Anda di halaman 1dari 8

Uvod

Asfaltni radovi pripadaju u kupinu radova niskogradnje, posebice graenja cesta, jer se suvremeni kolnici cesta grade od asfaltnih mjeavina. Temeljni materijal od kojih se sastoje asfaltne mjeavine su: kamena sitne (drobljena ili prirodna), veziva (bitumen, bitumenske emulzije i razrijeeni bitumen), te punila (kameno brano). U odnosu na trajnost kolnika od asfaltnih mjeavina i primjenu tehnolokog postupka pro gradnji, razlikuju se sljedee vrste kolnika: povrinske obrade i mikroasfalti, natopljeni asfaltni makadami (penetracije), valjani asfalti i lijevani asfalti. Za svaku od tih vrsta asfaltnoga kolnika koriste se razliiti tehnoloki postupci, a sukladno tome i razliite vrste graevinskih strojeva. Na kolnicima od valjanog i lijevanog asfalta pojavila se potreba i za recikliranjem, pa se skupina svih vrsta strojeva za asfaltne radove na kolniku dijeli na: strojevi za povrinske obrade, mikroasfalte i penetracije, strojeve za valjane asflate, strojeve za lijevane asfalte i strojeve za obnovu asfalta (reciklau).

Strojevi za povrinske obrade, mikroasfalte i penetracije


Povrinske obrade, mikroasfalti i penetracije pripadaju u lagane i manje trajne asfaltne kolnike, za koje su potrebni temeljni materijali dovoze izravno do mjesta ugradnje. Razlikuju se sljedee vrste kolnika:

Jednoslojna povrinska obrada, koja se radi kao zatita tucanikom, asfaltnom, pa i betonskom kolniku. Postojei kolnik treba prethodno pripremiti, to znai oistiti povrinu, pa zatim poprskati vezivom, te posipati slojem kamene sitnei i uvaljati.

Jednoslojna povrinska obrada, koja se sastoji od prskanja veziva, posipavanja dvostrukim slojem kamene sitnei i valjanja. Dvoslojna povrinska obrada, koja se sastoji od dvaju prskanja vezivom, te dvaju posipavanja kamenom sitnei (koja prethodno moe biti optoena vezivom) i valjanja. Polunatopljeni tucaniki zastor (polupenetracija), sastoji se od razastiranja novog tucanika (6-8 cm) na staru tucaniku podlogu, valjanja i trcanja veziva, te popunjavanja kamenom sitnei, a potom valjanja i dodavanja povrinske obrade.

Natopljeni tucaniki zastor (penetracija). Postupak je isti kao i pri polupenetracija, samo se trcanje veziva i popunjavanje kamenom sitnei ponavlja dva puta.

Mikroasfalt je tanki sloj od mjeavine dopiranih veziva i sitne kamene sitnei, koji se u tankom sloju nanosi na postojei stari kolnik u svrhu ohrapljivanja i vodonepropusnosti. Strojevi koji se koriste za radove na takvim kolnicima dijelimo na: strojeve za pripremu povrine: motorne metle, ispuhivai praine, razastirai tucanika
strojeve za grijanje i trcanje veziva (kotao za grijanje, cisterne za bitumen, strojevi za trcanje bitumena)

strojeve za izradu mikroasfalta strojeve za ugradbu kamene sitnei i valjke

Strojevi za pripremu povrine


Motorna metla Motorna metla (engl. Power broom, Road brush) se koristi za odstranjivanje kamenih estica s povrine starog kolnika koje nisu vrsto vezane uz kolik. Motorne metle mogu biti samohodne i prikljune na vozilo. Prikljune metle se sastoje od prikljune konstrukcije povezane s pogonskim izvodom na vozilu na koje se prikljuuju. Na donjem dijelu prikljune konstrukcije je smjeteno vodoravno vratilo s uspravno utaknutim elastinim elinim icama duljine 10-15 cm.

Okretanjem vodoravnog vratila i tlaenjem na povrinu starog kolnika eline i najlonske ice otkidaju s povrine sve estice koje nisu vrsto vezane. Dostatan je esto samo jedan prolazak metle da bi se dobila povrina podobna za daljnji postupak pri izvedbi povrinske obrade. Motorni ispuhiva se koristi nakon prolaska motorne metle za odstranjivanje otkinutih estica s povrine starog kolnika; tako su tek nakon obavljenog ispuhivanja otkinute estice odstranjene, a povrina pripremljena za ugradbu povrinske obrade ili mikroasfaltnog sloja. Motorni ispuhivai mogu biti samohodni na tri ili etiri kotaa s gumama i s jednim do tri ventilatora koje pokree eksplozivni motor smjeten na stranjem dijelu postolja ispuhivaa ili prikljuni ispuhiva s ventilatorom prikljuen na vozilo (objeen kao prikljuak na stranjem dijelu vozila) i vezan na pogon vozila. Razastira tucanika koristi se za razastiranje sloja tucanika debljine 6-8 cm na stari kolik pri radovima na polupenetraciji i penetraciji. Sastoji se od niske okvirne konstrukcije sastavljene od elinih profila, smjetene na gusjenice ili kotae s gumama. Na okvirnoj konstrukciji smjeten je sanduk koji ima prorez na dnu, okomito na smjer kretanja. Teretnim vozilom se dovozi tucanik i kipanjem istovaruje u sanduk. Kroz prorez izlazi tucanik, te s e kretanjem razastiraa rasporeuju na tono odreenu visinu. irina sanduka za prihvat tucanika na razastirau je 2-3,5 m, a obujam sanduka 2-3 m3. Razastira ima vlastiti motorni pogon.

Strojevi za grijanje i trcanje veziva


Za trcanje pripremljenih povrina se kao vezivo koristi bitumen, razrijeeni bitumen ili bitumenske emulzije. Strojevi za grijanje griju veziva pomou plamenika na tekue ili plinsko grijanje i to posredno grijui ulje koje se nalazi u meuprostoru izmeu vatre i veziva, kako ne bi dolo do pregrijavanja i isparavanja veznih komponenata u vezivu. Sustav trcanja moe biti s pomou tlaenog zraka, kada se dva pomona premnika naizmjenino pune tekuim vezivom i tlae zrakom ili s pomou zupaste crpke, koja tlai tekue vezivo izravno na mlaznice, odnosno prethodno u kruni tlani cjevovod, pa potom iz cjevovoda na mlaznice.

trcaljka za emulzije se koristi za manje radove i nema grijanja. Sastoji se od postolja na etiri kotaa s gumama, na kojemu se nalazi sustav za cijepljenje emulzije iz bave i drugi potrebni skolopovi. Bava s emulzijom se postavlja pomou rune dizalice sa trcaljke na postolje trcaljke. Usna cijev zupaste crpke stavi se u bavu te s pomou sklopa za trcanje, privreno na postoljem koji se sastoji od savitljivog crijeva i puke za trcanje, jednoliko runo trca pripremljenu podlogu. Pogon crpke obavlja se motom koji se takoer nalazi na postolju. Uinak ovisi o mnogo imbenika, a pri runom je radu izmeu 200 i 300 m2/h. Kotlovi za grijanje i trcanje bitumena ili razrijeenog bitumena koriste se za manje radove. Obujma su 300-1200 litara. Sastoje se od postolja na kotaima s gumama te kotla u kojem se obavlja grijanje. Ispod kotla je loite, a izmeu loita i kotla meuprostor popunjen najee uljem da bi grijanje bilo posredno i sprijeilo isparavanje vezanih komponenata. Kroz kotao prolazi vodoravno vratilo s lopaticama kojim se po potrebi vezivo u kotlu promijea. Na postolju se nalazi pogonski motor, crpka za crpljenje i ureaj za trcanje, kao i runa dizalica za punjenje kotla. Kotao moe biti i u obliku manje cisterne koja se sastavlja na teretno vozilo te nakon potroka veziva transportira na ponovno punjenje do cisterne s uskladitenim vezivom. Cisterne za dopremu i trcanje koriste se pri veim radovima, obujma su od 4000 do 12000 l, a vezivo najee uzimaju izravno u rafineriji u ugrijanom stanju. Cisterna je topllinski izolirana, ima loite za dopunsko zagrijavanje veziva, moe se kretati po javnim prometnicama. Posjeduje sklop za tlaenje veziva kao i ureaj za izravno trcanje pripremljenih povrina. irina trcanja moe biti 3,57 9 m. Sklop za tlaenje se najee sastoji od kompresora i dva pomona spremnika. Tlak potreban sustavu je 300 400 kPa, a pri radu treba obratiti posebnu panju na mogua zaepljenja, jer vezivo mora biti poloeno jednoliko po pripremljenoj povrini. U protivnom se pojavljuju masne mrlje ili rupe po povrini budueg kolinika.

Strojevi za ugradbu kamene sitnei


Povrinu prethodno potrcanu vezivom pokriva se kamenom sitnei. Krupnoa zrna je ovisna o buduem prometu, podlozi na koju razgremo i o koliini veziva po 1m2, pri emu treba teiti da krupnoa zrna bude unutar ueg podruja jedne veliine zrna, te da se potrcana povrina jednoliko pokrije zrnom. Stroj za razastiranje je razastira koji se sastoji od sanduka, najee ovjeenog na stranji dio teretnog vozila kipera. Sanduk ima prorez okomit na smjer kretanja kojemu se irina otvora moe regulirati, a moe ga se i zatvoriti. Pri razastiranju kamene sitnei teretno vozilo kiper se kree unatrag, tako da kotai s gumama nalijeu na razastrta kamena zrna, a ne na povrinu potrcanu vezivom, kako bi se sprijeilo lijepljenje vozila za kotae. Kipanjem u vonji se postie neprekidnost punjenja sanduka razastiraa, a time i jednolikost sloja koji se razastire. Odmah nakon razastiranja kamene sitnei je potrebno obaviti valjanje valjcima na koraima s gumama ili statikim valjcima teine do 80 kN kako se zrna ne bi pod pritiskom drobila.

Strojevi za mikroasflate
Proizvodnja i polaganje mikroasfalta na kolniku povrinu umnogome ovisi o odabranoj tehnologiji, kao i o sastojcima koji ine mjeavinu mikroasfalta. Najee je rabljen stroj u obliku vozila na kotaima s gumama na kojemu se nalaze silosi za materijale od kojih se prave mjeavine, zatim dozera te mjealice kontinuiranog djelovanja. Na stranjem dijelu vozila se nalaze grede od elinih limova u obliku korita unutar kojeg je ugraeno vratilo s puem sa zadatkom da jednoliko razastire mjeavinu plastine konzistencije koja ulazi pomou lijevka iz mjealice u korito. irina razastiranja mikroasfalta je najee 3,75 m. Njenim postavljanjem se postie nepropusnost kolnika, poveanje hrapavosti, a time i poveanje sigurnosti prometa.

Strojevi za valjane asfalte


Najrairenija vrsta asfaltnih kolnika su valjani asfalti koji se u odnosu na funkciju sastoje od nosivih slojeva, vezanih slojeva i habajuih slojeva koje oznauje samo razliitost koritenih materijala i sastav, dok im je tehnoloki postupak pri radu jednak ili slian.

Temeljna znaajka tehnolokog procesa pri radu je da se priprema asflatne mjeavine obavlja centralno, u tvornicama asflata, da se pripremljena asflatna mjeavina prevozi teretnim vozilima kiperima do mjessta ugradbe, gdje se potom ugrauje razastiranjem i valjanjem. Prema tome, i strojevi za valjane asfalte se dijele na: strojeve za pripremu asfaltne mjeavine, strojeve za prijevoz asflatne mjeavine i strojeve za ugradbu asfaltne mjeavine.

Strojevi za pripremu asfaltne mjeavine


Asfaltna mjeavina se sastoji od nekoliko komponenata koje po odreenim recepturama u tono odreenim odnosima tvore zahtijevanu mjeavinu. Stroj kojim se proizvodi kvalitetna mjeavina je tvornica asfalta, odnosno tvornica za izradbu asfaltne mjeavine koja se sastoji od etiriju funkcionalnih cjelina, i to za: kamenu sitne, kameno brano i otpraivanje, vezivo te mijeanje i upravljanje pogonom. Ovisno o potrebama, a i o kapacitetu stroja kojim se proizvodi razlikujemo: pokretne asfaltne pogone, kapaciteta 6-20 t/h, montano demontane asfaltne pogone kapaciteta 25 120 t/h, u kojih rastavljanje i ponovno postavljanje stroja u pogonu traje 5 sati do 7 dana, te stacionarne tvornice asfalta, kapaciteta 75 450 t/h koje se postavljaju kao stalni pogoni uz vee potroae asfaltnih mjeavina. U odnosu na nain mijeanja komponenata asfaltne mjeavine, postoje asfaltni pogoni ciklikog djelovanja koji koriste koritaste mjealice s lopaticama na dvijema osovinama, te asfaltni pogoni kontinuiranog djelovanja gdje se koristi protona mjealica s vodoravnim rotirajuim valjkom unutar kojeg su privrene spiralne lopatice.

Tehnoloki proces neophodan za proizvodnju asfaltne mjeavine mogue je provesti samo u pogonu koji objedinjuje itavi niz pojedinanih funkcionalnih cjelina u smiljeni sveobuhvatni sustav kojemu je temeljna zadaa proizvodnje kvalitetne asfaltne mjeavine. Pojedinani dijelovi svrstani u funkcionalne cjeline su: funkcionalne cjeline za kamenu sitne, funkcionalne cjelina za otpraivanje i kameno brano, funkcionalna cjelina za vezivo, funkcionalna cjelina za mijeanje i utovar asfaltne mjeavine, te upravljanje cijelim sustavom. http://rasco.hr/proizvodi/mkn-2000/ road brush Skladite kamene sitnei Niz silosa s preddozatorima, Transportne vrpce za punjenje suare, Suare s plamenikom, Vrui elevator za punjenje silosa u sredinjem tornju. Sredinju toranjsku konstrukciju obino s etiri vibracijska sita i pet pomonih silosa u koje se skuplja prosijani kameni materijal i ponovno, uz pomo vage, priprema mjeavina, Lijevak za odbacivanje eventualnog vika pojedinih veliina kamene sitnei.

Usisiva praine iz suare i sita, Komore s filter ureajima, Silos za kameno brano s ureajem za doziranje i Transportni sustav od etvrtastih limenih cijevi.

Cisterne za dovoz veziva iz rafinerije

Izoliranje cisterne za uskladitenje vrueg veziva Izolirani vodovi za dopremu veziva od cisterne do mjealice Ureaje za doziranje veziva.

Koritastu mjealicu s prenjenjem izravno u vozilo ili sanduk kose dizalice, Silos za asfaltne mjeavine razliitih sastava, Kuicu za automatsko upravljanje i kontrolu itavog sustava.