Anda di halaman 1dari 2

2A-ATAN PELA2ARAN PERAK /AR0L RI/30AN

2ALAN T0N A-/0L RA3AK 40)50 IP6. PERAK /AR0L RI/30AN "PERAK GEMILANG" Telefon : 05-5274355 Fax : 05-5202292 E-Mail: jpn@prk. !".#!$. %
Ruj. Tuan : Ruj. Kami : J.Pel.Pk.(AM) 4477 / 5/2 ( Tarikh : 18 April 2 5 ! R" A#al 142$ )

Tuan, PERTANDINGAN BERCERITA DALAM BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PERINGKAT NEGERI PERAK 2005
%en&an 'e&ala h(rma)n*a perkara +i a)a' +irujuk. 2. %imaklumkan ,aha#a per)an+in&an ,er-eri)a ,aha'a Mela*u 'ek(lah ren+ah perin&ka) ne&eri Perak akan +ia+akan 'eper)i *an& +ija+ualkan. Tarikh : 29 April 2005 Tempat : SMK Gunun Rapat! Ip"h# Pen$a%taran : 2& April 2005 ' 2#00 ( )#00 petan * Tempat Pen inapan : A+rama SMK Gunun Rapat! Ip"h /. 0ehu,un&an +en&an i)u1 m(h(n kerja'ama )uan mem,enarkan

2n-ik / 3ik / Tuan / Puan 444444444444444444444444444444 *an& +ilan)ik 'e,a&ai uru pen irin +ari 'ek(lah )uan +ikehen+aki mem,a#a +an men&irin&i pe'er)a men&ha+iri per)an+in&an )er'e,u). Kemu+ahan makan +an pen&inapan +i'e+iakan +an pe&a#ai )uan la*ak mem,ua) )un)u)an perjalanan ,er+a'arkan pekelilin& *an& 'e+an& ,erkua) kua'a 'ekaran&. Jika a+a per)an*aan1 'ila hu,un&i Pen*elia Kurikulum 5aha'a Mela*u1 2n. A,+ul Karim ,. Mun(k +i )alian 5 6 5274/55 'am,. 224! 4. Kerja'ama )uan menja*akan per)an+in&an ini )erle,ih +ahulu +iu-apkan ri,uan )erima ka'ih. 0ekian. ,-ERK.I/MAT 0NT0K NEGARA1 0a*a *an& menuru) perin)ah1

'.A2I 2AMAL0/IN -IN .A2I MAT! AMN#* Ke)ua 0ek)(r Pen&uru'an Aka+emik ,.p: Pen&arah Pelajaran Perak.
'.k. 1. Pen&arah Pelajaran Perak. 2. 0emua Pe&a#ai Pelajaran %aerah

Kacemm

Kacemm