Anda di halaman 1dari 7

REFLEKSI JOURNAL Sepanjang saya bertugas sebagai guru penasihat kelab badmint n!

pelbagai masalah telah dihadapi leh saya dan juga rakan guru yang lain" Saya menganggap ini sebagai suatu #abaran kepada untuk lebih mengenali tentang permainan badmint n se#ara khususnya dan k kurikulum se#ara amnya" Semua akti$iti memerlukan kerjasama semua ahli kelab untuk menjayakan akti$iti tersebut" %etapi! terdapat sedikit kelemahan yang perlu diperbaiki pada masa akan datang" &ada a'alnya! penda(taran ahli kelab telah diadakan semasa penda(taran pelajar) pelajar untuk menyertai k kurikulum masing)masing" &enda(taran telah berjalan dengan lan#ar dan dapat diselesaikan dalam masa yang telah ditetapkan" Selepas beberapa hari selepas penda(taran! suatu mesyuarat agung telah dijalankan untuk memilih AJK)AJK untuk memimpin dan mengendalikan akti$iti)akti$iti kelab di ba'ah pantauan guru)guru penasihat" Selepas itu! satu kursus tentang tanggungja'ab se rang pengerusi! setiausaha dan bendahari telah diberikan kepada AJK yang terlibat" Kursus ini diadakan leh unit k kurikulum sek lah dengan tujuan untuk memberi tunjuk ajar kepada AJK tertinggi untuk melaksanakan tanggungja'ab masing)masing" &ada minggu yang kedua perjumpaan kelab! satu pengenalan badmint n telah diberikan leh guru penasihat kepada ahli)ahli kelab" Selain daripada pemberian sejarah ke'ujudan badmint n! asal)usul pengasasan sukan badmint n di *alaysia juga telah disampaikan leh guru penasihat kepada ahli kelab" Selepas itu! pendedahan tentang peraturan dan undang)undang dalam permainan badmint n telah disampaikan kepada ahli kelab" Semasa pengenalan te ri peraturan dan undang)undang! ahli)ahli kelab telah dibahagikan dalam kumpulan di mana setiap kumpulan akan mempunyai se rang pelajar yang mempunyai pengetahuan dalam badmint n" Seterusnya! ahli kelab akan didedahkan dengan peraturan dan undang)undang dalam badmint n dalam bentuk $ide " Selepas itu! ahli kelab akan melakukan praktikal dalam kumpulan" %ugasan adalah dengan mengenal pasti kesalahan dalam permainan ini telah diberikan kepada ahli)ahli kelab" Setiap kumpulan akan mengenal pasti kesalahan yang dilakukan dalam $ide yang ditunjukkan leh guru" Selepas itu! pembentangan akan dilakukan leh mereka dan akan dibandingkan dan dibin#angkan bersama)sama dengan kumpulan yang lain"

&ada minggu yang seterusnya! akti$iti yang dijalankan adalah mempelajari kemahiran melakukan ser$is untuk a#ara perse rangan dan a#ara bergu" Kemahiran ini adalah sangat penting semasa memulakan permainan badmint n" Ini adalah kemahiran yang paling asas kena dipelajari leh ahli kelab" %erdapat sedikit masalah yang berlaku semasa guru mengajar kemahiran ini" Ahli kelab susah untuk mempraktikan kemahiran ini kerana kekurangan raket badmint n" +alau bagaimanapun masalah ini dapat diatasi dengan ahli kelab bergilir)gilir untuk men#uba kemahiran tersebut" &ada mulanya! guru akan menunjukkan #ara melakukan ser$is perse rangan dan ahli kelab akan memerhatikannya saja" Selepas itu! guru akan menunjukkan se#ara perlahan #ara melakukan ser$is dengan betul dan diikuti dengan ikut lajak" Seterusnya! ahli kelab akan mempraktikkannya se#ara ,- minit" Selepas itu! barulah guru akan menunjukkan #ara melakukan ser$is a#ara bergu" Ahli kelab akan mempraktikkan apa yang telah ditunjukkan leh guru dan guru akan membetulkannya sekiranya terdapat kesalahan" Ahli kelab juga akan diuji selepas mereka mahir melakukan kemahiran tersebut" .idapati pada akhir perjumpaan untuk mempelajari kemahiran ini! hampir semua ahli kelab dapat melakukannya dengan #ara yang betul" Setelah ahli kelab telah mahir dengan kemahiran ser$is! teknik pukulan l b telah diajar leh guru penasihat kepada ahli)ahli kelab" &ukulan l b adalah sejenis pukulan yang memastikan peserta membalas balik ser$is perse rangan balik bulu tangkis ke /base line0 tempat la'an" Kemahiran ini adalah asas pukulan dalam permainan badmint n juga" %etapi kemahiran ini memerlukan teknik dan tenaga yang sederhana kuat untuk menghantar bulu tangkis ke ka'asan yang akan menyusahkan pihak la'an" Setelah guru menunjukkan #ara pergerakan tangan dan kaki semasa melakukan kemahiran ini tanpa menggunakan bulu tangkis! ahli kelab akan melakukannya dengan #ara yang sama" Ini adalah kemahiran mengajar se#ara ansur maju" Setelah dapat melakukan pergerakan itu dengan tepat! barulah guru akan menunjukkan #ara pukulan l b dengan melibatkan raket dan bulu tangkis" Selepas itu! ahli kelab akan melakukannya dengan berulang kali" &ada minggu akhir perjumpaan untuk mempelajari kemahiran ini! ahli kelab akan diuji leh guru penasihat" .idapati kebanyakan pelajar dapat melakukan kemahiran ini dengan baik dan tepat pada ka'asan yang ditetapkan leh guru"

Kemahiran ketiga akan dipelajari leh ahli kelab pada perjumpaan kelab adalah pukulan /smash0 atau merejam" &ukulan ini adalah untuk menyusahkan pihak la'an daripada membalas bulu tangkis tersebut dan seterusnya memenangi mata" Kemahiran ini memerlukan k rdinasi mata dengan tangan yang sangat baik supaya dapat menghasilkan pukulan yang kuat dan tepat pada tempat yang disasarkan" Kemahiran ini berkait rapat dengan pukulan l b" &ergerakan kaki adalah sama manakala penambahan pada pergerakan pergelangan tangan dan tangan iaitu menghalakannya ke ba'ah setelah melakukan hayunan iaitu pada (asa ikut lajak akan membuat perubahan pada pergelangan tangan" Kemahiran ini akan ditunjukkan leh guru penasihat dengan tangan memegang raket dan akan membuat pergerakan se#ara perlahan supaya ahli kelab dapat memerhatikannya dengan sepenuhnya" %etapi pada permulaannya! tiada bulu tangkis yang akan digunakan! ahli kelab hanya akan menghayun dan memukul angin saja" Setelah ahli kelab dapat menunjukkan penguasaan dalam kemahiran ini! bulu tangkis akan digunakan untuk melakukan kemahiran ini" Ahli kelab akan mempraktikkan kemahiran ini sehingga dapat menguasai dengan baik" Selepas itu! guru akan menguji setiap ahli kelab untuk kemahiran ini" .idapati kebanyakan ahli kelab dapat melakukan kemahiran ini dengan tepat tetapi masih b leh dipertingkatkan lagi kemahiran ini" Kemahiran terakhir yang perlu dipelajari leh ahli kelab dalam permainan

badmint n adalah pukulan /dri$e0 atau pukulan separas dengan jaring" %ujuan pukulan ini adalah untuk menyukarkan pihak la'an mengatur serangan" Kemahiran ini susah dipelajari di mana ahli kelab hendaklah menguasai semua kemahiran asas sebelum melakukan kemahiran ini" &ada mulanya! guru penasihat akan menunjukkan #ara melakukan kemahiran /dri$e0" Selepas itu ahli kelab akan mengikuti langkah)langkah yang diajar leh guru penasihat dengan memukul angin tanpa mengunakan bulu tangkis se#ara /( rehand0 dan /ba#khand0" Selepas semua ahli kelab dapat melakukannya! mereka akan berlatih sesama sendiri dengan bulu tangkis" Ahli kelab akan mempelajari kemahiran ini sehingga betul)betul menguasainya" Seterusnya! guru penasihat akan menguji kemahiran yang telah dipelajari leh ahli kelab dengan menetapkan pukulan /dri$e0 mestilah melepasi jaring dan tepat ke sasaran" .idapati hamper semua pelajar dapat melakukan kemahiran ini dengan sempurna"

Setelah semua kemahiran telah dipelajari! ahli kelab akan didedahkan dengan penganjuran dan pengurusan pertandingan" &eringkat inilah yang banyak menimbulkan masalah kepada kelab badmint n" &endedahan a'al pengurusan pertandingan badmint n di antara ahli)ahli kelab telah diadakan untuk memberi pengetahuan tentang pertandingan kepada ahli)ahli kelab" &eringkat ini ahli)ahli kelab semua dapat memahami dan memper leh pengetahuan yang diberikan leh guru penasihat" %etapi masalah timbul semasa penganjuran pertandingan sebenar" Ini kerana untuk mengadakan pertandingan! sumber ke'angan adalah amat penting" kekurangan sumber ke'angan akan menyukarkan penganjuran pertandingan" &ada peringkat a'al! pengurusan pertandingan telah didedahkan kepada ahli kelab dan tidak menjadi masalah untuk men#ari sumber manusia" Semua ahli kelab dapat melaksanakan semua tugasan termasuklah sebagai se rang pengadil" *asalah kekurangan sumber ke'angan dapat diatasi dengan sumbangan guru)guru dan ibu bapa ahli)ahli kelab" Semua ahli kelab dapat menyertai pertandingan tersebut" &eran#angan yang rapi seharusnya dilakukan sebelum bermulanya pertandingan" &erbin#angan antara AJK dengan guru)guru penasihat serta ahli kelab banyak membantu untuk melan#arkan pertandingan tersebut" &ertandingan ini berakhir dengan suasana yang ser n k atas kerjasama semua pihak dan ahli kelab dapat memper leh pengetahuan yang baru yang mana tidak mungkin dapat dipelajari semasa sesi pengajaran dan pemblejaran di dalam kelas" Ini menjadikan mereka semakin berminat untuk menyertai k kurikulum dan dapat mneyahut seruan kerajaan iaitu /satu murid satu sukan0" Selepas penganjuran pertandingan yang berjaya! suatu majlis penyampaian

hadiah dan jamuan kelab diadakan untuk menghargai bantuan serta k mitmen daripada ahli kelab" Se#ara keseluruhannya! akti$iti dalam kelab badmint n berjalan dengan lan#ar dan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada ahli kelab" .iharapkan kelab b la keranjang dapat meneruskan lagi ke#emerlangan pada tahun yang akan datang" Akhirnya atas kerjasama daripada semua pihak! semua akti$iti berjaya dilakukan dengan jayanya"

Refleksi Kendiri &elbagai akti$iti telah dijalankan dalam 12 minggu perjumpaan yang diadakan" Ahli)ahli kelab dapat mempelajari teknik)teknik pukulan semasa perjumpaan kelab dan ada di kalangan telahpun menguasai dan berpeluang untuk me'akili sek lah ke pertandingan yang lebih tinggi lagi" Se#ara keseluruhannya! akti$iti telah dijalankan dengan lan#ar! tetapi terdapat sedikit masalah yang telah berlaku" +alau bagaimanapun! masalah dapat diatasi dengan bantuan daripada semua pihak" Kelemahan .i antara kelemahan yang ketara adalah3 ," Ahli kelab yang ramai tetapi bilangan raket adalah tidak men#ukupi" Sepatutnya setiap , rang ahli kelab memerlukan , raket badmint n" %etapi disebabkan kemudahan raket badmint n adalah tidak men#ukupi! setiap 1 rang ahli kelab berk ngsi , raket badmint n" Ini menyukarkan ahli kelab untuk mempelajari kemahiran dengan baik kerana masa untuk mempraktikan kemahiran telah berkurangan berbanding dengan setiap pelajar mempunyai satu raket sendiri" 1" 4admint n adalah satu permainan yang memerlukan belanja'an yang tinggi di mana bulu tangkisnya yang mahal" Kekurangan sumber ke'angan untuk membeli bulu tangkis telah menyebabkan kelab menyediakan bulu tangkis jenis plastik yang lebih susah untuk r sak" %etapi penggunaan bulu tangkis jenis plastik telah menyebabkan ker sakan pada tali taket" 5" Sumber ke'angan hanya dari kutipan yuran ahli kelab" Ini adalah amat tidak men#ukupi kerana kelab memerlukan sumber ke'angan yang agak tinggi untuk mengadakan pertandingan"

Kelebihan di antara kelebihan yang kelab badmint n adalah3 ," &enyertaan yang menggalakkan daripada ahli kelab" Setiap perjumpaan! ahli kelab yang menghadiri perjumpaan adalah melebihi 6-7" Ini menunjukkan sikap ahli kelab yang ingin mempelajari sesuatu kemahiran yang baru untuk menambahkan pengetahuan mereka" Ini se#ara tidak langsung dapat menunjukkan mereka mempunyai disiplin yang tinggi dan akan berbuat demikian semasa menghadiri kelas akademik" Ini menunjukkan akti$iti k kurikulum dapat membantu meningkatkan lagi prestasi akademik ahli kelab dan bukannya mempengaruhinya" 1" S k ngan daripada ibu bapa amat menggalakkan" Ibu bapa memberikan sumbangan berbentuk 'ang dan bulu tangkis" Selain itu! ibu bapa pula memberi sumbangan minuman kepada penganjur dan banyak membantu menjayakan pertandingan" Ibu bapa langsung tidak mengadu 'alaupun anak)anak mereka lambat balik ke sek lah disebabkan untuk berbin#ang tentang pertandingan" Ini menunjukkan sikap mereka yang prihatin untuk mend r ng kejayaan anak)anak mereka di dalam bidang k kurikulum dan juga akademik" 5" Sumbangan ke'angan daripada guru)guru amat dihargai untuk menyelesaikan masalah hadiah untuk para pemenang" Sumbangan yang ikhlas daripada guru) guru menunjukkan sikap guru)guru yang baik untuk men l ng meningkatkan lagi bidang k kurikulum di sek lah"

Cadangan ," 8adangan untuk membeli lebih banyak raket untuk dijadikan simpanan kelab badmint n dan untuk mengatasi masalah kekurangan raket" Kelab badmint n juga perlu meminta ahli kelab yang mempunyai raket sendiri memba'a raket masing) masing semasa perjumpaan kelab untuk mempelajari kemahiran yang baru" 1" Kelab perlulah mendapatkan sumbangan yang lebih banyak daripada pihak luar dan &I49" Sumbangan b lehlah dalam bentuk ke'angan ataupun barangan terutamanya bulu tangkis" Sekiranya bulu tangkis adalah men#ukupi! ini se#ara langsung akan meningkatkan lagi keyakinan ahli kelab dalam menyertai dan melakukan perjumpaan serta kemahiran yang dipelajari 5" Sumber ke'angan dapat diatasi dengan mendapatkan sumbangan daripada pembekal)pembekal barangan sukan dan sumbangan &I49" .engan sumber ke'angan yang men#ukupi! guru)guru dapat melaksanakan tanggungja'ab mereka dengan lebih sempurna lagi tanpa memikirkan tentang kekurangan sumber ke'angan"