Anda di halaman 1dari 2

SOALAN PRA-STPM 2010 Laras Sastera 1.

Memandangkan degradasi alam sekitar yang kian meningkat telah menimbulkan elbagai isu se erti emusnahan hutan! en"emaran! kesan rumah ka"a! eni isan la isan #$#n! hakisan dan ke u usan s esis! maka adalah amat erlu untuk menyera kan unsur endidikan alam sekitar sea%al eringkat sek#lah. &in"angkan ke entingan untuk menyera kan unsur endidikan alam sekitar merentas kurikulum dalam kalangan ela'ar sek#lah. Laras Sains 2. Nan#tekn#l#gi ialah bidang sains yang mener#kai a likasi bahan bersai$ ke"il ada skala nan#meter (ran) iaitu 1- 100 nm. Nan#tekn#l#gi mula berkembang esat ada ala* baharu ini. &in"angkan man*aat a likasi nan#tekn#l#gi dalam elbagai la angan kehidu an manusia. Petikan teks laras sastera +. Semangat ke'iranan meru'uk semangat membantu masyarakat setem at terutama 'iran bersebelahan dalam kehidu an seharian mereka. Se'ak akhi-akhir ini kalau kita lihat! semangat ke'iranan sudah l#nggar dalam masyarakat kita. ,eadaan ini menimbulkan elbagai s ekulasi ke entingan semangat ini diamalkan. Masyarakat hendaklah memandang semangat ke'iranan ini sebagai satu erkara enting dalam kehidu an bermasyarakat. Semangat ini erlulah diutamakan dalam sebarang tindakan yang ingin dilaksanakan #leh masyarakat. (Dipetik dan diubahsuai dari bmpmrspm.blogspot, 2010) i) ii) A akah yang dimaksudkan dengan semangat ke'iranan.engan menggunakan tidak lebih dari ada /0 atah erkataan! 'elaskan ke erluan dan kelebihan hidu ber'iran.

Petikan teks laras sains 0.

/.

1.