Anda di halaman 1dari 2

PANITIA PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN SMK ALMA BUKIT MERTAJAM

LAPORAN PROGRAM PERTANDINGAN BERCERITA CERITA RAKYAT-2012 Program pertandingan er!erita "erita Ra#$at %&'% te(a) diada#an pada %* J+n %&'% di De,an M+tiara- SMK A(ma BM. Pertandingan ini di +#a +nt+# /em+a m+rid Ting#atan ' & %. Program ini mer+pa#an program ta)+nan panitia $ang ert+0+an +nt+# men!+ng#i( a#at er!erita da(am #a(angan m+rid menenga) renda). Di /amping it+program ini 0+ga diada#an +nt+# meng)id+p#an !erita ra#$at da(am #a(angan m+rid /e#o(a) /eperti $ang digari/#an da(am /+#atan pe(a0aran PSK Ting#atan '. Program ini te(a) di0a$a#an o(e) g+r+1g+r+ PSK menenga) renda). Pen$ertaan m+rid /angat mengga(a##an dan mendapat /am +tan $ang ai#. Wa(a+ agaimanap+n- panitia )an$a mem enar#an /at+ pen$ertaan agi /etiap #e(a/. Ke /em+a #e(a/ ting#atan ' dan % te(a) meng)antar /at+ pen$ertaan. Ma0(i/ te(a) dira/mi#an o(e) T+an Penget+a- Pn 20) Norma)ani M+)amad. Da(am +!apann$a- e(ia+ te(a) mena/i)ati m+rid agar tida# (+pa dengan Wari/an Negara dan mengama(#ann$a da(am #e)id+pan /e)arian. Be(ia+ 0+ga te(a) men$o#ong +/a)a Panitia PSK da(am men0a$a#an a#ti3iti ,ari/an /eperti ini. Ma0(i/ pera/mian 0+ga di/ertai o(e) Ket+a Bidang Keman+/iaan- Pn Nor)ana Ra)mad. Pi)a# pengan0+r era/a amat erp+a/ )ati dengan ini/iati4 $ang dit+n0+##an o(e) /etiap m+rid dan g+r+ panitia. Pi)a# pengan0+r 0+ga ingin mengam i( #e/empatan ini +nt+# meng+!ap#an ri +an Terima Ka/i) #epada /em+a pi)a# $ang te(a) er/ama1/ama /amada /e!ara (ang/+ng ata+ tida# (ang/+ng da(am men0a$a#an program ini. U!apan Terima Ka/i) #)a/ dit+0+#an #epada 5 '. Penget+a SMK A(ma B+#it Merta0am- Pn 20) Norma)ani M+)amad %. Peno(ong Kanan Pentad iran- SMK A(ma B+#it Merta0am- Tn 20 6a+7i A d+( Ra)man 8. Ket+a Bidang Kema+/iaan- SMK A(ma BM- Pn Noor)ana Ra)mad 9. Pane( PSK Ting ' & % SMK A(ma BM

Di/edia#an o(e) : Pn P+3ane/ G";KP PSK SMK A(ma BM

Pemenang Tingkatan 1 Tempat Pertama : 6atin S$a7,ani t Noordin < 'A* Tempat Ked+a : M+)ammad Ir4an I/)a# < 'A' Tempat Ketiga : A d+( M+/ta=im >+(#ep(i & S)a)r+( M+#min

S)am/+( Amri < 'AG

Pemenang Tingkatan 2 Tempat Pertama : M+)ammad >a$anie < %A' Tempat Ked+a : At)ira) t A d Ra)im & S$amimi Nad)ira < %A9 Tempat Ketiga : N+r A(ia S$a7ana t >amri & N+r+( Na i(a) t Sat(e$ < %AG

S?ABAS KEPADA PARA PEMENANG@@@