Anda di halaman 1dari 12

LAPORAN HASIL HOME VISIT Pada Nn. R ( 30 tahun ) di Jebres Sura!

arta

"i susun O#eh $ 1 2 3 4 5 6 7 8 "arniati A#i%ah "esi Indah Ratna+ati E!- .u#iant/ithria Ha.u A%bar Sari Nurin0 1id.a+ati Rian Ari2 Nur A3i3 R-sita A0us Setiarini Sidi4 Jati Mu#.P &'&&00(( ()* P &'&&00(( (), P &'&&00(( ('0 P &'&&00(( ('3 P &'&&00(( (*' P &'&&00(( (,3 P &'&&00(( (,, P &'&&00(( &0(

5EMENTRIAN 5ESEHATAN REP67LI5 IN"ONESIA POLTE5ES 5ESEHATAN S6RA5ARTA J6R6SAN 5EPERA1ATAN

&0(3 8 &0(9 LAPORAN HASIL 56NJ6N:AN R6MAH

Nama Umur Alamat !l. "un#un!an

: Nn. R : 30 tahun : Jebres.Surakarta : 27 N$%ember 2013

A 1 2

u#uan "un#un!an "eluar!a &em%al'(as' (ata (an melen!ka)' (ata terha(a) kl'en. Untuk men(a)atkan 'n*$rmas' lan!sun! (ar' keluar!a tentan!: a b , ( e 3 Alasan masuk rumah sak't untuk ('ra+at "eb'asaan keluar!a (alam mera+at kl'en. -akt$r )en(ukun! keluar!a. .en!etahuan keluar!a tentan! !an!!uan #'+a. /ara)an keluar!a terha(a) kl'en.

&elakukan 'm)lementas' ber(asarkan masalah ke)era+atan kl'en (en!an Res'k$ .er'laku kekerasan: S. 1 keluar!a: a b , &en('skus'kan masalah 0an! ('rasakan keluar!a (alam mera+at )as'en &en#elaskan )en!ert'an ."1 tan(a1 (an !e#ala serta )r$ses ter#a('n0a ." &en#elaskan 2ara mera+at )as'en R."

3 /as'l "un#un!an Rumah 4n*$rmas' 0an! (')er$leh: 1 &em%al'(as' (ata: a 4n*$rmas' 0an! (')er$leh (ar' has'l %al'(as' t'(ak #auh berbe(a (en!an 0an! ('sebutkan kl'en (an (ar' ,a,atan me('s. /$me %'s'te ('lakukan #am

10.00 sesua' k$ntrak 0an! su(ah ('lakukan.

"l'en a(alah anak ket'!a (ar' t'!a bersau(ara. "l'en belum men'kah. "l'en bertem)at t'n!!al (' Jebres1 Surakarta1 t'n!!al bersama ke(ua $ran!tuan0a (an ke(ua kakak )erem)uann0a su(ah men'kah (an t'n!!al (' rumahn0a sen('r'. "l'en men!atakan (ar' an!!$ta keluar!an0a t'(ak a(a 0an! men(er'ta )en0ak't se)ert' 0an! ('alam' kl'en. 3er(asarkan )en#elasan (ar' kl'en sen('r'1 kl'en men(er'ta )en0ak't #'+a se#ak lulus S&. tahun 1555. "l'en men!atakan a+aln0a men(en!ar b's'kan 0an! men0uruhn0a untuk )er!' ke rel kereta (an menabrakkan ('r'n0a saat kereta le+at. "l'en men!atakan suara6suara 0an! ('a (en!ar 'tu #u!a men!h'na ('r'n0a (an marah6marah )a(a kl'en seh'n!!a kl'en beres)$n marah6marah #u!a (en!an kata6kata kasar (an suara 'tu ter(en!ar set'a) saat &enurut kl'en 0an! ('rasakan saat ('a kambuh 0a'tu b'n!un!1 m$n(ar6man('r kel'l'n! kam)un!1b',ara sen('r'1(an marah6marah. 7alu kl'en ('ba+a $leh keluar!an0a ke $ran! )'ntar 3 kal' namun sembuh sebentar lalu kambuh la!'. Selan#utn0a keluar!a memba+a kl'en ke RSJ8 Surakarta )a(a tahun 2006. 8an setelah ('ra+at bebera)a bulan kl'en b$leh )ulan! (an k$ntr$l teratur. a)' su(ah ham)'r 6 bulan 'n' kl'en )utus $bat karena merasa ('r'n0a su(ah sembuh lalu )a(a bulan A!ustus 2013 kemar'n )en0ak't kl'en kambuh la!'. "l'en men!atakan men(en!ar b's'kan6b's'kan la!' (an ('$batkan ke $ran! )'ntar namun sembuh sebentar kambuh la!' seh'n!!a (ar' keluar!a memutuskan untuk memba+a kl'en k$ntr$l la!' ke RSJ8 Surakarta. "l'en men(a)atkan $bat la!' seban0ak 4 ma,am. Saat 'n' kl'en men!atakan su(ah t'(ak men(en!ar suara6suara 'tu la!'. "l'en men!atakan kalau ('a su(ah ('ber'tahu ($kter kalau t'(ak b'sa )utus $bat1harus men!k$nsums' $batn0a terus menerus. Akt'%'tas 0an! ('alakukan kl'en saat 'n' a(alah membantu 'bun0a #ualan makanan se)ert' !en(er )e,el1nas' sa0ur (' )asar (ar' #am 06.00 9 08.00. "l'en #aran! keluar rumah karena saat s'an! setelah m'num $bat ('a merasa n!antuk (an kalau s$re membantu 'bun0a memasak. Akt'%'tas 0an! (ulu ('a 'kut' a(alah karan! taruna kalau sekaran! ('a su(ah t'(ak men!'kut'n0a a!' karena umurn0a su(ah 30 tahun (an ('a s'buk membantu 'bun0a #ualan. "l'en men!atakan kalau sebenarn0a ('a 'n!'n beker#a sen('r' (an men!has'lkan uan! kerena kas'han 'bun0a beker#a untuk men!h'(u)' 2 $ran! 0a'tu ('r'n0a (an ba)akn0a. 3a)ak kl'en su(ah t'(ak kuat beker#a karena terkena str$ke. "l'en men!atakan ('a t'(ak beran' )er!' terlalu #auh (ar' rumah karena merasa takut. "l'en #u!a men!atakan kalu ('a #u!a )un0a h')ertens' (an maa!h. Saat ('lakukan kun#un!an rumah kl'en )en0ak't maa!h n0a se(an! kambuh. Untuk reaks' l'n!kun!an ('sek'tarn0a1 kl'en men!atakan (a)at mener'man0a ta)' a(a bebera)a 0an! berkata kalau alasan ('a sam)a' sekaran! belum men'kah karena )en0ak'tn0a seh'n!!a t'(ak b'sa ('ter'ma.4n*$rmas' la'n 0an! (')er$leh (ar' kl'en tentan! keluar!a: a Alasan kl'en ('ra+at: "l'en men!atakan ('ra+at (' rumah sak't han0a sekal' tahun 2006 karena men(en!ar b's'kan6b's'kan. "l'en men!atakan )ernah ('marah6 marah' $ran! (ulun0a. b "eb'asaan keluar!a men!ha(a)' kl'en: "l'en men!atakan karena kl'en su(ah menun#ukkan )er'laku aneh se)ert' b'n!un!1b',ara sen('r'1m$n(arman('r (an marah 6 marah keluar!a kl'e memba+an0a ke $ran! )'ntar seban0ak 3 kal'. , -akt$r )en(ukun! keluar!a An!!$ta keluar!a 0an! san!at (ekat (en!an kl'en a(alah 4bu kl'en. Selama (' rumah sak't 0an! men!un#un!' kl'en a(alah 4bu kl'en. Se(an!kan keluar!a (ar' keluar!a la'n t'(ak a(a 0an! men!un#un!' Nn. R ke Rumah Sak't. maka

.en!etahuan keluar!a tentan! !an!!uan #'+a "eluar!a t'(ak men!etahu' men!a)a kl'en b'sa berubah. "eluar!a men!atakan kl'en berubah semen#ak kl'en lulus S&. tahun 1555. "l'en men!atakan kalau keluar!a 'n!'n kl'en sembuh (an h'(u) n$rmal.

&elakukan 'm)lementas' ke!'atan berka'tan (en!an tu!as keluar!a mera+at kl'en (an member'kan )en('('kan kesehatan #'+a sesua' (en!an masalah 0an! ('temukan.

Ren,ana u#uan a b , "eluar!a (a)at men!'(ent'*'kas' masalah 0an! ('ha(a)' keluar!a (alam mera+at kl'en. "eluar!a (a)at men!amb'l ke)utusan (alam melakukan )era+atan terha(a) kl'en. "eluar!a (a)at mera+at kl'en (' rumah

2 4m)lementas' (an :%aluas' /ar'; an!! al Rabu; 276116 2013 10.00 8<."e) 4m)lementas' :%aluas'

=an!!u SP I ; S: an > "l'en men!atakan naman0a )erse)s' 1 &emb'na hubun!an sal'n! Nn.R umurn0a 30 tahun. )er,a0a sens$r': "l'en men!atakan )erasaan /alus'na 2 &en!'(ent'*'kas' #en's halus'nas' ba'k. s' kl'en > 3er(asarkan )en#elasan (ar' kl'en sen('r'1 8ulu kl'en 3 &en!'(ent'*'kas' 's' halus'nas' men(er'ta )en0ak't #'+a kl'en se#ak lulus S&. tahun 1555. 4 &en!'(ent'*'kas' +aktu "l'en men!atakan a+aln0a halus'nas' kl'en men(en!ar b's'kan 0an! men0uruhn0a untuk )er!' ke 5 &en!'(ent'*'kas' *rekuens' rel kereta (an menabrakkan halus'nas' kl'en ('r'n0a saat kereta le+at. 6 &en!'(ent'*'kas' s'tuas' 0an! "l'en men!atakan suara6 men'mbulkan halus'nas' suara 0an! ('a (en!ar 'tu 7 &en!'(ent'*'kas' res)$ns kl'en #u!a men!h'na ('r'n0a (an terha(a) halus'nas' marah6marah )a(a kl'en seh'n!!a kl'en beres)$n 8 &en!a#arkan kl'en men!har('k marah6marah #u!a (en!an halus'nas' kata6kata kasar (an suara 'tu 5 &en!an#urkan kl'en ter(en!ar set'a) saat memasukkan ,ara men!har('k &enurut kl'en 0an! halus'nas' (alam #a(+al ke!'atan ('rasakan saat ('a kambuh har'an 0a'tu b'n!un!1 m$n(ar6 man('r kel'l'n! kam)un!1b',ara sen('r'1(an SP II ; marah6marah. > a)' su(ah ham)'r 6 bulan 1 &en!e%aluas' #a(+al ke!'atan 'n' kl'en )utus $bat karena har'an kl'en merasa ('r'n0a su(ah sembuh lalu )a(a bulan 2 &elat'h kl'en men!en(al'kan A!ustus 2013 kemar'n halus'nas' (en!an ,ara ber,aka)6 )en0ak't kl'en kambuh la!'. "l'en men!atakan ,aka) (en!an $ran! la'n men(en!ar b's'kan6b's'kan 3 &en!an#ukan kl'en la!' (an ('$batkan ke $ran! )'ntar namun sembuh memasukkan (alam #a(+al sebentar kambuh la!' ke!'atan har'an seh'n!!a (ar' keluar!a memutuskan untuk memba+a kl'en k$ntr$l la!' ke RSJ8 Surakarta. "l'en men(a)atkan $bat la!' seban0ak 4 ma,am. Saat 'n' kl'en men!atakan su(ah t'(ak men(en!ar suara6suara 'tu la!'.

SP III ; 1 2 &en!e%aluas' #a(+al ke!'atan har'an )as'en &elat'h )as'en men!en(al'kan halus'nas' (en!an melakukan ke!'atan ?ke!'atan 0an! b'asa ('lakukan )as'en@ &en!an#urkan )as'en memasukkan (alam #a(+al ke!'atan har'an &en!e%aluas' #a(+al ke!'atan har'an )as'en &ember'kan )en('('kan kesehatan tentan! )en!!unaan $bat se,ara teratur &en!an#urkan )as'en memasukkan (alam #a(+al ke!'atan har'an

SP IV ; 1 2

> "l'en men!atakan sa0a su(ah lu)a ,ara men!$ntr$l halus'nas' (an mau ('a#ar' la!'. > "l'en men!atakan ke!'atann0a ('rumah membantu 'bun0a ber#ualan (')asar (ar' #am 06.00 A43 9 08.00 A431 'st'rahat t'(ur s'an! #am 13.00 A43 9 15.00 A431 lalu kl'en membantu 'bun0a untuk memasak. B: > "$ntak mata ,uku) > "l'en tam)ak k$$)erat'* > 3',ara ,uku) terarah > "l'en (a)at men(em$nstras'kan ,ara men!$ntr$l halus'nas' C men!har('k1 ber,aka) 9 ,aka) (en!an $ran! la'n1 ke!'atan ter#a(+al1 m'num $bat D (en!an m$t'%as'. A: > "l'en (an keluar!a mener'ma keha('ran )era+at untuk melakukan ke!'atan h$me %'s't. > "l'en mam)u men!un!ka)kan #en's1 's'1 *rekuens'1 +aktu1 s'tuas'1 (an lama halus'nas'. > "l'en mam)u men(em$nstras'kan ,ara men!$ntr$l halus'nas' C men!har('k1 ber,aka) 9 ,aka) (en!an $ran! la'n1 ke!'atan ter#a(+al1 m'num $bat D (en!an m$t'%as'. .: "l'en : An#urkan kl'en untuk k$ntr$l se,ara teratur (' RS J'+a 8aerah Surakarta. .era+at : &en!e%aluas' S) 1 9 4 halusnas' C men!har('k1 ber,aka) 9 ,aka) (en!an $ran! la'n1 ke!'atan ter#a(+al1 m'num $bat D.

Res'k$ .er'laku "ekeras an

SP I ; 1 2 3 4 5 6 7 SP II ; 1 &en('skus'kan #a(+al ke!'atan har'an (alam men,e!ah ." se,ara *'s'k &elat'h men,e!ah ." (en!an ,ara *'s'k 2: )ukul bantal ; kasur &en!an#urkan )as'en memasukkan ke #a(+al ke!'atan har'an &en('skus'kan #a(+al ke!'atan har'an men,e!ah ." (en!an ,ara s$s'al &elat'h men,e!ah ." (en!an ,ara *'s'k 3: berk$mun'kas';b',ara ba'k6 ba'k (an s$)an. &en!an#urkan memasukkan ke #a(+al ke!'atan har'an &emb'na hubun!an sal'n! )er,a0a &en('skus'kan )en0ebab ." &en('skus'kan tan(a (an !e#ala ." &en('skus'kan ." 0an! b'asan0a ('lakukan &en('skus'kan ak'bat ." &elat'h men,e!ah ." (en!an ,ara *'s'k 1: tar'k na*as (alam &emasukkan ke #a(+al ke!'atan har'an

SP III ; 1 2

S: > "l'en men!atakan )erasaan0a senan!. > "l'en men!atakan sa0a su(ah lu)a ,ara men!$ntr$l halus'nas' (an mau ('a#ar' la!'. > "l'en men!atakan a+aln0a men(en!ar b's'kan 0an! men0uruhn0a untuk )er!' ke rel kereta (an menabrakkan ('r'n0a saat kereta le+at. "l'en men!atakan suara6suara 0an! ('a (en!ar 'tu #u!a men!h'na ('r'n0a (an marah 6 marah )a(a kl'en seh'n!!a kl'en beres)$n marah6marah #u!a (en!an kata6kata kasar (an suara 'tu ter(en!ar set'a) saat &enurut kl'en 0an! ('rasakan saat ('a kambuh 0a'tu b'n!un!1 m$n(ar 6 man('r kel'l'n! kam)un!1b',ara sen('r'1(an marah 6 marah. B: > "$ntak mata ,uku) > "l'en tam)ak k$$)erat'* > 3',ara ,uku) terarah > "l'en (a)at men(em$nstras'kan ,ara men!$ntr$l marah C tar'k na*as1 memukul bantal1 berk$mun'kas';b',ara ba'k6ba'k (an s$)an1 s)'r'tual1 (an m'num $bat D (en!an m$t'%as'. A: > "l'en (an keluar!a mener'ma keha('ran )era+at untuk melakukan ke!'atan h$me %'s't. > "l'en mam)u men(em$nstras'kan ,ara men!$ntr$l marah C tar'k na*as1 memukul bantal1 berk$mun'kas';b',ara ba'k6ba'k (an s$)an1 s)'r'tual1 (an m'num $bat D (en!an m$t'%as'.

SP IV ; 1 2 3 &en('skus'kan #a(+al ke!'atan har'an men,e!ah ." &en('skus'kan #a(+al ke!'atan har'an men,e!ah ." (en!an ,ara s)'r'tual &en!an#urkan memasukkan ke #a(+al ke!'atan har'an

SP V ; 1 2 &en('skus'kan #a(+al ke!'atan har'an men,e!ah ." &en#elaskan ,ara men!$ntr$l ." (en!an m'num $bat se,ara teratur (an (en!an 5 benar &en!an#urkan memasukkan ke #a(+al ke!'atan har'an

.: "l'en : An#urkan kl'en untuk k$ntr$l se,ara teratur (' RS J'+a 8aerah Surakarta. .era+at : &en!e%aluas' S) 1 9 5 C tar'k na*as1 memukul bantal1 berk$mun'kas';b',ara ba'k6ba'k (an s$)an1 s)'r'tual1 (an m'num $bat D.

Surakarta1 27 N$%ember 2013 .emb'mb'n! Aka(em'k

Eu0un Set0$r'n'