Anda di halaman 1dari 18

Disiplin PNS Selasa, 23 Maret 2010 11:44 Pembinaan Disiplin Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sesuatu tu uan

selain sangat ditentu!an oleh dan mutu pro"esionalitas uga ditentu!an oleh disiplin para anggotan#a$ %agi aparatur pemerin&tahan disiplin tersebut menca!up unsur&unsur !etaatan, !esetiaan, !esungguhan dalam men alan!an tugas dan !esanggupan ber!orban, dalam arti mengorban!an !epentingan pribadi dan golongann#a untu! !epentingan negara dan mas#ara!at$ Dalam Pasal 2' (ndang&undang Nomor ) *ahun 1'+4 tentang Po!o!&po!o! Kepega,aian sebagaimana telah diubah dengan (ndang&undang Nomor 43 din#ata!an bah,a -Dengan tida! mengurangi !etentuan dalam peraturan perundang&undangan pidana, ma!a untu! men amin tata tertib dan !elancaran pela!sanaan tugas, diada!an Peraturan Disiplin Pega,ai Negeri Sipil-$ Peraturan Disiplin Pega,ai Negeri Sipil adalah peraturan #ang mengatur mengenai !e,a iban, larangan, dan san!si apabila !e,a iban tida! ditaati atau larangan dilanggar oleh Pega,ai Negeri Sipil$ Peraturan Disiplin Pega,ai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 *ahun 1')0 tentang -Peraturan Disiplin Pega,ai Negeri Sipil-$ Dalam Peraturan Disiplin Pega,ai Negeri Sipil diatur !etentuan&!etentuan mengenai: 1$ Ke,a iban, 2$ .arangan, 3$ /u!uman disiplin, 4$ Pe abat #ang ber,enang menghu!um, 0$ Pen atuhan hu!uman disiplin, 1$ Keberatan atas hu!uman disiplin, +$ %erla!un#a !eputusan hu!uman disiplin$ Kewajiban Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 *ahun 1')0 mengatur !e,a iban&!e,a iban #ang harus ditaati oleh setiap Pega,ai Negeri Sipil, sebagai beri!ut$ Setiap Pega,ai Negeri Sipil ,a ib, 1$ Setia dan taat sepenuhn#a !epada Pancasila, (ndang&undang Dasar 1'40, Negara, dan Pemerintah, 2$ Mengutama!an !epentingan Negara di atas !epentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindar!an segala sesuatu #ang dapat mendesa! !epentingan Negara oleh !epentingan golongan, diri sendiri, atau piha! lain, 3$ Men un ung tinggi !ehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Pega,ai Negeri Sipil,

4$ Mengang!at dan menaati Sumpah23an i Pega,ai Negeri Sipil dan Sumpah23an i abatan berdasar!an peraturan perandang&undangan #ang berla!u, 0$ Men#impan rahasia negara dan atau rahasia abatan dengan sebai!&bai!n#a, 1$ Memperhati!an dan mela!sana!an segala !etentuan Pemerintah, bai! #ang langsung men#ang!ut tugas !edinasann#a maupun #ang berla!u secara umum, +$ Mela!sana!an tugas !edinasan dengan sebai!&bai!n#a dan dengan penuh pengabdian, !esadaran, dan tanggung a,ab, )$ %e!er a dengan u ur, cermat, dan bersemangat untu! !epentingan Negara, Memelihara dan mening!at!an !eutuhan, !e!ompa!an, persatuan, dan !esatuan Korps Pega,ai Negeri Sipil, '$ Segera melapor!an !epada atasann#a, apabila mengetahui ada hal #ang dapat membaha#a!an atau merugi!an Negara atau Pemerintah, terutama di bidang !eamanan, !euangan, dan materiel, 10$ Menaati !etentuan am !er a, 11$ Mencipta!an dan memelihara suasana !er a #ang bai!, 12$ Mengguna!an dan memelihara barang&barang mili! Negara dengan sebai!&bai!n#a, 13$ Memberi!an pela#anan dengan sebai!&bai!n#a !epada mas#ara!at menurut bidang tugasn#a masing&masing, 14$ %ertinda! dan bersi!ap tegas, tetapi adil dan bi a!sana terhadap ba,ahann#a, 10$ Membimbing ba,ahann#a dalam mela!sana!an tugasn#a, 11$ Men adi dan memberi!an contoh serta teladan #ang bai! terhadap ba,ahann#a, 1+$ Mendorong ba,ahann#a untu! mening!at!an prestasi !er a, 1)$ Memberi!an !esempatan !epada ba,ahann#a untu! mengembang!an !ariern#a, 1'$ Menaati !etentuan perundang&undangan tentang perpa a!an, 20$ %erpa!aian rapi dan sopan serta bersi!ap dan berting!ah la!u sopan santun terhadap mas#ara!at, sesama Pega,ai Negeri Sipil dan terhadap atasan, 21$ /ormat menghormati antara sesama 4arga Negara #ang memelu! agama2!eperca#aan terhadap *uhan 5ang Maha 6sa #ang berlainan, 22$ Men adi teladan sebagai 4arga Negara #ang bai! dalam mas#ara!at, 23$ Menaati segala peraturan perundang&undangan dan peraturan !edinasan #ang berla!u, 24$ Menaati perintah !edinasan dari atasan #ang ber,enang,

20$ Memperhati!an dan men#elesai!an dengan sebai!&bai!n#a setiap laporan #ang diterima mengenai pelanggaran disiplin$ .arangan Dalam Pasal 3 a#at 718 diatur larangan&larangan #ang tida! boleh dilanggar oleh Pega,ai Negeri Sipil, sebagai beri!ut$ Setiap Pega,ai Negeri Sipil dilarang, 1$ Mela!u!an hal&hal #ang dapat menurun!an !ehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, atau Pega,ai Negeri Sipil, 2$ Men#alahguna!an ,e,enangn#a, 3$ *anpa i9in Pemerintah men adi pega,ai atau be!er a untu! Negara :sing, 4$ Men#alahguna!an barang&barang, uang, atau surat&surat berharga mili! Negara 0$ Memili!i, men ual, menggadai!an, men#e,a!an, atau memin am!an barang&barang, do!umen, atau surat&surat berharga mili! negara secara tida! sah, 1$ Mela!u!an !egiatan bersama dengan atasan, teman se a,at, ba,ahan, atau orang lain didalam maupun di luar ling!ungan !er an#a dengan tu uan untu! !euntungan pribadi, golongan, atau piha! lain, #ang secara langsung atau tida! langsung merugi!an Negara, +$ Mela!u!an tinda!an #ang bersi"at negati" dengan ma!sud membalas dendam terhadap ba,ahann#a atau orang lain di dalam maupun diluar ling!ungan !er an#a, )$ Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa sa a, dari siapapun uga #ang di!etahui atau patut diduga bah,a pemberian itu bersang!utan atau mung!in bersang!utan dengan abatan atau pe!er aan Pega,ai Negeri Sipil #ang bersang!utan, '$ Memasu!i tempat&tempat #ang dapat mencemar&!an !ehormatan atau martabat Pega,ai Negeri Sipil, !ecuali untu! !epentingan abatan, 10$ %ertinda! se,enang&,enang terhadap ba,ahann#a, 11$ Mela!u!an suatu tinda!an atau senga a tida! mela!u!an suatu tinda!an #ang dapat bera!ibat menghalangi atau mempersulit salah satu piha! #ang dila#anin#a, sehingga menga!ibat!an !erugi&an bagi piha! #ang dila#anin#a, 12$ Menghalangi ber alann#a tugas !edinasan, 13$ Membocor!an dan atau meman"aat!an rahasia Negara #ang di!etahui !arena !edudu!an abatann#a untu! !epentingan pribadi, golongan, atau piha! lain, 14$ %ertinda! sela!u perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untu! mendapat pe!er aan atau pesanan dari !antor2instansi Pemerintah, 10$ Memili!i saham dalam suatu perusahaan #ang !egiatan usahan#a tida! berada dalam ruang ling!up !e!uasaann#a, #ang umlah dan si"at pemili!an itu sedemi!ian rupa, sehingga pemili!an saham tersebut dapat langsung atau tida! langsung menentu!an pen#elenggaraan atau alann#a perusahaan,

11$ Memili!i saham2modal dalam perusahaan #ang !egiatan usahan#a berada dalam ruang ling!up !e!uasaann#a, 1+$ Mela!u!an !egiatan usaha dagang bai! secara resmi maupun sambilan, men adi dire!si, pimpinan, atau !omisaris perusahaan s,asta, bagi #ang berpang!at Pembina golongan ruang ;<2a !e atas atau #ang memang!u abatan eselon ;, 1)$ Mela!u!an pungutan tida! sah dalam bentu! apapun uga dalam mela!sana!an tugasn#a untu! !epentingan pribadi, golongan, atau piha! lain$ Pembatasan Berusaha Menurut !etentuan Pasal 3 a#at 728 Peraturan Pemerintah Nomor 30 *ahun 1')0, Pega,ai Negeri Sipil #ang berpang!at Penata *ing!at ; golongan ruang ;;;2d !e ba,ah #ang a!an mela!u!an usaha dagang, bai! secara resmi maupun sambilan, men adi dire!si, pimpinan atau !omisaris perusahaan s,asta, ,a ib mendapat i9in tertulis dari pe abat #ang ber,enang$ (ntu! mendapat!an i9in mela!u!an usaha dagang, men adi dire!si, pimpinan atau !omisaris perusahaan s,asta tersebut Pega,ai Negeri Sipil #ang bersang!utan menga u!an permohonan tertulis !epada pe abat #ang ber,enang$ Permintaan i9in mela!u!an usaha dagang a!an ditola! oleh pe abat #ang ber,enang, apabila !egiatan usaha dagang tersebut a!an mengganggu pela!sanaan tugas Pega,ai Negeri Sipil #ang bersang!utan, atau dapat menurun!an atau mencemar!an !ehormatan Pega,ai Negeri Sipil$ Pelanggaran Disiplin Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pega,ai Negeri Sipil #ang melanggar !etentuan Peraturan Disiplin Pega,ai Negeri Sipil, bai! di dalam maupun di luar am !er a$ Pega,ai Negeri Sipil din#ata!an melanggar Peraturan Disiplin Pega,ai Negeri Sipil apabila dengan ucapan, tulisan, dan atau perbuatann#a tersebut secara sah terbu!ti melanggar !etentuan mengenai !e,a iban dan atau larangan Peraturan Pemerintah Nomor 30 *ahun 1')0$ Keterangan : = (capan, adalah setiap !ata&!ata #ang diucap!an dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, dis!usi, melalui telepon, radio, tele>isi, re!aman, atau alat !omuni!asi lainn#a, =*ulisan, adalah pern#ataaan pi!iran dan atau perasaaan secara tertulis bai! dalam bentu! tulisan maupun dalam bentu! gambar, !ari!atur, coretan dann lain&lain #ang serupa dengan itu =Perbuatan, adalah setiap tinga!h la!u, si!ap, atau tinda!an$ Pega,ai Negeri Sipil #ang mela!u!an pelanggaran dsiiplin di atuhi hu!uman disiplin menurut

!etentuan #ang berla!u oleh pe abat #ang ber,enang menghu!um$ Hukuman Disiplin /u!uman disiplin adalah hu!uman #ang di atuh!an terhadap seorang Pega,ai Negeri Sipil !arena melangar Peraturan Disiplin Pega,ai Negeri Sipil$ *ing!at hu!uman disiplin adalah, 1$ /u!uman disiplin ringan, 2$ /u!uman disiplin sedang, dan 3$ /u!uman disiplin berat$ 3enis hu!uman disiplin adalah sebagai beri!ut$ 1$ /u!uman disiplin ringan, terdiri atas : 1$ *egoran lisan, 2$ *egoran tertulis, 3$ Pern#ataan tida! puas secara tertulis$ 2$ /u!uman disiplin sedang, terdiri atas : 1$ Penundaaan !enai!an ga i ber!ala untu! masa se!urang&!urangn#a 3 7tiga8 bulan dan paling lama 1 7satu8 tahun, 2$ Penurunan ga i sebesar satu !ali !enai!an ga i ber!ala untu! masa se!urang& !urangn#a 3 7tiga8 bulan dan paling lama 1 7satu8 tahun, 3$ Penundaan !enai!an pang!at untu! se!urang&!urangn#a 1 7enam8 bulan dan paling lama 1 7satu8 tahun$ 3$ /u!uman disiplin berat, terdiri atas : 1$ Penurunan pang!at pada pang!at #ang satu ting!at lebih rendah untu! se!urang& !urangn#a 1 7enam8 bulan dan paling lama 1 7satu8 tahun, 2$ Pembebasan dari abatan untu! masa se!urang&!urangn#a selama 1 7satu8 tahun, 3$ Pemberhentian dengan hormat tida! atas permintaan sendiri sebagai Pega,ai Negeri Sipil, 4$ Pemberhentian tida! dengan hormat sebagai Pega,ai Negeri Sipil$ Setiap hu!uman disiplin di atuh!an oleh pe abat #ang ber,enang menghu!um sesuai tata cara tersebut dalam Surat 6daran Kepala %adan :dministrasi Kepega,aian Negara Nomor 232S621')0 tanggal 30 ?!tober 1')0 tentang Peraturan Disiplin Pega,ai Negeri Sipil$ Pe abat 5ang %er,enang Menghu!um Pe abat #ang ber,enang menghu!um adalah pe abat #ang ber,enang men atuh!an hu!uman disiplin$ Ketentuan mengenai pe abat #ang ber,enang

menghu!um diatur dalam Pasal + Peraturan Pemerintah Nomor 30 *ahun 1')0$ Dengan berla!un#a Peraturan Pemerintah Nomor ' *ahun 2003 tentang 4e,enang Pengang!atan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pega,ai Negeri Sipil, ma!a pe abat #ang ber,enang men atuh!an hu!uman disiplin adalah sebagai beri!ut$ 1$ Presiden, untu! enis hu!uman disiplin : 1$ pemberhentian dengan hormat tida! atas permintaan sendiri sebagai Pega,ai Negeri Sipil bagi Pega,ai Negeri Sipil #ang berpang!at Pembina (tama Muda golongan ruang ;<2c !e atas, 2$ pemberhentian tida! dengan hormat sebagai 3$ Pega,ai Negeri Sipil bagi Pega,ai Negeri Sipil #ang berpang!at Pembina (tama Muda golongan ruang ;<2c !e atas, 4$ pembebasan dari abatan bagi Pega,ai Negeri Sipil #ang memang!u abatan stru!tural eselon ;, atau abatan lain #ang ,e,enang pengang!atan dan pemberhentiann#a berada di tangan Presiden$ 2$ Pe abat Pembina Kepega,aian Pusat, bagi Pega,ai Negeri Sipil Pusat di ling!ungann#a masing&masing, !ecuali enis hu!uman disiplin : 1$ pemberhentian dengan hormat tida! atas permintaan sendiri sebagai Pega,ai Negeri Sipil dan pemberhentian tida! dengan hormat sebagai Pega,ai Negeri Sipil #ang berpang!at Pembina (tama Muda golongan ruang ;<2c !e atas, 2$ pembebasan dari abatan stru!tural eselon ; atau abatan lain #ang ,e,enang pengang!atan serta pemberhentiann#a berada di tangan Presiden$ 3$ Pe abat Pembina Kepega,aian Daerah Pro>insi, untu! semua Pega,ai Negeri Sipil Daerah di ling!ungan masing&masing, !ecuali enis hu!uman disiplin : 1$ pemberhentian dengan hormat tida! atas permintaan sendiri sebagai Pega,ai Negeri Sipil dan pemberhentian tida! dengan hormat sebagai Pega,ai Negeri Sipil #ang berpang!at Pembina (tama Muda golongan ruang ;<2c !e atas, 2$ pembebasan dari abatan stru!tural eselon ; atau abatan lain #ang ,e,enang pengang!atan serta pemberhentiann#a berada di tangan Presiden$ 4$ Pe abat Pembina Kepega,aian Daerah Kabupaten2 Kota, untu! semua Pega,ai Negeri Sipil Daerah di ling!ungan masing&masing, !ecuali untu! hu!uman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tida! atas permintaan sendiri sebagai Pega,ai Negeri Sipil dan pemberhentian tida! dengan hormat sebagai Pega,ai Negeri Sipil #ang berpang!at Pembina (tama Muda golongan ruang ;<2c !eatas, atau Pega,ai Negeri Sipil Daerah #ang mendudu!i abatan #ang ,e,enang pengang!atan dan pemberhentiann#a berada di tangan Presiden$ 0$ Kepala Per,a!ilan @epubli! ;ndonesia di luar negeri, bagi Pega,ai Negeri Sipil @epubli!

;ndonesia #ang dipe!er a!an pada per,a!ilan @epubli! ;ndonesia di luar negeri, diperbantu!an2 dipe!er a!an pada Negara Sahabat atau sedang men alan!an tugas bela ar di luar negeri, sepan ang mengenai enis hu!uman disiplin berupa: a$ *egoran lisan, b$ *egoran tertulis, c$ Pern#ataan tida! puas secara tertulis, dan d$ Pembebasan dari abatan$ Pendelegasian wewenang menjatuhkan hukuman disiplin (ntu! lebih men amin da#a guna dan hasil guna #ang sebesar&besarn#a dalam pela!sanaan Peraturan Disiplin Pega,ai Negeri Sipil, ma!a Pe abat Pembina Kepega,aian Pusat dan Pe abat Pembina Kepega,aian Daerah dapat mendelegasi!an sebagian ,e,enang pen atuhan hu!uman disiplin !epada pe abat lain di ling!ungan masing&masing, !ecuali mengenai hu!uman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tida! atas permintaan sendiri sebagai Pega,ai Negeri Sipil dan pemberhentian tida! dengan hormat sebagai Pega,ai Negeri Sipil #ang berpang!at Pembina *ing!at ; golongan ruang ;<2b !e ba,ah$ Pendelegasian ,e,enang men atuh!an hu!uman disiplin dila!sana!an dengan surat !eputusan Pe abat Pembina Kepega,aian #ang bersang!utan$ Penjatuhan Hukuman Disiplin *u uan hu!uman disiplin adalah untu! memperbai!i dan mendidi! Pega,ai Negeri Sipil #ang mela!u!an pelanggaran disiplin, oleh sebab itu setiap pe abat #ang ber,enang menghu!um sebelum men atuh!an hu!uman disiplin harus memeri!sa lebih dahulu Pega,ai Negeri Sipil #ang mela!u!an pelanggaran disiplin$ Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin *erhadap Pega,ai Negeri Sipil #ang disang!a mela!u!an pelanggaran disiplin diada!an pemeri!saan$ *u uan pemeri!saan adalah untu! mengetahui apa!ah Pega,ai Negeri Sipil #ang bersang!utan benar telah mela!u!an pelanggaran disiplin$ Pemeri!saan uga bertu uan untu! mengetahui latar bela!ang serta hal&hal #ang mendorong pelanggaran disiplin tersebut$ Pemeri!saan dila!sana!an sendiri oleh pe abat #ang ber,enag menghu!um$ Kewajiban melapor :pabila pe abat pada ,a!tu memeri!sa Pega,ai Negeri Sipil #ang disang!a mela!u!an pelanggaran disiplin berpendapat, bah,a berdasar!an hasil pemeri!saan&n#a hu!uman disiplin #ang ,a ar di atuh!an adalah di luar ,e,enangn#a, ma!a pe abat tersebut ,a ib melapor!an hal

itu !epada pe abat #ang ber,enang menghu!um #ang lebih tinggi melalui saluran hirar!i$ .aporan tersebut disertai dengan hasil&hasil pemeri!saan dan bahan&bahan lain #ang diperlu!an$ Pe abat #ang ber,enang menghu!um #ang lebih tinggi ,a ib memperhati!an dan mengambil !eputusan atas laporan itu$ Keputusan Hukuman Disiplin Sebelum menetap!an !eputusan pen atuhan hu!uman disiplin, pe abat #ang ber,enang menghu!um ,a ib mempela ari dengan sa!sama laporan hasil pemeri!saan pelanggaran disiplin$ /u!uman disiplin harus setimpal dengan pelanggaran disiplin #ang dila!u!an dan harus dapat diterima dengan rasa !eadilan$ Kepada Pega,ai Negeri Sipil #ang berdasar!an hasil pemeri!saan tern#ata mela!u!an beberapa pelanggaran disiplin, terhadap&n#a han#a dapat di atuhi satu enis hu!uman disiplin$ Kepada Pega,ai Negeri Sipil #ang pernah di atuhi hu!uman disiplin #ang !emudian mela!u!an pelanggaran disiplin #ang si"atn#a sama, terhadapn#a di atuhi hu!uman disiplin #ang lebih berat dari hu!uman disiplin tera!hir #ang pernah di atuh!an !epadan#a$ /u!uman disiplin #ang berupa -tegoran lisan- disampai!an secara lisan oleh pe abat #ang ber,enang menghu!um$ /u!uman disiplin berupa -tegoran tertulis-, rn#ataan tida! puas secara tertulis-, -penundaan !enai!an ga i ber!ala-, -penurunan ga i-, -penundaan !enai!an pang!at-, -penurunan pang!at-, -pembebasan dari abatan-, -pemberhentian dengan hormat tida! atas permintaan sendiri sebagai Pega,ai Negeri Sipil-, dan -pemberhentian tida! dengan hormat sebagai Pega,ai Negeri Sipilditetap!an dengan surat !eputusan pe abat #ang ber,enang menghu!um$ Penyampaian keputusan hukuman disiplin Pega,ai Negeri Sipil #ang di atuhi hu!uman disiplin dipanggil untu! menerima !eputusan hu!uman disiplin pada ,a!tu dan tempat #ang ditentu!an$ Keputusan hu!uman disiplin disampai!an secara langsung oleh pe abat #ang ber,enang menghu!um !epada Pega,ai Negeri Sipil #ang di atuhi hu!uman disiplin$ Pen#ampaian !eputusan hu!uman disiplin tersebut dapat dihadiri pega,ai lain, dengan !etentuan bah,a pang!at dan abatan pega,ai #ang hadir tida! boleh lebih rendah dari pang!at dan abatan Pega,ai Negeri Sipil #ang di atuhi hu!uman disiplin$ /u!uman disiplin #ang ditetap!an dengan !eputusan Presiden disampai!an oleh pimpinan instansi tempat Pega,ai Negeri Sipil #ang di atuhi hu!uman disiplin be!er a$ Keberatan Terhadap Hukuman Disiplin Pega,ai Negeri Sipil #ang di atuhi hu!uman disiplin dapat menga u!an !eberatan atas !eputusan hu!uman disiplin, !ecuali terhadap hu!uman disiplin ting!at ringan dan hu!uman disiplin berupa

-pembebasan dari abatan-$ Keberatan terhadap !eputusan hu!uman disiplin disampai!an secara tertulis !epada atasan pe abat #ang ber,enang menghu!um, #aitu atasan langsung pe abat #ang ber,enang menghu!um, melalui saluran hirar!hi selambat&lambatn#a 14 7empat belas8 hari terhitung mulai tanggal pen#ampaian !eputusan hu!uman disiplin$ Setiap atasan #ang menerima !eberatan terhadap hu!uman disiplin ,a ib menerus!an !eberatan tersebut !epada atasann#a selambat&lambatn#a selama 3 7tiga8 hari !er a se a! ia menerima surat pern#ataan !eberatan tersebut$ Pe abat #ang ber,enang menghu!um #ang uga menerima pern#ataan !eberatan, menerus!ann#a !epada atasan pe abat #ang ber,enang menghu!um, disertai catatan& catatan #ang dianggap perlu sehubungan !eputusan hu!uman disiplin #ang ditetap!an olehn#a, selambat&lambatn#a 3 7tiga8 hari !er a se a! ia menerima surat pern#ataan !eberatan tersebut$ :tasan pe abat #ang ber,enang menghu!um ,a ib mempela ari dengan sa!sama !eberatan #ang dia u!an oleh Pega,ai Negeri Sipil #ang di atuhi hu!uman disiplin, serta alasan&alasan #ang di!emu!a!an oleh pe abat #ang ber,enang menghu!um$ :tasan pe abat #ang ber,enang menghu!um selambat&lambatn#a dalam tempo 1 7satu8 bulan sudah harus membuat !eputusan mengenai !eberatan terhadap hu!uman disiplin$ Keputusan tersebut dapat menguat!an atau mengubah !eputusan pen atuhan hu!uman disiplin #ang ditetap!an oleh pe abat #ang ber,enang menghu!um$ Keputusan atasan pe abat #ang ber,enang menghu!um tida! dapat diganggu&gugat dan harus dila!sana!an oleh semua piha!$ Pega,ai Negeri Sipil berpang!at Pembina *ing!at ; golongan ruang ;<2b !e ba,ah #ang di atuhi hu!uman disiplin berupa -pemberhentian dengan hormat tida! atas permintaan sendiri sebagai Pega,ai Negeri Sipil- atau -pemberhentian tida! dengan hormat sebagai Pega,ai Negeri Sipildapat menga u!an !eberatan !epada %adan Pertimbangan Kepega,aian 7%ape!8$ *erhadap hu!uman disiplin #ang ditetap!an dengan !eputusan Presiden tida! dapat dia u!an !eberatan$ Berlakunya Hukuman Disiplin /u!uman disiplin ringan berla!u terhitung mulai saat !eputusan hu!uman disiplin disampai!an oleh pe abat #ang ber,enang menghu!um$ :pabila tida! ada !eberatan dari Pega,ai Negeri Sipil #ang bersang!utan, hu!uman disiplin ting!at sedang dan berat berla!u mulai hari !e limabelas se a! pen#ampaian hu!uman disiplin, !ecuali hu!uman disiplin #ang di atuh!an oleh pimpinan instansi$ /u!uman disiplin berupa -pemberhentian dengan hormat tida! atas permintaan sendiri sebagai Pega,ai Negeri Sipil- dan -pemberhentian tida! dengan hormat sebagai Pega,ai Negeri Sipil#ang berpang!at Pembina *ing!at ; golongan ruang ;<2b !e ba,ah, berla!u mulai hari !e lima

belas se a! pen#ampaian !eputusan hu!uman disiplin, apabila tida! ada !eberatan dari Pega,ai Negeri Sipil #ang di atuhi !edua enis hu!uman disiplin tersebut$ /u!uman disiplin berupa -pembebasan dari abatan- berla!u mulai saat disampai!an, dan hams segera dila!sana!an$ :pabila Pega,ai Negeri Sipil #ang di atuhi hu!uman disiplin tida! hadir pada ,a!tu dan tempat #ang ditentu!an untu! pen#ampaian !eputusan hu!uman disiplin, ma!a hu!uman disiplin berla!u mulai hari !e 30 7tiga puluh8 terhitung mulai tanggal #ang ditentu!an untu! pen#ampaian !eputusan hu!uman disiplin tersebut$ Hapusnya Kewajiban Menjalankan Hukuman Disiplin Pega,ai Negeri Sipil #ang meninggal pada ,a!tu sedang men alani hu!uman disiplin berupa -penundaan !enai!an ga i ber!ala- dan -penurunan ga i-, dan -penurunan pang!at- dianggap telah selesai men alani hu!uman disiplin$ Pega,ai Negeri Sipil #ang mencapai batas usia pensiun pada ,a!tu sedang men alani hu!uman disiplin berupa -penundaan !enai!an ga i ber!ala-, -penurunan ga i-, dan -penurunan pang!atdianggap telah selesai men alani hu!uman disiplin$ Pelanggaran Disiplin Oleh Calon Pegawai Negeri ipil Aalon Pega,ai Negeri Sipil #ang di atuhi hu!uman disiplin ting!at sedang atau berat !arena pelanggaran disiplin tida! dapat diang!at sebagai Pega,ai Negeri Sipil$ Aalon Pega,ai Negeri Sipil #ang di atuhi hu!uman disiplin ting!at sedang atau berat diberhenti!an dengan hormat tida! atas permintaan sendiri atau diberhenti!an tida! dengan hormat sebagai Aalon Pega,ai Negeri Sipil$ Kartu Hukuman Setiap enis hu!uman disiplin #ang di atuh!an, dicatat dalam Kartu /u!uman Disiplin Pega,ai Negeri Sipil$ Kartu /u!uman Disiplin Pega,ai Negeri Sipil disimpan dan dipelihara dengan bai! oleh pe abat #ang diserahi urusan !epega,aian$ :pabila Seorang Pega,ai Negeri Sipil pindah dari instansi #ang satu !e instansi lain, Kartu /u!uman Disiplin Pega,ai Negeri Sipil di!irim oleh pimpinan instansi lama !epada pimpinan instansi #ang baru$ Bahan bacaan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 2. Surat Edaran epala !adan epegawaian Negara Nomor 23"SE"1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Moral 6ti!a PNS @abu, 24 Maret 2010 11:10 Sebagai unsur aparatur Negara dan abdi mas#ara!at Pega,ai Negeri Sipil memili!i a!hla! dan budi pe!erti #ang tida! tercela, #ang ber!emampuan mela!sana!an tugas secara pro"esional dan bertanggung a,ab dalam men#elenggara!an tugas pemerintahan dan pembangunan, serta bersih dari !orupsi, !olusi, dan nepotisme$ Setiap Pega,ai Negeri Sipil ,a ib berta!,a !epada *uhan 5ang Maha 6sa, ,a ib memberi!an pela#anan secara adil dan merata !epada mas#ara!at dengan dilandasi !esetiaan dan !etaatan !epada Pancasila, (ndang&(ndang Dasar 1'40, Negara, dan Pemerintah$ (ntu! men amin agar setiap Pega,ai Negeri Sipil selalu berupa#a terus mening!at!an !esetiaan !etaatan, dan pengabdiann#a tersebut, ditetap!an !etentuan perundang&undangan #ang mengatur si!ap, ting!ah la!u, dan perbuatan Pega,ai Negeri Sipil, bai! di dalam maupun di luar dinas$ umpah!"anji Pegawai Negeri ipil Dalam rang!a usaha membina Pega,ai Negeri Sipil #ang bersih, u ur, dan sadar a!an tanggung a,abn#a sebagai unsur aparatur Negara dan abdi mas#ara!at ma!a setiap Pega,ai Negeri Sipil ,a ib mengang!at Sumpah23an i Pega,ai Negeri Sipil$ Sumpah23an i Pega,ai Negeri Sipil adalah pern#ataan !esanggupan untu! mela!u!an suatu !eharusan atau tida! mela!u!an suatu larangan$ Seorang Pega,ai Negeri Sipil mengang!at sumpah2 an i berdasar!an !e#a!inan agama2!eperca#aai terhadap *uhan 5ang Maha 6sa, hal ini menanda!an bah,a pern#ataan !esanggupan dalam sumpah2 an i #ang diucap!an uga ditu u!an !epada *uhan 5ang Maha 6sa$ Aalon Pega,ai Negeri Sipil setelah diang!at men adi Pega,ai Negeri Sipil ,a ib mengang!at Sumpah23an i Pega,ai Negeri Sipil$ Sumpah Pega,ai Negeri Sipil diucap!an dihadapan atasan #ang ber,enang$ Setiap Pega,ai Negeri Sipil harus menaati sumpah #ang diucap!an dengan sebai!&bai!n#a dan tida! melanggar sumpah2 an i tersebut selama masih ber!edudu!an sebagai Pega,ai Negeri Sipil$ Sumpah2 an i Pega,ai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 *ahun 1'+0 tentang Sumpah23an i Pega,ai Negeri Sipil$ Susunan !ata&!ata sumpah2 an i Pega,ai Negeri Sipil adalah sebagai beri!ut$ # Demi $llah% sa&a 'ersumpah"'er(an(i . !ahwa sa&a% untu) diang)at men(adi Pegawai Negeri Sipil% a)an setia dan taat sepenuhn&a )epada Pan*asila% +ndan,-+ndang Dasar 19./% Negara%

dan Pemerintah; 'ahwa sa&a% a)an menaati segala peraturan perundang-undangan gang 'erla)u dan mela)sana)an tugas )edinasan gang diper*a&a)an )epada sa&a dengan penuh penga'dian% )esadaran% tanggung (awa'; 'ahwa sa&a% a)an senantiasa men(un(ung tinggi )ehormatan Negara% Pemerintah% dan marta'at Pegawai Negeri% serta a)an senantiasa mengutama)an )epentingan Negara daripada )epentingan sa&a sendir seseorang atau golongan; 'ahwa sa&a% a)an memegang teguh rahasia sesuatu gang menurut si0atn&a atau menurut perintah harus sa&a rahasia)an; 'ahwa sa&a a)an 'e)er(a dengan (u(ur% terti'% *ermat% dan 'ersemangat untu) )epentingan Negara.# umpah!"anji "abatan Pengang!atan seorang Pega,ai Negeri Sipil untu! memang!u abatan terutama abatan #ang penting #ang mempun#ai ruang ling!up #ang luas merupa!an !eperca#aan #ang besar dari Negara$ Dalam mela!sana!an tugas itu diperlu!an pengabdian, !e u uran, !ei!hlasan, dan tanggung a,ab #ang besar$ %erhubung dengan itu Pega,ai Negeri Sipil #ang lang!at untu! memang!u abatan tertentu pada saat pengang!atann#a ,a ib mengang!at Sumpah 3abatan Negeri dihadapan atasan #ang ber,enang menurut agama atau !eperca#aann#a terhadan *uhan 5ang Maha 6sa$ Sumpah 3abatan Negeri menurut Peraturan Presiden @epubli! ;ndonesia Nomor 11 *ahun 1'0' tentang Sumpah 3abatan Pega,ai Negeri Sipil Dan :nggota :ng!atan Perang adalah sebagai beri!ut$ #Demi $llah 1 Sa&a 'er sumpah% !ahwa sa&a% untu) diang)at dalam (a'atan ini% 'ai) langsung maupun tida) langsung% dengan rupa atau dalih apapun (uga% tida) mem'eri atau men&anggupi a)an mem'eri . sesuatu )epada siapapun(uga; !ahwa sa&a a)an setia dan taat )epada Negara 2epu'li) 3ndonesia; !ahwa sa&a a)an memegang rahasia sesuatu &ang menurut si0atn&a atau menurutperintah harus sa&a rahasia)an; !ahwa sa&a tida) a)an menerima hadiah atau suatu pem'erian 'erupa apa sa(a dan dari siapapun (uga% &ang sa&a tahu atau patut dapat mengira% 'ahwa ia mempun&ai hal &ang

'ersang)utan atau mung)in 'ersang)utan dengan (a'atan atau pe)er(aan sa&a; !ahwa sa&a dalam men(alan)an (a'atan atau pe)er(aan sa&a% sa&a senantiasa a)an le'ih mementing)an )epentingan Negara daripada )epentingan sa&a sendiri atau golongan; !ahwa sa&a senantiasa a)an men(un(ung tinggi )ehormatan Negara% Pemerintah% dan Pegawai Negeri; !ahwa sa&a a)an 'e)er(a dengan (u(ur% terti'% *ermat dan 'ersemangat untu) )epentingan Negara#. Pengucapan sumpah2 an i dila!u!an menurut agama #ang dia!ui Pemerintah, #a!ni: 1$ dia,ali dengan ucapan -Demi $llah- untu! penganut agama ;slamB 2$ dia!hiri dengan ucapan -Semoga Tuhan menolong sa&a-, untu! penganut agama Kristen Protestan2Katoli!B 3$ dia,ali dengan ucapan -4m $tah Parama 5isesa-, untu! penganut agama /induB 4$ dia,ali dengan ucapan -Demi Sang 6&ang $di !udha-, untu! penganut agama %udha$ *ata Aara Pengambilan Sumpah Pengambilan sumpah2 an i dila!u!an dalam suatu upacara !hidmat$ 5ang hadir dalam upacara tersebut adalah : 1$ Pe abat #ang mengambil sumpah2 an i, sebaga Pembina (pacara, 2$ Pega,ai Negeri Sipil #ang mengang!at sumpah 3$ Sa!si&sa!si, 4$ @ohani,an, 0$ (ndangan Pega,ai Negeri Sipil #ang mengang!at sumpah2 an i didampingi oleh seorang rohani,an sesuai agama masing&masing$ Sa!si&sa!si terdiri atas Pega,ai Negeri Sipil #ang pang!at serendah& rendahn#a sama dengan pang!at Pega,ai Negeri Sipil #ang mengang!at sumpah2 an i$ 3umlah sa!si se!urang&!urangn#a 2 7dua8 orang untu! semua Pega,ai Negeri Sipil #ang mengang!at sumpah2 an i$ Pe abat #ang mengambil sumpah2 an i mengucap!an susunan !ata&!ata sumpah !alimat&!alimat dan dii!uti oleh Pega,ai Negeri Sipil #ang mengang!at sumpah2 an i$ Pada ,a!tu pengucapan sumpah semua hadirin dalam upacara itu berdiri$ Pe abat #ang mengambil sumpah2 an i membuat berita acara pengambilan sumpah$ %erita acara #ang ma!sud ditandatangani oleh pe abat #ang mengambil sumpah2 an i, Pega,ai Negeri Sipil #ang mengang!at sumpah2 an i dan sa!si&sa!si$ Pengambilan sumpah dapat dila!u!an secara

perorangan dan dapat pula dila!u!an secara bersama&sama 72 orang atau lebih8$ Pembinaan "iwa Korps Dan Kode #tik Pegawai Negeri ipil (ntu! memperoleh Pega,ai Negeri Sipil #ang !uat, !ompa! dan bersatu padu, memili!i !epe!aan, tanggap dan memili!i !esetia!a,anan #ang tinggi, berdisiplin, serta sadar a!an tanggung a,abn#a sebagai unsur aparatur negara dan abdi mas#ara!at diperlu!an pembinaan i,a !orps dan !ode eti! Pega,ai Negeri Sipil$ Pembinaan i,a !orps dima!sud!an untu! mening!at!an semangat uang, pengabdian, !esetiaan, dan !etaatan Pega,ai Negeri Sipil !epada Negara Kesatuan dan Pemerintah @epubli! ;ndonesia #ang berdasar!an Pancasila dan (ndang&(ndang Dasar 1'40 "iwa Korps Pembinaan i,a Korps Pega,ai Negeri Sipil bertu uan untu!: 1$ membina !ara!ter2,ata!, memelihara rasa persatuan dan !esatuan secara !e!eluargaan guna me,u ud!an !er a sama dan semangat pengabdian !epada mas#ara!at serta mening!at!an !emampuan, dan !eteladanan Pega,ai Negeri Sipil, 2$ mendorong etos !er a Pega,ai Negeri Sipil untu! me,u ud!an Pega,ai Negeri Sipil #ang bermutu tinggi dan sadar a!an tanggung a,abn#a sebagai unsur aparatur negara dan abdi mas#ara!at, 3$ menumbuh!an dan mening!at!an semangat, !esadaran, dan ,a,asan !ebangsaan Pega,ai Negeri Sipil sehingga dapat men aga persatuan dan !esatuan bangsa dalam Negara Kesatuan @epubli! ;ndonesia$ @uang ling!up pembinaan i,a Korps Pega,ai Negeri Sipil menca!up : 1$ pening!atan etos !er a dalam rang!a mendu!ung produ!ti>itas !er a dan pro"esionalitas Pega,ai Negeri Sipil, 2$ partisipasi dalam pen#usunan !ebi a!an Pemerintah ter!ait dengan Pega,ai Negeri SipilB 3$ pening!atan !er a sama antar Pega,ai Negeri Sipil untu! memelihara dan memupu! !esetia!a,anan dalam rang!a mening!at!an i,a !orps Pega,ai Negeri Sipil, 4$ perlindungan terhadap ha!&ha! sipil atau !epentingan Pega,ai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang&undangan #ang berla!u, dengan tetap mengedepan!an !epentingan ra!#at, bangsa, dan negara$ Nilai&nilai Dasar Nilai&nilai dasar #ang harus di un ung tinggi oleh Pega,ai Negeri Sipil meliputi: 1$ !eta!,aan !epada *uhan 5ang Maha 6saB

2$ !esetiaan dan !etaatan !epada Pancasila dan (ndang&(ndang Dasar 1'40B 3$ semangat nasionalismeB 4$ mengutama!an !epentingan Negara di atas !epentingan pribadi atau golonganB 0$ penghormatan terhadap ha! asasi manusiaB 1$ tida! dis!riminati"B +$ pro"esionalisme, netralitas, dan bermoral tinggiB )$ semangat i,a !orps$ Kode 6ti! Pega,ai Negeri Sipil Dalam pela!sanaan tugas !edinasan dan !ehidupan sehari&hari setiap Pega,ai Negeri Sipil ,a ib bersi!ap dan berpedoman pada eti!a dalam bernegara, dalam pen#elenggaraan pemerintahan dalam berorganisasi, dalam bermas#ara!at, serts terhadap diri sendiri dan sesama Pega,ai Neeeri Sipil$ 6ti!a bernegara meliputi: 1$ mela!sana!an sepenuhn#a Pancasila dan (ndang&(ndang Dasar 1'40B 2$ mengang!at har!at dan martabat bangsa dan negaraB 3$ men adi pere!at dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan @epubli! ;ndonesiaB 4$ menaati semua peraturan perundang&undang #ang berla!u dalam mela!sana!an tugasB 0$ a!untabel dalam mela!sana!an tugas pen#elenggaraan pemerintahan dan pembangunanB 1$ tanggap, terbu!a, u ur, dan a!urat, serta tepat ,a!tu dalam mela!sana!an setiap !ebi a!an program pemerintahB +$ mengguna!an atau meman"aat!an semua sumber da#a Negara secara e"isien dan e"e!ti"B )$ tida! memberi!an !esa!sian palsu atau !eterangan #ang tida! benar$ 6ti!a dalam berorganisasi adalah : 1$ mela!sana!an tugas dan ,e,enang sesuai !etentuan #ang berla!uB 2$ men aga in"ormasi #ang bersi"at rahasiaB 3$ mela!sana!an setiap !ebi a!an #ang ditetap!an oleh pe abat #ang ber,enangB 4$ membangun etos !er a dan mening!at!an !iner a organisasiB 0$ men alin !er asama secara !ooperati" dengan unit !er a lain #ang ter!ait dalam rang!a pencapaian tu uanB 1$ memili!i !ompetensi dalam pela!sanaan tugasB +$ patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata !er aB

)$ mengembang!an pemi!iran secara !reati" dan ino>ati" dalam rang!a pening!atan !ineri organisasiB '$ berorientasi pada upa#a pening!atan !ualitas !er a$ 6ti!a dalam bermas#ara!at meliputi : 1$ me,u ud!an pola hidup sederhanaB 2$ memberi!an pela#anan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pema!saanB 3$ memberi!an pela#anan secara cepat, tepat, terbu!a, dan adil serta tida! dis!riminati"B 4$ tanggap terhadap !eadaan ling!unga mas#ara!atB 0$ berorientasi !epada pening!atan !ese ahtera mas#ara!at dalam mela!sana!an tugas$ 6ti!a terhadap diri sendiri meliputi: 1$ u ur dan terbu!a serta tida! memberi!an in"ormasi#ang tida! benarB 2$ bertinda! dengan penuh !esungguhan dan !etulusanB 3$ menghindari !on"li! !epentingan pribadi, !elompo!, maupun golonganB 4$ berinisiati" untu! mening!at!an !ualitas pengetahuan, !emampuan, !eterampilan, dan si!apB 0$ memili!i da#a uang #ang tinggiB 1$ memelihara !esehatan asmani dan rohaniB +$ men aga !eutuhan dan !eharmonisan !eluargaB )$ berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan$ 6ti!a terhadap sesama Pega,ai Negeri Sipil: 1$ saling menghormati sesama ,arga negara #ang memelu! agama2!eperca#aan #ang berlainanB 2$ memelihara rasa persatuan dan !esatuan sesama Pega,ai Negeri SipilB 3$ saling menghormati antara teman se a,at bai! secara >erti!al maupun horisontal dalam suatu unit !er a, instansi, maupun di luar instansiB 4$ menghargai perbedaan pendapatB 0$ men un ung tinggi har!at dan martabat Pega,ai Negeri SipilB 1$ men aga dan men alin !er a sama #ang !ooperati" sesama Pega,ai Negeri SipilB

+$ berhimpun dalam satu ,adah Korps Pega,ai @epubli! ;ndonesia #ang men amin ter,u udn#a solidaritas dan soliditas semua Pega,ai Negeri Sipil dalam memper uang!an ha!&ha!n#a$ Penega!an Kode 6ti! Pega,ai Negeri Sipil #ang mela!u!an pelanggaran Kode 6ti! Pega,ai Negeri Sipil di!ena!an san!si moral$ San!si moral dibuat secara tertulis dan din#ata!an secara tertutup atau secara terbu!a oleh Pe abat Pembina Kepega,aian$ Pern#ataan secara tertutup disampai!an oleh pe abat #ang ber,enang atau pe abat lain #ang ditun u! dalam ruang tertutup$ Pengertian dalam ruang tertutup #aitu bah,a pen#ampaian pern#ataan tersebut han#a di!etahui oleh Pega,ai Negeri Sipil #ang bersang!utan dan pe abat #ang men#ampai!an pern#ataan$ Dalam pen#ampaian pern#ataan secara tertutup dapat dihadiri oleh pe abat lain #ang ter!ait, dengan catatan bah,a pe abat #ang ter!ait tersebut tida! boleh berpang!at lebih rendah dari Pega,ai Negeri Sipil #ang bersang!utan$ Pern#ataan san!si pelanggaran !ode eti! disampai!an secara terbu!a melalui "orum&"orum pertemuan resmi Pega,ai Negeri Sipl, upacara bendera, media masa, dan "orum lainn#a #ang dipandang sesuai untu! itu$ Pega,ai Negeri Sipil #ang melanggar Kode 6ti! Pega,ai Negeri Sipil selain di!ena!an san!si moral dapat di atuhi hu!uman disiplin Pega,ai Negeri Sipil atau tinda!an administrati" lainn#a berdasar!an re!omendasi dari Ma elis Kode 6ti!$ Pen atuhan hu!uman disiplin bagi Pega,ai Negeri Sipil hams berdasar!an !etentuan #ang diatur dalam Peraturan Disiplin Pega,ai Negeri Sipil$ Majelis Kode #tik (ntu! memperoleh ob#e!ti>itas dalam menentu!an seorang Pega,ai Negeri Sipil melanggar !ode eti!, ma!a pada setiap instansi dibentu! Ma elis Kode 6ti!$ Ma elis Kode 6ti! dibentu! dan ditetap!an oleh Pe abat Pembina Kepega,aian$ Ma elis Kode 6ti! bersi"at temporer, #aitu han#a dibentu! apabila ada Pega,ai Negeri Sipil #ang disang!a mela!u!an pelanggaran terhadap !ode eti!$ Dalam hal instansi Pemerintah mempun#ai instansi >erti!al di daerah, ma!a Pe abat Pembina Kepega,aian dapat mendelegasi!an ,e,enangn#a !epada pe abat lain di daerah untu! menetap!an pembentu!an Ma elis Kode 6ti!$ Bahan bacaan: 1. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 19/9 tentang Sumpah 7a'atan Pegawai Negeria Sipil Dan $nggota $ng)atan Perang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 198/ tentang Sumpah"7an(i Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan Pemerintah Nomor .2 Tahun 200. tentang Pem'inaan 7iwa orps Dan ode Eti) Pegawai Negeri Sipil;

.. Surat Edaran epala !adan epegawaian Negara Nomor 1."SE"198/% tentang Petun(u) Pengam'ilan Sumpah"7an(i Pegawai Negeri Sipil.