Anda di halaman 1dari 55

PROGRAM PEMBANGUNAN SUKAN

Aspek perancangan, pengelolaan dan pentadbiran Pembangunan Jurulatih

Akmal Hakim Bin Abdul Majid Mohamad Sofian Haji Husin Mohammad Norhisham Bin Wahab

ASPEK PERANCANGAN, PENGELOLAAN DAN PENTADBIRAN

PERANCANGAN
Tujuan
Membantu organisasi mencapai objektif Bertindak balas terhadap perubahan dalam persekitaran yang bakal wujud. Berorentasikan masa depan Kukuhkan pengkoordinasian keputusan Objektif organisasi dapat dicapai

Kebaikan

Perancangan sukan yang dilaksanakan


Penggubalan kurikulum persekolahanperkembangan PJ Penggubalan kurikulum latihan guru-kejurulatihan Pelaksanaan program mencungkil bakat dan potensi ke arah kecemerlangan Penubuhan pusat Cemerlang Persediaan menubuhkan Sekolah Sukan Penubuhan majlis sukan sekolah

Proses Perancangan
1 2 3 4 Memikirkan idea yang baik Memilih idea yang terbaik Mengenal pasti sumber yang boleh menyumbangkan kepada idea Menjalankan kajian yang terperinci dan mengumpul maklumat penting

5 6 7 8

Menyemak semula semua idea dan pelan alternatif yang ada dan boleh diguna pakai Mencari dan memilih kaedah yang terbaik untuk memulakan tindakan perancangan Menentukan tempoh masa yang perlu dicapai

Kenal pasti masalah yang bakal dihadapi terlebih dahulu

Menentukan struktur organisasi


Menyediakan garis panduan yang boleh diguna pakai sebagai contoh ketika ingin membuat sebarang keputusan penting panduan ini boleh digunakan Memikirkan kaedah pemantauan dan pengawalan yang terbaik

10

11

12 13

Memastikan rancangan ini bertulis (Blueprint) dan sebaiknya dibukukan untuk panduan mereka yang terlibat
Melaksanakan rancangan

14

Menilai keberkesanan perancangan untuk tujuan pembaikan dan rujukan di masa hadapan

Pengelolaan
Definisi:

Suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Ciri-Ciri pengelolaan
Masa yang diperuntukkan Masa latihan, pra pertandingan dan pertandingan Bilangan peserta Jenis pertandingan Belanjawan yang diberi Menyenarai pegawai Kemudahan tersedia Kemudahan alatan yang tersedia

Skop Pengelolaan PJ & Sukan


Proses pengelolaan Pembentukan ahli jawatankuasa Ahli jawatankuasa boleh dibentuk seperti berikut Ahli jawatankuasa induk 1. 2. 3. 4. - Pengerusi Timbalan pengerusi Setiausaha Penolong setiausaha

5.
6.

Bendahari
Ahli gabungan/majlis

Ahli jawatankuasa kerja/kecil terdiri daripada 1. Negeri 2. Daerah

3. Individu
4. Ahli gabungan

Jawatankuasa Pengelola adalah berperanan: 1) bertanggungjawab sepenuhnya di dalam pengelolaan kejohanan

2) Mengadakan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Pengelola dari semasa ke semasa.


3) Menubuhkan dan melantik Jawatankuasa kecil dengan mempunyai bidang tugas khusus masing-masing.

Definisi Pentadbiran
Haji Wan Azmi Rahmli-Buku Pengurusan Terkini. Sesuatu yang ditadbirkan dan merangkumi bidang batasan yang luas (Meramal, merancang, mengelola, mengawal, menasihat,menyelaras, menyelia, melatih,meniru,menurut)

Mayo(1954)- Menetapkan, menentukan dan memperjelaskan sesuatu, menggubal dasar dan peraturan serta memberi kepercayaan menyelesaikan penugasan yang berprestij tinggi.

Definisi Pentadbiran

Newman (1963), satu garis panduan yang berpandukan gaya kepimpinan yang mampu menyelia dan mengawal segala usaha yang dijalankan bersama oleh individu di dalam sebuah organisasi yang mempunyai matlamat yang sama.

Pembangunan Jurulatih

1. Berkemahiran
Sekurangkurangnya kemahiran asas

6. Mempunyai pelbagai kebolehan yang berkaitan

2. Berpengetahuan
Fisiologi senaman,penilaian, kecederaan dsb

6 Sifat Jurulatih Utama:


5. Memiliki Personaliti yang disukai
Prihatin, suka berjenaka, bersemangat

3. Berkeupayaan mengelola

4. Berterus terang Kemahiran berkomunikasi

Pendekatan dan Gaya Jurulatih


Jurulatih

Pendekatan

Berorientasikan tugas

Berorientasikan manusia/sosial

Gaya

Autokratik

Demokratik

Diktatorial

Laissez-faire

Pendekatan Kejurulatihan
Berorientasikan Tugas
Bertujuan dan mempunyai sifat mengarah Tenaga jurulatih ditumpukan pada tugas yang perlu dilaksanakan, tugas cepat diselesaikan. Kurang masa komunikasi antara jurulatih dengan atlet.

Berorientasikan Manusia atau Sosial


Membincang masalah secara terbuka Atlet berpeluang membuat keputusan (objektif latihan, strategi latihan) Tidak mementingkan penyelesaian tugas secara berkesan

Gaya Kejurulatihan

Gaya Kejurulatihan

Laissez-faire

Demokratik

Autokratik

Diktator

Elektik

Laissez-faire
Jurulatih sebagai individu yang tidak menonjolkan diri, tidak menunjukkan kepimpinannya.

Kelebihan

Kelemahan

Membenarkan pencubaan Ahli pasukan mudah idea baharu tanpa kawalan berputus asa, tidak Atlet mempunyai kebebasan bermotivasi, bersemangat untuk membuat keputusan. yang rendah. Latihan dilaksana secara mendadak tanpa perancangan jangka panjang.

Demokratik
Jurulatih menggunakan kuasa formal (kedudukannya) dan kuasa tidak formal apabila memimpin pasukan. Menggalakkan pemikiran konstuktif, mengamalkan komunikasi yang berkesan.

Kelebihan Memotivasikan ahli pasukan kerana mereka diberi peluang untuk membuat keputusan Dapat memupuk semangat setia kawan.

Kelemahan Mengambil masa yang lama untuk membuat keputusan Perkara-perkara kecil mungkin sengaja dibesar-besarkan semasa sesi perbincangan.

Autokratik / Autoritatif
Jurulatih guna kuasa dan autoriti yang ada untuk mengawal atlet.

Bergantung pada keupayaan jurulatih untuk memupuk perasaan percaya dan hormat dalam kalangan atlet terhadap dirinya.
Kelebihan
Keputusan dibuat dengan cepat tanpa perbincangan. Penerimaan ahli pasukan terhadap sesuatu usul membolehkan rancangan dilaksanakan dengan cepat dan berkesan. Jurulatih boleh mengawal atlet dengan mudah

Kelemahan
Mewujudkan amalan pak turut Ahli pasukan tidak berpeluang untuk mengutarakan pandangan mereka Program latihan ditentukan oleh jurulatih sahaja Sebarang kelemahan dalam program latihan sukar diperbaiki.

Eklektik
Pengalaman gaya yang berlainan dalam situasi yang berlainan
Horine (1991) mencadangkan jurulatih:
Demokratik: sebagai asas kejurulatihan/pengurusan sukan

Laiseez-faire dan autokratik diamalkan bersama-sama dengan gaya demokratik apabila situasi memerlukan.

Jenis-jenis Jurulatih
1. Idealists Jurulatih yang suka memberi bimbingan dan mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap keupayaan atlet dan persaingan yang adil. Jurulatih yang bergerak dari satu atlet kepada atlet lain atau pasukan kepada pasukan lain tanpa mempunyai matlamat yang jelas. Hanya mempunyai satu matlamat iaitu, mencapai keputusan terbaik dalam profesion kejurulatihan mereka. Mereka memiliki sedikit atau tiada etika dan akan melakukan apa-apa sahaja untuk menang. Merupakan gabungan di atas. Jurulatih yang tinggal melebihi tempoh yang ditetapkan, mereka cenderung untuk berada di pejabat dan mereka takut akan ketinggalan. Tetapi sebenarnya mereka tidak lagi menikmati kerja mereka.

2. Rolling Stone

3. Climbers

4. Ambitious Coacher

5. Hanger on

Kaedah Penyusunan Program Latihan Jurulatih

Menentukan Keperluan

Menentukan Peringkat Program

Mengenal pasti Jurulatih yang berkelayakan

Merancang latihan Jurulatih

Memikirkan Sumber latihan

1. Menentukan Keperluan
Menentukan keperluan diri dalam bidang sukan. Mempertimbang dan memikirkan kaedah untuk melahirkan atlit berprestasi tinggi Menentukan tahap kepakaran yang diperlukan.

2. Menentukan Peringkat Program


Tentukan bilangan jurulatih yang diperlukan bagi setiap peringkat (tempoh 5 tahun)

Kenal pasti sumber, kemudahan, peralatan dan tenaga pengajar yang akan melatih mereka.

3. Mengenal pasti Jurulatih yang berkelayakan


Melalaui persatuan sukan supaya memberi latihan yang teratur.

Menyediakan kemudahan latihan.

4. Merancang latihan Jurulatih


Merancang latihan jurulatih yang boleh diusahakan untuk mencapai matlamat.

Sistem latihan jurulaith memerlukan pendekatan yang lebih sistematik

5. Memikirkan Sumber Latihan


Penyediaan latihan seperti Kementerian Belia dan Sukan (KBS) Latihan kejurulatihan = Majlis Sukan Negara (MSN) Bantuan latihan jurulatih di peringkat pusat = Majlis Olimpik Malaysia

Rancangan latihan jurulatih


1. Menentukan bentuk,jenis dan bidang pengetahuan yang disampaikan bagi setiap peringkat latihan. Peruntukan masa yang sesuai Memastikan sumber kemudahan yang cukup dan sesuai. Mengadakan program latihan untuk melahirkan jurulatih yang berwibawa. Menentukan tenaga pengajar yang layak dan berkemampuan bagi setiap tahap latihan kejurulatihan sukan.

2. 3. 4. 5.

Pemilihan Calon Jurulatih


Dengan adanya ciri-ciri berikut: 1. 2. Kecerdasan yang tinggi dan fikiran yang matang. Berpengetahuan yang luas mengenai sukan termasuklah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bermotivasi tinggi dalam bidang dan perkembangan sukan. Berminat untuk melibatkan diri dalam sukan namun untuk jangka masa yang panjang. Berkemahiran untuk mengajar.

3. 4. 5.

Prinsip-prinsip Kejurulatihan
1. Mempunyai kepakaran dalam bidang sukan dan dapat membantu atlit sukan untuk mengembangkan bakat masing-masing serta berdikari. Mengakui wujudnya perbezaan antara individu di kalangan atlit dan sedia menyediakan latihan yang sesuai untuk mereka dengan sentiasa memikirkan kepentingan atlit bagi jangka masa yang panjang. Berhasrat mencapai kecemerlangan berasaskan matlamat, pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan atlit. Bersifat kepimpinan melalui teladan. Berpakaian kemas dan sesuai.

2.

3.

4. 5.

Peranan Jurulatih
Perancang strategi dan taktik Strategi dan kemahiran bagi sesuatu permainan, mewujudkan suasana keadaan persekitaran pembelajaran sukan agar membolehkan atlet belajar sendiri.

Guru - Menetapkan tahap pengajaran dan pembelajaran serta merancang program aktiviti sukan berasaskan keperluan individu.

Pentadbir mentadbir sesuatu pasukan dengan baik: merancang latihan, mengurus pasukan, mengurus kewangan, membuat keputusan dsb

Peranan Jurulatih
Keprihatinan Memastikan keselamatan peralatan dan kemudahan, membuat persediaan, menenam kesedaran, menyediakan prosedur bantuan perubatan.

Teladan Mematuhi peraturan, sebagai tenaga pengajar yang memberi panduan dan bimbingan yang diperlukan oleh atlet.

Pengerah mencari dan mengenal pasti atlet yang berpotensi. Perlu bersikap adil.

Program Pembangunan Sukan

Kenal Pasti Bakat ( TID )

Identifikasi bakat merupakan satu mekanisme melibatkan pemilihan, penilaian, pencarian, serta melibatkan penyelidikan bakat atau kesesuaian kanak-kanak, individu, dan atlet untuk menyertai satusatu sukan. Program TID sesuai untuk sukan-sukan yang memerlukan kemahiran fizikal dan fisiologikal serta sukan-sukan yang mana kejayaannya ditentukan oleh kemahiran dan strategi tertentu.

Proses Pengenalpastian Bakat


Pencarian asas dilakukan dengan bantuan guru sekolah

Dianalisa oleh saintis sukan

Ujian Sukan Spesifik

Di Malaysia, Institut Sukan Negara merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab untuk menjalankan proses pengenalpastian bakat.

Institut Sukan Negara menjalankan penyelidikan mengenai sains sukan dan pencarian bakat atlet di seluruh negara.

Proses Identifikasi Bakat


Terdapat tiga fasa untuk proses identifikasi bakat.

Fasa Permulaa n

Fasa Kedua

Fasa akhir

Fasa Permulaan - Dijalankan melalui pengukuran rudimentary kesihatan dan aspek perkembangan kesihatan yang luas. - Tujuan ujian dibuat untuk mengenal pasti struktur-struktur atau fisiologikal yang tidak berfungsi dengan sempurna. - Fokus program merangkumi kanak-kanak berumur 3 hingga 10 tahun

Fasa Kedua - Program identifikasi bakat dijalankan ke atas kanak-kanak dalam lingkungan umur 9 - 17 tahun. - Ujian dilakukan ke atas atlet yang mempunyai pengalaman dan pernah mengikuti sesi latihan serta mengikuti proses penilaian fizikal yang lengkap sebelum ini.

Fasa Akhir - Lebih tertumpu kepada atlet elit yang berada dalam lingkungan proses perkembangan. - Tumpuan adalah kepada memeriksa keupayaan atlet daripada aspek kesihatan atlet, keupayaan fisiologikal dalam sesi latihan dan pertandingan, keupayaan atlet mengatasi tekanan dan peningkatan atlet yang berpotensi.

Kelebihan TID di Malaysia


- Program TID di negara kita mendapat perhatian yang sewajarnya dalam perkembangan kanak-kanak dalam bidang sukan. - Pegawai-pegawai TID juga dihantar ke luar negara untuk mengikuti kursus bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam menjalankan program TID.

Kekurangan TID di Malaysia

- Kakitangan dan pegawai yang tidak mencukupi untuk melakukan program pencarian bakat di seluruh negara. - Proses TID memakan masa dan kos yang agak tinggi. - Terdapat unsur salah guna kuasa dan campur tangan politik .

Antara Program Pencarian Bakat Yang Pernah dijalankan

Program Pencarian bakat dalam kanak-kanak yang berumur 12 Tahun ke bawah untuk sukan Bola Sepak

- Program ini diadakan untuk mencari 6 pemenang yang bertuah bagi program Realiti Mencari Ramli Musim ke-3 untuk menjalani latihan di Manchester United Soccer School (MUSS) - Program serampang dua mata dimana para pemenang berpeluang diserapkan ke skuad Harimau Muda C atau D - Program ini hasil kerjasama Telekom Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia (FAM) & TV3 sebagai penyiar rasmi.

PEMBANGUNAN ATLET
Perancangan pembangunan atlet merangkumi intipati berikut;
program pembangunan bakat guru Pendidikan Jasmani & Kesihatan ramai ditempatkan di sekolah2 program pembangunan sukan dinaiktarafkan tambahkan bilangan jurulatih bertauliah program persediaan atlet

Program yang disediakan oleh Majlis Sukan Negara (MSN)


Tujuan Program;
Membentuk satu kumpulan bakatmuda berpotensi menjadi juara dengan latihan yang bersistem

Antara program-program pembangunan atlet;


Program Persediaan Atlit Sukan AsiaTenggara (SEA)
Program Pembangunan Belia dan Bakat Program Persediaan Atlit Sukan Komanwel

Sekolah Sukan
Kelengkapan peralatan yang lengkap dan canggih.

Tarik ramai penyertaan pelajar yang berbakat.

Kembangkan potensi pelajar yang berminat.

Melahirkan atlit yang berpotensi ke arah dunia.

Latihan Kepada Atlet


Latihan kepada atlet, jurulatih dan pegawai sukan untuk pertandingan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa terus dilaksana oleh persatuan sukan berkaitan dan MSN. Badan tersebut menyediakan latihan yang perlu kepada atlet untuk menyertai latihan pertandingan antarabangsa seperti Sukan Asia, Sukan Komanwel, Sukan SEA dan Sukan Olimpik.

Pemakanan Atlet
Definisi Pemakanan Sukan
Aplikasi strategi pemakanan untuk mengalakkan kesihatan, mengadaptasi pemakanan kepada latihan, mengurangkan masa pemulihan dan meningkatkan prestasi latihan

Kepentingan Pemakanan Sukan


Atlet mengetahui maklumat kesan pemakanan terhadap tahap kesihatan mereka Atlet boleh menentukan jumlah cecair, nutrien dan tenaga yang diperlukan. Membantu meningkatkan prestasi atlet. Mengurangkan risiko mendapat kecederaan semasa latihan dan pertandingan.

Pemakanan Sebelum Latihan Dan Pertandingan


Bertujuan untuk memastikan glikogen tubuh berada pada tahap optimum bagi melambatkan kelesuan. Pengambilan makanan mestilah 2-4 jam sebelum latihan atau pertandingan bermula. Jumlah karbohidrat diantara 200-300 g, protein pada kadar sederhana dan lemak pada kadar rendah. Makanan mestilah mudah dihadam.

Pemakanan Semasa Latihan Dan Pertandingan


Bertujuan untuk melengkapkan simpanan karbohidrat sebagai tambahan untuk otot-otot yang bekerja. Selain itu, ia dapat mengekalkan tahap glukosa dalam darah. Atlet perlu mengambil makanan berkarbohidrat pada setiap jam semasa berlatih dan bertanding pada kadar 30-60 g. Selain makanan, atlet juga boleh mengambil minuman yang membekalkan karbohidrat.