Anda di halaman 1dari 6

PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM Definisi Kurikulum Berasal daripada bahasa Latin , currere : berlari.

Pelbagai definisi oleh tokoh dalam bidang kurikulum namun masih belum ada keputusan muktamad. Definisi daripada tokoh2 adalah seperti berikut : Franklin Bobbit (1918) , bapa kurikulum melihat kurikulum daru dua perspektif :

o Pengalaman yang terarah atau tidak yang mana memberi foku kepada perkembangan individu secara menyeluruh. o Pengalaman yang disediakan oleh pihak sekolah secara sedar terhadap murid. John Dewey (1916), o Menggariskan peranan kurikulum adalah sebagai USAHA yang memperrjuangkan pembentukan semula masyarakat. Tanner (1980), o Merangkumi segala pengalama terancang yang di timba oleh murid. o Hasil pembelajaran yang dihasratkan oleh guru dan murid. Schubert (1987), o Terdiri daripada aspek tertentu untuk membentuk semula masyarakat. o Ini termasuklah kandungan matapelajaran, konsep dan tugas pembelaaran, aktiviti yang terancang, pengalaman dan hasil pembelajaran dan budaya tempatan. Kerr (dalam Kelly, 1983:199), o Semua pembelajaran yang dirancang oleh institusi pendidikan. o Dilaksanakan sama ada secara kelompol/individu, luar/dalam bilik darjah. Asas Teoretikal Kurikulum Ianya dibentuk berdasarkan hasil penemuan tokoh-tokoh pendidik serta ahli psikologi. Antara tokoh2 berikut : (1900 1940) Alferd Binet, Mengutarakan satu prosedur yang sistematik bagi menilai aptitud terhadap pembelajaran. Jean Piaget, Mengkaji mengenai perkembangan kognitif kanak2. Lev Vygotsky, Menekankan unsur interaksi dengan persekitaran. Ivan Pavlov, Daripada konsep pelazimannya ( menggunakan anjing, serbuk makanan dan lonceng).

o o o o

(1940-1960) Abraham Pavlov, o Teori motivasi yang berkait rapat dengan hiraki keperluan manusia. Benjamin Bloom, o Hasil kaijan Taxnomi Bloom yang mana mengandungi objektif2 pembelajaran yang disusun mengikut 6 aras kognitif. Raplh Tyler, o Telah menggariskan format panduan kurikulum, buku teks edisi guru, rancangan mengajar dan alat2 penilaian. (1960-1980) Erik Erikson, o Mengkaji perkembangan psikososial. Lawrence Kolberg, o Mengkategorikan perkembangan moral manusia. Albert Bandura, o Teori pembelajaran sosial yang menerangkan manusia belajar daripada peniruan tingkahlaku orang lain.

Model-model Kurikulum o o o o o o Terdapat 3 model NAMUN 2 kategori. Nama model : Model Tyler, Model Taba Model Stenhouse Nama jenis model : Model Objektif ( Tyler & taba) Model Proses ( Stenhouse )

Model Tyler : 4 kompenen, Objektif : matlamat pendidikan yang harus dicapai Kandungan : isi pelajaran yang berdasarkan objektif Pengurusan : methodologi yang digunakan bagi melaksanakan kurikulum berdasarkan objektifnya Penilaian : bagi mengukur keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. komponen Objektif (apa tujuan) perincian Tujuan pendidikan :

merujuk kepada objektif/hasil pembelajaran berdasarkan keperluan murid Kandungan (apa Pengalaman jenispengalaman<aktiviti> pendidikan tuk capai tujuan seharusnya : spesifik pendidikan) eksplisit boleh diukur berlandaskan FPK & FPG berdasarkan pengetahuan sedia ada murid Pengurusan (bagaimana Pemilihan isi pengalaman boleh diurus kandungan dan dengan berkesan?) aktiviti yang seiring dengan tujuan pendidikan Penilaian Pertimbangan (bagaimana pencapaian dari segi : bentuk obj dpt ditentukan) (formatif/ sumatif) model penilaian yang digunakan jenis instrumen utk mengutip data (tmubual, pemerhatian, ujian)

o model Tyler adalah ends-means model kerana pengajaran( ends) perlu ditentukan terlebih dahulu sebelum kaedah pengajaran (means). o Model ini juga berfokuskan kepada tujuan pendidikan(hasil) sahaja.

Model Taba, o 7 komponen langkah-langkah pelaksanaan model : Komponen Diagnos keperluan Langkah Pelaksanaan apa yang murid perlu ( kemahiran penyelesaian masalah matematik, kemahiran generik, kemahiran proses sains) ringkasan objektif selaras dengan keperluan murid. harus berpadanan dengan obj, relevan & signifikan. organisasi kandungan yang dipilih. Pertimbangan diberi kepada : urutan, dari senang ke kompleks dan konkrit ke abstark) tahap kematangan murid, minat murid, kebolehan murid, tahap pencapaian murid : seeloknya bersesuaian dengan kandungan yang disampaikan SERTA melibatkan murid secara

Pembentukan Objektif Pemilihan kandungan Pengurusan kandungan

pemilihan pengalaman pendidikan

menyeluruh. Pengurusan pengalaman rancang dgn teliti, relevan dgn kandungan yang diajar, bersesuaian dgn murid.

Penilaian

: perhatian diberi kepada, Tujuan (pemulihan, pengayaan, streaming, pensijilan) Bentuk ( formatif, sumatif) Jenis ( ujian bertulis, lisan, pemerhatian)

Kekuatan model Objektif ini ialah : o Pertama : Ianya bersifat sistematik kerana adanya komponen dan langkah. o Kedua : Objektif pengajaran yang ingin dicapai digariskan dengan jelas. Isu @ masalah yang timbul : 1. Kurikulum yang berpusatkan tujuan pendidikan ni ditentukan oleh penggubal kurikulum. Jadi, bagaimana guru dan murid ingin mengesyorkan kandungan yang hendak dipelajari DAN bagaimana hendak mempelajarinya. 2. Obj pengajaran yang berbentuk eksplisit membawa implikasi perubahan tingkahlaku semata-mata bersifat obj dan boleh diukur. Namun, secara praktikal, sukar utk mengenalpasti impak satu pengalaman ke atas murid dalam masa yang singkat. 3. Pengukuran obj yang mana perlu dipecahkan kepada unit kecil agar dapat menilai yang melibatkan penilaian ilmu n kemahiran secara menyeluruh. a. Oleh itu, ianya memerlukan masa yang lama. 4. Tujuan pendidikan yang ditentukan sebelum proses pengajaran akan menyebabkan pengabaian pembelajaran. Ini kerana akan berlaku interaksi antara murid wit guru, murid wit murid, murid wit bahan. a. Pengabaian yang dimaksudkan ialah akibat daripada terikatnya dan terkokong dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Model Stenhouse,

o Kurikulum adalah sebagai satu proses yang mempunyai : ciri-ciri aktif, dinamik, bukan sesuatu yang berbentuk fizikal adanya interaksi dan prinsip-prinsip Pemilihan kandungan (apa yang diajar, apa yang diperlajari) Pemilihan strategi mengajar (bagaimana diajar, bagaimana mempelajari sesuatu) Membuat keputusan mengenai urutan kandungan yang akan diajar Pelaksaan kurikulum (dalam konteks sekolah, murid dan persekitaran YANGBERBEZA) (sambung ayat diatas.) yang menekankan interkasi antara guru wit murid, murid wit murid, murid & guru wit bahan. o Dalam model ini sebenarnya cuba menyampaikan hasil pembelajaran dan kaedah hanya akan terjelma sendiri apabila berlakunya INTERAKSI antara guru wit student wit bahan. o Ini kerana murid bukan pasif yang hnya menrima namun juga boleh menyatakan pandangan.
http://sayasayangbm.blogspot.com/2011/05/pelaksanaan-dan-pembentukan-kurikulum.html