Anda di halaman 1dari 47

KEMAHIRAN ASAS (KPS) SPM Kemahiran asas proses sains yang harus dikuasai Pelajar untuk menjawab soalan

Bahagian A (Soalan 1 4) Membuat pemerhatian Menyatakan inferens Membuat hipotesis Merekod bacaan Menyatakan pembolehubah Memplot graf dan carta bar Menyatakan definisi secara operasi

Based on the observation in Diagrams 1 and 2, state the difference in the time taken for the salt to dissolve. (Berdasarkan pemerhatian anda dalam Rajah 1 dan 2, nyatakan perbezaan dalam masa untuk garam larut).
The time taken for the salt to dissolve in diagram 2 diagram 1 faster is ..than .. Masa untuk garam larut dalam rajah 2 cepat berbanding rajah 1 .. lebih..

64

5.4

Hipotesis
Kenyataan yang menghubungkan di antara pemboleh ubah manipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Hipotesis juga boleh diuji dalam eksperimen

ANSWER:
higher temperature of water The the ., shorter time taken for salt to dissolve. the .. the ..........................

bertambah suhu air Semakin . , masa yang diambil untuk garam larut. berkurang ... semakin ...

the temperature of water increase the time taken for salt to dissolve decrease suhu air bertambah masa yang diambil untuk garam larut berkurang

higher the . (Manipulated temperature of Variable) water , the . shorter The .


time taken forVariable) the salt to dissolve (Responding the ....

bertambah suhu berkurang Semakin ( MVair ) , semakin .. masa diambil untuk garam larut ( RV yang )

X X

X X

52

52 s

( responding variable ) Rate of dissolving is ( pembolehubah bergerak balas ) Kadar keterlarutan ialah ................

Based on this experiment, state the operational definition of air pressure. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi tekanan udara.

Air pressure is the reading of the Bourdon gauge , Tekanan udara ialah bacaan tolok Bourdon

SARANAN KEPADA PELAJAR


1. Membaca soalan dengan teliti dan fahamkan

kehendak soalan dengan merujuk kepada kata tugas yang diberikan. 2. Memberi penekanan untuk menulis laporan eksperimen termasuk kemahiran melukis rajah eksperimen. 3. Menekankan kemahiran melabel gambarajah sains. 4. Dapat menyatakan fungsi sesuatu organ dan sistem yang dipelajari.

SARANAN KEPADA PELAJAR


5. Perlu menguasai konsep dan fakta sains dengan betul. 6. Memberi tumpuan dan perhatian kepada setiap eksperimen yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran supaya KPS dapat ditingkatkan seperti membaca alat radas dengan betul. 7. Menggunakan ciri diagramatik sebagai satu teknik pembelajaran berkesan seperti melukis dan melabel rajah dengan betul dan tepat.

Menulis jawapan dengan ejaan yang salah. Tanda/label melebihi had kehendak soalan Menuliskan jawapan lebih dari sepatutnya. Menghadkan isi jawapan hanya 1 isi sedangkan markah

adalah lebih / sama dengan 2 markah. Menyatakan jawapan yang hampir sama(isi sama) bagi markah yang lebih dari 1 markah. Menyatakan perbezaan (differences) seakan definisi. Menggunakan istilah sains yang salah(kempes mengecut) Jawapan terlalu umum, tidak menguasai istilah sains dengan baik dan lemah dalam pengetahuan asas sains.
MORE