Anda di halaman 1dari 5

Pro Forma Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Penghantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Pengurusan Keselamatan Bengkel (W orkshop and safety management) RBT3112 2(2 + 0) 30 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menghuraikan fakta-fakta keselamatan dan kesihatan pekerjaan. 2. Mengenal pasti punca dan pencegahan kemalangan serta amalan keselamatan bengkel. 3. Menjelaskan skop organisasi dan pengurusan bengkel. 4. Mengaplikasikan pengurusan keselamatan bengkel. 5. Menghuraikan prinsip reka bentuk sebuah bengkel yang efisien. 6. Menghuraikan pengurusan kewangan, pengendalian bahan dan alatan. 7. Mengenal pasti peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. 8. Mengaplikasikan pengurusan personel di dalam bengkel Sinopsis Kursus ini berfokus kepada pengenalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, punca dan pencegahan kemalangan, organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel, reka bentuk bengkel, pengurusan dan pengendalian bengkel, pengurusan personel, pengurusan kewangan, pengurusan bahan dan alatan, peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health, causes and prevention of accidents, organization and management, best practices on workshop safety, workshop design, financial management, materials and tools management, rules and regulation in workshop management.

B 57
Berkuatkuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009)

Tajuk 1

Kandungan Pengenalan kepada keselamatan dan kesihatan pekerjaan Falsafah keselamatan dan kesihatan Istilah keselamatan, kesihatan dan kemalangan Konsep utama keselamatan Persediaan menghadapi kecemasan Teori keselamatan kemalangan Teori penyebab kemalangan Punca dan pencegahan kemalangan Punca kemalangan dalam bengkel - faktor fizikal - faktor kemanusiaan - faktor pentadbiran Pencegahan kemalangan - jenis kemalangan - panduan pencegahan Panduan keselamatan kebakaran Keselamatan mesin Kebisingan Keracunan Amalan keselamatan bengkel Program keselamatan bengkel - merancang program keselamatan bengkel - program keselamatan secara pendekatan sistem - faedah amalan keselamatan Tanggungjawab guru bengkel Peraturan am keselamatan Organisasi dan pengurusan bengkel Pengertian dan tujuan organisasi dan pengurusan bengkel Skop organisasi dan pengurusan bengkel Prinsip-prinsip organisasi dalam pengurusan bengkel sekolah Susun atur bengkel Strategi organisasi dan pengurusan keperluan keselamatan dalam organisasi dan pengurusan petunjuk perancangan prinsip organisasi dan pengurusan bengkel mengikut keperluan keselamatan pemeriksaan keselamatan bengkel

Jam 3

B 58
Berkuatkuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009)

Tajuk

Kandungan Pengurusan dan pengendalian bengkel Prinsip pengendalian dan pengurusan Proses pengurusan bengkel mengikut fasa Baik pulih dan penyenggaraan - alat tangan - perabot - alat elektrik - mesin mudah alih Pengurusan personel Organisasi pengurusan bengkel sekolah Objektif pengurusan personel Pengurusan personel dan hierarki - fungsi organisasi panitia mata pelajaran - struktur organisasi pelajar dalam pengurusan bengkel Reka bentuk bengkel yang berkesan Ruang Pencahayaan Pengudaraan Keselamatan Pengurusan kewangan Sumber kewangan Perancangan perbelanjaan Bidang tugas guru Pematuhan prosedur perbelanjaan Perolehan Pematuhan prosedur perolehan Kaedah pembelian Terimaan bekalan Stok dan inventori - Kepentingan kawalan - Kaedah mengawal - Pergerakan alatan Peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) - Objektif - Dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan - Perundangan - Perkhidmatan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH) Peranan dan tanggung jawab Hubungan dengan institusi pendidikan

Jam 3

B 59
Berkuatkuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009)

Tajuk

Kandungan Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) Misi Peranan dan tanggung jawab Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pendaftaran Caruman Perlindungan insurans bencana pekerjaan Hubungan dengan institusi pendidikan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) Peraturan keselamatan dan kesihatan pekerja: Dasar, kawalan, jawatankuasa, pengelasan, penggunaan dan standard

Jam

Penilaian

JUMLAH 1. Kerja Kursus 2. Peperikaan Akhir

30 jam (50%) (50%)

Rujukan Asas

DeLuca, V.W. & Hayie, W.J. (1989). Safety system design for technology education. Reston, VA: International Technology Education Association. Storm, G. (1983). Managing the occupational education laboratory. Ann Arbor, Michigan: Prakken Publications Inc Coleman, R.J. (1978). Management of fire service operations. Boston,MA: Boston Publishers. Colling, D.A. (1990). Industrial safety: Management and technology. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. DeLuca, V.W. & Hayie, W.J. (1989). Safety system design for technology education. Reston, VA: International Technology Education Association. Firenze, R.J. (1978).The process of hazard control. (Bandar): Kendull Hunt Publishing Company. Ismail Bahari (2002). Pengaturan sendiri di dalam pengurusan keselamatan kesihatan pekerjaan. Kuala Lumpur: McGraw-Hill. Pybus, R. (1996). Safety management: Strategy and practice. Oxford, London: Butterworth-Heinemann Ltd.

Rujukan Tambahan

B 60
Berkuatkuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009)

Storm, G. (1979). Managing the occupational education laboratory. Ann Arbor, Michigan: Prakken Publications Inc. Storm, G. (1983). Managing the occupational education laboratory. Ann Arbor, Michigan: Prakken Publications Inc. Strasser, M.K., Aaron, J.E. & Bohn, R.C. (1981). Fundamentals of safety education. (3rd edition). USA: MacMilan Publishing Co. Inc. Rutgers, N.L. (1973). Modern school shop planning. USA: Prakken Publications, Inc. Walker, J. (1981). Modern metalworking: M/aterials, tools and procedures. USA: The Goodheart-Willcox Company. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang (2000). Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) dan Peraturan-Peraturan & Perintah-Perintah. Kuala Lumpur: International Law Book Services. Lembaga Penyelidikan Undang-Undang (2000). Perintah-perintah Am dan Arahan Pentadbiran. Kuala Lumpur: International Law Book Services.

B 61
Berkuatkuasa mulai Januari 2007 (Kemaskini 15 Disember 2009)