Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KAMPUS BATU LINTANG


JALAN KOLEJ
93200 KUCHING

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


KEMAHIRAN HIDUP

(PENGAJARAN MIKRO)

Topik : Baik pulih dan penyelenggaraan


penyimpanan bahan dan
peralatan.

Sub Topik : 1. Mengenalpasti alatan dan bahan


pertukangan.
2. Cara merekod peralatan dan
bahan.
3. Cara menyimpan dan menyusun
peralatan.

DISEDIAKAN OLEH
Kumpulan 1
(KPLI 2009: PENGAJIAN PENDIDIKAN KHAS - MASALAH PEMBELAJARAN)
RANCANGAN PEMBELAJARAN HARIAN
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP MASALAH PEMBELAJARAN

Kelas : 5 ( Lima )

Mata pelajaran : Kemahiran Hidup

Tarikh : 08 Oktober 2008 ( Khamis )

Masa : 0730 – 0830 pagi ( 60 minit )

Bilangan murid : 18 orang

Tajuk : Pertukangan

Kemahiran : Baik pulih dan penyelenggaraan penyimpanan bahan dan


peralatan.

Penggabungjalinan : 1. Mengenalpasti alatan dan bahan


pertukangan.
Isi Kandungan 2. Cara merekod peralatan dan bahan.
3. Cara menyimpan dan menyusun peralatan.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid


dapat :-
i) Menyebut sekurang-kurangnya 3 daripada 5
peralatan pertukangan.
ii) Merekod 3 daripada 5 peralatan pertukangan yang
digunakan.
iii) Menyebut 3 daripada 5 cara menyimpan alatan
pertukangan dengan betul.

Perentasan Kurikulum : Matematik, Pendidikan Moral dan Pendidikan Seni

Pengetahuan sedia ada : Murid pernah melihat peralatan pertukangan di


bengkel.

Penyerapan Nilai : Tertib, mendengar arahan, bekerjasama dan


keyakinan.

Unsur Terapi : Pertuturan, pergerakan dan cara kerja.

Bahan Bantu Mengajar : Benda Maujud (model rak penyimpanan),video,


borang rekod penyimpanan, gambar dan Lembaran
Kerja.
LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA

SET Guru memaparkan satu 1. Guru memaparkan Teknik :


INDUKSI situasi di bengkel melalui gambar bengkel dan  Mengenalpasti
( 5 MINIT ) tayangan slaid peralatan pertukangan.
powerpoint.
2. Murid dan guru Terapi :
bersoaljawab tentang  Pertuturan
apa yang dilihat oleh  Penglihatan
mereka.
Nilai :
3. Guru menunjukkan  mendengar
alatan pertukangan yang arahan
tidak disusun dengan  yakin
betul dan kemas.  bekerjasama
4. Guru mengaitkan dengan BBM :
isi pelajaran pada hari
 benda maujud
ini.
 tayangan slaid
 gambar

LANGKAH Memperkenalkan 1. Guru menunjukkan Teknik :


1 berberapa jenis gambar peralatan  Pemerhatian
( 10 peralatan pertukangan petukangan kepada  Mengenalpasti
MINIT ) kepada murid: murid.

2. Murid diminta Terapi :


menamakan semula  Pertuturan
peralatan pertukangan  Penglihatan
berdasarkan apa yang
mereka lihat: Nilai :
 mendengar
1. Tukul arahan
2. Gergaji  yakin
3. Pemutar skru
 bekerjasama
4. Pemahat
5. Sesiku L BBM :
6. Playar
 benda maujud
7. Kayu
 papan tulis
8. Paku
 gambar
3. Guru menampal
gambar alatan
pertukangan di papan
tulis.
4. Murid membaca
alatan tersebut sambil
dibimbing oleh guru.
LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA

LANGKAH Memperkenalkan 1 Guru memberikan Teknik :


2 maklumat baru kepada borang rekod  Tunjuk cara
( 15 murid. penggunaan peralatn
MINIT ) kepada setiap pelajar.
Cara Merekod penggunaan Terapi :
peralatan. 2 Guru menerangkan  Pertuturan
fungsi dan cara  Penglihatan
Contoh Borang: menggunakan borang  Pergerakan
tersebut (demonstrasi
Alat Kelua Masu oleh guru).
r k
Nilai :
Tukul 3 Guru membimbing  mendengar
murid untuk mengisi arahan
borang rekod  yakin
Gergaji
pengunaan peralatan
 ketelitian
pertukangan.
Pemutar BBM :
Skru 4 Guru menyemak borang
rekod pengunaan
 Benda maujud
peralatan pertukangan  Borang rekod
Pemahat yang telah diisi oleh penggunaan.
murid.
Sesiku L

Jumlah

LANGKAH Cara menyimpan dan 1. Guru menunjukkan Teknik :


3 menyusun. model rak penyimpanan  Tunjuk cara
( 15 Belum Disusun peralatan kepada murid.
MINIT ) Terapi :
2. Guru membuat  Pertuturan
demonstrasi cara  Penglihatan
membersih dan  Pergerakan
menyimpan dengan
betul alatan
pertukangan yang telah Nilai :
digunakan.  mendengar
Sudah Disusun
arahan
3. Murid dipilih secara  yakin diri
rawak untuk tampil ke
 bekerjasama
depan untuk membersih
dan menyimpan dengan
BBM :
betul alatan
pertukangan yang telah  benda maujud
digunakan.
LANGKAH
ISI KANDUNGAN AKTIVITI P & P CATATAN
/MASA

PENUTUP Rumusan 1. Guru merumuskan Teknik :


( 5 MINIT ) pelajaran hari ini iaitu  soaljawab
tindakan yang patut
dilakukan oleh pelajar Nilai :
sebelum dan selepas  yakin
menggunakan peralatan.  bekerjasama

2. Guru memberikan BBM :


lembaran kerja sebagai  lembaran kerja
aktiviti pengukuhan.

Aktiviti Lanjutan
Generalisasi/Aplikasi
Kepada Kehidupan
Seharian/Pelajaran
Lanjutan:

 Murid tahu kaedah


penyelenggaraan
peralatan yang mereka
gunakan.
Refleksi Guru Pelatih :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Ulasan Pensyarah/ Guru Pembimbing :

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……

………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….
Tandatangan
Pensyarah/ Guru Pembimbing