Anda di halaman 1dari 22

PENGENALAN Mendefinisikan perdagangan elektronik adalah lebih sukar berbanding menerangkan tentang perdagangan.

Ia adalah kerana perdagangan elektronik ini bergantung kepada teknologi yang menjadikan ia subset kepada dunia perdagangan yang luas. Buku ini mengandungi model komprehensif dan kepelbagaian peranan teknologi yang berunsurkan perdagangan. Model komprehensif ini menyediakan strukutur untuk analisis sistematik perlaksanaan perdagangan elektronik. Model ini boleh menyediakan penerangan yang berkesan dan lengkap mengenai perlaksanaan perdagangan elektronik. Untuk lebih jelas lagi, contoh dan aplikasi model tersebut adalah seperti berikut : . !ortal internet mengambil peranan ke atas database query, click-trough, dan information breaker, dan juga perlu menyediakan sebuah audit trail untuk mengiklan penghantaran. ". #ebuah lelongan online $ujud atas perkhidmatan discovery kepada potensi pelanggan ke atas sesuatu produk yang dipamerkan, dan kombinasi antara social interaction dan commodity order entry untuk menutup jualan. %ambahan alatan dalaman free search atau directed search juga mungkin dita$arkan untuk membantu pembida. &. !erkongsian pasaran memerlukan standards, yang menyamai keahlian 'cartel(, memandangkan perkhidmatan ke$angan adalah dika$al. On-line brokerage memerlukan perkhidmatan pengurusan akaun, dan mungkin juga berfungsi sebagai information broker dalam usaha untuk membantu membuat pilihan dalam pelaburan. ). value-added network *+,-. menyediakan sekurang/kurangnya pengurusan akaun dan kualiti perkhidmatan: sebagai tambahan, ia mungkin menyediakan pengurusan dokumen dan penga$alan 0ersi yang melaksanakan visibility terka$al. !erkembangan ser0is adalah input kepada akti0iti yang menggambarkan kerumitan menkategorikan produk dan penglibatan perniagaan dengan perdangangan elektronik. Ia juga menyokong kenyataan baha$a perniagaan berkaitan infrastruktur telah berkembang pesat ke dalam akti0iti/akti0iti lain. 1eperluan untuk mengenalpasti kaedah untuk nilai tambah, dan untuk mengasingkan ia dari mekanik perlaksanaan adalah jelas.

organik

struktur 2isco0ery

fungsi 3ree search 2irected search 70aluation

Market 6ealisation

8rder entry

komersial 2atabase 4uery 5lick/trough Imformation breaker ,gent #ocial interaction 2isplay 5ommodity 5ustom

!eranan yang dapat dikenalpasti di dalam model ini sudah dikenalpasti dalam dunia perdagangan yang meluas, yang berfungsi untuk memperjelaskan had praktikal aplikasi teknologi kepada perdangangan. ,sas ini akan membantu perkembangan pelan perniangaan dan metrik untuk penilaian.

DEFINISI PERDAGANGAN ELEKTRONIK Berdasarkan kepada sumber yang berlainan, perdagangan elektronik mempunyai definisi yang berlainan. 2ari perspektif ahli ekonomi, perdagangan elektronik adalah alat yang menyampaikan keinginan pembeli dan perniaga untuk mengurangkan kos sambil menambah kualiti barangan dan meningkatkan kepantasan ser0is penghantaran. 2ari perspektif pegurusan, perdagangan elektronik adalah aplikasi teknologi ke arah penggunaan jentera dan aliran kerja sesuatu perniagaan. 2ari perspektif pemasaran, perdagangan elektronik adalah pengangkutan yang baru bagi menyediakan maklumat kepada sesuatu target pasaran melalui pengiklanan, promosi dan publisiti. 2ari perspektif teknologi, perdagangan elektronik bermakna penghantaran maklumat, produk, perkhidmatan dan bayaran melalui rangkaian komputer.

#etiap satu perspektif adalah berguna bagi memahami dan melaksanakan pelan perniagaan perdagangan elektronik. 2i dalam pelan perniagaan tersebut, perspektif/ perspektif tersebut digabungkan untuk membentuk satu kenyataan tentang bagaimana perdagangan elektronik akan digunakan bagi mendapatkan keuntungan kepada syarikat.

2engan menggabungkan perspektif ekonomi dengan pengurusan, kita boleh mentafsirkan tugas yang perlu dibuat untuk memastikan perdagangan elektronik berhasil. Melihat 'perdagangan( sebagai sistem di mana 'transaksi( adalah interaksi antara pembeli dan perniaga yang menyediakan rangka kerja untuk mengenalpasti peranan yang dimainkan oleh $atak/$atak dalam sistem tersebut. #etiap transaksi memerlukan kebenaran dan pembayaran apabila barangan atau perkhidmatan diterima. !enggunaan teknologi untuk meningkatkan tahap efisyen dalam sistem dan mengubah perdagangan kepada perdagangan elektronik. !enggabungan perspektif ekonomi dengan pemasaran, memasukkan transaksi sebagai sebahagian dari komunikasi. Masyarakat, di pihak mereka atau syarikat mereka, membuat keputusan tentang produk dan perkhidmatan yang menyediakan nilai yang terbaik bagi $ang mereka. 1omunikasi pasaran adalah berfungsi untuk memaklumkan, mengingatkan dan memujuk pelanggan mengenai nilai $ang sebelum dan selepas pembelian. %eknologi menyediakan produk baru untuk dimaklumkan kepada pelanggan dan cara terbaru untuk memaklumkannya kepada pengguna. 9abungan antara pengurusan dengan pemasaran akan menghasilkan projek. !eranan pengurus adalah untuk merancang, melaksana, menilai dan menga$al: manakala peranan pemasar adalah menaksir, menilai dan menambahbaik. Melalui kerjasama, mereka boleh manafsirkan kos dan faedah projek yang dijalankan, menangani projek dengan baik dan memulihkan hubungan ke$angan kedua/dua pihak dalam transaksi. 2alam perniagaan moden,peranan teknologi maklumat dalam pengurusan projek adalah kritikal, berlanjutan dari pemprosesan perkataan yang digunakan untuk mencetak kertas kerja projek, database digunakan untuk mengumpul data pencapaian, sebagai alat untuk menganalisis data dan mentafsir kedudukan semasa projek. !enggabungan perspektif teknologi dengan mana/mana perspektif lain bermakna meletakkan rangkaian komputer untuk digunakan. 6angkaian ini mestilah mencapai melepasi sempadan organisasi tunggal, dan termasuk alat untuk mengumpul data, analisis dan penyebaran maklumat. 2alam prinsip teknologi, penggunaan perdagangan elektronik secara terus adalah: pelanggan atau perkhidmatan komputer, telekomunikasi yang canggih, multimedia dan hypermedia, sistem pemerolehan semula maklumat, pengurusan pesanan, pengurusan aliran kerja dan tulisan rahsia. #etiap satu memainkan peranan dalam menjadikan perdagangan lebih mudah dan efisyen dengan mengurangkan kos dan menyediakan maklumat yang lebih baik.

5abarannya adalah untuk mengakses produkti0iti baru yang dibina dengan kepakaran teknikal dan automasi. ,set digital tidak digunakan dalam satu bentuk sahaja, di mana maklumat boleh digunakan semula dalam pelbagai bentuk pada kadar kos yang rendah. #kala ekonomi baru membenarkan syarikat kecil untuk meliputi ka$asan geografi yang luas dan menandingi syarikat yang besar secara berkesan. #kop ekonomi baru membolehkan kedai yang tunggal mena$arkan pilihan produk yang akan meliputi ;< peratus daripada produk.

!erdagangan elektronik adalah mengenai perniagaan secara elektronik. Ianya berasaskan kepada pemprosesan elektronik dan penghantaran data, termasuk teks, bunyi dan 0ideo. Ia (encompasses( banyak perbe>aan akti0iti termasuk perdagangan barangan dan dan perkhimatan elektronik, penghantaran online kandungan digital, permindahan biaya elektonik, perdagangan perkongsian elektronik, pengurusan bil/bil elektronik, lelongan komersial, pemasaran terus kepada pengguna, dal perlhidmatan selepas jualan. Ia melibatkan produk *barangan pengguna, kelengkapan perubatan khas. dan perkhidmatan *maklumat, perkhidmatan, ke$angan dan perkhidmatan perundangan.: akti0iti tradsional *penjagaan kesihatan, pendidikan. dan akti0iti baru *0irtual malls..

!erdagangan elektronik hampir merangkumi sebarang jenis transaksi komersial. !erdagangan elektronik tradisional melibatkan perniagaan perniagaan/kepada/ perniagaan atau perniagaan/kepada/transaksi kerajaan, dijalankan ke atas sistem hakmilik tertutup berbanding ke atas akses terbuka internet. !erubahan maklumat distruksturkan, berorientasikan kesan audit dan rutin. Unsur/unsur tersebut berkait dengan kebolehan pemprosesan data dan rangkaian sistem yang dibangunkan. Internet dan perkhidmatan yang dipanggil World-Wide-Web *=== atau =eb. telah menjadi sempadan komunikasi kepada pertumbuhan pesat rangkaian komputer. Internet adalah seni bina baru, sebuah struktur kemudahan maklumat yang besar, perkhidmatan komunikasi dan media. Ianya dapat mena$arkan akses yang mudah bagi pembeli dan juga peniaga dalam skala global. !enggunaan internet dalam platform komersial merupakan suatu kemajuan.

%erdapat kesepakatan uni0ersal kepada transaksi komersial bagi semua jenis gabungan perniagaan, indi0idu dan kerajaan yang akan membentuk tahap perkembangan yang seterusnya dalam perdagangan elektronik. ,kan tetapi, dalam hal ini, perdagangan tidak akan terhad kepada penjualan barangan dan perkhidmatan sahaja. #yarikat perkongsian akan menggunakan =eb secara dalaman untuk mencipta sebuah smart enterprise. 1erajaan menggunakannya untuk mengurangkan kos dan menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi. Masyarakat telah mengakses secara meluas sumber maklumat yang berkembang pesat dan juga kepelbagaian perkhidmatan. !enggunaan internet, melalui =eb, merupakan sebuah perluasan kepada keperluan asas manusia untuk berkomunikasi dan menyatakan idea. 1abarangkalian yang terdapat dalam hal ini adalah sangat meluas : 2ari segi kepentingan perkhidmatan perubatan, doktor terpaksa berjumpa dan mera$at pesakit dalam masa yang singkat atau terhad. !erkongsian penggunaan laman $eb oleh ahli fi>ik dan pesakit mereka akan membantu meningkatkan keperluan pesakit untuk terlibat lebih proaktif dalam penjagaan kesihatan mereka. !engeluar yang besar me$ujudkan spesifikasi mereka secara online, mengurangkan penangguhan pengedaran, dan meningkatkan skop pengedaran. 2engan terdapatnya maklumat pada spesifikasi, rekaan, firma tersebut dapat menjalankan operasi ke atas peluang yang benar/benar mengikut kemampuan mereka, mengurangkan risiko dan kos bertaruh atas peluang yang bernilai tambah. Bilangan kedai yang boleh dila$ati secara online jauh melebihi perniagaan yang boleh didapati secara terus atau runcit. !elanggan tidak lagi hanya bergantung kepada kedai/kedai yang terpaksa dicari mahupun bergantung kepada katalog yang diterima melalui pos. secara online, pelanggan boleh membeli barangan dari kedai/kedai yang terdapat di negeri atau -egara lain dan juga boleh mendapatkan produk yang tidak $ujud dalam format tradisional.

#ecara analogi, terdapat sepuluh ribu buah buku yang diterbitkan setiap tahun, dan hampir menyamai bilangan majalah yang diterbitkan. #etiap satu dari penerbitan ini disasarkan mengikut spesifikasi pengguna, dan pengguna bagi kebanyakannya adalah sedikit. !enerimaan oleh perdagangan elektronik adalah bergantung kepada kecenderungan pelanggan dan pemborong untuk menyesuaikan cara perniagaan mereka dengan persekitaran tersebut.

INTEGRASI ENTERPRISE !roses perniagaan dianggotai secara tidak tetap dan juga dalam kumpulan yang berselerak. Menyedari potensi persekitaran yang memerlukan sumbangan projek infrasturktur yang membantu masyarakat untuk berkomunikasi, bekerjasama dan menguruskan perkongsian tugasan dengan cara yang bersepadu. %anpa perancangan yang teliti, dimensi pengurusan proses boleh menggunakan lebih banyak sumber berbanding projek itu sendiri. 2ari segi rangkaian, persekitaran ini mempunyai model rangkaian yang kurang baik dan memberikan tekanan yang sangat besar ke atas keperluan perhubungan dan pengurusan rangkaian. Sistem yang menyelaraskan syarikat pengeluar 3ungsi 1unci akti0iti !embuatan 5omputer/aided design *5,2. melibatkan penggunaan komputer untuk membantu merekabentuk produk yang akan dikeluarkan. 5omputer/aided manufacturing *5,M. melibatkan penggunaan komputer bagi menga$al mesin dan proses pembuatan. 5omputer/integrated manufacturing *5IM. menggabungkan sisitem 5,2 dan 5,M. Materials resource planning *M6!. menentukan bahagian dan bahan yang diperlukan semasa proses pembuatan dan bila ia diperlukan. !enjadualan jadual penerbitan kemudahan pengeluaran dengan cara untuk menghasilkan produk dengan efisyen. Manufacturing resource planning *M6! ll. menggabungkan M6! dengan penjadualan penerbitan. ?ogistik !embelian menentukan pembekal yang lebih baik dan me$ujudkan tempahan pembelian. !engurusan tempahan menga$asi tempahan pembelian dan penghantaran yang akan dijalankan. !enga$alan pengedaran dan penghantaran barangan yang sudah siap kepada pelanggan. In0entori bahan mentah selapeas ianya dihantar, $ork in process *=I!., dan produk siap yang dihasilkan mereka. 1e$angan ?ejar umum yang mengndungi pembayaran, penerimaan, perbelanjaan dan maklumat/maklumat perakaunan yang lain. Bil in0ois yang dihantar dan pembayaran yang telah

!emasaran #umber manusia

langsai. !enga$asan belanja$an perbe>aan jangka pendek antara ramalan dan pencapaian. 6amalan ke$angan adalah untuk ramalan jualan jangka masa yang lebih panjang, perbelanjaan dan pembayaran gaji pekerja. !engiklanan menyediakan iklan, surat menyurat dan juga publisiti lain. ,nalisis jualan menentukan item yang dijual dengan baik ataupun kurang dijual,jualan terbaik dan paling teruk, dan maklumat penting yang lain mengenai jualan. @ualan meramal projek jualan pada masa akan datang. !enggunaan jentera jualan menyediakan pelanggan, perkhidmatan dan menyokong maklumat. Maklumat kajian analisis pasaran mengenai pengguna dan pruduk dikumpulkan untuk mengenalpasti trend dan pendapat mengenai produk dan perkhidmatan semasa. ,nalisis penilaian pencapaian pekerja terhadap tugas. #istem in0entory kemahiran mengekalkan kemahiran pekerja dan menyesuaikan pekerja dengan pekerjaan yang betul. 1elebihan pengurusan membolehkan pekerja mendapat program faedah tambahanseperti insurans dan penjagaan anak/anak. 6ekrut mempertimbangkan permohonan calon pekerja.

!erisian digunakan oleh indi0idu atau kumpulan untuk mencipta,menganalisis atau mengubah data yang berhubung dengan langkah kerja yang spesifik dan disiplin. !erisian yang menguruskan maklumat *contoh: memastikan kesepaduan, ketepatan, lengkap, meluas dan rele0an. adalah pada masa dahulunya spesifik kepada suatu jabatan. Untuk menguruskannya secara lebih berkesan, suatu kelas baru perisian integrasi enterprise telah dibina. 1ebiasaannya, sistem ini digubah dalam tiga bahagian : Pengkalan data teknologi : perkongsian gedung yang mengandungi perincian dan spesifikasi semua bahan, produk dan peralatan. Sistem perancangan : aturan pengeluaran untuk suatu tempoh masa termasuk penjadualan personel dan keperluan bahan mentah. Pengukuran pencapaian : membandingkan pencapaian sebenar dengan perancangan.

#istem tersebut melepasi sempadan organisasi tunggal untuk mengitegrasi kontraktor, pembekal dan juga pelanggan. Ia memastikan standard dan mengurangkan kepelbagaian *ketidakseragaman.,dan menjurus ke arah kebolehramalan dan kebolehpercayaan yang diperlukan untuk ramalan yang tepat. 1ehadiran maklumat dan komunikasi yang kerap me$ujudkan kolaborasi yang berkesan. 6angkaian bertumbuh sebagai rakan kongsi perniagaan sebagaimana pepatah don(t $ork harder, $ork smarterA.

PERUNCITAN Bolehkah imej nyata menggantikan kepuasan memilih produk, merasa material dan tekstur atau keteguhannya, mencubanya *jika pakaian. atau duduk di atasnya *jika ianya sofa. sebelum membuat keputusan untuk membelinyaB !eruncit menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha untuk menjalankannya melalui internet. %ransaksi sebegini dilindungi oleh rangka kerja undang/undang, cukai dan perkara yang melibatkan kepercayaan. #alah satu cabaran ialah untuk malaksanakan prinsip asas yang $ujud dalam dunia fi>ikal kepada rangka kerja tidak berstruktur kepada dunia sebenar C untuk me$ujudkan proses yang selari. #ebagai tambahan kepada isu seperti meningkatkan keyakinan pengguna terhadap imej digital dan meringkaskan proses pemulangan kerosakan atau barangan yang tidak dikehendaki, arkitek kepada persekitaran peruncitan sebenar perlu mempertimbangkan keselamatan data dan hak peribadi pengguna. Masalah keselamatan, terutamanya melibatkan internet $ujud dalam pelbagai bentuk. +irus dalam fail, email ugutan, kecuaian sistem pentadbiran, dan pelbagai kelemahan yang perlu dihadapi. Menggunakan perisian anti/0irus, menghalang email dari sumber yang tidak diketahui dibuka, dan menggunakan pertimbangan yang baik mengenai pembayaran dengan kad kredit di $eb merupakan penyelesaian. !enyelesaian lain adalah lebih sistematik : sebagai contoh, sistem penghantaran digital. !elanggan bermula dengan memuat turun ejen penghantar syarikat. 7jen tersebut menyegerakan penggunaan kad kredit dan maklumat peribadi, mengesahkan

caj, memuat turun fail dan memasukkan perisian yang dibeli. 1eseluruhan transaksi adalah dibuat dengan selamat kerana ejen penghantaran melaksanakan komunikasi selamat mereka sendiri dengan pelayar internet. 8leh itu, penghantaran elektronik perisian yang dibeli adalah dijamin, tanpa pengguna perlu melakukan proses muat turun dan memasukkan perisian.

#ecara nyatanya, lebih ramai orang yang mungkin ingin mengetahui keutamaan pembelian seseorang daripada kandungan email mereka. #ecara umumnya, ianya dapat mengenalpasti indi0idu/indi0udu yang memerlukan keyakinan yang tinggi dalam kesepaduan dan keselamatan sistem yang digunakan sebelum mereka memberikan data peribadi yang tepat kepada laman $eb tersebut. 1erahsiaan sesuatu maklumat peribadi, sama ada melalui internet mahupun kedai di sesuatu pusat dika$al melalui 'encryption(.

AS!ARAKAT DAN TEKNOLOGI 2ari sudut pandangan sosial, laman $eb menambahkan lagi tekanan akibat maklumat yang berlebihan. Banyak interaksi bersemuka boleh dilakukan secara elektronik dan dalam jarak yang jauh pada masa sekarang. 1omunikasi sebegini bukan sahaja mungkin tetapi sangat terkenal terutamanya di antara mereka yang tidak pernah atau sukar untuk bertemu. 2isebabkan oleh perbe>aan yang terlalu jauh, penciptaan teknologi adalah bergantung kepada undang/undang dan standard moral. #ebarang persekitaran komersial dibina berasaskan interaksi personal. !erkembangan perdagangan elektronik yang sangat pantas bergantung kepada aplikasi berkesan teknologi dan juga amalan komersial yang baik. %erdapat lima cara untuk menambah nilai maklumat : mengumpul maklumat, mengorganisasi, memilih, mengsintesis dan mengedarkannya. Memandangkan teknologi merupakan kos transaksi yang terendah, syarikat boleh mendapatkan maklumat yang tidak dapat diperolehi pada masa yang lepas. Maklumat peribadi boleh didapati secara autuomatik di laman $eb, memandangkan peniaga akan membuat profil pelanggan yang dirasakan boelh membantu mereka mencapai target dengan lebih berkesan. !ela$at akan dita$arkan dengan ta$aran dan insentif seperti perkhidmatan percuma, ta$aran diri untuk maklumat peribadi apabila mereka mendaftar sebagai ahli. !elayar laman $eb secara automatiknya akan mengikuti paten la$atan dan didedahkan dengan iklan, di suatu peringkat perincian yang tidak digambarkan dalam media tradisional.

2ata peribadi yang dikumpul kebiasaannya dijual. Memandangkan pengasasannya, internet mempunyai pertukaran maklumat tradisi di mana maklumat tersebut * contohnya: direka, penyelesaian, dokumentasi. telah menjadi komoditi yang didagangkan dan suatu medium pertukaran. 2ari aspek kebimbangan kepada pengguna ialah setelah maklumat peribadi dimasukkan dalam aliran perdagangan ini, tidak ada jalan untuk menga$al ketepatannya, kesepaduan atau perlaksanaannya.

,dalah sangat penting baha$a ekonomi digital berasaskan pengetahuan dan pandangan terhadap kekayaan harus diubah. 1esan laman $eb dirasai secara nyata pada setiap sektor dalam masyarakat kita. #esetengah pihak menafikan selain kebaikan teknologi dan automasi, peningkatan produkti0iti, ianya akan mejurus kepada penurunan peluang pekerjaan yang tidak dapat dielakkan. %idak dapat disangkal kebenaran baha$a teknologi dan automasi mencipta peluang baru bagi menggantikan sistem yang lama. ,dalah diharapkan baha$a apabila kerajaan sedar akan di mana dan bagaimana mencipta keuntungan,mereka akan lebih memandang jauh mengenai cukai dan pengedaran semula keuntungan yang dicipta oleh rangkaian digital global.

Aplikasi per"agangan elektr#nik !emasaran dan pengiklanan online !erusahaan Membeli belah dari rumah !engurusan rantaian pembekal !erkhidmatan ke$angan !engurusan projek Perk&i"matan perniagaan 'iasa 2irektori ',uthentication( '7ncryption( #istem pembayaran P#lisi umum$ Kan"ungan Permese(an "an Stan"ar" teknikal un"ang%un"ang untuk "#kumen$ multime"ia "an penge"aran "an &ak pener'itan keselamatan$ "an maklumat persen"irian pr#t#k#l =orld =ide =eb 72I rangkaian. !ersidangan 7jen @a0a 586B, Penye"ia pek&i"matan I#!(s %elekom %+ kabel =ireless In)rastruktur rangkaian

O'(ekti) Memahami bagaimana perspektif yang berbe>a mendefinisikan perdagangan elektronik. Boleh menerangkan peranan yang dimainkan oleh pemasaran dan teknologi. Boleh menamakan secara terus prinsip teknologi dalam perdagangan elektronik. 3aham bagaimana teknologi dan automasi baru merubah dunia koperat. 3aham baha$a internet bukan suatu medium elektronik tetapi medium peer/to/ peer. 3aham mengapa maklumat, terutamanya paten pembelian, sangat bernilai. Boleh menerangkan lima cara untuk mencipta nilai maklumat. Boleh menerangkan beberapa masalah yang timbul disebabkan oleh teknologi.

PERSEKITARAN EKONO I DAN ORGANISASI 1itaran penghasilan melibatkan penyerapan bahan mentah atau komponen dan membentuk produk yang boleh diterima pengguna. #etiap langkah dalam kitaran pengeluaran manambah nilai kepada bahan mentah yang asli. Menerangkan pilihan firma untuk membeli komponen atau perkhidmatan di pasaran terbuka, atau untuk menghasilkan ia di rumah telah menjadi persoalan tradisional untuk ekonomi dan sosiologi berorganisasi. #atu senarai unsur/unsur yang perlu disertakan untuk membuat dan menjual sebagai contoh sebuah majalah berita, adalah : laporan, penulisan, penyuntingan, penggambaran, aturan, kertas, percetakan, perkhidmatan langganan, label dan pengedaran fi>ikal. #ebuah firma perlu memutuskan untuk menghasilkan setiap barangan atau perkhidmatan secara sendiri atau membelinya dari beberapa pembekal. 1ebanyakan majalah berita tidak dihasilkan menggunakan kertas dan percetakan sendiri, tetapi mereka mengupah editor dan menggaji pekerja. Mereka mungkin mengarahkan pasukan $arta$an mereka untuk menulis cerita atau mencetak semula cerita dari sumber elektronik. !enggambaran mungkin datang dari juru gambar mereka sendiri ataupun dibeli dari mana/mana stok. 2ua faktor yang paling penting untuk menerangkan keputusan 'buat atau beli( adalah *a. pengaruh sikap mengambil peluang firma lain *b. kos transaksi !erniaga mungkin bersifat merebut peluang * contohnya : mengekstrak harga yang lebih tinggi dari yang diperlukan . apabila mereka sedar baha$a pembeli bergantung pada mereka dan tidak mudah untuk memastikan apa yang benar/benar mereka perlukan. #ebuah firma boleh bersifat mengambil peluang atas beberapa syarat : Pengkhususan tempat : produk atau bahan mentah hanya terdapat di ka$asan tertentu.

Pengkhususan aset fizikal : produk tidak boleh digunakan untuk perkara lain, dan hanya berguna untuk seseorang pelanggan. Pengkhususan asset kemanusiaan : kemahiran tertentu diperlukan dalam usaha untuk menghasilkan atau menggunakan produk. Pengkhususan masa : produk hanya berguna untuk masa/masa tertentu. Produk yang kompleks : maklumat mengenai produk adalah kompleks. !elanggan menghadapi kesukaran menyatakan secara spesifik apa yang mereka mahukan dan mencari melalui alternatif untuk mencari pembekal yang terbaik.

Bagi pembeli, masa dan sumber terlibat dalam mengesan pembekal yang berpotensi dan menilai ta$aran produk dengan kos yang berpatutan. !enjual perlu mengiklankan produk mereka dan menyediakan maklumat mengenai harga penghantaran. Menentukan dan menilai maklumat adalah sukar *kos yang banyak. di mana terdapat sejumlah besar pembekal yang berpotensi, pembekal diasingkan secara geografi, apabila terdapat banyak perbandingan produk dalam industri, dan apabila harga atau produk mengalami perubahan yang pantas. 2alam kos mencari produk dan pembekal yang terbaik, sesebuah firma harus mempunyai kos transaksi tambahan apabila mereka mengenalpasti kontrak, manguatkuasakan kontrak tersebut dan menangani ke$angan. #etelah transaksi dipersetujui, pelanggan perlu memastikan baha$a pembekal menjalankan terma dalam kontrak *jadual penghantaran, ka$alan kualiti.. #etelah barangan sudah dihantar, pelanggan perlu menerima in0ois dan pembekal tersebut perlu dibayar. Bil dan pembayaran jumlah pelanggan atau pembekal yang ramai mungkin agak mahal.

PASARAN DAN *IERARKI Pasaran perlu dilengkapi dengan transaksi antara pembeli dan pembekal. Hierarki merupakan hubungan pembekal/pelanggan untuk jangka masa panjang, dikoordinasikan oleh pengurusan berbanding kuasa pasaran. ,pabila mekanisma pasaran dijalankan, pembeli membeli dari mana/mana pembekal yang boleh mena$arkan kombinasi terbaik terhadap perkara seperti harga, kuantiti, standard kualiti, jadual penghantaran dan sebagainya. !erhubungan di kalangan pembeli dan penjual mungkin singkat, memandangkan pembelian dilakukan atas transaksi oleh dasar transaksi.

2i ba$ah mekanisma berhierarki, seorang pembeli tidak memilih daripada kalangan penjual yang berpotensi tetapi mendapatkan barangan dan perkhidmatan dari pembekal yang mula/mula dikenalpasti. Ini adalah kerana firma tersebut memilih pembekal untuk sejumlah transaksi dan hubungan mereka terikat dengan perjanjian. 2alam persekitaran pasaran, pelanggan boleh membeli di sekitar mereka untuk mendapatkan kombinasi harga, kualiti atau lain/lain keperluan yang terbaik. Mamandangkan persaingan di kalangan pembekal me$ujudkan pilihan, pembeli tidak akan bersikap mengambil peluang. 1ebanyakan ahli ekonomi percaya baha$a adalah secara umumnya mekanisma pasaran adalah lebih efisyen untuk membeli berbanding dengan hierarki. Dierarki terbentuk apabila kos transaksi adalah tinggi, bekalan mestilah dijamin danEatau pembekal tidak cukup bersaing untuk menghadkan sikap mengambil peluang. Untuk mengekalkan kestabilan, hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual, sertab kos transaksi dikurangkan. !erbincangan kontrak meliputi keseimbangan transaksi berganda kos yang dicari. 1ata kunci #ifat #kop 1omunikasi 2arjah fleksibel 1ekuatan hubungan PASARAN ELEKTRONIK 2i dalam pasaran, pembeli mencari penjual. Menggunakan rangkaian elektronik untuk mengurangkan kos mencari barangan dan perkhidmatan yang terbaik dipanggil the electronic brokerage effect. 2i dalam pasaran elektronik, sesetengah perkhidmatan yang $ujud menghubungkan pembeli dan penjual yang berlainan melalui perkongsian sumber maklumat *pengekalan pengkalan data berpusat dan =orld =ide =eb yang tidak dipusatkan. dan menyediakan alat untuk mencari data. Mereka membantu pembeli menilai ta$aran dengan cepat, selesa dan murah dari pelbagai pembekal. 1emudahan rangkaian seperti perkhidmatan panduan menjadikan penempatan pembekal berpotensi dalam bilangan yang besar dapat dilakukan dengan mudah. !rogram perbandingan bijak boleh meningkatkan bilangan alternatif seiring dengan kualiti alternatif yang dipilih sambil mengurangkan kos proses pemilihan. %eknologi maklumat juga boleh diaplikasikan dengan cara mengurangkan kerumitan produk. #ebagai contoh nombor F digit I#B-, untuk sesetengah penggunaan, menerangkan !asaran tidak bergantung %ransaksi tunggal !erbincangan %inggi 6endah Dierarki Bergantung %ransaksi bersiri 6utin 6endah #ederhana kepada tinggi

secara lengkap sebuah buku. 1epelbagaian teknik pemerolehan semula maklumat adalah digunakan apabila mencari buku/buku kerana aplikasi teknologi maklumat ini. #elain itu, standard produk dan teknik carian untuk gambar, mu>ik dan 0ideo adalah terbukti sangat sukar untuk dibina. 3irma mungkin cenderung untuk membina perhubungan pasaran dengan rakan kongsi perniagaan mereka apabila mereka menggunakan rangkaian untuk menurunkan kos carian. Memendangkan teknologi memudahkan firma mencari melalui pelbagai kemungkinan, mereka boleh menggunakan rangkaian/rangkaian ini untuk membina hubungan dengan ramai pembekal dan menunjukkan kesetiaan mereka kepada pembekal tertentu melalui satu siri transaksi. *IERARKI ELEKTRONIK 3irma yang menggunakan rangkaian/rangkaian untuk mengurangkan kos integrasi memerlukan masa yang panjang dan perhubungan berhierarki dengan rakan perdagangan mereka. #ebagai contoh, sistem electronic data interchange *72I. yang menghubungkan terminal mata jualan peruncit kepada sistem penghantaran pembekal mereka, mengurangkan kecenderungan peruncit kehabisan stok barangan yang polular. 72I ialah standard kepada menghimpunkan dan menghantar maklumat antara komputer, dan kepada rangkaian komunikasi persendirian *dipanggil value-added networks atau +,-s.. Mengautomasikan 'procurement( rutin, juga bermaksud staf 'procurement( mempunyai lebih banyak masa untuk berfokus kepada merundingkan harga yang lebih baik dan membina perhubungan dengan pembekal. Mengintegrasikan rantaian bekalan membantu untuk meminimumkan in0entori dan mengurangkan '$orking capital( dengan meningkatkan aras stok. Mengukuhkan perhubungan elektronik dengan pembekal dan pelanggan yang besar membolehkan syarikat mengumpul dan menerima tempahan pembelian, in0ois dan pemberitahuan penghantaran dalam masa yang jauh lebih singkat. Mod operasi ini juga dipanggil Justin-time inventory management *@I%., mengenakan sekatan yang ketat ke atas koordinasi berorganisasi. 6akan kongsi diintegrasi kepada ta$aran penting melalui penggunaan sistem maklumat dan rangkaian telekomunikasi.

!ada ;GF/an, kitaran masa terendah disedari oleh syarikat @epun mengumukakan syarikat ,merika dengan cabaran persaingan yang serius. Mereka bertindak balas pada mulanya dengan memecahkan sekatan organisasi dalaman yang meningkat antara rekaan, pngilangan dan pembahagian jualan. ?angkah kedua mereka adalah untuk meperbaiki komunikasi mereka dengan pembekal. 2i ba$ah sistem yang lama di 3ord, apabila jabatab pembelian menulis pesanan pembelian, ia menghantar salinan dokumen yang diterima ke akaun pembayaran dan kepada dok penerimaan. 1erani penerimaan akan menghantar salinan ke akaun pembayaran apabila barangan diterima dan penjual menghantar in0ois. @abatan perakaunan mengasingkan pesanan dengan memasukkannya ke dalam pengkalan data dalam talian. ,pabila barangan sampai di dok penerimaan, seorang kerani akan memeriksa pengkalan data berkenaan untuk memastikan barangan tersebut menepati pesanan. @ika ianya tepat, barangan akan diterima, dan kerani berkenaan akan memasukkan penerimaan berkenaan ke dalam pengkalan data *jika tidak, ianya akan ditolak.. !endekatan ini memerlukan kesepadanan tiga item C part number, unit pengukuran, dan kod pembekal/ antara pesanan pembelian dan rekod resit. 1esepaanan ini dilakukan secara automatik, dan komputer disediakan untuk memeriksa akaun pembayaran yang dihantar kepada penjual. %idak perlu risau mengenai in0ois, kerana 3ord telah berpesan kapada penjual untuk tidak menghantarnya. !erubahan dalan proses pembelian bermaksud suatu pembahagian semula tanggungja$ab yang radikal. 1erani di dok penerimaan perlu relajar untuk menggunakan %erminal komputer untuk memeriksa perkapalan dan mereka perlu membuat keputusan untuk menerima sesuatu barangan. ,gen pembelian perlu mengagak tanggungja$ab untuk memeastikan data pembekal *contohnya: bila perlu menghantar pemeriksaan. adalah betul. !enjual perlu menerima dalam sesetengah kes, in0ois membentuk asas bagi sistem perakaunan mereka *sekurang/kurangnya satu pembekal 3ord diterima dengan terus mencetak in0ois. 2i 5hrysler, implementasi secara serentak @I% dan 72I adalah sebab kritikal untuk faedah mengagumkan. !ada ;;G, 5hrysler mengeluarkan "." milion kenderaan dan mempunyai H milion transaksi 72I dengan pelanggan mereka. #impanan daripada penyediaan dokumen elektronik dan penghantaran adalah dianggarkan sebanyak I&G.J& per kenderaan. #impanan dalam kos proses *penyimpanan, kitaran tempoh pengeluaran. dalah dianggarkan pada IJ"."J per kenderaan. #ebagai tambahan kepada simpanan ini, daripada I FF per unit, faedah seperti kualiti produk adalah sebahagian daripada bukti.

5ontoh lain adalah integrasi sistem 5,2E5,M antara cip komputer firma rekabentuk dan logam silikon yang membolehkan para pereka cip itu memantau proses pengilangan dan mempunyai lebih fleksibiliti dalam mengubah rekaan mereka.

TRANSAKSI KO ERSIAL 9eneralisasi pandangan ahli ekonomi mengenai pasaran/pasaran dan hierarki memba$a kepada pandangan generalisasi mengenai transaksi, dan dari situ terdapat idea jangkaan nyata dan tidak nyata kepada perdagangan elektronik. Bagi yang nyata, mensasarkan pasaran pengguna yang luas, manakala jangkaan tidak nyata pula memba$a secara peribadinya antara syarikat/syarikat dan berfokus atas pemprosesan transaksi antara rakan/rakan niaga. #ama ada secara nyata atau tidak nyata, model ini bermula dari pandangan ahli ekonomi mengenai pasaran. ,hli ekonomi mendefinisikan pasaran sebagai sempurna, setiap pembeli yang berpotensi mempunyai maklumat yang sempurna: tiada pemain yang mempunyai maklumat yang tidak diperolehi oleh yang lain. 2i samping itu, tiada sekatan kepada pergerakan $ujud C terdapat aliran bebas barangan dan perkhidmatan. 1onsep idealistik ini bertujuan untuk memeberi kemudahan peragaan dengan mengetepikan sekatan realiti. 2alam dunia sebenar, infrastruktur menjadi masalah. ,liran maklumat memerlukan infrastruktur untuk mengumpul, menganalisis dan menilai maklumat. 1os pengangkutan barangan, termasuk maklumat, bergantung kepada keadaan sebenar rangkaian pengangkutan. Membina infrastruktur ini memerlukan pelaburan: dan pelaburan tidak dibuat tanpa mengharapkan sebarang faedah sebagai balasan. @urang antara pasaran sempurna ahli ekonomi dengan dunia sebenar dapat dilihat dengan nyata: akses kepada infrastruktur dan pulangan pelaburan tidak akan diagihkan secara rata dan seterusnya boleh mendatangkan kesan ke atas kos transaksi.

7mpat frasa mudah boleh menjelaskan kos transaksi, peluang dan gangguan yang disebabkan hierarki kepada idea ahli ekonomi tentang pasaran sempurna: . Penemuan prapembelian: definisi tuntutan dan mencari ruang maklumat yang lebih besar untuk satu set produk yang berupaya menemukan tuntuan berkenaan. ". Pemilihan dan komitmen: pemilihan produk dan pembekal daripada set yang ditemui, berdasarkan kepada perbandingan sifat. %ermasuk perundingan dengan pedagang untuk terma yang sesuai seperti harga, ketersediaan dan tarikh/tarikh penghantaran. &. Penyempurnaan pembelian: penghantaran produk, mekanisma pembayaran dan aliran maklumat dan dokumen yang terlibat dengan pembelian. ). Interaksi pospembelian: perkhidmatan pelanggan dan sokongan untuk menghalakan komen pelanggan, pemulangan produk, dan kecacatan produk.

!enemuan prapembelian adalah penting dalam pasaran dan hierarki. 1eperluan pelanggan dijelaskan dalam konteks produk, masa dan keinginan: pembekal yang memenuhi keperluan adalah dicari. Maklumat mengenai produk dan transaksi adalah perlu dalam hal ini, tetapi tiada komitmen yang diminta atau diberi. !ada tahap ini, pengumpulan maklumat dan penilaian menjadi kunci. !elanggan tidak akan bergantung kepada perniaga semata/mata, tetapi juga akan mencari pendapat orang yang membeli produk yang sama atau hampir serupa, dan mereka yang mempunyai pandangan yang bernas. !roses membuat keputusan mungkin agak panjang bagi kes produk yang kompleks, atau apabila maklumat tentang produk adalah sukar untuk ditafsir. !emilihan pembekal dan komitmen untuk membeli mungkin memerlukan rundingan terma yang berbe>a daripada hal yang tidak terlindung dalam proses penemuan. !embekal mungkin bimbang untuk memberikan komitmen kepada satu siri transaksi, atau akses jelas in0entori pada harga yang tidak melebihi kos pengimbangan pengangkutan. !embeli mungkin meletakkan keutamaan kepada terma penghantaran atau kualiti, yang mungkin merangsang mereka untuk membayar suatu ansuran di luar cabutan tersebut oleh penjual yang suka mengambil peluang. 2alam kes yang sama, ini adalah di mana ahli ekonomi menemui pasaran yang diasingkan daripada hierarki: sebuah transaksi tunggal mungkin diaturkan, tanpa komitmen lain *hubungan pasaran.: atau suatu siri transaksi mungkin dirundingkan, yang mana akan dilanggan dalam suatu tempoh *perhubungan hierarki..

=alaupun langganan pembelian dapat dilihat seperti terma yang ringkas, ia sebenarnya melibatkan sejumlah parti yang berlainan berbanding hanya daripada penjual kepada pembeli, yang kerap melibatkan keistime$aan parti ketiga dalam pengangkutan. !embeli juga perlu membayar produk. =alaupun membayar dalam tunai, terdapat rangkaian parti ketiga yang terlibat menguruskan pembayaran dan mengesahkan kesahan alatan pembayaran. ,khir sekali, penjual dan pembeli perlu setuju baha$a terma kepada transaksi akan dikenakan. 1uantiti, kualiti, dan masa penghantaran perlu diaturkan atau ganti rugi akan diminta. #ebagai tambahan, penjual mungkin mahu menggalakkan pembeli untuk kembali membeli produk tersebut lagi, yang memerlukan komunikasi perniagaan untuk meningkatkan kesetiaan dengan jenama. 8leh itu, interaksi pospembelian adalah bahagian yang penting dalam transaksi. ALIRAN KER+A Mengaplikasi teknologi ke atas perdagangan memerlukan beberapa struktur tertentu untuk implimentasi dengan persekitaran abstrak yang teah diterangkan sebelum ini. 1omputer dan rangkaian mestilah disusun dan tugas dibahagikan antara pembeli, penjual dan sokongan/sokongan lain di mana perspektif ekonomi dan pasaran kemungkinan abstrak, pengurusan dan terutamanya perspektif teknologi adalah konkrit. !ada peringkat yang paling rendah, teori database management system *2BM#. menyediakan definisi yang eksplisit mengenai transaksi. Ini merupakan definisi yang menjadikan automatic teller machine *,%Ms. berkesan, dan membolehkan ia bekerja dengan system bank yang lain. 2efinisi ini menyatakan baha$a transaksi : Mempunyai permulaan dan pengakhiran yang jelas. Mengikut proses yang betul *satu siri langkah atau keadaan pertengahan.. Berakhir dengan kejayaan atau kegagalan *keadaan akhir.. Boleh gagal dalam beberapa cara, tetapi berjaya hanya dengan satu cara. 2ata dalam pengkalan data berubah sekiranya transaksi berjaya, dan tidak berubah sekiranya gagal.

5ara yang ringkas dan mudah untuk mengingati ciri/ciri transaksi dalam akronim adalah ,5I2: atanomic,consisten, isolated dan durable. #ebuah transaksi adalah satu set akti0iti yang dianggap sebagai perkara beratom atau tunggal oleh sistem.

#esuatu transaksi kepada jenis yang ditetapkan akan selalu mengalami perubahan yang sama terhadap pengkalan data, yang memba$a makna transaksi adalah konsisten. #etiap transaksi adalah satu set prubahan yang lengkap dan ianya terasing daripada sebarang transaksi lain yang dilaksanakan pada masa yang sama. ,pabila transaksi lengkap, perubahan tersebut akan berkekalan.

Melalui transaksi, lebih banyak interaksi kompleks dapat dilihat. ,liran kerja merupakan suatu cara item melalui satu atau beberapa proses di mana setiap peringkat mempunyai kesan tersendiri ke atas item, dan kesan peringkat/peringkat berkenaan, adalah ditakrifkan sepenuhnya. #atu proses ialah satu set akti0iti yang mempunyai hubungan dalaman, yang mempengaruhi hasil atau perkhidmatan. #uatu aktiviti ialah satu set tindakan yang terbatas yang mempunyai inisiasi dah konklusi yang boleh ditakrifkan, dan kebiasaanya ia boleh ditetapkan tempohnya. #uatu tugasan ialah beberapa akti0iti yang boleh dikenal pasti, biasanya sesetengah dilakukan secara manual dah sesetengah dengan sokongan komputer, yang dijalankan untuk mendapatkan hasil tertentu. %ugasan tersebut biasanya dicetuskan oleh suatu acara perniagaan dan mungkin mengandungi beberapa subtugas, setiap satunya mungkin melibatkan interaksi dengan pengguna lain ataupun proses. 1ata kunci bagi spesifikasi tugas ialah pengguna boleh memaklumkan bila tugasan itu sudah disiapkan. Iaitu, setiap tugasan mempunyai permulaan yang jelas dan juga pengakhiran yang juga jelas. =alau bagaimanapun, ia mungkin menyebabkan gangguan ataupun penangguhan. %ransaksi adalah hampir sama dengan akti0iti yang dikenali sebagai aliran kerja. =alaubagaimanapun, transaksi adalah secara umumnya agak mekanikal, manakala aliran kerja melibatkan lebih banyak interaksi yang lebih kompleks. %ransaksi sama ada berjaya mahupun gagal, sementara aliran kerja masih boleh dijadikan 'iteratif, jika transaksi gagal, transaksi baru dilakukan untuk memudahkan kerja. Menggabungkan perspektif aliran kerja ini dengan empat fasa proses pembelian memba$a kepada definisi satu set peranan yang spesifik untuk perdagangan elektronik. #ebuah transaksi komersial, dalam terma aliran kerja, ialah di mana proses pelanggan berhubung dengan proses pembekal. #etiap empat fasa yang diterangkan di atas melibatkan komunikasi dan perhubungan di antara dua akti0iti 'threads( yang jelas.

#etiap satu dengan fungsi dan motif tersendiri di sebalik proses tersebut. !arti lain terlibat untuk membantu mencapai fungsi: bank menyediakan perkhidmatan untuk pengurusan tunai, syarikat penerbangan menyediakan pengangkutan, hotel menyediakan kemudahan untuk dua orang ahli perniagaan yang ingin berunding mengenai kontrak syarikat mereka. !eranan perdagangan elektronik yang spesifik adalah sebahagiannya lebih terhad berbanding dalam persekitaran perniagaan yang tradisional kerana kehadiran teknologi. %erdapat had kepada nilai yang boleh ditambah oleh teknolgi, $alapun dalam terma sebenarnya nilai boleh menjadi cukup besar. !erniagaan akan terus berorientasikan manusia, berpegang kepada keperluan dan keinginan manusia. !erdagangan elektronik boleh menjadikan aliran kerja lebih efisyen, transaksi lebih jelas dan menyediakan peluang untuk perniagaan baru.
Mana/mana atau semua bahagian proses transaksi mungkin diba$a secara on/line melalui penggunaan teknologi dan juga rangkaian. #ebagai contoh, mencampurkan transaksi elektronik ke dalam dunia sebenar pembelian. 5ontohnya, jika anda mahukan tiket penerbangan dari london ke #ingapura, anda mungkin : Mencari penerbangan yang anda mahukan melalui internet, dan juga mengesan agen perlancongan yang boleh dibeli secara tunai. Bertanyakan senarai penerbangan kepada agensi perlancongan, pilih satu, dan pergi ke ,%M untuk mengeluarkan $ang simpanan, dan kembali semula untuk membuat pembelian. %elefon beberapa syarikat penerbangan dan membeli tiket di lapangan terbang dengan kad kerdit. 2iberi satu tiket oleh syarikat, yang mana di bilkan secara bulanan untuk belanja perjalanan, dan dibayar oleh 73%.

5ontoh ini mengilustrasikan gabungan sistem/sistem dalam kehidupan sebenar. !erkhidmatan yang $ujud menghubungkan pembeli dengan penjual melalui perkongsian sumber maklumat, dan menyediakan alat untuk mencari dan menganalisis data. Ianya membantu pembeli menilai ta$aran dari pelbagai pembekal. #istem (tidak nyata( bekerja secara persendirian antara syarikat/syarikat dan berfokus ke atas pemprosesan transaksi di antara rakan/rakan perniagaan.

8bjektif

Boleh mendefinisikan dan memberi contoh tingkah laku 'opportunistic(. 3aham akan perbe>aan antara pasaran tradisional dengan hierarki. 3aham bagaimana model pasaran dan hierarki membincangkan tentang perdagangan elektronik. dilaksanakan apabila

Boleh mendefinisikan dan memberi contoh setiap fasa dalam model transaksi ekonomi. Memahami hubung kait antara transaksi dan juga aliran kerja.