Anda di halaman 1dari 34

Ahli kumpulan: Hazri bin Abdul Hadi Mohd Hadayat bin Khamim Berlinda Julan anak Bennet Melissa

issa Ann anak Welling

JeanPiagetdilahirkandiNauchatel, Switzerlandpada9Ogos1896. Bapan a!erna"a#rthurPiaget, ang "erupakanseorangPro$esorSasteradala" !idangSe%arahdani!un apula!erna"a &e!eccaJackson. Jean"erupakananakperta"a angsuka !erdikaridan!er"inattentangil"uala". Beliau"enghe"!uskanna$asn a ang terakhirpadausia8'tahun,1981

Beliau"e"ulakankariern ase!agai penulispadausia angtera"at"udaiaitu 1(tahun. Selepasta"atsekolah"enengah,Jean "elan%utkanpela%aranke)ni*ersiti Nauchatel. Beliau"endapatPh+se"asa!eru"ur,, tahun. Jean"ula"e"inatiPsikologiapa!ila!eliau terpilih"en%adipengarah"ak"alPsikologi di)ni*ersiti-ene*a. .idakla"ake"udian,!eliaudilantik se!agaiketua/SwissSociet $or

+ala"!idangPsikologi,Jean"erupakan

salahsatutokoh anga"atpentingdi a!adkeduapuluh.

0enurutPiaget,kesediaanpe"!ela%aran

ialah1the level of mental development necessary to benefit from experiences.


2anak3kanaktidakakandapat"e"aha"i

sesuatukonsep,%ikatahappe"ikirann a !elu"sa"paiketahapitu.

2anak3kanakperlu"e"pun

aikesediaan "ental,$izikal4psiko"otor5,a$ekti$4e"osi dansikap5se!elu"!erupa a "enghasilkanpe"!ela%aran g!erkesan.

Piaget"enge"ukakanteori

perke"!angankogniti$untukpanduan dala""erancang o!%ekti$danakti*itipe"!ela%aran.

0odeltingkahlakuasasindi*idu

ang diton%olkanse"asaprosespengu!ahsuaian diri dala"ala"sekitar indi*idu4sering!eru!ah"engikut pe"!ela%arann adarise"asakese"asa5

0eru%ukkepadake!olehan6pengala"an

7th8!entukaksikanak3kanak"enggunakan

tangan,!erusaha"e"egangsesuatu!enda 4ske"apegangann a5

#daptasi Prosesperu!ahanske"aselarasdengan keperluansituasi4prosespe"!ela%aran5


Berlakukeranakehilangankesei"!angan!uat

se"entaradiantaraindi*idudenganala" sekitar
0erangku"i,!entuk8

i5asi"ilasi ii5ako"odasi

individu

memanipulasi dunia luar (persekitaran) dengan ara membuatkan ia men!adi serupa"sesuai dgn dirinya dari dunia luar # menyesuaikannya ke dalam struktur yg sudah ada$

mengambil sesuatu

%ndividu

memodi&ikasi dirinya sehingga men!adi lebih menyukai persekitarannya seseorang mengakomodasi sesuatu' mereka mengubah diri mereka sendiri untuk memenuhi keperluan luaran

Ketika

Ba i"engkoordinasi "aklu"atderiadgn ke!olehan"otorutk "e"!entukske"a tingkahlaku g "e"!olehkan"ereka 1!ertindak9dan 1"engetahui9 persekitarann a

2anak3kanak"e"!uatpel!agaiaksikpd

o!%ekdisekitarn aspt"e"egang, "e"icit,"enendang,"enu"!uk, "e"asukkankedl""ulutds!,se"asa "enerokapersekitarann adan"e"!ina strukturkogniti$.

2anak3kanakpadaperingkatderia"otor

%uga!erke!olehan"e"!uati"itasi 4imitation) dan "e"aha"ikonsep pengekalano!%ek4object permanence).


:"itasi80enurutPiagetkanak3kanak4183

,'!ulan5!oleh"elakukani"itasi terhadaptingkahlaku gdilihatn a.

Pengekalano!%ek80enurutPiagetkanak3

kanak4831,!ulan5"en edari!ahawa o!%ekatauperistiwatidakhilang, walaupuntidakdapatdikesanolehse"ua alatderian a.

Berlaku perke"!angan drastikdl" penggunaan si"!ol"ental 4perkataandan i"e%5utk "en atakano!%ek, orangdan peristiwa g diala"ioleh kanak3kanak.

Piaget"e"!ahagikanperingkatinikpd

,!ahagianiaitu8 4i5Peringkatpe"ikiranprakonsep 4preconceptthinking5 4ii5Peringkatpe"ikiranintuiti$4intuiti*e thinking5

4i5Peringkatpe"ikiranprakonsep4,3'

tahun5. 3Ber"uladenganke!olehan$ungsi si"!olik,iaitusatuperkataanutksatu o!%ek. 3Bolehton%olkanper"ainan!a angan 4pretend play). 3Bersi$ategosentrikiaitu"elihatdunia han adariperspekti$dirin a.

4ii5Peringkatpe"ikiranintuiti$4'3;

tahun5. 3Pe"aha"an"engenaio!%ek!ergantung kpdciriuta"a gna"pakn ata4salient perceptual feature) iaitu bukan drpd prosespe"ikiranlogikataurasional.

2anak3kanak "engala"i perke"!anganpesat dl"prosesoperasi kogniti$,iaituakti*iti "entaldala"an g "e"!olehkankanak3 kanak"engu!ahsuai dan"en usunse"ula i"e%dansi"!oldala" "e"!uatru"usanatau keputusan glogik.

Padaperingkatoperasikonkritkanak3

kanak"ula!eransur"e"aha"ikonsep pengekalan,teruta"an aisipadudan !erat,"engklasi$ikasidan"engkategori, %uga!erupa a"e"!uatperkaitanlogik 4relationallogic5.

2anak3kanakperingkatoperasikonkrit

dapat"enguasaikonsep8 4i5Proseske!alikan4re*ersi!ilit 5 3!erupa a!er$ikirtentang!entukasal sesuatuo!%ek.7th8Sekiranya pinggan pecah, dia boleh ingat semula bentuk pinggan yg asal

4ii5Pengekalanisipadu4conser*ationo$ *olu"e5 3!erupa a!er$ikir gisipadutidak !eru!ah,walaupunsaiz!ekas!er!eza. 4iii5Perca"pahan4decentration5 3!oleh!er$ikirtentang!e!erapadi"ensi "asalahdanperkaitanantaran asecara serentak.7th8Tinggi bekas dan isipadunya.

4i*5Perkaitanlogikkuantitati$4<uantitati*e logicalrelationship5 3!erupa a!er$ikirsecaralogikapa!ila di!eris arat!er!entukkuantitati$.7th 8Berbaris mengikut ketinggian, dari tinggi ke rendah.

4*52lasi$ikasi4classi$ication5 3!erupa a!er$ikirutk"engkelaskan o!%ek.7th8 engkelaskan rajah mengikut bentuk dan !arna.

2anak3kanak!oleh

"elakukanproses "entalkeatasidea, $aktaatauandaian 4propositions5. proseshipotetikaldan peristiwasecaralogik, walaupunasasn a !ukanrealiti.

Boleh"e"ikirtentang

7iripe"ikiranpentingkanak3kanakpada

peringkatoperasi$or"alialah"ereka !erke!olehandala"8 4i5penaakulandedukti$hipotetikaldan 4ii5!er$ikiransepertisaintis.

4i5Penaakulandedukti$hipotetikal 3Penaakulandedukti$!er"aksud pe"ikirandrpd ga"kpd gkhusus. 3Berke!olehan"e"!inahipotesisatau "e"ikirkanalternati$!aruutk "en elesaikan"asalah.

4ii5Ber$ikirsepertisaintis 32anak3kanakpadaperingkatoperasi $or"al%uga!er$ikiranindukti$,iaitu!er$ikir drpaspekkhususkpdgeneralisasi g luas. 3Pe"ikiranindukti$iniseringdilakukan olehsaintisdi"ana"ereka"e"!ina hipotesisdan"engu%in asecara siste"atik"elaluieksperi"en.

Bahasadancara!er$ikiranak!er!eza denganorangdewasa.Olehkeranaitu guru"enga%ardengan"enggunakan !ahasa angsesuaidengancaraanak !er$ikir #nak3anakakan!ela%arle!ih!aikapa!ila dapat"enghadapilingkungandengan !aik.-uruharus"e"!antuanakagar dapat!erinteraksidenganlingkungan se!aik3!aikn a.

Bahan

angharusdipela%arianak hendakn adirasakan!arutetapitidak asing. Berikanpeluangagaranak!ela%arsesuai tahapperke"!angann a. +idala"kelas,anak3anakhendakn a di!eripeluanguntuksaling!er!icaradan diskusidengante"an3te"ann a.