Anda di halaman 1dari 3

MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2013 KALI KETIGA Tarikh Masa Tempat Keha!

iran : : : : 9 September 2013 (Isnin) 1.35 petang Bengkel Kemahiran i!"p #n Mahisam B $b %ahman ( &enger"si ) #n M"hamma! 'arhan B $b!"llah ( Setia"saha ) #n ("l)ikri (amir B M*h! M"nir #n M*h! 'ir!a"s B Bahtiar Minit Mesyuarat : 1. +,apan Ket"a &anitia 2. $nalisis &KS% 1 3. &en-e!iaan s*alan &KS% 2 .. Kelab K* $ka!emik 5. al/hal lain 0. +,apan &enangg"han 1 U!a"an Ketua Panitia 1.1 #n Mahisam selak" Ket"a &anitia Kemahiran i!"p 2013 mengal"/al"kan keha!iran i!"p. Ket"a &anitia 1"ga i!"p kerana s"!i g"r"/g"r" -ang menga1ar mata pela1aran Kemahiran

meng",apkan rib"an terima kasih kepa!a g"r"/g"r" Kemahiran mengha!iri mes-"arat &anitia Kemahiran i!"p kali ketiga.

Tin!akan :Makl"man 2 Ana#isis PKSR 1 2.1 #n Mahisam bertan-akan markah/markah serta pen,apaian m"ri! !alam mata pela1aran Kemahiran hi!"p. #n ("l)ikri (amir memakl"mkan sem"a m"ri! kelasn-a l"l"s !an 1"mlah m"ri! -ang men!apat $ 1"ga ramai. Tin!akan: Makl"man

2.2 #n M"h! 'arhan p"la mengatakan 1"mlah m"ri! -ang men!apat $ ramai kh"s"sn-a kelas 2emerlang !an Bestari. Selain it"3 sem"a m"ri! l"l"s mata pela1aran Kemahiran i!"p. Men"r"t belia" lagi3 1"mlah m"ri! -ang men!apat $ b*leh !itingkatkan lagi 1ika sem"a m"ri! !apat men-iapkan ker1a k"rs"s -ang !iberikan kepa!a mereka !alam temp*h masa -ang !iberikan Tin!akan: Makl"man 3 Penye$iaan s%a#an PKSR 2 3.1 #n Mahisam memakl"mkan g"r"/g"r" -ang men-e!iakan s*alan &KS% 2 men-erahkan sat" salinan kepa!an-a "nt"k !isemak !an !iserahkan kepa!a &n. 4a5 4ip Sim "nt"k !isahkan mengik"t tarikh -ang !itetapkan. 6"r"/g"r" 1"ga !iingatkan "nt"k memb"at s*alan ber!asarkan 7a!"al Spesi)ikasi +1ian (7S+). Tin!akan: Makl"man 3.2 Belia" 1"ga memakl"mkan g"r"/g"r" perl" mengg"nakan k"lit s*alan -ang s"!ah Tin!akan : Makl"man & Ke#a' K%A(a$e)i( ..1 #n Mahisam bertan-akan lap*ran Kelab $ka!emik Kemahiran i!"p. #n M"h! 'arhan memakl"mkan baha5a lap*ran setiap per1"mpaan s"!ah !ib"at. Selain it"3 akti8iti/akti8iti -ang telah !iran,ang sepan1ang tah"n !apat !i1alankan !engan baik. Tin!akan : Makl"man * Ha#+,a# #ain 5.1 #n Mahisam memakl"mkan &anitia Kemahiran belakang bl*k B. $hli/ahli -ang lain berset"1". Tin!akan : 6"r"/g"r" K i!"p akan memb"at sat" ka5asan pertanian !i ka5asan sek*lah. #n M"h! 'arhan men,a!angkan ian-a b*leh !ib"at !i

!iselaraskan.

- U!a"an "enan..u,an 0.1 #n Mahisam selak" Ket"a &anitia Kemahiran !itangg"hkan pa!a 1am 2.15 petang. i!"p meng",apkan terima kasih kepa!a sem"a g"r" kerana g"r"/g"r" s"!i mengha!iri mes-"arat pa!a kali ini. Mes-"arat

9ise!iakan *leh3 :::::::::::::::. (EN MUHD /ARHAN 0 A0DULLAH) Setia"saha &anitia Kemahiran i!"p3 SK;M( %10 K+$4$ 4+M&+%

9isemak *leh3 :::::::::::.............. (EN MAHISAM 0 A0 RAHMAN) Ket"a &anitia Kemahiran i!"p3 SK;M( %10 K+$4$ 4+M&+%