Anda di halaman 1dari 54

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 3 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

MINGGU / TARIKH
Minggu 1

TEMA / TAJUK
TEMA 1: SEKOLAH Unit 1 Mari Bekerjasama

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat

PENGISIAN KURIKULUM
Contoh: Sistem Bahasa :-kata nama - frasa dan ayat -imbuhan awalan dan akhiran -ayat tunggal EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

STANDARD PRESTASI
Cadangan B1DL1E1 (1.2.6) Mendengar dan menyebut frasa ayat

1.1.14 2.1.14

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.1 Memahami dan menggunakan kata terbitan awalan beR, meN,teR dan di dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU / TARIKH
Minggu 2 5.1.14 9.1.14

TEMA / TAJUK
Unit 2 Bantumembantu Amalan Murni

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1 Mendengar, memahami,dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Bahasa :- ayat perintah -Diftong, vokal berganding - Penjodoh bilangan - Frasa nama - Frasa kerja - Frasa adjektif - kata nama am hidup bukan manusia Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

STANDARD PRESTASI

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul
3

yang betul.

dan jelas.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikutkonteks.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul.

5.3 Memahami dan

5.3.2 Memahami dan membina


4

membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU / TARIKH
Minggu 3 14.1.13 18.1.13

TEMA / TAJUK
Unit 3 Muafakat Membawa Berkat

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Bahasa :-kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -kata nama khas hidup manusia Aspek seni bahasa

STANDARD PRESTASI

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.
5

3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur.

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH
Minggu 4

TEMA / TAJUK
TEMA 2 KESELAMAT AN Unit 4 Jaga keselamatan Diri

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Bahasa :-kata kerja aktif tak transitif -digraf -konsonan bergabung EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

STANDARD PRESTASI
B2 DL1 E1 (1.3.3) Mendengar dan memberikan respons terhadap arahan, soalan dan pesanan

21.1.13 25.1.13

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan
6

pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

B1 DT1 E1 (3.2.6) Menulis ayat tunggal

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.

B1 DT1 E2 (3.2.6) Menulis ayat majmuk

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH
Minggu 5 28.1.13 1.2.13

TEMA / TAJUK
Unit 5 Panduan Keselamatan

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenis ayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Bahasa ayat tanya -kata tanya -imbuhan akhiran -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata ganti nama Aspek Seni Bahasa

STANDARD PRESTASI

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan


8

bertumpu dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat. 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betul dalam pelbagai situasi.

B1 DT2 E1 (3.4.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan imbuhan

MINGGU / TARIKH
Minggu 6 4.2.13 8.2.13

TEMA / TAJUK
Unit 6 Berwaspada Selalu

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan yang sesuai bagi kalangan bukan ahli keluarga dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Bahasa :-kata panggilan -kata kerja aktif transitif EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

STANDARD PRESTASI

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.
10

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam

pelbagai bahan dengan betul.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri sebagai kata sapaan dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja
11

aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH
Minggu 7

TEMA / TAJUK
TEMA 3 KESIHATAN DAN KEBERSIHA N Unit 7 Sihatkan Tubuh Kita

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri dengan betul dalam pelbagai situasi secara bertatasusila.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata adjektif Aspek Seni Bahasa

STANDARD PRESTASI

11.2.13 (Cuti Tahun Baru Cina) 12.2.13 15.2.13

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

B3 DL1 E1(1.4.3) Berkomunikasi menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri dalam pelbagai situasi

Minggu 8 Unit 8 18.2.13 22.2.13 Jaga Kesihatan Diri

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
12

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan
13

betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan berimbuhan dengan tepat. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber. B1 DT2 E1 (3.4.1) Menulis imlak ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi mesej dalam nyanyian yang dipersembahkan secara didik hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
14

didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH
Minggu 9 25.2.13 1.3.13

TEMA / TAJUK
Unit 9 Badan Sihat Badan Cergas

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan menggunakan kata dan ayat yang sesuai tentang sesuatu perkara dalam pelbagai situasi secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM
Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

STANDARD PRESTASI
B3 DL1 E2 (1.4.4) Menyatakan permintaan dalam pelbagai situasi

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

15

2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.

B3 DB1 E1 (2.2.2) Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan dengan sebutan yang betul

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa

4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat


16

yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU / TARIKH
Minggu 10 4.3.13 8.3.13

TEMA / TAJUK
TEMA 4 PERPADUAN Unit 10 Hubungan Harmoni

STANDARD KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Bahasa :-kata hubung

STANDARD PRESTASI
B4 DL1 E1(1.5.1) Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.2.2 Mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej
17

semasa bercerita secara didik hibur 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH
Minggu 11 11.3.13 15.3.13

TEMA / TAJUK
Unit 11 Bertolak Ansur Amalan Kita

STANDARD KANDUNGAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem bahasa -kata sendi nama

STANDARD PRESTASI
B4 DL1 E2 (1.5.2) Menceritakan sesuatu perkara yang dibaca dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

Minggu 12 18.3.13 22.3.13

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

23.3.1331.3.13 (Cuti

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan

2.6.1 Membaca dan memahami


18

Pertenga han Penggal Pertama)

sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahas yang indah secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks

19

MINGGU / TARIKH
Minggu 13 1.4.13 5.4.13

TEMA / TAJUK
Unit 12 Amalan Murni Hidup Sejahtera

STANDARD KANDUNGAN
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

PENGISIAN KURIKULUM
Sistem Bahasa :-imbuhan awalan teR,di -ayat majmuk -ayat tunggal Aspek Seni Bahasa

STANDARD PRESTASI

Minggu 14

8.4.13 12.4.13

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

B6 DL1 E1 (1.7.1) Berbincang dan menyatakan pandangan tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul B2 DB1 E1(2.2.1)
20

betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.

Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif

4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.
21

B4 DB1 E2 (2.6.2) Membaca dan memahami bahan bukan sastera serta menyatakan ilmu pengetahuan dengan betul

melalui lakonan secara didik hibur 5.2.1 Memahami dan menggunakan Kata Terbitan Awalan beR , meN, PeN, teR dan di... dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.

Minggu 15 15.4.13 19.4.13

TEMA 5 EKONOMI KITA Unit 13 Pembeli Bijak

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara

Sistem Bahasa :-tanda baca -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata ganda penuh Kosa kata umum Kosa kata istilah

B5 DL1 E1 (1.6.2) Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersurat dengan tepat

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

B1 DB1 E2 (2.3.2) Membaca ayat tunggal susunan biasa dan susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi


22

yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

ayat dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

B4 DB1 E1 (2.6.1) Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah dengan betul

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara didik hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan
23

badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Minggu 16 22.4.13 26.4.13 Unit 14 Berjimat Amalan Mulia 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.2.6Mendengar , memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Sistem Bahasa :- frasa dan ayat -kata hubung gabungan Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat
24

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada

pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan Betul.

2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber

3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.
25

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

4.3.2Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.

5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh sebagai penanda nama haiwan, makna kesamaan atau keserupaan dengan betul dalam pelbagai situasi. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Sistem Bahasa :-ayat penyata Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

Minggu 17 29.4.13 3.5.13 1.5.13 (Cuti Hari Pekerja)

Unit 15 Usaha Jaya

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan

26

memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.

B5 DB1 E1(2.5.3) Membaca dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik kepada bahan bukan grafik dengan tepat

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.

B2 DT1 E1(3.3.3) Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif

4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang


27

melalui lakonan secara didik hibur

jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur,

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi.

Minggu 18 6.5.13 10.5.13

TEMA 6 PERTANIAN DAN PENTERNAK AN Unit 16 Tanaman Hiasan

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Sistem Bahasa -frasa -imbuhan akhiran -ayat majmuk -ayat tunggal Kosa kata EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

B6 DL1 E2 (1.7.2) Berbincang dan menyatakan pendapat tentang sesuatu perkara yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila

7.5.13 (Cuti Hari Hol Pahang)

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

B1 DB1 E1(2.3.1) Membaca pelbagai pola ayat dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

28

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul.

2.4.3Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.

2.5.2Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.5.3Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan gafik dengan betul. 2.6.1Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai dengan menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.5.2Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.6.2Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

4.4.2Membina pantun empat kerat


29

4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

5.3.1Memahami dan membina ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi

Minggu 19 12.5.13 17.5.13

Unit 17 Nelayan

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

1.6.3Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandugi frasayang sesuai secara bertatasusila. 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

Sistem Bahasa :-kata majmuk -ayat tunggal

Kosa kata umum Kosa kata istilah EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan


30

dengan betul.

soalan bertumpu dengan betul.

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.

Minggu 20 20.5.13 24.5.13

Unit 18 Hasil Tani

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Sistem Bahasa :-kata seru -tanda baca -frasa kata -kata kerja aktif transitif dan tak transitif Menaakul EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

25.5.13 -9.6.13 (Cuti Pertenga han Tahun)

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam

2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.
31

pelbagai bahan denganbetul.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul. B6 DT1 E1(3.7.1) Menghasilkan penulisan kreatif secara berpandu yang dapat mempengaruhi khalayak dengan bertatasusila

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

4.2.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul ,intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.

5.1.7 Memahami dan


32

menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks

Minggu 21 10.6.13 14.6.13

TEMA 7 TRADISI KITA Unit 19 Budaya Bangsa

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

Sistem Bahasa :Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.

4.1.2 Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi mesej secara terkawal dan menyampaikan melalui nyanyian secara
33

didik hibur 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4.2.1Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul ,intonasi yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

Minggu 22 17.6.13 21.6.13

Unit 20 Produk Seni

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap soalan yang mengandungi kata tanya

Sistem Bahasa :-kata imbuhan -kata majmuk -ayat tunggal susunan biasa -ayat tunggal susunan songsang -kata majmuk Kosa kata umum Kosa kata istilah Menaakul Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

Minggu 23 24.6.13 28.6.13

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan
34

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam

pelbagai bahan denganbetul.

betul. 2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul 2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul.

3.8.1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek penggunaan kata, imbuhan, kata majmuk dan tanda baca dengan betul. B6 DT2 E1(3.8.1/3.8.2) Mengedit dan
35

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

4.3.1Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul , intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

memurnikan hasil penulisan daripada aspek imbuhan, kata majmuk dan tanda baca yang dapat mempengaruhi khalayak secara bertatasusila

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dengan betul dalam pelbagai situasi.

Minggu 24 1.7.13 5.7.13

Unit 21 Dengarlah Cerita

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila

Minggu 25 8.7.13 12.7.13

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

Sistem Bahasa :-kata nama khas hidup bukan manusia -kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif -frasa dan ayat -ayat tunggal -ayat majmuk Aspek Seni Bahasa EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami perkataan,

2.2.3 Membaca dan memahami


36

frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.

2.5 Membaca , memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis pelbagai jenis ayat berdasarkan bahan grafik dalam satu perenggan dengan betul.

B3 DT1 E1(3.3.4) Membina dan menulis pelbagai jenis ayat

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.
37

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup yang merujuk bukan manusia dengan betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja aktif transitif dan tak transitif dengan betul mengikut konteks.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.

Minggu 26 15.7.13 19.7.13

TEMA 8 NEGARAKU TERCINTA Unit 22 Kebanggan Kita

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Sistem Bahasa :-ayat tunggal -ayat majmuk

Kosa kata Imlak frasa dan ayat, perkataan berimbuhan, tanda baca dan ejaan -pola ayat EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat

38

pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.

TMK

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat.

3.4.2 Menulis imlak frasa dan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan dengan tanda baca dan ejaan yang tepat. 4.2.2 mengujarkan idea yang tepat dengan menggunakan bahasa yang indah serta gaya yang sesuai untuk menyampaikan mesej melalui penceritaan secara didik hibur.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

Minggu 27 22.7.13 26.7.13 26.7.13 (Cuti

Unit 23 Sejarah Negara Kita

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan

1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan pelbagai ayat dalam pelbagai situasi secara bertatasusila 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan
39

Sistem Bahasa :-pola ayat FN + FA -ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan awalan peN, -ejaan dan tanda baca -ayat tanya tanpa kata tanya

Nuzul Al Quran)

tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

-ayat penyata -perkataan dan frasa Kosa kata umum Kosa kata istilah EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

Minggu 28 29.7.13 2.8.13 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum
40

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

dan kosa kata istilah.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

5.2.1 Memahami dan menggunakan Kata TerbitanAwalan beR , meN, PeN, teR dan di... dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi

41

Minggu 29 5.8.13 6.8.13

Unit 24 Cintailah Negara Kita

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa -ayat majmuk -frasa -ayat penyata -ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

7.8.13 18.8.13 (Cuti Pertenga han Penggal kedua)

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.

Minggu 30 19.8.13 23.8.13

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.

42

denganbetul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.

2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.

3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas secara didik hibur.

5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi

Minggu 31

TEMA 9 ALAM CERIA HIDUP

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons

1.3.1 Mendengar, memahami,dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak
43

Sistem Bahasa :-ayat tunggal susunan biasa

26.8.13 30.8.13

SEJAHTERA Unit 25 Mesra Alam

terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.

laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah jenisayat permintaan dan ayat perintah jenis ayat suruhan dengan betul. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan dengan betul.

-ayat tunggal susunan songsang -ayat tunggal -ayat majmuk -ayat perintah jenis ayat permintaan -ayat perintah jenis ayat suruhan Menaakul EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi ayat tunggal sususan biasa dan susunan songsang dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat

2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat

B6 DB1 E1(2.4.1) Membaca, memahami dan membuat ramalan daripada bahan yang dibaca secara bertatasusila

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan
44

yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

betul.

3.5.1 Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber.

B4 DT1 E1 ( 3.5.1) Mencatat maklumat yang betul mengikut susunan daripada pelbagai sumber

3.7.1 Menghasilkan penulisan pelbagai genre kreatif secara berpandu dengan betul.

4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahan badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi

Minggu 32 2.9.13

Unit 26 Pendidikan Alam Sekitar

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang diibaca dengan tepat , sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
45

Sistem Bahasa :-kata nama am hidup bukan manusia -ayat tanya

6.9.13

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat yang mengandungi frasa yang sesuai secara bertatasusila

-ayat penyata

Kosa kata 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan denganbetul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.

2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.

B6 DB1 E2 (2.4.3) Membaca dan memahami maklumat yang tersirat serta membuat penilaian secara bertatasusila

2.5.2 Membaca , memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul.

3.2.7 Menulis frasa dan ayat tunggal secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk membuat carta alir daripada pelbagai sumber.
46

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup yang merujuk bukan manusia dan penjodoh bilangan dengan betul mengikut konteks. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi

Minggu 33 9.9.13 13.9.13

Unit 27 Jagalah Alam Kita

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Sistem Bahasa :-ayat tunggal -ayat majmuk -imbuhan

Minggu 34 16.9.13 20.9.13

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan berimbuhan awalan dan berimbuhan akhiran dalam ayat daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

16.9.13 (Cuti hari Malaysia )

2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami
47

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.

maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat

2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul. 3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.

3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk pengumuman dengan betul menggunakan bahasa yang santun.

3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa

4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi


48

badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

yang jelas dan susunan idea yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

4.3.2 Mengujarkan dialog secara spontan berpandukan bahan rangsangan dengan bahasa badan yang sesuai untuk menyampaikan pengajaran melalui aktiviti lakonan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi.

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

Minggu 35 23.9.13 27.9.13

TEMA 10 SAINS TEKNOLOGI DAN INOVASI Unit 28 Aktiviti Sains

1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Sistem Bahasa :-kata hubung gabungan EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul.
49

denganbetul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk bukan grafik dengan betul. 3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas.

3.2.6 Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas.

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.

5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung gabungan dengan betul mengikut konteks.

Minggu 36 30.9.13 -

Unit 29 Sains dan Teknologi

1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan

1.2.6 mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat
50

Sistem Bahasa -ayat tunggal susunan biasa dan ayat majmuk -ayat penyata

4.10.13

betul.

Minggu 37 7.10.13 11.10.13

1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersurat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti pertautan idea dalam bahan multimedia bagi membuat ramalan dengan tepat

-ayat tanya dengan kata tanya -ayat tanya tanpa kata tanya -ayat seruan -ayat perintah -pola ayat Kosa kata umum Kosa kata istilah Aspek Seni Bahasalakonan

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata umum dan kosa kata istilah. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dengan betul.

3.6 Menulis untuk Menyampaikan maklumat

3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat


51

tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun.

yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan dengan bahasa yang santun.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.

B5 DT1 E1 (3.6.1) Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan tepat menggunakan idea utama dan idea sampingan

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.

5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggal sususan biasa dan ayat majmuk dengan betul dalam pelbagai situasi. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata, ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya, ayat seru dan ayat perintah dengan betuldalam pelbagai situasi

Minggu 38 14.10.13 18.10.13 15.10.13 (Cuti Hari

Unit 30 Inovasi dan Reka Cipta

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara

1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang sesuatu perkara
52

Sistem Bahasa :-pola ayat -kata sendi nama EMK: -kreativiti dan inovasiTMK belajar melalui TMK

Raya Haji)

daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

menggunakan perkataan frasa dan ayat yang sesuai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan, frasa dan ayat yang betul daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.

Minggu 39 21.10.13 25.10.13 24.10.13 (Cuti Keputera an Sultan Pahang)

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

2.3.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan yang mengandungi pelbagai pola ayat dengan lancar, sebutan dan intonasi yang betul dan jelas.

Minggu 40 28.10.13 1.11.13 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk membuat penilaian dengan betul.

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk Memindahkan maklumat yang terdapat dalam

2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mengandungi ayat dengan betul. 2.5.2 Membaca , memahami dan
53

pelbagai bahan dengan betul.

menaakul maklumat dalam bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan bukan sastera untuk mendapat ilmu pengetahuan.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

3.7.2 Menghasilkan penulisan kreatif berbentuk imaginative dan deskriptif secara berpandu dengan betul.

5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru dengan betul mengikut konteks.

54