Anda di halaman 1dari 57

Minggu 1

Topik 1 : Teknologi Pendidikan

DEFINISI TEKNOLOGI PENDIDIKAN


Mengikut Crowell (1971), Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, idea, alat-alat, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada proses pendidikan.
Teknologi Pendidikan ialah kombinasi proses dan alat yang terlibat untuk menangani keperluan dan masalah pendidikan dengan memberi penekanan kepada aplikasi alat yang terkini: komputer dan teknologi yang berkaitan (Roblyer, 2003).

Tujuan Teknologi Pendidikan : Memaksimumkan kesan pendidikan dengan 'mengawal' faktor-faktor yang berkaitan sebagai tujuan pendidikan, konten, bahanbahan pengajaran, persekitaran, 'conduct of students', tingkahlaku pengajar dan saling berhubungan antara pelajar dan pengajar.

KONSEP TEKNOLOGI PENDIDIKAN


Melibatkan alatan proses pengajaran dalam situasi bilik darjah, tahap pengajaran, teori, prinsip operasi dan mengukuhkan hubungan antara teori dan prisip operasi pengajaran. Sebagai konsep boleh diklaskan kepada 4 komponen : a) Manpower b) Methods / kaedah2 c) Materials / bahan-bahan d) Media

SKOP
Boleh dikelas dalam tiga bidang utama iaitu : 1. Berkaitan secara am dengan pentadbiran pendidikan. 2. Dengan pengujian pendidikan 3. Proses pengajaran

Rowntra (1973): Menentukan tujuan dan objektif pembelajaran. Perancangan persekitaran pembelajaran Meneroka dan menstruktur mata pelajaran

Memilih strategi pengajaran dan media


pembelajaran yang sesuai Menilai keberkesanan sistem pembelajaran Menggunakan celik akal dari pengalaman untuk meningkatkan keberkesanan pada masa

Bahagian penting yang boleh dirangkumkan: Konsep dan pelbagai bidang TP Proses P&P Teknologi pengajaran individu/kendiri Pembelajaran terancang/program Model pengajaran Teori pembelajaran Pendekatan multimedia Mathetics Cyvbernetics Analisa tugasan Modul Pendekatan sistem.

KLASIFIKASI
Mackenzie (1980); mengklas peralatan
berdasarkan: TV, makmal bahasa dan bahan audio-visual yang lain. Peratalan maklumbalas termasuk mesin pengajaran Peralatan 'Reprographic' seperti komputer dan bahan pembelajaran terancang/program. Percibal &Ellington (1984) mengklas teknikteknik : Pengajaran secara ramai / mass Pengajaran secara individu

Mass Instructional terdapat 4 jenis :

Penyiaran saluran pendidikan


Penyiaran saluran komersial Sirkit tertutup yang mana pengajar digunakan untuk pengajaran sampingan atau untuk menyediakan pengajaran terus dalam kelas. Jenis terbuka dalam mana pengajar yang terhad disalurkan melalui medium sirkit tertutup sebagai

mengantikan guru di kelas.

Pengajaran individu: Individu membaca bahan dan yang berkaitan. Individu mendengar dan melihat bahan; slaid, film jalur, wayang gambar dsb. Makmal bahasa Bahan bercetak khusus yang terancang. Mesin mengajar

PERKEMBANGAN
Terdapat 5 peringkat: Berkaitan dengan penggunaan bantuan audio-visual seperti carta, peta, 'specimen' bahan konkrit.

Berkaitan dengan 'electronic revolution' yang membawa


ke era hardware dan software yang cangih. Berkaitan dengan media masa yang menerajui 'revolusi komunikasi' untuk keperluan pengajaran. CAI menjadi popular.

Proses pengajaran individu; penekanan kepada pembelajaran terancang dan pengajaran. Sistem pembelajaran kendiri berdasarkan bahan-bahan 'self-instructional' dan mesin mengajar. Dipengaruhi oleh konsep 'system engineering' dan pendekatan sistem. Berdasarkan ini TP adalah rekabentuk cara bersistematik, menghasilkan penilaian proses mutlak P&P dalam objektifnya

berdasarkan penyelidikan.

Pendekatan Hardware/Perkakasan Penggunaan bahan-bahan dan peralatan mekanikal. Pendekatan ini berdasarkan penggunaan prinsip-prinsip kejuteraan untuk menghasilkan peralatan 'electromechanical'.

Pendekatan Software / Perisian Secara langsung berkaitan kepada psikologi pembelajaran yang mana keputusan perubahan tingkahlaku berasal/berdasar dari pengalaman,(Melton, 1959). Ia begitu berkait rapat dengan prinsip2 moden program pembelajaran dan dicirikan dengan analisa tugas, menulis objektif2, pemilihan strategi pembelajaran yang bersesuaian, 'reinforcement' tindakbalas yang betul dan penilaian yang tetap.

Teknologi perisian biasanya merujuk kepada pendekatan berikut;


Instructional technology Teaching T Behavioural T

Perbandingan BT, TT dan IT.


Behavioural T
Objektif Perkembangan psikomotor bersama dengan domain kognitif dan efektif Komponan Lebih tekan komunikasi. Guru dan pelajar adalah komponan yang aktif Penekanan kepada Penekanan kepada konten dan komunikasi organisasi konten

Teaching T

Instructional T

Perkembangan Perkembangan domain kognitif, efektif domain kognitif dan psikomotor

Asas

Psikologikal dan cybernetics Konten


a) Teori tingkahlaku b) Model Mengajar c) Teknik pemerhatian d)Analisa dan baikpulih tingkalaku guru Jenis2 P&P a) b) Pengajaran mikro Pengajaran simulasi c) Analisa interaksi

Falsafah, sosiologkal, psikologikal dan saintifik

Psikologikal dan saintifik

a) b)

Teori2 Mengajar Strategi2 mengajar c) Merancang mengorganisasi dan mengawal

a) b)

analisa tugasan objektif dalam term tingkahlaku c) strategi reinforc

mengajar memor a) linear y level b) bercabang b) Peringat c) kaedah dan pemahaman pengajaran terancang/ pengajaran program. c) Peringkat reflektif pengajaran a)

Penggunaan Latihan Guru dan Pendidikan Guru Menjadikan bilik darjah a) pengajaran berkesan dan sesuai kendiri mengajar b) correspondence Ed. c) Mengajar pemulihan

Penarju Utama a) Need A. Flanders b) Richard Ober c) Amidon Simson Herbart Morrison Hunt Davison Bruner Skinner Galser Mager Gilbert

CIRI-CIRI TEKNOLOGI PENDIDIKAN


Bahan yang dapat menjelaskan idea, konsep; dan menerangkan isi kandungan pelajaran. Bahan yang bersaiz sesuai dan jelas untuk dilihat oleh semua murid. Tulisan dan gambar yang berwarna-warni bagi menarik minat murid. Bahan yang digunakan tahan lama dan mudah disimpan.

Objektif Teknologi Pendidikan


1. Mengesan dan menganalisa ciri-ciri dan keperluan pendidikan pelajar 2. Menentukan objektif khusus bilik darjah dan bermula dengan bahagian tingkahlaku. 3. Menganalisa kandungan pengajaran dan mengatur susunannya dalam urutan yang betul. 4. Mengesani bahan-bahan dan sumber yang bersesuaian dengan P&P.

Objektif Teknologi Pendidikan


5. Mengesani 'nature' (keadaan semula jadi) interaksi sub-sistem, seperti pelajar-pelajar, guru, bahan P&P, kandungan pengajaran dan kaedah. 6. Menilai keberkesanan pengajaran berdasarkan pencapaian pelajar atau perubahan tingkahlaku. 7. Mencadangkan maklum balas yang bersesuaian kepada pelajar dan guru supaya dapat melakukan baik pulih proses P&P.

DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1977


DEFINISI Satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah- masalah serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan penyelidikan. Kepada masalah masalah dalam keadaan dimana proses pembelajaran Itu adalah bermatlamat dan terkawal (dipetik: Yusuf Hashim,1998 )

Domain Teknologi Dalam P-P


Domain Teknologi Dalam P-P Fasa 1 Domain Teknologi Dalam P-P Fasa 2

Mewujudkan keberkesanan proses P-P yang cemerlang

Domain Teknologi Dalam P-P Fasa 1


(1977, oleh AECT)
Fungsi Pengurusan Pengajaran Fungsi Pengembangan pengajaran Fungsi Sumber pembelajarn

Domain Teknologi Dalam P-P


Fungsi Pengurusan Pengajaran
Pengurusan organisasi

Fungsi Pengembangan Pengajaran


Penyelidikan teori Reka bentuk

Fungsi Sumber Pembelajaran


Mesej Manusia Bahan

P E

L
A

Pengurusan kakitangan

Penerbitan Penilaian Pemilihan Logistik Penggunaan Pengedaran

Peralatan
Teknik Seting

J
A

Fungsi Pengurusan Pengajaran


Mengarah, menyelaras dan mengawal fungsi-fungsi pengembangan pengajaran & sumber pengajaran Bertanggungjawab untuk pastikan teknologi dalam pengajaran berjalan lancar dan berkesan

Fungsi Pengurusan Pengajaran

Pengurusan organisasi
Mengenal pasti keperluan organisasi Menentukan matlamat dan objektif Anggaran perbelajaan Urusan pembelian

Pengurusan kakitangan
Pengambilan Penyeliaan

Penilaian pekerja
Pastikan hubungan bbaik antara pekerja dengan cara mewujudkan keberkesanan komunikasi

Prosedur pentadbiran

Fungsi Pengembangan Pengajaran


Menganalisis masalah-masalah pembelajaran Mereka bentuk, melaksana, dan melakukan penilaian dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi

Fungsi Pengembangan Pengajaran melalui peringkat-peringkat berikut:

Penyelidikan Mereka bentuk pengajaran Penerbitan Penilaian dan Pemilihan Penggunaan Logistik Penyebaran

1. Penyelidikan
Bertujuan menganalisis masalah masalah pembelajaran serta mereka bentuk, melaksanakan dan menilai penyelesaian kepada masalah ini. Melibatkan beberapa proses secara berperingkat. untuk memperolehi maklumat saintifik berkenaan pelajar, pengajaran dan pembelajaran,sumber pembelajaran dan sebagainya. Teori dan modul dihasilkan dan diuji.

2. Reka Bentuk
Mereka bentuk pengajaran selari dengan teori. Teori kini ditukar menjadi sebuah spesifikasi yang akan menjadi asas kepada pembinaan pengajaran. Dimulakan : analisi terhadap pelajar. menulis objektif memilih objektif memilih strategi pengajaran memilih media pengajaran menentukan spesifikasi media tersebut .

3. Penerbitan
penerbitan media pengajaran dilaksanakan. skrip ditulis. grafik dan gambar dihasilkan. Pengajaran berpandukan komputer dan pengendalian alat turut dihasilkan.

4. Penilaian
Media pengajaran yang dihasilkan dinilai terlebih dahulu agar benar benar memberi kesan yang dihajatkan. Menepati kehendak objektif yang dititikberatkan. Selepas penilaian selesai, cadangan untuk menerima dan menolak media tersebut dibuat.

5. Penggunaan Setalah di sahkan baru media ini akan digunakan Pelajar dibantu untuk memilih sumber pembelajaran. Pelajar dipantau dari semasa ke semasa. 6. Logistik logistik atau tempat pengumpulan perlu disediakan. sumber pembelajaran dikatalog, diselenggara dan diedarkan. 7. Penyebaran maklumat tentang teknologi pengajaran dikumpulkan dan disebarkan melalui: khidmat nasihat, latihan dan pemberian.

Fungsi Sumber Pembelajaran


Definisi : Satu penyelesaian kepada masalah-masalah yang terdiri daripada :
A. B. C. D. E. Mesej Bahan Peralatan Teknik Tempat atau keadaan (setting)

Ia juga adalah produk daripada proses yang berlaku ketika fungsi perkembangan Pembelajaran. Sumber pembelajaran bermaksud apa saja yang menyimpan atau menghantar maklumat kepada pelajar.

Terdapat 6 Sumber pembelajaran:


1. Mesej mengandungi maklumat yang diterima oleh pelajar. contohnya isi pelajaran, arahan dan lain lain. 2. Manusia penyimpan dan penghantar atau penyebar mesej. Contohnya disekolah ialah guru,pelajar, pengetua dan ibu bapa.

3. Bahan penyimpan mesej yang akan disebarkan.contohnya nota, buku, pita vidoe, modul pembelajaran, cakera padat dan sebagainya.

Terdapat 6 Sumber pembelajaran:


4. Peralatan fungsi menghantar maklumat yang tersimpan di dalam bahan contohnya projektor/perakam audio, pemain cakera video dan sebagainya 5. Teknik bagaimana bahan, peralatan dan manusia digunakan bagi menghantar maklumat contohnya perbincangan, lawatan, mel elektronik dan lain lain. 6. Tempat atau keadaan Persekitaran yang penting dimana mesej akan disebarkan contohnya bilik darjah, bilik sumber, makmal sains dan lain lain.

Domain Teknologi Dalam P-P Fasa 2 (1994)


Peranan yang dmainkan oleh teknologi dalam P-P lebih luas

Pembangunan
Teknologi percetakan Teknologi audiovisual Teknologi berasaskan komputer Teknologi bersepadu Teori dan Amalan

Pengurusan
Pengurusan projek Pengurusan sumber Pengurusan sistem penyampaian Ppengurusan maklumat

Penilaian
Analisis masalah Pengukuran rujukan kriteria

Penggunaan
Penggunaan media difusi dan inovasi Pelaksanaan

Reka Bentuk
Reka bentuk sistem pengajaran

Penilaian formatif
Penilaian sumatif

Polisi dan peraturan

Reka bentuk mesej


Strategi pengajaran Ciri-ciri pelajar

Model Teknologi Pendidikan


1. Model RP ASSURE (bilik darjah)
Model ASSURE bertujuan menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.

2. Model RP Dick & Carey (tumpuan sistem)

Model ASSURE
A Analyse learner (Analisis pelajar) S State objective (Nyatakan objektif) S Select method, media, and materials (Pilih kaedah, media dan bahan) U Utilise media and materials (Gunakan media dan bahan) R Require learner participation (Dorong penglibatan pelajar) E Evaluate and revise (Nilai dan semak)

Analisis Pelajar
Tiga perkara penting untuk menganalisis ciriciri pelajar: (a) Ciri-ciri umum Merupakan deskripsi umum tentang umur, tahap, latar belakang sosial ekonomi dan sebagainya.

(b) Kompetensi khusus Berkait dengan pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk dan kandungan pelajaran. (c) Stail pembelajaran Merujuk kepada kluster trait psikologi yang dapat menerangkan bagaimana seseorang itu menanggapi, berinteraksi dan bertindak balas dengan persekitaran.

Nyatakan Objektif
Ia merupakan tahap yang minimum tentang apakah yang sepatutnya dipelajari oleh pelajar daripada pengajaran yang dijalankan. Ia juga harus difokuskan kepada apakah pengentahuan, kemahiran dan sikap yang baru untuk dipaelajari.

Pilih kaedah, Media dan Bahan


Terdapat 3 langkah dalam pemilihan. 1. Menentukan kaedah yang sesuai dengan tugasan pembelajaran. Seperti Set Induksi dimulakan dengan kaedah simulasi, diikuti dengan kaedah demonstrasi latihan dan latih tubi untuk mempelajari kemahiran yang baru.

2. Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih. Pemilihan media berasaskan kriteria yang tertentu: a) Sepadan dengan kurikulum b) Maklumat tepat dan terkini c) Bahasa yang jelas dan tepat d) Menarik minat dan mencetuskan motivasi pelajar e) Menggalakkan penglibatan pelajar f) Mempunyai teknikal kualiti yang baik. g) Terdapat bukti keberkesanannya h) Bebas daripada bias. i) Mempunyai buku panduan yang lengkap.

3. Mereka bentuk media Tujuh perkara yang perlu diambil kira untuk mengubahsuai media yang tersedia atau menyediakannya sendiri. Objektif Pelajar Kos Kepakaran teknikal Peralatan Fasiliti Masa

Gunakan Media dan Bahan


Terdapat lima langkah bagi penggunaan media yang baik: (i) Pribiu bahan (ii) Sediakan bahan (iii) Sediakan persekitaran (iv) Sediakan pelajar (v) Sediakan pengalaman pembelajaran

Melibatkan Pelajar
Untuk mempastikan bahawa proses pembelajaran berlaku pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran seperti:
Membuat latihan Perbincangan Latih tubi Kuiz Projek dan sebagainya

Nilai dan Semak


Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Ia berlaku sepanjang proses pengajaran, iaitu sebelum, semasa dan selepas pengajaran. Penilaian melibatkan aspek: Menilai pencapaian pelajar Pembelajaran yang dihasilkan Menilai media dan kaedah Kualiti Media Penggunaan guru Penggunaan murid

Menilai kaedah dan media


Kualiti media seringkali dilihat dari sudut sumbangannya terhadap pembelajaran. Terdapat ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam aspek ini seperti:
Adakah media berkesan? Bolehkah ia dipertingkatkan? Adakah ia berguna? Adakah media membantu pelajar mencapai objektif? Adakah ia mencetuskan minat pelajar? Adakah ia menyediakan penglibatan pelajar yang bererti?

Terdapat beberapa senarai lain yang juga elok dijadikan garis panduan ketika menilai media iaitu:
amat kreatif dan berkaitan dengan isu yang menarik minat pelajar. menyokong pemikiran tinggi (Soktratik) Memperkembangkan kemahiran berfikir. menyampaikan kandungan secara mendalam. meransang naluri ingin tahu pelajar pelajar dapat melibatkan diri secara aktif. membolehkan penerokaan isu secara mendalam. menghubungkaitkan bidang pelajaran meningkatkan nilai murni

Selain daripada menggunakan soal selidik dan senarai semak, penilaian terhadap media dan kaedah juga boleh dilakukan melalui: perbincangan dengan kelas temubual dengan setiap individu pemerhatian.

Model RP Dick & Carey


1. Kenal pasti matlamat pengajaran 2. Buat analisis pengajaran 3. Kenal pasti ciri dan perlakuan peringkat masuk pelajar 4. Tulis objektif prestasi 5. Bina item ujian rujukan kriteria 6. Bina strategi pengajaran 7. Bina atau pilih bahan pengajaran 8. Penilaian formatif 9. Semak semula pengajaran.

Proses Membina Bahan


Jenis-Jenis Bahan/Media 1. Media cetak 2. Bahan 2D dan 3D 3. Transparensi & OHP 4. Rakaman Pita Audio 5. Siri Slaid dan Filem Jalur 6. Rakaman Pita Video dan Cakera Video 7. Media Pembelajaran Interaktif

Perancangan merupakan asas penting dalam membina bahan P&P. Perancangan mungkin bersifat Berstruktur: susunan, urutan komponen yang logik, dan gabungan bentuk mesej yang seragam Bebas: dilanbangkan dari pemikiran kreatif.

Langkah Proses Pemikiran Kreatif 1. Keinginan- dorongan awal untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang anda prihatin. 2. Penyediaan- kumpul maklumat yang berkait dengan masalah, seperti yang diperlihatkan melalui peringkat perancangan pengecaman khalayak, spesifikasi objektif dan senarai kandungan. 3. Manipulasi- bermain dengan pelbagai idea untuk mendapat satu atau lebih penyelsaian yang mungkin, mencari pola baru untuk mengolah kandungan yang berbeza daripada sesuatu yang biasa.

Langkah Proses Pemikiran Kreatif 4. Pengeraman- mengambil alih proses pemikiran itu oleh mina yang separa sedar, khususnya jka penyelesaian tidak dapat dicapai. 5. Penerangan- Pendedahan suatu penyelesaian dengan tiba-tiba atau pola baru sebagai hasil pemikiran yang separa sedar. 6. Penentusahan- meneliti penyelesaian itu untuk menilai sama ada boleh dilaksanakan atau tidak, dan kemudian menerimanya sebagai yang sesuai.

Panduan Menyedia Bahan 1. Pertimbangkan khalayak (Pelajar) 2. Bina Objektif 3. Gunakan Pendekatan Pasukan 4. Cari Bahan Berkaitan 5. Ulang kaji apa yang telah anda buat 6. Sediakan Garis Panduan Kandungan