Anda di halaman 1dari 2

Rengat, 18 September 2013 Hal : Lamaran Kerja Kepada Yth. Pimpinan PT. FIF GROUP Di !L. "ara#inga. Ke$.

Rengat Dengan H%rmat, Sa&a &ang bertanda tangan di ba'ah ini : "ama !eni# Kelamin (gama Pendidi-an .era-hir "% HP (lamat : ("(S SH)*(+ S.Pd., : La-i la-i : ,#lam : S1 : 0823 8880 0122 : Rengat

.empat .anggal Lahir : Dema-,10 +ei 1/80

Pada -e#empatan bai- ini, #a&a berminat 3nt3- bergab3ng -edalam per3#ahaan &ang bapa- pimpin . Sebagai bahan pertimbangan 4apa-, #a&a lampir-an #ebagai beri-3t : 1. 5%t% 6%p& K.P &ang ma#ih berla-3. 2. 5%t% 6%p& S,+ 6 3. 5%t% 6%p& ,ja7ah dan .ran#-ip "ilai. 2. 5%t% 6%p& Kart3 pen$ari -erja 8-art3 -3ning9 :. Da;tar Ri'a&at Hid3p. 0. Pa#t 5h%t% 4er'arna. 4e#ar harapan #a&a 3nt3- diberi -e#empatan 'a'an$ara dan dapat menjela#-an lebih mendalam mengenai diri #a&a. Seperti &ang ter#irat dire#3me 8ri'a&at hid3p9, #a&a memp3n&ai latar bela-ang pendidi-an pengalaman p%ten#i dan #e#e%rang pe-erja -era#. Demi-ian #a&a #ampai-an. .erima -a#ih ata# perhatian bapa-<ib3 pimpinan.

H%rmat Pem%h%n,

ANAS SHUWAM, S.Pd.I

ANAS SHUWAM, S.Pd.I


Jl. Azki Aris, kec. Rengat Phone:0823 8886 6724
ANAS S!"#A$%&ahoo.'o.()

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


DATA DIRI

"ama (lamat .empat< tanggallahir Stat3# (gama !eni# Ke(a!in Te(e./n =-!ai(
P4NDIDIKAN FORMA,

: ANAS SHUWAM, S.Pd.I : !l. Azki Aris Kec. Renga : De!ak, "# Mei "$%& : 'e()! ka*in : ,#lam + ,aki-(aki + #%01 %%%& &203 + anas sh*+a,%-ahoo.co.i)

SDN #30 Ds. ')ki Sari In an 5a6a, INHI, a7)n "$$3-0###. +.# D(R)SS(L(+ ,"H,L, tah3n 2000 2003.

SMA Is(a! As7-7a8)( M)k!inin, INHI, a7)n 0##1-0##&.


S.(, Madina )nna9a7 Renga a7)n 0##%-0#"0. P4NDIDIKAN NON FORMA, Pendidi-an Resi!en Ma7asis*a STAI Madina )n Na9a7 dari a7)n 0##$. K3r#3s k/!.) er di ,PK Indragiri K/!.) er. KUA,IFIKASI +emp3n&ai m%ti>a#i tinggi, #emangat -erja -era# dan tida- m3dah men&erah. 4ertangg3ng 9a*a8 da(a! !en9a(ankan s)a ) ke*a9i8an. +amp3 8eker9a da(a! i! !a).)n 8eker9a secara indi:id). +amp3 meng%perasi/na(kan k/!.) er ;!icr/s/< /<<ice */rd dan !icr/s/< /<<ice

e=ce(> dan kini !e!.erda(a! ./*er ./in dan .)8(izer 0##2?0#"#.


P4NGA,AMAN K4R5A +ar-eting Ya!a7a PT. A,FA S@OORPI. Kar&a'an P.. +3lti ?amb3t ,nd3#tri 8+?,9. Kar&a'an P.. Samb3 ?r%3p. Kar&a'an P.. "anidah 4atam.