Anda di halaman 1dari 223

!

PELESAPAN SUBJEK PADA KALIMAT NASKAH BERITA TELEVISI BERBAHASA SUNDA

SKRIPSI Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Sastra Universitas Padjajaran

ASEP PANJI LESMANA NPM !"#$##%

UNIVERSITAS PADJADJARAN FAKULTAS SASTRA PROGRAM STUDI BAHASA DAN SASTRA DAERAH JATINANGOR 2006

ABSTRAK

Skripsi ini &erjudul 'Pelesapan Su&jek pada Kalimat Naskah "erita (elevisi "er&ahasa Sunda)* Skripsi ini mem&ahas kalimat +an, men,alami pelesapan su&jek pada naskah &erita televisi &er&ahasa Sunda* Penelitian ini men,,unakan met-de deskripti./ den,an mem&erikan ,am&aran data apa adann+a* (e-ri +an, di,unakan merupakan ,a&un,an 0eklektik1* (e-ri +an, di,unakan dalam penelitian ini adalah te-ri2te-ri +an, dikemukakan -leh Djajasudarma 0!33!1/ Su,-n- 0!33%1/ Ramlan 0!3451/ dan Al6i et al 0!3341* asil penelitian menunjukkan &ah6a jenis kalimat +an, men,alami pelesapan su&jek adalah kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk &ertin,kat* K-nstituen pen,endali pelesapan su&jek dapat &erupa N7FN su&jek/ N7FN -&jek/ N7FN keteran,an/ dan N7FN pelen,kap* Si.at pelesapan su&jek dapat ana.-ris dan kata.-ris* Pelesapan su&jek ana.-ris &erarti su&jek +an, dilesapkan merujuk pada unsur +an, dise&utkan se&elumn+a/ sedan,kan pelesapan su&jek kata.-ris &erarti su&jek +an, dilesapkan merujuk pada unsur +an, dise&utkan kemudian*

KATA PENGANTAR

Puji dan s+ukur kehadirat Allah s6t* kerena &erkat rahmat dan karuniaN+a penulis dapat men+elesaikan skripsi +an, &erjudul 'Pelesapan Su&jek pada Kalimat Naskah "erita (elevisi "er&ahasa Sunda) ini* Skripsi ini diajukan penulis untuk dipertahankan dalam sidan, ujian sarjana strata satu pada Pr-,ram Studi "ahasa dan Sastra Daerah 0Sunda1/ Fakultas Sastra/ Universitas Padjajaran* Pada kesempatan ini/ penulis men,u8apkan terima kasih +an, se&esar2 &esarn+a kepada pihak2pihak &erikut* Dr* Dadan, Su,anda/ selaku Dekan Fakultas Sastra Unpad +an, telah men,i9inkan penulis menjadi mahasis6a Fakultas Sastra/ Unpad* (au.ik Ampera/ M* um* selaku Ketua Pr-,ram Studi "ahasa dan Sastra Daerah +an, telah j* (* Fatimah

men,i9inkan penulis melakukan penelitian ini* Pr-.* Dr*

Djajasudarma/ selaku d-sen pem&im&in, utama +an, telah mem&erikan masukan

dan kritik san,at &erhar,a terhadap skripsi ini* Dr ;e8e S-&arna/ selaku d-sen pem&im&in, pendampin, sekali,us d-sen 6ali +an, telah mem&erikan &im&in,an dan arahan pada penulis dalam men+elesaikan skripsi ini* Seluruh D-sen pen,ajar pada Pr-,ram Studi "ahasa dan Sastra Daerah +an, telah mem&erikan ilmun+a* Seluruh direksi dan sta.. (<RI Ja&ar = "anten dan "andun, (< +an, telah mem&erikan .asilitas selama penulis men,umpulkan data* Kang Rahmat S-.+an atas kesediann+a mem&antu penulis dalam pen,umpulan data di (<RI Ja&ar = "anten* Kang Mu,i Mu,iana atas kesediann+a mem&antu penulis dalam pen,umpulan data di "andun, (<* Bapak, Mamah, dan Nini atas se,ala dukun,an &aik m-tivasi/ materi/ maupun d-a +an, tiada hentin+a men,alir* (erakhir/ semua pihak +an, tidak &isa dise&utkan naman+a +an, mem&antu penulis dalam men+elesaikan skripsi ini/ sem-,a Allah s6t* mem&erikan &alasan +an, &erlipat atas ke&aikan mereka* Penulis &erharap sem-,a skripsi ini dapat &erman.aat dan menam&ah per&endaharaan dalam &idan, kajian sintaksis &ahasa Sunda pada khususn+a dan kajian lin,uistik pada umumn+a*

Jatinan,-r/ Juli $##>

Penulis

DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN

0"7$:2#52#%747$1
Asal naskah "andun, (< (an,,al $: "ulan Juli (ahun $##% Naskah ke24 Kalimat ke2$

" FN K KMS KM" N A P Pel S ( B

@ "andun, (< @ Frasa N-mina0l1 @ Keteran,an @ Kalimat Majemuk Setara @ Kalimat Majemuk "ertin,kat @ N-mina0l1 @ A&jek @ Predikat @ Pelen,kap @ Su&jek @ (<RI @ Su&jek Lesap

N"("S @ Naskah "erita (elevisi "er&ahasa Sunda

>

DAFTAR ISI A"S(RAK**************************************************************************************************************************ii KA(A PENCAN(AR******************************************************************************************************** iii DAF(AR LAM"ANC DAN SINCKA(AN********************************************************************* v DAF(AR ISI***********************************************************************************************************************vi

"A" I

PENDA ULUAN*********************************************************************************************** ! !*! Latar "elakan, Masalah******************************************************************************** ! !*$ Identi.ikasi Masalah***************************************************************************************? !*: (ujuan Penelitian******************************************************************************************* % !*? Keran,ka (e-ri********************************************************************************************** % !*% Met-de Penelitian****************************************************************************************** % !*%*! !*%*$ Met-de dan (eknik Penelitian*********************************************************** % Met-de dan (eknik Kajian*****************************************************************5

!*> Sum&er Data***************************************************************************************************4

"A" II KAJIAN (EARI************************************************************************************************** !# $*! Kalimat**********************************************************************************************************!# $*$ Fun,si Cramatikal Kalimat***************************************************************************!! $*$*! $*$*$ Predikat********************************************************************************************** !! Su&jek************************************************************************************************ !$

$*$*: $*$*?

A&jek dan Pelen,kap************************************************************************* !: Keteran,an***************************************************************************************** !%

$*: Klausa*********************************************************************************************************** !> $*? Kalimat (un,,al******************************************************************************************* !> $*% Kalimat Majemuk Setara****************************************************************************** !5 $*%*! $*%*$ $*%*: KMS u&un,an Penjumlahan*********************************************************** !4 KMS u&un,an Pemilihan**************************************************************** !3 KMS u&un,an Perla6anan**************************************************************!3

$*> Kalimat Majemuk "ertin,kat*********************************************************************** $# $*>*! $*>*$ $*>*: $*>*? $*>*% $*>*> $*>*5 KM" u&un,an Daktu******************************************************************** $! KM" u&un,an S+arat**********************************************************************$! KM" u&un,an (ujuan******************************************************************** $! KM" u&un,an K-ntras2K-nsesi.****************************************************$$ KM" u&un,an Se&a&********************************************************************** $$ KM" u&un,an Aki&at*********************************************************************$: KM" u&un,an ;ara************************************************************************ $:

$*5 Pelesapan*******************************************************************************************************$: $*4 Pelesapan Su&jek****************************************************************************************** $? $*4*! $*4*$ K-nstituen Pen,endali Pelesapan Su&jek****************************************** $% Fun,si K-nstituen Pen,endali*********************************************************** $> $*4*$*! N7FN Su&jek se&a,ai Pen,endali**********************************************$> $*4*$*$ N7FN A&jek se&a,ai Pen,endali***********************************************$5

$*4*$*: N7FN Keteran,an se&a,ai Pen,endali************************************** $5 $*4*$*? N7FN Pelen,kap se&a,ai Pen,endali**************************************** $5 $*4*: Si.at Pelesapan Su&jek***********************************************************************$4 $*4*:*! Pelesapan Su&jek +an, Ana.-ris***********************************************$3 $*4*:*$ Pelesapan Su&jek +an, Kata.-ris**********************************************$3 $*3 "erita************************************************************************************************************* ***********************************************************************************************************************:# $*!#"erita Media Elektr-nik********************************************************************************:# "A" III PELESAPAN SU"JEK PADA KALIMA( NASKA "ERI(A (ELE<ISI "ER"A ASA SUNDA***********************************:$ :*! Jenis Kalimat +an, Men,alami Pelesapan Su&jek*****************************************:$ :*!*! Pelesapan Su&jek pada Kalimat Majemuk Setara******************************:$ :*!*!*! Pelesapan Su&jek pada KMS u&un,an Penam&ahan************* :$ :*!*!*$ Pelesapan Su&jek pada KMS u&un,an Pemilihan***************** :4 :*!*!*: Pelesapan Su&jek pada KMS u&un,an Perla6anan***************?: :*!*$ Pelesapan Su&jek pada Kalimat Majemuk "ertin,kat***********************?4 :*!*$*! Pelesapan Su&jek pada KM" u&un,an Daktu********************** ?4 :*!*$*$ Pelesapan Su&jek pada KM" u&un,an S+arat***********************%: :*!*$*: Pelesapan Su&jek pada KM" u&un,an (ujuan**********************%3 :*!*$*? Pelesapan Su&jek pada KM" u&un,an K-ntras K-nsesi.***** >? :*!*$*% Pelesapan Su&jek pada KM" u&un,an Se&a&*********************** >3 :*!*$*> Pelesapan Su&jek pada KM" u&un,an Aki&at********************** 5? :*!*$*5 Pelesapan Su&jek pada KM" u&un,an ;ara**************************4#

:*$ K-nstituen Pen,endali Pelesapan Su&jek****************************************************** 4> :*$*! :*$*$ :*$*: :*$*? N7FN Su&jek se&a,ai Pen,endali*******************************************************4> N7FN A&jek se&a,ai Pen,endali********************************************************43 N7FN Keteran,an se&a,ai Pen,endali*********************************************** 3: N7FN Pelen,kap se&a,ai Pen,endali************************************************* 3> !##

:*: Si.at Pelesapan Su&jek :*:*! :*:*$

Pelesapan Su&jek +an, Ana.-ris*******************************************************!## Pelesapan Su&jek +an, Kata.-ris******************************************************!#:

"A" I< SIMPULAN DAN SARAN********************************************************************************!#5 ?*! Simpulan*******************************************************************************************************!#5 ?*$ Saran*************************************************************************************************************!#4

DAF(AR PUS(AKA********************************************************************************************************!!# SINAPSIS************************************************************************************************************************** !#4 LAMPIRAN***********************************************************************************************************************!!: RIDAEA( IDUP*********************************************************************************************************** !35

!#

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Bela a!" Ma#ala$ "ahasa Sunda merupakan &ahasa i&u +an, sampai sekaran, masih terus di,unakan dan dilestarikan -leh mas+arakat Sunda* "ahasa Sunda di,unakan -leh mas+arakat Sunda dalam &er&a,ai tempat dan 6aktu/ &aik .-rmal maupun in.-rmal* Dalam situasi .-rmal &ahasa Sunda di,unakan dalam &er&a,ai keadaan/ misaln+a dalam pidat-/ kh-t&ah/ dan 8eramah* "ahkan/ de6asa ini &ahasa Sunda sudah di,unakan dalam siaran &erita pada media televisi* Di 6ila+ah Ja6a "arat &ahasa Sunda dipakai dalam siaran &erita televisi* Siaran &erita &er&ahasa Sunda dipr-duksi -leh (<RI dan "andun, (<* Pada (<RI &erita &ahasa Sunda dita+an,kan setiap Senin2Sa&tu pada pukul !?*## DI"/ den,an nama a8ara Berita Basa Sunda, sedan,kan pada "andun, (< siaran &erita

!!

dita+an,kan setiap hari SeninFSa&tu Tangara Pasundan.

pukul !5*:# DI"/ den,an nama a8ara

La+akn+a se&uah &erita/ siaran &erita televisi &er&ahasa Sunda dalam pelaksanaann+a mempun+ai a8uan terhadap suatu naskah &erita* Naskah &erita itu pada dasarn+a ter&entuk dari kalimat2kalimat +an, mem&entuk suatu kesatuan +an, dise&ut 6a8ana* Menurut Al6i et al. 0!33:G ?5!1/ 6a8ana adalah rentetan kalimat +an, &erkaitan +an, men,hu&un,kan prep-sisi kalimat +an, satu den,an pr-p-sisi kalimat +an, lain dan mem&entuk satu kesatuan* Se&uah 6a8ana +an, &aik haruslah memiliki kepaduan 0cohesion1. K-hesi adalah keserasian hu&un,an antara unsur +an, satu dan unsur +an, lain dalam 6a8ana sehin,,a ter8ipta pen,ertian +an, apik atau k-heren 0Djajasudarma/ !33! G ?>1* K-hesi itu se&a,ian din+atakan melalui tata &ahasa/ dise&ut k-hesi ,ramatikal/ dan se&a,ian +an, lain din+atakan melalui k-sa kata/ dise&ut k-hesi leksikal* K-hesi ,ramatikal meliputi pen,a8uan/ elipsis/ dan pen+ulihanH sedan,kan k-hesi leksikal meliputi pen+e&utan ulan,/ sin-nim/ dan k-l-kasi* K-njun,si &erada di ,aris &atas antara k-hesi ,ramatikal dan k-hesi leksikal 0Su,-n-/ !33% G $1* K-hesi dapat di6ujudkan salah satun+a den,an 8ara pelesapan* Pelesapan atau elipsis adalah peniadaan kata atau satuan lain +an, ujud asaln+a dapat diramalkan 0Kridalaksana/ !34? G ?%1* Sementara menurut (ari,an 0!33: G !#!1/

!$

Elipsis dapat pula dikatakan pen,,antian n-l 09er-1* Sesuatu +an, ada tetapi tidak diu8apkan atau dituliskan* al ini dilakukan demi kepraktisan* Pada naskah &erita televisi &er&ahasa Sunda 0selanjutn+a dise&ut N"("S1/ terdapat kalimat +an, k-nstituenn+a men,alami pelesapan/ &aik su&jek/ predikat/ maupun -&jek* Namun/ pelesapan +an, intensitas terjadin+a jauh le&ih &esar adalah pelesapan su&jek* Perhatikan 8-nt-h kalimat &erikut ini G

0!1 Komik Strip langka medal dina wangun buku, tapi biasana dipedalkeun S P K P dina hiji media, boh koran boh majalah. K IK-mik Strip jaran, ter&it dalam &entuk &uku/ tapi &iasan+a diter&itkan dalam se&uah media/ &aik k-ran atau majalah*J

0$1 Juara putra beunang ku Kecamatan Tarogong Kalr, sanggeus di inal S P K K ng!l!hkeun Karang Pawitan " # enol. P A Pel IJuara putra didapat -leh Ke8amatan (ar-,-n, Kaler/ sesudah di .inal men,alahkan Karan, Pa6itan :2#*J

!:

Kalimat 0!1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!*a1 Komik Strip langka medal dina wangun buku, dan 0!*&1 biasana dipedalkeun dina hiji media, boh koran boh majalah. Kedua klausa terse&ut memiliki kedudukan +an, setara* Su&jek pada klausa 0!*&1 men,alami pelesapan* Su&jek lesap 0B1 pada klausa 0!*&1 men,a8u pada FN su&jek klausa 0!*a1/ +aitu Komik Strip. Kalimat 0$1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0$*a1 Juara putra beunang ku Kecamatan Tarogong Kal!r, dan 0$*&1 di inal ng!l!hkeun Karang Pawitan " # enol. Klausa 0$*a1 mempun+ai kedudukan se&a,ai klausa utama atau induk kalimat/ sedan,kan klausa 0$*&1 merupakan klausa sematan atau anak kalimat* Su&jek pada klausa sematan 0$*&1 men,alami pelesapan* "er&eda haln+a den,an kalimat 0!1 +an, a8uan su&jek lesapn+a 0B1 merupakan FN su&jek/ Su&jek lesap pada klausa sematan 0$*&1 men,a8u pada FN keteran,an klausa utama 0$*a1/ +aitu Kecamatan Tarogong Kal!r. Den,an melihat &e&erapa 8-nt-h kasus pelesapan su&jek di atas/ permasalahan men,enai pelesapan su&jek pada kalimat N"("S menarik untuk dikaji*

1.2 I%e!t&'& a#& Ma#ala$ Pelesapan su&jek &erkaitan den,an kek-hesian $cohesion%/ telaah pertautan antarkalimat dalam 6a8ana/ dan pertautan antar klausa dalam kalimat 0Su,-n-/ !33%1* Penelitian ini mem.-kuskan pada pelesapan su&jek +an, terjadi pada hu&un,an antar klausa dalam kalimat*

!?

Den,an demikian/ penelitian ini menjan,kau hal2hal &erikut* !* Jenis kalimat apa saja +an, men,alami pelesapan su&jek pada N"("SK $* K-nstituen apa saja +an, menjadi pen,endali pelesapan su&jek pada kalimat N"("SK :* "a,aimanakah si.at pelesapan su&jek +an, terjadi pada kalimat N"("SK

1.( T)*)a! Pe!el&t&a! Penelitian ini &ertujuan se&a,ai &erikut* !* Mendeskripsikan jenis kalimat +an, men,alami pelesapan su&jek pada N"("S* $* Mendeskripsikan k-nstituen pen,endali pelesapan su&jek pada kalimat N"("S* :* Mendeskripsikan si.at pelesapan su&jek +an, terjadi pada kalimat N"("S*

1.+ Kera!" a Te,r& (e-ri +an, dipakai pada penelitian ini pada dasarn+a merupakan ,a&un,an 0eklektik1* (e-ri2te-ri +an, dipandan, relevan dipakai se&a,ai dasar dalam penelitian ini* Kajian struktur dilakukan melalui pendekatan te-ri +an, dikemukakan -leh Djajasudarma 0!33!1* Untuk analisis pelesapan su&jek/ penulis men,,unakan te-ri +an, dikemukakan -leh Su,-n- 0!33%1* Di sampin, itu/ penulis ju,a men,,unakan te-ri2te-ri Ramlan 0!3451 dan Al6i et al 0!3341*

!%

1.- Met,%e Pe!el&t&a! 1.-.1 Met,%e %a! Te !& Pe!el&t&a! Met-de penelitian +an, di,unakan adalah met-de deskripti.* Met-de penelitian deskripti. adalah met-de +an, &ertujuan mem&uat deskripsi/ maksudn+a mem&uat ,am&aran/ lukisan se8ara sistematis/ .aktual dan akurat men,enai data/ si.at2si.at serta hu&un,an .en-mena2.en-mena +an, diteliti 0Djajasudarma !33? G 41* (eknik penelitian dilakukan den,an teknik 8atat* (eknik 8atat dilakukan den,an 8ara men8atat lan,sun, dari N"("S* Untuk memperkuat data tulis/ penulis ju,a melakukan sadap rekam terhadap siaran &erita pada "andun, (<* Adapun lan,kah2lan,kah +an, dilakukan dalam penelitian ini/ se&a,ai &erikut G !* Studi kepustakaan/ penulis mempelajari te-ri2te-ri sintaksis/ 6a8ana dan te-ri2te-ri +an, khusus mem&ahas ih6al pelesapan su&jek* $* Pen,umpulan data/ penulis men,umpulkan data &erupa naskah &erita &ahasa Sunda dari (<RI dan "andun, (<* Untuk memperkuat data tulis/ penulis ju,a melakukan sadap rekam terhadap &erita +an, &erlan,sun,* :* Pen+eleksian data/ data +an, telah ada &er&entuk naskah diseleksi dan di&erikan keteran,an2keteran,an sesuai den,an keperluan penelitian* ?* Pen,klasi.ikasian data/ data +an, sudah diseleksi kemudian

diklasi.ikasikan untuk dijadikan k-rpus*

!>

%* Pen,analisisan data/ penulis kemudian men,analisis data den,an te-ri2 te-ri +an, sudah ditentukan se&elumn+a* >* Pen+impulan hasil akhir*

1.-.2 Met,%e %a! Te !& Ka*&a! Met-de kajian +an, di,unakan dalam penelitian ini adalah met-de kajian distri&usi-nal* Met-de distri&usi-nal adalah suatu met-de +an, di,unakan untuk men,kaji data den,an men,,unakan alat penentu dari unsur &ahasa itu sendiri* Alat penentu dalam keran,ka kerja met-de distri&usi-nal selalu &erupa &a,ian unsur &ahasa +an, menjadi -&jek penelitian 0Djajasudarma !33? G >#1* (eknik kajian +an, di,unakan adalah teknik ,anti* Ke,unaan teknik ,anti itu adalah untuk men,etahui kadar kesamaan kelas atau kate,-ri unsur ter,anti dan unsur ,inanti den,an unsur pen,,anti/ khususn+a &ila tataran pen,,anti sama den,an tataran ter,anti atau tataran ,inanti 0Sudar+ant-/ ?4 G !33:1* (eknik ini dilakukan den,an men,,antikan su&jek lesap 0B1 den,an k-nstituen kalimat pada klausa utama sehin,,a didapatkan k-nstituen +an, &erterima se8ara struktur dan makna* Den,an &e,itu dapat diketahui a8uan 0re erent1 dari su&jek lesap 0B1 terse&ut* ;-nt-h G 0:1 Patugas pengadilan ngusir maran!hna alatan & ngaganggu jalanna S P A P A sidang.

!5

IPetu,as pen,adilan men,usir mereka/ se&a& B men,,an,,u jalann+a sidan,*J

0:*a1 Patugas pengadilan ngusir maran!hna alatan S P A & ngaganggu jalanna sidang. ' patugas pengadilan P A maran!hna

IPetu,as pen,adilan men,usir mereka/ se&a& men,,an,,u jalann+a sidan,*J

B L petu,as pen,adilan mereka

Perhatikan su&jek lesap 0B1 pada kalimat 0:*a1* A8uan dari su&jek lesap terse&ut adalah .un,si -&jek/ +aitu maran!hna dapat diketahui den,an 8ara men,,anti su&jek lesap 0B1 den,an k-nstituen pada klausa utama sehin,,a didapat unsur +an, dapat &erterima se8ara struktur dan makna*

1.6 S)./er %ata Sum&er data dalam penelitian ini &erupa 6ujud naskah &erita televisi +an, dikumpulkan dari (<RI dan "andun, (<* Jumlah naskah +an, terkumpul

!4

se&an+ak $! naskah &erita &er&ahasa Sunda (<RI/ dan se&an+ak $% naskah dari "andun, (<* Kurun 6aktu &erita +an, diam&il adalah naskah &erita dari (<RI +an, dikumpulkan antara peri-de Maret2Akt-&er $##?/ sedan,kan kurun 6aktu &erita +an, diam&il dari "andun, (< adalah pada &ulan Juli $##%* Alasan penulis men,am&il data dari N"("S karena kalimat pada N"("S &an+ak sekali +an, men,alami pelesapan su&jek +an, jika diamati merupakan suatu &ahan penelitian +an, san,at menarik*

!3

BAB II KAJIAN TEORI 2.1 Kal&.at Kalimat adalah &a,ian ujaran +an, se8ara ketata&ahasaan menduduki tataran di atas klausa dan di &a6ah para,ra.* Unsur lan,sun, se&uah kalimat adalah k-nstituen dasar dan int-nasi akhir* K-nstituen dasar se&uah kalimat &isa &erupa se&uah klausa atau le&ih/ se&uah .rasa/ atau se&uah kata 0Djajasudarma/ !33! G !?!1* Kalimat merupakan suatu &entuk &ahasa +an, men8-&a men+usun dan menuan,kan ,a,asan2,a,asan sese-ran, se8ara ter&uka untuk dik-munikasikan kepada -ran, lain 0Kera./ !33: G :?1* Kalimat adalah satuan &ahasa terke8il/ dalam 6ujud lisan atau tulisan/ +an, men,un,kapkan pikiran +an, utuh* Dalam 6ujud lisan/ kalimat diu8apkan dalam suara naik turun dan keras lem&ut/ disela jeda/ dan diakhiri den,an int-nasi akhir +an, akan diikuti -leh kesen+apan +an, men8e,ah terjadin+a perpaduan atau asimilasi &un+i atau pr-ses .-n-l-,is lainn+a 0Al6i et al/ !334 G ::!1*

2.2 F)!"#& Gra.at& al Kal&.at

$#

2.2.1 Pre%& at Pada umumn+a predikat harus kata atau .rasa ver&al* Namun/ karena dalam &ahasa Sunda terdapat kalimat n-nver&al atau +an, pada &uku2&uku &ahasa dise&ut kalimat n-minal/ predikat dalam &ahasa Sunda tidak selaman+a harus ver&a* Kate,-ri lain pun/ seperti n-mina/ dan adjekti.a dapat &er.un,si se&a,ai predikat 0Djajasudarma/ !33! G !??1* ;-nt-h 0!1 Kuring lumpat. S P ISa+a lari*J 0$1 Man!hna mahasiswa. S P IIa mahasis6a*J 0:1 (ma geulis. S P IIma 8antik*J Kalimat 0!1 merupakan kalimat den,an predikat +an, diisi -leh kelas kata ver&a* Kalimat 0$1 merupakan kalimat den,an predikat +an, diisi -leh kelas kata n-mina* Kalimat 0:1 merupakan kalimat den,an predikat +an, diisi den,an kelas kata adjektiva*

2.2.2 S)/*e Pada umumn+a su&jek kalimat &erupa kata n-mina atau .rasa n-minal* Namun/ dalam &ahasa Sunda kate,-ri lain pun &isa dijadikan su&jek* Kata atau

$!

.rasa +an, menduduki .un,si su&jek/ dalam &uku tata &ahasa lama/ dian,,ap se&a,ai n-mina0l1H kata atau .rasa itu din-minalisasi 0Djajasudarma !33! G !?>1* ;-nt-h G

0?1 Pa Andi keur ngala lauk dina balong.) IPak Andi sedan, menan,kap ikan di k-lam*J

0%1 Panempona ditujukeun ka Piala *unia. IPen,lihatann+a ditujukan pada Piala Dunia*J

0>1 Lumpat matak cap!. ILari men+e&a&kan lelah*J

051 Crwd biasana dilakukeun ku aw!w!. I"an+ak -m-n, &iasan+a dilakukan 6anita*J

041 Urang kudu bisa lulus. IKita harus &isa lulus*J

031

ta r!k dicokot ku (man. IItu akan diam&il -leh Iman*J

$$

0!#1 Ka!h ha+angeun milu ka Jakarta. ISemua in,in per,i ke Jakarta*J

0!!1 "patan dititah balik deui. I"erempat disuruh pulan, la,i*J

;-nt-h28-nt-h pada kalimat di atas memperlihatkan &ah6a su&jek &isa diisi den,an &erma8am2ma8am kate,-ri kata/ seperti n-mina0l1 pada kalimat 0?1 dan 0%1/ ver&a0l1 pada kalimat 0>1/ adjekti.a0l1 pada kalimat 051/ pr-n-mina0l1 pada kalimat 041 dan 031/ dan numeral pada kalimat 0!#1 dan 0!!1*

2.2.( O/*e %a! Pele!" a0 A&jek dan pelen,kap 0k-mplemen1 sama2sama menempati p-sisi sesudah ver&a0l1 +an, men,isi .un,si predikat* "edan+a/ -&jek dalam kalimat akti. &isa dijadikan su&jek dalam kalimat pasi. padanann+aH pelen,kap tidak &isa dipasi.kan 0Djajasudarma/ !33!G!?51* ;-nt-h G

!* Man!hna neunggeulan rampog. S P A

$:

IIa memukuli ramp-k*J

0!$a1 ,ampog diteunggeulan ku man!hna. S P K IRamp-k dipukuli -lehn+a*J

$* Kuring jadi mahasiswa. S P Pel ISa+a menjadi mahasis6a*J

0!:a1 ' Mahasiswa dijadikeun ku kuring. S P K IMahasis6a dijadikan -leh sa+a*J

Kalimat 0!$1 &isa dijadikan kalimat pasi. 0!$a1/ tetapi kalimat 0!:1 tidak &isa dipasi.kan menjadi 0!:a1* Pada kalimat 0!$1 rampog Iramp-kJ &er.un,si se&a,ai -&jek/ sedan,kan mahasiswa Imahasis6aJ pada kalimat 0!:1 &er.un,si se&a,ai pelen,kap*

2.2.+ Ketera!"a! Unsur klausa +an, tidak menduduki .un,si S/ P/ A/ dan Pel dapat diperkirakan menduduki .un,si keteran,an* "er&eda den,an A dan Pel +an, selalu terletak di &elakan, P/ dalam satu klausa KE( pada umumn+a mempun+ai letak +an, &e&as 0Ramlan/ !345 G 4>1*

$?

0!?a1 *uit dicokot ku urang. S P K IUan, diam&il -leh sa+a*J 0!?&1 Ku urang duit dicokot. K S P IAleh sa+a duit diam&il*J 0!?81 *uit ku urang dicokot. S K P IUan, -leh sa+a diam&il*J Perhatikan kalimat 0!?1/ .un,si keteran,an +aitu ku urang I-leh sa+aJ mempun+ai letak +an, &e&as/ &aik setelah predikat 0!?a1/ se&elum su&jek 0!?&1/ maupun di antara su&jek dan predikat 0!?81*

2.( Kla)#a Klausa adalah unsur &ahasa +an, terdiri atas dua unsur atau le&ih +an, &ersi.at predikati. 0sekuran,2kuran,n+a memiliki satu predikat1 0Djajasudarma/ !345 G 5?1* Dipandan, dari tataran hierarki ke&ahasaan/ klausa terletak di antara kalimat dan .rasa 0Pike and Pike dalam Su,-n- !%G !33!1* Klausa dijelaskan se&a,ai satuan ,ramatik +an, terdiri dari P/ &aik disertai S/ A/ PEL/ dan KE( ataupun tidak* Den,an rin,kas/ klausa ialah 0S1 P 0A1 0PEL1 0KE(1* (anda kurun, menandakan &ah6a apa +an, terletak dalam kurun, itu &ersi.at manasuka/ artin+a &-leh ada/ &-leh ju,a tidak ada 0Ramlan/ !345 G 541*

$%

Klausa terdiri dari unsur2unsur .un,si-nal +an, di sini dise&ut S/ P/ A/ PEL/ dan KE(* Kelima unsur ini meman, tidak selalu ada dalam satu klausa* Kadan,2kadan, satu klausa han+a terdiri dari S dan P/ kadan,2kadan, terdiri dari S/ P/ dan A/ kadan,2kadan, terdiri dari S/ P/ dan PEL/ kadan,2kadan, terdiri dari S/ P/ KE(/ kadan,2kadan, terdiri dari S/ P/ A/ dan KE(/ kadan,2kadan, terdiri dari S/ P/ PEL/ dan KE(/ dan kadan,2kadan, han+a terdiri dari P saja* Unsur .un,si-nal +an, selalu ada dalam klausa ialah P/ unsur2unsur +an, lain mun,kin ada mun,kin ju,a tidak ada 0Ramlan/ !345 G 531*

2.+ Kal&.at T)!""al Kalimat tun,,al adalah kalimat +an, terdiri atas satu klausa* al ini &erarti &ah6a k-nstituen untuk tiap unsur kalimat/ seperti su&jek dan predikat/ han+alah satu atau merupakan satu kesatuan 0Al6i et al/ !334 G ::41* Kalimat tun,,al sempurna dapat di,am&arkan den,an rumus se&a,ai &erikutG Kal ( @ S M P M A M Ket M Int Akh Di&a8aG Kalimat tun,,al terdiri atas unsur 6aji& su&jek dan predikat den,an unsur -psi-nal -&jek dan keteran,an dan unsur 6aji& int-nasi akhir* Dalam kalimat transiti./ -&jek menjadi unsur 6aji& 0Djajasudarma/ !33! G !%$1* ;-nt-h G 0!%1 Kuring mawa duit. S P A ISa+a mem&a6a uan,*J

$>

Kalimat 0!%1 merupakan kalimat tun,,al +an, terdiri dari Kuring Isa+aJ se&a,ai .un,si su&jek/ mawa Imem&a6aJ se&a,ai .un,si predikat/ dan duit Iuan,J se&a,ai .un,si -&jek* $*%* Kalimat Majemuk Setara Kalimat majemuk ialah kalimat +an, k-nstituen dasarn+a terdiri atas dua klausa atau le&ih* Ada dua ma8am kalimat majemuk dalam &ahasa SundaG kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk &ertin,kat 0Djajasudarma/ !33! G !%:1* Dalam &ahasa Sunda kalimat majemuk setara 0selanjutn+a dise&ut KMS1 dise&ut kalimah ngantet sadarajat. KMS ialah kalimat majemuk +an, an,,-ta2 an,-ta klausan+a sederajat/ masin,2masin, merupakan klausa &e&as 0Djajasudarma/ !33? G !%:1* ;-nt-h G $ -anceukna pinter tapi adina bodo. S P S P IKakakn+a pintar/ tapi adikn+a &-d-h*J Kalimat 0!>1 di&entuk den,an dua &uah klausa &e&asG -anceukna Pinter Ikakakn+a pintarJ dan adina bodo Iadikn+a &-d-hJ* Kedua klausa itu dapat dijadikan dua kalimat sempurna menjadi -anceukna pinter dan adina bodo. Kedua kalimat itu di,a&un,kan den,an partikel pen,hu&un, tapi ItetapiJ/ sehin,,a menjadi kalimat majemuk setara seperti pada kalimat 0!>1* Kalimat itu dikatakan setara karena kedua klausan+a setara 0sederajat1H masin,2masin, terdiri atas su&jek dan predikat* "erdasarkan hu&un,an antar klausan+a/ KMS dapat &erupa hu&un,an penjumlahan/ hu&un,an pemilihan/ dan hu&un,an perla6anan 0Djajasudarma* !33! G!5$1* 2.-.1 KMS H)/)!"a! Pe!*).la$a! Klausa2klausa pem&entuk KMS merupakan penjumlahan atau

pen,,a&un,an ke,iatan/ keadaan/ peristi6a/ dan pr-ses*

u&un,an ini ditandai

-leh k--rdinasi jeung IdanJ/ sarta Iserta/ boh . boh . I&aik N maupun NJ/ dan lain2lain 0Djajasudarma/ !33! G !5$1*

$5

;-nt-h G 0!51 (man t!h rajin jeung pinter S P P IIman itu rajin dan pintarJ

2.-.2 KMS H)/)!"a! Pe.&l&$a! Ean, dimaksud hu&un,an pemilihan ialah hu&un,an +an, men+atakan pilihan di antara dua kemun,kinan +an, din+atakan -leh kedua klausa +an, dihu&un,kan 0M-eli-n- dalam Djajasudarma/ !33! G !5?1* Dalam &ahasa Sunda hu&un,an ini din+atakan den,an k-njun,si atawa, atanapi IatauJ* 0Djajasudarma/ !33! G !5?1* ;-nt-h G 0!41 Man!hna teu bogaeun duit atawa pelit. S P A P IDia tidak pun+a uan, atau pelit*J

2.-.( KMS H)/)!"a! Perla1a!a! Pern+ataan +an, dikemukakan dalam klausa pertama merupakan hal +an, &erla6anan den,an +an, din+atakan klausa kedua* Dalam &ahasa Sunda hu&un,an ini &iasan+a ditandai den,an partikel pen,hu&un, tapi, nanging ItetapiJ 0Djajasudarma/ !33! G !5? 1* ;-nt-h G

$4

0!31

Budi ha+angeun lulus S* tapi ngedul. S P A P

I"udi in,in lulus SD tapi malas*J /.0 Kalimat Majemuk Bertingkat Kalimat majemuk +ang konstituen dasarn+a terdiri atas klausa bebas dan klausa terikat disebut kalimat majemuk bertingkat. *alam bahasa Sunda KMB disebut kalimat ngantet seler semeler $*jajasudarma, 1221 3 144%. Kalimat majemuk bertingkat menggunakan subordinasi sebagai

penghubung antar klausan+a. Subordinasi menggabungkan dua klausa atau lebih sehingga terbukti kalimat majemuk +ang salah satu klausan+a menjadi bagian dari klausa +ang lain. Jadi klausa5klausa dalam kalimat majemuk +ang disusun dengan cara subordinasi itu tidak mempun+ai kedudukan +ang setara. *engan kata lain, dalam kalimat mejemuk +ang disusun secara subordinati terdapat klausa +ang ber ungsi sebagai konstituen klausa +ang lain $6lwi et al, 1227 3 ""7%. 8ontoh 3 1. S Kuring indit ka kampus sanajan gering. P Pel P

9Sa+a pergi ke kampus walaupun sakit.) Kalimat $/:% dibentuk dengan dua buah klausa, +aitu $1% Kuring indit ka kampus, dan $/% gering. Klausa $1% merupakan klausa utama atau induk kalimat, sedangkan klausa $/% merupakan klausa sematan atau anak kalimat. Karena itu, kalimat $/:% disebut kalimat majemuk bertingkat.

$3

/.0.1 KMB ;ubungan <aktu Klausa terikat dalam KMB, +ang dalam buku tata bahasa tradisional disebut anak kalimat, disebut pula klausa sematan. Klausa sematan +ang menggambarkan waktu terjadin+a peristiwa +ang din+atakan dalam klausa utama men+atakan hubungan waktu $*jajasudarma, 1221 3 1=0%. 8ontoh 3 $/1% >rang indit ka sakola sanggeus dahar. S P Pel P 9Sa+a berangkat ke sekolah setelah makan.)

/.0./ KMB ;ubungan S+arat Klausa sematan dalam KMB menjadi s+arat terlaksanan+a apa +ang disebutkan dalam klausa utama. Subordinatorn+a bisa menggunakan partikel penghubung asal 9kalau), lamun 9kalau)$*jajasudarma, 1221 3 1==%. 8ontoh 3 $//% Man!hna bisa lulus lamun getol. S P P 9*ia bisa lulus jika rajin.)

/.0." KMB ;ubungan Tujuan

:#

Klausa sematan men+atakan tujuan dari +ang din+atakan dalam klausa utama. *alam bahasa Sunda biasan+a memakai subordinator seja 9maksud), arek?rek 9akan) $*jajasudarma, 1221 3 1==%. 8ontoh 3 $/"% Sangkan teu tiguling, man!h ulah lumpat. P S P 96gar tidak jatuh, kamu jangan lari.)

/.0.@ KMB ;ubungan Kontras5Konsesi *alam KMB macam ini terdapat kontras pada klausa sematann+a, tetapi hal itu tidak men+ebabkan ada perubahan pada +ang din+atakan dalam klausa utama. Subordinatorn+a +ang bisa dipakai ialah sanajan 9walau$pun%, biar$pun%) $*jajasudarma, 1221 3 1==%. 8ontoh 3 $/@% Sanajan geus usaha, man!hna gagal. P S P 9<alaupun sudah berusaha, dia gagal.)

/.0.4 KMB ;ubungan Sebab Klausa sematan sebab atau alasan terjadin+a sesuatu +ang din+atakan dalam klausa utama. Subordinatorn+a bisa berupa partikel penghubung sabab 9sebab), lantaran 9sebab)$*jajasudarma, 12213 1=7%. 8ontoh 3

:!

$/4%

>rang teu kuliah sabab gering. S P P 9Sa+a tidak kuliah sebab sakit.)

/.0.0 KMB ;ubungan 6kibat Sebalikn+a dari hubungan pen+ebaban, klausa sematan dalam KMB terjadi sebagai akibat +ang din+atakan dalam klausa utama. ;ubungan ini bisa din+atakan dengan subordinator nepi ka 9sampai), ku kituna 9akibatn+a, oleh karena itu) $*jajasudarma, 1221 3 1=2%. 8ontoh 3 $/0% 8ai dina t!ko l!b!r nepi ka bah! kana m!ja. S P P K 96ir pada teko luber sampai tumpah ke meja.)

/.0.= ;ubungan 8ara Klausa sematann+a men+atakan cara melaksanakan apa +ang din+atakan dalam klausa utama. Biasan+a hubungan din+atakan dengan subordinator ku $jalan% 9dengan cara)$*jajasudarma, 1221 3 1=2%. 8ontoh 3 $/=% Kolot ngadidik budakna ku cara disiplin. S P A P 9Arang tua mendidik anakn+a dengan cara disiplin.)

:$

2.2 Pele#a0a! Pelesapan atau elipsis/ +aitu pen,hilan,an unsur tertentu dari satu kalimat atau teks 0Al6i et al/ !33? G ?!$1* Elipsis adalah peniadaan kata atau satuan lain +an, ujud asaln+a dapat diramalkan dari k-nteks &ahasa atau k-nteks luar &ahasa 0Kridalaksana/ !34? G ?%1* Elipsis dapat pula dikatakan pen,,antian n-l 0Bero1H sesuatu +an, ada tetapi tidak diu8apkan atau tidak dituliskan* 0(ari,an/ !33:G !#!1* al ini dilakukan demi kepraktisan

al itu sejalan den,an Lu&is 0!33:G $#1 +an, men+atakan

se&enarn+a elipsis sama pr-sesn+a den,an su&stitusi/ tetapi elipsis ini disu&stitusikan -leh sesuatu +an, k-s-n, atau sesuatu +an, tidak ada* Salah satu 8ara a,ar kalimat menjadi e.ekti. ialah den,an 8ara pelesapan* "a,ian2&a,ian tertentu dari se&uah kalimat +an, sudah diketahui -leh pesapa atau pem&a8a dapat dilesapkan* Dalam tin,katan 6a8ana hal ini serin, dilakukan* "a,ian utama kalimat +an, &isa dilesapkan ialah su&jek/ predikat/ -&jek 0Djajasudarma/ !33! G !4$1*

2.3 Pele#a0a! S)/*e Dalam &ahasa Sunda su&jek serin, dilesapkan* (idak han+a dalam kalimat majemuk/ dalam kalimat tun,,al pun serin, tidak dikatakan* (entu saja kalimat tun,,al itu jadi tidak sempurna* Namun/ para pesapa atau pem&a8a akan &isa menerka siapa7apa su&jek kalimat terse&ut* Su&jek kalimat dapat di8ari pada &a,ian lain ujaran atau 6a8ana 0Djajasudarma/ !33! G !4$1*

::

;-nt-h G 0$41 Man!hna ha+ang jajan tapi & teu bogaeun duit. S P Pel P A IDia in,in jajan tapi tidak pun+a uan,*J Kalimat 0$41 terdiri dari dua klausa/ +aitu 0!1 Man!hna ha+ang jajan, dan 0$1 teu bogaeun duit. Klausa 0!1 dan klausa 0$1 mempun+ai kedudukan +an, setara* Su&jek klausa 0$1 sama den,an su&jek klausa 0!1/ +aitu man!hna. Karena itu/ su&jek pada klausa 0$1 dilesapkan*

/.7.1 Konstituen Pengendali Pelesapan Subjek Satu dari dua konstituen atau lebih +ang kore erensial berupa CN penuh $ ull NP% dan +ang lainn+a berupa konstituen si ar $&%, pronomina, atau $ rasa% nomina D itu. Konstituen +ang berupa CN penuh disebut pengendali $controller% dan konstiuen +ang mengalami proses pelesapan, pemronominalan, atau pengulangan disebut konstituen terkendali $Sugono, 1224 3 7:%.

0$31 *oni mawa dahareun tapi & teu m!r!an. pen,endali terkendali 9*oni membawa makanan, tapi tidak memberi.) $":% Susi pengendali pinter tapi man!hna terkendali sombong.

9Susi pintar, tapi dia sombong.)

:?

$"1%

Surat pengendali

dibaca ku urang tapi surat !ta teu jelas maksudna. terkendali

9Surat dibaca oleh sa+a, tapi surat itu tidak jelas maksudn+a.) Pada ketiga kalimat di atas cukup jelas bahwa salah satu CN +ang kore erensial, +aitu *oni $/2%, Susi $":%, dan Surat $"1% menjadi pengendali, sedangkan konstituen lainn+a dapat berupa konstituen si ar $&%, pronomina, atau CN D itu $pen+ulihan%.

/.7./ Cungsi Konstituen Pengendali Konstituen pengendali pelesapan subjek berupa CN penuh. CN penuh +ang mana +ang dapat menjadi pengendali pelesapan subjekE *ilihat dari ungsi sintaksis CN itu, ada empat ungsi sintaksis +ang diduduki CN pengendali itu. Keempat ungsi itu adalah subjek, predikat, objek dan keterangan klausa pertama $pada klausa koordinati % $Sugono, 1224 3 71%.

/.7./.1 N?CN Subjek sebagai pengendali N?CN subjek dapat menjadi pengendali pelesapan subjek. ;al itu dapat dilihat pada contoh dibawah ini. $"/% (wan da!keun dahar sanajan & keur gering. S P Pel P 9(wan bersedia makan walaupun sedang sakit.)

:%

(wan +ang merupakan N subjek menjadi pengendali pelesapan subjek +ang terjadi pada klausa sematan. Pada pelesapan subjek itu subjek lesap $&% mengacu pada N subjek klausa utama, +aitu (wan.

/.7././ N?CN Abjek Sebagai Pengendali N?CN objek juga dapat menjadi pengendali pelesapan subjek. ;al itu dapat dilihat seperti pada contoh berikut. $""% Noni n+okot gelas ti dapur terus & dibikeun ka urang. S P A K P Pel 9Noni mengambil gelas dari dapur lalu diberikan kepadaku.) Felas +ang merupakan N objek menjadi pengendali pelesapan subjek. Pada pelesapan subjek itu, subjek lesap $&% mengacu pada N objek +aitu gelas.

/.7./." N?CN Keterangan Sebagai Pengendali N?CN keterangan dapat juga menjadi pengendali pelesapan subjek seperti pada contoh berikut. $"@% Surat geus dicekel ku *eni tapi & teu da!keun maca. S P K P Pel 9Surat sudah dipegang oleh *eni tapi tidak mau membaca.) CN keterangan merupakan pengendali dari pelesapan subjek pada

kalimat $"@%. *alam pelesapan subjek tersebut, subjek lesap $&% mengacu pada CN keterangan, +aitu ku *eni.

:>

/.7./.@ N?CN Pelengkap Sebagai Pengendali N?CN pelengkap dapat menjadi pengendali pelesapan subjek. ;al itu dapat dilihat pada contoh berikut ini. $"4% *udi geus ngiriman indungna duit tapi & teu loba. S P A Pel P 9*udi sudah mengirim ibun+a uang tapi tidak ban+ak.) N pelengkap pada kalimat $"4% merupakan pengendali pelesapan subjek. *alam hal ini subjek lesap mengacu pada N Pelengkap, +aitu duit.

/.7." Si at Pelesapan Subjek *ilihat dari acuann+a, pelesapan subjek dapat dibedakan ke dalam dua macam pelesapan. Pertama, pelesapan subjek +ang acuann+a terdapat dalam konteks bahasa $endo ora%, dan kedua, pelesapan subjek +ang acuann+a terdapat di luar konteks bahasa $ekso ora% $Sugono, 1224 3 1:%. Gndo ora bersi ar tekstual, re erensi $acuan% ada di dalam teks, sedangkan ekso ora bersi at situasional $acuan atau re erensi berada di luar teks%. Gndo ora terbagi atas ana ora dan kata ora berdasarkan posisi $distribusi% acuann+a $re erensin+a%. 6na ora merujuk silang pada unsur +ang disebutkan terdahuluH kata ora merujuk silang pada unsur +ang disebutkan kemudian $*jajasudarma 1221 3 41%.

:5

Sugono $1224% mengemukakan bahwa ada dua macam si at pelesapan subjek, +aitu pelesapan subjek +ang bersi at ana oris dan pelesapan subjek +ang bersi at kata oris.

/.7.".1 Pesapan Subjek +ang 6na oris Pelesapan subjek +ang ana oris terjadi apabila subjek lesap $&% mengacu pada unsur +ang disebutkan terdahulu. 8ontoh 3 $"0% *odi ulin ka jalan sanajan & keur gering. S P Pel P 9*odi main ke jalan walaupun sedang sakit.) Pada kalimat $"0% subjek lesap $&% mengacu pada unsur +ang disebutkan sebelumn+a +aitu *odi. *alam hal, ini N subjek +ang ditempati oleh dodi merupakan acuan $re erent% dari pelesapan subjek.

/.=."./ Pelesapan Subjek +ang Kata oris Pelesapan subjek +ang kata oris terjadi apabila subjek lesap $&% mengacu pada unsur +ang disebutkan kemudian. 8ontoh 3 $"=% Ku cara & diajar, urang bisa lulus. 9*engan cara belajar, kita dapat lulus.)

:4

Pada kalimat $"=% subjek lesap $&% mengacu pada unsur +ang disebutkan kemudian +aitu urang. *alam hal ini N subjek +ang ditempati oleh urang merupakan acuan $re erent% dari pelesapan subjek.

/.2 Berita Berita adalah suatu akta atau ide atau opini aktual +ang menarik dan akurat serta dianggap penting bagi sejumlah besar pembaca, pendengar maupun penonton $(skandar, /::" 3 //%. Sementara itu *ead M. -+le Spencer dalam (skandar men+atakan bahwa IBerita dapat dide inisikan sebagai setiap akta +ang akurat atau suatu ide +ang dapat menarik perhatian bagi sejumlah besar pembaca.J Dari dua de.inisi itu dapat disimpulkan &ah6a &erita merupakan .akta/ ide/ atau -pini +an, dapat menarik perhatian*

2.3.1 Ber&ta Me%&a Ele tr,!&

:3

"erita pada media elektr-nik mempun+ai per&edaan tersendiri jika di&andin,kan den,an &erita pada media 8etak* Pada media 8etak pr-ses pen+ampaian &erita dapat &erjalan apa&ila -ran, +an, in,in men,etahui &erita mau mem&a8a/ sedan,kan pada media elektr-nik penden,ar atau pen-nt-n tidak perlu mem&a8a/ asalkan mereka dapat menden,ar atau dapat melihat dan men,erti &ahasa +an, di&a6akan maka pr-ses pen+ampaian pesan akan &erjalan lan8ar* Untuk medium televisi/ &erdasarkan pen,amatan &e&erapa ahli &idan, pertelevisian men+e&utkan &ah6a in.-rmasi +an, diper-leh melalui siaran televisi dapat men,endap dalam da+a in,atan manusia le&ih lama jika di&andin,kan den,an per-lehan in.-rmasi +an, sama melalui mem&a8a* al terse&ut

dise&a&kan karena ,am&ar7visualisasi &er,erak +an, &er.un,si se&a,ai tam&ahan dan dukun,an in.-rmasi 0Iskandar/ $##: G $51*

?#

?!

BAB III PELESAPAN SUBJEK PADA KALIMAT NASKAH BERITA TELEVISI BERBAHASA SUNDA

Analisis pelesapan su&jek pada kalimat naskah &erita televisi &er&ahasa Sunda 0N"("S1 di&a,i ke dalam ti,a su& &a&* Pertama/ dijelaskan men,enai jenis kalimat +an, men,alami pelesapan su&jek 0:*!1* Kedua/ dijelaskan men,enai k-nstituen pen,endali pelesapan su&jek 0:*$1* Dan keti,a/ dijelaskan men,enai si.at pelesapan su&jek 0:*:1* (.1 Je!&# Kal&.at 4a!" Me!"ala.& Pele#a0a! S)/*e (.1.1 Pele#a0a! S)/*e 0a%a Kal&.at Ma*e.) Setara (.1.1.1 Pele#a0a! S)/*e 0a%a KMS H)/)!"a! Pe!a./a$a! Pelesapan Su&jek pada KMS hu&un,an penam&ahan terdapat pada kalimat2kalimat &erikut* !* Kta supa t!h diasakan ku warga nu meuli kaasup pamajikan margana S P K K sorangan tulu# & didalahar. 0"7#32#52#%7!7!#1 P Itu jamur dimasak -leh 6ar,a +an, mem&eli termasuk istri dirin+a sendiri lalu dimakan*

?$

IJamur terse&ut dimasak -leh 6ar,a +an, mem&eli termasuk isterin+a sendiri lalu dimakan*J Kalimat 0!1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Kta supa t!h diasakan ku warga nu meuli kaasup pamajikan margana sorangan, dan 0$1 didalahar* Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1/ +aitu Kta supa t!h, sedan,kan pada klausa 0$1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 terse&ut sama den,an su&jek pada klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat se&a,ai &erikut* 1a. ta supa th diasakan ku warga nu meuli kaasup pamajikan margana S P K K sorangan tulu+ ta supa th didalahar. S P Itu jamur dimasak -leh 6ar,a +an, mem&eli termasuk isteri dirin+a sendiri lalu itu jamur dimakan* IJamur terse&ut dimasak -leh 6ar,a +an, mem&eli termasuk isterin+a sendiri lalu jamur terse&ut dimakan*J

/. Teu kurang ti 10@ budak ilubiung dina !ta kagiatan sarta & m!akkeun S P K P

coklat 11/ kilo. $B?/"5:=5:4?=?1% A

?:

Tidak kurang dari 10@ anak ikutserta dalam itu kegiatan serta menghabiskan coklat 11/ kilo. 9Tidak kurang dari 10@ anak ikutserta dalam kegiatan itu serta menghabiskan coklat 11/ kilo.) Kalimat $/% terdiri atas dua klausa, +aitu $1% Teu kurang ti 10@ budak ilubiung dina !ta kagiatan, dan $/% m!akkeun coklat 11/ kilo. Subjek han+a dimunculkan pada klausa $1%, +aitu teu kurang ti 10@ budak, sedangkan pada klausa $/% dilesapkan. Subjek +ang lesap pada klausa $/% tersebut sama dengan subjek klausa $1%. Jika subjek pada klausa $/% dieksplisitkan, akan kita dapatkan kalimat berikut. /a. Teu kurang ti $%& !udak ilubiung dina !ta kagiatan sarta teu kurang ti S P K S

$%& !udak m!akkeun coklat 11/ kilo. P A

Tidak kurang dari 10@ anak ikutserta dalam itu kegiatan serta tidak kurang dari 10@ anak menghabiskan coklat 11/ kilo. 9Tidak kurang dari 10@ anak ikutserta dalam kegiatan itu serta tidak kurang dari 10@ anak menghabiskan coklat 11/ kilo.)

:* Ka hareupna Persib kudu jadi pamar!ntah sepak bola di Bandung sarta K S P K

??

& nangta+ungan kana saban kompetisi di luar Persib. 0"7!:2#52#%7>7!#1 P Pel K Kedepann+a Persi& harus jadi pemerintah sepak &-la di "andun, serta mendukun, ke setiap k-mpetisi di luar Persi&* IKedepann+a Persi& harus menjadi pemerintah sepak &-la di "andun, serta mendukun, terhadap setiap k-mpetisi di luar Persi&*J Kalimat 0:1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Ka hareupna Persib kudu jadi pamar!ntah sepak bola di Bandung, dan 0$1 nangta+ungan kana saban kompetisi di luar Persib. Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1/ +aitu Persib, sedan,kan pada klausa 0$1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 terse&ut sama den,an su&jek klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat &erikut* "a. Ka hareupna Persi! kudu jadi pamar!ntah sepak bola di Bandung sarta K S P K Persi! nangta+ungan kana saban kompetisi di luar Persib. S P Pel K Kedepann+a Persi& harus jadi pemerintah sepak &-la di "andun, serta Persi& mendukun, ke setiap k-mpetisi di luar Persi&* IKedepann+a Persi& harus menjadi pemerintah sepak &-la di "andun,/ serta Persi& mendukun, terhadap setiap k-mpetisi di luar Persi&*J

?* Kta la+on (+an kakara bisa nepi ka Kamp PT 6ntam kira wanci tabuh S P Pel K

?%

tujuh peuting sarta & langsung dianteurkeun ka ,umah Sakit 6ntam P Pel pikeun diotopsi. 0(7#%2#:2#?7?7%1 K Itu jena9ah I+an &aru &isa sampai ke Kamp P( Antam kira2kira 6aktu pukul tujuh malam serta lan,sun, diantarkan ke Rumah Sakit Antam untuk di-t-psi* IJena9ah I+an itu &aru &isa sampai ke Kamp P( Antam kira2kira pukul tujuh malam serta lan,sun, diantarkan ke Rumah Sakit Antam untuk di-t-psi*J Kalimat 0?1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Kta la+on (+an kakara bisa nepi ka Kamp PT 6ntam kira wanci tabuh tujuh peuting, dan 0$1 langsung dianteurkeun ka ,umah Sakit 6ntam pikeun diotopsi. Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1/ +aitu Kta la+on (+an, sedan,kan pada klausa 0$1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 itu sama den,an su&jek klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat se&a,ai &erikut* @a. ta la#on '#an kakara bisa nepi ka Kamp PT 6ntam kira wanci tabuh S P Pel K tujuh peuting sarta ta la#on '#an langsung dianteurkeun ka ,umah Sakit S P Pel 6ntam pikeun ditopsi. K Itu jena9ah I+an &aru &isa sampai ke Kamp P( Antam kira2kira 6aktu pukul tujuh malam serta itu jena9ah I+an lan,sun, diantarkan ke Rumah Sakit Antam untuk di-t-psi*

?>

IJena9ah I+an itu &aru &isa sampai ke Kamp P( Antam kira2kira pukul tujuh malam serta jena9ah I+an itu lan,sun, diantarkan ke Rumah Sakit Antam untuk di-t-psi*J

%* *anget ieu Nuriana keur a+a di 8ali ornia56m!rika Serikat sarta & K S P K kakara bisa mulang deui dina bulan 6gustus nu bakal datang. P K $B?:15:=5:4?1?/% Sekaran, ini Nuriana sedan, &erada di ;ali.-rnia2Amerika Serikat serta &aru akan pulan, la,i pada &ulan A,ustus +an, akan datan,* ISekaran, ini Nuriana sedan, &erada di ;ali.-rnia2Amerika Serikat serta &aru &isa pulan, la,i pada &ulan A,ustus +an, akan datan,*J Kalimat 0%1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 *anget ieu Nuriana keur a+a di 8ali ornia56m!rika Serikat, dan 0$1 kakara bisa mulang deui dina bulan 6gustus nu bakal datang.* Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1/ +aitu Nuriana, sedan,kan pada klausa 0$1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 itu sama den,an su&jek pada klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dieksplisitkan/ akan kita per-leh kalimat seperti &erikut* 4a. *anget ieu (uriana keur a+a di 8ali ornia56m!rika Serikat sarta K S P K (uriana kakara bisa mulang deui dina bulan 6gustus nu bakal datang. S P K

?5

Sekaran, ini Nuriana sedan, &erada di ;ali.-rnia2Amerika Serikat serta Nuriana &aru akan pulan, la,i pada &ulan A,ustus +an, akan datan,* ISekaran, ini Nuriana sedan, &erada di ;ali.-rnia2Amerika Serikat serta Nuriana &aru &isa pulan, la,i pada &ulan A,ustus +an, akan datan,*J (.1.1.2 Pele#a0a! S)/*e 0a%a KMS H)/)!"a! Pe.&l&$a! Pelesapan Su&jek pada KMS hu&un,an pemilihan terdapat pada kalimat2 kalimat &erikut* >* Kta keluarga t!h meredih dihampangkeun ma+arna atawa meredih S P Pel P dib!baskeun ba! tina sagala bia+a. 0"7!>2#52#%7!741 Pel Itu keluar,a mem-h-n dirin,ankan mem&a+arn+a atau mem-h-n di&e&askan saja dari se,ala &ia+a* IKeluar,a itu mem-h-n dirin,ankan mem&a+arn+a atau mem-h-n di&e&askan saja dari se,ala &ia+a*J Kalimat 0>1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Kta keluarga t!h meredih dihampangkeun ma+arna, dan 0$1 meredih dib!baskeun ba! tina sagala bia+a. Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1/ +aitu Kta keluarga t!h, sedan,kan pada klausa 0$1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 terse&ut sama den,an su&jek pada klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat &erikut* 0a. ta keluarga th meredih dihampangkeun ma+arna atawa ta keluarga

?4

Pel

th meredih dib!baskan ba! tina sagala bia+a. P Pel Itu keluar,a mem-h-n dirin,ankan mem&a+arn+a atau itu keluar,a mem-h-n di&e&askan saja dari se,ala &ia+a* IKeluar,a itu mem-h-n dirin,ankan mem&a+arn+a atau keluar,a itu mem-h-n di&e&askan saja dari se,ala &ia+a*J 5* Minangka suplem!n diperlukeun Litamin k nu disuntikkeun nu lobana S P Pel

samiligram atawa & ngaliwatan oral. 0"7#%2#52#%747%1 P

Se&a,ai suplemen diperlukan vitamin k +an, disuntikan +an, &an+akn+a semili,ram atau mele6ati -ral* ISe&a,ai suplemen diperlukan vitamin k +an, disuntikan +an, &an+akn+a satu mili,ram atau mele6ati -ral*J

?3

Kalimat 051 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Minangka suplem!n diperlukeun Litamin k nu disuntikkeun nu lobana samiligram, dan 0$1 ngaliwatan oral. Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1/ +aitu Minangka suplem!n, sedan,kan pada klausa 0$1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 terse&ut tidak sama den,an su&jek pada klausa utama 0!1/ tetapi men,a8u pada pelen,kap klausa utama 0!1/ +aitu Litamin k. Jika su&jek pada klausa 0$1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat &erikut* =a. Minangka suplem!n diperlukeun Litamin k nu disuntikkeun nu lobana S P Pel

samiligram atawa minangka suplem!n ngaliwatan oral. S P Pel

Se&a,ai suplemen diperlukan vitamin k +an, disuntikan +an, &an+akn+a semili,ram atau se&a,ai suplemen mele6ati -ral* ISe&a,ai suplemen diperlukan vitamin k +an, disuntikan +an, &an+akn+a satu mili,ram atau se&a,ai suplemen mele6ati -ralJ*

4* *irina sok n+ieun laporan pertanggungjawaban, saban & narima atawa & S P A P ngaluarkeun waragad nu dibutuhkeun ku sakola. 0"7!>2#52#%7!7$1 P A

%#

Dirin+a suka mem&uat lap-ran pertan,,un,ja6a&an se6aktu menerima atau men,eluarkan &ia+a +an, di&utuhkan -leh sek-lah* IDirin+a selalu mem&uat lap-ran pertan,,un,ja6a&an setiap menerima atau men,eluarkan &ia+a +an, di&utuhkan -leh sek-lah*J Kalimat 041 terdiri atas ti,a klausa/ +aitu 0!1 *irina sok n+ieun laporan pertanggungjawaban, 0$1 saban narima/ dan 0:1 ngaluarkeun waragad nu dibutuhkeun ku sakola* Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1/ +aitu *irina sedan,kan pada klausa 0$1 dan 0:1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 dan 0:1 terse&ut sama den,an su&jek pada klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dan 0:1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat &erikut* 7a )irina sok n+ieun laporan pertanggungjawaban saban dirina narima S P A S P atawa dirina ngaluarkeun waragad nu dibutuhkeun ku sakola. S P A Dirin+a serin, mem&uat lap-ran pertan,,un,ja6a&an se6aktu dirin+a menerima atau dirin+a men,eluarkan &ia+a +an, di&utuhkan -leh sek-lah* IDirin+a selalu mem&uat lap-ran pertan,,un,ja6a&an se6aktu dirin+a menerima atau dirin+a men,eluarkan &ia+a +an, di&utuhkan -leh sek-lah*J

3* Fibas og! umajak KP> pikeun tetep independen sarta & ngajak kab!h S P A K P

%!

anggota Fibas pikeun ngocorkeun sorana atawa & teu meunang jadi A K P Pel

Folput. 0(7!!2#?2#?7>7>1

Ci&as ju,a men,ajak KPU untuk tetap independen serta men,ajak semua an,,-ta Ci&as untuk men,alirkan suaran+a atau tidak &-leh jadi C-lput* ICi&as ju,a men,ajak KPU untuk tetap independen serta men,ajak semua an,,-ta Ci&as untuk mem&erikan suaran+a atau tidak &-leh menjadi C-lput*J Kalimat 031 terdiri atas ti,a klausa/ +aitu 0!1 Fibas og! umajak KP> pikeun tetep independen, 0$1 ngajak kab!h anggota Fibas pikeun ngocorkeun sorana, dan 0:1 teu meunang jadi Folput. Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1/ +aitu Fibas, sedan,kan pada klausa 0$1 dan 0:1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 dan 0:1 terse&ut sama den,an su&jek klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dan 0:1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat &erikut* 2a. Fibas og! umajak KP> pikeun tetep independen sarta Fibas ngajak kab!h S P A K S P

%$

anggota Fibas pikeun ngocorkeun sorana atawa Fibas teu meunang jadi A K S P Pel

Folput.

Ci&as ju,a men,ajak KPU untuk tetap independen serta Ci&as men,ajak semua an,,-ta Ci&as untuk men,alirkan suaran+a atau Ci&as tidak &-leh menjadi C-lput* ICi&as ju,a men,ajak KPU untuk tetap independen serta Ci&as men,ajak semua an,,-ta Ci&as untuk mem&erikan suaran+a/ atau Ci&as tidak &-leh C-lput*J

!#* *itilik tina 6ngka (ndeks Pembangunan Manusia atawa (PM (ndonesia K S kaasup bangsa nu pangh!ngk!rna atawa & n+icingan hambalan 111 tina P P A 11= nagara. 0"7!42#52#%7:7>1 K Dilihat dari an,ka Indeks Pem&an,unan Manusia atau IPM Ind-nesia termasuk &an,sa +an, ter&a6ah atau mendiami p-sisi !!! dari !!5 ne,ara* IDilihat dari An,ka Indeks Pem&an,unan Manusia atau IPM Ind-nesia termasuk &an,sa +an, ter&a6ah atau mendiami p-sisi !!! dari !!5 ne,ara*J

%:

Kalimat 0!#1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 *itilik tina 6ngka (ndeks Pembangunan Manusia atawa (PM (ndonesia kaasup bangsa nu pangh!ngk!rna, dan 0$1 n+icingan hambalan 111 tina 11= nagara. Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1 +aitu (ndonesia, sedan,kan pada klausa 0$1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 sama den,an su&jek klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat &erikut* 1:a. *itilik tina 6ngka (ndeks Pembangunan Manusia atawa (PM 'ndonesia K S kaasup bangsa nu pangh!ngk!rna atawa 'ndonesia n+icingan hambalan P S P A 111 tina 11= nagara. K Dilihat dari an,ka Indeks Pem&an,unan Manusia atau IPM Ind-nesia termasuk &an,sa +an, ter&a6ah atau Ind-nesia mendiami p-sisi !!! dari !!5 ne,ara* IDilihat dari An,ka Indeks Pem&an,unan Manusia atau IPM/ Ind-nesia termasuk &an,sa +an, ter&a6ah atau Ind-nesia mendiami p-sisi !!! dari !!5 ne,ara*J

(.1.1.( Pele#a0a! S)/*e 0a%a KMS H)/)!"a! Perla1a!a! Pelesapan Su&jek pada KMS hu&un,an perla6anan terdapat pada kalimat2 kalimat &erikut* !!* *ian -estari orok umur tilu bulan hor!ng mibanda dua palawangan,

%?

Pel

tapi & teu bogaeun anus. 0(7!52#:2#?7:7!1 P Pel

Dian Lestari &a+i umur ti,a &ulan tern+ata memiliki dua lu&an, tapi tidak mempun+ai anus* IDian Lestari &a+i &erumur ti,a &ulan tern+ata mempun+ai dua lu&an, tapi tidak mempun+ai anus*J

Kalimat 0!!1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 *ian -estari, orok umur tilu bulan hor!ng mibanda dua palawangan, dan 0$1 teu bogaeun anus. Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1/ +aitu *ian -estari orok umur tilu bulan, sedan,kan pada klausa 0$1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 sama den,an su&jek pada klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat &erikut* 11a. *ian -estari orok umur tilu bulan hor!ng mibanda dua palawangan S P Pel

tapi *ian -estari orok umur tilu bulan teu bogaeun anus. S P Pel

Dian Lestari &a+i umur ti,a &ulan tern+ata memiliki dua lu&an, tapi Dian Lestari &a+i umur ti,a &ulan tidak mempun+ai anus*

%%

IDian Lestari &a+i &erumur ti,a &ulan tern+ata mempun+ai dua lu&an, tapi Dian Lestari &a+i &erumur ti,a &ulan tidak mempun+ai anus*J !$* 6+euna (ndonesia lain ukur tempat transit narkoba tapi & geus jadi K S P P produs!n nu bisa n+ieun 4: r!bu p!l ekstasi. $B?:05:=5:4?"?4% Pel Sekaran, Ind-nesia &ukan han+a tempat transit nark-&a tapi sudah menjadi pr-dusen +an, &isa mem&uat %# ri&u pil ekstasi* ISekaran, Ind-nesia &ukan han+a tempat transit nark-&a tapi sudah menjadi pr-dusen +an, &isa mem&uat %# ri&u pil ekstasi*J Kalimat 0!$1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 6+euna (ndonesia lain ukur tempat transit narkoba, dan 0$1 geus jadi produsen nu bisa n+ieun 4: r!bu p!l ekstasi. Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1 +aitu (ndonesia, sedan,kan pada klausa 0$1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 terse&ut sama den,an su&jek klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat &erikut* 1/a. 6+euna 'ndonesia lain ukur tempat transit narkoba tapi 'ndonesia geus K S P S

jadi produsen nu bisa n+ieun 4: r!bu p!l ekstasi. P Pel Sekaran, Ind-nesia &ukan han+a tempat transit nark-&a tapi sudah menjadi pr-dusen +an, &isa mem&uat %# ri&u pil ekstasi

%>

ISekaran, Ind-nesia &ukan han+a tempat transit nark-&a tapi sudah menjadi pr-dusen +an, &isa mem&uat %# ri&u pil ekstasi*J !:* Abesitas henteu wungkul mangaruhan sacara isik tapi & og! S P K mangaruhan kana psikososial barudak. 0"7#52#52#%7!751 P K A&esitas tidak han+a mempen,aruhi se8ara .isik tapi ju,a mempen,aruhi terhadap psik-s-sial anak2anak* IA&esitas tidak han+a mempen,aruhi se8ara .isik tapi ju,a mempen,aruhi terhadap psik-s-sial anak2anak*J Kalimat 0!:1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Abesitas henteu wungkul mangaruhan sacara isik, dan 0$1 og! mangaruhan kana psikososial barudak. Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1/ +aitu Abesitas, sedan,kan pada klausa 0$1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 terse&ut sama den,an su&jek pada klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat &erikut* 1"a "!esitas henteu wungkul mangaruhan sacara isik tapi o!esitas og S P K S mangaruhan kana psikososial barudak. P K A&esitas tidak han+a mempen,aruhi se8ara .isik tapi ju,a mempen,aruhi terhadap psik-s-sial anak2anak*

%5

IA&esitas tidak han+a mempen,aruhi se8ara .isik tapi ju,a mempen,aruhi terhadap psik-s-sial anak2anak*J !?* Tabuh 11 beurang kiriman ti Pertamina teu burung datang tapi & lobana K S P K 0 r!bu l!ter. 0"7#%2#52#%7:741 P Pukul !! sian, kiriman dari Pertamina tidak tidak jadi datan,/ tapi &an+akn+a !> ri&u liter* IPukul !! sian, kiriman dari Pertamina akhirn+a datan,/ tapi &an+akn+a !> ri&u liter*J Kalimat 0!?1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Tabuh 11 beurang kiriman ti Pertamina teu burung datang, dan 0$1 lobana 10 r!bu l!ter. Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1 +aitu kiriman ti Pertamina, sedan,kan pada klausa 0$1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 terse&ut sama den,an su&jek klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat &erikut* 1@a. Tabuh 11 beurang kiriman ti Pertamina teu burung datang, tapi kiriman K S P S

ti pertamina lobana 10 r!bu l!ter. K P Pukul !! sian, kiriman dari Pertamina tidak tidak jadi datan,/ tapi kiriman dari Pertamina &an+akn+a !> ri&u liter*

%4

IPukul !! sian, kiriman dari Pertamina akhirn+a datan,/ tapi kiriman dari Pertamina &an+akn+a !> ri&u liter*J

!%* Komik Strip langka medal dina wangun buku, tapi biasana dipedalkeun S P K P dina hiji media, boh koran boh majalah. 0"7$!2#52#%7:751 K K-mik Strip jaran, lahir dalam &entuk &uku/ tapi &iasan+a dilahirkan dalam satu media/ &aik k-ran &aik majalah* IK-mik Strip jaran, ter&it dalam &entuk &uku/ tapi &iasan+a diter&itkan dalam satu media/ &aik k-ran maupun majalah*J Kalimat 0!%1 terdiri atas dua klausa/ +aitu Komik Strip langka medal dina wangun buku, dan 0$1 biasana dipedalkeun dina hiji media, boh koran boh majalah. Su&jek han+a dimun8ulkan pada klausa 0!1/ +aitu Komik Strip, sedan,kan pada klausa 0$1 dilesapkan* Su&jek +an, lesap pada klausa 0$1 terse&ut sama den,an su&jek pada klausa 0!1* Jika su&jek pada klausa 0$1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat &erikut* 14a. Komik Strip langka medal dina wangun buku tapi Komik Strip biasana S P K S dipedalkeun dina hiji media, boh koran boh majalah. P K K-mik Strip jaran, lahir dalam &entuk &uku tapi K-mik Strip &iasan+a dilahirkan dalam satu media/ &aik k-ran &aik majalah*

%3

IK-mik Strip jaran, ter&it dalam &entuk &uku tapi K-mik Strip &iasan+a diter&itkan dalam satu media &aik k-ran maupun majalah*J

:*!*$ Pelesapan Su&jek pada Kalimat Majemuk "ertin,akat* (.1.2.1 Pele#a0a! S)/*e 0a%a KMB H)/)!"a! 5a t) Pelesapan su&jek pada KM" hu&un,an 6aktu terdapat pada kalimat2 kalimat &erikut ini* !>* Ti mimiti & diadegkeun, Pasar Kosambi geus sababaraha kali ganti P S P pengembang. 0"7!42#52#%7%741 Pel Dari mulai didirikan/ Pasar K-sam&i sudah &e&erapa kali ,anti pen,em&an,* IDari mulai didirikan/ Pasar K-sam&i sudah &e&erapa kali &er,anti pen,em&an,*J Kalimat 0!>1 terdiri dari dua klausa/ +aitu 0!1 diadegkeun, dan 0$1 Pasar Kosambi geus sababaraha kali ganti pengembang. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa sematan sama den,an su&jek klausa utama/ +aitu Pasar Kosambi. Karena su&jek klausa sematan sama den,an su&jek klausa utama/ maka su&jek klausa sematan dilesapkan* Jika su&jek klausa sematan dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat seperti &erikut*

>#

10a. Ti mimiti Pasar Kosam!i diadegkeun, Pasar Kosam!i geus sababaraha S P S P kali ganti pengembang. Pel Dari mulai didirikan/ Pasar K-sam&i sudah &e&erapa kali ,anti pen,em&an,* IDari mulai didirikan/ Pasar K-sam&i sudah &e&erapa kali &er,anti pen,em&an,*J

!5* Putri 8ilawu jadi juara sanggeus & meunang "51 ngalawan Kecamatan S P Pel P A Pel Ban+uresmi. 0(7!:2#42#?747!#1 Putri ;ila6u jadi juara setelah menan, :2! mela6an ke8amatan "an+uresmi* IPutri ;ila6u menjadi juara setelah menan, :2! mela6an Ke8amatan "an+uresmi*J Kalimat 0!51 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Putri 8ilawu jadi juara/ dan 0$1 meunang "51 ngalawan Kecamatan Ban+uresmi. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama 0!1 sama den,an su&jek klausa sematan 0$1/ +aitu Putri 8ilawu* Karena su&jek klausa sematan 0$1 sama den,an su&jek klausa utama 0!1/ maka su&jek klausa sematan 0$1 dilesapkan*

>!

Jika su&jek klausa sematan dieksplisitkan/ akan kita dapat kalimat se&a,ai &erikut* 1=a. Putri Cilawu jadi juara sanggeus Putri Cilawu meunang "51 ngalawan S P Pel S P A Kecamatan Ban+uresmi. Pel Putri ;ila6u jadi juara setelah Putri ;ila6u menan, :2! mela6an Ke8amatan "an+uresmi* IPutri ;ila6u menjadi juara setelah Putri ;ila6u menan, :2! mela6an Ke8amatan "an+uresmiJ

!4* 6+euna @0 urang ngarandapan sebel jeung lieur di -imbangan Farut K S P A K sa!ada & ngadahar Supa. 0"#32#52#%7!7?1 P A Sekaran, ?> -ran, men,alami mual dan pusin, di Lim&an,an Carut setelah memakan jamur* ISekaran, ?> -ran, men,alami mual dan pusin, di Lim&an,an Carut setelah memakan Jamur*J Kalimat 0!41 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 6+euna @0 urang ngarandapan sebel jeung lieur di -imbangan Farut, dan 0$1 ngadahar Supa. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama 0!1 sama den,an su&jek klausa sematan 0$1* Karena itu/ su&jek klausa sematan 0$1 dilesapkan*

>$

Jika su&jek klausa sematan dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat se&a,ai &erikut* 17a. 6+euna &% urang ngarandapan sebel jeung lieur di -imbangan Farut, K S P A K sabada &% urang ngadahar Supa. S P A Sekaran, ?> -ran, men,alami mual dan pusin, di Lim&an,an Carut setelah memakan jamur* ISekaran, ?> -ran, men,alami mual dan pusin, di Lim&an,an Carut/ setelah memakan Jamur*J

!3* Sakab!h calon ti Jawa Barat baris diinditkeun dina bulan *esember S P K sammh & magang di Jepang salila " taun. 0"7#42#52#%747%1 P K K Semua 8al-n dari Ja6a "arat akan di&eran,katkan pada &ula Desem&er se&elum ma,an, di Jepan, selama : tahun* ISemua 8al-n dari Ja6a "arat akan di&eran,katkan pada &ulan Desem&er se&elum ma,an, di Jepan, selama : tahun*J Kalimat 0!31 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Sakab!h calon ti Jawa Barat baris diinditkeun dina bulan *esember, dan 0$1 magang di Jepang salila " taun. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama sama den,an su&jek klausa sematan/ +aitu Sakabeh calon ti Jawa Barat* Karena itu/ su&jek pada klausa sematan dilesapkan*

>:

Jika su&jek klausa sematan dieksplisitkan/ akan kita dapat kalimat se&a,ai &erikut* 12a. Saka!h calon ti *awa +arat baris diinditkeun dina bulan *esember S P K sam!m!h Saka!h calon ti *awa +arat magang di Jepang salila " taun. S P K K Semua 8al-n dari Ja6a "arat akan di&eran,katkan pada &ulan Desem&er se&elum ma,an, di Jepan, selama : tahun* ISemua 8al-n dari Ja6a "arat akan di&eran,katkan pada &ulan Desem&er se&elum ma,an, di Jepan, selama : tahun*J

$#* Sa!ada & ditalungtik, *;6 jeung 6,6 mangrupa kandungan nu P S P Pel ngarojong diwangunna (M t!a. 0"7#52#52#%7:7%1 Setelah diteliti/ D A dan ARA merupakan kandun,an +an, mem&antu di&an,unn+a IO* ISetelah diteliti/ D A dan ARA merupakan kandun,an +an, mem&antu di&an,unn+a IO*J Kalimat 0$#1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 ditalungtik, dan 0$1 *;6 jeung 6,6 mangrupa kandungan nu ngarojong diwanguna (M tea. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa sematan 0!1 sama den,an su&jek klausa utama 0$1/ +aitu *;6 jeung 6,6* Karena itu/ klausa sematan su&jekn+a dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan kita dapat kalimat se&a,ai &erikut*

>?

/:a. Sabada ),A -eung A.A ditalungtik, ),A -eung A.A mangrupa S P S P kandungan nu ngarojong diwangunna (M t!a. Pel Setelah D A dan ARA diteliti/ D A dan ARA merupakan kandun,an +an, mem&antu di&an,unn+a IO* ISetelah D A dan ARA diteliti/ D A dan ARA merupakan kandun,an +an, mem&antu di&an,unn+a IO*J

(.1.2.2 Pele#a0a! S)/*e Pa%a KMB H)/)!"a! S4arat Pelesapan su&jek pada KM" hu&un,an s+arat terdapat pada kalimat2 kalimat &erikut ini* /1. Lamun & dibandingkeun jeung nu s!j!nna, Komik Strip kawilang h!s! P majuna. $B?/15:=5:4?"?7% Pel K S P

Jika dibandingkan dengan +ang lainn+a, Komik Strip sangat susah majun+a. 9Jika dibandingkan dengan +ang lainn+a, Komik Strip sangat susah majun+a.) Kalimat $/1% terdiri atas dua klausa +aitu $1% dibandingkeun jeung nu s!j!nna, dan $/% Komik Strip kawilang h!s! majuna. Klausa $/% merupakan klausa utama atau induk kalimat, sedangkan klausa $1% merupakan klausa

>%

sematan atau anak kalimat. Subjek klausa utama $/% sama dengan subjek klausa sematan $1%, +aitu Komik Strip. Karena subjek klausa sematan sama dengan subjek klausa utama, maka subjek klausa sematan dilesapkan. Jika subjek pada klausa sematan $1% dieksplisitkan, maka akan kita dapat kalimat sebagai berikut. /1a. -amun Komik Strip dibandingkeun jeung nu s!j!nna, Komik Strip S kawilang h!s! majuna. P Pel P K S

Jika Komik Strip dibandingkan dengan +ang lainn+a, Komik Strip sangat susah majun+a. 9Jika Komik Strip dibandingkan dengan +ang lainn+a, Komik Strip sangat susah majun+a.)

//. (gun ,uhi+at ti pers nu munggaran ka hareup ngedalkeun bakal leuwih S P K

nembrak ka dewan lamun & manggih rereged di masarakat. Pel P A K

$B?145:=5:4?4?4%

>>

(gun ,uhi+at dari pers +ang pertama ke depan men+atakan akan lebih terbuka ke dewan jika menemukan masalah di mas+arakat. 9(gun ,uhi+at dari pers +ang pertama ke depan men+atakan akan lebih terbuka ke dewan jika menemukan masalah di mas+arakat.) Kalimat $//% terdiri atas dua klausa, +aitu $1% (gun ,uhi+at ti pers nu munggaran ka hareup ngedalkeun bakal leuwih nembrak ka dewan, dan $/% manggih rereged di mas+arakat. Klausa $1% merupakan klausa utama, sedangkan klausa $/% merupakan klausa sematan atau anak kalimat. Subjek klausa utama $1%, +aitu (gun ,uhi+at ti pers nu munggaran ka hareup sama dengan subjek klausa sematan $/%. Karena itu, subjek klausa sematan $/% dilesapkan. Jika subjek klausa sematan $/% dieksplisitkan akan kita dapatkan kalimat sebagai berikut. //a. 'gun .uhi#at ti pers nu munggaran ka hareup ngedalkeun bakal leuwih S P K

nembrak ka dewan lamun 'gun .uhi#at ti pers nu munggaran kahareup S manggih rereged di masarakat. P A K

(gun ,uhi+at dari pers +ang pertama ke depan men+atakan akan lebih terbuka ke dewan jika menemukan masalah di mas+arakat.

>5

9(gun ,uhi+at dari pers +ang pertama ke depan men+atakan akan lebih terbuka ke dewan jika menemukan masalah di mas+arakat)

/". Lamun & ditilik ku urang, a+euna di sabudeureun Bandung jeung Jawa P K K S

Barat bisa disebut bebas judi. $B?/15:=5:4?/?7% P Pel

Jika dilihat oleh kita, sekarang di seluruh Bandung dan Jawa Barat bisa disebut bebas judi. 9Jika dilihat oleh kita, sekarang di seluruh Bandung dan Jawa Barat bisa disebut bebas judi.)

Kalimat $/"% terdiri atas dua klausa, +aitu $1% ditilik ku urang, dan $/% di sabudeureun Bandung jeung Jawa Barat bisa disebut bebas judi. Klausa $/% merupakan klausa utama, sedangkan klausa $1% merupakan klausa sematan. Subjek klausa sematan $1% sama dengan subjek klausa utama $/%, +aitu di sabudeureun Bandung jeung Jawa Barat. Karena subjek klausa sematan sama dengan klausa utama, maka subjek klausa sematan $1% dilesapkan.

>4

Jika subjek klausa sematan dieksplisitkan, akan kita dapatkan kalimat seperti berikut. /"a. -amun di sa!udeureun +andung -eung *awa +arat ditilik ku urang, S P K

a+euna di sa!udeureun +andung -eung *awa +arat bisa disebut bebas K S P

judi. Pel

Jika dilihat oleh kita, sekarang di seluruh Bandung dan Jawa Barat bisa disebut bebas judi. 9Jika dilihat oleh kita sekarang, di seluruh Bandung dan Jawa Barat bisa disebut bebas judi)

$?* Jumlah pasien demam berdarah di ,umah Sakit ;asan Sadikin Bandung S K bulan ieu teu ngaronjat lamun & dibandingkeun jeung bulan5bulan K P P K sam!m!hna dina taun /::4. Jumlah pasien demam &erdarah di Rumah Sakit asan Sadikin "andun, &ulan ini tidak menin,kat/ jika di&andin,kan den,an &ulan2&ulan se&elumn+a pada tahun $##%

>3

IJumlah pasien demam &erdarah di Rumah Sakit asan Sadikin "andun, &ulan ini tidak menin,kat/ jika di&andin,kan den,an &ulan2&ulan se&elumn+a pada tahun $##%*J Kalimat 0$?1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Jumlah pasien demam berdarah di ,umah Sakit ;asan Sadikin Bandung, dan 0$1 dibandingkeun jeung bulan5bulan sam!m!hna dina taun /::4. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa sematan sama den,an su&jek klausa utama/ +aitu Jumlah pasien demem berdarah. Karena itu/ su&jek klausa sematan dilesapkan* Jika su&jek klausa sematan dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat se&a,ai &erikut* /@a *umlah pasien demam !erdarah di ,umah Sakit ;asan Sadikin Bandung S K bulan ieu teu ngaronjat lamun *umlah pasien demam !erdarah K P S dibandingkeun jeung bulan5bulan sam!m!hna dina taun /::4. P K Jumlah pasien demam &erdarah di Rumah Sakit asan Sadikin "andun, &ulan ini tidak menin,kat/ jika jumlah pasien demam &erdarah di&andin,kan den,an &ulan2&ulan se&elumn+a pada tahun $##%* IJumlah pasien demam &erdarah di Rumah Sakit asan Sadikin "andun, &ulan ini tidak menin,kat/ jika jumlah pasien demam &erdarah di&andin,kan den,an &ulan2&ulan se&elumn+a pada tahun $##%*J

5#

$%* Lamun & po! ieu tacan r!ngs!, ged! kamungkinan pamariksaan Nuriana K P P S baris ditulu+keun dina po! sen!n nu bakal datang. 0"7!%2#52#%7?7!#1 Pel K Jika pemeriksaan Nuriana hari ini &elum selesai/ &esar kemun,kinan pemeriksaan Nuriana akan dilanjutkan pada hari Senin +an, akan datan,* IJika pemeriksaan Nuriana hari ini &elum selesai/ &esar kemun,kinan pemeriksaan Nuriana akan dilanjutkan pada hari Senin +an, akan datan,*J Kalimat 0$%1 terdiri dari dua klausa/ +aitu 0!1 poe ieu tacan rengse/ dan 0$1 ged! kamungkinan pamariksaan Nuriana baris ditulu+keun dina po! sen!n nu bakal datang. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa utama sama den,an su&jek klausa sematan/ +aitu pamariksaan Nuriana. Aleh se&a& itu/ su&jek klausa sematan dilesapkan* Jika su&jek klausa sematan 0!1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat se&a,ai &erikut* /4a. -amun pamariksaan (uriana po! ieu tacan r!ngs!, ged! kamungkinan S K P P pamariksaan (uriana baris ditulu+keun dina po! sen!n nu bakal datang. S Pel K 0"7!%2#52#%7?7!#1 Jika pemeriksaan Nuriana hari ini &elum selesai/ &esar kemun,kinan pemeriksaan Nuriana akan dilanjutkan pada hari Senin +an, akan datan,*

5!

IJika pemeriksaan Nuriana hari ini &elum selesai/ &esar kemun,kinan pemeriksaan Nuriana akan dilanjutkan pada hari Senin +an, akan datan,*J

(.1.2.( Pele#a0a! S)/*e 0a%a KMB H)/)!"a! T)*)a! Pelesapan su&jek pada KM" hu&un,an tujuan terdapat pada kalimat2 kalimat &erikut ini* : (katan *okter 6nak (ndon!sia miboga targ!t sangkan & bisa ngurangan S P A P jumlah orok nu tilar dun+a di (ndon!sia. 0"7#%2#52#%74741 A Ikatan D-kter Anak Ind-nesia mempun+ai tar,et a,ar &isa men,uran,i jumlah &a+i +an, menin,,al di Ind-nesia* IIkatan D-kter Anak Ind-nesia mempun+ai tar,et a,ar &isa men,uran,i jumlah &a+i +an, menin,,al di Ind-nesia*J Kalimat 0$>1 terdiri dari dua klausa/ +aitu 0!1 (katan *okter (ndonesia miboga target, dan 0$1 bisa ngurangan jumlah orok nu tilar dun+a. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan karena sama den,an su&jek pada klausa utama/ +aitu (katan *okter (ndonesia. Jika su&jek pada klausa sematan 0$1 dieksplisitkan/ akan kita dapatkan kalimat seperti &erikut*

/0a. 'katan )okter Anak 'ndonsia miboga targ!t sangkan 'katan )okter

5$

Anak 'ndonesia bisa ngurangan jumlah orok nu tilar dun+a di (ndon!sia. P A Ikatan D-kter Anak Ind-nesia mempun+ai tar,et a,ar Ikatan D-kter Anak Ind-nesia &isa men,uran,i jumlah &a+i +an, menin,,al di Ind-nesia* IIkatan D-kter Anak Ind-nesia mempun+ai tar,et a,ar Ikatan D-kter Ind-nesia &isa men,uran,i jumlah &a+i +an, menin,,al di Ind-nesia*J

>KM kudu leuwih inoLati jeung kompetiti sangkan & bisa tetep S P P ngawasa pasar pikeun n+anghareupan pasar terbuka 6sia Pasi ik /:1:. A K 0"7!%2#52#%7:7$1 UKM harus le&ih in-vati. dan k-mpetiti. a,ar &isa tetap men,uasai pasar untuk men,hadapi pasar ter&uka Asia Pasi.ik $#!#* IUKM harus le&ih in-vati. dan k-mpetiti. a,ar &isa tetap men,uasai pasar untuk men,hadapi pasar ter&uka Asia Pasi.ik tahun $#!#*J Kalimat 0$51 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 >KM kudu leuwih inoLati

jeung kompetiti / dan 0$1 bisa tetep ngawasa pasar pikeun n+anghareupan pasar terbuka 6sia Pasi ik /:1:* Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa utama sama den,an su&jek pada klausa sematan/ +aitu >KM* Karena itu/ Su&jek pada klausa sematan dilesapkan*

5:

Jika su&jek pada klausa sematan 0$1 dieksplisitkan/ maka akan kita dapatkan kalimat seperti &erikut* /=a. UK/ kudu leuwih inoLati jeung kompetiti sangkan UK/ bisa tetep S P S ngawasa pasar pikeun n+anghareupan pasar terbuka 6sia Pasi ik /:1:. P A K UKM harus le&ih in-vati. dan k-mpetiti. a,ar UKM &isa tetap men,uasai pasar untuk men,hadapi pasar ter&uka Asia Pasi.ik $#!#* IUKM harus le&ih in-vati. dan k-mpetiti. a,ar UKM &isa tetap men,uasai pasar untuk men,hadapi pasar ter&uka asia pasi.ik tahun $#!#*J % Ku kituna, Kadin harus en+a5en+a tatahar, sangkan & bisa nandingan S P P nagara s!j!n nu jadi sa!ngan di pasar b!bas. 0(7!52#:2#?757%1 A K Aleh &e,itun+a Kadin harus &enar2&enar &er&enah/ a,ar &isa menandin,i ne,ara lain +an, jadi sain,an di pasar &e&as* IAleh se&a& itu/ Kadin harus &enar2&enar &er&enah/ a,ar &isa menandin,i ne,ara lain +an, menjadi sain,an di pasar &e&as*J Kalimat 0$41 memiliki dua klausa/ +aitu 0!1 Kadin harus en+a5en+a tatahar, dan 0$1 bisa nandingan nagara s!j!n nu jadi sa!ngan di pasar b!bas. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama sama den,an klausa sematan/ +aitu Kadin. Karena itu/ su&jek klausa sematan 0$1 dilesapkan*

5?

Jika su&jek pada klausa sematan 0$1 dieksplisitkan/ maka akan didapat kalimat seperti &erikut* /7a. Ku kituna, Kadin harus en+a5en+a tatahar sangkan Kadin bisa nandingan S P S P nagara s!j!n nu jadi sa!ngan di pasar b!bas. A K Aleh &e,itun+a Kadin harus &enar2&enar &er&enah a,ar Kadin &isa menandin,i ne,ara lain +an, jadi sain,an di pasar &e&as* IAleh se&a& itu/ Kadin harus &enar2&enar &er&enah a,ar Kadin &isa menandin,i ne,ara lain +an, menjadi sain,an di pasar &e&as*J > Tapi, kudu jadi hiji pangajaran pikeun sakumna kolot sangkan & P Pel S mampuh ngadegkeun pribadi budak anu mandiri. 0"7$:2#52#%75731 P A (api/ harus jadi satu pelajaran untuk semua -ran, tua a,ar mampuh mendirikan pri&adi anak +an, mandiri* I(api/ harus menjadi pelajaran untuk setiap -ran, tua/ a,ar mampuh mem&entuk pri&adi anak +an, mandiri*J Kalimat 0$31 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 kudu jadi hiji pangajaran pikeun sakumna kolot, dan 0$1 mampuh ngadegkeun pribadi budak anu mandiri. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa utama sama den,an klausa sematan/ +aitu pikeun sakumna kolot. Karena itu/ su&jek klausa sematan 0$1 dilesapkan*

5%

Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan didapat kalimat seperti &erikut* /2a. Tapi, kudu jadi hiji pangajaran pikeun sakumna kolot sangkan pikeun P S sakumna kolot mampuh ngadegkeun pribadi budak anu mandiri S P A (api/ harus jadi satu pelajaran untuk semua -ran, tua a,ar untuk semua -ran, tua mampuh mendirikan pri&adi anak +an, mandiri* I(api/ harus menjadi pelajaran untuk setiap -ran, tua a,ar untuk semua -ran, tua mampuh mem&entuk pri&adi anak +an, mandiri*J

Ku ruang gerak nu kawilang heureut komik strip terus bajoang K S P sangkan & bisa dipikalandep ku balar!a. 0"7$!2#52#%7:7!?1 P K Den,an ruan, ,erak +an, san,at sempit k-mik strip terus &erjuan, a,ar &isa dinikmati -leh semuan+a* IDen,an ruan, ,erak +an, ter&ilan, sempit k-mik strip &erjuan, terus a,ar &isa dinikmati -leh semua -ran,*J Kalimat 0:#1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Ku ruang gerak nu kawilang

heureut komik strip terus bajoang, dan 0$1 bisa dipikalandep ku balar!a. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa utama sama den,an klausa sematan/ +aitu komik strip. Karena itu su&jek pada klausa sematan 0!1 dilesapkan*

5>

Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan kita dapatkan kalimat seperti &erikut* ":a. Ku ruang gerak nu kawilang heureut komik strip terus bajoang sangkan K S P komik strip bisa dipikalandep ku balar!a. S P K Den,an ruan, ,erak +an, san,at sempit k-mik strip terus &erjuan, a,ar k-mik strip &isa dinikmati -leh semuan+a* IDen,an ruan, ,erak +an, san,at sempit/ k-mik strip &erjuan, terus a,ar k-mik strip &isa dinikmati -leh semua -ran,*J

(.1.2.+ Pele#a0a! S)/*e 0a%a KMB H)/)!"a! K,!tra#6K,!#e#&' Pelesapan su&jek pada KM" hu&un,an k-ntras k-nsesi. terdapat pada kalimat2kalimat &erikut ini* 718 -olobana maran!hna teu dara!keun asup deui sakola sana-an & a+a K S P Pel P jaminan ti pamar!ntah keur sakola gratis. 0"7#>2#52#%7!7$1 Pel K Ke&an+akan mereka tidak mau masuk la,i sek-lah 6alau ada jaminan dari pemerintah untuk sek-lah ,ratis* IKe&an+akan mereka tidak mau la,i masuk sek-lah 6alapun ada jaminan dari pemerintah untuk sek-lah ,ratis*J Kalimat 0:!1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 -olobana maran!hna teu dara!keun asup deui sakola, dan 0$1 a+a jaminan ti pamar!ntah keur sakola

55

gratis. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa utama sama den,an su&jek pada klausa sematan/ +aitu maran!hna* Karena itu su&jek pada klausa sematan dilesapkan* Jika su&jek +an, ada pada klausa sematan kita eksplisitkan/ maka akan kita dapat kalimat seperti &erikut*

"1a. -olobana maranhna teu dara!keun asup deui sakola sanajan maranhna K S P Pel S a+a jaminan ti pamar!ntah keur sakola gratis. P Pel K Ke&an+akan mereka tidak mau masuk la,i sek-lah 6alau mereka ada jaminan dari pemerintah untuk sek-lah ,ratis* IKe&an+akan mereka tidak mau la,i masuk sek-lah 6alaupun mereka memiliki jaminan dari pemerintah untuk sek-lah ,ratis*J

728 Kabutuh poko ka+aning b!as b50@ og! undak sana-an & undakna ukur S P P /::. 0"7#32#52#%7$741 Pel Ke&utuhan p-k-k seperti &eras &2>? ju,a naik 6alaupun naikn+a han+a $##* IKe&utuhan p-k-k seperti &eras &2>? ju,a naik 6alaupun naikn+a han+a $##*J

54

Kalimat 0:$1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Kabutuh poko ka+aning b!as b50@ og! undak, dan 0$1 undakna ukur /::. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa utama 0!1 sama den,an su&jek pada klausa sematan 0$1/ +aitu Kabutuh poko ka+aning b!as. Karena itu su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan kita eksplisitkan maka akan kita dapat kalimat seperti &erikut* "/a. Ka!utuh poko ka#aning !as !0%& og! undak sanajan ka!utuh poko S P S ka#aning !as !0%& undakna ukur /::. P Pel Ke&utuhan p-k-k seperti &eras &2>? ju,a naik 6alaupun ke&utuhan p-k-k seperti &eras naikn+a han+a $##* IKe&utuhan p-k-k seperti &eras &2>? ju,a naik 6alaupun ke&utuhan p-k-k seperti &eras naikn+a han+a $##*J 7(8 Sabada paceklik, harga b!as di pasar a+euna kawilang stabil k!n!h K S K P pisan sana-an & ngaronjat saeutik. 0"7$#2#52#%7:7!1 P Setelah pa8eklik/ har,a &eras di pasar sekaran, san,at sta&il masih san,at 6alau naik sedikit* ISetelah pa8eklik/ har,a &eras di pasar sekaran, terhitun, masih san,at sta&il 6alaupun naik sedikit*J

53

Kalimat 0::1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Sabada paceklik, harga b!as di pasar a+euna kawilang stabil k!n!h pisan, dan 0$1 ngaronjat saeutik. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama sama den,an su&jek pada klausa sematan/ +aitu harga b!as di pasar. Karena itu/ su&jek klausa sematan dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan 0!1 dieksplisitkan/ maka akan kita dapatkan kalimat &erikut* ""a.Sabada paceklik, harga !as di pasar a+euna kawilang stabil k!n!h K S K P pisan sanajan harga !as di pasar ngaronjat saeutik. S P Setelah pa8eklik/ har,a &eras di pasar sekaran, san,at sta&il masih san,at 6alau har,a &eras di pasar naik sedikit* ISetelah pa8eklik/ har,a &eras di pasar sekaran, terhitun, masih san,at sta&il 6alaupun har,a &eras di pasar naik sedikit*J

7+8 Sok sana-an & masih k!n!h kat!mbong can pati dalit tapi para pamilon P S katangen mikaresep kana !ta kaulinan. 0(7!52#:2#?747>1 P K Dalaupun masih saja terlihat &elum &e,itu .asih tapi para peserta terlihat men+ukai terhadap itu permainan* IDalaupun masih terlihat &elum &e,itu terampil tapi para peserta terlihat men+ukai terhadap permainan itu*J

4#

Kalimat 0:?1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 masih k!n!h kat!mbong can pati dalit, dan 0$1 para pamilon katangen mikaresep kana !ta kaulinan. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa sematan sama den,an klausa utama/ +aitu para pamilon. Karena itu/ su&jek pada klausa sematan 0!1 dilesapkan* Jika su&jek klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan kita dapatkan kalimat se&a,ai &erikut* "@a. Sok sanajan para pamilon masih k!n!h kat!mbong can pati dalit tapi S P para pamilon katangen mikaresep kana !ta kaulinan. S P K Dalaupun para peserta masih saja terlihat &elum &e,itu .asih tapi para peserta terlihat men+ukai terhadap itu permainan* IDalaupun para peserta masih terlihat &elum &e,itu terampil tapi para peserta terlihat men+ukai terhadap permainan itu*J

7-8 Sana-an & ngabaha+akeun pikeun kasehatan, lauk asin nu dijarualan di P K S Bandung g! hor!ng r!a nu ngandung Bat ormalin. 0"7!:2#52#%7>7:1 P Dalaupun mem&aha+akan untuk kesehatan/ ikan asin +an, dijual di "andun, ju,a tern+ata &an+ak +an, men,andun, 9at .-rmalin* IDalaupun mem&aha+akan &a,i kesehatan/ ikan asin +an, dijual di "andun, ju,a tern+ata &an+ak +an, men,andun, 9at .-rmalin*J

4!

Kalimat 0:%1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 ngabaha+akeun pikeun kasehatan, dan 0$1 lauk asin nu dijarualan di Bandung g! hor!ng r!a nu ngandung Bat ormalin. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa utama sama den,an su&jek klausa sematan/ +aitu lauk asin nu dijarualan di Bandung* Karena itu/ su&jek klausa sematan dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan didapat kalimat se&a,ai &erikut* "4a. Sanajan lauk asin nu di-arualan di +andung ngabaha+akeun pikeun S P kasehatan, lauk asin nu di-arualan di +andung g hor!ng r!a nu. S P ngandung Bat ormalin Dalaupun ikan asin +an, dijual di "andun, mem&aha+akan untuk kesehatan/ ikan asin +an, dijual di "andun, ju,a tern+ata &an+ak +an, men,andun, 9at .-rmalin* IDalaupun ikan asin +an, dijual di "andun, mem&aha+akan &a,i kesehatan/ ikan asin +an, dijual di "andun, ju,a tern+ata &an+ak +an, men,andun, 9at .-rmalin*J

(.1.2.- Pele#a0a! S)/*e 0a%a KMB H)/)!"a! Se/a/ Pelesapan su&jek pada KM" hu&un,an pen+e&a&an terdapat pada kalimat2 kalimat &erikut ini*

4$

768 Ku lantaran & masih k!n!h didata ku KP> Kabupat!n Kota, jumlah P K S total nu akurat tacan bisa dicindekkeun. 0(7#?2#%2#?7!7:1 P Aleh karena masih saja didata -leh KPU Ka&upaten K-ta/ jumlah t-tal +an, akurat &elum &isa dipastikan* IKarena masih didata -leh KPU Ka&upaten K-ta/ jumlah t-tal +an, akurat &elum &isa dipastikan*J Kalimat 0:>1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 masih k!n!h didata ku KP> Kabupat!n Kota, dan 0$1 jumlah total nu akurat tacan bisa dicindekkeun. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek pada klausa utama sama den,an su&jek pada klausa sematan/ +aitu jumlah total nu akurat. Karena itu/ su&jek pada klausa sematan 0!1 dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan didapat kalimat seperti &erikut* "0a. Ku lantaran -umlah total nu akurat masih k!n!h didata ku KP> S P K

Kabupaaten Kota, -umlah total nu akurat tacan bisa dicindekkeun. K S P Aleh karena jumlah t-tal +an, akurat masih saja didata -leh KPU Ka&upaten K-ta/ jumlah t-tal +an, akurat &elum &isa dipastikan* IKarena jumlah t-tal +an, akurat masih didata -leh KPU Ka&upaten K-ta/ jumlah t-tal +an, akurat &elum &isa dipastikan*J

4:

728 Ku lantaran & can a+a legalitas ormal, !ta organisasi non5struktural t!h P Pel S can bisa hirup saperti nu diharepkeun. 0(7!$2#:2#?7>7:1 P Ket Aleh karena &elum ada le,alitas .-rmal/ itu -r,anisasi n-n2struktural &elum &isa hidup seperti +an, diharapkan* IKarena &elum ada le,alitas .-rmal/ -r,anisasi n-n2struktural itu &elum &isa hidup seperti +an, diharapkan*J Kalimat 0:51 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 can a+a legalitas ormal, dan 0$1 eta organisasi non5struktural t!h can bisa hirup saperti nu diharepkeun. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa utama sama den,an klausa sematan/ +aitu !ta organisasi non5struktural. Karena itu/ su&jek pada klausa sematan dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan didapat kalimat se&a,ai &erikut* "=a. Ku lantaran ta organisasi non0struktural th can a+a legalitas ormal, S P Pel

ta organisasi non0struktural th can bisa hirup saperti nu diharepkeun. S P K Aleh karena itu -r,anisasi n-n2struktural &elum ada le,alitas .-rmal/ itu -r,anisasi n-n2struktural &elum &isa hidup seperti +an, diharapkan* IKarena -r,anisasi n-n2struktural itu &elum ada le,alitas .-rmal/ -r,anisasi n-n2struktural itu &elum &isa hidup seperti +an, diharapkanJ

4?

738 Sakola nu siswana teu lulus og! kapangaruhan sa!a! & kudu ngajar deui S P P ka siswa !ta balukarna jumlah atawa kuota siswa an+ar jadi ngurangan. Pel S P 0"7#%2#52#%737!#1 Sek-lah +an, sis6an+a tidak lulus ju,a terpen,aruh se&a& harus men,ajar la,i pada sis6a itu aki&atn+a jumlah atau ku-ta sis6a &aru jadi &erkuran,* ISek-lah +an, sis6an+a tidak lulus ju,a terpen,aruh se&a& harus men,ajar la,i sis6a itu aki&atn+a jumlah atau ku-ta sis6a &aru jadi &erkuran,*J Kalimat 0:41 terdiri atas ti,a klausa/ +aitu 0!1 Sakola nu siswana teu lulus og! kapangaruhan, 0$1 kudu ngajar deui ka siswa !ta/ dan 0:1 jumlah atawa kuota siswa an+ar jadi ngurangan. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 dan 0:1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama 0!1 sama den,an klausa sematan 0$1/ +aitu Sakola nu siswana teu lulus og!* Karena itu/ su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan* al +an, &er&eda terjadi pada

klausa sematan 0:1* Klausa sematan 0:1 tidak men,alami pelesapan su&jek karena klausa sematan 0:1 memiliki su&jek sendiri atau &er&eda den,an klausa utama/ +aitu jumlah atawa kuota siswa an+ar. Jika su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan/ maka akan kita dapatkan kalimat seperti &erikut* "7a. Sakola nu siswana teu lulus og kapangaruhan sabab Sakola nu S P S siswana teu lulus og kudu ngajar deui ka siswa !ta balukarna jumlah

4%

P atawa kuota siswa an+ar jadi ngurangan. P

Pel

Sek-lah +an, sis6an+a tidak lulus ju,a terpen,aruh se&a& sek-lah +an, sis6an+a tidak lulus harus men,ajar la,i pada sis6a itu aki&atn+a jumlah atau ku-ta sis6a &aru jadi &erkuran,* ISek-lah +an, sis6an+a tidak lulus ju,a terpen,aruh se&a& sek-lah +an, sis6an+a tidak lulus harus men,ajar la,i sis6a itu aki&atn+a jumlah atau ku-ta sis6a &aru jadi &erkuran,*J

798 Sakitan kapaksa dit!mbak, alatan & ngalawan waktu & r!k diamankeun S P P P ku patugas. 0"7$#2#52#%7>7$1 K (ersan,ka terpaksa ditem&ak/ karena mela6an 6aktu akan diamankan -leh petu,as* I(ersan,ka terpaksa ditem&ak/ karena mela6an 6aktu akan diamankan -leh petu,as*J Kalimat 0:31 terdiri atas ti,a klausa/ +aitu 0!1 Sakitan kapaksa dit!mbak, 0$1 ngalawan/ dan 0:1 rek diamankeun ku patugas. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 dan 0:1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa utama sama den,an su&jek pada klausa sematan/ +aitu sakitan* Karena itu/ su&jek pada klausa sematan 0$1 dan 0:1 dilesapkan*

4>

Jika su&jek pada klausa sematan 0$1 dan 0:1 dieksplisitkan/ maka akan diper-leh kalimat se&a,ai &erikut* "2a. Sakitan kapaksa dit!mbak, alatan Sakitan ngalawan waktu Sakitan r!k S P S P S diamankeun ku patugas. P K (ersan,ka terpaksa ditem&ak/ karena tersan,ka mela6an 6aktu tersan,ka akan diamankan -leh petu,as* I(ersan,ka terpaksa ditem&ak/ karena tersan,ka mela6an 6aktu tersan,ka akan diamankan -leh petu,as*J

7108Alatan & sampor!t waragad, kolotna leuwih milih ngarawat S+i a diimah. P S P A 0"7#>2#52#%7$7%1 Karena kesulitan ek-n-mi/ -ran,tuan+a le&ih memilih mera6at S+i.a di rumah* IKarena kesulitan ek-n-mi/ -ran,tuan+a le&ih memilih mera6at S+i.a di rumah*J Kalimat 0?#1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 sampor!t waragad, dan 0$1 kolotna leuwih milih ngarawat S+i a diimah. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa sematan sama den,an su&jek pada klausa utama/ +aitu kolotna* Karena itu/ su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan*

45

Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan didapat kalimat seperti &erikut* @:a. 6latan kolotna sampor!t waragad, kolotna leuwih milih ngarawat S+i a S P S P A diimah. Karena -ran,tuan+a kesulitan ek-n-mi/ -ran,tuan+a le&ih memilih mera6at S+i.a dirumah* IKarena -ran,tuan+a kesulitan ek-n-mi/ -ran,tuan+a le&ih memillih mera6at S+i.a di rumah*I

(.1.2.6 Pele#a0a! S)/*e 0a%a KMB H)/)!"a! A &/at Pelesapan su&jek pada KM" hu&un,an aki&at terdapat pada kalimat2 kalimat &erikut ini* @1. Patugas dinas pasar ukur ngangluh runtah nu ngagunung tepi ka & S P A ngala+ah ka tengah jalan. 0"7#:2#52#%7:731 P Pel Petu,as dinas pasar han+a men,eluh sampah +an, men,,unun, sampai ke &erserakan ke ten,ah jalan* IPetu,as dinas pasar han+a men,eluh sampah +an, men,,unun, sampai &erserakan ke ten,ah jalan*J Kalimat 0?!1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Patugas dinas pasar ukur ngangluh runtah nu ngagunung, dan 0$1 ngala+ah ka tengah jalan. Klausa 0!1

44

merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama tidak sama den,an klausa sematan* Su&jek klausa utama 0!1 adalah Patugas dinas pasar, sedan,kan su&jek klausa sematan 0$1 men,a8u pada FN -&jek pada klausa utama/ +aitu runtah nu ngagugunung. Karena itu/ su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan den,an a8uan FN -&jek klausa utama 0!1* Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan didapat kalimat seperti &erikut* @1a. Patugas dinas pasar ukur ngangluh runtah nu ngagunung tepi ka S P A runtah nu ngagunung ngala+ah ka tengah jalan. S P K Petu,as dinas pasar han+a men,eluh sampah +an, men,,unun, sampai ke sampah +an, men,,unun, &erserakan ke ten,ah jalan* IPetu,as dinas pasar han+a men,eluh sampah +an, men,,unun, sampai sampah +an, men,,unun, &erserakan ke ten,ah jalan*J

@/. *i wewengkon 6stana 6n+ar PK- masih k!n!h kat!mbong rempeg nepi K S P ka & ngaganggu kana kagiatan patalimarga jeung mas+arakat nu P K balawiri. 0(7!52#:2#?7?7>1 Di daerah Astana An+ar PKL masih saja terlihat padat sampai den,an men,,an,,u terhadap ke,iatan umum dan mas+arakat +an, &erakti.itas*

43

IDi daerah Astana An+ar PKL masih saja terlihat penuh sesak sampai den,an men,,an,,u terhadap ke,iatan umum dan mas+arakat +an, &erakti.itas*J Kalimat 0?$1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 di wewengkon 6stana 6n+ar PK- masih k!n!h kat!mbong rempeg, dan 0$1 ngaganggu kana kagiatan patalimarga jeung mas+arakat nu balawiri. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama sama den,an klausa sematan/ +akni PK-. Karena itu/ su&jek pada klausa sematan dilespkan* Jika su&jek klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan didapat kalimat se&a,ai &erikut* @/a. *i wewengkon 6stana 6n+ar, PKL masih k!n!h kat!mbong rempeg, nepi K S P ka PKL ngaganggu kana kagiatan patalimarga jeung mas+arakat nu S P K balawiri. Di daerah Astana An+ar/ PKL masih saja terlihat padat sampai den,an PKL men,,an,,u terhadap ke,iatan umum dan mas+arakat +an, &erakti.itas* IDi daerah Astana An+ar PKL masih saja terlihat penuh sesak sampai den,an PKL men,,an,,u terhadap ke,iatan umum dan mas+arakat +an, &erakti.itas*J @". Kta Lirus anu ngabaha+akeun t!h gancang pisan ngabalukarkeun sesek nu S K P A parna tepi ka & ngabalukarkeun pn!umonia akut. 0"7!42#52#%7!741 P A

3#

Itu virus +an, mem&aha+akan itu 8epat sekali men+e&a&kan sesak +an, parah sampai den,an men+e&a&kan pneum-nia akut* I<irus +an, mem&aha+akan itu 8epat sekali men+e&a&kan sesak na.as +an, parah sampai men+e&a&kan pneum-nia akut*J Kalimat 0?:1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 !ta Lirus anu ngabaha+akeun t!h gancang pisan ngabalukarkeun sesek nu parna, dan 0$1 ngabalukarkeun pn!umonia akut. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama sama den,an su&jek klausa sematan/ +aitu !ta Lirus anu ngabaha+akeun t!h. Karena itu/ su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan kita dapatkan kalimat &erikut* @"a. ta 1irus anu nga!aha#akeun th gancang pisan ngabalukarkeun sesek S K P A nu parna tepi ka ta 1irus anu nga!aha#akeun th ngabalukarkeun S P

pn!umonia akut. A Itu virus +an, mem&aha+akan 8epat sekali men+e&a&kan sesak +an, parah sampai den,an men+e&a&kan pneum-nia akut* I<irus +an, mem&aha+akan itu 8epat sekali men+e&a&kan sesak na.as +an, parah sampai men+e&a&kan pneum-nia akut*J

3!

@@. ;anjakalna basisir di Kacamatan -abuan masih k!n!h can dir!r!t ku nu K S P K boga modal atawa inLestor ku kituna & can bisa ngahasilkeun nanaon P A pikeun daerah. K 0(7!$2#?2#?7%7$1

Sa+an,n+a pantai di Ke8amatan La&uan masih saja &elum dilirik -leh +an, pun+a m-dal atau invest-r -leh &e,itun+a &elum &isa men,hasilkan apapun untuk daerah* ISa+an,n+a pantai di Ke8amatan La&uan masih &elum dilirik -leh +an, mempun+ai m-dal atau invest-r -leh se&a& itu &elum &isa men,hasilkan apa2 apa untuk daerah*J Kalimat 0??1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 ;anjakalna basisir di Kacamatan -abuan masih k!n!h can dir!r!t ku nu boga modal atawa inLestor, dan 0$1 bisa ngahasilkeun nanaon pikeun daerah. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama sama den,an su&jek klausa sematan/ +aitu basisir di Kecamatan -abuan* Karena itu/ su&jek pada klausa sematan dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan kita dapat kalimat seperti &erikut* @@a. ;anjakalna !asisir di Kacamatan La!uan, masih k!n!h can dir!r!t ku nu K S P boga modal atawa inLestor, ku kituna !asisir di Kacamatan La!uan can K S

3$

bisa ngahasilkeun nanaon pikeun daerah. P A K Sa+an,n+a pantai di Ke8amatan La&uan masih saja &elum dilirik -leh +an, pun+a m-dal atau invest-r/ -leh &e,itun+a pantai di Ke8amatan La&uan &elum &isa men,hasilkan apapun untuk daerah* ISa+an,n+a pantai di Ke8amatan La&uan masih &elum dilirik -leh +an, mempun+ai m-dal atau invest-r -leh se&a& itu pantai di Ke8amatan La&uan &elum &isa men,hasilkan apa2apa untuk daerah*J ?* Balukarna, buku pangajaran sam!m!hna geus teu bisa diwariskeun ka S P

siswa sapandeurieunna nepi ka & kapaksa kudu dijual ka tukang loak Pel P Pel dina harga nu murah. 0(7#32#:2#?7>741 K Aki&atn+a/ &uku pelajaran se&elumn+a sudah tidak &isa di6ariskan ke sis6a setelahn+a sampai terpaksa harus dijual ke tukan, l-ak den,an har,a +an, murah* IAki&atn+a/ &uku pelajaran se&elumn+a sudah tidak &isa la,i di&erikan ke sis6a setelahn+a sampai terpaksa harus dijual ke tukan, l-ak den,an har,a +an, murah*J Kalimat 0?%1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 buku pangajaran sam!m!hna geus teu bisa diwariskeun ka siswa sapandeuriruna, dan 0$1 kapaksa kudu dijual ka tukang loak dina harga nu murah. Klausa 0!1 merupakan klausa

3:

utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama 0!1 sama den,an klausa sematan 0$1/ +akni buku pangajaran samemehna. Karena itu/ su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan kita dapatkan kalimat seperti &erikut* @4a Balukarna, !uku panga-aran sammhna geus teu bisa diwariskeun ka S P

siswa sapandeurieunna nepi ka !uku panga-aran sammhna kapaksa Pel S kudu dijual ka tukang loak dina harga nu murah. P Pel K Aki&atn+a/ &uku pelajaran se&elumn+a sudah tidak &isa di6ariskan ke sis6a setelahn+a sampai &uku pelajaran se&elumn+a terpaksa harus dijual ke tukan, l-ak den,an har,a +an, murah* IAki&atn+a/ &uku pelajaran se&elumn+a sudah tidak &isa la,i di6ariskan ke sis6a setelahn+a sampai &uku pelajaran se&elumn+a terpaksa harus dijual ke tukan, l-ak den,an har,a +an, murah*J

(.1.2.2 Pele#a0a! S)/*e 0a%a KMB H)/)!"a! :ara Pelesapan su&jek pada KM" hu&un,an 8ara terdapat pada kalimat2kalimat &erikut ini* %* Ku cara & ngirit listrik, pihak P-N baris ngamalirkeun beban nu leuwih P S P A

3?

ka masarakat nu tacan boga listrik. 0"7!:2#52#%7$751 Pel Den,an 8ara men,irit listrik/ pihak PLN akan men,alirkan &e&an +an, le&ih ke mas+arakat +an, &elum pun+a listrik* IDen,an 8ara men,irit listrik/ pihak PLN akan men,alirkan &e&an +an, le&ih ke mas+arakat +an, &elum mempun+ai listrik*J Kalimat 0?>1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 ngirit listrik, dan 0$1 pihak P-N baris ngamalirkeun beban nu leuwih ka masarakat nu tacan boga listrik. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa sematan sama den,an su&jek klausa utama/ +aitu pihak P-N. Karena itu/ su&jek pada klausa sematan dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan 0!1 dieksplisitkan/ maka akan diper-leh kalimat se&a,ai &erikut* @0a. Ku cara pihak PL( ngirit listrik, pihak PL( baris ngamalirkeun beban S P S P A nu leuwih ka masarakat nu tacan boga listrik. Pel Den,an 8ara pihak PLN men,irit listrik/ pihak PLN akan men,alirkan &e&an +an, le&ih ke mas+arakat +an, &elum pun+a listrik* IDen,an 8ara pihak PLN men,irit listrik/ pihak PLN akan men,alirkan &e&an +an, le&ih ke mas+arakat +an, &elum mempun+ai listrik*J

>* Sapo! m!m!h & kampan+eu /@ part!+ pulitik jeung @/ calon *P* K P S

3%

n!mbongkeun rasa duduluran ku cara & nga+akeun pawai seni simpatik P A P A jeung kampan+eu damai. 0(7!#2#:2#?7?7$1 Sehari se&elum kampan+e/ $? partai p-litik dan ?$ 8al-n DPD memperlihatkan rasa persaudaraan den,an 8ara men,adakan pa6ai seni simpatik dan kampan+e damai* ISehari se&elum kampan+e/ $? partai p-litik dan ?$ 8al-n DPD memperlihatkan rasa persaudaraan den,an 8ara men,adakan pa6ai seni simpatik dan kampan+e damai*J Kalimat 0?51 terdiri atas ti,a klausa/ +aitu 0!1 Sapoe m!m!h kampan+eu, 0$1 /@ parte+ pulitik jeung @/ calon *P* n!mbongkeun rasa duduluran, dan 0:1 nga+akeun pawai seni simpatik jeung kampan+eu damai. Klausa 0!1 dan 0:1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa utama 0$1 sama den,an su&jek klausa sematan 0!1 dan 0:1/ +aitu /@ part!+ pulitik jeung @/ calon *P*. Karena itu/ su&jek pada klausa sematan dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan kita dapat kalimat se&a,ai &erikut* @=a. Sapoe memeh 2& part# pulitik -eung &2 calon )P) kampan+eu, 2& K S P parte# pulitik -eung &2 calon )P) n!mbongkeun rasa duduluran ku cara S P A 2& part# pulitik -eung &2 calon )P) nga+akeun pawai seni simpatik S P A

3>

jeung kampan+eu damai. Sehari se&elum $? partai p-litik dan ?$ 8al-n DPD kampan+e/ $? partai p-litik dan ?$ 8al-n DPD memperlihatkan rasa persaudaraan den,an 8ara $? partai pulitik dan ?$ 8al-n DPD men,adakan pa6ai seni simpatik dan kampan+e damai* ISehari se&elum $? partai p-litik dan ?$ 8al-n DPD kampan+e/ $? partai p-litik dan ?$ 8al-n DPD memperlihatkan rasa persaudaraan den,an 8ara $? partai pulitik dan ?$ 8al-n DPD men,adakan pa6ai seni simpatik dan kampan+e damai*J

5* Kta jalan t!h baris dihad!an ku cara & dig!s!r 4 m!ter ka lebah pasir5 S P P Pel keun nu tangtu bakal keuna kana lahan milik warga. 0"7$#2#52#%7?731

Itu jalan akan diper&aiki den,an 8ara di,eser % meter ke arah ataskan +an, tentu akan men,enai terhadap lahan milik 6ar,a* IJalan itu akan diper&aiki den,an 8ara di,eser % meter ke arah atas +an, tentu akan men,enai lahan milik 6ar,a*J Kalimat 0?41 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Kta jalan t!h baris dihad!an, dan 0$1 dig!s!r 4 m!ter ka lebah pasirkeun nu tangtu bakal keuna kana lahan milik warga. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1

35

merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama sama den,an klausa sematan/ +aitu Kta jalan t!h. Karena itu/ su&jek pada klausa sematan dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan kita dapatkan kalimat seperti &erikut* @7a. ta -alan teh baris dihad!an ku cara ta -alan teh dig!s!r 4 m!ter ka S P S P Pel lebah pasirkeun nu tangtu bakal keuna kana lahan milik warga.

Itu jalan akan diper&aiki den,an 8ara itu jalan di,eser % meter ke arah ataskan +an, tentu akan men,enai terhadap lahan milik 6ar,a* IJalan itu akan diper&aiki den,an 8ara jalan itu di,eser % meter ke arah atas +an, tentu akan men,enai lahan milik 6ar,a*J

4* Ku kitu t!h, pihakna kudu terus ngaronjatkeun kamah!ranana ku cara S P A & latihan anu ma+eng najan & ukur diajar kana kaset ba!. P P K 0"7$32#52#%7%7!#1 Aleh &e,itu/ pihakn+a harus terus menin,katkan kemahirann+a den,an 8ara latihan +an, rutin 6alau han+a &elajar pada kaset saja* IKarena itu/ pihakn+a harus terus menin,katkan kemahirann+a den,an 8ara latihan +an, rutin meski han+a &elajar pada kaset saja*J Kalimat 0?31 terdiri atas ti,a klausa/ +aitu 0!1 pihakna kudu terus

ngaronjatkeun kamah!ranana, 0$1 latihan anu ma+eng 0:1 najan ukur diajar kana

34

kaset ba!. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 dan 0:1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa utama sama den,an su&jek pada klausa sematan/ +aitu pihakna. Karena itu/ su&jek pada klausa sematan dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan kita dapat kalimat seperti &erikut* @2a Ku kitu t!h, pihakna kudu terus ngaronjatkeun kamah!ranana ku cara S P A pihakna latihan anu ma+eng najan pihakna ukur diajar kana kaset ba!. S P S P K Aleh &e,itu/ pihakn+a harus terus menin,katkan kemahirann+a den,an 8ara pihakn+a latihan +an, rutin 6alau pihakn+a han+a &elajar pada kaset saja* IKarena itu/ pihakn+a harus terus menin,katkan kemahirann+a den,an 8ara pihakn+a latihan +an, rutin 6alau pihakn+a han+a &elajar pada kaset saja*J

3* Pikeun nu can dalaptar masih k!n!h a+a waktu pikeun pemilu ku cara S P Pel K & m!nta kartu suara sam!m!hna. 0(7!#2#:2#?7>731 P Pel Untuk +an, &elum da.tar/ masih saja ada 6aktu untuk pemilu den,an 8ara minta kartu suara se&elumn+a IUntuk +an, &elum da.tar/ masih ada 6aktu untuk pemilu den,an 8ara meminta kartu suara se&elumn+a*J

33

Kalimat 0%#1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Pikeun nu can dalaptar, masih k!n!h a+a waktu pikeun pemilu, dan 0$1 m!nta kartu suara sam!m!hna. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa utama sama den,an su&jek klausa sematan/ +aitu Pikeun nu can dalaptar* Karena itu/ su&jek klausa sematan 0$1 dilesapkan* Jika su&jek pada klausa sematan dieksplisitkan/ maka akan didapat kalimat seperti &erikut* 4:a. Pikeun nu can dalaptar masih k!n!h a+a waktu pikeun pemilu ku cara S P Pel K pikeun nu can dalaptar m!nta kartu suara sam!m!hna. S P A Untuk +an, &elum da.tar masih saja ada 6aktu untuk pemilu den,an 8ara untuk +an, &elum da.tar minta kartu suara se&elumn+a* IUntuk +an, &elum da.tar masih ada 6aktu untuk pemilu den,an 8ara untuk +an, &elum da.tar meminta kartu suara se&elumn+a*J

(.2 K,!#t&t)e! Pe!"e!%al& Pele#a0a! S)/*e (.2.1 N;FN S)/*e #e/a"a& Pe!"e!%al& Pelesapan su&jek dalam se&uah kalimat/ &aik kalimat majemuk setara maupun kalimat majemuk &ertin,kat dapat memiliki k-nstituen pen,endali &erupa N7FN su&jek* al itu dapat dilihat pada kalimat2kalimat &erikut* !#* *ian -estari orok umur tilu bulan horeng mibanda dua palawangan , S P A

!##

tapi & teu bogaeun anus. 0(7!52#:2#?7:7!1 P Pel

Dian Lestari &a+i &erumur ti,a &ulan tern+ata mempun+ai dua lu&an,/ tapi tidak mempun+ai anus* IDian Lestari/ &a+i &erumur ti,a &ulan/ tern+ata mempun+ai dua kelamin/ tapi tidak mempun+ai anus*J Kalimat 0%!1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 *ian -estari orok umur tilu bulan hor!ng mibanda dua palawangan/ dan 0$1 teu bogaeun anus* Kedua klausa terse&ut memiliki kedudukan +an, setara* Su&jek pada klausa 0$1 men,alami pelesapan* Pelesapan su&jek +an, terjadi pada klausa 0$1 itu mempun+ai k-nstituen pen,endali &erupa FN su&jek pada klausa 0!1/ +aitu *ian -estari orok umur tilu bulan* !!* Ti mimiti diadegkeun, Pasar Kosam!i geus sababaraha kali ganti P S P pengembang. 0"7!42#52#%7%741 Pel Dari mulai didirikan/ Pasar K-sam&i sudah &e&erapa kali ,anti pen,em&an,* IDari mulai didirikan/ Pasar K-sam&i sudah &e&erapa kali &er,anti pen,em&an,*J Kalimat 0%$1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 diadegkeun, dan 0$1 geus sababaraha kali ganti pengembang. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa sematan 0!1

!#!

men,alami pelesapan* Pelesapan su&jek +an, terjadi pada klausa sematan 0!1 itu mempun+ai k-nstituen pen,endali &erupa FN su&jek pada klausa utama 0$1/ +aitu Pasar Kosambi. !$* Putri Cilawu jadi juara sanggeus meunang "51 ngalawaan Kecamatan S P Pel P A Pel Ban+uresmi. 0(7!:2#42#?747!#1 Putri ;ila6u jadi juara setelah menan, :2! mela6an ke8amatan "an+uresmi* IPutri ;ila6u menjadi juara setelah menan, :2! mela6an Ke8amatan "an+uresmiJ Kalimat 0%:1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Putri 8ilawu jadi juara, dan 0$1 meunang "51 ngalawaan Kecamatan Ban+uresmi. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Klausa sematan 0$1 men,alami pelesapan su&jek* Pelesapan su&jek +an, terjadi pada kluasa sematan 0$1 itu mempun+ai k-nstituen pen,endali &erupa FN su&jek pada klausa utama 0!1/ +aitu Putri 8ilawu. !:* *i wewengkon 6stana 6n+ar, PKL masih k!n!h kat!mbong rempeg, nepi K S P ka ngaganggu kana kagiatan patalimarga jeung mas+arakat nu P K balawiri. 0(7!52#:2#?7?7>1 Di daerah Astana An+ar PKL masih saja terlihat padat sampai den,an men,,an,,u terhadap ke,iatan umum dan mas+arakat +an, &erakti.itas*

!#$

IDi daerah Astana An+ar PKL masih saja terlihat padat sampai den,an men,,an,,u terhadap ke,iatan umum dan mas+arakat +an, &erakti.itas*J Kalimat 0%?1 terdiri dari dua klausa/ +aitu 0!1 *i wewengkon 6stana 6n+ar, PK- masih k!n!h kat!mbong rempeg, dan 0$1 ngaganggu kana kagiatan patalimarga jeung mas+arakat nu balawiri. Klausa 0!1 merupkan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Klausa sematan men,alami pelesapan su&jek* Pelesapan su&jek +an, terjadi pada klausa sematan 0$1 itu mempun+ai unsur pen,endali &erupa FN su&jek pada klausa utama +aitu PK-.

1@. -amun dibandingkeun jeung nu s!j!nna, Komik Strip kawilang h!s! P majuna. $B?/15:=5:4?"?7% K S P

Jika dibandingkan dengan +ang lainn+a, Komik Strip sangat susah majun+a. IJika di&andin,kan den,an +an, lain+a/ K-mik Strip san,at susah majun+a*J

!#:

Kalimat 0%%1 terdiri dari dua klausa/ +aitu 0!1 dibandingkeun jeung nu s!j!nna, dan 0$1 Komik Strip kawilang h!s! majuna. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa sematan 0$1 dilesapkan* Pelesapan su&jek +an, terjadi pada klausa sematan 0$1 itu mempun+ai unsur pen,endali &erupa FN su&jek pada klausa utama 0!1/ +aitu Komik Strip.

(.2.2 N;FN O/*e #e/a"a& Pe!"e!%al&. Fun,si -&jek se&a,ai pen,endali pelesapan su&jek terdapat pada kalimat2 kalimat &erikut* !%* *ina po! !ta k!n!h, Polsekta ,egol og! n+!r!k pamuda nu ngarana )iki K S P A 'rawan 23 taun sabab ngarampog motor jeung handphone nu P A babaturanana. 0"7!32#52#%7%731

Pada hari itu ju,a P-lsekta Re,-l ju,a men8iduk pemuda +an, &ernama Diki Ira6an $5 tahun se&a& meramp-k m-t-r dan hand phone +an, temann+a* IPada hari itu ju,a P-lsekta Re,-l ju,a men8iduk pemuda +an, &ernama Diki Ira6an $5 tahun se&a& meramp-k m-t-r dan hand phone milik temann+a*J Kalimat 0%>1 terdiri dari dua klausa/ +aitu *ina po! !ta k!n!h, Polsekta ,egol og! n+!r!k pamuda nu ngarana *iki (rawan /= tahun, dan 0$1 ngarampog

!#?

motor jeung handphone nu babaturana. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Klausa sematan 0$1 men,alami pelesapan su&jek* K-nstituen pen,endali unsur pelesapan itu adalah FN -&jek pada klausa utama 0!1/ +aitu pamuda nu ngarana *iki (rawan /= tahun. !>* (n+ana ngaharepkeun para -uru kampan#eu ulah tepi ngahudang S P A P emosi tatar nu ngarojongna, jeung tetep ngajaga situasi kondusi di A Sunda. 0(7!$2#:2#?7?741 In+ana men,aharapkan para juru kampan+e jan,an sampai mem&an,un em-si +an, mendukun,n+a dan tetap menja,a situasi k-ndusi. di (anah Sunda* IIn+ana men,aharapkan para juru kampan+e jan,an sampai men+ulut em-si +an, mendukun,n+a dan tetap menja,a situasi k-ndusi. di (anah Sunda*J Kalimat 0%51 terdiri atas ti,a klausa/ +aitu 0!1 (n+ana ngaharepkeun para juru kampan+eu, 0$1 ngahudang emosi nu ngarojongna, dan 0:1 tetep ngajaga situasi kondusi di tatar Sunda. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 dan 0:1 merupakan klausa sematan* Klausa sematan 0$1 dan 0:1 men,alami pelesapan su&jek* K-nstituen pen,endali pelesapan su&jek itu adalah FN -&jek pada klausa utama 0!1/ +aitu para juru kampan+eu. !5* Poe salasa katukang, KP> Kota Bandung geus ngingetkeun Parpol pikeun K S P A P A K

!#%

nertibkeun sorangan atributna tapi nepi ka ,ebo sore teu a+a anu K K P malir!. $T?125:"5:@% ari selasa ke&elakan, KPU K-ta "andun, sudah men,in,atkan Parp-l untuk menerti&kan sendiri atri&utn+a tapi sampai Ra&u s-re tidak ada +an, peduli* I ari selasa kemarin KPU K-ta "andun, sudah men,in,atkan Parp-l untuk menerti&kan sendiri atri&utn+a tapi sampai den,an Ra&u s-re tidak ada +an, peduli*J Kalimat 0%41 terdiri dari dua klausa/ +aitu 0!1 Po! salasa katukang, KP> Kota Bandung geus ngingeteun Parpol pikeun nertibkeun sorangan atributna, dan 0$1 nepi ka ,ebo sor! teu a+a anu malir!. Klausa 0!1 dan 0$1 merupakan klausa +an, setara* Su&jek klausa 0$1 men,alami pelesapan* K-nstituen pen,endali pelesapan su&jek itu adalah FN -&jek pada klausa 0!1/ +aitu Parpol. !4* Maran!hna miharep a+a nu da!k nulungan budakna, sangkan & bisa ulin S P A A saperti bihari jiga budak s!j!n. 0"7#>2#52#%7$7$1 K Mereka &erharap ada +an, mau men-n, anakn+a a,ar &isa main seperti &iasa mirip anak +an, lain* IMereka &erharap ada +an, mau men-l-n, anakn+a a,ar dapat &ermain seperti sedia kala seperti anak +an, lain*J Kalimat 0%31 terdiri dari dua klausa/ +aitu 0!1 Maran!hna miharep a+a nu da!k nulungan budakna, dan 0$1 bisa ulin saperti bihari jiga budak s!j!n. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan*

!#>

Su&jek klausa sematan 0$1 dilesapkan* K-nstituen pen,endali pelesapan su&jek +an, terjadi pada klausa sematan 0$1 adalah N -&jek klausa utama 0!1 +aitu budakna. !3* Patugas dinas pasar ukur ngangluh runtah nu ngagunung tepi ka S P A ngala+ah ka tengah jalan. 0"7#:2#52#%7:731 P Pel Petu,as dinas pasar han+a men,eluh sampah +an, men,,unun, sampai ke &erserakan ke ten,ah jalan* IPetu,as dinas pasar han+a men,eluh sampah +an, men,,unun,/ sampai den,an &erserakan ke ten,ah jalan*J Kalimat 0>#1 terdiri atas dua klausa +aitu 0!1 Patugas dinas pasar ukur ngangluh runtah nu ngagunung, dan 0$1 ngala+ah ka tengah jalan. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa sematan 0$1 dilesapkan* K-nstituen pen,endali pelesapan su&jek +an, terjadi pada klausa sematan 0$1 adalah FN -&jek klausa utama 0!1/ +aitu runtah nu ngagugunung.

(.2.( N;FN Ketera!"a! #e/a"a& Pe!"e!%al&. N7FN keteran,an se&a,ai pen,endali pelesapan terdapat pada kalimat2 kalimat &erikut* $#* Sok sanajan kawilang e ekti , sawatara pasualan nu krusial teu wudu P S P muncul dina ieu kagiatan. 0(7!#2#:2#?7>7$1 K

!#5

Dalaupun san,at e.ekti./ &e&erapa pers-alan +an, krusial tak pelak mun8ul dalam ke,iatan ini* IDalaupun san,at e.ekti./ &e&erapa pers-alan +an, krusial tak pelak mun8ul dalam ke,iatan iniJ Kalimat $01% terdiri dari dua klausa, +aitu $1% kawilang e ekti , dan $/% sawatara pasualan nu krusial teu wudu muncul dina ieu kagiatan. Klausa $1% merupakan klausa sematan, sedangkan klausa $/% merupakan klausa utama. Subjek pada klausa sematan $1% dilesapkan. Konstituen pengendali pelesapan subjek +ang terjadi pada klausa sematan $1% adalah CN keterangan pada klausa utama $/%, +aitu ieu kagiatan. $!* Pendidikan di lingkungan keluaarga perlu diipuk jeung di tumuwuhkeun, S K P Pel ku cara n+iptakeun suasana tingtrim, bari teu leupas tina atikan P A P K bagbagan agama. 0(7!52#:2#?7>7$1 Pendidikan di lin,kun,an keluar,a harus di&ina dan ditum&uhkan den,an 8ara men8iptakan suasana tentram sam&il tidak lepas dari ajaran &a,&a,an a,ama* IPendidikan di lin,kun,an keluar,a perlu di&ina dan ditum&uhkan den,an 8ara men8iptakan suasana tentram sam&il tidak lepas dari ajaran &a,&a,an a,ama*J Kalimat 0>$1 terdiri atas ti,a klausa/ +aitu 0!1 Pendidikan di lingkungan keluarga perlu diipuk jeung di tumuwuhkeun, 0$1 n+iptakeun suasana tingtrim,

!#4

dan 0:1 teu leupas tina atikan bagbagan agama. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 dan 0:1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa sematan 0$1 dan 0:1 dilesapkan* K-nstituen pen,endali pelesapan su&jek pada klausa sematan 0$1 dan 0:1 adalah FN keteran,an pada klausa utama/ +aitu lingkungan keluarga. $$* Juara putra beunang ku Kecamatan Tarogong Kalr sanggeus di inal S P K K ngel!hkeun Karang Pawitan " # enol. 0(7!:2#42#?747!!1 P A Pel Juara putra dapat -leh Ke8amatan (ar-,-n, Kaler setelah di .inal men,alahkan Karan, Pa6itan : F k-s-n,* IJuara putra dimenan,kan -leh ke8amatan (ar-,-n, Kaler setelah di .inal men,alahkan karan, pa6itan : F k-s-n,J

Kalimat 0>:1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Juara putra beunang ku Kecamatan Tarogong Kal!r/ dan 0$1 di inal ngel!hkeun Karang Pawitan "# enol. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan* K-nstituen pen,endali pelesapan su&jek pada klausa sematan 0$1 adalah FN keteran,an pada klausa utama 0!1/ +aitu Kecamatan Tarogong Kal!r. $:* Sanajan geus dibebenah sarta geus siap dipak!, tapi sakur tukang P P S dagang kat!mbong wegaheun dagang dina lapak nu geus

!#3

P ditataharkeun ta. 0"7#$2#52#%7?741

Dalaupun sudah dirapihkan serta sudah siap dipakai tapi setiap peda,an, terlihat malas &erda,an, pada lapak +an, sudah disediakan* IDalaupun sudah dirapihkan serta sudah siap dipakai tapi setiap peda,an, terlihat en,,an &erda,an, pada lapak +an, sudah disediakan*J Kalimat 0>?1 terdiri atas ti,a klausa/ +aitu 0!1 Sanajan geus dibebenah, 0$1 geus siap dipak!/ dan 0:1 sakur tukang dagang kat!mbong wegaheun dagang dina lapak nu geus ditataharkeun t!a. Klausa 0!1/ 0$1/ dan 0:1 merupakan klausa +an, setara* Su&jek pada klausa 0!1 dan 0$1 dilesapkan* K-nstituen pen,endali pelesapan +an, terjadi pada klausa 0!1 dan 0$1 adalah FN keteran,an pada klausa 0:1/ +aitu lapak nu geus ditataharkeun. $?* Kabutuh poko ka#aning !as !0%& og! undak, sanajan undakna ukur S K P P Pel /::. $B?:25:=5:4?/?7% Ke&utuhan p-k-k seperti &eras &2>? ju,a naik 6alaupun naikn+a han+a $##*J IKe&utuhan p-k-k seperti &eras &2>? ju,a naik/ 6alupun naikn+a han+a $##*J Kalimat 0>%1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Kabutuh poko ka+aning b!as b50@ og! undak, dan 0$1 undakna ukur /::. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek klausa sematan 0$1

!!#

dilesapkan* K-nstituen pen,endali pelesapan su&jek +an, terjadi pada klausa sematan 0$1 adalah FN keteran,an pada klausa utama +aitu b!as b50@.

(.2.+ N;FN Pele!" a0 #e/a"a& Pe!"e!%al&. N7FN pelen,kap dapat menjadi pen,endali pelesapan su&jek* "erikut ini adalah kalimat2kalimat +an, men,alami pelesapan su&jek den,an N7FN pelen,kap se&a,ai pen,endali* 00. <agub Jabar miharep ka saka!h tanaga pendamping, sangkan S P Pel merhatikeun aspek manajerial saperti prencanaan tenaga pendamping P A K pikeun ngaping mitra binaan. 0(7!$2#:2#?7!7>1 Da,u& Ja&ar &erharap ke semua tena,a pendampin,/ supa+a memperhatikan aspek manajerial seperti peren8anaan tena,a pendampin, untuk mem&ina mitra &inaan* IDa,u& Ja&ar &erharap kepada semua tena,a pendampin,/ supa+a memperhatikan aspek manajerial seperti peren8anaan tena,a pendampin, untuk mem&ina mitra &inaanJ Kalimat 0>>1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 <agub Jabar miharep ka sakab!h tanaga pendamping, dan 0$1 merhatikeun aspek manajerial saperti prencanaan tenaga pendamping pikeun ngaping mitra binaan. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan* K-nstituen pen,endali pelesapan

!!!

su&jek pada klausa sematan 0$1 adalah FN pelen,kap pada klausa utama 0!1/ +aitu sakab!h tanaga pendamping. 0=. *ann+ meredih ka masarakat, sangkan n+orang pangh!matan ti mimiti S P Pel P A lingkungan5lingkungan tempat tinggal. 0"7!>2#52#%7:7!!1 K Dann+ &erharap ke mas+arakat/ a,ar men,alami pen,hematan dari mulai lin,kun,an2lin,kun,an tempat tin,,al* IDann+ &erharap pada mas+arakat/ a,ar melakukan pen,hematan dari mulai lin,kun,an2lin,kun,an tempat tin,,al*J Kalimat 0>51 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 *ann+ meredih ka masarakat, dan 0$1 n+orang pangh!matan ti mimiti lingkungan5lingkungan tempat tinggal. Kluasa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan* K-nstituen pen,endali pelesapan su&jek pada klausa sematan 0$1 adalah N pelen,kap pada klausa utama 0!1/ +aitu masarakat.

>4* Kiwari pihakna keur m!r! pen+uluhan ka warga anu ngukut ingon0 K S P A Pel ingon, sangkan gasik ngaantisipasi ingon5ingonna amb!h teu keuna P A P ku lu burung. 0"7!32#52#%7$751 K

!!$

Sekaran, pihakn+a sedan, mem&erikan pen+uluhan ke 6ar,a +an, memelihara ternak a,ar 8epat men,antisipasi ternakn+a supa+a tidak terkena -leh .lu &urun,* ISaat ini pihakn+a sedan, mem&erikan pen+uluhan kepada 6ar,a +an, memelihara ternak a,ar 8epat men,antisipasi ternakn+a supa+a tidak terkena -leh .lu &urun,*J Kalimat 0>41 terdiri atas ti,a klausa/ +aitu 0!1 Kiwari pihakna keur m!r! pen+uluhan ka warga anu ngukut ingon5ingon, 0$1 gasik ngaantisipasi ingon5 ingonna, dan 0:1 teu keuna ku lu burung. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 dan 0:1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa sematan 0$1 dan 0:1 dilesapkan* K-nstituen pen,endali pelesapan su&jek pada klausa sematan 0$1 dan 0:1 adalah FN pelen,kap pada klausa utama 0!1/ +aitu warga anu ngukut ingon5ignon. >3* 6C8 geus nga+akeun eLaluasi sakumna lemen nu a#a dina awak Persi!, S P A Pel sangkan bisa jadi conto persepak5bolaan di (ndonesia.0"7!:2#52#%757$1 P Pel K AF; sudah men,adakan evaluasi setiap elemen +an, ada dalam tu&uh Persi&/ a,ar &isa menjadi 8-nt-h persepak2&-laan di Ind-nesia* IAF; sudah men,adakan evaluasi setiap elemen +an, ada dalam tu&uh Persi&/ a,ar &isa menjadi 8-nt-h persepak2&-laan di Ind-nesia*J

!!:

Kalimat 0>31 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 6C8 geus nga+akeun eLaluasi sakumna !lemen nu a+a dina awak Persib, dan 0$1 bisa jadi conto persepak5bolaan di (ndonesia. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan* K-nstituen pen,endali pelesapan su&jek pada klausa sematan adalah FN pelen,kap pada klausa utama 0!1/ +aitu !lemen nu a+a dina awak Persib.

5#* Minangka suplem!n diperlukeun 1itamin k nu disuntikkeun nu lobana S P Pel samiligram atawa ngaliwatan oral. 0"7#%2#52#%747%1 P A Se&a,ai suplemen diperlukan vitamin k +an, disuntikan +an, &an+akn+a semili,ram atau mele6ati -ral* ISe&a,ai suplemen diperlukan vitamin k +an, disuntikan +an, &an+akn+a semili,ram atau mele6ati -ral*J Kalimat 05#1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Minangka suplem!n diperlukeun Litamin k nu disuntikkeun nu lobana samiligram, dan 0$1 ngaliwatan oral. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan* K-nstituen pen,endali pelesapan +an, terjadi pada klausa sematan 0$1 adalah FN pelen,kap pada klausa utama/ +aitu Litamin k.

(.( S&'at Pele#a0a! S)/*e (.(.1 Pele#a0a! S)/*e 4a!" A!a',r&#

!!?

Pelesapan su&jek +an, ana.-ris adalah pelesapan su&jek +an, men,a8u pada unsur +an, dise&utkan terdahulu* Pelesapan su&jek +an, ana.-ris terdapat pada kalimat2kalimat &erikut* 5!* Siklus taunan nu nereka! taun ieu !stuning luar biasa sarta narajang S P P ka mas+arakat ti mimiti budak leutik nepi ka kolot. 0(7!52#:2#?7!7$1 Pel K Siklus tahunan +an, men+e&ar tahun ini san,at luar &iasa serta men+eran, ke mas+arakat dari mulai anak ke8il sampai -ran, tua* ISiklus tahunan +an, men+e&ar tahun ini san,at luar &iasa serta men+eran, pada mas+arakat dari mulai anak2anak sampai -ran, tua*J Kalimat 0>41 terdiri dari dua klausa/ +aitu 0!1 Siklus taunan nu nerekab taun ieu !stuning luar biasa, dan 0$1 narajang ka mas+arakat ti mimiti budak leutik nepi ka kolot. Klausa 0!1 dan 0$1 merupkan klausa +an, setara* Su&jek lesap 0B1 pada klausa 0$1 men,a8u pada su&jek klausa 0!1/ +aitu Siklus taunan nu nerekab taun ieu. Karena su&jek lesap 0B1 merujuk silan, pada unsur +an, dise&utkan se&elumn+a/ pelesapan su&jek terse&ut dapat dikatakan &ersi.at ana.-ris*

5$* )ian Lestari orok umur tilu !ulan hor!ng mibanda dua palawangan tapi S K P A teu bogaeun anus. 0(7!52#:2#?7:7!1 P A Dian Lestari &a+i umur ti,a &ulan tern+ata mempun+ai dua lu&an, tapi tidak mempun+ai anus*

!!%

IDian Lestari &a+i umur ti,a &ulan/ tern+ata memiliki dua lu&an, kemaluan tapi tidak mempun+ai anus*J Kalimat 05$1 terdiri dari dua klausa/ +aitu 0!1 *ian -estari orok umur tilu bulan, hor!ng mibanda dua palawangan, dan 0$1 teu bogaeun anus. Klausa 0!1 dan 0$1 merupakan klausa +an, setara* Su&jek pada klausa 0$1 men,alami pelesapan* Pelesapan su&jek itu &ersi.at ana.-ris karena men,a8u pada unsur +an, dise&utkan se&elumn+a/ +aitu *ian -esatri orok umur tilu bulan. 5:* *i wewengkon 6stana 6n+ar PKL masih k!n!h kat!mbong rempeg nepi K S P ka ngaganggu kana kagiatan patalimarga jeung mas+arakat nu P K balawiri. 0(7!52#:2#?7?7>1 Di daerah Astana An+ar PKL masih saja terlihat padat sampai den,an men,,an,,u terhadap ke,iatan umum dan mas+arakat +an, &erakti.itas* IDi daerah Astana An+ar PKL masih saja terlihat penuh sesak sampai den,an men,,an,,u terhadap ke,iatan umum dan mas+arakat +an, &erakti.itas*J Kalimat 05:1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 *i wewengkon 6stana 6n+ar, PK- masih k!n!h kat!mbong rempeg, dan 0$1 ngaganggu kana kagiatan patalimarga jeung mas+arakat nu balawiri. Klausa 0!1 merupakan klausa utama/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa sematan* Su&jek pada klausa sematan 0$1 dilesapkan* Pelesapan su&jek itu &ersi.at ana.-ris karena men,a8u pada unsur +an, dise&utkan terdahulu/ +aitu PK-. 5?* "!esitas henteu wungkul mangaruhan sacara isik tapi og!

!!>

mangaruhan kana psikososial barudak. 0"7#52#52#%7!751 P K A&esitas tidak han+a mempen,aruhi se8ara .isik tapi ju,a mempen,aruhi terhadap psik-s-sial anak2anak* IA&esitas tidak han+a mempen,aruhi se8ara .isik tapi ju,a mempen,aruhi terhadap psik-s-sial anak2anak*J Kalimat 05?1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Abesitas henteu wungkul mangaruhan sacara isik, dan 0$1 mangaruhan kana psikososial barudak. Klausa 0!1 dan 0$1 merupakan klausa +an, setara* Pelesapan su&jek +an, terjadi pada klausa 0$1 &ersi.at ana.-ris/ dalam hal ini su&jek lesap 0B1 pada klausa 0$1 men,a8u pada N su&jek klausa 0!1/ +aitu Abesitas. 5%* Komik Strip langka medal dina wangun buku tapi biasana dipedalkeun S P K P dina hiji media, boh koran boh majalah. 0"7$!2#52#%7:751 K K-mik Strip jaran, lahir dalam &entuk &uku tapi &iasan+a dilahirkan dalam satu media/ &aik k-ran &aik majalah IK-mik Strip jaran, ter&it dalam &entuk &uku tapi &iasan+a diter&itkan dalam satu media/ &aik k-ran maupun majalah*J Kalimat 05%1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 Komik Strip langka medal dina wangun buku, dan 0$1 biasana dipedalkeun dina hiji media, boh koran boh majalah. Klausa 0!1 dan 0$1 merupakan klausa +an, setara* Pelesapan su&jek +an,

!!5

terjadi pada klausa 0$1 &ersi.at ana.-ris/ dalam hal ini su&jek lesap 0B1 pada klausa 0$1 men,a8u pada FN su&jek klausa 0!1/ +aitu Komik Strip.

(.(.2 Pele#a0a! S)/*e 4a!" Kata',r&# Pelesapan su&jek +an, kata.-ris adalah pelesapan su&jek +an, men,a8u pada unsur +an, dise&utkan kemudian* Pelesapan su&jek +an, kata.-ris terdapat pada kalimat2kalimat &erikut* 5>* Ku lantaran can a+a l!galitas ormal, ta organisasi non0struktural th P Pel S can bisa hirup saperti nu diharepkeun. 0(7!$2#:2#?7>7:1 P K Aleh karena &elum ada le,alitas .-rmal itu -r,anisasi n-n2struktural &elum &isa hidup seperti +an, diharapkan* IAleh karena &elum ada le,alitas .-rmal -r,anisasi n-n2struktural itu &elum &isa hidup seperti +an, diharapkanJ Kalimat 05>1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 can a+a l!galitas ormal, dan 0$1 !ta organisasi non5struktural t!h can bisa hirup saperti nu diharepkeun. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek klausa sematan 0!1 dilesapkan* Pelesapan su&jek itu &ersi.at kata.-ris karena pelesapan su&jek itu men,a8u pada unsur +an, dise&utkan kemudian/ +aitu organisasi non5struktural.

55* Ti mimiti diadegkeun, Pasar Kosam!i geus sababaraha kali ganti P S K P

!!4

pengembang. 0"7!42#52#%7%741 Pel Dari mulai didirikan/ Pasar K-sam&i sudah &e&erapa kali ,anti pen,em&an,* IDari mulai di&an,un/ Pasar K-sam&i sudah &e&erapa kali &er,anti pen,em&an,*J Kalimat 0551 terdiri dari dua klausa/ +aitu 0!1 diadegkeun, dan 0$1 Pasar Kosambi geus sababaraha kali ganti pengembang. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek pada klausa sematan 0!1 dilesapkan* Pelesapan su&jek pada klausa sematan 0!1 itu &ersi.at kata.-ris atau men,a8u pada unsur setelahn+a/ +akni men,a8u pada FN su&jek klausa utama 0$1 +aitu Pasar Kosambi. =7. -amun dibandingkeun jeung nu s!j!nna Komik Strip kawilang h!s! P majuna. $B?/15:=5:4?"?7% Pel K S P

Jika dibandingkan dengan +ang lainn+a, Komik Strip sangat susah majun+a. 9Jika dibandingkan dengan +ang lainn+a, Komik strip sangat susah majun+a.) Kalimat 0541 terdiri dari dua klausa/ +aitu 0!1 dibandingkeun jeung nu s!j!nna, dan 0$1 Komik Strip kawilang h!s! majuna. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek pada klausa

!!3

sematan 0!1 dilesapkan* Pelesapan terse&ut &ersi.at kata.-ris atau men,a8u pada unsur +an, dise&utkan kemudian/ +akni men,a8u pada FN su&jek klausa utama 0$1/ +aitu Komik Strip. =2. Lamun & ditilik ku urang, a+euna di sabudeureun Bandung jeung Jawa P K K S

Barat bisa disebut bebas judi. $B?/15:=5:4?/?7% P Pel

Jika dilihat oleh kita, sekarang di seluruh Bandung dan Jawa Barat bisa disebut bebas judi. 9Jika dilihat oleh kita, sekarang di seluruh Bandung dan Jawa Barat bisa disebut bebas judi) Kalimat 0531 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 ditilik ku urang, dan 0$1 a+euna di sabudeureun Bandung jeung Jawa Barat bisa disebut bebas judi. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek pada klausa sematan 0!1 dilesapkan* Pelesapan terse&ut &ersi.at kata.-ris atau merujuk silan, pada unsur +an, dise&utkan kemudian/ +aitu men,a8u pada FN su&jek klausa utama 0$1/ +aitu di sabudeureun Bandung jeung Jawa Barat. 4#* Sanajan ngabaha+akeun pikeun kasehatan, lauk asin nu di-arualan di P K S +andung g hor!ng r!a nu ngandung Bat ormalin. 0"7!:2#52#%7>7:1 P

!$#

Dalaupun mem&aha+akan untuk kesehatan/ ikan asin +an, dijual di "andun, ju,a tern+ata &an+ak +an, men,andun, 9at .-rmalin* IDalaupun mem&aha+akan &a,i kesehatan/ ikan asin +an, dijual di "andun, ju,a tern+ata &an+ak +an, men,andun, 9at .-rmalin*J Kalimat 04#1 terdiri atas dua klausa/ +aitu 0!1 ngabaha+akeun pikeun kasehatan, dan 0$1 lauk asin nu dijarualan di Bandung g! hor!ng r!a nu ngandung Bat ormalin. Klausa 0!1 merupakan klausa sematan/ sedan,kan klausa 0$1 merupakan klausa utama* Su&jek pada klausa sematan dilesapkan* Pelesapan su&jek terse&ut &ersi.at kata.-ris atau merujuk silan, pada unsur +an, dise&ut kemudian/ dalam hal ini su&jek lesap pada klausa sematan 0!1 men,a8u pada FN su&jek klausa utama 0$1/ +aitu lauk asin nu dijarualan di Bandung.

!$!

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

+.1 S&.0)la! "erdasarkan hasil analisis pelesapan su&jek pada N"("S/ dapat diam&il simpulan se&a,ai &erikut* 4 Jenis kalimat +an, men,alami pelesapan su&jek pada N"("S adalah kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk &ertin,kat* Pada kalimat majemuk setara 0KMS1 pelesapan su&jek terjadi pada KMS hu&un,an penam&ahan/ KMS hu&un,an perla6anan/ dan KMS hu&un,an pemilihan* Pada kalimat majemuk &ertin,kat 0KM"1 pelesapan su&jek terjadi pada KM" hu&un,an 6aktu/ KM" hu&un,an s+arat/ KM" hu&un,an tujuan/ KM" hu&un,an k-ntras k-nsesi./ KM" hu&un,an se&a&/ KM" hu&un,an aki&at/ dan KM" hu&un,an 8ara* 3 K-nstituen pen,endali pelesapan su&jek pada kalimat N"("S dapat &erupa N7FN su&jek/ N7FN -&jek/ N7FN keteran,an/ dan N7FN pelen,kap*

!$$

!# Si.at pelesapan su&jek pada kalimat N"("S adalah ana.-ris/ +aitu pelesapan su&jek men,a8u pada unsur +an, dise&utkan terdahulu/ dan kata.-ris/ +aitu pelesapan su&jek men,a8u pada unsur +an, dise&utkan kemudian*

+.2 Sara! Penelitian terhadap Naskah "erita (elevisi "er&ahasa Sunda sepanjan, pen,etahuan penulis &elum pernah dilakukan* al itu tentu saja tidak terlepas dari &elum laman+a stasiun televisi men+iarkan siaran &erita &er&ahasa Sunda/ apala,i &e&erapa stasiun televisi s6asta di daerah l-kal "andun, seperti "andun, (</ S(</ Padjadjaran (< &elum lama &erdiri* Se&enarn+a/ di sampin, masalah pelesapan su&jek pada kalimat N"("S masih &an+ak hal menarik +an, &elum diteliti/ misaln+a men,enai pelesapan su&jek pada tin,katan 6a8ana/ atau &isa ju,a men,enai alih k-de &ahasa Ind-nesia dan &ahasa In,,ris*

!$:

DAFTAR PUSTAKA

Al6i/ asan dkk !334

Tata Bahasa Baku Bahasa (ndonesia* Jakarta G "alai Pustaka*

Djajasudarma (* Fatimah = Idat A&dul6ahid !345 Framatika Sunda* "andun, G Eres8-* Djajasudarma/ dkk !33! Tata Bahasa 6cuan Bahasa Sunda/ Jakarta G Pusat Pem&inaan dan Pen,em&an,an "ahasa Departemen Pendidikan dan Ke&uda+aan*

Djajasudarma/ ( Fatimah !33: Metode -inguistik 3 6ncangan Metode Penelitian dan Kajian* "andun, G Eres8-* !33? !333 Iskandar/ Dedd+ M $##: Kera./ C-r+s $* <acana 3 Pemahaman dan ;ubungan 6ntar >nsur* "andun, G Eres8-* Penalaran *edukti 5(ndukti dalam <acana Bahasa (ndonesia, "andun, G AlPaprint* Jurnalistik TeleLisi 3 Menjadi ,eporter Pro esional, "andun, G R-sda*

Komposisi, Jakarta G Nusa Indah*

!$?

Lu&is/ amid asan :* Analisis Da8ana Pra,matik/ "andun, G An,kasa* Ramlan/ M !345 Sudar+ant!33: Su,-n-/ Dend+ !33! !33% (lmu Bahasa (ndonesia Sintaksis/ E-,+akarta G ;< Kar+-n-* Metode dan 6neka Teknik 6nalisis Bahasa 3 Pengantar Penelitian <ahana Kebuda+aan secara -inguistis, E-,+akarta G Duta Dahana Universit+ Press* Ketansubjekan dalam Bahasa Jurnalistik* Jakarta G Departemen Pendidikan dan Ke&uda+aan* Pesapan Subjek dalam Bahasa (ndonesia* Jakarta G Pusat Pem&inaan dan Pen,em&an,an "ahasa Departemen Pendidikan dan Ke&uda+aan*

(ari,an/ endri Cuntur !! Pengajaran <acana* "andun, G An,kasa

!$%

SINOPSIS

Ieu skripsi tQh judulna 'Pelesapan Su&jek pada Kalimat Naskah "erita (elevisi "er&ahasa Sunda*) Met-de panalun,tikan nu di,unakeun n+aQta met-de deskripti.* Met-de kajiana n+aQta met-de distri&usi-nal* (ehnik panalun,tikan nu di,unakeun n+aQta tehnik 8atat/ seden,keun tehnik kajiana makQ tehnik ,anti 0su&stitusi1* Pikeun n,analisis struktur/ dina ieu panalun,tikan di,unakeun te-ri Djajasudarma 0!33!1* (e-ri Su,-n- 0!33%1 di,unakeun pikeun nalun,tik pelesapan su&jek* Saja&anin, ti Qta dipake -,Q te-ri Al6i et al 0!33?1 jeun, Ramlan 0!3451* Sum&er data anu dipakQ dina panalun,tikan ieu man,rupa naskah &erita &asa Sunda ti (<RI jeun, ti "andun, (<* Pikeun n,uatkeun data/ nu nulis -,Q n,arQkam &erita anu disiarkeun ku "andun, (<* Dumasar tina panalun,tikan/ nu nulis &isa n+indekkeun +Qn pelesapan su&jek dina kalimah N"("S tQh a+a dina kalimah n,antQt sadarajat dina

!$>

hu&un,an penjumlahan/ pemilihan/ jeun, perla6anan* A+a -,Q/ dina kalimah n,antQt sQlQr sQmQler dina hu&un,an 6aktu/ s+arat/ tujuan/ k-ntras2k-nsesi./ sa&a&/ aki&at/ jeun, 8ara* K-nstituen anu n,endalikeun pelesapan su&jek &isa man,rupa N7FN su&+ek/ N7FN -&+ek/ N7FN keteran,an/ jeun, N7FN pelen,kap* Si.at pelesapanna &isa ana.-ris/ n+aQta n,arujuk ka unsur saa8anna/ &isa -,Q kata.-ris/ n+Qta n,arujuk ka unsur saen,,eusna*

!$5

LAMPIRAN 1 5* Tapi pokna, kulawarga pasien malah nolak diubaran di ,S>* Majala+a, sarta milih dibawa ka ,S;S. $T?:@5:"?:@?"?@%I(api katan+a/ keluar,a pasien malah men-lak dira6at di RSUD Majala+a serta memilih di&a6a ke RS SJ 4* ,umah Sakit >mum *aerah ,S>* Majala+a ngabantah berita nu n+ebutkeun pajah !ta ,S>* nolak atawa teu malir! pasien demam berdarah. $T?:@5:"5 :@?"?1%IRumah Sakit Umum Daerah RSUD Majala+a mem&antah &erita +an, men+e&utkan &ah6a RSUD itu men-lak atau tidak peduli pasien demam &erdarahJ 3* -omba katangkasan *omba lain ngan sakadar silaturahmi para peternak nu miara *omba, tapi og! mangrupa ihtiar pikeun ngarumat buda+a nu og! ngaronjatkeun kapariwisataan di Jawa Barat. $T?:@5:"5:@?2?2%IL-m&a ketan,kasan kam&in, &ukan han+a sekedar silaturahmi para peternak +an, memelihara kam&in,/ tapi ju,a merupakan usaha untuk melestarikan &uda+a +an, ju,a mend-n,krak kepari6isataan di Ja6a "aratJ !#* (eu mah *omba t!h sina n!mbongkeun momon!sna, tepi ka kaciri tatangtungna jeung tandangna nu gagah. $T?:@5:"5:@?2?@%IKam&in, ini harus memperlihatkan kele&ihann+a/ sampai terlihat pera6akan dan ke&eraniann+a +an, ,a,ahJ !!* Tandukna nu jangk!rak tur kuat beuki n!mbongkeun kagagahana, tepi ka t!mbong kacida b!dana jeung *omba s!j!n. $T?:@5:"5:@?2?=%I(andukn+a +an, panjan, dan kuat tam&ah memperlihatkan ke,a,ahann+a/ sampai terlihat &edan+a den,an kam&in, +an, lainJ !$* Kta la+on (+an kakara bisa nepi ka Kamp PT 6ntam kira wanci tabuh tujuh peuting, sarta langsung dianteurkeun ka ,umah Sakit 6ntam pikeun diotopsi. $T?:45:"5:@?@?4%IJena9ah I+an itu &aru &isa sampai ke P( Antam kira2kira pukul tujuh malam/ serta lan,sun, diantarkan ke Rumah Sakit Antam untuk di -t-psi*J !:* Kta upa+a n+ucud jeung maluruh po! kamari kapaksa dieureunkeun pikeun n+ingkahan hal5hal nu teu dipiharep, sarta baris diteruskeun deui dina poe isuk. $T?:45:"5:@?@?2%IUpa+a untuk men+isir dan men8ari hari kemarin terpaksa dihentikan untuk men,hindari hal2hal +an, tidak diharapkan/ serta akan dilanjutkan la,i es-k hari*J !?* Mas+arakat laju babarengan ngadahar !ta olahan, sanggeus sam!m!hna ngalaksanakeun du)a babarengan di imah tua adat Kampung 8ilondang nu geus

!$4

boga umur ratusan taun. $T?:25:"5:@?7?4% IMas+arakat &ersama2sama memakan -lahan itu/ setelah se&elumn+a melaksanakan d-Ja &ersama di rumah tua adat Kampun, ;il-ndan, +an, sudah mempun+ai umur ratusan tahun*J !%* (dris +akin +!n ijaBah Sahid puguh palsu, sarta sa+aga pikeun n!mbongkeun bukti. $T?:25:"5:@?1?4% IIdris +akin &ah6a ija9ah Sahid pasti palsu/ dan siap untuk memperlihatkan &ukti*J !>* Jengl!ngan Pro esor *oktor Kustejo !stu minangka igur pajoang guru jeung hiji kolot nu disiplin sarta konsisten kana pa!lmuan, najan bari loba lalanegnana. $T?:25:"5:@?=?/% IS-s-k Pr-.es-r D-kt-r Kustej- merupakan .i,ur pejua, ,uru dan se-ran, -ran, tua +an, disiplin serta k-nsisten dalam keilmuan/ 6alau sam&il &an+ak rintan,ann+aJ !5* Balukarna, buku pangajaran sam!m!hna geus teu bisa diwariskeun ka siswa sapandeurieuna, nepi ka kapaksa kudu dijual ka tukang loak dina harga nu murah. $T?:25:"5:@?0?7% IAki&atn+a/ &uku pelajaran se&elumn+a sudah tidak &isa di6ariskan ke sis6a setelahn+a/ sampai terpaksa harus dijual ke tukan, l-ak den,an har,a +an, murah*J !4* Sok sanajan kawilang ! ekti , sawatara pasualan nu krusial teu wudu muncul dina ieu kagiatan. $T?1:5:"5:@?0?/% IDalaupun ter&ilan, e.ekti./ &e&erapa pers-alan +an, krusial tak urun, mun8ul dalam ke,iatan iniJ !3* Sapo! m!m!h kampan+eu, /@ parte+ pulitik jeung @/ calon *P* n!mbongkeun rasa duduluran, ku cara nga+akeun pawai seni simpatik jeung kampan+eu damai. $T?1:5:"5:@?@?/% ISehari se&elum kampan+eu/ $? partai p-litik dan ?$ 8al-n DPD memperlihatkan rasa persaudaraan/ den,an 8ara men,adakan pa6ai seni simpatik dan kampan+eu damaiJ $#* Pikeun nu can dalaptar, masih k!n!h a+a waktu pikeun pemilu, ku cara m!nta kartu suara sam!m!hna. $T?1:5:"5:@?0?2% IUntuk +an, &elum da.tar/ masih ada 6aktu untuk pemilu/ den,an 8ara meminta kartu suara se&elumn+a*J $!* (n+ana ngaharepkeun para juru kampan+eu ulah tepi ngahudang emosi nu ngarojongna, jeung tetep ngajaga situasi kondusi di Tatar Sunda. $T?1/5:"5 :@?@?7% IIn+ana men,harapkan para juru kampan+e jan,an sampai men+ulut em-si +an, mendukun,n+a/ dan tetap menja,a situasi k-ndusi. di (anah Sunda*J $$* <agub Jabar Miharep ka sakab!h tanaga pendamping, sangkan merhatikeun asp!k manajerial saperti perencanaan tenaga pendamping pikeun ngaping mitra binaan. $T?1/5:"5:@?1?0% IDa,u& Ja&ar "erharap kepada semua tena,a pendampin,/ supa+a memperhatikan aspek manajerial seperti peren8anaan tena,a pendampin, untuk mem&ina mitra &inaan*J

!$3

$:* Ku lantaran can a+a l!galitas ormal, !ta organisasi non5struktural t!h can bisa hirup saperti nu diharepkeun. $T?1/5:"5:@?0?"% IKarena &elum ada le,alitas .-rmal/ -r,anisasi n-n2struktural itu &elum &isa hidup seperti +an, diharapkanJ $?* Pemilu a+euna kalintang pentingna pikeun Bangsa (ndonesia, lantaran mangrupa jembatan emas pikeun ngahontal tatanan nagara demokrasi nu berkeadilan jeung beradab. $T?1/5:"5:@?"?@% 9Pemilu sekaran, san,at pentin, untuk "an,sa Ind-nesia/ se&a& merupakan jem&atan emas untuk men,,apai tatanan ne,ara dem-krasi +an, &erkeadilan dan &erada&*J $%* Pemda Kabupat!n 8irebon baris ngalaksanakeun gerakan serentak pemberantasan sarang n+amuk, ku cara ngajak ka mas+arakat pikeun ngungkulan mahabuna !ta sasalad, malar henteu sumebar kamana5mana. $T?1@5 :"5:@?1?=% IPemda Ka&upaten ;ire&-n akan melaksanakan ,erakan serentak pem&erantasan saran, n+amuk/ den,an 8ara men,ajak kepada mas+arakat untuk men8e,ah 6a&ah itu/ a,at tidak men+e&ar kemana2mana*J $>* Siklus taunan nu nerekab taun ieu !stuning luar biasa, sarta narajang ka mas+arakat ti mimiti budak leutik nepi ka kolot. $T?1=5:"5:@?1?/% ISiklus tahunan +an, men+e&ar tahun ini san,at luar &iasa/ dan menerpa ke mas+arakat dari mulai anak2anak sampai -ran, tua*J $5* *ina !ta sawala, wakil atau pimpinan Parpol teu meunang ti hiji part!+, tapi kudu babarengan sababaraha partai pulitik. $T?1=5:"5:@?@?4% IDalam diskusi itu/ 6akil atau pimpinan Parp-l jan,an dari satu partai/ tapi harus &ersama2sama &e&erapa partai p-litikJ $4* Sekertaris dewan jeung para kepala B(,A, -eah narima !ta para siswa, sarta m!r! gambaran sabudeureun jengl!ngan panc!n !ta lembaga legeslati . $T?1=5 :"5:@?4?@% ISekertaris de6an dan para kepala "IRA/ Leah menerima para sis6a itu/ dan mem&erikan ,am&aran seputar tu,as lem&a,a le,eslati. itu*J $3* *ian -estari, orok umur tilu bulan, hor!ng mibanda dua palawangan, tapi teu bogaeun anus. $T?1=5:"5:@?"?1% IDian Lestari/ &a+i umur ti,a &ulan/ tern+ata memiliki dua lu&an, kemaluan/ tapi tidak mempun+ai anus*J :#* Ku kituna, Kadin harus en+a5en+a tatahar, sangkan bisa nandingan nagara s!j!n nu jadi sa!ngan di pasar b!bas. $T?1=5:"5:@?=?4% IAleh se&a& itu/ Kadin harus &enar2&enar &er&enah/ a,ar &isa menandin,i ne,ara lain +an, menjadi sain,an di pasar &e&as*J

!:#

:!* Sok sanajan masih k!n!h kat!mbong can pati dalit, tapi para pamilon katangen mikaresep kana !ta kaulinan.$T?1=5:"5:@?7?0% IDalaupun masih terlihat &elum &e,itu .asih/ tapi para peserta terlihat men+ukai terhadap permainan ituJ :$* >pama surat suara elat katampana, bakal h!s! dina ngabagikeunana, lantaran keur KP> Kota Bandung wa! kudu netepan saeutikna tujuh juta surat suara. $T?1=5:"5:@?"?0% IJika surat suara telat diterima/ akan susah dalam mem&a,ikann+a/ se&a& untuk KPU K-ta "andun, saja harus memenuhi sedikitn+a tujuh juta surat suara*J ::* *i wewengkon 6stana 6n+ar PK- masih k!n!h kat!mbong rempeg, nepi ka ngaganggu kana kagiatan patalimarga jeung mas+arakat nu balawiri. $T?1=5:"5 :@?@?0% IDi daerah Astana An+ar PKL masih saja terlihat penuh sesak/ sampai den,an men,,an,,u terhadap ke,iatan umum dan mas+arakat di sekitarn+a*J :?* Pendidikan di lingkungan kulawarga perlu diipuk jeung ditumuwuhkeun, ku cara n+iptakeun suasana tingtrim, bari teu leupas tina atikan agama. $T?1=5:"5:@?0?/% IPendidikan di likn,kun,an keluar,a perlu di&ina dan ditum&uhkan/ den,an 8ara men8iptakan suasana tentram/ sam&il tidak terlepas dari didikan a,ama*J :%* Pemkot Bandung geus nga+akeun sawatara tar!kah diantarana, ku cara ngawujudkeun Bandung minangka kota bermartabat. $T?1=5:"5:@?@?=% IPemk-t "andun, sudah men,upa+akan &e&erapa usaha diantaran+a/ den,an 8ara me6ujudkan "andun, se&a,ai k-ta &ermarta&at*J :>* Kiwari pihak KP> Jabar ngarasa rinrang, lamun datangna surat suara ngaleuwihan wates anu ditangtukeun, lantaran pikeun ngalipet surat suara anu jumlahna 1:: juta leuwih perlu waktu. $T?175:"5:@?:@?4% ISekaran, pihak KPU Ja&ar merasa &im&an,/ jika datan,n+a surat suara mele&ihi &atas +an, ditetapkan/ se&a& untuk melipat surat suara +an, jumlahn+a !## juta le&ih perlu 6aktu*J :5* Poe Salasa katukang KP> Kota Bandung geus ngingetkeun Parpol pikeun nertibkeun sorangan atributna, tapi nepi ka rebo sore teu a+a nu malire. $T?125 :"5:@% I ari Selasa kemarin KPU K-ta "andun, sudah men,in,atkan Parp-l untuk menerti&kan sendiri atri&utn+a/ tapi sampai den,an s-re tidak ada +an, peduli*J :4* Fibas og! umajak KP> pikeun tetep independen sarta ngajak kab!h anggota Fibas pikeun ngocorkeun sorana, atawa teu meunang jadi Folput. $T?115:@5 :@?0?0% ICi&as ju,a men,ajak KPU untuk tetap independen serta men,ajak semua an,,-ta Ci&as untuk men,alirkan suaran+a/ atau tidak menjadi C-lputJ

!:!

:3* Sanajan geus umur 1= tahun, (nsan5insan TN,( sadar +!n tar!kah anu dilakukeun salila ieu masih k!n!h tacan n+ugemakeun komponen mas+arakat. $T?115:@5:@?4?/% IDalaupun sudah &erumur !5 tahun/ Insan2insan (<RI sadar &ah6a usaha +an, dilakukan selama ini masih &elum mem&aha,iakan k-mp-nen mas+arakat*J

?#* Feus 1= taun Corum Cilm Bandung teu eureun5eureun ngaj!n, sarta ngaleler panghargaan kana ilm, sinetron sarta nara ilm. $T?1/5:@5:@?"?/% ISudah !5 taun F-rum Film "andun, tidak henti2hentin+a men,har,ai/ dan mem&erikan pen,har,aan terhadap .ilm/ sinetr-n/ dan nara .ilm*J ?!* Mas+arakat nu mangkuk di din+a ngarasa prihatin, sarta miharep sakur nu a+a patalina buru5buru memeres Basisir -abuan. $T?1/5:@5:@?4?=% IMas+arakat +an, tin,,al di sana merasa prihatin/ serta &erharap setiap +an, ada san,kut pautn+a se8epatn+a mem&enahi "asisir La&uan*J ?$* Kta pamahing kana arak5arakan dina kampan+eu, tangtu ba! kudu dirojong ku sar!r!a, lamun henteu inggis ngabalukarkeun hal anu teu dipiharep, atawa ngaganggu kana kagiatan mas+arakat. $T?1/5:@5:@?7?0% ILaran,an terhadap arak2 arakan dalam kampan+e/ tentu saja harus didukun, -leh semuan+a/ jika tidak kha6atir menim&ulkan hal +an, tidak diharapkan/ atau men,,an,,u terhadap ke,iatan mas+arakat*J ?:* 8euk warga didin+a, kampan+eu a+euna t!h teu ram!, tapi kawilang tartib dibandingkeun jeung kampan+eu lima taun katukang mah. $T?1/5:@5:@?/?4% IMenurut 6ar,a disitu/ kampan+e sekaran, tidak ramai/ tapi 8ukup terti& di&andin,kan den,an kampan+e lima tahun ke &elakan,*J ??* Cilm, sin!tron jeung nara ilm nu asup nominasi t!h henteu ngan alus atawa gor!ngna dina ngagarapna, tapi og! diaj!n misi nu ditetepkeun ka mas+arakat, upamana moral jeung atikan. $T?1/5:@5:@?"?4% IFilm/ sinetr-n/ dan nara .ilm +an, termasuk n-minasi tidak han+a &a,us atau &urukn+a dalam men,,arap/ tapi ju,a dihar,ai misi +an, ditetapkan ke mas+arakat/ upaman+a m-ral dan atikan*J ?%* Perguruan pusat olah raga bela diri jeung tarung darajat, henteu ba! ngupa+akeun n+itak atlit nu tangguh, tapi og! bisa meuseuh watek pribadi,

!:$

sangkan mibanda moral nu luhung aj!na. $T?1/5:@5:@?0?1% IPer,uruan pusat -lah ra,a &ela diri dan tarun, darajat/ tidak han+a men,upa+akan melahirkan atlit +an, tan,,uh/ tapi ju,a &isa mem&uat 6atak pri&adi/ supa+a memiliki m-ral +an, luhur nilain+a*J ?>* Sanajan beurat, nurutkeun ketua umumna ;. ;atori ;asanudin tetep baris ihtiar bari ged! harepan para petinju Karawang baris ngahontal prestasi nu had!. $T?1/5:@5:@?=?@% IDalaupun &erat/ menurut ketua umumn+a * at-ri asanudin tetap akan &erusaha sam&il &esar harapan para petinju Kara6an, akan men8apai prestasi +an, &aik*J ?5* ;anjakalna basisir di Kacamatan -abuan, masih k!n!h can dir!r!t ku nu boga modal atawa inLestor, ku kituna can bisa ngahasilkeun nanaon pikeun daerah. $T?1/5:@5:@?4?/% ISa+an,n+a pantai di Ke8amatan La&uan/ masih saja &elum dilirik -leh +an, pun+a m-dal atau invest-r/ -leh se&a& itu &elum &isa men,hasilkan apa2apa untuk daerah*J ?4* Pamar!ntah geus ng!mbarkeun waragad pikeun ngubaran jeung ngarawat pas!n demam berdarah, ku cara m!r! bantuan ka sakumna rumah sakit. $T?1/5:@5 :@?1?/% IPemerintah sudah men,un,umkan &ia+a untuk men+em&uhkan dan mera6at pasien demam &erdarah/ den,an 8ara mem&erikan &antuan kepada setiap rumah sakit*J ?3* Ku lantaran masih k!n!h didata ku KP> Kabupaten Kota, jumlah total nu akurat tacan bisa dicindekkeun. $T?:@5:45:@?1?"% ISe&a& masih didata -leh KPU Ka&upaten K-ta/ jumlah t-tal +an, akurat &elem &isa disimpulkan*J %#* Kapolr!s Bandung 6KBP Kamil ,aBak n+ebutkeun, la+anan S(M t!h lain keur warga di wila+ah nu deukeut ka kantor Pols!k, tapi keur mas+arakat di sakuliah Kabupat!n Bandung. $T?"15:45:4?"?4% IKap-lres "andun, AK"P Kamil Ra9ak men+e&utkan/ la+anan SIM &ukan han+a untuk 6ar,a di 6ila+ah +an, dekat ke kant-r P-lsek/ tapi untuk mas+arakat di sekitar Ka&upaten "andun,*J %!* <akil ketua *P,* Kota Bandung, ;.G <arso nandeskeun, dina n+anghareupan PK- di kota Bandung, henteu wungkul dibutuhkeun peran akti ti pamarentah kota ba!, tapi kudu didukung ku sakumna mas+arakat kaasup PK-na sorangan. $T?:15:05:@?4?0% IDakil ketua DPRD K-ta "andun,/ *E Dars- mene,askan/ dalam men,hadapi PKL di K-ta "andun,/ tidak han+a di&utuhkan peran akti. dari pemerintah k-ta saja/ tapi harus didukun, -leh semua mas+arakat termasuk PKLn+a sendiri*J 4/. *P,* Jawa Barat bakal terus nga+akeun seleksi kalawan gemet, ka calon anggota Komisi Pen+iaran (ndonesia daerah KP(* Jawa Barat, ku cara ngajak institusi paguron luhur ka+aning >NP6*. $T?:15:05:@?@?1%

!::

IDPRD Ja6a "arat akan terus men,adakan seleksi den,an ketat/ kepada 8al-n an,,-ta K-misi Pen+iaran Ind-nesia daerah KPID Ja6a "arat/ den,an 8ara men,ajak institusi per,uruan tin,,i seperti UNPAD*J %:* Pingpinan Pontren 6s+5S+atibi+ah 8iloa Sumedang *udung 6bdulah miharep tindakan kieu t!h ulah ngan ditibankeun ka nu ngedarkeunana wungkul, tapi pamarentah og! kudu wani, nepi ka nutup pabrik5pabrikna. $T?:@5:05:@?"?7% IPimpinan P-ntren As+2S+ati&i+ah ;il-a Sumedan, Dudun, A&dulah &erharap tindakan ini jan,an han+a diti&ankan ke +an, men,edarkan saja/ tapi pemerintah ju,a harus &erani/ sampai menutup pa&rik2pa&rikn+a*J %?* Sanggeus dibal!nan deui, singhor!ng jumlah nu boga hak pilih t!h nambahan kira5kira /4: rebu. $T?:45:05:@?"?/% ISetelah diulan,i la,i/ tern+ata jumlah +an, pun+a hak pilih &ertam&ah kira2kira $%# ri&u*J %%* Jumlah pemilih di Kota Bandung dina Pemilu Presiden /::@ tanggal 4 Juli bakal nambahan kira5kira /4: rebu, lantaran nambahan kira5kira 1: pemilih di unggal TPS. $T?:45:05:@?"?1% IJumlah pemilih di K-ta "andun, dalam Pemilu Presiden $##? tan,,al % Juli akan &ertam&ah kira2kira $%# ri&u/ se&a& &ertam&ah kira2kira !# pemilih pada setiap (PS*J %>* Presid!n nu kapilih engk! kudu en+a5en+a tigin kana jangji nu ditepikeun waktu kampan+eu, tepi ka bisa ngahudangkeun deui bangsa (ndonesia, sarta mampuh ngangkat deui citra (ndonesia di dun+a internasional. $T?125:05:@% IPresiden +an, terpilih nanti harus &enar2&enar menempati janji +an, disampaikan 6aktu kampan+e/ sampai &isa mem&an,unkan la,i &an,sa Ind-nesia/ serta mampuh men,an,kat la,i 8itra Ind-nesia di dunia internasi-nal*J %5* *ina mapag ;>T ka542 ,(, warga Palm Permai Bandung nga+akeun rupa5rupa lomba, boh keur barudak boh keur kolot. $T?1"5:75:@?0?"% IDalam men+am&ut U( ke2%3 RI/ 6ar,a Palm Permai "andun, men,adakan &er&a,ai l-m&a/ &aik untuk anak2anak maupun -ran, tua*J %4* Putri 8ilawu jadi juara, sanggeus meunang "51 ngalawaan Kecamatan Ban+uresmi. $T?1"5:75:@?7?1:% IPutri ;ila6u jadi juara/ setelah menan, :2! mela6an Ke8amatan "an+uresmi*J %3* Juara putra beunang ku Kecamatan Tarogong Kal!r, sanggeus di inal ng!l!hkeun Karang Pawitan " # enol. $T?1"5:75:@?7?11% IJuara putra didapat -leh Ke8amatan (ar-,-n, Kaler/ setelah di .inal men,alahkan Karan, Pa6itan : F k-s-n,*J >#* Bantuan ti Bapusda t!h lain ukur mangrupa buku, tapi og! mangrupa kagiatan ngabina prak5prakan ngokolakeun pabukon. $T?175:25:@?0?=%

!:?

I"antuan dari "apusda &ukan han+a &erupa &uku/ tapi ju,a &erupa ke,iatan mem&ina 8ara28ara meman.aatkan tempatJ >!* *atangna bulan puasa teu ieuh pada ngabag!akeun ku sakumna umat (slam di Bandung, ku ngaliwatan rupaning kagiatan. $T?1"51:5:@?4?1% IDatan,n+a &ulan puasa tak pelak disam&ut -leh setiap umat Islam di "andun,/ den,an mele6ati &er&a,ai ke,iatan/J >$* *anget ieu Nuriana keur a+a di 8ali ornia56m!rika Serikat, sarta kakara bisa mulang deui dina bulan 6gustus nu bakal datang. $B?:15:=5:4?1?/% ISekaran, ini Nuriana sedan, &erada di ;ali.-rnia2Amerika Serikat/ dan &aru &isa pulan, la,i dalam &ulan A,ustus +an, akan datan,*J >:* <aktu ditan+a naha !ta sakitan an+ar t!h ti !ks!kuti atawa l!gislati , Jusu ukur n!t!lakeun bakal nguniang sanggeus a+a hasil tina !Laluasi. $B?:15:=5:4?4?2% IKetika ditan+a apakah tersan,ka &aru itu dari eksekuti. atau le,eslati./ Jusu. han+a men+atakan akan menja6a& setelah ada hasil dari evaluasi*J >?* Persib remaja kolompok umur 14 juara di tingkat Jawa Barat, sabada ng!l!hkeun Persipasi Kota Bekasi / # : dina part!+ inal anu digelar di stadion Purnawarman5Purwakarta kamari sor!. $B?:15:=5:4?7?1% IPersi& remaja kel-mp-k umur !% juara di tin,kat Ja6a "arat/ setelah men,alahkan Persipasi K-ta "ekasi $2# dalam partai .inal +an, di,elar di stadi-n Purna6arman2Per6akarta kemarin s-re*J >%* Sanggeus tinekanan n+angking hasil >jian NasionalO>N, lulusan SM> taun ieu kudu tatan5tatan geusan n+anghareupan SPMB boh isik boh m!ntalna. $B?:/5:=5 :4?=?/% ISetelah &erhasih mendapatkan hasil Ujian Nasi-nal2UN/ lulusan SMU tahun ini harus siap sedia untuk men,hadapi SPM"/ &aik .isik maupun mentaln+a*J >>* Sanajan geus dibebenah sarta geus siap dipak!, tapi sakur tukang dagang kat!mbong wegaheun dagang dina lapak nu geus ditataharkeun t!a. $B?:/5:=5 :4?@?7% IDalaupun sudah ditata dan siap dipakai/ tapi setiap peda,an, terlihat en,,an &erda,an, pada lapak +an, telah disediakan itu*J >5* Patugas dinas pasar ukur ngangluh runtah nu ngagugunung, tepi ka ngala+ah ka tengah jalan. $B?:"5:=5:4?"?2% IPetu,as dinas pasar han+a men,eluh sampah +an, men,,unun,/ sampai den,an lu&er ke ten,ah jalan*J >4* Sakur nu milu SPMB diwajibkeun mak! pak!an nu sopan, sapatu, sarta teu meunang mak! sendal capit. $B?:@5:=5:4?7?0% ISetiap +an, men,ikuti SPM" di6aji&kan memakai pakaian +an, s-pan/ sepatu/ dan tidak &-leh memakai sandal jepit*J

!:%

>3* *itutupna jalan t!h a+a patalina jeung rarancang pangwangunan TPPS, tapi teu matak nagiwurkeun sakur PK-. $B?:@5:=5:4?"?4% IDitutupn+a jalan ada san,kutpautn+a den,an ren8ana pem&an,unan (PPS/ tapi tidak mem&uat panikn+a setiap PKL*J 5#* 6+a og! nu kukurilingan neangan SPB> nu a+a k!n!h pr!miumna, sanajan kudu nganta+ lila. $B?:@5:=5:4?0?/% IAda ju,a +an, &erputar2putar men8ari SP"U +an, masih ada premiumn+a/ 6alaupun harus men,antri lama*J 5!* Malah salah sahiji SPB> nu pernahna di Jalan *ago5Bandung ti peuting k!n!h geus tutup, alatan tacan narima kiriman ti Pertamina. $B?:@5:=5:4?4?/% IMalah salah satu SP"U +an, letakn+a di Jalan Da,-2"andun, sejak malam sudah tutup/ karena &elum menerima kiriman dari Pertamina*J 5$* Nu tilu bakal calon t!h kahareupna bakal diLeri ikasi, sarta dia+ak deui ngaliwatan mekanisme partai. $B?:45:=5:4?"?/% IEan, ti,a -ran, 8al-n itu kedepann+a akan diveri.ikasi/ dan disarin, la,i mele6ati mekanisme partai*J 5:* Nurutkeun Padi Srimul+adi kab!h g! bakal diLeri ikasi ngaliwatan mekanisme internal partai, tulu+ ditetepkeun ku dewan pingpinan pusat. $B?:45:=5:4?0?2% IMenurut Eadi Srimul+adi semua ju,a akan diverivikasi mele6ati mekanisme internal partai/ lalu ditetapkan -leh de6an pimpinan pusat*J 5?* Minangka suplem!n diperlukeun Litamin k nu disuntikkeun nu lobana samiligram atawa ngaliwatan oral. $B?:45:=5:4?7?4% ISe&a,ai suplemen diperlukan vitamin k +an, disuntikan +an, &an+akn+a semili,ram atau mele6ati -ral*J 5%* Tabuh 11 beurang kiriman ti Pertamina teu burung datang, tapi lobana 10 r!bu l!ter. $B?:45:=5:4?"?7% IPukul !! sian, kiriman dari pertamina tidak kunjun, datan,/ tapi &an+akn+a !> ri&u liter*J 5>* <aktu ditan+a ngeunaan keran domokratisasi di lingkungan kampusna, pihakna ng!c!skeun siap pikeun nga+akeun dialog jeung sakumna !lemen sarta ciLitas akademika >P( pikeun ngawujudkeun >P( nu maju dina mangsa nu bakal datang. $B?:45:=5:4?=?=% IDaktu ditan+a men,enai keran dem-kratisasi di lin,kun,an kampusn+a/ pihakn+a mene,askan siap untuk men,adakan dial-, den,an setiap elemen serta 8ivitas akademika UPI untuk me6ujudkan UPI +an, maju dalam masa +an, akan datan,*J 55* (katan *okter 6nak (ndon!sia miboga targ!t, sangkan bisa ngurangan jumlah orok nu tilar dun+a di (ndon!sia. $B?:45:=5:4?7?7% IIkatan D-kter Anak Ind-nesia mempun+ai tar,et/ a,ar &isa men,uran,i jumlah &a+i +an, menin,,al di Ind-nesia*J

!:>

54* Sakola nu siswana teu lulus og! kapangaruhan, sabab kudu ngajar deui ka siswa !ta, balukarna jumlah atawa kuota siswa an+ar jadi ngurangan. $B?:45:=5 :4?2?1:% ISek-lah +an, sis6an+a tidak lulus ju,a terpen,aruh/ se&a& harus men,ajar kem&ali sis6a itu/ aki&at+a jumlah atau ku-ta sis6a &aru jadi &erkuran,*J 53* Masarakat miharep anta+an panjang di hareupeun SPB> teu katutulu+an, sabab jadi rereged sarta n+ongca+ waktu katut pakasabanana. $B?:45:=5:4?@?"% IMas+arakat &erharap antrian panjan, di depan SP"U tidak &erlanjut/ se&a& menjadi masalah serta mem&uan, 6aktu dan ke,iatann+a*J 4#* 6+euna (ndonesia lain ukur tempat transit narkoba, tapi geus jadi produs!n nu bisa n+ieun 4: r!bu p!l ekstasi. $B?:05:=5:4?"?4% ISekaran, Ind-nesia &ukan han+a tempat transit nark-&a/ tapi sudah menjadi pr-dusen +an, &isa mem&uat %# ri&u pil ekstasi*J 4!* MaranQhna miharep a+a nu daQk nulun,an &udakna/ san,kan &isa ulin saperti &ihari ji,a &udak sQjQn* 0"7#>2#52#%7$7$1 IMereka &erharap ada +an, mau men-l-n, anakn+a/ a,ar dapat &ermain seperti sedia kala seperti anak +an, lain*J 4$* *ibutuhkeun waktu kurang leuwih 0 nepi ka 2 bulan pikeun nu n+andu, sangkan bener5bener cageur, sarta bisa balik deui ka masarakat sarta ngajalankeun hirup saperti biasa. $B?:05:=5:4?"?12% IDi&utuhkan 6aktu kuran, le&ih > sampai den,an 3 &ulan untuk pe8andu/ supa+a &enar2&enar sem&uh/ serta &isa kem&ali la,i ke mas+arakat dan menjalankan hidup seperti &iasan+a*J 4:* 6latan sampor!t waragad, kolotna leuwih milih ngarawat S+i a diimah. $B?:05 :=5:4?/?4% IKarena kesulitan ek-n-mi/ -ran, tua le&ih memillih mera6at S+i.a di rumah*I 4?* -olobana maran!hna teu dara!keun asup deui sakola, sanajan a+a jaminan ti pamar!ntah keur sakola gratis. $B?:05:=5:4?1?/% IKe&an+akan mereka tidak mau masuk kem&ali ke sek-lah/ 6alaupun ada jaminan dari pemerintah untuk sek-lah ,ratis*J 4%* Kulawarga nu kurang mampuh lolobana kapaksa ngorbankeun barudakna sina digaw!, nepi ka henteu sakola. $B?:05:=5:4?1?0% IKeluar,a +an, kuran, mampuh ke&an+akan terpaksa men,-r&ankan anakn+a a,ar tidak &ekerja/ sampai den,an tidak sek-lah*J 4>* *a!rah nu ngabogaan basisir t!h ku komunitas pama+ang jeung patani tambakna mah masih ngagunakeun teknologi nu konLensional nu ngabalukarkeun beubeunanganana kurang kompetiti atawa saeutik ba!. $B?:=5

!:5

:=5:4?2?4% IDaerah +an, mempun+ai pantai itu -leh k-munitas nela+an dan peternak tam&akn+a masih men,,unakan tekn-l-,i +an, k-nvensi-nal +an, men+e&a&kan hasil tan,kapann+a kuran, k-mpetiti. atau sedikit saja*J 45* Ab!sitas henteu wungkul mangaruhan sacara isik, tapi og! mangaruhan kana psikososial barudak. $B?:=5:=5:4?1?=% IA&esitas tidak han+a mempen,aruhi se8ara .isik/ tapi ju,a mempen,aruhi terhadap psik-s-sial anak2anak*J 44* Sabada ditalungtik, *;6 jeung 6,6 magrupa kandungan nu ngarojong diwangunna (M t!a. $B?:=5:=5:4?"?4% ISetelah diteliti/ D A dan ARA merupakan kandun,an +an, mem&antu di&an,unn+a IO*J 43* (eu operasi t!h mangrupa tar!kah pikeun ngamankeun Kota Bandung, sangkan bebas tina kaki lima sam!m!h K66 jeung sabada K66. $B?:=5:=5:4?4?4% IAperasi ini merupakan usaha untuk men,amankan K-ta "andun,/ a,ar &e&as dari kaki lima/ se&elum KAA dan setelah KAA*J 3#* *ann+ Setiawan ng!mbohan kalawan potensi buda+a nu ged!, lamun dipiara jeung dikembangkeun bisa jadi industri wisata. $B?:=5:=5:4?0?7% IDann+ Setia6an menam&ahkan den,an p-tensi &uda+a +an, &esar/ jika dipelihara dan dikem&an,kan &isa menjadi industri 6isata*J 3!* Nurutkeun *edi !ta rarancang t!h pikeun narQkahan, sangkan 8irebon henteu wungkul jadi kota transit, tapi og! jadi kota tujuan wisata.$B?:75:=5:4?@?/% 9Menurut Dedi ren8ana itu untuk men,usahakan/ supa+a ;ire&-n tidak han+a menjadi k-ta transit/ tapi ju,a k-ta tujuan 6isata*J 3$* Priana negeskeun pihakna moal kum!ok m!m!h dipacok, sarta baris terus nga+akeun operasi panartiban di wewengkon Kota Bandung bari henteu kauger ku waktu. $B?:75:=5:4?4?2% IPriana mene,askan pihakn+a tidak akan takut/ dan akan terus men,adakan -perasi penerti&an di 6e6en,k-n K-ta "andun, sam&il tidak ter&atas 6aktu*J 3:* Sakab!h calon ti Jawa Barat baris diinditkeun dina bulan *esember, sam!m!h magang di Jepang salila " taun. $B?:75:=5:4?7?4% ISemua 8al-n dari Ja6a "arat akan se,era di&eran,katkan pada &ulan Desem&er/ se&elum ma,an, di Jepan, selama : tahun*J 3?* -ain ngan ukur STM, lulusan S-T6, diploma, jeung strata hiji og!, lamun geus n+umponan pras+arat administrati bisa milu magang ka Jepang. $B?:75:=5 :4?7?2% I"ukan han+a sekedar S(M/ lulusan SL(A/ dipl-ma/ dan strata satu ju,a/ jika sudah memenuhi pras+arat administrati. dapat ikut ma,an, ke Jepan,*J

!:4

3%* Kta supa t!h diasakan ku warga nu meuli kaasup pamajikan margana sorangan, tulu+ didalahar.$B?:25:=5:4?1?1:% IJamur itu dimasak -leh 6ar,a +an, mem&eli termasuk isterin+a sendiri/ lalu dimakan*J 3>* A+euna ?> uran, n,arandapan se&el jeun, lieur di Lim&an,an Carut/ sa&ada n,adahar Supa* 0"7#32#52#%7!7?1 ISekaran, ?> -ran, men,alami mual dan pusin, di Lima&an,an Carut/ setelah memakan Jamur*J 35* Sabada diresmikeun, !ta Laksin t!h geus dilarapkeun di @ proLinsi, n+a!ta Jawa Timur, Pog+akarta, Bangka Belitung, jeung Nusa Tenggara Barat. $B?:25:=5 :4?7?@% ISetelah diresmikan/ vaksin itu sudah dise&arkan di ? pr-vinsi/ +aitu Ja6a (imur/ E-,+akarta/ "an,ka "elitun,/ dan Nusa (en,,ara "arat*J 34* Kabutuh poko ka+aning b!as b50@ og! undak, sanajan undakna ukur /::. $B?:25 :=5:4?/?7% IKe&utuhan p-k-k seperti &eras &2>? ju,a naik/ 6alupun naikn+a han+a $##*J 33* -ili ng!c!skeun n+ieun desain sorangan pamohalan bisa disorang, sabab baris m!akkeun b!a+a produksi nu leuwih loba. $B?:25:=5:4?=?1"% ILili mene,askan mem&uat desain sendiri tidak mun,kin &isa dilakukan/ se&a& akan men,ha&iskan &ia+a pr-duksi +an, le&ih &an+ak*J !##*Salila ieu, nu sok tumpak taksi hat!na teu m!r!an, lantaran teu mak! argo sok kudu adu tawar heula. $B?:25:=5:4?2?2% ISelama ini/ +an, suka naik taksi hatin+a tidak mem&eri/ se&a& tidak memakai ar,- suka harus men,adu ta6ar dulu*J !#!*Salila ieu a+a undang5undang nomer /0 taun /::: ngeunaan Peradilan ;6M, tapi dina !ta undang5undang t!h teu teges ngatur, atawa n+ebutkeun ngeunaan harti kajahatan perang katut sangsina.$B?1/5:=5:4?@?4% ISelama ini ada undan,2 undan, n-m-r $> tahun $### men,enai Peradilan AM/ tetapi dalam undan,2 undan, itu tidak te,as men,atur/ atau men+e&utkan men,enai arti kejahatan peran, termasuk san,sin+a*J !#$*Ngaliwatan gerakan Pramuka para anggotana lain ukur diwanohkeun jeung alam b!bas, tapi og! bisa diajar kumaha ngabina persatuan jeung kakompakan dina n+anghareupan sakur pasualan. $B?1/5:=5:4?0?0% IMele6ati ,erakan Pramuka para an,,-tan+a tidak han+a diperkenalkan den,an alam &e&as/ tapi ju,a &isa &elajar &a,aimana mem&ina persatuan dan kek-mpakan dalam men,hadapi setiap pers-alan*J !#:*Sawatara kolot paboro5boro meuli seragam an+ar, boh nu geus jadi boh nu masih k!n!h mangrupa bahan. $B?1"5:=5:4?"?4% I"e&erapa -ran, tua &erl-m&a2 l-m&a mem&eli sera,am &aru/ &aik +an, sudah jadi maupun +an, masih &erupa &ahan*J

!:3

!#?*Kasadar masarakat (ndon!sia kana kas!hatan geus kat!mbong tina lobana masarakat nu daratang ka rumah sakit keur tatamba atawa mariksa kas!hatanana. $B?1"5:=5:4?7?@% IKesadaram mas+arakat Ind-nesia akan kesehatan sudah terlihat dari &an+akn+a mas+arakat +an, datan, ke rumah sakit untuk &er-&at atau memeriksa kesehatann+a*J !#%*Ka hareupna Persib kudu jadi pamar!ntah sepak bola di Bandung, sarta nangta+ungan kana saban kompetisi di luar Persib.$B?1"5:=5:4?0?1:% IKedepann+a Persi& harus menjadi pemerintah sepak &-la di "andun,/ serta mendukun, terhadap setiap k-mpetisi di luar Persi&*J !#>*Sanajan ngabaha+akeun pikeun kasehatan, lauk asin nu dijarualan di Bandung g! hor!ng r!a nu ngandung Bat ormalin. $B?1"5:=5:4?0?"% IDalaupun mem&aha+akan untuk kesehatan/ ikan asin +an, dijual di "andun, ju,a tern+ata &an+ak +an, men,andun, 9at .-rmalin*J !#5*6C8 geus nga+akeun eLaluasi sakumna !lemen nu a+a dina awak Persib, sangkan bisa jadi conto persepak5bolaan di (ndonesia.$B?1"5:=5:4?=?/% IAF; sudah men,adakan evaluasi setiap elemen +an, ada dalam tu&uh Persi&/ a,ar &isa menjadi 8-nt-h persepak2&-laan di Ind-nesia*J !#4*Ku cara ngirit listrik, pihak P-N baris ngamalirkeun beban nu leuwih ka masarakat nu tacan boga listrik. $B?1"5:=5:4?/?=% IDen,an 8ara men,irit listrik/ pihak PLN akan men,alirkan &e&an +an, le&ih ke mas+arakat +an, &elum mempun+ai listrik*J !#3*Tapi, waktu dikon irmasi ku wartawan, Nuriana teu da!k m!r! katerangan naha patal!kan naon ba! nu diaasongkeun ku tim pen+idik t!h. $B?1@5:=5:4?0?7% I(api/ se6aktu dik-n.irmasi -leh 6arta6an/ Nuriana tidak mau mem&erikan keteran,an tentan, pertan+aan apa saja +an, dias-n,kan -leh tim pen+idik*J !!#*<aktu r!k ninggalkeun rohanngan lant! " Kejati Jabar pikeun ngalaksanakeun Jum)aahan, Nuriana nembrakkeun a+a /4 patal!kan nu diasongkeun ku tim pen+idik ka dirina. $B?145:=5:4?@?@% IDaktu akan menin,,alkan ruan,an lantai : Kejati Ja&ar untuk melaksanakan JumJatan/ Nuriana men,atakan ada $% pertan+aan +an, dias-n,kan -leh tin pen+idik kepada dirin+a*J 111.<aktu ditan+a ngaeunaan kamungkinan a+ana tersangka an+ar dina ieu kasus, nurutkeun ;olius, dirina tacan narima laporan ti tim pen+idik sarta masih nungguan eLaluasi pamariksaan Nuriana. $B?145:=5:4?@?7%

!?#

IDaktu ditan+a men,enai kemun,kinan adan+a tersan,ka &aru dalam kasus ini/ menurut -lius/ dirin+a &elum menerima lap-ran tim pen+idik serta masih menun,,u evaluasi pemeriksaan Nuriana*J !!$*(gun ,uhi+at ti pers nu munggaran ka hareup ngedalkeun bakal leuwih nembrak ka d!wan, lamun manggih rereged di masarakat. $B?145:=5:4?4?4% II,un Ruhi+at dari pers +an, pertama kedepan men+atakan akan le&ih ter&uka kepda de6an/ jika menemukan permasalahan di mas+arakat*J !!:*-amun po! ieu tacan r!ngs!, ged! kamungkinan pamariksaan Nuriana baris ditulu+keun dina po! Sen!n nu bakal datang. $B?145:=5:4?@?1:% IJika hari ini &elum selesai/ &esar kemun,kinan pemeriksaan Nuriana akan dilanjutkan pada hari Senin +an, akan datan,*J !!?*>KM kudu leuwih inoLati jeung kompetiti , sangkan bisa tetep ngawasa pasar pikeun n+anghareupan pasar terbuka 6sia Pasi ik /:1:. $B?145:=5:4?"?/% IUKM harus le&ih in-vati. dan k-mpetiti./ supa+a &isa tetap men,usasai pasar untuk men,hadapi pasar ter&uka Asia Pasi.ik $#!#*J 114.Pengda Perpani geus tatahar dina n+ahareupan Kejurnas Panahan /::4, ku cara ngumpulkeun sakab!h atlit panah nu sarua keur tatahar dina n+anghareupan PorproL ka51: di Karawang /::0. $B?145:=5:4?=?"% IPen,da Perpani harus &ersiap dalam men,hadapi Kejuarnas Panahan $##%/ den,an 8ara men,umpulkan semua atlit panah +an, sama untuk persiapan dalam men,hadapi P-rpr-v ke2!# di Kara6an, $##>*J 110.*irina sok n+ieun laporan pertanggungjawaban, saban narima atawa ngaluarkeun waragad nu dibutuhkeun ku sakola. $B?105:=5:4?1?/% IDirin+a selalu mem&uat lap-ran pertan,,un,ja6a&an/ setiap menerima atau men,eluarkan &ia+a +an, di&utuhkan -leh sek-lah*J !!5*Kta keluarga t!h meredih dihampangkeun ma+arna atawa meredih dibebaskan ba! tina sagala bia+a. $B?105:=5:4?1?7% IKeluar,a itu mem-h-n dirin,ankan mem&a+ar atau mem-h-n di&e&askan saja dari se,ala &ia+a*J !!4*Ketua komite SMK Negeri @ Bandung Tatang *imijati ngarasa kag!t, sanggeus nit!nan berita dina salah sahiji kalawarta nu n+ebutkeun dirina ngagasab waragad bantuan ti pamar!ntah. $B?105:=5:4?2?"% IKetua k-mite SMK Ne,eri ? "andun, (atan, Dimijati merasa ka,et/ setelah melihat &erita dalam salah satu &erita &erkala +an, men+e&utkan dirin+a men,k-rupsi dana &antuan dari pemerintah*J

!?!

!!3**ann+ meredih ka masarakat, sangkan n+orang pangh!matan ti mimiti lingkungan5lingkungan tempat tinggal. $B?105:=5:4?"?11% IDann+ &erharap pada mas+arakat/ a,ar men,hemat dari mulai lin,kun,an2lin,kun,an tempat tin,,al*J !$#**itilik tina 6ngka (ndeks Pembangunan Manusia atawa (PM, (ndonesia kaasup bangsa nu pangh!ngk!rna atawa n+icingan hambalan 111 tina 11= nagara. $B?175:=5:4?"?0% IDilihat dari An,ka Indeks Pem&an,unan Manusia atau IPM/ Ind-nesia termasuk &an,sa +an, ter&a6ah atau mendiami p-sisi !!! dari !!5 ne,ara*J !$!*Sok sanajan (ndonesia geus ngabogaan program keluarga berencana nasional, tapi henteu mampuh ngurangan kana lajuna tumuwuhna pangeusi indonesia. $B?175:=5:4?"?@% IDalaupun Ind-nesia sudah mempun+ai pr-,ram keluar,a &eren8ana nasi-nal/ tapi tidak mampuh men,uran,i terhadap laju pertum&uhan penduduk Ind-nesia*J !$$*Ti mimiti diadegkeun, Pasar Kosambi geus sababaraha kali ganti pengembang. $B?175:=5:4?4?7% IDari mulai di&an,un/ Pasar K-sam&i sudah &e&erapa kali &er,anti pen,em&an,*J !$:*6+euna kurang leuwih ":: tukang dagang nu n+!sa a+a kamungkinan bangkar, alatan ditinggalkeun ku nu mareuli. $B?175:=5:4?4?10% ISekaran, kuran, le&ih :## peda,an, +an, tersisa ada kemun,kinan &an,krut/ karena ditin,,alkan -leh +an, mem&eli*J !$?*Kta Lirus anu ngabaha+akeun t!h gancang pisan ngabalukarkeun sesek nu parna, tepi ka ngabalukarkeun Pn!umonia akut. $B?175:=5:4?1?7% I<irus +an, mem&aha+akan itu 8epat sekali men+e&a&kan sesak na.as +an, parah/ sampai den,an men+e&a&kan Pnem-nia akut*J !$%*Pengurus cabang Cederasi Panjat Tebing (ndonesia Kota Bandung n+eleksi deui atl!tna, ku cara nga+akeun sirkuit panjat tebing nu kadua di papan panjat Mapak 6lam >npas. $B?175:=5:4?7?"% IPen,urus 8a&an, Federasi Panjat (e&in, Ind-nesia K-ta "andun, men+eleksi kem&ali atlitn+a/ den,an 8ara men,adakan sirkuit panjat te&in, +an, kedua di papan panjat Mapak Alam Unpas*J !$>*6+euna !ta dua lalaki nu sapopo!na purah buburuh t!h, kapaksa kudu ngaringkuk di rohangan tahanan Mapols!kta ,egol sabada dicerek waktu r!k ngiderkeun !ta barang haram. $B?125:=5:4?=?/% ISekaran, kedua lelaki +an, sehari2harin+a &iasa menjadi &uruh itu/ terpaksa harus merin,kuk di ruan, tahanan Map-lsekta Re,-l setelah di8iduk 6aktu akan men,edarkan &aran, haram itu*J

!?$

!$5*Sabada ngaliwatan sel!ksi ku *P,* Kabupat!n Bandung, antukna kapilih anggota panitia pengawas Pilkada Kabupat!n Bandung. $B?125:=5:4?0?@% ISetelah mele6ati seleksi -leh DPRD Ka&upaten "andun,/ akhirn+a terpilih an,,-ta panitia pen,a6as Pilkada Ka&upaten "andun,*J 1/7.;iji5hijina jalan anu nepungkeun 8iwid!+5Sor!ang anu rempag tilu bulan katukang, kiwari ukur bisa dililiwatan sajalur. $B?125:=5:4?@?@% ISatu2satun+a jalan +an, mempertemukan ;i6ide+2S-rean, +an, am&ruk ti,a &ukan ke&elakan,/ sekaran, han+a &isa dile6ati satujalur*J !$3*Kiwari pihakna keur m!r! pen+uluhan ka warga anu ngukut ingon5ingon, sangkan gasik ngaantisipasi ingon5ingonna amb!h teu keuna ku lu burung. $B?125:=5:4?/?=% ISaat ini pihakn+a sedan, mem&erikan pen+uluhan kepada 6ar,a +an, memelihara ternak/ a,ar 8epat men,antisipasi ternakn+a supa+a tidak terkena -leh .lu &urun,*J !:#**ina po! !ta k!n!h Polsekta ,egol og! n+erek pamuda nu ngarana *iki (rawan /= taun, sabab ngarampog motor jeung handphone nu babaturanana. $B?125:=5 :4?4?2% IDalam hari itu ju,a P-lsekta Re,-l ju,a men8iduk pemuda +an, &ernama Diki Iria6an $5 tahun/ se&a& meramp-k m-t-r dan handph-ne milik temann+a*J !:!*6latan kagoda ku kauntungan duit dua puluh r!bu jeung ganja sapaket, 6na Sur+ana alias 6bah lima puluh hiji taun bareng jeung babaturana Jajat nekad jadi tukang ngedarkeun ganja. $B?125:=5:4?4?1% IKarena ter,-da -leh keuntun,an uan, dua puluh ri&u dan sepaket ,anja/ Ana Sur+ana alias A&ah lima puluh satu tahun &ersama den,an temann+a Jajat nekat menjadi pen,edar ,anja*J !:$*Kalawan hasil putusan kitu 6bdurrachim miharep para bakal calon anu teu lolos ulah nepi ka ngalakonan r!aksi nu kurang had!. $B?125:=5:4?"?=% IDen,an hasil putusan itu A&durra8him &erharap para &akal 8al-n +an, tidak l-l-s jan,an sampai melakukan reaksi +an, kuran, &aik*J !::*Sabada paceklik, harga b!as di pasar a+euna kawilang stabil keneh pisan, sanajan ngaronjat saeutik. $B?/:5:=5:4?"?1% ISetelah pa8eklik/ har,a &eras di pasar sekaran, ter&ilan, masih san,at sta&il/ 6alaupun menin,kat sedikit*J !:?*(laharna dina usum per! sakola, pam!nta masarakat kana daging ha+am undak, sanajan hargana mahal. $B?/:5:=5:4?/?@% IUmumn+a pada musim li&ur sek-lah/ permintaan mas+arakat akan da,in, a+am menin,kat/ 6alaupun har,an+a mahal*J !:%*Sakitan kapaksa dit!mbak, alatan ngalawan waktu r!k diamankeun ku patugas. $B?/:5:=5:4?0?/% I(ersan,ka terpaksa ditem&ak/ karena mela6an 6aktu akan diamankan -leh petu,as*J

!?:

!:>**ed alias 6* "2 taun kapaksa kudu nahan kan+eri, alatan dit!mbak ku patugas, sabab ngalawan waktu r!k diamankeun. $B?/:5:=5:4?0?"%IDed alias AD :3 tahun terpaksa harus menahan sakit/ karena ditem&ak -leh petu,as/ se&a& mela6an 6aktu akan diamankan*J !:5*Kta jalan t!h baris dihad!an, ku cara dig!s!r 4 m!ter ka lebah pasir5keun nu tangtu bakal keuna kana lahan milik warga. $B?/:5:=5:4?@?2% IJalan itu akan diper&aiki/ den,an 8ara di,eser % meter ke atas +an, tentu akan men,enai lahan milik 6ar,a*J !:4**ina ieu operasi dicerek 40 urang pagaw! hiburan malam, sarta /= di antarana kaasup kategori wajib Kipem atawa mangrupa pendatang nu digaw! di Kota Bandung.$B?/15:=5:4?@?4% IDalam -perasi ini di8iduk %> -ran, pe,a6ai hi&uran malam serta $5 diantaran+a termsuk kate,-ri 6aji& Kipem atau merupakan pendatan, +an, &ekerja di K-ta "andun,*J !:3*Komik Strip langka medal dina wangun buku, tapi biasana dipedalkeun dina hiji media, boh koran boh majalah.$B?/15:=5:4?"?=% IK-mik Strip jaran, ter&it dalam &entuk &uku/ tapi &iasan+a diter&itkan dalam satu media/ &aik k-ran maupun majalah*J !?#*8ontona ,utan Kebon <aru kelas satu Bandung nu kuduna nampung =7: urang, a+euna pinuh ku tahanan jeung narapidana nu nepi ka / r!bu urang. $B?/15:=5 :4?=?/% I;-nt-hn+a Rutan Ke&-n Daru kelas satu "andun, +an, harusn+a menampun, 54# -ran,/ sekaran, penuh -leh tahanan dan narapidana +an, sampai den,an dua ri&u -ran,*J 1@1.-amun dibandingkeun jeung nu s!j!nna, Komik Strip kawilang h!s! majuna. $B?/15:=5:4?"?7% 9Jika dibandingkan dengan +ang lainn+a, Komik strip terbilang susah majun+a.)

!?$*-amun ditilik ku urang a+euna, di sabudeureun Bandung jeung Jawa Barat bisa disebut b!bas judi. $B?/15:=5:4?/?7% IJika dilihat -leh kita sekaran,/ di seluruh "andun, dan Ja6a "arat &isa dise&ut &e&as dari judi*J !?:*Ku ruang gerak nu kawilang heureut, komik strip terus bajoang, sangkan bisa dipikalandep ku balar!a.$B?/15:=5:4?"?1@% IDen,an ruan, ,erak +an, ter&ilan, sempit/ k-mik strip &erjuan, terus a,ar &isa dinikmati -leh semua -ran,*J

!??

!??*Sanajan pinuh sarta nu ngeusianana kudu silih ag!han lahan, tapi nurutkeun kepala rutan kelas ( Bandung , <ah+udi nepi ka danget a+euna panglad!n jeung kaa+aan di ,utan Kebon <aru bisa dikadalikeun. $B?/15:=5:4?=?0% IDalaupun penuh serta +an, men,isin+a harus salin, &er&a,i tempat/ tapi menurut rutan kelas I "andun, R Dah+udi sampai den,an sekaran, pela+anan dan keadaan di Rutan Ke&-n Daru &isa dikendalikan*J !?%**ina enggoning mapag kongr!s pagu+uban pasundan nu ka5@: pangurus besar pagu+uban pasundan kudu bisa ngahontal kana udagan utamana n+aQta ngaraharjakeun masarakat, ku cara numpes kabodoan katut numpes kamasakatan. $B?/15:=5:4?0?1% IDalam persiapan men+am&ut k-n,res pa,u+u&an pasundan +an, ke2?# pen,urus &esar pa,u+u&an pasundan harus &isa men8apai terhadap tar,et utaman+a +aitu mensejahterakan mas+arakat/ den,an 8ara menumpas ke&-d-han termasuk menumpas kemiskinan*J !?>*Feus sakuduna pamar!ntah propinsi miros!a ka nu tanpa daksa, ku cara n+ieun Perda husus nu bisa nangta+ungan, ngarah ta+a sikep nu b!da pikeun nu tanpa daksa. $B?/15:=5:4?0?4% ISudah seharusn+a pemerintah pr-pinsi mem&eri perhatian kepada +an, 8a8at/ den,an 8ara mem&uat Perda husus +an, &isa melindun,i/ supa+a tidak ada sikap +an, &er&eda untuk +an, 8a8at*J !?5*Ku kituna, majelis hakim didongsok, sangkan sagancangna ngabatalkeun hasil anu geus ditangtukeun, sarta ngitungna dibal!nan deui. $B?//5:=5:4?0?"% IAleh se&a& itu/ majelis hakim dituntut/ supa+a se8epatn+a mem&atalkan hasil +an, sudah ditan,tukan/ serta men,hitun,n+a diulan, kem&ali*J !?4*Man!hna kapaksa teu nulu+keun sakola ti kelas tilu S*, sarta miang ka Bandung ngadon digaw! n+iar kipa+ah pikeun ngaba+uan indung bapana di lemburna.$B?/"5:=5:4?/?4% IMereka terpaksa tidak melanjutkan sek-lah dari kelas ti,a SD/ serta per,i ke "andun, untuk &ekerja men8ari pen,hasilan untuk mem&antu I&u "apakn+a di kampun,n+a*J 1@2.Teu kurang ti 10@ budak ilubiung dina !ta kagiatan, sarta m!akkeun coklat 11/ kilo. $B?/"5:=5:4?=?1% 9Tidak kurang dari 10@ anak ikut serta dalam kegiatan itu, serta menghabiskan coklat 11/ kilo.)

!%#*Persib anu a+a di posisi kagenep kudu mampuh n+angking angka penuh pangpangna tarung di pakalangan sorangan, sangkan bisa asup deui kana posisi opat besar. $B?/"5:=5:4?0?4% IPersi& +an, &erada di p-sisi keenam harus mampuh

!?%

man,am&il an,ka penuh se&a&n+a &ertarun, di kandan, sendiri/ a,ar &isa masuk kem&ali ke p-sisi empat &esar*J !%!*Sangkan henteu banjir, warga ,< :@ Kalurahan 8ikutra nar!kahan ngabebenah walungan 8icadas, ku cara ngakut !ta runtah anu a+a handapeun Jambatan 6hmad Pani anu keur dir!noLasi. $B?/"5:=5:4?7?/% IA,ar tidak &anjir/ 6ar,a RD #? Kelurahan ;ikutra men,usahakan mem&enahi sun,ai ;i8adas/ den,an 8ara men,an,kut sampah +an, &erada di &a6ah Jem&atan Ahmad Eani +an, sedan, diren-vasi*J !%$*Tapi, kudu jadi hiji pangajaran pikeun sakumna kolot, sangkan mampuh ngadegkeun pribadi budak anu mandiri.$B?/"5:=5:4?=?2% I(api/ harus menjadi pelajaran untuk setiap -ran, tua/ a,ar mampuh mem&entuk pri&adi anak +an, mandiri*J 14".Tina pamariksaan Pulisi 6d! mat!ni korban, ku cara narok korban kana sirahna mangkali5kali, sarta ninggalkeun korban nu keur sakarat cara kana naon ba!. $B?/"5:=5:"?@?2% 9*ari pemeriksaan Polisi 6de membunuh korban, dengan cara membacok korban pada kepalan+a berkali5kali, serta meninggalkan korban +ang sedang sekarat seperti terhadapa apa saja.)

!%?*Masarakat bisa ngaaks!s sakur in ormasi ngeunaan kawijakan unggal instansi di lingkungan Pemkot Bandung atawa m!r! saran sarta patal!kan ngeunaan panglad!n publik. $B?/05:=5:4?7?0% IMas+arakat &isa men,akses setiap in.-rmasi men,enai ke&ijakan setiap instansi di lin,kun,an Pemk-t "andun,/ atau mem&erikan saran serta pertan+aan men,enai masalah umum*J !%%*Jumlah pasien demam berdarah di ,umah Sakit ;asan Sadikin Bandung bulan ieu teu ngaronjat, lamun dibandingkeun jeung bulan5bulan sam!m!hna dina taun /::4. $B?/05:=5:4?"?4% IJumlah pasien demam &erdarah di Rumah Sakit asan Sadikin "andun, &ulan ini tidak menin,kat/ jika di&andin,kan den,an &ulan2&ulan se&elumn+a pada tahun $##%*J !%>*B!a+a pikeun pasien demam berdarah masih k!n!h gratis, lamun dirawat di kelas ". $B?/05:=5:4?"?7% I"ia+a untuk pasien demem &erdarah masih saja ,ratis/ jika dira6at di kelas :*J

!?>

!%5*Porseni Pontren lamun dikokolakeun sacara proporsional, baris jadi salah sahiji tar!kah pikeun ngarojong Lisi Jawa Barat /:1: n+a!ta proLinsi nu maju jeroning iman jeung taRwa. $B?/05:=5:4?@?@% IP-rseni P-ntren jika dikel-la se8ara pr-.esi-nal/ akan menjadi salah satu usaha untuk mendukun, visi Ja6a "arat $#!# +aitu pr-vinsi +an, maju dalam iman dan taP6a*J 147.Kaa+aan rada har!ngh!ng waktu patugas pengadilan ngusir maran!hna, alatan ngaganggu jalana sidang. $B?/05:=5:4?/?=% 9Keadaaan agak memanas waktu petugas pengadilan mengusir mereka, karena mengganggu jalann+a sidang.)

!%3*Ku kitu t!h, pihakna kudu terus ngaronjatkeun kamah!ranana, ku cara latihan anu ma+eng najan ukur diajar kana kaset ba!. $B?/25:=5:4?4?1:% IKarena itu/ pihakn+a harus terus menin,katkan keterampilann+a/ den,an 8ara latihan +an, rutin 6alaupun han+a &elajar pada kaset saja*J

LAMPIRAN 2

!?5

Pele#a0a! S)/*e Pa%a Kal&.at Ma*e.) Setara Pele#a0a! S)/*e Pa%a KMS H)/)!"a! Pe!*).la$a! 1224Siklus taunan nu nerekab taun ieu, !stuning luar biasa, sarta narajang ka mas+arakat ti mimiti budak leutik nepi ka kolot. $T?1=5:"5:@?1?/% ISiklus tahunan +an, men+e&ar tahun ini san,at luar &iasa/ dan menerpa ke mas+arakat dari mulai anak2anak sampai -ran, tua*J 1220S!kertaris d!wan jeung para kepala B(,A, -eah narima !ta para siswa, sarta m!r! gambaran sabudeureun jengl!ngan panc!n !ta lembaga l!geslati . $T?1=5:"5:@?4?@% ISekertaris de6an dan para kepala "IRA/ Leah menerima para sis6a itu/ dan mem&erikan ,am&aran seputar tu,as lem&a,a le,eslati. itu*J 122=Feus 1= taun Corum Cilm Bandung teu eureun5eureun ngaj!n, sarta ngaleler panghargaan kana ilm, sinetron sarta nara ilm. $T?1/5:@5:@?"?/% ISudah !5 taun F-rum Film "andun, tidak henti2hentin+a men,har,ai/ dan mem&erikan pen,har,aan terhadap .ilm/ sinetr-n/ dan nara .ilm*J 1227Mas+arakat nu mangkuk di din+a ngarasa prihatin, sarta miharep sakur nu a+a patalina buru5buru m!m!res basisir labuan. $T?1/5:@5:@?4?=% IMas+arakat +an, tin,,al di sana merasa prihatin/ serta &erharap setiap +an, ada san,kut pautn+a se8epatn+a mem&enahi "asisir La&uan*J 1222Tapi, pokna kulawarga pasien malah nolak diubaran di ,S>* Majala+a sarta milih dibawa ka ,S;S. $T?:@5:"?:@?"?@% I(api katan+a/ keluar,a pasien malah men-lak dira6at di RSUD Majala+a serta memilih di&a6a ke RS SJ /:::(dris +akin +!n ijaBah Sahid puguh palsu sarta sa+aga pikeun n!mbongkeun bukti. $T?:25:"5:@?1?4% IIdris +akin &ah6a ija9ah Sahid pasti palsu/ dan siap untuk memperlihatkan &ukti*J /::1Kta la+on (+an kakara bisa nepi ka Kamp PT 6ntam kira wanci tabuh tujuh peuting, sarta langsung dianteurkeun ka ,umah Sakit 6ntam pikeun ditopsi. $T?:45:"5:@?@?4% IJena9ah I+an itu &aru &isa sampai ke P( Antam kira2kira pukul tujuh malam/ serta lan,sun, diantarkan ke Rumah Sakit Antam untuk di -t-psi*J /::/Sawatara kolot paboro5boro meuli seragam an+ar !oh nu geus jadi !oh nu masih k!n!h mangrupa bahan. $B?1"5:=5:4?"?4%

!?4

I"e&erapa -ran, tua &erl-m&a2l-m&a mem&eli sera,am &aru/ &aik +an, sudah jadi maupun +an, masih &erupa &ahan*J /::"*anget ieu Nuriana keur a+a di 8ali ornia56m!rika Serikat, sarta kakara bisa mulang deui dina bulan 6gustus nu bakal datang. $B?:15:=5:4?1?/% ISekaran, ini Nuriana sedan, &erada di ;ali.-rnia2Amerika Serikat/ dan &aru &isa pulan, la,i dalam &ulan A,ustus +an, akan datan,*J /::@Sakur nu milu SPMB diwajibkeun mak! pakean nu sopan, sapatu, sarta teu meunang mak! sendal capit. $B?:@5:=5:4?7?0% ISetiap +an, men,ikuti SPM" di6aji&kan memakai pakaian +an, s-pan/ sepatu/ dan tidak &-leh memakai sandal jepit*J /::4Nu tilu bakal calon t!h kahareupna bakal diLeri ikasi, sarta dia+ak deui ngaliwatan mekanisme partai. $B?:45:=5:4?"?/% IEan, ti,a -ran, 8al-n itu kedepann+a akan diveri.ikasi/ dan disarin, la,i mele6ati mekanisme partai*J /::0Man!hna kapaksa teu nulu+keun sakola ti kelas tilu S*, sarta miang ka Bandung ngadon digaw! n+iar kipa+ah pikeun ngaba+uan indung bapana di lemburna.$B?/"5:=5:4?/?4% IMereka terpaksa tidak melanjutkan sek-lah dari kelas ti,a SD/ serta per,i ke "andun, untuk &ekerja men8ari pen,hasilan untuk mem&antu I&u "apakn+a di kampun,n+a*J /::=Teu kurang ti 10@ budak ilubiung dina !ta kagiatan, sarta m!akkeun coklat 11/ kilo. $B?/"5:=5:4?=?1% 9Tidak kurang dari 10@ anak ikut serta dalam kegiatan itu, serta menghabiskan coklat 11/ kilo.)

/::7Priana negeskeun pihakna moal kum!ok m!m!h dipacok, sarta baris terus nga+akeun operasi panartiban di wewengkon kota bandung bari henteu kauger ku waktu. $B?:75:=5:4?4?2%

!?3

9Priana menegaskan pihakn+a tidak akan takut, dan akan terus mengadakan operasi penertiban di wewengkon Kota Bandung sambil tidak terbatas waktu.)

/::2Ka hareupna Persib kudu jadi pamar!ntah sepak bola di Bandung, sarta nangta+ungan kana saban kompetisi di luar Persib.$B?1"5:=5:4?0?1:% IKedepann+a Persi& harus menjadi pemerintah sepak &-la di "andun,/ serta mendukun, terhadap setiap k-mpetisi di luar Persi&*J /:1:Nurutkeun Padi Srimul+adi kab!h g! bakal diLeri ikasi ngaliwatan mekanisme internal partai, tulu# ditetepkeun ku dewan pingpinan pusat. $B?:45:=5:4?0?2% IMenurut Eadi Srimul+adi semua ju,a akan diverivikasi mele6ati mekanisme internal partai/ lalu ditetapkan -leh de6an pimpinan pusat*J /:11(n+ana ngaharepkeun para juru kampan+eu ulah tepi ngahudang emosi nu ngarojongna, -eung tetep ngajaga situasi kondusi di tatar Sunda. $T?1/5:"5 :@?@?7% IIn+ana men,harapkan para juru kampan+e jan,an sampai men+ulut em-si +an, mendukun,n+a/ dan tetap menja,a situasi k-ndusi. di (anah Sunda*J /:1/*ina mapag ;>T ka542 ,(, warga Palm Permai Bandung nga+akeun rupa5 rupa lomba, !oh keur barudak !oh keur kolot. $T?1"5:75:@?0?"% IDalam men+am&ut U( ke2%3 RI/ 6ar,a Palm Permai "andun, men,adakan &er&a,ai l-m&a/ &aik untuk anak2anak maupun -ran, tua*J /:1"Kta upa+a n+ucud jeung maluruh po! kamari kapaksa dieureunkeun pikeun n+ingkahan hal5hal nu teu dipiharep, sarta baris diteruskeun deui dina po! isuk. $T?:45:"5:@?@?2% IUpa+a untuk men+isir dan men8ari hari kemarin terpaksa dihentikan untuk men,hindari hal2hal +an, tidak diharapkan/ serta akan dilanjutkan la,i es-k hari*J Pele#a0a! S)/*e Pa%a KMS H)/)!"a! Pe.&l&$a! !* Kta pamahing kana arak5arakan dina kampan+eu, tangtu ba! kudu dirojong ku sar!r!a, lamun henteu inggis ngabalukarkeun hal anu teu dipiharep, atawa ngaganggu kana kagiatan mas+arakat. $T?1/5:@5:@?7?0%

!%#

ILaran,an terhadap arak2arakan dalam kampan+e/ tentu saja harus didukun, -leh semuan+a/ jika tidak kha6atir menim&ulkan hal +an, tidak diharapkan/ atau men,,an,,u terhadap ke,iatan mas+arakat*J $* Minangka supl!m!n diperlukeun Litamin k nu disuntikkeun nu lobana samiligram atawa ngaliwatan oral. $B?:45:=5:4?7?4% ISe&a,ai suplemen diperlukan vitamin k +an, disuntikan +an, &an+akn+a semili,ram atau mele6ati -ral*J

:* Fibas og! umajak KP> pikeun tetep independen sarta ngajak kabeh 6nggota Fibas pikeun ngocorkeun sorana, atawa teu meunang jadi Folput. $T?115:@5 :@?0?0% ICi&as ju,a men,ajak KPU untuk tetap independen serta men,ajak semua an,,-ta Ci&as untuk men,alirkan suaran+a/ atau tidak menjadi C-lputJ

?* Masarakat bisa ngaaks!s sakur in ormasi ngeunaan kawijakan unggal instansi di lingkungan Pemkot Bandung atawa m!r! saran sarta patal!kan ngeunaan panglad!n publik. $B?/05:=5:4?7?0% IMas+arakat &isa men,akses setiap in.-rmasi men,enai ke&ijakan setiap instansi di lin,kun,an Pemk-t "andun,/ atau mem&erikan saran serta pertan+aan men,enai masalah umum*J %* ,umah Sakit >mum *aerah ,S>* Majala+a ngabantah berita nu n+ebutkeun pajah !ta ,S>* nolak atawa teu malir! pasi!n demam berdarah. $T?:@5:"5 :@?"?1% IRumah Sakit Umum Daerah RSUD Majala+a mem&antah &erita +an, men+e&utkan &ah6a RSUD itu men-lak atau tidak peduli pasien demam &erdarahJ >* *aerah nu ngabogaan basisir t!h ku komunitas pama+ang jeung patani tambakna mah masih ngagunakeun teknologi nu konLensional nu ngabalukarkeun beubeunanganana kurang kompetiti atawa saeutik ba!. $B?:=5:=5:4?2?4%

!%!

IDaerah +an, mempun+ai pantai itu -leh k-munitas nela+an dan peternak tam&akn+a masih men,,unakan tekn-l-,i +an, k-nvensi-nal +an, men+e&a&kan hasil tan,kapann+a kuran, k-mpetiti. atau sedikit saja*J 5* Salila ieu a+a undang5undang nomer /0 taun /::: ngeunaan Peradilan ;6M, tapi dina !ta undang5undang t!h teu teges ngatur, atawa n+ebutkeun ngeunaan harti kajahatan perang katut sangsina.$B?1/5:=5:4?@?4% ISelama ini ada undan,2undan, n-m-r $> tahun $### men,enai Peradilan AM/ tetapi dalam undan,2undan, itu tidak te,as men,atur/ atau men+e&utkan men,enai arti kejahatan peran, termasuk san,sin+a*J 4* Kasadar masarakat (ndon!sia kana kas!hatan geus kat!mbong tina lobana masarakat nu daratang ka rumah sakit keur tatamba atawa mariksa kas!hatanana. $B?1"5:=5:4?7?@% IKesadaram mas+arakat Ind-nesia akan kesehatan sudah terlihat dari &an+akn+a mas+arakat +an, datan, ke rumah sakit untuk &er-&at atau memeriksa kesehatann+a*J 3* *irina sok n+ieun laporan pertanggung jawaban, saban narima atawa ngaluarkeun waragad nu dibutuhkeun ku sakola. $B?105:=5:4?1?/% IDirin+a selalu mem&uat lap-ran pertan,,un,ja6a&an/ setiap menerima atau men,eluarkan &ia+a +an, di&utuhkan -leh sek-lah*J !#* Kta keluarga t!h meredih dihampangkeun ma+arna, atawa meredih dibebaskan ba! tina sagala bia+a. $B?105:=5:4?1?7% IKeluar,a itu mem-h-n dirin,ankan mem&a+ar atau mem-h-n di&e&askan saja dari se,ala &ia+a*J !!* *itilik tina 6ngka (ndeks Pembangunan Manusia ataaw (PM (ndonesia kaasup bangsa nu pangh!ngk!rna atawa n+icingan hambalan 111 tina 11= nagara. $B?175:=5:4?"?0% IDilihat dari An,ka Indeks Pem&an,unan Manusia atau IPM/ Ind-nesia termasuk &an,sa +an, ter&a6ah atau mendiami p-sisi !!! dari !!5 ne,ara*J !$* *ina ieu operasi dicerek 40 urang pagaw! hiburan malam sarta /= di antarana kaasup kategori wajib Kipem atawa mangrupa pendatang nu digaw! di Kota Bandung.$B?/15:=5:4?@?4% IDalam -perasi ini di8iduk %> -ran, pe,a6ai hi&uran malam serta $5 diantaran+a termsuk kate,-ri 6aji& Kipem atau merupakan pendatan, +an, &ekerja di K-ta "andun,*J

!%$

Pelesapan Su&jek Pada KMS u&un,an Perla6anan

!33?8euk warga didin+a, kampan+eu a+euna t!h teu ram!, tapi kawilang tartib dibandingkeun jeung kampan+eu lima taun katukang mah. $T?1/5:@5:@?/?4% IMenurut 6ar,a disitu/ kampan+e sekaran, tidak ramai/ tapi 8ukup terti& di&andin,kan den,an kampan+e lima tahun ke &elakan,*J

!33%Cilm, sinetron jeung nara ilm nu asup nominasi t!h henteu ngan alus atawa gor!ngna dina ngagarapna, tapi og! diaj!n misi nu ditetepkeun ka mas+arakat upamana moral jeung atikan. $T?1/5:@5:@?"?4% IFilm/ sinetr-n/ dan nara .ilm +an, termasuk n-minasi tidak han+a &a,us atau &urukn+a dalam men,,arap/ tapi ju,a dihar,ai misi +an, ditetapkan ke mas+arakat/ upaman+a m-ral dan atikan*J

!33>Perguruan pusat olah raga bela diri jeung tarung darajat, henteu bae ngupa+akeun n+itak atlit nu tangguh, tapi og! bisa meuseuh watek pribadi sangkan mibanda moral nu luhung ajena. $T?1/5:@5:@?0?1%

!%:

IPer,uruan pusat -lah ra,a &ela diri dan tarun, darajat/ tidak han+a men,upa+akan melahirkan atlit +an, tan,,uh/ tapi ju,a &isa mem&uat 6atak pri&adi/ supa+a memiliki m-ral +an, luhur nilain+a*J

!335<akil

ketua

*P,*

Kota

Bandung,

;.G

<arso

nandeskeun, dina n+anghareupan PK- di kota Bandung, henteu wungkul dibutuhkeun peran akti ti pamar!ntah kota ba!, tapi kudu didukung ku sakumna mas+arakat kaasup PK-na sorangan. $T?:15:05:@?4?0% IDakil ketua DPRD K-ta "andun,/ *E Dars- mene,askan/ dalam

men,hadapi PKL di K-ta "andun,/ tidak han+a di&utuhkan peran akti. dari pemerintah k-ta saja/ tapi harus didukun, -leh semua mas+arakat termasuk PKLn+a sendiri*J

!334Kapolres Bandung 6KBP Kamil ,aBak n+ebutkeun, la+anan S(M t!h lain keur warga di wila+ah nu deukeut ka kantor Polsek tapi keur mas+arakat di sakuliah Kabupaten Bandung. $T?"15:45:4?"?4% IKap-lres "andun, AK"P Kamil Ra9ak men+e&utkan/ la+anan SIM &ukan han+a untuk 6ar,a di 6ila+ah +an, dekat ke kant-r P-lsek/ tapi untuk mas+arakat di sekitar Ka&upaten "andun,*J

!%?

!333-omba

katangkasan

*omba

lain

ngan

sakadar

silaturahmi para peternak nu miara *omba, tapi og! mangrupa ihtiar pikeun ngarumat buda+a nu og! ngaronjatkeun kapariwisataan di Jawa Barat. $T?:@5:"5 :@?2?2% IL-m&a ketan,kasan kam&in, &ukan han+a sekedar silaturahmi para peternak +an, memelihara kam&in,/ tapi ju,a merupakan usaha untuk melestarikan &uda+a +an, ju,a mend-n,krak kepari6isataan di Ja6a "aratJ

$###*ina !ta sawala, wakil atau pimpinan Parpol teu meunang ti hiji part!+ tapi kudu babarengan sababaraha partai pulitik. $T?1=5:"5:@?@?4% IDalam diskusi itu/ 6akil atau pimpinan Parp-l jan,an dari satu partai/ tapi harus &ersama2sama &e&erapa partai p-litikJ

$##!Poe

Salasa

katukang

KP>

Kota

Bandung

geus

ngingetkeun parpol pikeun nertibkeun sorangan atributna, tapi nepi ka rebo sore teu a+a nu malir!. $T?125:"5:@% I ari Selasa kemarin KPU K-ta "andun, sudah men,in,atkan Parp-l untuk menerti&kan sendiri atri&utn+a/ tapi sampai den,an s-re tidak ada +an, peduli*J

!%%

$##$Bantuan ti Bapusda t!h lain ukur mangrupa buku, tapi og! mangrupa kagiatan ngabina prak5prakan ngokolakeun pabukon. $T?175:25:@?0?=% I"antuan dari "apusda &ukan han+a &erupa &uku/ tapi ju,a &erupa ke,iatan mem&ina 8ara28ara meman.aatkan tempatJ

$##:*itutupna jalan t!h a+a patalina jeung rarancang pangwangunan TPPS, tapi teu matak nagiwurkeun sakur PK-. $B?:@5:=5:4?"?4% IDitutupn+a jalan ada san,kutpautn+a den,an ren8ana pem&an,unan (PPS/ tapi tidak mem&uat panikn+a setiap PKL*J

$##?Nurutkeun dedi !ta rarancang t!h pikeun narQkahan sangkan cirebon henteu wungkul jadi kota transit, tapi og! jadi kota tujuan wisata.$B?:75:=5:4?@?/% 9Menurut Dedi ren8ana itu untuk men,usahakan/ supa+a ;ire&-n tidak han+a menjadi k-ta transit/ tapi ju,a k-ta tujuan 6isata*J

$##%Ngaliwatan gerakan pramuka para anggotana lain ukur diwanohkeun jeung alam b!bas tapi og! bisa diajar kumaha ngabina persatuan jeung kakompakan dina n+anghareupan sakur pasualan. $B?1/5:=5:4?0?0%

!%>

IMele6ati ,erakan Pramuka para an,,-tan+a tidak han+a diperkenalkan den,an alam &e&as/ tapi ju,a &isa &elajar &a,aimana mem&ina persatuan dan kek-mpakan dalam men,hadapi setiap pers-alan*J

$##>Sok

sanajan

(ndonesia

geus

ngabogaan tapi henteu

program mampuh

keluarga

berencana

nasional

ngurangan kana lajuna tumuwuhna pangeusi indonesia. $B?175:=5:4?"?@% IDalaupun Ind-nesia sudah mempun+ai pr-,ram keluar,a &eren8ana nasi-nal/ tapi tidak mampuh men,uran,i terhadap laju pertum&uhan penduduk Ind-nesia*J

$##5*ian -estari, orok umur tilu bulan, hor!ng mibanda dua palawangan, tapi teu bogaeun anus. $T?1=5:"5:@?"?1% IDian Lestari/ &a+i umur ti,a &ulan/ tern+ata memiliki dua lu&an, kemaluan/ tapi tidak mempun+ai anus*J

$##46+euna (ndonesia lain ukur tempat transit narkoba, tapi geus jadi produs!n nu bisa n+ieun 4: r!bu p!l ekstasi. $B?:05:=5:4?"?4% ISekaran, Ind-nesia &ukan han+a tempat transit nark-&a/ tapi sudah menjadi pr-dusen +an, &isa mem&uat %# ri&u pil ekstasi*J $##3Abesitas henteu wungkul mangaruhan sacara isik tapi og! mangaruhan kana psikososial barudak. $B?:=5:=5 :4?1?=%

!%5

IA&esitas tidak han+a mempen,aruhi se8ara .isik/ tapi ju,a mempen,aruhi terhadap psik-s-sial anak2anak*J $#!#Tabuh 11 beurang kiriman ti Pertamina teu burung datang tapi lobana 10 r!bu l!ter. $B?:45:=5:4?"?7% IPukul !! sian, kiriman dari pertamina tidak kunjun, datan,/ tapi &an+akn+a !> ri&u liter*J $#!!Komik Strip langka medal dina wangun buku, tapi biasana dipedalkeun dina hiji media boh koran boh majalah.$B?/15:=5:4?"?=% IK-mik Strip jaran, ter&it dalam &entuk &uku/ tapi &iasan+a diter&itkan dalam satu media/ &aik k-ran maupun majalah*J

Pelesapan Su&jek Pada Kalimat Majemuk "ertin,akat* Pelesapan Su&jek Pada KM" u&un,an Daktu !* Ti mimiti diadegkeun, Pasar Kosambi geus sababaraha kali ganti pengembang. $B?175:=5:4?4?7% IDari mulai di&an,un/ Pasar K-sam&i sudah &e&erapa kali &er,anti pen,em&an,*J $* 4aktu ditan+a naha !ta sakitan an+ar t!h ti !ks!kuti atawa l!gislati , Jusu ukur n!t!lakeun bakal nguniang sanggeus a+a hasil tina !Laluasi. $B?:15:=5 :4?4?2% IKetika ditan+a apakah tersan,ka &aru itu dari eksekuti. atau le,eslati./ Jusu. han+a men+atakan akan menja6a& setelah ada hasil dari evaluasi*J :* 4aktu ditan+a ngeunaan keran domokratisasi di lingkungan kampusna, pihakna ng!c!skeun siap pikeun nga+akeun dialog jeung sakumna elemen sarta ciLitas akdemika >P( pikeun ngawujudkeun >P( nu maju dina mangsa nu bakal datang. $B?:45:=5:4?=?=%

!%4

?* 4aktu r!k ninggalkeun rohanngan lant! " Kejati Jabar pikeun ngalaksanakeun Jum)aahan, Nuriana nembrakkeun a+a /4 patal!kan nu diasongkeun ku tim pen+idik ka dirina. $B?145:=5:4?@?@% IDaktu akan menin,,alkan ruan,an lantai : Kejati Ja&ar untuk melaksanakan JumJatan/ Nuriana men,atakan ada $% pertan+aan +an, dias-n,kan -leh tin pen+idik kepada dirin+a*J %* 4aktu ditan+a ngaeunaan kamungkinan a+ana tersangka an+ar dina ieu kasus, nurutkeun ;olius, dirina tacan narima laporan ti tim pen+idik sarta masih nungguan eLaluasi pamariksaan Nuriana. $B?145:=5:4?@?7% IDaktu ditan+a men,enai kemun,kinan adan+a tersan,ka &aru dalam kasus ini/ menurut -lius/ dirin+a &elum menerima lap-ran tim pen+idik serta masih menun,,u evaluasi pemeriksaan Nuriana*J >* 6+euna !ta dua lalaki nu sapopo!na purah buburuh t!h, kapaksa kudu ngaringkuk di rohangan tahanan Mapolsekta ,egol, sa!ada dicerek waktu r!k ngiderkeun !ta barang haram. $B?125:=5:4?=?/% ISekaran, kedua lelaki +an, sehari2harin+a &iasa menjadi &uruh itu/ terpaksa harus merin,kuk di ruan, tahanan Map-lsekta Re,-l setelah di8iduk 6aktu akan men,edarkan &aran, haram itu*J 5* Sanggeus dibalenan deui, singhor!ng jumlah nu boga hak pilih t!h nambahan kira5kira /4: rebu. $T?:45:05:@?"?/% ISetelah diulan,i la,i/ tern+ata jumlah +an, pun+a hak pilih &ertam&ah kira2 kira $%# ri&u*J 4* Mas+arakat laju babarengan ngadahar !ta olahan, sanggeus sam!m!hna ngalaksanakeun du)a babarengan di imaah tua adat Kampung 8ilondang nu geus boga umur ratusan taun. $T?:25:"5:@?7?4% IMas+arakat &ersama2sama memakan -lahan itu/ setelah se&elumn+a melaksanakan d-Ja &ersama di rumah tua adat Kampun, ;il-ndan, +an, sudah mempun+ai umur ratusan tahun*J 3* Putri 8ilawu jadi juara, sanggeus meunang "51 ngalawaan Kecamatan Ban+uresmi. $T?1"5:75:@?7?1:% IPutri ;ila6u jadi juara/ setelah menan, :2! mela6an Ke8amatan "an+uresmi*J !#* Juara putra beunang ku Kecamatan Tarogong Kal!r, sanggeus di inal ng!l!hkeun Karang Pawitan " # enol. $T?1"5:75:@?7?11% IJuara putra didapat -leh Ke8amatan (ar-,-n, Kaler/ setelah di .inal men,alahkan Karan, Pa6itan : F k-s-n,*J

!%3

!!* Sakab!h calon ti jawa barat baris diinditkeun dina bulan *esember sammh magang di Jepang salila " taun. $B?:75:=5:4?7?4% ISemua 8al-n dari Ja6a "arat akan se,era di&eran,katkan pada &ulan Desem&er/ se&elum ma,an, di Jepan, selama : tahun*J !$* Tapi waktu dikon irmasi ku wartawan, (uriana teu da!k m!r! katerangan naha patal!kan naon ba! nu diaasongkeun ku tim pen+idik t!h. $B?1@5:=5 :4?0?7% I(api/ se6aktu dik-n.irmasi -leh 6arta6an/ Nuriana tidak mau mem&erikan keteran,an tentan, pertan+aan apa saja +an, dias-n,kan -leh tim pen+idik*J !:* Sa!ada ngaliwatan s!l!ksi ku *P,* Kabupat!n Bandung, antukna kapilih anggota panitia pengawas Pilkada Kabupat!n Bandung. $B?125:=5:4?0?@% ISetelah mele6ati seleksi -leh DPRD Ka&upaten "andun,/ akhirn+a terpilih an,,-ta panitia pen,a6as Pilkada Ka&upaten "andun,*J !?* ;iji5hijina jalan anu nepungkeun 8iwid!+5Sor!ang anu rempag tilu bulan katukang kiwari ukur bisa dililiwatan sajalur. $B?125:=5:4?@?@% ISatu2satun+a jalan +an, mempertemukan ;i6ide+2S-rean, +an, am&ruk ti,a &ukan ke&elakan,/ sekaran, han+a &isa dile6ati satujalur*J !%* 8ontona ,utan Kebon <aru kelas satu Bandung nu kuduna nampung =7: urang, a#euna pinuh ku tahanan jeung narapidana nu nepi ka / r!bu urang. $B?/15:=5:4?=?/% I;-nt-hn+a Rutan Ke&-n Daru kelas satu "andun, +an, harusn+a menampun, 54# -ran,/ sekaran, penuh -leh tahanan dan narapidana +an, sampai den,an dua ri&u -ran,*J !>* Ketua komite SMK Negeri @ Bandung Tatang *imijati ngarasa kag!t sanggeus nit!nan berita dina salah sahiji kalawarta nu n+ebutkeun dirina ngagasab waragad bantuan ti pamar!ntah. $B?105:=5:4?2?"% IKetua k-mite SMK Ne,eri ? "andun, (atan, Dimijati merasa ka,et/ setelah melihat &erita dalam salah satu &erita &erkala +an, men+e&utkan dirin+a men,k-rupsi dana &antuan dari pemerintah*J !5* Sanggeus tinekanan n+angking hasil >jian NasionalO>N, lulusan SM> taun ieu kudu tatan5tatan geusan n+anghareupan SPMB boh isik boh m!ntalna. $B?:/5:=5:4?=?/% ISetelah &erhasih mendapatkan hasil Ujian Nasi-nal2UN/ lulusan SMU tahun ini harus siap sedia untuk men,hadapi SPM"/ &aik .isik maupun mentaln+a*J !4* Persib remaja kolompok umur 14 juara di tingkat Jawa Barat, sa!ada ng!l!hkeun Persipasi Kota Bekasi / # : dina part!+ inal anu digelar di stadion Purnawarman5Purwakarta kamari sor!. $B?:15:=5:4?7?1%

!>#

IPersi& remaja kel-mp-k umur !% juara di tin,kat Ja6a "arat/ setelah men,alahkan Persipasi K-ta "ekasi $2# dalam partai .inal +an, di,elar di stadi-n Purna6arman2Per6akarta kemarin s-re*J !3* Sa!ada ditalungtik, *;6 jeung 6,6 magrupa kandungan nu ngarojong diwangunna (M t!a. $B?:=5:=5:4?"?4% ISetelah diteliti/ D A dan ARA merupakan kandun,an +an, mem&antu di&an,unn+a IO*J $#* 6+euna @0 urang ngarandapan sebel jeung lieur di -imbangan Farut sa!ada ngadahar supa. $B:25:=5:4?1?@% ISekaran, ?> -ran, men,alami mual dan pusin, di Lima&an,an Carut/ setelah memakan Jamur*J $!* Sa!ada diresmikeun, !ta Laksin t!h geus dilarapkeun di @ proLinsi n+a!ta Jawa Timur, Pog+akarta, Bangka Belitung, jeung Nusa Tenggara Barat. $B?:25:=5:4?7?@% ISetelah diresmikan/ vaksin itu sudah dise&arkan di ? pr-vinsi/ +aitu Ja6a (imur/ E-,+akarta/ "an,ka "elitun,/ dan Nusa (en,,ara "arat*J $$* Kta supa t!h diasakan ku warga nu meuli kaasup pamajikan margana sorangan, tulu# didalahar.$B?:25:=5:4?1?1:% IJamur itu dimasak -leh 6ar,a +an, mem&eli termasuk isterin+a sendiri/ lalu dimakan*J Pelesapan Su&jek Pada KM" u&un,an S+arat /0. Lamun dibandingkeun jeung nu s!j!nna, Komik Strip kawilang h!s! majuna. $B?/15:=5:4?"?7% 9Jika dibandingkan dengan +ang lainn+a, Komik strip terbilang susah majun+a.)

/=. (gun ,uhi+at ti pers nu munggaran ka hareup ngedalkeun bakal leuwih nembrak ka dewan, lamun manggih rereged di masarakat. $B?145:=5:4?4?4%

!>!

9(gun ,uhi+at dari pers +ang pertama kedepan men+atakan akan lebih terbuka kepda dewan, jika menemukan permasalahan di mas+arakat.)

/7. Lamun ditilik ku urang a+euna, di sabudeureun Bandung jeung Jawa Barat bisa disebut bebas judi. $B?/15:=5:4?/?7% 9Jika dilihat oleh kita sekarang, di seluruh Bandung dan Jawa Barat bisa disebut bebas dari judi.)

$3* Jumlah pasien demam berdarah di ,umah Sakit ;asan Sadikin Bandung bulan ieu, teu ngaronjat lamun dibandingkeun jeung bulan5bulan sam!m!hna dina taun /::4. $B?/05:=5:4?"?4% IJumlah pasien demam &erdarah di Rumah Sakit asan Sadikin "andun, &ulan ini tidak menin,kat/ jika di&andin,kan den,an &ulan2&ulan se&elumn+a pada tahun $##%*J :#* B!a+a pikeun pasien demam berdarah masih keneh gratis, lamun dirawat di kelas ". $B?/05:=5:4?"?7% I"ia+a untuk pasien demem &erdarah masih saja ,ratis/ jika dira6at di kelas :*J :!* *ann+ setiawan ng!mbohan kalawan potensi buda+a nu ged!, lamun dipiara jeung dikembangkeun bisa jadi industri wisata. $B?:=5:=5:4?0?7% IDann+ Setia6an menam&ahkan den,an p-tensi &uda+a +an, &esar/ jika dipelihara dan dikem&an,kan &isa menjadi industri 6isata*J :$* -ain ngan ukur STM, lulusan S-T6 diploma jeung strata hiji og! lamun geus n+umponan pras+arat administrati bisa milu magang ka jepang. $B?:75:=5 :4?7?2% I"ukan han+a sekedar S(M/ lulusan SL(A/ dipl-ma/ dan strata satu ju,a/ jika sudah memenuhi pras+arat administrati. dapat ikut ma,an, ke Jepan,*J ::* Lamun po! ieu tacan r!ngs!, ged! kamungkinan pamariksaan Nuriana baris ditulu+keun dina po! sen!n nu bakal datang. $B?145:=5:4?@?1:% IJika hari ini &elum selesai/ &esar kemun,kinan pemeriksaan Nuriana akan dilanjutkan pada hari Senin +an, akan datan,*J

!>$

:?* Porseni Pontren lamun dikokolakeun sacara proporsional, baris jadi salah sahiji tar!kah pikeun ngarojong Lisi jawa barat /:1: n+a!ta proLinsi nu maju jeroning iman jeung taRwa. $B?/05:=5:4?@?@% IP-rseni P-ntren jika dikel-la se8ara pr-.esi-nal/ akan menjadi salah satu usaha untuk mendukun, visi Ja6a "arat $#!# +aitu pr-vinsi +an, maju dalam iman dan taP6a*J Pele#a0a! S)/*e Pa%a KMB H)/)!"a! T)*)a! !* (katan *okter 6nak (ndon!sia miboga targ!t, sangkan bisa ngurangan jumlah orok nu tilar dun+a di (ndon!sia. $B?:45:=5 :4?7?7% IIkatan D-kter Anak Ind-nesia mempun+ai tar,et/ a,ar &isa men,uran,i jumlah &a+i +an, menin,,al di Ind-nesia*J $* Maran!hna miharep a+a nu da!k nulungan budakna, sangkan bisa ulin saperti bihari jiga budak s!j!n. $B?:05:=5:4?/?/% IMereka &erharap ada +an, mau men-l-n, anakn+a/ a,ar dapat &ermain seperti sedia kala seperti anak +an, lain*J :* >KM kudu leuwih inoLati jeung kompetiti , sangkan bisa tetep ngawasa pasar pikeun n+anghareupan pasar terbuka 6sia Pasi ik /:1:. $B?145:=5:4?"?/% IUKM harus le&ih in-vati. dan k-mpetiti./ supa+a &isa tetap men,usasai pasar untuk men,hadapi pasar ter&uka Asia Pasi.ik $#!#*J ?* *ann+ meredih ka masarakat, sangkan n+orang panghQmatan ti mimiti lingkungan5lingkungan tempat tinggal. $B?105:=5:4?"?11% IDann+ &erharap pada mas+arakat/ a,ar men,hemat dari mulai lin,kun,an2 lin,kun,an tempat tin,,al*J %* Kiwari pihakna keur m!r! pen+uluhan ka warga anu ngukut ingon5 ingon, sangkan gasik ngaantisipasi ingon5ingonna amb!h teu keuna ku lu burung. $B?125:=5:4?/?=% ISaat ini pihakn+a sedan, mem&erikan pen+uluhan kepada 6ar,a +an, memelihara ternak/ a,ar 8epat men,antisipasi ternakn+a supa+a tidak terkena -leh .lu &urun,*J >* <agub Jabar Miharep ka sakab!h tanaga pendamping, sangkan merhatikeun asp!k manajerial saperti perencanaan tenaga pendamping pikeun ngaping mitra binaan. $T?1/5:"5:@?1?0%

!>:

IDa,u& Ja&ar "erharap kepada semua tena,a pendampin,/ supa+a memperhatikan aspek manajerial seperti peren8anaan tena,a pendampin, untuk mem&ina mitra &inaanJ 5* Ku kituna Kadin harus en+a5en+a tatahar, sangkan bisa nandingan nagara s!j!n nu jadi sa!ngan di pasar b!bas. $T?1=5:"5:@?=?4% IAleh se&a& itu/ Kadin harus &enar2&enar &er&enah/ a,ar &isa menandin,i ne,ara lain +an, menjadi sain,an di pasar &e&as*J 4* Ku kituna majelis hakim disongsok, sangkan sagancangna ngabatalkeun hasil anu geus ditangtukeun sarta ngitungna dibal!nan deui. $B?//5:=5:4?0?"% IAleh se&a& itu/ majelis hakim dituntut/ supa+a se8epatn+a mem&atalkan hasil +an, sudah ditan,tukan/ serta men,hitun,n+a diulan, kem&ali*J 3* Persib anu a+a di posisi kagenep kudu mampuh n+angking angka penuh pangpangna tarung di pakalangan sorangan, sangkan bisa asup deui kana posisi opat besar. $B?/"5:=5:4?0?4% IPersi& +an, &erada di p-sisi keenam harus mampuh man,am&il an,ka penuh se&a&n+a &ertarun, di kandan, sendiri/ a,ar &isa masuk kem&ali ke p-sisi empat &esar*J !#* Sangkan henteu banjir warga ,< :@ Kalurahan 8ikutra nar!kahan ngabebenah walungan 8icadas ku cara ngakut !ta runtah anu a+a handapeun Jambatan 6hmad Pani anu keur dir!noLasi. $B?/"5:=5:4?7?/% IA,ar tidak &anjir/ 6ar,a RD #? Kelurahan ;ikutra men,usahakan mem&enahi sun,ai ;i8adas/ den,an 8ara men,an,kut sampah +an, &erada di &a6ah Jem&atan Ahmad Eani +an, sedan, diren-vasi*J !!* Tapi kudu jadi hiji pangajaran pikeun sakumna kolot sangkan mampuh ngadegkeun pribadi budak anu mandiri.$B?/"5:=5:4?=?2% I(api/ harus menjadi pelajaran untuk setiap -ran, tua/ a,ar mampuh mem&entuk pri&adi anak +an, mandiri*J !$* *ibutuhkeun waktu kurang leuwih 0 nepi ka 2 bulan pikeun nu n+andu, sangkan bener5bener cageur sarta bisa balik deui ka masarakat sarta ngajalankeun hirup saperti biasa. $B?:05:=5 :4?"?12% IDi&utuhkan 6aktu kuran, le&ih > sampai den,an 3 &ulan untuk pe8andu/ supa+a &enar2&enar sem&uh/ serta &isa kem&ali la,i ke mas+arakat dan menjalankan hidup seperti &iasan+a*J

!>?

!:*

(eu operasi t!h mangrupa tar!kah pikeun ngamankeun Kota Bandung, sangkan bebas tina kaki lima sam!m!h K66 jeung sabada K66.$B?:=5:=5:4?4?4% IAperasi ini merupakan usaha untuk men,amankan K-ta "andun,/ a,ar &e&as dari kaki lima/ se&elum KAA dan setelah KAA*J !?* 6C8 geus nga+akeun eLaluasi sakumna elemen nu a+a dina awak Persib sangkan bisa jadi conto persepak5bolaan di (ndonesia.$B?1"5:=5:4?=?/% IAF; sudah men,adakan evaluasi setiap elemen +an, ada dalam tu&uh Persi&/ a,ar &isa menjadi 8-nt-h persepak2&-laan di Ind-nesia*J !%* Ku ruang gerak nu kawilang heureut komik strip terus bajoang sangkan bisa dipikalandep ku balar!a.$B?/15:=5:4?"?1@% IDen,an ruan, ,erak +an, ter&ilan, sempit/ k-mik strip &erjuan, terus a,ar &isa dinikmati -leh semua -ran,*J Pele#a0a! S)/*e Pa%a KMB H)/)!"a! K,!tra#6K,!#e#&' ! -olobana maran!hna teu dara!keun asup deui sakola sana-an a+a jaminan ti pamar!ntah keur sakola gratis. $B?:05:=5:4?1?/% IKe&an+akan mereka tidak mau masuk kem&ali ke sek-lah/ 6alaupun ada jaminan dari pemerintah untuk sek-lah ,ratis*J Kabutuh poko ka+aning b!as b50@ og! undak, sana-an undakna ukur /::. $B?:25 :=5:4?/?7% IKe&utuhan p-k-k seperti &eras &2>? ju,a naik/ 6alupun naikn+a han+a $##*J Sana-an geus dibebenah sarta geus siap dipak!, tapi sakur tukang dagang kat!mbong wegaheun dagang dina lapak nu geus ditataharkeun t!a. $B?:/5:=5 :4?@?7% IDalaupun sudah ditata dan siap dipakai/ tapi setiap peda,an, terlihat en,,an &erda,an, pada lapak +an, telah disediakan itu*J Sabada paceklik, harga b!as di pasar a+euna kawilang stabil k!n!h pisan, sana-an ngaronjat saeutik. $B?/:5:=5:4?"?1% ISetelah pa8eklik/ har,a &eras di pasar sekaran, ter&ilan, masih san,at sta&il/ 6alaupun menin,kat sedikit*J Jengl!ngan Pro esor *oktor Kustejo !stu minangka igur pajoang guru jeung hiji kolot nu disiplin sarta konsisten kana pa!lmuan, na-an bari loba lalanegnana. $T?:25:"5:@?=?/%

!>%

IS-s-k Pr-.es-r D-kt-r Kustej- merupakan .i,ur pejua, ,uru dan se-ran, -ran, tua +an, disiplin serta k-nsisten dalam keilmuan/ 6alau sam&il &an+ak rintan,ann+aJ > Sok sana-an masih k!n!h kat!mbong can pati dalit, tapi para pamilon katangen mikaresep kana !ta kaulinan.$T?1=5:"5:@?7?0% IDalaupun masih terlihat &elum &e,itu .asih/ tapi para peserta terlihat men+ukai terhadap permainan ituJ Sana-an beurat, nurutkeun keetua umumna ;. ;atori ;asanudin tetep baris ihtiar bari gede harepan para petinju Karawang baris ngahontal prestasi nu hade. $T?1/5:@5:@?=?@% IDalaupun &erat/ menurut ketua umumn+a * at-ri asanudin tetap akan &erusaha sam&il &esar harapan para petinju Kara6an, akan men8apai prestasi +an, &aik*J Sana-an geus umur 1= tahun, (nsan5insan TN,( sadar +en tarekah anu dilakukeun salila ieu masih keneh tacan n+ugemakeun komponen mas+arakat. $T?115:@5:@?4?/% IDalaupun sudah &erumur !5 tahun/ Insan2insan (<RI sadar &ah6a usaha +an, dilakukan selama ini masih &elum mem&aha,iakan k-mp-nen mas+arakat*J (laharna dina usum per! sakola, pam!nta masarakat kana daging ha+am undak, sana-an hargana mahal. $B?/:5:=5:4?/?@% IUmumn+a pada musim li&ur sek-lah/ permintaan mas+arakat akan da,in, a+am menin,kat/ 6alaupun har,an+a mahal*J

!# Sana-an pinuh sarta nu ngeusianana kudu silih ag!han lahan, tapi nurutkeun kepala rutan kelas ( Bandung , <ah+udi nepi ka danget a+euna panglad!n jeung kaa+aan di ,utan Kebon <aru bisa dikadalikeun. $B?/15:=5:4?=?0% IDalaupun penuh serta +an, men,isin+a harus salin, &er&a,i tempat/ tapi menurut rutan kelas I "andun, R Dah+udi sampai den,an sekaran, pela+anan dan keadaan di Rutan Ke&-n Daru &isa dikendalikan*J !! 6+a og! nu kukurilingan neangan SPB> nu a+a k!n!h pr!miumna sana-an kudu nganta+ lila. $B?:@5:=5:4?0?/% IAda ju,a +an, &erputar2putar men8ari SP"U +an, masih ada premiumn+a/ 6alaupun harus men,antri lama*J !$ Sana-an ngabaha+akeun pikeun kasehatan lauk asin nu dijarualan di bandung g! hor!ng r!a nu ngandung Bat ormalin. $B?1"5:=5:4?0?"% IDalaupun mem&aha+akan untuk kesehatan/ ikan asin +an, dijual di "andun, ju,a tern+ata &an+ak +an, men,andun, 9at .-rmalin*J

!>>

!: Sok sana-an kawilang e ekti , sawatara pasualan nu krusial teu wudu muncul dina ieu kagiatan. $T?1:5:"5:@?0?/% IDalaupun ter&ilan, e.ekti./ &e&erapa pers-alan +an, krusial tak urun, mun8ul dalam ke,iatan iniJ Pele#a0a! S)/*e Pa%a KMB H)/)!"a! Se/a/ 7118Ku lantaran masih k!n!h didata ku KP> Kabupaten Kota, jumlah total nu akurat tacan bisa dicindekkeun. $T?:@5:45:@?1?"% ISe&a& masih didata -leh KPU Ka&upaten K-ta/ jumlah t-tal +an, akurat &elem &isa disimpulkan*J 7128Ku lantaran can a+a l!galitas ormal, !ta organisasi non5struktural t!h can bisa hirup saperti nu diharepkeun. $T?1/5:"5:@?0?"% IKarena &elum ada le,alitas .-rmal/ -r,anisasi n-n2struktural itu &elum &isa hidup seperti +an, diharapkanJ 71(8Sakola nu siswana teu lulus og! kapangaruhan, sa!a! kudu ngajar deui ka siswa !ta balukarna jumlah atawa kuota siswa an+ar jadi ngurangan. $B?:45 :=5:4?2?1:% ISek-lah +an, sis6an+a tidak lulus ju,a terpen,aruh/ se&a& harus men,ajar kem&ali sis6a itu/ aki&at+a jumlah atau ku-ta sis6a &aru jadi &erkuran,*J 71+8-ili ng!c!skeun n+ieun desain sorangan pamohalan bisa disorang sa!a! baris m!akkeun b!a+a produksi nu leuwih loba. $B?:25:=5:4?=?1"% ILili mene,askan mem&uat desain sendiri tidak mun,kin &isa dilakukan/ se&a& akan men,ha&iskan &ia+a pr-duksi +an, le&ih &an+ak*J 71-8Salila ieu, nu sok tumpak taksi hat!na teu m!r!an lantaran teu mak! argo sok kudu adu tawar heula. $B?:25:=5:4?2?2% ISelama ini/ +an, suka naik taksi hatin+a tidak mem&eri/ se&a& tidak memakai ar,- suka harus men,adu ta6ar dulu*J 7168>pama surat suara elat katampana, bakal h!s! dina ngabagikeunana lantaran keur KP> Kota Bandung wa! kudu netepan saeutikna tujuh juta surat suara. $T?1=5:"5:@?"?0% IJika surat suara telat diterima/ akan susah dalam mem&a,ikann+a/ se&a& untuk KPU K-ta "andun, saja harus memenuhi sedikitn+a tujuh juta surat suara*J

!>5

7128Pemilu a+euna kalintang pentingna pikeun Bangsa (ndonesia, lantaran mangrupa jembatan emas pikeun ngahontal tatanan nagara demokrasi nu berkeadilan jeung beradab. $T?1/5:"5:@?"?@% 9Pemilu sekaran, san,at pentin, untuk "an,sa Ind-nesia/ se&a& merupakan jem&atan emas untuk men,,apai tatanan ne,ara dem-krasi +an, &erkeadilan dan &erada&*J 7138Malah salah sahiji SPB> nu pernahna di Jalan *ago5Bandung ti peuting k!n!h geus tutup, alatan tacan narima kiriman ti pertamina. $B?:@5:=5:4?4?/% IMalah salah satu SP"U +an, letakn+a di Jalan Da,-2"andun, sejak malam sudah tutup/ karena &elum menerima kiriman dari Pertamina*J 7198Alatan sampor!t waragad, kolotna leuwih milih ngarawat S+i a diimah. $B?:05:=5:4?/?4% IKarena kesulitan ek-n-mi/ -ran, tua le&ih memillih mera6at S+i.a di rumah*I 7208Masarakat miharep anta+an panjang di hareupeun SPB> teu katutulu+an, sa!a! jadi rereged sarta n+ongca+ waktu katut pakasabanana. $B?:45:=5 :4?@?"% IMas+arakat &erharap antrian panjan, di depan SP"U tidak &erlanjut/ se&a& menjadi masalah serta mem&uan, 6aktu dan ke,iatann+a*J 7218*ina po! !ta k!n!h Polsekta ,egol og!n+erek pamuda nu ngarana *iki (rawan /= taun sa!a! ngarampog motor jeung handphone nu babaturanana. $B?125:=5:4?4?2% IDalam hari itu ju,a P-lsekta Re,-l ju,a men8iduk pemuda +an, &ernama Diki Iria6an $5 tahun/ se&a& meramp-k m-t-r dan handph-ne milik temann+a*J 7228Alatan kagoda ku kauntungan duit dua puluh r!bu jeung ganja sapaket, 6na Sur+ana alias 6bah lima puluh hiji taun bareng jeung babaturana Jajat nekad jadi tukang ng!darkeun ganja. $B?125:=5:4?4?1% IKarena ter,-da -leh keuntun,an uan, dua puluh ri&u dan sepaket ,anja/ Ana Sur+ana alias A&ah lima puluh satu tahun &ersama den,an temann+a Jajat nekat menjadi pen,edar ,anja*J 72(8Sakitan kapaksa dit!mbak, alatan ngalawan waktu r!k diamankeun ku patugas. $B?/:5:=5:4?0?/% I(ersan,ka terpaksa ditem&ak/ karena mela6an 6aktu akan diamankan -leh petu,as*J 72+8*ed alias 6* "2 taun kapaksa kudu nahan kan+eri, alatan dit!mbak ku patugas, sabab ngalawan waktu r!k diamankeun. $B?/:5:=5:4?0?"%

!>4

IDed alias AD :3 tahun terpaksa harus menahan sakit/ karena ditem&ak -leh petu,as/ se&a& mela6an 6aktu akan diamankan*J 52676+euna kurang leuwih ":: tukang dagang nu n+!sa a+a kamungkinan bangkar alatan ditinggalkeun ku nu mareuli. $B?175:=5:4?4?10% 9Sekarang kurang lebih ":: pedagang +ang tersisa ada kemungkinan bangkrut, karena ditinggalkan oleh +ang membeli.)

52%7Kaa+aan rada har!ngh!ng waktu patugas pengadilan ngusir maran!hna alatan ngaganggu jalana sidang. $B?/05:=5:4?/?=% 9Keadaaan agak memanas waktu petugas pengadilan mengusir mereka, karena mengganggu jalann+a sidang.)

5237Kiwari pihak KP> Jabar ngarasa rinrang lamun datangna surat suara ngaleuwihan wates anu ditangtukeun, lantaran pikeun ngalipet surat suara anu jumlahna 1:: juta leuwih perlu waktu. $T?175:"5:@?:@?4% 9Sekarang pihak KP> Jabar merasa bimbang, jika datangn+a surat suara melebihi batas +ang ditetapkan, sebab untuk melipat surat suara +ang jumlahn+a 1:: juta lebih perlu waktu.)

5287Jumlah pemilih di Kota Bandung dina Pemilu Presiden /::@ tanggal 4 juli bakal nambahan kira5kira /4: rebu, lantaran nambahan kira5kira 1: pemilih di unggal TPS. $T?:45:05:@?"?1%

!>3

9Jumlah pemilih di Kota Bandung dalam Pemilu Presiden /::@ tanggal 4 Juli akan bertambah kira5kira /4: ribu, sebab bertambah kira5kira 1: pemilih pada setiap TPS.)

Pele#a0a! S)/*e Pa%a KMB H)/)!"a! A &/at $%* Patugas dinas pasar ukur ngangluh runtah nu ngagugunung, tepi ka ngala+ah ka tengah jalan. $B?:"5:=5:4?"?2% IPetu,as dinas pasar han+a men,eluh sampah +an, men,,unun,/ sampai den,an lu&er ke ten,ah jalan*J $>* Kulawarga nu kurang mampuh lolobana kapaksa ngorbankeun barudaknasina digaw! nepi ka henteu sakola. $B?:05:=5:4?1?0% IKeluar,a +an, kuran, mampuh ke&an+akan terpaksa men,-r&ankan anakn+a a,ar tidak &ekerja/ sampai den,an tidak sek-lah*J $5* Kta Lirus anu ngabaha+akeun t!h gancang pisan ngabalukarkeun sesek nu parna tepi ka ngabalukarkeun pn!umonia akut. $B?175:=5:4?1?7% I<irus +an, mem&aha+akan itu 8epat sekali men+e&a&kan sesak na.as +an, parah/ sampai den,an men+e&a&kan Pnem-nia akut* $4* ;anjakalna basisir di Kacamatan labuan, masih k!n!h can dir!r!t ku nu boga modal atawa inLestor, ku kituna can bisa ngahasilkeun nanaon pikeun daerah. $T?1/5:@5:@?4?/% ISa+an,n+a pantai di Ke8amatan La&uan/ masih saja &elum dilirik -leh +an, pun+a m-dal atau invest-r/ -leh se&a& itu &elum &isa men,hasilkan apa2apa untuk daerah*J $3* Balukarna, buku pangajaran sam!m!hna geus teu bisa diwariskeun ka siswa sapandeurieuna, nepi ka kapaksa kudu dijual ka tukang loak dina harga nu murah. $T?:25:"5:@?0?7% IAki&atn+a/ &uku pelajaran se&elumn+a sudah tidak &isa di6ariskan ke sis6a setelahn+a/ sampai terpaksa harus dijual ke tukan, l-ak den,an har,a +an, murah*J :#* *i wewengkon 6stana 6n+ar, PK- masih k!n!h kat!mbong rempeg, nepi ka ngaganggu kana kagiatan patalimarga jeung mas+arakat nu balawiri. $T?1=5 :"5:@?@?0%

!5#

IDi daerah Astana An+ar PKL masih saja terlihat penuh sesak/ sampai den,an men,,an,,u terhadap ke,iatan umum dan mas+arakat di sekitarn+a*J :!* Presiden nu kapilih engk! kudu en+a5en+a tigin kana jangji nu ditepikeun waktu kampan+eu, tepi ka bisa ngahudangkeun deui bangsa (ndonesia, sarta mampuh ngangkat deui citra (ndonesia di dun+a internasional. $T?125:05:@% IPresiden +an, terpilih nanti harus &enar2&enar menempati janji +an, disampaikan 6aktu kampan+e/ sampai &isa mem&an,unkan la,i &an,sa Ind-nesia/ serta mampuh men,an,kat la,i 8itra Ind-nesia di dunia internasi-nal*J :$* Pingpinan pontren 6s+5S+atibi+ah 8iloa Sumedang, *udung 6bdulah miharep tindakan kieu t!h ulah ngan ditibankeun ka nu ngedarkeunana wungkul, tapi pamarentah og! kudu wani nepi ka nutup pabrik5pabrikna. $T?:@5:05:@?"?7% IPimpinan P-ntren As+2S+ati&i+ah ;il-a Sumedan, Dudun, A&dulah &erharap tindakan ini jan,an han+a diti&ankan ke +an, men,edarkan saja/ tapi pemerintah ju,a harus &erani/ sampai menutup pa&rik2pa&rikn+a*J ::* (eu mah *omba t!h sina n!mbongkeun momon!sna, tepi ka kaciri tatangtungna jeung tandangna nu gagah. $T?:@5:"5:@?2?@% IKam&in, ini harus memperlihatkan kele&ihann+a/ sampai terlihat pera6akan dan ke&eraniann+a +an, ,a,ahJ :?* Tandukna nu jangk!rak tur kuat beuki n!mbongkeun kagagahana, tepi ka t!mbong kacida b!dana jeung *omba s!j!n. $T?:@5:"5:@?2?=% I(andukn+a +an, panjan, dan kuat tam&ah memperlihatkan ke,a,ahann+a/ sampai terlihat &edan+a den,an kam&in, +an, lainJ :%* Kalawan hasil putusan kitu 6bdurrachim miharep para bakal calon anu teu lolos, ulah nepi ka ngalakonan r!aksi nu kurang had!. $B?125:=5:4?"?=% IDen,an hasil putusan itu A&durra8him &erharap para &akal 8al-n +an, tidak l-l-s jan,an sampai melakukan reaksi +an, kuran, &aik*J Pele#a0a! S)/*e Pa%a KMB H)/)!"a! :ara 4!* Ku cara ngirit listrik, pihak P-N baris ngamalirkeun beban nu leuwih ka masarakat nu tacan boga listrik. $B?1"5:=5:4?/?=% IDen,an 8ara men,irit listrik/ pihak PLN akan men,alirkan &e&an +an, le&ih ke mas+arakat +an, &elum mempun+ai listrik*J

!5!

4$* Sapo! m!m!h kampan+eu, /@ part!+ pulitik jeung @/ calon *P* n!mbongkeun rasa duduluran, ku cara nga+akeun pawai seni simpatik jeung kampan+eu damai. $T?1:5:"5:@?@?/% ISehari se&elum kampan+eu/ $? partai p-litik dan ?$ 8al-n DPD memperlihatkan rasa persaudaraan/ den,an 8ara men,adakan pa6ai seni simpatik dan kampan+eu damaiJ 4:* Kta jalan t!h baris dihad!an, ku cara dig!s!r 4 m!ter ka lebah pasir5keun nu tangtu bakal keuna kana lahan milik warga. $B?/:5:=5:4?@?2% IJalan itu akan diper&aiki/ den,an 8ara di,eser % meter ke atas +an, tentu akan men,enai lahan milik 6ar,a*J 4?* Ku kitu t!h, pihakna kudu terus ngaronjatkeun kamah!ranana, ku cara latihan anu ma+eng najan ukur diajar kana kaset ba!. $B?/25:=5:4?4?1:% IKarena itu/ pihakn+a harus terus menin,katkan keterampilann+a/ den,an 8ara latihan +an, rutin 6alaupun han+a &elajar pada kaset saja*J 4%* Pikeun nu can dalaptar, masih k!n!h a+a waktu pikeun pemilu, ku cara m!nta kartu suara sam!m!hna. $T?1:5:"5:@?0?2% IUntuk +an, &elum da.tar/ masih ada 6aktu untuk pemilu/ den,an 8ara meminta kartu suara se&elumn+a*J 4>* Pendidikan di lingkungan kulawarga perlu diipuk jeung ditumuwuhkeun, ku cara n+iptakeun suasana tingtrim, bari teu leupas tina atikan agama. $T?1=5 :"5:@?0?/% IPendidikan di likn,kun,an keluar,a perlu di&ina dan ditum&uhkan/ den,an 8ara men8iptakan suasana tentram/ sam&il tidak terlepas dari didikan a,ama*J 45* Pamarentah geus ng!mbarkeun waragad pikeun ngubaran jeung ngarawat pas!n demam berdarah, ku cara m!r! bantuan ka sakumna rumah sakit. $T?1/5:@5:@?1?/% IPemerintah sudah men,un,umkan &ia+a untuk men+em&uhkan dan mera6at pasien demam &erdarah/ den,an 8ara mem&erikan &antuan kepada setiap rumah sakit*J 44* *P,* Jawa Barat bakal terus nga+akeun seleksi kalawan gemet, ka calon anggota Komisi Pen+iaran (ndonesia daerah KP(* Jawa Barat, ku cara nga+ak institusi paguron luhur ka+aning >NP6*. $T?:15:05:@?@?1% IDPRD Ja6a "arat akan terus men,adakan seleksi den,an ketat/ kepada 8al-n an,,-ta K-misi Pen+iaran Ind-nesia daerah KPID Ja6a "arat/ den,an 8ara men,ajak institusi per,uruan tin,,i seperti UNPAD*J 43* *atangna bulan puasa teu ieuh pada ngabag!akeun ku sakumna umat (slam di Bandung, ku ngaliwatan rupaning kagiatan. $T?1"51:5:@?4?1%

!5$

IDatan,n+a &ulan puasa tak pelak disam&ut -leh setiap umat Islam di "andun,/ den,an mele6ati &er&a,ai ke,iatan*J 3#* Pemkot Bandung geus nga+akeun sawatara tar!kah diantarana, ku cara ngawujudkeun Bandung minangka kota bermartabat. $T?1=5:"5:@?@?=% IPemk-t "andun, sudah men,upa+akan &e&erapa usaha diantaran+a/ den,an 8ara me6ujudkan "andun, se&a,ai k-ta &ermarta&at*J 3!* Pemda Kabupaten 8irebon baris ngalaksanakeun gerakan serentak pemberantasan sarang n+amuk, ku cara ngajak ka mas+arakat pikeun ngungkulan mahabuna !ta sasalad, malar henteu sumebar kamana5mana. $T?1@5:"5:@?1?=% IPemda Ka&upaten ;ire&-n akan melaksanakan ,erakan serentak pem&erantasan saran, n+amuk/ den,an 8ara men,ajak kepada mas+arakat untuk men8e,ah 6a&ah itu/ a,at tidak men+e&ar kemana2mana*J :>* Pengda Perpani geus tatahar dina n+ahareupan Kejurnas Panahan /::4, ku cara ngumpulkeun sakab!h atlit panah nu sarua keur tatahar dina n+anghareupan PorproL ka51: di Karawang /::0. $B?145:=5:4?=?"% IPen,da Perpani harus &ersiap dalam men,hadapi Kejuarnas Panahan $##%/ den,an 8ara men,umpulkan semua atlit panah +an, sama untuk persiapan dalam men,hadapi P-rpr-v ke2!# di Kara6an, $##>*J :5* *ina enggoning mapag kongr!s pagu+uban pasundan nu ka5@: pangurus besar pagu+uban pasundan kudu bisa ngahontal kana udagan utamana n+a!ta ngaraharjakeun masarakat ku cara numpes kabodoan katut numpes kamasakatan. $B?/15:=5:4?0?1% IDalam persiapan men+am&ut k-n,res pa,u+u&an pasundan +an, ke2?# pen,urus &esar pa,u+u&an pasundan harus &isa men8apai terhadap tar,et utaman+a +aitu mensejahterakan mas+arakat/ den,an 8ara menumpas ke&-d-han termasuk menumpas kemiskinan*J :4* Pengurus cabang Cederasi Panjat Tebing (ndonesia Kota Bandung n+eleksi deui atl!tna, ku cara nga+akeun sirkuit panjat tebing nu kadua di papan panjat Mapak 6lam >npas. $B?175:=5:4?7?"% IPen,urus 8a&an, Federasi Panjat (e&in, Ind-nesia K-ta "andun, men+eleksi kem&ali atlitn+a/ den,an 8ara men,adakan sirkuit panjat te&in, +an, kedua di papan panjat Mapak Alam Unpas*J :3* Feus sakuduna pamar!ntah propinsi miros!a ka nu tanpa daksa ku cara n+ieun Perda husus nu bisa nangta+ungan, ngarah ta+a sikep nu b!da pikeun nu tanpa daksa. $B?/15:=5:4?0?4%

!5:

ISudah seharusn+a pemerintah pr-pinsi mem&eri perhatian kepada +an, 8a8at/ den,an 8ara mem&uat Perda husus +an, &isa melindun,i/ supa+a tidak ada sikap +an, &er&eda untuk +an, 8a8at*J ?#* Tina pamariksaan Pulisi 6d! mat!ni korban, ku cara narok korban kana sirahna mangkali5kali sarta ninggalkeun korban nu keur sakarat cara kana naon ba!. $B?/"5:=5:"?@?2% IDari pemeriksaan P-lisi Ade mem&unuh k-r&an/ den,an 8ara mem&a8-k k-r&an pada kepalan+a &erkali2kali/ serta menin,,alkan k-r&an +an, sedan, sekarat seperti terhadapa apa saja*J K,!#t&t)e! Pe!"e!%al& Pele#a0a! S)/*e N;FN S)/*e #e/a"a& 0e!"e!%al& !$ Tapi pokna, kulawarga pasien malah nolak diubaran di ,S>* Majala+a sarta milih dibawa ka ,S;S. $T?:@5:"?:@?"?@% I(api katan+a/ keluar,a pasien malah men-lak dira6at di RSUD Majala+a serta memilih di&a6a ke RS SJ

!: ,umah Sakit >mum *aerah ,S>* Majala+a ngabantah berita nu n+ebutkeun pajah !ta ,S>* nolak atawa teu malir! pasien demam berdarah. $T?:@5:"5 :@?"?1% IRumah Sakit Umum Daerah RSUD Majala+a mem&antah &erita +an, men+e&utkan &ah6a RSUD itu men-lak atau tidak peduli pasien demam &erdarahJ

!? -omba katangkasan *omba lain ngan sakadar silaturahmi para peternak nu miara *omba, tapi og! mangrupa ihtiar pikeun ngarumat buda+a nu og! ngaronjatkeun kapariwisataan di Jawa Barat. $T?:@5:"5:@?2?2%

!5?

IL-m&a ketan,kasan kam&in, &ukan han+a sekedar silaturahmi para peternak +an, memelihara kam&in,/ tapi ju,a merupakan usaha untuk melestarikan &uda+a +an, ju,a mend-n,krak kepari6isataan di Ja6a "aratJ

!% (eu mah *omba t!h sina n!mbongkeun momon!sna, tepi ka kaciri tatangtungna jeung tandangna nu gagah. $T?:@5:"5:@?2?@% IKam&in, ini harus memperlihatkan kele&ihann+a/ sampai terlihat pera6akan dan ke&eraniann+a +an, ,a,ahJ

!> Tandukna nu jangk!rak tur kuat beuki n!mbongkeun kagagahana, tepi ka t!mbong kacida b!dana jeung *omba s!j!n. $T?:@5:"5:@?2?=% I(andukn+a +an, panjan, dan kuat tam&ah memperlihatkan ke,a,ahann+a/ sampai terlihat &edan+a den,an kam&in, +an, lainJ

!5 Kta la+on (+an kakara bisa nepi ka Kamp PT 6ntam kira wanci tabuh tujuh peuting, sarta langsung dianteurkeun ka ,umah Sakit 6ntam pikeun ditopsi. $T?:45:"5:@?@?4% IJena9ah I+an itu &aru &isa sampai ke P( Antam kira2kira pukul tujuh malam/ serta lan,sun, diantarkan ke Rumah Sakit Antam untuk di -t-psi*J

!5%

!4 Kta upa+a n+ucud jeung maluruh po! kamari kapaksa dieureunkeun pikeun n+ingkahan hal5hal nu teu dipiharep, sarta baris diteruskeun deui dina poe isuk. $T?:45:"5:@?@?2% IUpa+a untuk men+isir dan men8ari hari kemarin terpaksa dihentikan untuk men,hindari hal2hal +an, tidak diharapkan/ serta akan dilanjutkan la,i es-k hari*J

!3 Mas+arakat laju babarengan ngadahar !ta olahan, sanggeus sam!m!hna ngalaksanakeun du)a babarengan di imah tua adat Kampung 8ilondang nu geus boga umur ratusan taun. $T?:25:"5:@?7?4% IMas+arakat &ersama2sama memakan -lahan itu/ setelah se&elumn+a melaksanakan d-Ja &ersama di rumah tua adat Kampun, ;il-ndan, +an, sudah mempun+ai umur ratusan tahun*J

$# (dris +akin +!n ijaBah Sahid puguh palsu sarta sa+aga pikeun n!mbongkeun bukti. $T?:25:"5:@?1?4% IIdris +akin &ah6a ija9ah Sahid pasti palsu/ dan siap untuk memperlihatkan &ukti*J

$! Jengl!ngan Pro esor *oktor Kustejo !stu minangka igur pajoang guru jeung hiji kolot nu disiplin sarta konsisten kana pa!lmuan, najan bari loba lalanegnana. $T?:25:"5:@?=?/%

!5>

IS-s-k Pr-.es-r D-kt-r Kustej- merupakan .i,ur pejua, ,uru dan se-ran, -ran, tua +an, disiplin serta k-nsisten dalam keilmuan/ 6alau sam&il &an+ak rintan,ann+aJ

$$ Balukarna, buku pangajaran sam!m!hna geus teu bisa diwariskeun ka siswa sapandeurieuna, nepi ka kapaksa kudu dijual ka tukang loak dina harga nu murah. $T?:25:"5:@?0?7% IAki&atn+a/ &uku pelajaran se&elumn+a sudah tidak &isa di6ariskan ke sis6a setelahn+a/ sampai terpaksa harus dijual ke tukan, l-ak den,an har,a +an, murah*J

$: Sapo! m!m!h kampan+eu, 2& parte# pulitik -eung &2 calon )P) n!mbongkeun rasa duduluran, ku cara nga+akeun pawai seni simpatik jeung kampan+eu damai. $T?1:5:"5:@?@?/% ISehari se&elum kampan+eu/ $? partai p-litik dan ?$ 8al-n DPD memperlihatkan rasa persaudaraan/ den,an 8ara men,adakan pa6ai seni simpatik dan kampan+eu damaiJ $? Pikeun nu can dalaptar, masih k!n!h a+a waktu pikeun pemilu, ku cara m!nta kartu suara sam!m!hna. $T?1:5:"5:@?0?2% IUntuk +an, &elum da.tar/ masih ada 6aktu untuk pemilu/ den,an 8ara meminta kartu suara se&elumn+a*J $% Ku lantaran can a+a l!galitas ormal, ta organisasi non0struktural t!h can bisa hirup saperti nu diharepkeun. $T?1/5:"5:@?0?"% IKarena &elum ada le,alitas .-rmal/ -r,anisasi n-n2struktural itu &elum &isa hidup seperti +an, diharapkanJ $> Pemilu a#euna kalintang pentingna pikeun Bangsa (ndonesia, lantaran mangrupa jembatan emas pikeun ngahontal tatanan nagara demokrasi nu berkeadilan jeung beradab. $T?1/5:"5:@?"?@%

!55

9Pemilu sekaran, san,at pentin, untuk "an,sa Ind-nesia/ se&a& merupakan jem&atan emas untuk men,,apai tatanan ne,ara dem-krasi +an, &erkeadilan dan &erada&*J $5 Pemda Ka!upatn Cire!on baris ngalaksanakeun gerakan serentak pemberantasan sarang n+amuk, ku cara ngajak ka mas+arakat pikeun ngungkulan mahabuna !ta sasalad, malar henteu sumebar kamana5mana. $T?1@5 :"5:@?1?=% IPemda Ka&upaten ;ire&-n akan melaksanakan ,erakan serentak pem&erantasan saran, n+amuk/ den,an 8ara men,ajak kepada mas+arakat untuk men8e,ah 6a&ah itu/ a,at tidak men+e&ar kemana2mana*J $4 Siklus taunan nu nereka! taun ieu !stuning luar biasa, sarta narajang ka mas+arakat ti mimiti budak leutik nepi ka kolot. $T?1=5:"5:@?1?/% ISiklus tahunan +an, men+e&ar tahun ini san,at luar &iasa/ dan menerpa ke mas+arakat dari mulai anak2anak sampai -ran, tua*J $3 *ina !ta sawala, wakil atau pimpinan Parpol teu meunang ti hiji part!+, tapi kudu babarengan sababaraha partai pulitik. $T?1=5:"5:@?@?4% IDalam diskusi itu/ 6akil atau pimpinan Parp-l jan,an dari satu partai/ tapi harus &ersama2sama &e&erapa partai p-litikJ :# Sekertaris dewan -eung para kepala +'.", Leah narima !ta para siswa, sarta m!r! gambaran sabudeureun jengl!ngan panc!n !ta lembaga legeslati . $T?1=5:"5 :@?4?@% ISekertaris de6an dan para kepala "IRA/ Leah menerima para sis6a itu/ dan mem&erikan ,am&aran seputar tu,as lem&a,a le,eslati. itu*J :! )ian Lestari, orok umur tilu !ulan, hor!ng mibanda dua palawangan, tapi teu bogaeun anus. $T?1=5:"5:@?"?1% IDian Lestari/ &a+i umur ti,a &ulan/ tern+ata memiliki dua lu&an, kemaluan/ tapi tidak mempun+ai anus*J :$ Ku kituna Kadin harus en+a5en+a tatahar, sangkan bisa nandingan nagara s!j!n nu jadi sa!ngan di pasar b!bas. $T?1=5:"5:@?=?4% IAleh se&a& itu/ Kadin harus &enar2&enar &er&enah/ a,ar &isa menandin,i ne,ara lain +an, menjadi sain,an di pasar &e&as*J :: Sok sanajan masih k!n!h kat!mbong can pati dalit, tapi para pamilon katangen mikaresep kana !ta kaulinan.$T?1=5:"5:@?7?0% IDalaupun masih terlihat &elum &e,itu .asih/ tapi para peserta terlihat men+ukai terhadap permainan ituJ

!54

:? >pama surat suara elat katampana, bakal h!s! dina ngabagikeunana, lantaran keur KP> Kota Bandung wa! kudu netepan saeutikna tujuh juta surat suara. $T?1=5:"5:@?"?0% IJika surat suara telat diterima/ akan susah dalam mem&a,ikann+a/ se&a& untuk KPU K-ta "andun, saja harus memenuhi sedikitn+a tujuh juta surat suara*J :% *i wewengkon 6stana 6n+ar PKL masih k!n!h kat!mbong rempeg, nepi ka ngaganggu kana kagiatan patalimarga jeung mas+arakat nu balawiri. $T?1=5:"5 :@?@?0% IDi daerah Astana An+ar PKL masih saja terlihat penuh sesak/ sampai den,an men,,an,,u terhadap ke,iatan umum dan mas+arakat di sekitarn+a*J :> Pemkot +andung geus nga+akeun sawatara tar!kah diantarana, ku cara ngawujudkeun Bandung minangka kota bermartabat. $T?1=5:"5:@?@?=% IPemk-t "andun, sudah men,upa+akan &e&erapa usaha diantaran+a/ den,an 8ara me6ujudkan "andun, se&a,ai k-ta &ermarta&at*J :5 Kiwari pihak KPU *a!ar ngarasa rinrang lamun datangna surat suara ngaleuwihan wates anu ditangtukeun, lantaran pikeun ngalipet surat suara anu jumlahna 1:: juta leuwih perlu waktu. $T?175:"5:@?:@?4% ISekaran, pihak KPU Ja&ar merasa &im&an,/ jika datan,n+a surat suara mele&ihi &atas +an, ditetapkan/ se&a& untuk melipat surat suara +an, jumlahn+a !## juta le&ih perlu 6aktu*J :4 Sanajan geus umur 1= tahun, 'nsan0insan T9.' sadar +!n tar!kah anu dilakukeun salila ieu masih k!n!h tacan n+ugemakeun komponen mas+arakat. $T?115:@5:@?4?/% IDalaupun sudah &erumur !5 tahun/ Insan2insan (<RI sadar &ah6a usaha +an, dilakukan selama ini masih &elum mem&aha,iakan k-mp-nen mas+arakat*J :3 Feus 1= taun :orum :ilm +andung teu eureun5eureun ngaj!n, sarta ngaleler panghargaan kana ilm, sinetron sarta nara ilm. $T?1/5:@5:@?"?/% ISudah !5 taun F-rum Film "andun, tidak henti2hentin+a men,har,ai/ dan mem&erikan pen,har,aan terhadap .ilm/ sinetr-n/ dan nara .ilm*J ?# /as#arakat nu mangkuk di din#a ngarasa prihatin, sarta miharep sakur nu a+a patalina buru5buru memeres Basisir -abuan. $T?1/5:@5:@?4?=% IMas+arakat +an, tin,,al di sana merasa prihatin/ serta &erharap setiap +an, ada san,kut pautn+a se8epatn+a mem&enahi "asisir La&uan*J

!53

?!

ta pamahing kana arak5arakan dina kampan+eu, tangtu ba! kudu dirojong ku sar!r!a, lamun henteu inggis ngabalukarkeun hal anu teu dipiharep, atawa ngaganggu kana kagiatan mas+arakat. $T?1/5:@5:@?7?0% ILaran,an terhadap arak2arakan dalam kampan+e/ tentu saja harus didukun, -leh semuan+a/ jika tidak kha6atir menim&ulkan hal +an, tidak diharapkan/ atau men,,an,,u terhadap ke,iatan mas+arakat*J

?$ 8euk warga didin+a, kampan#eu a#euna t!h teu ram! tapi kawilang tartib dibandingkeun jeung kampan+eu lima taun katukang mah. $T?1/5:@5:@?/?4% IMenurut 6ar,a disitu/ kampan+e sekaran, tidak ramai/ tapi 8ukup terti& di&andin,kan den,an kampan+e lima tahun ke &elakan,*J ?: :ilm, sintron -eung nara ;ilm nu asup nominasi t!h henteu ngan alus atawa gor!ngna dina ngagarapna, tapi og! diaj!n misi nu ditetepkeun ka mas+arakat upamana moral jeung atikan. $T?1/5:@5:@?"?4% IFilm/ sinetr-n/ dan nara .ilm +an, termasuk n-minasi tidak han+a &a,us atau &urukn+a dalam men,,arap/ tapi ju,a dihar,ai misi +an, ditetapkan ke mas+arakat/ upaman+a m-ral dan atikan*J ?? Perguruan pusat olah raga !ela diri -eung tarung dara-at, henteu ba! ngupa+akeun n+itak atlit nu tangguh tapi og! bisa meuseuh watek pribadi sangkan mibanda moral nu luhung aj!na. $T?1/5:@5:@?0?1% IPer,uruan pusat -lah ra,a &ela diri dan tarun, darajat/ tidak han+a men,upa+akan melahirkan atlit +an, tan,,uh/ tapi ju,a &isa mem&uat 6atak pri&adi/ supa+a memiliki m-ral +an, luhur nilain+a*J ?% ;anjakalna !asisir di Kacamatan La!uan, masih k!n!h can dir!r!t ku nu boga modal atawa inLestor, ku kituna can bisa ngahasilkeun nanaon pikeun daerah. $T?1/5:@5:@?4?/% ISa+an,n+a pantai di Ke8amatan La&uan/ masih saja &elum dilirik -leh +an, pun+a m-dal atau invest-r/ -leh se&a& itu &elum &isa men,hasilkan apa2apa untuk daerah*J ?> Pamarntah geus ng!mbarkeun waragad pikeun ngubaran jeung ngarawat pas!n demam berdarah, ku cara m!r! bantuan ka sakumna rumah sakit. $T?1/5:@5 :@?1?/% IPemerintah sudah men,un,umkan &ia+a untuk men+em&uhkan dan mera6at pasien demam &erdarah/ den,an 8ara mem&erikan &antuan kepada setiap rumah sakit*J ?5 Ku lantaran masih k!n!h didata ku KP> Kabupaten Kota, -umlah total nu akurat tacan bisa dicindekkeun. $T?:@5:45:@?1?"% ISe&a& masih didata -leh KPU Ka&upaten K-ta/ jumlah t-tal +an, akurat &elem &isa disimpulkan*J

!4#

?4 Kapolrs +andung AK+P Kamil .a<ak n+ebutkeun, la+anan S(M t!h lain keur warga di wila+ah nu deukeut ka kantor Pols!k tapi keur mas+arakat di sakuliah Kabupat!n Bandung. $T?"15:45:4?"?4% IKap-lres "andun, AK"P Kamil Ra9ak men+e&utkan/ la+anan SIM &ukan han+a untuk 6ar,a di 6ila+ah +an, dekat ke kant-r P-lsek/ tapi untuk mas+arakat di sekitar Ka&upaten "andun,*J ?3 )P.) *awa +arat bakal terus nga+akeun seleksi kalawan gemet, ka calon anggota Komisi Pen+iaran (ndonesia daerah KP(* Jawa Barat, ku cara nga+ak institusi paguron luhur ka+aning >NP6*. $T?:15:05:@?@?1% IDPRD Ja6a "arat akan terus men,adakan seleksi den,an ketat/ kepada 8al-n an,,-ta K-misi Pen+iaran Ind-nesia daerah KPID Ja6a "arat/ den,an 8ara men,ajak institusi per,uruan tin,,i seperti UNPAD*J %# Sanggeus dibal!nan deui, singhor!ng -umlah nu !oga hak pilih t!h nambahan kira5kira /4: rebu. $T?:45:05:@?"?/% ISetelah diulan,i la,i/ tern+ata jumlah +an, pun+a hak pilih &ertam&ah kira2 kira $%# ri&u*J %! *umlah pemilih di Kota +andung dina Pemilu Presiden /::@ tanggal 4 Juli bakal nambahan kira5kira /4: rebu, lantaran nambahan kira5kira 1: pemilih di unggal TPS. $T?:45:05:@?"?1% IJumlah pemilih di K-ta "andun, dalam Pemilu Presiden $##? tan,,al % Juli akan &ertam&ah kira2kira $%# ri&u/ se&a& &ertam&ah kira2kira !# pemilih pada setiap (PS*J %$ Presidn nu kapilih engk kudu en+a5en+a tigin kana jangji nu ditepikeun waktu kampan+eu, tepi ka bisa ngahudangkeun deui bangsa (ndonesia sarta mampuh ngangkat deui citra (ndonesia di dun+a internasional. $T?125:05:@ IPresiden +an, terpilih nanti harus &enar2&enar menempati janji +an, disampaikan 6aktu kampan+e/ sampai &isa mem&an,unkan la,i &an,sa Ind-nesia/ serta mampuh men,an,kat la,i 8itra Ind-nesia di dunia internasi-nal*J %: Putri Cilawu jadi juara, sanggeus meunang "51 ngalawaan Kecamatan Ban+uresmi. $T?1"5:75:@?7?1:% IPutri ;ila6u jadi juara/ setelah menan, :2! mela6an Ke8amatan "an+uresmi*J %? +antuan ti +apusda t!h lain ukur mangrupa buku, tapi og! mangrupa kagiatan ngabina prak5prakan ngokolakeun pabukon. $T?175:25:@?0?=% I"antuan dari "apusda &ukan han+a &erupa &uku/ tapi ju,a &erupa ke,iatan mem&ina 8ara28ara meman.aatkan tempatJ

!4!

%% *anget ieu (uriana keur a+a di 8ali ornia56m!rika Serikat, sarta kakara bisa mulang deui dina bulan 6gustus nu bakal datang. $B?:15:=5:4?1?/% ISekaran, ini Nuriana sedan, &erada di ;ali.-rnia2Amerika Serikat/ dan &aru &isa pulan, la,i dalam &ulan A,ustus +an, akan datan,*J %> <aktu ditan+a naha !ta sakitan an+ar t!h ti !ks!kuti atawa l!gislati , *usu; ukur n!t!lakeun bakal nguniang sanggeus a+a hasil tina !Laluasi. $B?:15:=5:4?4?2% IKetika ditan+a apakah tersan,ka &aru itu dari eksekuti. atau le,eslati./ Jusu. han+a men+atakan akan menja6a& setelah ada hasil dari evaluasi*J %5 Persi! rema-a kolompok umur $6 juara di tingkat Jawa Barat, sabada ng!l!hkeun Persipasi Kota Bekasi / # : dina part!+ inal anu digelar di stadion Purnawarman5Purwakarta kamari sor!. $B?:15:=5:4?7?1% IPersi& remaja kel-mp-k umur !% juara di tin,kat Ja6a "arat/ setelah men,alahkan Persipasi K-ta "ekasi $2# dalam partai .inal +an, di,elar di stadi-n Purna6arman2Per6akarta kemarin s-re*J %4 Sanggeus tinekanan n+angking hasil >jian NasionalO>N, lulusan S/U taun ieu kudu tatan5tatan geusan n+anghareupan SPMB boh isik boh m!ntalna. $B?:/5:=5 :4?=?/% ISetelah &erhasih mendapatkan hasil Ujian Nasi-nal2UN/ lulusan SMU tahun ini harus siap sedia untuk men,hadapi SPM"/ &aik .isik maupun mentaln+a*J %3 Sakur nu milu SP/+ diwajibkeun mak! pak!an nu sopan, sapatu, sarta teu meunang mak! sendal capit. $B?:@5:=5:4?7?0% ISetiap +an, men,ikuti SPM" di6aji&kan memakai pakaian +an, s-pan/ sepatu/ dan tidak &-leh memakai sandal jepit*J ># )itutupna -alan t!h a+a patalina jeung rarancang pangwangunan TPPS tapi teu matak nagiwurkeun sakur PK-. $B?:@5:=5:4?"?4% IDitutupn+a jalan ada san,kutpautn+a den,an ren8ana pem&an,unan (PPS/ tapi tidak mem&uat panikn+a setiap PKL*J >! 6+a og! nu kukurilingan neangan SP+U nu a+a k!n!h pr!miumna, sanajan kudu nganta+ lila. $B?:@5:=5:4?0?/% IAda ju,a +an, &erputar2putar men8ari SP"U +an, masih ada premiumn+a/ 6alaupun harus men,antri lama*J >$ Malah salah sahiji SP+U nu pernahna di Jalan *ago5Bandung ti peuting k!n!h geus tutup, alatan tacan narima kiriman ti pertamina. $B?:@5:=5:4?4?/% IMalah salah satu SP"U +an, letakn+a di Jalan Da,-2"andun, sejak malam sudah tutup/ karena &elum menerima kiriman dari Pertamina*J

!4$

>: (u tilu !akal calon t!h kahareupna bakal diLeri ikasi, sarta dia+ak deui ngaliwatan mekanisme partai. $B?:45:=5:4?"?/% IEan, ti,a -ran, 8al-n itu kedepann+a akan diveri.ikasi/ dan disarin, la,i mele6ati mekanisme partai*J >? Nurutkeun Padi Srimul+ad,i ka!h g bakal diLeri ikasi ngaliwatan mekanisme internal partai, tulu+ ditetepkeun ku dewan pingpinan pusat. $B?:45:=5:4?0?2% IMenurut Eadi Srimul+adi semua ju,a akan diverivikasi mele6ati mekanisme internal partai/ lalu ditetapkan -leh de6an pimpinan pusat*J >% Tabuh 11 beurang kiriman ti Pertamina teu burung datang, tapi lobana r!bu l!ter. $B?:45:=5:4?"?7% IPukul !! sian, kiriman dari pertamina tidak kunjun, datan,/ tapi &an+akn+a !> ri&u liter*J 10

>> <aktu ditan+a ngeunaan keran domokratisasi di lingkungan kampusna, pihakna ng!c!skeun siap pikeun nga+akeun dialog jeung sakumna !lemen sarta ciLitas akademika >P( pikeun ngawujudkeun >P( nu maju dina mangsa nu bakal datang. $B?:45:=5:4?=?=% IDaktu ditan+a men,enai keran dem-kratisasi di lin,kun,an kampusn+a/ pihakn+a mene,askan siap untuk men,adakan dial-, den,an setiap elemen serta 8ivitas akademika UPI untuk me6ujudkan UPI +an, maju dalam masa +an, akan datan,*J >5 'katan )okter Anak 'ndonsia miboga targ!t, sangkan bisa ngurangan jumlah orok nu tilar dun+a di (ndon!sia. $B?:45:=5:4?7?7% IIkatan D-kter Anak Ind-nesia mempun+ai tar,et/ a,ar &isa men,uran,i jumlah &a+i +an, menin,,al di Ind-nesia*J >4 Sakola nu siswana teu lulus og! kapangaruhan, sabab kudu ngajar deui ka siswa !ta balukarna jumlah atawa kuota siswa an+ar jadi ngurangan. $B?:45:=5 :4?2?1:% ISek-lah +an, sis6an+a tidak lulus ju,a terpen,aruh/ se&a& harus men,ajar kem&ali sis6a itu/ aki&at+a jumlah atau ku-ta sis6a &aru jadi &erkuran,*J >3 /asarakat miharep anta+an panjang di hareupeun SPB> teu katutulu+an, sabab jadi rereged sarta n+ongca+ waktu katut pakasabanana. $B?:45:=5:4?@?"% IMas+arakat &erharap antrian panjan, di depan SP"U tidak &erlanjut/ se&a& menjadi masalah serta mem&uan, 6aktu dan ke,iatann+a*J 5# 6+euna 'ndonesia lain ukur tempat transit narkoba, tapi geus jadi produs!n nu bisa n+ieun 4: r!bu p!l ekstasi. $B?:05:=5:4?"?4%

!4:

ISekaran, Ind-nesia &ukan han+a tempat transit nark-&a/ tapi sudah menjadi pr-dusen +an, &isa mem&uat %# ri&u pil ekstasi*J 5! 6latan sampor!t waragad, kolotna leuwih milih ngarawat S+i a diimah. $B?:05 :=5:4?/?4% IKarena kesulitan ek-n-mi/ -ran, tua le&ih memillih mera6at S+i.a di rumah*I 5$ -olobana maranhna teu dara!keun asup deui sakola, sanajan a+a jaminan ti pamar!ntah keur sakola gratis. $B?:05:=5:4?1?/% IKe&an+akan mereka tidak mau masuk kem&ali ke sek-lah/ 6alaupun ada jaminan dari pemerintah untuk sek-lah ,ratis*J 5: *a!rah nu ngabogaan basisir t!h ku komunitas pama+ang jeung patani tambakna mah masih ngagunakeun teknologi nu konLensional nu ngabalukarkeun !eu!eunanganana kurang kompetiti atawa saeutik ba!. $B?:=5:=5:4?2?4% IDaerah +an, mempun+ai pantai itu -leh k-munitas nela+an dan peternak tam&akn+a masih men,,unakan tekn-l-,i +an, k-nvensi-nal +an, men+e&a&kan hasil tan,kapann+a kuran, k-mpetiti. atau sedikit saja*J 5? "!sitas henteu wungkul mangaruhan sacara isik, tapi og! mangaruhan kana psikososial barudak. $B?:=5:=5:4?1?=% IA&esitas tidak han+a mempen,aruhi se8ara .isik/ tapi ju,a mempen,aruhi terhadap psik-s-sial anak2anak*J 5% Sabada ditalungtik, ),A -eung A.A magrupa kandungan nu ngarojong diwangunna (M t!a. $B?:=5:=5:4?"?4% ISetelah diteliti/ D A dan ARA merupakan kandun,an +an, mem&antu di&an,unn+a IO*J 5> Nurutkeun dedi !ta rarancang t!h pikeun narQkahan, sangkan Cire!on henteu wungkul jadi kota transit, tapi og! jadi kota tujuan wisata.$B?:75:=5:4?@?/% 9Menurut Dedi ren8ana itu untuk men,usahakan/ supa+a ;ire&-n tidak han+a menjadi k-ta transit/ tapi ju,a k-ta tujuan 6isata*J 55 Priana negeskeun pihakna moal kum!ok m!m!h dipacok, sarta baris terus nga+akeun operasi panartiban di wewengkon Kota Bandung bari henteu kauger ku waktu. $B?:75:=5:4?4?2% IPriana mene,askan pihakn+a tidak akan takut/ dan akan terus men,adakan -perasi penerti&an di 6e6en,k-n K-ta "andun, sam&il tidak ter&atas 6aktu*J 54 Saka!h calon ti *awa +arat baris diinditkeun dina bulan *esember, sam!m!h magang di Jepang salila " taun. $B?:75:=5:4?7?4%

!4?

ISemua 8al-n dari Ja6a "arat akan se,era di&eran,katkan pada &ulan Desem&er/ se&elum ma,an, di Jepan, selama : tahun*J 53 -ain ngan ukur STM, lulusan SLTA diploma -eung strata hi-i og!, lamun geus n+umponan pras+arat administrati bisa milu magang ka Jepang. $B?:75:=5 :4?7?2% I"ukan han+a sekedar S(M/ lulusan SL(A/ dipl-ma/ dan strata satu ju,a/ jika sudah memenuhi pras+arat administrati. dapat ikut ma,an, ke Jepan,*J 4# ta supa t!h diasakan ku warga nu meuli kaasup pamajikan margana sorangan, tulu+ didalahar.$B?:25:=5:4?1?1:% IJamur itu dimasak -leh 6ar,a +an, mem&eli termasuk isterin+a sendiri/ lalu dimakan*J

4! 6+euna &% urang ngarandapan sebel jeung lieur di -imbangan Farut, sabada ngadahar supa. $B?:25:=5:4?1?@% ISekaran, ?> -ran, men,alami mual dan pusin, di Lima&an,an Carut/ setelah memakan Jamur*J 4$ Sabada diresmikeun, ta 1aksin t!h geus dilarapkeun di @ proLinsi n+a!ta Jawa Timur, Pog+akarta, Bangka Belitung, jeung Nusa Tenggara Barat. $B?:25:=5 :4?7?@% ISetelah diresmikan/ vaksin itu sudah dise&arkan di ? pr-vinsi/ +aitu Ja6a (imur/ E-,+akarta/ "an,ka "elitun,/ dan Nusa (en,,ara "arat*J 4: -ili ng!c!skeun n#ieun desain sorangan pamohalan bisa disorang, sabab baris m!akkeun b!a+a produksi nu leuwih loba. $B?:25:=5:4?=?1"% ILili mene,askan mem&uat desain sendiri tidak mun,kin &isa dilakukan/ se&a& akan men,ha&iskan &ia+a pr-duksi +an, le&ih &an+ak*J 4? Salila ieu a+a undang5undang nomer /0 taun /::: ngeunaan Peradilan ;6M, tapi dina ta undang0undang t!h teu teges ngatur, atawa n+ebutkeun ngeunaan harti kajahatan perang katut sangsina.$B?1/5:=5:4?@?4% ISelama ini ada undan,2undan, n-m-r $> tahun $### men,enai Peradilan AM/ tetapi dalam undan,2undan, itu tidak te,as men,atur/ atau men+e&utkan men,enai arti kejahatan peran, termasuk san,sin+a*J 4% Ngaliwatan gerakan Pramuka para anggotana lain ukur diwanohkeun jeung alam b!bas, tapi og! bisa diajar kumaha ngabina persatuan jeung kakompakan dina n+anghareupan sakur pasualan. $B?1/5:=5:4?0?0% IMele6ati ,erakan Pramuka para an,,-tan+a tidak han+a diperkenalkan den,an alam &e&as/ tapi ju,a &isa &elajar &a,aimana mem&ina persatuan dan kek-mpakan dalam men,hadapi setiap pers-alan*J

!4%

4> Kasadar masarakat (ndon!sia kana kas!hatan geus kat!mbong tina lobana masarakat nu daratang ka rumah sakit keur tatamba atawa mariksa kas!hatanana. $B?1"5:=5:4?7?@% IKesadaram mas+arakat Ind-nesia akan kesehatan sudah terlihat dari &an+akn+a mas+arakat +an, datan, ke rumah sakit untuk &er-&at atau memeriksa kesehatann+a*J 45 Ka hareupna Persi! kudu jadi pamar!ntah sepak bola di Bandung, sarta nangta+ungan kana saban kompetisi di luar Persib.$B?1"5:=5:4?0?1:% IKedepann+a Persi& harus menjadi pemerintah sepak &-la di "andun,/ serta mendukun, terhadap setiap k-mpetisi di luar Persi&*J 44 Ku cara ngirit listrik, pihak PL( baris ngamalirkeun beban nu leuwih ka masarakat nu tacan boga listrik. $B?1"5:=5:4?/?=% IDen,an 8ara men,irit listrik/ pihak PLN akan men,alirkan &e&an +an, le&ih ke mas+arakat +an, &elum mempun+ai listrik*J 43 Tapi waktu dikon irmasi ku wartawan, (uriana teu da!k m!r! katerangan naha patal!kan naon ba! nu diaasongkeun ku tim pen+idik t!h. $B?1@5:=5:4?0?7% I(api/ se6aktu dik-n.irmasi -leh 6arta6an/ Nuriana tidak mau mem&erikan keteran,an tentan, pertan+aan apa saja +an, dias-n,kan -leh tim pen+idik*J 3# <aktu r!k ninggalkeun rohanngan lant! " Kejati Jabar pikeun ngalaksanakeun Jum)aahan, (uriana nembrakkeun a+a /4 patal!kan nu diasongkeun ku tim pen+idik ka dirina. $B?145:=5:4?@?@% IDaktu akan menin,,alkan ruan,an lantai : Kejati Ja&ar untuk melaksanakan JumJatan/ Nuriana men,atakan ada $% pertan+aan +an, dias-n,kan -leh tin pen+idik kepada dirin+a*J 3! <aktu ditan+a ngaeunaan kamungkinan a+ana tersangka an+ar dina ieu kasus, nurutkeun ;olius, dirina tacan narima laporan ti tim pen+idik sarta masih nungguan eLaluasi pamariksaan Nuriana. $B?145:=5:4?@?7% IDaktu ditan+a men,enai kemun,kinan adan+a tersan,ka &aru dalam kasus ini/ menurut -lius/ dirin+a &elum menerima lap-ran tim pen+idik serta masih menun,,u evaluasi pemeriksaan Nuriana*J 3$ 'gun .uhi#at ti pers nu munggaran ka hareup ngedalkeun bakal leuwih nembrak ka d!wan, lamun manggih rereged di masarakat. $B?145:=5:4?4?4% II,un Ruhi+at dari pers +an, pertama kedepan men+atakan akan le&ih ter&uka kepda de6an/ jika menemukan permasalahan di mas+arakat*J 3: -amun po! ieu tacan r!ngs!, ged! kamungkinan pamariksaan (uriana baris ditulu+keun dina po! Sen!n nu bakal datang. $B?145:=5:4?@?1:%

!4>

IJika hari ini &elum selesai/ &esar kemun,kinan pemeriksaan Nuriana akan dilanjutkan pada hari Senin +an, akan datan,*J 3? UK/ kudu leuwih inoLati jeung kompetiti , sangkan bisa tetep ngawasa pasar pikeun n+anghareupan pasar terbuka 6sia Pasi ik /:1:. $B?145:=5:4?"?/% IUKM harus le&ih in-vati. dan k-mpetiti./ supa+a &isa tetap men,usasai pasar untuk men,hadapi pasar ter&uka Asia Pasi.ik $#!#*J 3% Pengda Perpani geus tatahar dina n+ahareupan Kejurnas Panahan /::4, ku cara ngumpulkeun sakab!h atlit panah nu sarua keur tatahar dina n+anghareupan PorproL ka51: di Karawang /::0. $B?145:=5:4?=?"% IPen,da Perpani harus &ersiap dalam men,hadapi Kejuarnas Panahan $##%/ den,an 8ara men,umpulkan semua atlit panah +an, sama untuk persiapan dalam men,hadapi P-rpr-v ke2!# di Kara6an, $##>*J 3> )irina sok n+ieun laporan pertanggungjawaban, saban narima atawa ngaluarkeun waragad nu dibutuhkeun ku sakola. $B?105:=5:4?1?/% IDirin+a selalu mem&uat lap-ran pertan,,un,ja6a&an/ setiap menerima atau men,eluarkan &ia+a +an, di&utuhkan -leh sek-lah*J 35 ta keluarga t!h meredih dihampangkeun ma+arna atawa meredih dibebaskan ba! tina sagala bia+a. $B?105:=5:4?1?7% IKeluar,a itu mem-h-n dirin,ankan mem&a+ar atau mem-h-n di&e&askan saja dari se,ala &ia+a*J

34 Ketua komite S/K (egeri & +andung Tatang )imi-ati ngarasa kag!t, sanggeus nit!nan berita dina salah sahiji kalawarta nu n+ebutkeun dirina ngagasab waragad bantuan ti pamar!ntah. $B?105:=5:4?2?"% IKetua k-mite SMK Ne,eri ? "andun, (atan, Dimijati merasa ka,et/ setelah melihat &erita dalam salah satu &erita &erkala +an, men+e&utkan dirin+a men,k-rupsi dana &antuan dari pemerintah*J 33 *itilik tina 6ngka (ndeks Pembangunan Manusia atawa (PM, 'ndonesia kaasup bangsa nu pangh!ngk!rna atawa n+icingan hambalan 111 tina 11= nagara. $B?175:=5:4?"?0% IDilihat dari An,ka Indeks Pem&an,unan Manusia atau IPM/ Ind-nesia termasuk &an,sa +an, ter&a6ah atau mendiami p-sisi !!! dari !!5 ne,ara*J !##Ti mimiti diadegkeun, Pasar Kosam!i geus sababaraha kali ganti pengembang. $B?175:=5:4?4?7% IDari mulai di&an,un/ Pasar K-sam&i sudah &e&erapa kali &er,anti pen,em&an,*J

!45

!#!6+euna kurang leuwih =>> tukang dagang nu n+!sa a+a kamungkinan bangkar, alatan ditinggalkeun ku nu mareuli. $B?175:=5:4?4?10% ISekaran, kuran, le&ih :## peda,an, +an, tersisa ada kemun,kinan &an,krut/ karena ditin,,alkan -leh +an, mem&eli*J !#$ ta 1irus anu ngabaha+akeun t!h gancang pisan ngabalukarkeun sesek nu parna, tepi ka ngabalukarkeun Pn!umonia akut. $B?175:=5:4?1?7% I<irus +an, mem&aha+akan itu 8epat sekali men+e&a&kan sesak na.as +an, parah/ sampai den,an men+e&a&kan Pnem-nia akut*J !#:Pengurus ca!ang :ederasi Pan-at Te!ing 'ndonesia Kota +andung n+eleksi deui atl!tna, ku cara nga+akeun sirkuit panjat tebing nu kadua di papan panjat Mapak 6lam >npas. $B?175:=5:4?7?"% IPen,urus 8a&an, Federasi Panjat (e&in, Ind-nesia K-ta "andun, men+eleksi kem&ali atlitn+a/ den,an 8ara men,adakan sirkuit panjat te&in, +an, kedua di papan panjat Mapak Alam Unpas*J !#?6+euna ta dua lalaki nu sapopona purah !u!uruh t!h, kapaksa kudu ngaringkuk di rohangan tahanan Mapols!kta ,egol sabada dicerek waktu r!k ngiderkeun !ta barang haram. $B?125:=5:4?=?/% ISekaran, kedua lelaki +an, sehari2harin+a &iasa menjadi &uruh itu/ terpaksa harus merin,kuk di ruan, tahanan Map-lsekta Re,-l setelah di8iduk 6aktu akan men,edarkan &aran, haram itu*J !#%Sabada ngaliwatan sel!ksi ku *P,* Kabupat!n Bandung, antukna kapilih anggota panitia pengawas Pilkada Ka!upatn +andung. $B?125:=5:4?0?@% ISetelah mele6ati seleksi -leh DPRD Ka&upaten "andun,/ akhirn+a terpilih an,,-ta panitia pen,a6as Pilkada Ka&upaten "andun,*J !#>,i-i0hi-ina -alan anu nepungkeun Ciwid#0Sorang anu rempag tilu bulan katukang, kiwari ukur bisa dililiwatan sajalur. $B?125:=5:4?@?@% ISatu2satun+a jalan +an, mempertemukan ;i6ide+2S-rean, +an, am&ruk ti,a &ukan ke&elakan,/ sekaran, han+a &isa dile6ati satujalur*J !#56latan kagoda ku kauntungan duit dua puluh r!bu jeung ganja sapaket, Ana Sur#ana alias A!ah lima puluh hi-i taun bareng jeung babaturana Jajat nekad jadi tukang ngedarkeun ganja. $B?125:=5:4?4?1% IKarena ter,-da -leh keuntun,an uan, dua puluh ri&u dan sepaket ,anja/ Ana Sur+ana alias A&ah lima puluh satu tahun &ersama den,an temann+a Jajat nekat menjadi pen,edar ,anja*J !#4Sabada paceklik, harga !as di pasar a#euna kawilang stabil keneh pisan, sanajan ngaronjat saeutik. $B?/:5:=5:4?"?1%

!44

ISetelah pa8eklik/ har,a &eras di pasar sekaran, ter&ilan, masih san,at sta&il/ 6alaupun menin,kat sedikit*J !#3Sakitan kapaksa dit!mbak, alatan ngalawan waktu r!k diamankeun ku patugas. $B?/:5:=5:4?0?/% I(ersan,ka terpaksa ditem&ak/ karena mela6an 6aktu akan diamankan -leh petu,as*J !!#)ed alias A) =? taun kapaksa kudu nahan kan+eri, alatan dit!mbak ku patugas sabab ngalawan waktu r!k diamankeun. $B?/:5:=5:4?0?"% IDed alias AD :3 tahun terpaksa harus menahan sakit/ karena ditem&ak -leh petu,as/ se&a& mela6an 6aktu akan diamankan*J !!! ta -alan th baris dihad!an, ku cara dig!s!r 4 m!ter ka lebah pasir5keun nu tangtu bakal keuna kana lahan milik warga. $B?/:5:=5:4?@?2% IJalan itu akan diper&aiki/ den,an 8ara di,eser % meter ke atas +an, tentu akan men,enai lahan milik 6ar,a*J !!$*ina ieu operasi dicerek 40 urang pagaw! hiburan malam sarta 23 di antarana kaasup kategori wajib Kipem atawa mangrupa pendatang nu digaw! di Kota Bandung.$B?/15:=5:4?@?4% IDalam -perasi ini di8iduk %> -ran, pe,a6ai hi&uran malam serta $5 diantaran+a termsuk kate,-ri 6aji& Kipem atau merupakan pendatan, +an, &ekerja di K-ta "andun,*J !!:Komik Strip langka medal dina wangun buku, tapi biasana dipedalkeun dina hiji media, boh koran boh majalah.$B?/15:=5:4?"?=% IK-mik Strip jaran, ter&it dalam &entuk &uku/ tapi &iasan+a diter&itkan dalam satu media/ &aik k-ran maupun majalah*J !!?8ontona .utan Ke!on 4aru kelas satu +andung nu kuduna nampung =7: urang, a+euna pinuh ku tahanan jeung narapidana nu nepi ka / r!bu urang. $B?/15:=5:4?=?/% I;-nt-hn+a Rutan Ke&-n Daru kelas satu "andun, +an, harusn+a menampun, 54# -ran,/ sekaran, penuh -leh tahanan dan narapidana +an, sampai den,an dua ri&u -ran,*J !!%-amun dibandingkeun jeung nu s!j!nna, Komik Strip kawilang h!s! majuna. $B?/15:=5:4?"?7% IJika di&andin,kan den,an +an, lainn+a/ K-mik strip ter&ilan, susah majun+a*J !!>-amun ditilik ku urang a+euna, di sa!udeureun +andung -eung *awa +arat bisa disebut b!bas judi. $B?/15:=5:4?/?7%

!43

IJika dilihat -leh kita sekaran,/ di seluruh "andun, dan Ja6a "arat &isa dise&ut &e&as dari judi*J !!5Ku ruang gerak nu kawilang heureut, komik strip terus bajoang, sangkan bisa dipikalandep ku balar!a.$B?/15:=5:4?"?1@% IDen,an ruan, ,erak +an, ter&ilan, sempit/ k-mik strip &erjuan, terus a,ar &isa dinikmati -leh semua -ran,*J !!4*ina enggoning mapag kongr!s pagu+uban pasundan nu ka5@: pangurus !esar pagu#u!an pasundan kudu bisa ngahontal kana udagan utamana n+aQta ngaraharjakeun masarakat, ku cara numpes kabodoan katut numpes kamasakatan. $B?/15:=5:4?0?1% IDalam persiapan men+am&ut k-n,res pa,u+u&an pasundan +an, ke2?# pen,urus &esar pa,u+u&an pasundan harus &isa men8apai terhadap tar,et utaman+a +aitu mensejahterakan mas+arakat/ den,an 8ara menumpas ke&-d-han termasuk menumpas kemiskinan*J !!3Feus sakuduna pamarntah propinsi miros!a ka nu tanpa daksa, ku cara n+ieun Perda husus nu bisa nangta+ungan, ngarah ta+a sikep nu b!da pikeun nu tanpa daksa. $B?/15:=5:4?0?4% ISudah seharusn+a pemerintah pr-pinsi mem&eri perhatian kepada +an, 8a8at/ den,an 8ara mem&uat Perda husus +an, &isa melindun,i/ supa+a tidak ada sikap +an, &er&eda untuk +an, 8a8at*J !$#Ku kituna ma-elis hakim disongsok, sangkan sagancangna ngabatalkeun hasil anu geus ditangtukeun sarta ngitungna dibal!nan deui. $B?//5:=5:4?0?"% IAleh se&a& itu/ majelis hakim dituntut/ supa+a se8epatn+a mem&atalkan hasil +an, sudah ditan,tukan/ serta men,hitun,n+a diulan, kem&ali*J !$!/anhna kapaksa teu nulu+keun sakola ti kelas tilu S* sarta miang ka Bandung ngadon digaw! n+iar kipa+ah pikeun ngaba+uan indung bapana di lemburna.$B?/"5:=5:4?/?4% IMereka terpaksa tidak melanjutkan sek-lah dari kelas ti,a SD/ serta per,i ke "andun, untuk &ekerja men8ari pen,hasilan untuk mem&antu I&u "apakn+a di kampun,n+a*J !$$Teu kurang ti $%& !udak ilubiung dina !ta kagiatan sarta m!akkeun coklat 11/ kilo. $B?/"5:=5:4?=?1% I(idak kuran, dari !>? anak ikut serta dalam ke,iatan itu/ serta men,ha&iskan 8-klat !!$ kil-*J !$:Persi! anu a+a di posisi kagenep kudu mampuh n+angking angka penuh pangpangna tarung di pakalangan sorangan, sangkan bisa asup deui kana posisi opat besar. $B?/"5:=5:4?0?4%

!3#

IPersi& +an, &erada di p-sisi keenam harus mampuh man,am&il an,ka penuh se&a&n+a &ertarun, di kandan, sendiri/ a,ar &isa masuk kem&ali ke p-sisi empat &esar*J !$?Tina pamariksaan Pulisi Ad mat!ni korban, ku cara narok korban kana sirahna mangkali5kali sarta ninggalkeun korban nu keur sakarat cara kana naon ba!. $B?/"5:=5:"?@?2% IDari pemeriksaan P-lisi Ade mem&unuh k-r&an/ den,an 8ara mem&a8-k k-r&an pada kepalan+a &erkali2kali/ serta menin,,alkan k-r&an +an, sedan, sekarat seperti terhadapa apa saja*J !$%/asarakat bisa ngaaks!s sakur in ormasi ngeunaan kawijakan unggal instansi di lingkungan Pemkot Bandung atawa m!r! saran sarta patal!kan ngeunaan panglad!n publik. $B?/05:=5:4?7?0% IMas+arakat &isa men,akses setiap in.-rmasi men,enai ke&ijakan setiap instansi di lin,kun,an Pemk-t "andun,/ atau mem&erikan saran serta pertan+aan men,enai masalah umum*J !$>*umlah pasien demam !erdarah di .umah Sakit ,asan Sadikin +andung !ulan ieu teu ngaronjat, lamun dibandingkeun jeung bulan5bulan sam!m!hna dina taun /::4. $B?/05:=5:4?"?4% IJumlah pasien demam &erdarah di Rumah Sakit asan Sadikin "andun, &ulan ini tidak menin,kat/ jika di&andin,kan den,an &ulan2&ulan se&elumn+a pada tahun $##%*J !$5Porseni Pontren lamun dikokolakeun sacara proporsional, baris jadi salah sahiji tar!kah pikeun ngarojong Lisi Jawa Barat /:1: n+a!ta proLinsi nu maju jeroning iman jeung taRwa. $B?/05:=5:4?@?@% IP-rseni P-ntren jika dikel-la se8ara pr-.esi-nal/ akan menjadi salah satu usaha untuk mendukun, visi Ja6a "arat $#!# +aitu pr-vinsi +an, maju dalam iman dan taP6a*J !$4Ku kitu t!h, pihakna kudu terus ngaronjatkeun kamah!ranana, ku cara latihan anu ma+eng najan ukur diajar kana kaset ba!. $B?/25:=5:4?4?1:% IKarena itu/ pihakn+a harus terus menin,katkan keterampilann+a/ den,an 8ara latihan +an, rutin 6alaupun han+a &elajar pada kaset saja*J !$3Pingpinan pontren 6s+5S+atibi+ah 8iloa Sumedang *udung 6bdulah miharep tindakan kieu t!h ulah ngan ditibankeun ka nu ngedarkeunana wungkul, tapi pamarentah og! kudu wani, nepi ka nutup pabrik5pabrikna. $T?:@5:05:@?"?7% IPimpinan P-ntren As+2S+ati&i+ah ;il-a Sumedan, Dudun, A&dulah &erharap tindakan ini jan,an han+a diti&ankan ke +an, men,edarkan saja/ tapi pemerintah ju,a harus &erani/ sampai menutup pa&rik2pa&rikn+a*J

!3!

!:#Sanajan ngabaha+akeun pikeun kasehatan, lauk asin nu di-arualan di +andung g! hor!ng r!a nu ngandung Bat ormalin. $B?1"5:=5:4?0?"% IDalaupun mem&aha+akan untuk kesehatan/ ikan asin +an, dijual di "andun, ju,a tern+ata &an+ak +an, men,andun, 9at .-rmalin*J !:!@i!as og! umajak KP> pikeun tetep independen sarta ngajak kab!h anggota Fibas pikeun ngocorkeun sorana, atawa teu meunang jadi Folput. $T?115:@5 :@?0?0% ICi&as ju,a men,ajak KPU untuk tetap independen serta men,ajak semua an,,-ta Ci&as untuk men,alirkan suaran+a/ atau tidak menjadi C-lputJ N;FN O/*e #e/a"a& Pe!"e!%al& nnnn*(n+ana ngaharepkeun para -uru kampan#eu ulah tepi ngahudang emosi nu ngarojongna, jeung tetep ngajaga situasi kondusi di Tatar Sunda. $T?1/5:"5 :@?@?7% IIn+ana men,harapkan para juru kampan+e jan,an sampai men+ulut em-si +an, mendukun,n+a/ dan tetap menja,a situasi k-ndusi. di (anah Sunda*J ----*Poe Salasa katukang KP> Kota Bandung geus ngingetkeun Parpol pikeun nertibkeun sorangan atributna, tapi nepi ka rebo sore teu a+a nu malire. $T?125:"5:@% I ari Selasa kemarin KPU K-ta "andun, sudah men,in,atkan Parp-l untuk menerti&kan sendiri atri&utn+a/ tapi sampai den,an s-re tidak ada +an, peduli*J pppp**ina mapag ;>T ka542 ,(, warga Palm Permai Bandung nga#akeun rupa0rupa lom!a boh keur barudak boh keur kolot. $T?1"5:75:@?0?"% IDalam men+am&ut U( ke2%3 RI/ 6ar,a Palm Permai "andun, men,adakan &er&a,ai l-m&a/ &aik untuk anak2anak maupun -ran, tua*J PPPP*Kulawarga nu kurang mampuh lolobana kapaksa ngorbankeun !arudakna sina digaw!, nepi ka henteu sakola. $B?:05:=5:4?1?0% IKeluar,a +an, kuran, mampuh ke&an+akan terpaksa men,-r&ankan anakn+a a,ar tidak &ekerja/ sampai den,an tidak sek-lah*J rrrr*(eu operasi t!h mangrupa tar!kah pikeun ngamankeun Kota +andung, sangkan bebas tina kaki lima sam!m!h K66 jeung sabada K66.$B?:=5:=5 :4?4?4% IAperasi ini merupakan usaha untuk men,amankan K-ta "andun,/ a,ar &e&as dari kaki lima/ se&elum KAA dan setelah KAA*J

!3$

ssss*Maran!hna miharep a+a nu da!k nulungan !udakna, sangkan bisa ulin saperti bihari jiga budak s!j!n. $B?:05:=5:4?/?/% IMereka &erharap ada +an, mau men-l-n, anakn+a/ a,ar dapat &ermain seperti sedia kala seperti anak +an, lain*J tttt* *ann+ Setiawan ng!mbohan kalawan potensi !uda#a nu ged, lamun dipiara jeung dikembangkeun bisa jadi industri wisata. $B?:=5:=5:4?0?7% IDann+ Setia6an menam&ahkan den,an p-tensi &uda+a +an, &esar/ jika dipelihara dan dikem&an,kan &isa menjadi industri 6isata*J uuuu*Sok sanajan (ndonesia geus ngabogaan program keluarga !erencana nasional, tapi henteu mampuh ngurangan kana lajuna tumuwuhna pangeusi indonesia. $B?175:=5:4?"?@% IDalaupun Ind-nesia sudah mempun+ai pr-,ram keluar,a &eren8ana nasi-nal/ tapi tidak mampuh men,uran,i terhadap laju pertum&uhan penduduk Ind-nesia*J vvvv*Kalawan hasil putusan kitu 6bdurrachim miharep para !akal calon anu teu lolos ulah nepi ka ngalakonan r!aksi nu kurang had!. $B?125:=5:4?"?=% IDen,an hasil putusan itu A&durra8him &erharap para &akal 8al-n +an, tidak l-l-s jan,an sampai melakukan reaksi +an, kuran, &aik*J 6666*Sangkan henteu banjir, warga ,< :@ Kalurahan 8ikutra nar!kahan ngabebenah walungan Cicadas, ku cara ngakut !ta runtah anu a+a handapeun Jambatan 6hmad Pani anu keur dir!noLasi. $B?/"5:=5:4?7?/% IA,ar tidak &anjir/ 6ar,a RD #? Kelurahan ;ikutra men,usahakan mem&enahi sun,ai ;i8adas/ den,an 8ara men,an,kut sampah +an, &erada di &a6ah Jem&atan Ahmad Eani +an, sedan, diren-vasi*J RRRR*Kaa+aan rada har!ngh!ng waktu patugas pengadilan ngusir maranhna, alatan ngaganggu jalana sidang. $B?/05:=5:4?/?=% IKeadaaan a,ak memanas 6aktu petu,as pen,adilan men,usir mereka/ karena men,,an,,u jalann+a sidan,*J ++++**ina po! !ta k!n!h Polsekta ,egol og! n+erek pamuda nu ngarana )iki 'rawan 23 taun, sabab ngarampog motor jeung handphone nu babaturanana. $B?125:=5:4?4?2% IDalam hari itu ju,a P-lsekta Re,-l ju,a men8iduk pemuda +an, &ernama Diki Iria6an $5 tahun/ se&a& meramp-k m-t-r dan handph-ne milik temann+a*J 9999*Sanajan beurat, nurutkeun keetua umumna ;. ;atori ;asanudin tetep baris ihtiar bari ged! harepan para petinju Karawang baris ngahontal prestasi nu had. $T?1/5:@5:@?=?@%

!3:

IDalaupun &erat/ menurut ketua umumn+a * at-ri asanudin tetap akan &erusaha sam&il &esar harapan para petinju Kara6an, akan men8apai prestasi +an, &aik*J aaaaa*Sawatara kolot paboro5boro meuli seragam an#ar, boh nu geus jadi boh nu masih k!n!h mangrupa bahan. $B?1"5:=5:4?"?4% I"e&erapa -ran, tua &erl-m&a2l-m&a mem&eli sera,am &aru/ &aik +an, sudah jadi maupun +an, masih &erupa &ahan*J &&&&&*Patugas dinas pasar ukur ngangluh runtah nu ngagugunung, tepi ka ngala+ah ka tengah jalan. $B?:"5:=5:4?"?2% IPetu,as dinas pasar han+a men,eluh sampah +an, men,,unun,/ sampai den,an lu&er ke ten,ah jalan*J 88888*Salila ieu, nu sok tumpak taksi hat!na teu m!r!an, lantaran teu mak! argo sok kudu adu tawar heula. $B?:25:=5:4?2?2% ISelama ini/ +an, suka naik taksi hatin+a tidak mem&eri/ se&a& tidak memakai ar,- suka harus men,adu ta6ar dulu*J N;FN Ketera!"a! #e/a"a& Pe!"e!%al& :* Sok sanajan kawilang e ekti , sawatara pasualan nu krusial teu wudu muncul dina ieu kagiatan. $T?1:5:"5:@?0?/% IDalaupun ter&ilan, e.ekti./ &e&erapa pers-alan +an, krusial tak urun, mun8ul dalam ke,iatan iniJ Pendidikan di lingkungan kulawarga perlu diipuk jeung ditumuwuhkeun, ku cara n+iptakeun suasana tingtrim, bari teu leupas tina atikan agama. $T?1=5:"5:@?0?/% IPendidikan di likn,kun,an keluar,a perlu di&ina dan ditum&uhkan/ den,an 8ara men8iptakan suasana tentram/ sam&il tidak terlepas dari didikan a,ama*J <akil ketua *P,* Kota Bandung, ;.G <arso nandeskeun, dina n+anghareupan PK- di kota Bandung, henteu wungkul dibutuhkeun peran akti ti pamarentah kota !a, tapi kudu didukung ku sakumna mas+arakat kaasup PK-na sorangan. $T?:15:05:@?4?0% IDakil ketua DPRD K-ta "andun,/ *E Dars- mene,askan/ dalam men,hadapi PKL di K-ta "andun,/ tidak han+a di&utuhkan peran akti. dari pemerintah k-ta saja/ tapi harus didukun, -leh semua mas+arakat termasuk PKLn+a sendiri*J

?*

%*

!3?

>*

Juara putra beunang ku Kecamatan Tarogong Kalr, sanggeus di inal ng!l!hkeun Karang Pawitan " # enol. $T?1"5:75:@?7?11% IJuara putra didapat -leh Ke8amatan (ar-,-n, Kaler/ setelah di .inal men,alahkan Karan, Pa6itan : F k-s-n,*J *atangna bulan puasa teu ieuh pada ngabag!akeun ku sakumna umat 'slam di +andung, ku ngaliwatan rupaning kagiatan. $T?1"5 1:5:@?4?1% IDatan,n+a &ulan puasa tak pelak disam&ut -leh setiap umat Islam di "andun,/ den,an mele6ati &er&a,ai ke,iatan*J Sanajan geus dibebenah sarta geus siap dipak!, tapi sakur tukang dagang kat!mbong wegaheun dagang dina lapak nu geus ditataharkeun ta. $B?:/5:=5:4?@?7% IDalaupun sudah ditata dan siap dipakai/ tapi setiap peda,an, terlihat en,,an &erda,an, pada lapak +an, telah disediakan itu*J *ibutuhkeun waktu kurang leuwih 0 nepi ka 2 bulan pikeun nu n#andu, sangkan bener5bener cageur, sarta bisa balik deui ka masarakat sarta ngajalankeun hirup saperti biasa. $B?:05:=5 :4?"?12% IDi&utuhkan 6aktu kuran, le&ih > sampai den,an 3 &ulan untuk pe8andu/ supa+a &enar2&enar sem&uh/ serta &isa kem&ali la,i ke mas+arakat dan menjalankan hidup seperti &iasan+a*J Kabutuh poko ka#aning !as !0%& og! undak, sanajan undakna ukur /::. $B?:25:=5:4?/?7% IKe&utuhan p-k-k seperti &eras &2>? ju,a naik/ 6alupun naikn+a han+a $##*J (laharna dina usum per! sakola, pam!nta masarakat kana daging ha#am undak, sanajan hargana mahal. $B?/:5:=5:4?/?@% IUmumn+a pada musim li&ur sek-lah/ permintaan mas+arakat akan da,in, a+am menin,kat/ 6alaupun har,an+a mahal*J Sanajan pinuh sarta nu ngeusianana kudu silih ag!han lahan, tapi nurutkeun kepala rutan kelas ( Bandung , <ah+udi nepi ka danget a+euna panglad!n jeung kaa+aan di .utan Ke!on 4aru !isa dikadalikeun. $B?/15:=5:4?=?0% IDalaupun penuh serta +an, men,isin+a harus salin, &er&a,i tempat/ tapi menurut rutan kelas I "andun, R Dah+udi sampai den,an sekaran, pela+anan dan keadaan di Rutan Ke&-n Daru &isa dikendalikan*J Tapi kudu jadi hiji pangajaran pikeun sakumna kolot, sangkan mampuh ngadegkeun pribadi budak anu mandiri.$B?/"5:=5:4?=?2%

5*

4*

3*

!#*

!!*

!$*

!:*

!3%

I(api/ harus menjadi pelajaran untuk setiap -ran, tua/ a,ar mampuh mem&entuk pri&adi anak +an, mandiri*J 1/. B!a+a pikeun pasien demam !erdarah masih k!n!h gratis, lamun dirawat di kelas ". $B?/05:=5:4?"?7% I"ia+a untuk pasien demem &erdarah masih saja ,ratis/ jika dira6at di kelas :*J N;FN Pele!" a0 #e/a"a& Pe!"e!%al& ?* Minangka suplem!n diperlukeun 1itamin k nu disuntikkeun nu lobana samiligram atawa ngaliwatan oral. $B?:45:=5:4?7?4% ISe&a,ai suplemen diperlukan vitamin k +an, disuntikan +an, &an+akn+a semili,ram atau mele6ati -ral*J %* <agub Jabar Miharep ka saka!h tanaga pendamping, sangkan merhatikeun asp!k manajerial saperti perencanaan tenaga pendamping pikeun ngaping mitra binaan. $T?1/5:"5:@?1?0% IDa,u& Ja&ar "erharap kepada semua tena,a pendampin,/ supa+a memperhatikan aspek manajerial seperti peren8anaan tena,a pendampin, untuk mem&ina mitra &inaanJ >* *ann+ meredih ka masarakat, sangkan n+orang pangh!matan ti mimiti lingkungan5lingkungan tempat tinggal. $B?105:=5:4?"?11% IDann+ &erharap pada mas+arakat/ a,ar men,hemat dari mulai lin,kun,an2 lin,kun,an tempat tin,,al*J 5* Kiwari pihakna keur m!r! pen+uluhan ka warga anu ngukut ingon5ingon, sangkan gasik ngaantisipasi ingon5ingonna amb!h teu keuna ku lu burung. $B?125:=5:4?/?=% ISaat ini pihakn+a sedan, mem&erikan pen+uluhan kepada 6ar,a +an, memelihara ternak/ a,ar 8epat men,antisipasi ternakn+a supa+a tidak terkena -leh .lu &urun,*J 4* 6C8 geus nga+akeun eLaluasi sakumna lemen nu a#a dina awak Persi!, sangkan bisa jadi conto persepak5bolaan di (ndonesia.$B?1"5:=5 :4?=?/% IAF; sudah men,adakan evaluasi setiap elemen +an, ada dalam tu&uh Persi&/ a,ar &isa menjadi 8-nt-h persepak2&-laan di Ind-nesia*J S&'at Pele#a0a! S)/*e Pele#a0a! S)/*e 4a!" A!a',r&#

!3>

1221

Tapi pokna, kulawarga pasien malah nolak diubaran di ,S>* Majala+a sarta milih dibawa ka ,S;S. $T?:@5 :"?:@?"?@% I(api katan+a/ keluar,a pasien malah men-lak dira6at di RSUD Majala+a serta memilih di&a6a ke RS SJ ,umah Sakit >mum *aerah ,S>* Majala+a ngabantah berita nu n+ebutkeun pajah !ta ,S>* nolak atawa teu malir! pasien demam berdarah. $T?:@5:"5:@?"?1% IRumah Sakit Umum Daerah RSUD Majala+a mem&antah &erita +an, men+e&utkan &ah6a RSUD itu men-lak atau tidak peduli pasien demam &erdarahJ -omba katangkasan *omba lain ngan sakadar silaturahmi para peternak nu miara *omba, tapi og! mangrupa ihtiar pikeun ngarumat buda+a nu og! ngaronjatkeun kapariwisataan di Jawa Barat. $T?:@5:"5:@?2?2% IL-m&a ketan,kasan kam&in, &ukan han+a sekedar silaturahmi para peternak +an, memelihara kam&in,/ tapi ju,a merupakan usaha untuk melestarikan &uda+a +an, ju,a mend-n,krak kepari6isataan di Ja6a "aratJ (eu mah *omba t!h sina n!mbongkeun momon!sna, tepi ka kaciri tatangtungna jeung tandangna nu gagah. $T?:@5:"5 :@?2?@% IKam&in, ini harus memperlihatkan kele&ihann+a/ sampai terlihat pera6akan dan ke&eraniann+a +an, ,a,ahJ Tandukna nu jangk!rak tur kuat beuki n!mbongkeun kagagahana, tepi ka t!mbong kacida b!dana jeung *omba s!j!n. $T?:@5:"5:@?2?=% I(andukn+a +an, panjan, dan kuat tam&ah memperlihatkan ke,a,ahann+a/ sampai terlihat &edan+a den,an kam&in, +an, lainJ Kta la+on (+an kakara bisa nepi ka Kamp PT 6ntam kira wanci tabuh tujuh peuting, sarta langsung dianteurkeun ka ,umah Sakit 6ntam pikeun ditopsi. $T?:45:"5:@?@?4% IJena9ah I+an itu &aru &isa sampai ke P( Antam kira2kira pukul tujuh malam/ serta lan,sun, diantarkan ke Rumah Sakit Antam untuk di -t-psi*J Kta upa+a n+ucud jeung maluruh po! kamari kapaksa dieureunkeun pikeun n+ingkahan hal5hal nu teu dipiharep, sarta baris diteruskeun deui dina poe isuk. $T?:45:"5 :@?@?2%

122/

122"

122@

1224

1220

122=

!35

IUpa+a untuk men+isir dan men8ari hari kemarin terpaksa dihentikan untuk men,hindari hal2hal +an, tidak diharapkan/ serta akan dilanjutkan la,i es-k hari*J 1227 Mas+arakat laju babarengan ngadahar !ta olahan, sanggeus sam!m!hna ngalaksanakeun du)a babarengan di imah tua adat Kampung 8ilondang nu geus boga umur ratusan taun. $T?:25:"5:@?7?4% IMas+arakat &ersama2sama memakan -lahan itu/ setelah se&elumn+a melaksanakan d-Ja &ersama di rumah tua adat Kampun, ;il-ndan, +an, sudah mempun+ai umur ratusan tahun*J (dris +akin +!n ijaBah Sahid puguh palsu, sarta sa+aga pikeun n!mbongkeun bukti. $T?:25:"5:@?1?4% IIdris +akin &ah6a ija9ah Sahid pasti palsu/ dan siap untuk memperlihatkan &ukti*J Jengl!ngan Pro esor *oktor Kustejo !stu minangka igur pajoang guru jeung hiji kolot nu disiplin sarta konsisten kana pa!lmuan, najan bari loba lalanegnana. $T?:25:"5 :@?=?/% IS-s-k Pr-.es-r D-kt-r Kustej- merupakan .i,ur pejua, ,uru dan se-ran, -ran, tua +an, disiplin serta k-nsisten dalam keilmuan/ 6alau sam&il &an+ak rintan,ann+aJ Balukarna, buku pangajaran sam!m!hna geus teu bisa diwariskeun ka siswa sapandeurieuna, nepi ka kapaksa kudu dijual ka tukang loak dina harga nu murah. $T?:25:"5:@?0?7% IAki&atn+a/ &uku pelajaran se&elumn+a sudah tidak &isa di6ariskan ke sis6a setelahn+a/ sampai terpaksa harus dijual ke tukan, l-ak den,an har,a +an, murah*J Sapo! m!m!h kampan+eu, /@ parte+ pulitik jeung @/ calon *P* n!mbongkeun rasa duduluran, ku cara nga+akeun pawai seni simpatik jeung kampan+eu damai. $T?1:5:"5 :@?@?/% ISehari se&elum kampan+eu/ $? partai p-litik dan ?$ 8al-n DPD memperlihatkan rasa persaudaraan/ den,an 8ara men,adakan pa6ai seni simpatik dan kampan+eu damaiJ Pikeun nu can dalaptar, masih k!n!h a+a waktu pikeun pemilu, ku cara m!nta kartu suara sam!m!hna. $T?1:5:"5 :@?0?2%

1222

/:::

/::1

/::/

/::"

!34

IUntuk +an, &elum da.tar/ masih ada 6aktu untuk pemilu/ den,an 8ara meminta kartu suara se&elumn+a*J /::@ (n+ana ngaharepkeun para juru kampan+eu ulah tepi ngahudang emosi nu ngarojongna, jeung tetep ngajaga situasi kondusi di Tatar Sunda. $T?1/5:"5:@?@?7% IIn+ana men,harapkan para juru kampan+e jan,an sampai men+ulut em-si +an, mendukun,n+a/ dan tetap menja,a situasi k-ndusi. di (anah Sunda*J <agub Jabar Miharep ka sakab!h tanaga pendamping, sangkan merhatikeun asp!k manajerial saperti perencanaan tenaga pendamping pikeun ngaping mitra binaan. $T?1/5:"5:@?1?0% IDa,u& Ja&ar "erharap kepada semua tena,a pendampin,/ supa+a memperhatikan aspek manajerial seperti peren8anaan tena,a pendampin, untuk mem&ina mitra &inaanJ Pemilu a+euna kalintang pentingna pikeun Bangsa (ndonesia, lantaran mangrupa jembatan emas pikeun ngahontal tatanan nagara demokrasi nu berkeadilan jeung beradab. $T?1/5:"5:@?"?@% 9Pemilu sekaran, san,at pentin, untuk "an,sa Ind-nesia/ se&a& merupakan jem&atan emas untuk men,,apai tatanan ne,ara dem-krasi +an, &erkeadilan dan &erada&*J Pemda Kabupat!n 8irebon baris ngalaksanakeun gerakan serentak pemberantasan sarang n+amuk, ku cara ngajak ka mas+arakat pikeun ngungkulan mahabuna !ta sasalad, malar henteu sumebar kamana5mana. $T?1@5:"5:@?1?=% IPemda Ka&upaten ;ire&-n akan melaksanakan ,erakan serentak pem&erantasan saran, n+amuk/ den,an 8ara men,ajak kepada mas+arakat untuk men8e,ah 6a&ah itu/ a,at tidak men+e&ar kemana2mana*J Siklus taunan nu nerekab taun ieu !stuning luar biasa, sarta narajang ka mas+arakat ti mimiti budak leutik nepi ka kolot. $T?1=5:"5:@?1?/% ISiklus tahunan +an, men+e&ar tahun ini san,at luar &iasa/ dan menerpa ke mas+arakat dari mulai anak2anak sampai -ran, tua*J *ina !ta sawala, wakil atau pimpinan Parpol teu meunang ti hiji part!+ tapi kudu babarengan sababaraha partai pulitik. $T?1=5:"5:@?@?4% IDalam diskusi itu/ 6akil atau pimpinan Parp-l jan,an dari satu partai/ tapi harus &ersama2sama &e&erapa partai p-litikJ

/::4

/::0

/::=

/::7

/::2

!33

/:1:

Sekertaris dewan jeung para kepala B(,A, -eah narima !ta para siswa, sarta m!r! gambaran sabudeureun jengl!ngan panc!n !ta lembaga legeslati . $T?1=5:"5:@?4?@% ISekertaris de6an dan para kepala "IRA/ Leah menerima para sis6a itu/ dan mem&erikan ,am&aran seputar tu,as lem&a,a le,eslati. itu*J *ian -estari, orok umur tilu bulan, hor!ng mibanda dua palawangan, tapi teu bogaeun anus. $T?1=5:"5:@?"?1% IDian Lestari/ &a+i umur ti,a &ulan/ tern+ata memiliki dua lu&an, kemaluan/ tapi tidak mempun+ai anus*J Ku kituna Kadin harus en+a5en+a tatahar, sangkan bisa nandingan nagara s!j!n nu jadi sa!ngan di pasar b!bas. $T?1=5:"5:@?=?4% IAleh se&a& itu/ Kadin harus &enar2&enar &er&enah/ a,ar &isa menandin,i ne,ara lain +an, menjadi sain,an di pasar &e&as*J *i wewengkon 6stana 6n+ar PK- masih k!n!h kat!mbong rempeg, nepi ka ngaganggu kana kagiatan patalimarga jeung mas+arakat nu balawiri. $T?1=5:"5:@?@?0% IDi daerah Astana An+ar PKL masih saja terlihat penuh sesak/ sampai den,an men,,an,,u terhadap ke,iatan umum dan mas+arakat di sekitarn+a*J Pendidikan di lingkungan kulawarga perlu diipuk jeung ditumuwuhkeun, ku cara n+iptakeun suasana tingtrim, bari teu leupas tina atikan agama. $T?1=5:"5:@?0?/% IPendidikan di likn,kun,an keluar,a perlu di&ina dan ditum&uhkan/ den,an 8ara men8iptakan suasana tentram/ sam&il tidak terlepas dari didikan a,ama*J Pemkot Bandung geus nga+akeun sawatara tar!kah diantarana, ku cara ngawujudkeun Bandung minangka kota bermartabat. $T?1=5:"5:@?@?=% IPemk-t "andun, sudah men,upa+akan &e&erapa usaha diantaran+a/ den,an 8ara me6ujudkan "andun, se&a,ai k-ta &ermarta&at*J Kiwari pihak KP> Jabar ngarasa rinrang lamun datangna surat suara ngaleuwihan wates anu ditangtukeun, lantaran pikeun ngalipet surat suara anu jumlahna 1:: juta leuwih perlu waktu. $T?175:"5:@?:@?4%

/:11

/:1/

/:1"

/:1@

/:14

/:10

$##

ISekaran, pihak KPU Ja&ar merasa &im&an,/ jika datan,n+a surat suara mele&ihi &atas +an, ditetapkan/ se&a& untuk melipat surat suara +an, jumlahn+a !## juta le&ih perlu 6aktu*J /:1= Poe Salasa katukang KP> Kota Bandung geus ngingetkeun Parpol pikeun nertibkeun sorangan atributna, tapi nepi ka rebo sore teu a+a nu malire. $T?125:"5:@% I ari Selasa kemarin KPU K-ta "andun, sudah men,in,atkan Parp-l untuk menerti&kan sendiri atri&utn+a/ tapi sampai den,an s-re tidak ada +an, peduli*J Fibas og! umajak KP> pikeun tetep independen sarta ngajak kab!h anggota Fibas pikeun ngocorkeun sorana, atawa teu meunang jadi Folput. $T?115:@5:@?0?0% ICi&as ju,a men,ajak KPU untuk tetap independen serta men,ajak semua an,,-ta Ci&as untuk men,alirkan suaran+a/ atau tidak menjadi C-lputJ

/:17

/:12

Mas+arakat nu mangkuk di din+a ngarasa prihatin, sarta miharep sakur nu a+a patalina buru5buru memeres Basisir -abuan. $T?1/5:@5:@?4?=% IMas+arakat +an, tin,,al di sana merasa prihatin/ serta &erharap setiap +an, ada san,kut pautn+a se8epatn+a mem&enahi "asisir La&uan*J Kta pamahing kana arak5arakan dina kampan+eu, tangtu ba! kudu dirojong ku sar!r!a, lamun henteu inggis ngabalukarkeun hal anu teu dipiharep, atawa ngaganggu kana kagiatan mas+arakat. $T?1/5:@5:@?7?0% ILaran,an terhadap arak2arakan dalam kampan+e/ tentu saja harus didukun, -leh semuan+a/ jika tidak kha6atir menim&ulkan hal +an, tidak diharapkan/ atau men,,an,,u terhadap ke,iatan mas+arakat*J 8euk warga didin+a, kampan+eu a+euna t!h teu ram! tapi kawilang tartib dibandingkeun jeung kampan+eu lima taun katukang mah. $T?1/5:@5:@?/?4% IMenurut 6ar,a disitu/ kampan+e sekaran, tidak ramai/ tapi 8ukup terti& di&andin,kan den,an kampan+e lima tahun ke &elakan,*J

/:/:

/:/1

$#!

/://

Cilm, sin!tron jeung nara ilm nu asup nominasi t!h henteu ngan alus atawa gor!ngna dina ngagarapna, tapi og! diaj!n misi nu ditetepkeun ka mas+arakat upamana moral jeung atikan. $T?1/5:@5:@?"?4% IFilm/ sinetr-n/ dan nara .ilm +an, termasuk n-minasi tidak han+a &a,us atau &urukn+a dalam men,,arap/ tapi ju,a dihar,ai misi +an, ditetapkan ke mas+arakat/ upaman+a m-ral dan atikan*J Perguruan pusat olah raga bela diri jeung tarung darajat, henteu ba! ngupa+akeun n+itak atlit nu tangguh, tapi og! bisa meuseuh watek pribadi, sangkan mibanda moral nu luhung aj!na. $T?1/5:@5:@?0?1% IPer,uruan pusat -lah ra,a &ela diri dan tarun, darajat/ tidak han+a men,upa+akan melahirkan atlit +an, tan,,uh/ tapi ju,a &isa mem&uat 6atak pri&adi/ supa+a memiliki m-ral +an, luhur nilain+a*J

/:/"

/:/@

;anjakalna basisir di Kacamatan -abuan, masih k!n!h can dir!r!t ku nu boga modal atawa inLestor, ku kituna can bisa ngahasilkeun nanaon pikeun daerah. $T?1/5:@5:@?4?/% ISa+an,n+a pantai di Ke8amatan La&uan/ masih saja &elum dilirik -leh +an, pun+a m-dal atau invest-r/ -leh se&a& itu &elum &isa men,hasilkan apa2apa untuk daerah*J Pamar!ntah geus ng!mbarkeun waragad pikeun ngubaran jeung ngarawat pas!n demam berdarah, ku cara m!r! bantuan ka sakumna rumah sakit. $T?1/5:@5:@?1?/% IPemerintah sudah men,un,umkan &ia+a untuk men+em&uhkan dan mera6at pasien demam &erdarah/ den,an 8ara mem&erikan &antuan kepada setiap rumah sakit*J Kapolr!s Bandung 6KBP Kamil ,aBak n+ebutkeun, la+anan S(M t!h lain keur warga di wila+ah nu deukeut ka kantor Pols!k, tapi keur mas+arakat di sakuliah Kabupat!n Bandung. $T?"15:45:4?"?4%

/:/4

/:/0

$#$

IKap-lres "andun, AK"P Kamil Ra9ak men+e&utkan/ la+anan SIM &ukan han+a untuk 6ar,a di 6ila+ah +an, dekat ke kant-r P-lsek/ tapi untuk mas+arakat di sekitar Ka&upaten "andun,*J /:/= <akil ketua *P,* Kota Bandung, ;.G <arso nandeskeun, dina n+anghareupan PK- di kota Bandung, henteu wungkul dibutuhkeun peran akti ti pamarentah kota ba!, tapi kudu didukung ku sakumna mas+arakat kaasup PK-na sorangan. $T?:15:05:@?4?0% IDakil ketua DPRD K-ta "andun,/ *E Dars- mene,askan/ dalam men,hadapi PKL di K-ta "andun,/ tidak han+a di&utuhkan peran akti. dari pemerintah k-ta saja/ tapi harus didukun, -leh semua mas+arakat termasuk PKLn+a sendiri*J *P,* Jawa Barat bakal terus nga+akeun seleksi kalawan gemet, ka calon anggota Komisi Pen+iaran (ndonesia daerah KP(* Jawa Barat, ku cara nga+ak institusi paguron luhur ka+aning >NP6*. $T?:15:05:@?@?1% IDPRD Ja6a "arat akan terus men,adakan seleksi den,an ketat/ kepada 8al-n an,,-ta K-misi Pen+iaran Ind-nesia daerah KPID Ja6a "arat/ den,an 8ara men,ajak institusi per,uruan tin,,i seperti UNPAD*J Pingpinan pontren 6s+5S+atibi+ah 8iloa Sumedang *udung 6bdulah miharep tindakan kieu t!h ulah ngan ditibankeun ka nu ngedarkeunana wungkul, tapi pamarentah og! kudu wani, nepi ka nutup pabrik5pabrikna. $T?:@5:05:@?"?7% IPimpinan P-ntren As+2S+ati&i+ah ;il-a Sumedan, Dudun, A&dulah &erharap tindakan ini jan,an han+a diti&ankan ke +an, men,edarkan saja/ tapi pemerintah ju,a harus &erani/ sampai menutup pa&rik2pa&rikn+a*J Jumlah pemilih di Kota Bandung dina Pemilu Presiden /::@ tanggal 4 Juli bakal nambahan kira5kira /4: rebu, lantaran nambahan kira5kira 1: pemilih di unggal TPS. $T?:45:05:@?"?1% IJumlah pemilih di K-ta "andun, dalam Pemilu Presiden $##? tan,,al % Juli akan &ertam&ah kira2kira $%# ri&u/ se&a& &ertam&ah kira2kira !# pemilih pada setiap (PS*J Presid!n nu kapilih engk! kudu en+a5en+a tigin kana jangji nu ditepikeun waktu kampan+eu, tepi ka bisa ngahudangkeun deui bangsa (ndonesia, sarta mampuh ngangkat deui citra (ndonesia di dun+a internasional. $T?125:05:@%

/:/7

/:/2

/:":

/:"1

$#:

IPresiden +an, terpilih nanti harus &enar2&enar menempati janji +an, disampaikan 6aktu kampan+e/ sampai &isa mem&an,unkan la,i &an,sa Ind-nesia/ serta mampuh men,an,kat la,i 8itra Ind-nesia di dunia internasi-nal*J /:"/ *ina mapag ;>T ka542 ,(, warga Palm Permai Bandung nga+akeun rupa5rupa lomba boh keur barudak boh keur kolot. $T?1"5:75:@?0?"% IDalam men+am&ut U( ke2%3 RI/ 6ar,a Palm Permai "andun, men,adakan &er&a,ai l-m&a/ &aik untuk anak2anak maupun -ran, tua*J $#:: Putri 8ilawu jadi juara, sanggeus meunang "51 ngalawaan Kecamatan Ban+uresmi. $T?1"5:75:@?7?1:% IPutri ;ila6u jadi juara/ setelah menan, :2! mela6an Ke8amatan "an+uresmi*J /:"@ Juara putra beunang ku Kecamatan Tarogong Kal!r, sanggeus di inal ng!l!hkeun Karang Pawitan " # enol. $T?1"5:75:@?7?11% IJuara putra didapat -leh Ke8amatan (ar-,-n, Kaler/ setelah di .inal men,alahkan Karan, Pa6itan : F k-s-n,*J Bantuan ti Bapusda t!h lain ukur mangrupa buku, tapi og! mangrupa kagiatan ngabina prak5prakan ngokolakeun pabukon. $T?175:25:@?0?=% I"antuan dari "apusda &ukan han+a &erupa &uku/ tapi ju,a &erupa ke,iatan mem&ina 8ara28ara meman.aatkan tempatJ *atangna bulan puasa teu ieuh pada ngabag!akeun ku sakumna umat (slam di Bandung, ku ngaliwatan rupaning kagiatan. $T?1"51:5:@?4?1% IDatan,n+a &ulan puasa tak pelak disam&ut -leh setiap umat Islam di "andun,/ den,an mele6ati &er&a,ai ke,iatan*J *anget ieu Nuriana keur a+a di 8ali ornia56m!rika Serikat, sarta kakara bisa mulang deui dina bulan 6gustus nu bakal datang. $B?:15:=5:4?1?/% ISekaran, ini Nuriana sedan, &erada di ;ali.-rnia2Amerika Serikat/ dan &aru &isa pulan, la,i dalam &ulan A,ustus +an, akan datan,*J Persib remaja kolompok umur 14 juara di tingkat Jawa Barat, sabada ng!l!hkeun Persipasi Kota Bekasi / # : dina part!+ inal anu digelar di stadion Purnawarman5 Purwakarta kamari sor!. $B?:15:=5:4?7?1%

/:"4

/:"0

$#:5

$#:4

$#?

IPersi& remaja kel-mp-k umur !% juara di tin,kat Ja6a "arat/ setelah men,alahkan Persipasi K-ta "ekasi $2# dalam partai .inal +an, di,elar di stadi-n Purna6arman2Per6akarta kemarin s-re*J $#:3 Patugas dinas pasar ukur ngangluh runtah nu ngagugunung, tepi ka ngala+ah ka tengah jalan. $B?:"5:=5 :4?"?2% IPetu,as dinas pasar han+a men,eluh sampah +an, men,,unun,/ sampai den,an lu&er ke ten,ah jalan*J Sakur nu milu SPMB diwajibkeun mak! pak!an nu sopan, sapatu, sarta teu meunang mak! sendal capit. $B?:@5:=5 :4?7?0% ISetiap +an, men,ikuti SPM" di6aji&kan memakai pakaian +an, s-pan/ sepatu/ dan tidak &-leh memakai sandal jepit*J *itutupna jalan t!h a+a patalina jeung rarancang pangwangunan TPPS, tapi teu matak nagiwurkeun sakur PK-. $B?:@5:=5:4?"?4% IDitutupn+a jalan ada san,kutpautn+a den,an ren8ana pem&an,unan (PPS/ tapi tidak mem&uat panikn+a setiap PKL*J 6+a og! nu kukurilingan neangan SPB> nu a+a k!n!h pr!miumna, sanajan kudu nganta+ lila. $B?:@5:=5:4?0?/% IAda ju,a +an, &erputar2putar men8ari SP"U +an, masih ada premiumn+a/ 6alaupun harus men,antri lama*J Malah salah sahiji SPB> nu pernahna di Jalan *ago5 Bandung ti peuting k!n!h geus tutup, alatan tacan narima kiriman ti pertamina. $B?:@5:=5:4?4?/% IMalah salah satu SP"U +an, letakn+a di Jalan Da,-2"andun, sejak malam sudah tutup/ karena &elum menerima kiriman dari Pertamina*J Nu tilu bakal calon t!h kahareupna bakal diLeri ikasi, sarta dia+ak deui ngaliwatan mekanisme partai. $B?:45:=5 :4?"?/% IEan, ti,a -ran, 8al-n itu kedepann+a akan diveri.ikasi/ dan disarin, la,i mele6ati mekanisme partai*J Nurutkeun Padi Srimul+adi kab!h g! bakal diLeri ikasi ngaliwatan mekanisme internal partai, tulu+ ditetepkeun ku dewan pingpinan pusat. $B?:45:=5:4?0?2% IMenurut Eadi Srimul+adi semua ju,a akan diverivikasi mele6ati mekanisme internal partai/ lalu ditetapkan -leh de6an pimpinan pusat*J

$#?#

$#?!

/:@/

/:@"

$#??

/:@4

$#%

$#?>

Minangka suplem!n diperlukeun Litamin k nu disuntikkeun nu lobana samiligram atawa ngaliwatan oral. $B?:45:=5 :4?7?4% ISe&a,ai suplemen diperlukan vitamin k +an, disuntikan +an, &an+akn+a semili,ram atau mele6ati -ral*J Tabuh 11 beurang kiriman ti Pertamina teu burung datang, tapi lobana 10 r!bu l!ter. $B?:45:=5:4?"?7% IPukul !! sian, kiriman dari pertamina tidak kunjun, datan,/ tapi &an+akn+a !> ri&u liter*J (katan *okter 6nak (ndon!sia miboga targ!t, sangkan bisa ngurangan jumlah orok nu tilar dun+a di (ndon!sia. $B?:45 :=5:4?7?7% IIkatan D-kter Anak Ind-nesia mempun+ai tar,et/ a,ar &isa men,uran,i jumlah &a+i +an, menin,,al di Ind-nesia*J Sakola nu siswana teu lulus og! kapangaruhan, sabab kudu ngajar deui ka siswa !ta balukarna jumlah atawa kuota siswa an+ar jadi ngurangan. $B?:45:=5:4?2?1:% ISek-lah +an, sis6an+a tidak lulus ju,a terpen,aruh/ se&a& harus men,ajar kem&ali sis6a itu/ aki&at+a jumlah atau ku-ta sis6a &aru jadi &erkuran,*J Masarakat miharep anta+an panjang di hareupeun SPB> teu katutulu+an, sabab jadi rereged sarta n+ongca+ waktu katut pakasabanana. $B?:45:=5:4?@?"% IMas+arakat &erharap antrian panjan, di depan SP"U tidak &erlanjut/ se&a& menjadi masalah serta mem&uan, 6aktu dan ke,iatann+a*J 6+euna (ndonesia lain ukur tempat transit narkoba, tapi geus jadi produs!n nu bisa n+ieun 4: r!bu p!l ekstasi. $B?:05:=5:4?"?4% ISekaran, Ind-nesia &ukan han+a tempat transit nark-&a/ tapi sudah menjadi pr-dusen +an, &isa mem&uat %# ri&u pil ekstasi*J Maran!hna miharep a+a nu da!k nulungan budakna, sangkan bisa ulin saperti bihari jiga budak s!j!n. $B?:05 :=5:4?/?/% IMereka &erharap ada +an, mau men-l-n, anakn+a/ a,ar dapat &ermain seperti sedia kala seperti anak +an, lain*J *ibutuhkeun waktu kurang leuwih 0 nepi ka 2 bulan pikeun nu n+andu, sangkan bener5bener cageur, sarta bisa balik

$#?5

$#?4

$#?3

/:4:

$#%!

$#%$

/:4"

$#>

deui ka masarakat sarta ngajalankeun hirup saperti biasa. $B?:05:=5:4?"?12% IDi&utuhkan 6aktu kuran, le&ih > sampai den,an 3 &ulan untuk pe8andu/ supa+a &enar2&enar sem&uh/ serta &isa kem&ali la,i ke mas+arakat dan menjalankan hidup seperti &iasan+a*J /:4@ 6latan sampor!t waragad, kolotna leuwih milih ngarawat S+i a diimah. $B?:05:=5:4?/?4% IKarena kesulitan ek-n-mi/ -ran, tua le&ih memillih mera6at S+i.a di rumah*I -olobana maran!hna teu dara!keun asup deui sakola, sanajan a+a jaminan ti pamar!ntah keur sakola gratis. $B?:05:=5:4?1?/% IKe&an+akan mereka tidak mau masuk kem&ali ke sek-lah/ 6alaupun ada jaminan dari pemerintah untuk sek-lah ,ratis*J Kulawarga nu kurang mampuh lolobana kapaksa ngorbankeun barudakna sina digaw!, nepi ka henteu sakola. $B?:05:=5:4?1?0% IKeluar,a +an, kuran, mampuh ke&an+akan terpaksa men,-r&ankan anakn+a a,ar tidak &ekerja/ sampai den,an tidak sek-lah*J *a!rah nu ngabogaan basisir t!h ku komunitas pama+ang jeung patani tambakna mah masih ngagunakeun teknologi nu konLensional nu ngabalukarkeun beubeunanganana kurang kompetiti atawa saeutik ba!. $B?:=5:=5:4?2?4% IDaerah +an, mempun+ai pantai itu -leh k-munitas nela+an dan peternak tam&akn+a masih men,,unakan tekn-l-,i +an, k-nvensi-nal +an, men+e&a&kan hasil tan,kapann+a kuran, k-mpetiti. atau sedikit saja*J Ab!sitas henteu wungkul mangaruhan sacara isik, tapi og! mangaruhan kana psikososial barudak. $B?:=5:=5 :4?1?=% IA&esitas tidak han+a mempen,aruhi se8ara .isik/ tapi ju,a mempen,aruhi terhadap psik-s-sial anak2anak*J (eu operasi t!h mangrupa tar!kah pikeun ngamankeun Kota Bandung, sangkan bebas tina kaki lima sam!m!h K66 jeung sabada K66.$B?:=5:=5:4?4?4% IAperasi ini merupakan usaha untuk men,amankan K-ta "andun,/ a,ar &e&as dari kaki lima/ se&elum KAA dan setelah KAA*J

$#%%

$#%>

$#%5

$#%4

/:42

$#5

$#>#

*ann+ Setiawan ng!mbohan kalawan potensi buda+a nu ged!, lamun dipiara jeung dikembangkeun bisa jadi industri wisata. $B?:=5:=5:4?0?7% IDann+ Setia6an menam&ahkan den,an p-tensi &uda+a +an, &esar/ jika dipelihara dan dikem&an,kan &isa menjadi industri 6isata*J Nurutkeun dedi !ta rarancang t!h pikeun narQkahan, sangkan 8irebon henteu wungkul jadi kota transit, tapi og! jadi kota tujuan wisata.$B?:75:=5:4?@?/% 9Menurut Dedi ren8ana itu untuk men,usahakan/ supa+a ;ire&-n tidak han+a menjadi k-ta transit/ tapi ju,a k-ta tujuan 6isata*J Priana negeskeun pihakna moal kum!ok m!m!h dipacok, sarta baris terus nga+akeun operasi panartiban di wewengkon Kota Bandung bari henteu kauger ku waktu. $B?:75:=5:4?4?2% IPriana mene,askan pihakn+a tidak akan takut/ dan akan terus men,adakan -perasi penerti&an di 6e6en,k-n K-ta "andun, sam&il tidak ter&atas 6aktu*J Sakab!h calon ti Jawa Barat baris diinditkeun dina bulan *esember, sam!m!h magang di Jepang salila " taun. $B?:75:=5:4?7?4% ISemua 8al-n dari Ja6a "arat akan se,era di&eran,katkan pada &ulan Desem&er/ se&elum ma,an, di Jepan, selama : tahun*J -ain ngan ukur STM, lulusan S-T6 diploma jeung strata hiji og!, lamun geus n+umponan pras+arat administrati bisa milu magang ka Jepang. $B?:75:=5:4?7?2% I"ukan han+a sekedar S(M/ lulusan SL(A/ dipl-ma/ dan strata satu ju,a/ jika sudah memenuhi pras+arat administrati. dapat ikut ma,an, ke Jepan,*J Kta supa t!h diasakan ku warga nu meuli kaasup pamajikan margana sorangan, tulu+ didalahar.$B?:25:=5 :4?1?1:% IJamur itu dimasak -leh 6ar,a +an, mem&eli termasuk isterin+a sendiri/ lalu dimakan*J 6+euna @0 urang ngarandapan sebel jeung lieur di -imbangan Farut, sabada ngadahar supa. $B?:25:=5 :4?1?@% ISekaran, ?> -ran, men,alami mual dan pusin, di Lima&an,an Carut/ setelah memakan Jamur*J

$#>!

$#>$

/:0"

$#>?

/:04

/:00

$#4

$#>5

Kabutuh poko ka+aning b!as b50@ og! undak, sanajan undakna ukur /::. $B?:25:=5:4?/?7% IKe&utuhan p-k-k seperti &eras &2>? ju,a naik/ 6alupun naikn+a han+a $##*J -ili ng!c!skeun n+ieun desain sorangan pamohalan bisa disorang, sabab baris m!akkeun b!a+a produksi nu leuwih loba. $B?:25:=5:4?=?1"% ILili mene,askan mem&uat desain sendiri tidak mun,kin &isa dilakukan/ se&a& akan men,ha&iskan &ia+a pr-duksi +an, le&ih &an+ak*J Salila ieu, nu sok tumpak taksi hat!na teu m!r!an, lantaran teu mak! argo sok kudu adu tawar heula. $B?:25:=5:4?2?2% ISelama ini/ +an, suka naik taksi hatin+a tidak mem&eri/ se&a& tidak memakai ar,- suka harus men,adu ta6ar dulu*J Salila ieu a+a undang5undang nomer /0 taun /::: ngeunaan Peradilan ;6M, tapi dina !ta undang5undang t!h teu teges ngatur, atawa n+ebutkeun ngeunaan harti kajahatan perang katut sangsina.$B?1/5:=5:4?@?4% ISelama ini ada undan,2undan, n-m-r $> tahun $### men,enai Peradilan AM/ tetapi dalam undan,2undan, itu tidak te,as men,atur/ atau men+e&utkan men,enai arti kejahatan peran, termasuk san,sin+a*J Ngaliwatan gerakan Pramuka para anggotana lain ukur diwanohkeun jeung alam b!bas, tapi og! bisa diajar kumaha ngabina persatuan jeung kakompakan dina n+anghareupan sakur pasualan. $B?1/5:=5:4?0?0% IMele6ati ,erakan Pramuka para an,,-tan+a tidak han+a diperkenalkan den,an alam &e&as/ tapi ju,a &isa &elajar &a,aimana mem&ina persatuan dan kek-mpakan dalam men,hadapi setiap pers-alan*J Sawatara kolot paboro5boro meuli seragam an+ar, boh nu geus jadi boh nu masih k!n!h mangrupa bahan. $B?1"5:=5 :4?"?4% I"e&erapa -ran, tua &erl-m&a2l-m&a mem&eli sera,am &aru/ &aik +an, sudah jadi maupun +an, masih &erupa &ahan*J Kasadar masarakat (ndon!sia kana kas!hatan geus kat!mbong tina lobana masarakat nu daratang ka rumah sakit keur tatamba atawa mariksa kas!hatanana. $B?1"5:=5 :4?7?@%

$#>4

$#>3

$#5#

$#5!

$#5$

$#5:

$#3

IKesadaram mas+arakat Ind-nesia akan kesehatan sudah terlihat dari &an+akn+a mas+arakat +an, datan, ke rumah sakit untuk &er-&at atau memeriksa kesehatann+a*J $#5? Ka hareupna Persib kudu jadi pamar!ntah sepak bola di Bandung, sarta nangta+ungan kana saban kompetisi di luar Persib.$B?1"5:=5:4?0?1:% IKedepann+a Persi& harus menjadi pemerintah sepak &-la di "andun,/ serta mendukun, terhadap setiap k-mpetisi di luar Persi&*J 6C8 geus nga+akeun eLaluasi sakumna !lemen nu a+a dina awak Persib, sangkan bisa jadi conto persepak5bolaan di (ndonesia.$B?1"5:=5:4?=?/% IAF; sudah men,adakan evaluasi setiap elemen +an, ada dalam tu&uh Persi&/ a,ar &isa menjadi 8-nt-h persepak2&-laan di Ind-nesia*J (gun ,uhi+at ti pers nu munggaran ka hareup ngedalkeun bakal leuwih nembrak ka d!wan, lamun manggih rereged di masarakat. $B?145:=5:4?4?4% II,un Ruhi+at dari pers +an, pertama kedepan men+atakan akan le&ih ter&uka kepda de6an/ jika menemukan permasalahan di mas+arakat*J >KM kudu leuwih inoLati jeung kompetiti , sangkan bisa tetep ngawasa pasar pikeun n+anghareupan pasar terbuka 6sia Pasi ik /:1:. $B?145:=5:4?"?/% IUKM harus le&ih in-vati. dan k-mpetiti./ supa+a &isa tetap men,usasai pasar untuk men,hadapi pasar ter&uka Asia Pasi.ik $#!#*J Pengda Perpani geus tatahar dina n+ahareupan Kejurnas Panahan /::4, ku cara ngumpulkeun sakab!h atlit panah nu sarua keur tatahar dina n+anghareupan PorproL ka51: di Karawang /::0. $B?145:=5:4?=?"% IPen,da Perpani harus &ersiap dalam men,hadapi Kejuarnas Panahan $##%/ den,an 8ara men,umpulkan semua atlit panah +an, sama untuk persiapan dalam men,hadapi P-rpr-v ke2!# di Kara6an, $##>*J *irina sok n+ieun laporan pertanggungjawaban, saban narima atawa ngaluarkeun waragad nu dibutuhkeun ku sakola. $B?105:=5:4?1?/% IDirin+a selalu mem&uat lap-ran pertan,,un,ja6a&an/ setiap menerima atau men,eluarkan &ia+a +an, di&utuhkan -leh sek-lah*J

/:=4

$#5>

$#55

/:=7

/:=2

$!#

$#4#

Kta keluarga t!h meredih dihampangkeun ma+arna atawa meredih dibebaskan ba! tina sagala bia+a. $B?105:=5 :4?1?7% IKeluar,a itu mem-h-n dirin,ankan mem&a+ar atau mem-h-n di&e&askan saja dari se,ala &ia+a*J Ketua komite SMK Negeri @ Bandung Tatang *imijati ngarasa kag!t, sanggeus nit!nan berita dina salah sahiji kalawarta nu n+ebutkeun dirina ngagasab waragad bantuan ti pamar!ntah. $B?105:=5:4?2?"% IKetua k-mite SMK Ne,eri ? "andun, (atan, Dimijati merasa ka,et/ setelah melihat &erita dalam salah satu &erita &erkala +an, men+e&utkan dirin+a men,k-rupsi dana &antuan dari pemerintah*J *ann+ meredih ka masarakat, sangkan n+orang pangh!matan ti mimiti lingkungan5lingkungan tempat tinggal. $B?105:=5:4?"?11% IDann+ &erharap pada mas+arakat/ a,ar men,hemat dari mulai lin,kun,an2 lin,kun,an tempat tin,,al*J *itilik tina 6ngka (ndeks Pembangunan Manusia atawa (PM, (ndonesia kaasup bangsa nu pangh!ngk!rna atawa n+icingan hambalan 111 tina 11= nagara. $B?175:=5:4?"?0% IDilihat dari An,ka Indeks Pem&an,unan Manusia atau IPM/ Ind-nesia termasuk &an,sa +an, ter&a6ah atau mendiami p-sisi !!! dari !!5 ne,ara*J Sok sanajan (ndonesia geus ngabogaan program keluarga berencana nasional, tapi henteu mampuh ngurangan kana lajuna tumuwuhna pangeusi indonesia. $B?175:=5:4?"?@% IDalaupun Ind-nesia sudah mempun+ai pr-,ram keluar,a &eren8ana nasi-nal/ tapi tidak mampuh men,uran,i terhadap laju pertum&uhan penduduk Ind-nesia*J 6+euna kurang leuwih ":: tukang dagang nu n+!sa a+a kamungkinan bangkar, alatan ditinggalkeun ku nu mareuli. $B?175:=5:4?4?10% ISekaran, kuran, le&ih :## peda,an, +an, tersisa ada kemun,kinan &an,krut/ karena ditin,,alkan -leh +an, mem&eli*J Kta Lirus anu ngabaha+akeun t!h gancang pisan ngabalukarkeun sesek nu parna, tepi ka ngabalukarkeun Pn!umonia akut. $B?175:=5:4?1?7% I<irus +an, mem&aha+akan itu 8epat sekali men+e&a&kan sesak na.as +an, parah/ sampai den,an men+e&a&kan Pnem-nia akut*J

$#4!

$#4$

$#4:

/:7@

/:74

$#4>

$!!

/:7=

Pengurus cabang Cederasi Panjat Tebing (ndonesia Kota Bandung n+eleksi deui atl!tna, ku cara nga+akeun sirkuit panjat tebing nu kadua di papan panjat Mapak 6lam >npas. $B?175:=5:4?7?"% IPen,urus 8a&an, Federasi Panjat (e&in, Ind-nesia K-ta "andun, men+eleksi kem&ali atlitn+a/ den,an 8ara men,adakan sirkuit panjat te&in, +an, kedua di papan panjat Mapak Alam Unpas*J 6+euna !ta dua lalaki nu sapopo!na purah buburuh t!h, kapaksa kudu ngaringkuk di rohangan tahanan Mapols!kta ,egol sabada dicerek waktu r!k ngiderkeun !ta barang haram. $B?125:=5:4?=?/% ISekaran, kedua lelaki +an, sehari2harin+a &iasa menjadi &uruh itu/ terpaksa harus merin,kuk di ruan, tahanan Map-lsekta Re,-l setelah di8iduk 6aktu akan men,edarkan &aran, haram itu*J Sabada ngaliwatan sel!ksi ku *P,* Kabupat!n Bandung, antukna kapilih anggota panitia pengawas Pilkada Kabupat!n Bandung. $B?125:=5:4?0?@% ISetelah mele6ati seleksi -leh DPRD Ka&upaten "andun,/ akhirn+a terpilih an,,-ta panitia pen,a6as Pilkada Ka&upaten "andun,*J ;iji5hijina jalan anu nepungkeun 8iwid!+5Sor!ang anu rempag tilu bulan katukang, kiwari ukur bisa dililiwatan sajalur. $B?125:=5:4?@?@% ISatu2satun+a jalan +an, mempertemukan ;i6ide+2S-rean, +an, am&ruk ti,a &ukan ke&elakan,/ sekaran, han+a &isa dile6ati satujalur*J Kiwari pihakna keur m!r! pen+uluhan ka warga anu ngukut ingon5ingon, sangkan gasik ngaantisipasi ingon5 ingonna amb!h teu keuna ku lu burung. $B?125:=5:4?/?=% ISaat ini pihakn+a sedan, mem&erikan pen+uluhan kepada 6ar,a +an, memelihara ternak/ a,ar 8epat men,antisipasi ternakn+a supa+a tidak terkena -leh .lu &urun,*J *ina po! !ta k!n!h Polsekta ,egol og! n+erek pamuda nu ngarana *iki (rawan /= taun, sabab ngarampog motor jeung handphone nu babaturanana. $B?125:=5:4?4?2% IDalam hari itu ju,a P-lsekta Re,-l ju,a men8iduk pemuda +an, &ernama Diki Iria6an $5 tahun/ se&a& meramp-k m-t-r dan handph-ne milik temann+a*J

/:77

$#43

/:2:

$#3!

/:2/

$!$

$#3:

Kalawan hasil putusan kitu 6bdurrachim miharep para bakal calon anu teu lolos ulah nepi ka ngalakonan r!aksi nu kurang had!. $B?125:=5:4?"?=% IDen,an hasil putusan itu A&durra8him &erharap para &akal 8al-n +an, tidak l-l-s jan,an sampai melakukan reaksi +an, kuran, &aik*J Sabada paceklik, harga b!as di pasar a+euna kawilang stabil keneh pisan, sanajan ngaronjat saeutik. $B?/:5:=5 :4?"?1% ISetelah pa8eklik/ har,a &eras di pasar sekaran, ter&ilan, masih san,at sta&il/ 6alaupun menin,kat sedikit*J (laharna dina usum per! sakola, pam!nta masarakat kana daging ha+am undak, sanajan hargana mahal. $B?/:5:=5 :4?/?@% IUmumn+a pada musim li&ur sek-lah/ permintaan mas+arakat akan da,in, a+am menin,kat/ 6alaupun har,an+a mahal*J Sakitan kapaksa dit!mbak, alatan ngalawan waktu r!k diamankeun ku patugas. $B?/:5:=5:4?0?/% I(ersan,ka terpaksa ditem&ak/ karena mela6an 6aktu akan diamankan -leh petu,as*J *ed alias 6* "2 taun kapaksa kudu nahan kan+eri, alatan dit!mbak ku patugas sabab ngalawan waktu r!k diamankeun. $B?/:5:=5:4?0?"% IDed alias AD :3 tahun terpaksa harus menahan sakit/ karena ditem&ak -leh petu,as/ se&a& mela6an 6aktu akan diamankan*J Kta jalan t!h baris dihad!an, ku cara dig!s!r 4 m!ter ka lebah pasir5keun nu tangtu bakal keuna kana lahan milik warga. $B?/:5:=5:4?@?2% IJalan itu akan diper&aiki/ den,an 8ara di,eser % meter ke atas +an, tentu akan men,enai lahan milik 6ar,a*J *ina ieu operasi dicerek 40 urang pagaw! hiburan malam sarta /= di antarana kaasup kategori wajib Kipem atawa mangrupa pendatang nu digaw! di Kota Bandung.$B?/15 :=5:4?@?4% IDalam -perasi ini di8iduk %> -ran, pe,a6ai hi&uran malam serta $5 diantaran+a termsuk kate,-ri 6aji& Kipem atau merupakan pendatan, +an, &ekerja di K-ta "andun,*J

$#3?

$#3%

/:20

/:2=

$#34

$#33

$!:

/1::

Komik Strip langka medal dina wangun buku, tapi biasana dipedalkeun dina hiji media, boh koran boh majalah.$B?/15 :=5:4?"?=% IK-mik Strip jaran, ter&it dalam &entuk &uku/ tapi &iasan+a diter&itkan dalam satu media/ &aik k-ran maupun majalah*J 8ontona ,utan Kebon <aru kelas satu Bandung nu kuduna nampung =7: urang, a+euna pinuh ku tahanan jeung narapidana nu nepi ka / r!bu urang. $B?/15:=5:4?=?/% I;-nt-hn+a Rutan Ke&-n Daru kelas satu "andun, +an, harusn+a menampun, 54# -ran,/ sekaran, penuh -leh tahanan dan narapidana +an, sampai den,an dua ri&u -ran,*J Ku ruang gerak nu kawilang heureut, komik strip terus bajoang, sangkan bisa dipikalandep ku balar!a.$B?/15:=5 :4?"?1@% IDen,an ruan, ,erak +an, ter&ilan, sempit/ k-mik strip &erjuan, terus a,ar &isa dinikmati -leh semua -ran,*J *ina enggoning mapag kongr!s pagu+uban pasundan nu ka5@: pangurus besar pagu+uban pasundan kudu bisa ngahontal kana udagan utamana n+aQta ngaraharjakeun masarakat, ku cara numpes kabodoan katut numpes kamasakatan. $B?/15:=5:4?0?1% IDalam persiapan men+am&ut k-n,res pa,u+u&an pasundan +an, ke2?# pen,urus &esar pa,u+u&an pasundan harus &isa men8apai terhadap tar,et utaman+a +aitu mensejahterakan mas+arakat/ den,an 8ara menumpas ke&-d-han termasuk menumpas kemiskinan*J Feus sakuduna pamar!ntah propinsi miros!a ka nu tanpa daksa, ku cara n+ieun Perda husus nu bisa nangta+ungan, ngarah ta+a sikep nu b!da pikeun nu tanpa daksa. $B?/15 :=5:4?0?4% ISudah seharusn+a pemerintah pr-pinsi mem&eri perhatian kepada +an, 8a8at/ den,an 8ara mem&uat Perda husus +an, &isa melindun,i/ supa+a tidak ada sikap +an, &er&eda untuk +an, 8a8at*J Ku kituna majelis hakim disongsok, sangkan sagancangna ngabatalkeun hasil anu geus ditangtukeun sarta ngitungna dibal!nan deui. $B?//5:=5:4?0?"% IAleh se&a& itu/ majelis hakim dituntut/ supa+a se8epatn+a mem&atalkan hasil +an, sudah ditan,tukan/ serta men,hitun,n+a diulan, kem&ali*J

/1:1

$!#$

/1:"

$!#?

/1:4

$!?

$!#>

Man!hna kapaksa teu nulu+keun sakola ti kelas tilu S*, sarta miang ka Bandung ngadon digaw! n+iar kipa+ah pikeun ngaba+uan indung bapana di lemburna.$B?/"5:=5 :4?/?4% IMereka terpaksa tidak melanjutkan sek-lah dari kelas ti,a SD/ serta per,i ke "andun, untuk &ekerja men8ari pen,hasilan untuk mem&antu I&u "apakn+a di kampun,n+a*J Teu kurang ti 10@ budak ilubiung dina !ta kagiatan, sarta m!akkeun coklat 11/ kilo. $B?/"5:=5:4?=?1% 9Tidak kurang dari 10@ anak ikut serta dalam kegiatan itu, serta menghabiskan coklat 11/ kilo.)

/1:=

/1:7

Persib anu a+a di posisi kagenep kudu mampuh n+angking angka penuh pangpangna tarung di pakalangan sorangan, sangkan bisa asup deui kana posisi opat besar. $B?/"5:=5 :4?0?4% IPersi& +an, &erada di p-sisi keenam harus mampuh man,am&il an,ka penuh se&a&n+a &ertarun, di kandan, sendiri/ a,ar &isa masuk kem&ali ke p-sisi empat &esar*J Tapi kudu jadi hiji pangajaran pikeun sakumna kolot, sangkan mampuh ngadegkeun pribadi budak anu mandiri.$B?/"5:=5:4?=?2% I(api/ harus menjadi pelajaran untuk setiap -ran, tua/ a,ar mampuh mem&entuk pri&adi anak +an, mandiri*J Tina pamariksaan Pulisi 6d! mat!ni korban, ku cara narok korban kana sirahna mangkali5kali sarta ninggalkeun korban nu keur sakarat cara kana naon ba!. $B?/"5:=5 :"?@?2%

/1:2

/11:

$!%

9*ari pemeriksaan Polisi 6de membunuh korban, dengan cara membacok korban pada kepalan+a berkali5kali, serta meninggalkan korban +ang sedang sekarat seperti terhadapa apa saja.)

/111

Masarakat bisa ngaaks!s sakur in ormasi ngeunaan kawijakan unggal instansi di lingkungan Pemkot Bandung atawa m!r! saran sarta patal!kan ngeunaan panglad!n publik. $B?/05:=5:4?7?0% IMas+arakat &isa men,akses setiap in.-rmasi men,enai ke&ijakan setiap instansi di lin,kun,an Pemk-t "andun,/ atau mem&erikan saran serta pertan+aan men,enai masalah umum*J Jumlah pasien demam berdarah di ,umah Sakit ;asan Sadikin Bandung bulan ieu teu ngaronjat, lamun dibandingkeun jeung bulan5bulan sam!m!hna dina taun /::4. $B?/05:=5:4?"?4% IJumlah pasien demam &erdarah di Rumah Sakit asan Sadikin "andun, &ulan ini tidak menin,kat/ jika di&andin,kan den,an &ulan2&ulan se&elumn+a pada tahun $##%*J B!a+a pikeun pasien demam berdarah masih k!n!h gratis, lamun dirawat di kelas ". $B?/05:=5:4?"?7% I"ia+a untuk pasien demem &erdarah masih saja ,ratis/ jika dira6at di kelas :*J Porseni Pontren lamun dikokolakeun sacara proporsional, baris jadi salah sahiji tar!kah pikeun ngarojong Lisi Jawa Barat /:1: n+a!ta proLinsi nu maju jeroning iman jeung taRwa. $B?/05:=5:4?@?@% IP-rseni P-ntren jika dikel-la se8ara pr-.esi-nal/ akan menjadi salah satu usaha untuk mendukun, visi Ja6a "arat $#!# +aitu pr-vinsi +an, maju dalam iman dan taP6a*J Kaa+aan rada har!ngh!ng waktu patugas pengadilan ngusir maran!hna, alatan ngaganggu jalana sidang. $B?/05 :=5:4?/?=%

$!!$

$!!:

/11@

/114

$!>

9Keadaaan agak memanas waktu petugas pengadilan mengusir mereka, karena mengganggu jalann+a sidang.)

$!!>

Ku kitu t!h, pihakna kudu terus ngaronjatkeun kamah!ranana, ku cara latihan anu ma+eng najan ukur diajar kana kaset ba!. $B?/25:=5:4?4?1:% IKarena itu/ pihakn+a harus terus menin,katkan keterampilann+a/ den,an 8ara latihan +an, rutin 6alaupun han+a &elajar pada kaset saja*J

Pele#a0a! S)/*e 4a!" Kata',r&# ?* Sok sanajan kawilang ! ekti , sawatara pasualan nu krusial teu wudu muncul dina ieu kagiatan. $T?1:5:"5:@?0?/% IDalaupun ter&ilan, e.ekti./ &e&erapa pers-alan +an, krusial tak urun, mun8ul dalam ke,iatan iniJ 4. Ku lantaran can a+a l!galitas ormal, !ta organisasi non5struktural t!h can bisa hirup saperti nu diharepkeun. $T?1/5:"5:@?0?"% IKarena &elum ada le,alitas .-rmal/ -r,anisasi n-n2struktural itu &elum &isa hidup seperti +an, diharapkanJ 0. Sok sanajan masih k!n!h kat!mbong can pati dalit, tapi para pamilon katangen mikaresep kana !ta kaulinan.$T?1=5:"5:@?7?0% IDalaupun masih terlihat &elum &e,itu .asih/ tapi para peserta terlihat men+ukai terhadap permainan ituJ =. >pama surat suara elat katampana, bakal h!s! dina ngabagikeunana, lantaran keur KP> Kota Bandung wa! kudu netepan saeutikna tujuh juta surat suara. $T?1=5:"5:@?"?0% IJika surat suara telat diterima/ akan susah dalam mem&a,ikann+a/ se&a& untuk KPU K-ta "andun, saja harus memenuhi sedikitn+a tujuh juta surat suara*J 7. Sanajan geus umur 1= tahun, (nsan5insan TN,( sadar +!n tar!kah anu dilakukeun salila ieu masih k!n!h tacan n+ugemakeun komponen mas+arakat. $T?115:@5:@?4?/%

$!5

IDalaupun sudah &erumur !5 tahun/ Insan2insan (<RI sadar &ah6a usaha +an, dilakukan selama ini masih &elum mem&aha,iakan k-mp-nen mas+arakat*J

2. Sanajan beurat, nurutkeun keetua umumna ;. ;atori ;asanudin tetep baris ihtiar bari ged! harepan para petinju Karawang baris ngahontal prestasi nu had!. $T?1/5:@5:@?=?@% IDalaupun &erat/ menurut ketua umumn+a * at-ri asanudin tetap akan

&erusaha sam&il &esar harapan para petinju Kara6an, akan men8apai prestasi +an, &aik*J

1:. Ku lantaran masih k!n!h didata ku KP> Kabupaten Kota, jumlah total nu akurat tacan bisa dicindekkeun. $T?:@5:45:@?1?"% ISe&a& masih didata -leh KPU Ka&upaten K-ta/ jumlah t-tal +an, akurat &elem &isa disimpulkan*J 11. Sanggeus dibal!nan deui, singhor!ng jumlah nu boga hak pilih t!h nambahan kira5kira /4: rebu. $T?:45:05:@?"?/% ISetelah diulan,i la,i/ tern+ata jumlah +an, pun+a hak pilih &ertam&ah kira2 kira $%# ri&u*J 1/. <aktu ditan+a naha !ta sakitan an+ar t!h ti !ks!kuti atawa l!gislati , Jusu ukur n!t!lakeun bakal nguniang sanggeus a+a hasil tina !Laluasi. $B?:15:=5 :4?4?2% IKetika ditan+a apakah tersan,ka &aru itu dari eksekuti. atau le,eslati./ Jusu. han+a men+atakan akan menja6a& setelah ada hasil dari evaluasi*J !:* Sanggeus tinekanan n+angking hasil >jian NasionalO>N, lulusan SM> taun ieu kudu tatan5tatan geusan n+anghareupan SPMB boh isik boh m!ntalna. $B?:/5:=5:4?=?/% ISetelah &erhasih mendapatkan hasil Ujian Nasi-nal2UN/ lulusan SMU tahun ini harus siap sedia untuk men,hadapi SPM"/ &aik .isik maupun mentaln+a*J

$!4

!?* Sanajan geus dibebenah sarta geus siap dipak!, tapi sakur tukang dagang kat!mbong wegaheun dagang dina lapak nu geus ditataharkeun t!a. $B?:/5 :=5:4?@?7% IDalaupun sudah ditata dan siap dipakai/ tapi setiap peda,an, terlihat en,,an &erda,an, pada lapak +an, telah disediakan itu*J 14. <aktu ditan+a ngeunaan keran domokratisasi di lingkungan kampusna, pihakna ng!c!skeun siap pikeun nga+akeun dialog jeung sakumna !lemen sarta ciLitas akademika >P( pikeun ngawujudkeun >P( nu maju dina mangsa nu bakal datang. $B?:45:=5:4?=?=% IDaktu ditan+a men,enai keran dem-kratisasi di lin,kun,an kampusn+a/ pihakn+a mene,askan siap untuk men,adakan dial-, den,an setiap elemen serta 8ivitas akademika UPI untuk me6ujudkan UPI +an, maju dalam masa +an, akan datan,*J !>* Sabada ditalungtik, *;6 jeung 6,6 magrupa kandungan nu ngarojong diwangunna (M t!a. $B?:=5:=5:4?"?4% ISetelah diteliti/ D A dan ARA merupakan kandun,an +an, mem&antu di&an,unn+a IO*J !5* Sabada diresmikeun, !ta Laksin t!h geus dilarapkeun di @ proLinsi n+a!ta Jawa Timur, Pog+akarta, Bangka Belitung, jeung Nusa Tenggara Barat. $B?:25:=5:4?7?@% ISetelah diresmikan/ vaksin itu sudah dise&arkan di ? pr-vinsi/ +aitu Ja6a (imur/ E-,+akarta/ "an,ka "elitun,/ dan Nusa (en,,ara "arat*J !4* Sanajan ngabaha+akeun pikeun kasehatan, lauk asin nu dijarualan di Bandung g! hor!ng r!a nu ngandung Bat ormalin. $B?1"5:=5:4?0?"% IDalaupun mem&aha+akan untuk kesehatan/ ikan asin +an, dijual di "andun, ju,a tern+ata &an+ak +an, men,andun, 9at .-rmalin*J !3* Ku cara ngirit listrik, pihak P-N baris ngamalirkeun beban nu leuwih ka masarakat nu tacan boga listrik. $B?1"5:=5:4?/?=% IDen,an 8ara men,irit listrik/ pihak PLN akan men,alirkan &e&an +an, le&ih ke mas+arakat +an, &elum mempun+ai listrik*J $#* Tapi waktu dikon irmasi ku wartawan, Nuriana teu da!k m!r! katerangan naha patal!kan naon ba! nu diaasongkeun ku tim pen+idik t!h. $B?1@5:=5 :4?0?7% I(api/ se6aktu dik-n.irmasi -leh 6arta6an/ Nuriana tidak mau mem&erikan keteran,an tentan, pertan+aan apa saja +an, dias-n,kan -leh tim pen+idik*J

$!3

/1. <aktu r!k ninggalkeun rohanngan lant! " Kejati Jabar pikeun ngalaksanakeun Jum)aahan, Nuriana nembrakkeun a+a /4 patal!kan nu diasongkeun ku tim pen+idik ka dirina. $B?145:=5:4?@?@% IDaktu akan menin,,alkan ruan,an lantai : Kejati Ja&ar untuk melaksanakan JumJatan/ Nuriana men,atakan ada $% pertan+aan +an, dias-n,kan -leh tin pen+idik kepada dirin+a*J //. <aktu ditan+a ngaeunaan kamungkinan a+ana tersangka an+ar dina ieu kasus, nurutkeun ;olius, dirina tacan narima laporan ti tim pen+idik sarta masih nungguan eLaluasi pamariksaan Nuriana. $B?145:=5:4?@?7% IDaktu ditan+a men,enai kemun,kinan adan+a tersan,ka &aru dalam kasus ini/ menurut -lius/ dirin+a &elum menerima lap-ran tim pen+idik serta masih menun,,u evaluasi pemeriksaan Nuriana*J $:* -amun po! ieu tacan r!ngs!, ged! kamungkinan pamariksaan Nuriana baris ditulu+keun dina po! Sen!n nu bakal datang. $B?145:=5:4?@?1:% IJika hari ini &elum selesai/ &esar kemun,kinan pemeriksaan Nuriana akan dilanjutkan pada hari Senin +an, akan datan,*J /@. Ti mimiti diadegkeun, Pasar Kosambi geus sababaraha kali ganti pengembang. $B?175:=5:4?4?7% IDari mulai di&an,un/ Pasar K-sam&i sudah &e&erapa kali &er,anti pen,em&an,*J $%* 6latan kagoda ku kauntungan duit dua puluh r!bu jeung ganja sapaket, 6na Sur+ana alias 6bah lima puluh hiji taun bareng jeung babaturana Jajat nekad jadi tukang ngedarkeun ganja. $B?125:=5:4?4?1% IKarena ter,-da -leh keuntun,an uan, dua puluh ri&u dan sepaket ,anja/ Ana Sur+ana alias A&ah lima puluh satu tahun &ersama den,an temann+a Jajat nekat menjadi pen,edar ,anja*J /0. -amun dibandingkeun jeung nu s!j!nna, Komik Strip kawilang h!s! majuna. $B?/15:=5:4?"?7% 9Jika dibandingkan dengan +ang lainn+a, Komik strip terbilang susah majun+a.)

/=. -amun ditilik ku urang a+euna, di sabudeureun Bandung jeung Jawa Barat bisa disebut b!bas judi. $B?/15:=5:4?/?7%

$$#

IJika dilihat -leh kita sekaran,/ di seluruh "andun, dan Ja6a "arat &isa dise&ut &e&as dari judi*J /7. Sanajan pinuh sarta nu ngeusianana kudu silih ag!han lahan, tapi nurutkeun kepala rutan kelas ( Bandung , <ah+udi nepi ka danget a+euna panglad!n jeung kaa+aan di ,utan Kebon <aru bisa dikadalikeun. $B?/15:=5:4?=?0% IDalaupun penuh serta +an, men,isin+a harus salin, &er&a,i tempat/ tapi menurut rutan kelas I "andun, R Dah+udi sampai den,an sekaran, pela+anan dan keadaan di Rutan Ke&-n Daru &isa dikendalikan*J $3* Sangkan henteu banjir, warga ,< :@ Kalurahan 8ikutra nar!kahan ngabebenah walungan 8icadas, ku cara ngakut !ta runtah anu a+a handapeun Jambatan 6hmad Pani anu keur dir!noLasi. $B?/"5:=5:4?7?/% IA,ar tidak &anjir/ 6ar,a RD #? Kelurahan ;ikutra men,usahakan mem&enahi sun,ai ;i8adas/ den,an 8ara men,an,kut sampah +an, &erada di &a6ah Jem&atan Ahmad Eani +an, sedan, diren-vasi*J

$$!

$$$

RI5A<AT HIDUP PENULIS DATA PRIBADI Nama (empat/ tan,,al lahir A,ama Alamat G G G G Asep Panji Lesmana ;iamis/ !# Septem&er !34? Islam R( #: RD #$ Dusun Detan Desa "a+asari Ke8amatan Jatina,ara Ka&upaten ;iamis F Ja6a "arat ?>$5: (elp G 0#$>%1 $53>?>4/ #4%$$#!>>!:#

Pe!%&%& a! F,r.al = !:$(ahun !33# F !33> G SD Ne,eri ! "a+asari !::(ahun !33> F !333 G SL(P Ne,eri ! Rajadesa !:?(ahun !333 F $##$ G SMU Ne,eri ! ;iamis !:%(ahun $##$ F $##> G Universitas Padjajaran/ Fakultas Sastra/ Pr-,ram Studi "ahasa dan Sastra Daerah 0Sunda1*

$$: