Anda di halaman 1dari 1

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN PIPA SALURAN

Pada hari ini Kamis, tanggal XXX bulan XXX tahun dua ribu tiga belas (XX-XX-2013), yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Nandang.

Piha ! : XXXX

2. Nama Piha !!

: !yus "usu# : Penerima $arang

Piha e-!, menyerah an bantuan dari #iha XXX untu Kam#ung %e esalam, &esa Pa utandang, Ke'amatan (i#aray, dengan s#esi)i asi barang yang diserah an : 1. Pi#a P*( diameter + (enam) in'h sebanya 12 (dua belas) batang , meter - ,. meter. &emi ian $erita /'ara ini ami buat dengan sesungguhnya, untu da#at di#erguna an sebagaimana mestinya.

"ang menyerah an,

"ang menerima,

Nandang

!yus "usu#