"sial yang mantap sebagai satu strategi ke arah
meningkatkan daya saing umat% Masyarakat Malaysia perlu menghargai dan menghayati si!at berdikari
dan mengurangkan kebergantungan kepada pihak lain% Sikap dan nilai(nilai negati! masyarakat perlu
diubah kepada nilai(nilai yang terkandung di dalam tasa&&ur Islam%
9mat perlu dijadikan masyarakat i8ra dalam hasrat mahu membina kemampuan bangsa dari segi
peningkatan penguasaan ilmu# kemahiran dan kepakaran% 7untutan Islam me&ajibkan umat menguasai
ilmu dalam semua bidang perlu dihayati% Perlu diperbetulkan sebarang salah !aham terhadap k"nsep ilmu
agar tidak berlaku pemisahan antara ilmu sekular dengan ilmu agama% <aha&a penguasaan sains dan
tekn"l"gi serta peningkatan kemahiran dan kepakaran merupakan sebahagian dari tuntutan Islam% <egitu
banyak ayat(ayat di dalam al('uran yang menyentuh s"al penguasaan sains dan tekn"l"gi# yang perlu
diberikan perhatian "leh umat% Sumbangan tamadun Islam dalam sains dan tekn"l"gi yang memba&a
kepada kelahiran renaissane di =r"pah &ajib diketahui "leh semua pelajar Islam% 9saha melahirkan
saintis Islam yang dapat menghasilkan penemuan(penemuan baru perlu diperbanyakkan%
Dunia adalah satu perjalanan yang harus diman!aatkan dalam pr"ses pengabdian manusia kepada Allah
S47 dengan menyempurnakan tanggungja&ab !ardu ki!ayah seara sempurna# jujur# telus dan amanah%
Manusia tidak mungkin berjaya meman!aatkan dunia ini dengan baik jika sikap dan pandangannya
terhadap dunia tidak tepat sebagaimana mestinya# kerana alam dan !en"menanya diiptakan dan
ditundukkan "leh Allah S47 untuk manusia diturunkan sebagai khali!ah% )erana itu# amatlah penting
untuk umat manusia itu diperlengkap dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran# supaya memb"lehkan
manusia menguasai dunia%
Amatlah penting umat Islam dipimpin memahami dan menghayati Islam sebagai sistem kehidupan
menyeluruh untuk menggerakkan pembinaan satu tamadun% )ehidupan menyeluruh yang bijak
mengimbangkan tanggungja&ab dunia dengan tanggungja&ab akhirat% Islam bukanlah satu ritual kerana
ritualisme memberi tumpuan kepada akhirat semata(mata% )erajaan juga tidak pernah bersi!at
sekularisme yang men"lak akhirat dan memberi tumpuan kepada dunia semata(mata% Islam mestilah
dihayati sebagai sistem yang mengintegrasikan kehidupan dunia&i dan persiapan ukhra&i% Allah S47
ber!irman *
___x _:_ ___ _ __ qe__: a _x : :__ __ a
oox_x _:_q oox _ :_ a _x : :_ _, a o _
|__ ___
Yang bermaksud: "Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah
kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan
bahagianmu (keperluan dan bekalanmu) dari dunia dan berbuat baiklah (kepada hamba-
hamba Allah) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu (dengan pemberian nikmatNya
yang melimpah-limpah) dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi
sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan".
5Surah al('asas* Ayat 006
PRINSIP PERTAMA : KEIMANAN DAN KETAQWAAN KEPADA ALLAH
<agi "rang Islam pendekatan Islam Hadhari meletakkan keimanan dan keta8&aan kepada Allah sebagai
teras utamanya% al(8ur;an dan sunnah Rasulullah S%A%4 sebagai teras pegangan dan rujukannya%
>abungan kemantapan akidah 5keperayaan6# syariah 5perundangan6# akhlak# m"ral dan nilai(nilai murni
adalah teras peranangan dan pelaksanaan pembangunan diri dan pengurusan sistem untuk menapai
umat yang berkualiti dan negara yang emerlang% Ini bersesuaian dengan !irman Allah S47% dalam surah
al(A;raa! *2/#
c:__x ox .x __ ac'__ ac:_x _':__:_ _xq|_
____ oo _:__ _,_x o q :__x ac _ o_:,x: :_ acq
_ocq__
Maksudnya : Dan (!uhan ber"irman lagi): #ekiranya penduduk negeri itu$ beriman serta berta%&a$
tentulah kami akan membuka kepada mereka (pintu pengurniaan) yang melimpah-limpah berkatnya$ dari
langit dan bumi . !etapi mereka mendustakan(rasul kami)$ lalu kami timpakan mereka dengan a'ab seksa
disebabkan apa yang mereka telah usahakan (.
Pada prinsipnya penentuan pegangan agama atau akidah bagi mereka yang berada di luar Islam terbahagi
kepada dua iaitu tiada paksaan dalam agama dan kebebasan dalam menganut agama masing(masing
seperti !irman Allah S47 dalam surah al(<a8arah * +./
_ eq_ _ a : __ _ o c_ o:_: q__ _c_
:__x _ :: :___ e_x_ :__c_ _ eoo_ q
__x _ |_
Maksudnya :
"!idak ada paksaan dalam agama ()slam) kerana sesungguhnya telah nyata kebenaran ()slam) dari
kesesatan (ku"ur). *leh itu$ sesiapa yang tidak per+ayakan !aghut$ dan dia pula beriman kepada Allah$
maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (tali agama) yang teguh yang tidak akan putus
dan (ingatlah)$ Allah Maha Mendengar$ lagi Maha Mengetahui.
Dan dalam surah al()aa!iruun* /# Allah S47 ber!irman#
q:_ q _ __x
Maksudnya *
,agi kamu agama kamu dan bagiku agamaku(
PRINSIP KEDUA : KERAJAAN ADIL DAN ERAMANAH
Adil adalah memberi yang hak kepada yang berhak akan haknya# mengikut kadar masing(masing% Ini
bersesuaian dengan !irman Allah S47 dalam surah an(Nahl * 20
Maksudnya *
?Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil# dan berbuat kebaikan # serta memberi bantuan kepada kaum
kerabat@ dan melarang daripada melakukan perbuatan(perbuatan yang keji dan mungkar serta ke$aliman%
Ia mengajar kamu 5dengan suruhan dan laranganNya ini6# supaya kamu mengambil peringatan
mematuhiNyaA%
Pelaksanaan keadilan tidak melihat pada keturunan# &arna kulit# bangsa# kedudukan# miskin kaya atau
perbe$aan agama% Ini bersesuaian dengan peruntukan dalam al(8ur;an dan hadis Rasulullah SA4% Allah
S47 ber!irman dalam surah al(Maa;idah * 1
Maksudnya *
?Dan jangan sekali kebenian kamu terhadap sesuatu kaum itu mend"r"ng kamu kepada tidak melakukan
keadilan% Hendaklah kamu berlaku adil5kepada sesiapa jua6 kerana sikap adil itu lebih hampir kepada
ta8&a% Dan berta8&alah kepada Allah# sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan mendalam akan apa
yang kamu lakukanA%
Dan hadis Nabi SA4 diri&ayatkan "leh <ukhari maksudnya# ?Sekiranya5anakku6 Batimah menuri
nesaya aku akan mem"t"ng tangannyaA%
Amanah pula bermaksud menunaikan segala tanggungja&ab dan ke&ajipan yang diletakkan ke atasnya%
Ini bersumberkan dari al(8ur;an dan hadis Nabi SA4% Dalam al(8ur;an Allah S47 ber!irman dalam
surah an(Nisa; *.1
Maksudnya *
? Sesungguhnya Allah S47 menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya
5yang berhak menerimanya6# dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia# 5Allah menyuruh6
kamu menghukum dengan adil% Sesungguhnya Allah S47 dengan 5suruhanNya6 itu memberi pengajaran
yang sebaik(baiknya kepada kamu% Sesungguhnya Allah S47 sentiasa mendengar lagi sentiasa melihatA%
Dan hadis nabi SA4# yang diri&ayatkan "leh Ahmad Maksudnya *
? Dan tidak beriman bagi sese"rang yang tidak amanahA%
Islam Hadhari meletakkan amalan tadbir urus yang baik 5g""d g":ernane6 dan adil serta amanah kepada
semua lapisan rakyat% Pengurusan negara yang ekap# adil# amanah 5tidak b"r"s dan perbelanjaan
berhemah6 melahirkan negara yang baik# maju# dan dirahmati Allah S47 sebagaimana ditegaskan dalam
al(8ur;an surah Saba; * 1.
Maksudnya * ? Demi Sesungguhnya# adalah bagi penduduk negeri Saba; satu tanda 5yang membuktikan
kemurahan Allah6 yang terdapat di tempat tinggal mereka# iaitu* dua kumpulan kebun 5yang luas lagi
subur6A% Cang terletak disebelah kanan dan disebelah kiri5)ariah mereka6%5Lalu dikatakan kepada
mereka6*Amakanlah dari re$eki pemberian 7uhan kamu dan bersyukurlah kepadaNya* 5negeri kamu ini
adalah6negeri yang baik5aman dan Makmur6# dan 57uhan kamu adalah6 7uhan yang Maha PengampunA%
RAK!AT ERJIWA MERDEKA
Salah satu prinsip utama pendekatan Islam Hadhari ialah me&ujudkan rakyat yang berji&a merdeka%
Antara iri ji&a merdeka ialah ber!ikiran kreati! dan in":ati!% Masyarakat yang berji&a merdeka dapat
melahirkan buah !ikiran yang dinamik dan p"siti! sehingga mampu melahirkan idea(idea baru yang
berman!aat bagi memartabatkan diri# keluarga# masyarakat dan negara% Ini selaras dengan !irman Allah
S47 dalam al(8ur;an surah al(Isra;* 00
maksud*
?Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak(anak Adam@ dan kami telah beri mereka menggunakan
berbagai(bagai kenderaan di darat dan di laut@ dan kami telah memberikan re$eki kepada mereka dari
benda(benda yang baik(baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih(lebihnya atas makhluk(
makhluk yang telah kami iptakanA%
Masyarakat hendaklah mengatasi belenggu pemikiran yang terjajah# bersikap terbuka kepada kemajuan
dan perubahan "rang lain# tidak bersikap jumud dalam menghasilkan pemikiran berdaya maju dan
men"lak amalan(amalan negati! yang b"leh menyebabkan ji&a terus terbelenggu%
Masyarakat yang berji&a merdeka bukanlah masyarakat yang terlepas daripada peraturan undang(undang
dan etika# sebaliknya asas(asas murni itu hendaklah digunakan sebagai landasan membangunkan
masyarakat dan negara yang teguh dan utuh%
Setiap p"tensi angg"ta masyarakat harus digerakkan sebijaksana mungkin sehingga mampu
memartabatkan jatidiri# imej keluarga# integriti masyarakat# keutuhan negara berasaskan patri"tisme yang
tinggi dan kesetiaan yang tidak berbelah bahagi%
Di&a merdeka harus mampu melakukan pilihan dan membuat saringan serta bersikap terbuka terhadap
!akt"r dari luar lingkungan budaya dan tradisi yang tidak beranggah dengan nilai etika dan sejagat yang
si!atnya menyumbang terhadap pembangunan tamadun mengikut auan kita sendiri%
Makna ji&a merdeka bukan hanya terletak pada sl"gan atau pernyataan luaran semata(mata tetapi lebih
daripada itu menuntut peng"rbanan dan keperluan bekerja bersungguh(sungguh ke arah menyumbang dan
membangunkan negara%
PEN"UASAAN ILMU PEN"ETAHUAN
)emampuan menguasai ilmu pengetahuan seara intergrati! b"leh menjadikan kita memiliki kekuatan
pengetahuan yang pelbagai dan semasa supaya keemerlangan intelektual dapat dikembangkan# kekuatan
peribadi dapat ditampilkan dan ketangkasan jasmani dapat dibangunkan% Pr"ses ini perlu bagi melahirkan
insan seimbang dan harm"nis seperti yang terdapat dalam matlamat Balsa!ah Pendidikan Negara kita% Ini
bertepatan dengan !irman Allah S47 dalam al(8ur;an surah al(Mujaadalah* 11
Maksudnya*
?Dan "rang("rang yang diberi ilmu pengetahuan agama 5dari kalangan kamu6 3 beberapa darjat % Dan
5ingatlah6# Allah maha mendalam pengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukanA%
Dalam mana(mana sejarah masyarakat yang maju dan bertamadun ianya tidak akan berlaku tanpa
menjadikan ilmu sebagai sumbernya% 7amadun <aghdad dan 7amadun Andalusia menjadi "nt"h nyata
bagaimana ilmu yang integrati! mampu menyumbang ke arah pembangunan tamadun <arat dan 7imur%
Dalam menghadapi abaran gl"balisasi dan abaran semasa# !akt"r ilmu intergrati!# kemajuan sains dan
tekn"l"gi se&ajarnya menjadi !"kus bagi melahirkan sumber tenaga manusia yang bukan sahaja
mempunyai ilmu dan ketrampilan tetapi juga memiliki nilai(nilai murni yang si!atnya menyumbang
terhadap pembangunan negara# bangsa dan manusia sejagat%
Melalui pengukuhan ilmu !ardu ain yang dilengkapkan dengan penguasaan ilmu !ardu ki!ayah# hasrat
untuk menapai keemerlangan terbuka luas% Melalui system pendidikan yang melengkapi d&i
pengkhususan dan d"uble Maj"r# kita b"leh melahirkan sumber tenaga yang mampu menerajui pr"gram
pembangunan negara dan ummah%
9saha penggalian dan pener"kaan serta penemuan ilmu sains dan tekn"l"gi amat digalakkan dalam tradisi
Islam% Amat disedari umat Islam ketinggalan dalam penguasaan sains dan tekn"l"gi pada masa kini%
Se&ajarnya usaha pengkajian dan penyelidikan 5tadabbur6 dijadikan matlamat keilmuan supaya asas
pembangunan intelek# r"hani dan jasmani dapat berlaku seara seimbang# menyeluruh dan teratur% Ini
bertepatan dengan !irman Allah dalam surah a(li EImraan * 120
Maksudnya * Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi# dan pada pertukaran malam dan siang# ada
tanda(tanda5kekuasaan# kebijaksanaan# dan keluasan rahmat Allah6 bagi "rang("rang yang berakal@
PEMAN"UNAN EK#N#MI SEIMAN" DAN K#MPREHENSI$
Dalam usaha untuk memajukan negara# aspek ek"n"mi turut sama diberi keutamaan "leh Islam%
Pembangunan ek"n"mi seimbang dan k"mprehensi! memberikan satu pendekatan yang menggabungkan
kepada usaha memantapkan amalan ek"n"mi yang berakhlak dengan kemampuan melaksanakan akti:iti
ek"n"mi seara berkesan sesuai dengan perkembangan ek"n"mi di dalam negara dan diperingkat
antarabangsa% Ini bertepatan dengan !irman Allah S%4%7 dalam surah al(Dumu;ah * 10
bermaksud*
?)emudian setelah selesai sembahyang# maka bertebaranlah kamu dimuka bumi5untuk menjalankan
urusan masing(masing6# dan arilah apa(apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah# serta ingatlah
akan Allah banyak(banyak5dalam segala keadaan6 # supaya kamu berjaya5di dunia dan akhirat6A%
9ntuk menjayakan pendekatan tersebut# pihak kerajaan dan sekt"r s&asta perlu sama(sama berperanan
seara bersepadu% Ini sudah pun diberi penekanan dalam k"nsep pensyarikatan Malaysia% Islam Hadhari
menuntut setiap masyarakat merebut peluang untuk memaju penapaian ek"n"mi mereka%
9saha(usaha untuk memantapkan keadilan dan kestabilan ek"n"mi di dalam negara akan terus diberi
keutamaan% Melalui strategi pembasmian kemiskinan# menapai guna tenaga penuh# kestabilan paras
harga dan pertumbuhan ek"n"mi yang mapan# keadilan dan kestabilan ek"n"mi akan dapat diapai%
<ahkan strategi tersebut menepati aspirasi Islam Hadhari%
Melalui strategi tersebut negara mampu mengembeling kesemua tenaga rakyat sem"ga mereka dapat
berprestasi di peringkat "ptimum% Dalam rangka yang sama pendekatan Islam Hadhari akan terus
berusaha untuk meningkat keekapan sistem penyampaian sekt"r a&am dan prestasi sekt"r s&asta%
Dusteru itu mutu sistem pendidikan dan Institusi Latihan Negara perlu sentiasa dipertingkatkan sem"ga
kesemua aspek keperluan tersebut dapat dibekalkan kepada rakyat%
Dalam suasana ek"n"mi dunia yang sangat menabar dan tidak menentu# peranangan dan dasar ek"n"mi
yang digubal perlu sensiti! kepada perkembangan tersebut% 4alaupun sekt"r pembuatan dan
perkhidmatan menyumbang seara besar(besaran kepada pertumbuhan ek"n"mi negara# demi
keselamatan negara# sekt"r pertanian akan turut diberi perhatian yang se&ajarnya% Pembekalan kepada
makanan asasi rakyat# adalah sesuatu yang dituntut "leh Islam% Melalui kemajuan bidang sains
bi"tekn"l"gi# negara akan berusaha untuk memaju sekt"r pertanian dengan tekn"l"gi tersebut%
Delas sekali baha&a pendekatan Islam Hadhari adalah suatu pendekatan yang k"mprehensi! di mana
penapaian pembangunan ek"n"mi negara mampu menjana kepada &ujudnya sebuah masyarakat yang
bertamadun dan pr"gresi!%
KEHIDUPAN ERKUALITI
Islam pada permulaannya memberi tumpuan yang penting kepada penapaian kehidupan masyarakat
seara berkualiti% Menapai tahap kehidupan yang tinggi dalam kesemua aspek keperluan adalah
matlamat utama agama% <ahkan Islam menuntut sem"ga setiap indi:idu berusaha menguasai ilmu dan
kemampuan untuk berjaya dalam kehidupan di dunia% )ehidupan akhirat adalah hasil daripada
kemampuan indi:idu melaksanakan kehidupan yang berkualiti dari kesemua aspek termasuk aspek
ker"hanian# !i$ikal dan material% Ini bertepatan dengan !irman Allah S%4%7 dalam al(8ur;an surah al(
'asas * 00
<ermaksud* ?Dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala
dan kebahagiaan hari akhirat dan janganlah engkau melupakan bahagianmu5keperluan dan bekalanmu6
dari dunia@ dan berbuat baiklah 5kepada hamba(hamba Allah6 sebagaimana Allah berbuat baik
kepadamu5dengan pemberian nikmat(nikmatnya yang melimpah(limpah6@ dan janganlah engkau
melakukan ker"sakan dimuka bumi@ sesungguhnya Allah tidak suka kepada "rang("rang yang berbuat
ker"sakanA%
)ehidupan berkualiti akan diapai melalui kejayaan negara memenuhi keperluan kehidupan asasi seperti
memelihara amalan beragama# kemampuan memajukan tara! pendidikan# menghayati kehidupan yang
aman# hak memiliki harta dan jaminan kepada generasi masa hadapan yang emerlang%
<ermula dengan penapaian keperluan asasi tersebut kualiti kehidupan mengikut Islam tidak bersi!at
statik# malah usaha untuk meningkat maju dalam kesemua aspek tersebut perlu diusaha dan dijayakan dari
masa ke semasa sem"ga tahap penapaian setanding dengan masyarakat yang maju di dunia%
Di samping itu# Islam memberi keutamaan kepada insitusi keluarga% )eluarga yang sejahtera akan
menjamin kepada lahirnya generasi yang seimbang dan berprestasi% <ahkan gejala s"sial masyarakat
dapat diminimakan jika setiap institusi keluarga dapat ber!ungsi dengan berkesan%
Dalam k"nteks menapai kehidupan yang berkualiti# kemudahan persekitaran turut serta diberi perhatian%
7empat rekreasi dan kemudahan beriadah turut sama di!ikir perlu dalam membina masyarakat yang sihat
dan bertenaga%
Dari pendekatan Islam Hadhari# kita dapati baha&a kualiti hidup masyarakat dari kesemua aspek akan
dibangunkan seara bersepadu%
PEMELAAN HAK KUMPULAN MIN#RITI DAN WANITA
Pendekatan pendidikan Islam Hadhari memberi kemuliaan insan itu diberikan kepada setiap indi:idu
tanpa diskriminasi# sama ada sebagai kumpulan maj"riti atau min"riti% Hak(hak mereka dijamin "leh
undang(undang negara% Daminan tersebut meliputi nya&a# agama# harta# keh"rmatan dan akal% Dalam
Islam ia terkandung dalam matlamat pesyariatan syariat Islam 5Ma8asid as(Syariah6% Fleh itu tidak b"leh
berlaku pena!ian hak(hak tersebut atau alasan menjadi kumpulan keil atau perbe$aan jantina% Pena!ian
dan halangan ke atas hak(hak tersebut adalah salah dari segi undang(undang% Ini selaras dengan !irman
Allah S47 dalam al(8ur;an surah al(Hujuraat * 1,%
bermaksud
?4ahai 9mat manusiaG Sesungguhnya kami telah meniptakan kamu dari lelaki dan perempuan# dan
kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak# supaya kamu berkenal(kenalan5 dan
beramah mesra antara satu sama lain6% Sesungguhnya semulia(mulia kamu disisi Allah ialah "rang yang
lebih ta8&anya di antara kamu#5bukan yang lebih keturunan atau bangsanya6% Sesungguhnya Allah maha
mengetahui# lagi mendalam pengetahuanNya5akan keadaan dan amalan kamu6A%
Daminan ke atas hak(hak tersebut terkandung dalam Pelembagaan Persekutuan% Ia terdapat dalam
<ahagian )edua Perlembagaan yang membuat peruntukan mengenai kebebasan asasi 5Bundemental
Liberties6%
Implikasi daripada jaminan tersebut meletakkan kumpulan min"riti dan &anita dapat menikmati apa jua
yang dinikmati "leh kumpulan maj"riti dan lelaki% Mereka berhak untuk turut sama dalam pembangunan
negara dan menikmati apa jua yang dinikmati "leh kaum(kaum lain% Mereka b"leh menyertai dalam
pentadbiran negara akti:iti ek"n"mi# s"sial# pendidikan# agama dan p"litik% Isu mengenai hak(hak &anita
telah diberi perhatian yang khusus "leh kerajaan dalam menggubal dasar negara seperti termaktub dalam
Dasar 4anita Negara%
Rasulullah S%A%4 telah juga menyebut dengan jelas tentang &anita sejak mula hingga keakhir hayat
baginda dengan peringatan khusus semasa mengerjakan Haji 4ida;5Haji perpisahan6 dengan sabdanya
yang telah diri&ayatkan "leh muslim#maksudnya *
?Maka berta8&alah kamu kepada Allah terhadap &anita kerana sesungguhnya kamu mengambil mereka
adalah kerana Allah dan Allah menghalalkan kepada kamu menampuri mereka dengan ijab )abul yang
sah sesuai dengan aturan Allah dan hak suami terhadap isterinya ialah agar mereka tidak membiarkan
"rang luar yang dibeni "leh suaminya berkunjung kerumahnya% Sekiranya mereka melakukan
sedemikian# ajarlah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan% Manakala bagi mereka5&anita6
keatas kamu5lelaki6pula ialah memberikan mereka re$eki 5makanan6 dan perhiasanHpakaian dengan ara
yang baik% Dan telah aku tinggalkan kepada kamu suatu yang tidak akan menyesatkan kamu selepasnya
sekiranya kamu berpegang dengannya iaitu kitab Allah5al(8ur;an6A%
Realiti yang berlaku di negara kita sejak negara menapai kemerdekaan sampai ke hari ini menunjukkan
setiap kaum dan bangsa tidak dina!ikan hak(hak mereka# bahkan dalam beberapa perkara diberikan
perlindungan dan jaminan melalui undang(undang negara%
Di negara kita seperti juga di kebanyakan negara(negara lain bagi menjamin hak(hak sese"rang dan
kumpulan itu tidak dina!ikan# kerajaan telah menubuhkan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia
5S9HA)AM6% )erajaan juga telah menerima deklarasi Hak Asasi Manusia <angsa(<angsa <ersatu
59NDHR6# beberapa teriti dan kemanusiaan lain# termasuk mengenai &anita% <ahkan dalam beberapa
aspek kedudukan &anita di negara ini jauh lebih baik berbanding di sesetengah negara Islam% Ada
undang(undang yang menjamin hak(hak mereka dan kesatuan yang menguruskannya% Mereka b"leh
terlibat dalam semua sekt"r pekerjaan dan perkhidmatan yang tidak menyalahi undang(undang negara
dan penyertaan dalam pembangunan negara%
<agi menjamin hak(hak tersebut dih"rmati dan tidak diabuli# terdapat badan(badan yang menga&asi
termasuk mahkamah(mahkamah diberi kuasa dan bebas untuk membiarakan isu menyalahi hak(hak
apabila berlaku pertikaian%
Dalam beberapa penulisan barat menimbulkan isu baha&a Islam tidak memberi perhatian dan kedudukan
&ajar kepada bukan Islam dan &anita% Sebenarnya hak(hak asasi sepatutnya diperjelaskan meliputi
g"l"ngan bukan Islam dan semua kaum serta jantina% Dalam sejarah pemerintahan Islam "rang bukan
Islam diberi kedudukan dalam pemerintahan# hak(hak mereka tidak dina!ikan% )ebebasan beragama
diberikan bagi menjamin penghayatan dalam pembangunan negara dan perkhidmatan% Mereka diberikan
hak sehingga menja&at ja&atan menteri dan pega&ai kanan kerajaan% Sejarah membuktikan "rang bukan
Islam begitu senang berada di ba&ah pemerintahan Islam kerana hak(hak mereka terjamin dan kerajaan
berlaku adil ke atas mereka% )eadaan yang sama dapat disaksikan berlaku di negara kita%
Islam ditegakkan di atas prinsip(prinsip yang jitu serta adil# saksama# amanah dan bertanggungja&ab
kepada semua g"l"ngan masyarakat tanpa mengira kaum# bangsa# keturunan dan !ahaman agama# tidak
memandang rendah mana(mana g"l"ngan% Hak(hak mereka dilindungi "leh undang(undang dan apabila
timbul pertikaian ia b"leh diselesaikan "leh mahkamah atau badan seumpamanya% Ini bertepatan dengan
!irman Allah S47 dalam surah al(Nisa;* .1%
maksudnya*
?Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya5yang
berhak menerimanya6 dan apabila kamu menjalankan h"kum diantara manusia# 5Allah menyuruh6maku
menghukum dengan adil% Sesungguhnya Allah dengan 5suruhanNya6 itu memberi pengajaran yang
sebaik(baiknya kepada kamu% Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar# lagi sentiasa melihatA%
KEUTUHAN UDA!A DAN M#RAL
Satu daripada perinsip ketamadunan sesuatu bangsa dan negara ialah &ujudnya keutuhan budaya dan
ketinggian m"ral sebagai identiti negara tersebut% Dalam rangka meningkatkan kemajuan negara
Malaysia# kepelbagaian budaya dan agama perlu dipertahankan berasaskan sistem nilai dan akhlak yang
kukuh# murni dan luhur% Penghayatan nilai(nilai akhlak yang mutlak dan tinggi akan menjamin
kesejahteraan# keharm"nian dan keamanan dalam masyarakat majmuk% Ia juga akan menjadikan bangsa
itu terh"rmat dan disegani% Ini bertepatan dengan !irman Allah S47 dalam surah al(Mukminin* 1(+
maksudnya*
?Sesungguhnya berjayalah "rang("rang yang beriman% Iaitu mereka yang khusyu; dalam
sembahyangnyaA%
Dengan demikian kemajuan ek"n"mi dan tekn"l"gi Malaysia akan berjalan selari dengan keluhuran
budaya dan ketinggian akhlak masyarakat berbilang kaum% Namun# gejala keruntuhan akhlak# kelemahan
budaya integriti dan budaya ilmu dalam masyarakat Malaysia semasa# merupakan suatu abaran besar
kepada pelaksanaan pendekatan Islam Hadhari%
Dari perspekti! tamadun dan agama Islam# kemajuan ek"n"mi dan ilmu sesuatu bangsa harus diji&ai "leh
budaya m"ral dan etika yang luhur% Matlamat ini tidak akan dapat diapai selagi kemajuan kebendaan
diasingkan daripada nilai(nilai m"ral# etika dan ker"hanian yang luhur% Sejarah telah membuktikan
baha&a tamadun dan =mpayar R"ma&i yang begitu hebat telah runtuh dan ditelan $aman akibat daripada
kepinangan m"ral yang parah dalam masyarakat dan negara%
Aspek kesenian dalam memperkasakan budaya harus seiring dengan nilai(nilai murni yang berasaskan
keluhuran dan kreati:iti yang menyumbang ke arah kebudayaan tinggi 5high ulture6%
PEMELIHARAAN ALAM SEMULAJADI
)ehidupan manusia tidak terbatas hanya kepada hubungan sesama manusia# tetapi juga hubungan
manusia dengan alam persekitaran% )esejahteraan yang dinikmati "leh manusia adalah akibat daripada
kehidupan yang sejahtera antara sesama manusia dengan alam tabii% Dalam pr"ses pembangunan#
manusia mempunyai keenderungan untuk menguasai dan mengekpl"itasi alam tabii seara berlebihan
dengan menggunakan sains dan tekn"l"gi% Natijahnya# keseimbangan alam semula jadi tidak dapat
dikekalkan% Peristi&a tanah runtuh# banjir kilat# pemanasan gl"bal# ribut tau!an# hujan asid# penemaran
udara# air dan darat# kepupusan tanaman# habitat dan sebagainya semuanya menyumbang kepada
ketidakstabilan ek"(sistem yang dilakukan "leh akti:iti manusia%
Di peringkat antarabangsa beberapa deklarasi mengenai alam sekitar telah pun dilaksanakan "leh 9NDP
untuk memastikan pembangunan yang lestari% Deklarasi Re" De Daneri" 5122,6 dan Pr"t"k"l )y"t"
512206 merupakan antara dua deklarasi di mana Malaysia turut menandatanganinya% Malaysia sendiri
telah mengadakan Deklarasi Langka&i untuk memastikan pembangunan negara seara lestari dan mesra
alam%
9ntuk mengatasi semua ini alam sekitar perlu ditadbir urus melalui kaedah dan pendekatan yang lebih
seimbang dan menyeluruh% Pembangunan insan yang berteraskan kepada kehidupan yang berteraskan
nilai(nilai murni agama# bertanggungja&ab dengan alam# membangun alam seara teranang perlulah
diberi penekanan yang bersungguh(sungguh% Pembangunan sains dan tekn"l"gi yang berteraskan kepada
ajaran agama dan nilai budaya perlu diterapkan kepada seluruh peringkat masyarakat% Penyelidikan dan
pemantauan terhadap alam tabii perlu dilakukan seara berterusan agar pembangunan yang dijalankan
tidak mendatangkan risik" yang tinggi kepada kehidupan sejagat%
Adalah menjadi pendekatan Islam Hadhari agar kehidupan manusia menjadi harm"ni dengan alam sekitar
dan persekitarannya disamping berusaha untuk terus maju%
KEKUATAN PERTAHANAN
Islam Hadhari melihat pertahanan bukan sahaja isu(isu yang meliputi kekuatan ketenteraan dan
persenjataan# malah ia merangkumi kekuatan diri# !i$ikal dan spritual% Ini bertepatan dengan !irman Allah
S47 dalam al(8ur;an surah al(An!al* /0
maksudnya*
?Dan sediakanlah untuk menentang mereka 5musuh yang mener"b"h6 segala jenis kekuatan yang dapat
kamu sediakan dan dari pasukan(pasukan berkuda yang lengkap sedia# untuk mengerunkan dengan
persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh(musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak
mengetahui nya@ sedang Allah mengetahuinya% Dan apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan
disempurnakan balasanya kepada kamu#dan kamu tidak akan dianiayaiA%
<angsa yang maju memerlukan umat yang dapat mempertahankan diri dan negara dari dier"b"hi% 9ntuk
itu mereka perlu memiliki kekuatan ketenteraan yang terkini bagi tujuan mempertahankan diri dan negara
dan bukan untuk menyerang dan menguasai bangsa dan negara lain%
)ekuatan pertahanan akan menjamin kestabilan# keamanan dan keselamatan negara yang memb"lehkan
pr"ses pembangunan dilakukan seara berterusan%
Perubahan suasana p"litik dunia gl"bal masa kini dan tekanan serta penghinaan yang dihadapi "leh
sebahagian umat manusia menuntut kita menguasai kekuatan ketenteraan dan keupayaan
mempertahankan diri% Negara perlu diperlengkapkan dengan ranangan serta pr"gram jangka panjang
untuk menyemai rasa hak dan tanggungja&ab membela kemuliaan maruah diri# bangsa dan negara%
Pendekatan Islam Hadhari akan berusaha memperkasakan umat supaya mereka berupaya menghadapi
abaran dunia semasa%