Anda di halaman 1dari 40

SAINS SUKAN

TINGKATAN 4
BAB 1 TUNJANG 2

(SEJARAH PERKEMBANGAN)

1.2 SEJARAH PERKEMBANGAN SAINS SUKAN

Peringkat Awa an
M! a "i ke#an #e$ak %a&an ta&a"!n Greek iait! &e a !i ati'an a a ketenteraan ( e' kera$aan S)arta. Kanak2 e aki *er!#ia + ta'!n "ikera' &e&a#!ki aka"e&i tentera Kanak2 ,ang ti"ak *er)(ten#i akan "i 'antar ke kawa#an )erg!n!ngan "an "i*iarkan &ati
ke#e$!kan.

Pa"a !#ia 1+ ta'!n- &ereka akan "i#era) "a a& )a#!kan tentera !nt!k *er)erang. Se&a#a a&an- tentera S)arta akan *er#!kan. A.ara ,ang "i)ertan"ingkan ia a' &ere$a& e&*ing- &e (ntar .akera*er ari "an *erg!#ti.

S!kan &! a *erke&*ang ke)a"a a)i#an &a#,arakat )a"a k!r!n ke/ 10 &e a !i tiga )eri#tiwa )entingiait!1 12+2/ Jean Ja.3!e# R(!##ea! &ener*itkan *!k! Emile ,ang &engga akkan )eng i*atan "iri "a a& #!kan.

Jean Ja.3!e# R(!##ea!

B!k! E&i e

1222/ Ber&! a era )erin"!#trian 1204/ Re5( !#i Peran.i# ter.et!# "an akti5iti #!kan "a)at "inik&ati ( e' g( (ngan *awa'an.

Peringkat Pertenga'an

Ak'ir k!r!n ke/14- *i"ang #ain# &! a "itera)kan "a a& ka$ian #!kan. Ana i#i# )ergerakan &an!#ia "an akti5iti #!kan &! a "i)erkena kan. 1020/ E"war" M!,*ri"ge &en.i)ta kae"a' )engga&*aran ak#i *er$a an "an arian &an!#ia "an k!"a.

E"war" M!,*ri"ge

Ak#i k!"a *er ari

Ak#i &an!#ia *er$a an

1462/ H. Pi)er (Ger&an) &engg!nakan a at elektromiogram (EMG) !nt!k &eng!k!r i&)! # e ektrik ,ang "i'a#i kan ( e' (t(t &an!#ia #e&a#a )ergerakan.

A atan E ektr(&i(gra& (EMG)

E ektr(&i(gra&

7ara Pengg!naan EMG

Pertenga'an a*a" ke/26- *i"ang antr()(&etri- *i( (gi- *i(&ekanik8i#i( (gi "an #(#i( (gi &! a *erke&*ang. 1406/an- USA &! a &e&)erkena kan Sain# S!kan "i !ni5er#iti. Akti5iti 8i%ika #e&akin )()! ar "an "ikena i #e*agai 9fitness boom:

Akti5iti ;8itne## *((&<

Peringkat Terkini Sainti# #!kan #e&akin *erta&*a' ter&a#!k "ari negara A#ia. Sainti# T'ai an"- te a' *er$a,a &eng'a#i kan teknik #er5i# #e)ak takraw *ar! iait! teknik #e)ak k!"a. Sainti# 7'ina- &en$a ankan ka$ian "a a& a.ara teknika #e)erti gi&na#tik

"an renang.

Pen,e i"ik #!kan K(rea- &ereka .i)ta ka#!t &e&ana' !nt!k &en#ta*i kan )(#t!r *a"an. Kini- *i"ang )en,e i"ikan )e&! i'an "an )er!*atan *erke&*ang !a# "an &en$a"i #e*a'agian "ari)a"a )r(gra& )eng!r!#an "ia*ete#.

PERKEMBANGAN SAINS SUKAN =I MA>A?SIA 14+0/ Pen!*!'an MSSM 1422/ UM &enawarkan PJ (=i) (&a) / UPM &e&! akan )enga&*i an #i#wa%a' (I$a%a' Sar$ana M!"a) Pen"i"ikan Ja#&ani / #era&ai 26 (rang ter"iri "ari)a"a g!r!/g!r! ter ati'. 144@/ UM &e&! akan I$a%a' Sain# S!kan

144@/ UiTM &enawarkan )r(gra& =i) (&a Sain# S!kan "an Rekrea#i. 2666/ MAP Sain# S!kan "i)erkena kan "i Sek( a' S!kan "an 2661 "i$a"ikan MAP SPM. Per#at!an Pen"i"ikan Ja#&ani- Sain# S!kan "an Ke.erga#an (PPJSKM) "an Per#at!an Per!*atan S!kan Ma a,#ia (PPSM) *er)eranan ke&*angkan Sain# S!kan "i Ma a,#ia.

SKIM PERSIJI>AN KEJURU>ATIHAN KEBANGSAAN (SPKK) MSN te a' &en!*!'kan >e&*aga Ke$!r! ati'an Ke*ang#aan (>KK) !nt!k &en,e ara# )r(gra& "engan *a"an/ *a"an #!kan. 140@/ MSN &ew!$!"kan )r(gra& *agi &eningkatkan ta'a) )engeta'!an $!r! ati' negara iait!- (SPKK).

>e&*aga Ke$!r! ati'an Ke*ang#aan te a' "it!*!'kan "an *er)eranan !nt!k1 Mew!$!"kan SPKK Men,!#!n "an &engg!*a k!rik! !& ke$!r! ati'an Men,e ara# #e&!a kegiatan ke$!r! ati'an *agi )er#at!an #!kan ke*ang#aan Me ak#anakan t!ga# *er'!*!ng "engan ke$!r! ati'an ,ang "i ara'kan ( e' Menteri Be ia "an S!kan.

BBJEKTIC SPKK Me ati'- &e engka) "an &eningkatkan )engeta'!an $!r! ati' "a a& *i"ang #ain# #!kan-)engk'!#!#an #!kan "an )raktika "engan t!$!an &e&a$!kan )re#ta#i "an )en.a)aian at it ke*ang#aan.

Mew!$!"kan #at! )r(gra& ,ang #i#te&atik !nt!k &ena&*a' *i angan $!r! ati' "an &e&*eri )e !ang $!r! ati' !nt!k tingkatkan )engeta'!an.

Mew!$!"kan #at! #i#te& "an )en"ekatan ,ang )r(8e#i(na #erta #ainti8ik "a a& *i"ang ke$!r! ati'an ke ara' &e&a$!kan #!kan negara.

Men,e ara# "an &e ak#anakan )r(gra& "an akti5iti )er#i$i an ke$!r! ati'an "i #e&!a )eringkat.

KBMPBNEN/KBMPBNEN SPKK

Ter*a'agi ke)a"a tiga k(&)(nen1 a. Sain# S!kan jurulatih didedahkan dengan pengetahuan asas Sains Sukan supaya dapat melatih atlet dengan lebih sistematik.

b. Pengk'!#!#an #!kan jurulatih dedahkan dengan kemahiran teknik dan strategi khusus untuk sukan yang diceburi.

c. Praktika jurulatih *erpeluang mengamalkan teori ilmu kejurulatihan melalui latihan praktikal .

SPKK ter*a'agi ke)a"a tiga ta'a) 1 i) Ta'a) 1/ Pengeta'!an a#a# Sain# S!kan ii) Ta'a) 2/ Pengeta'!an k'!#!# Sain# S!kan iii) Ta'a) D/ Ka$ian "a a& #!kan

PENGAJIAN SAINS SUKAN =I IPT

IPT "i Ma a,#ia &enawarkan )r(gra& Sain# S!kan "i)eringkat "i) (&a- #ar$ana &!"a- #ar$ana "an ke"(kt(ran. 7(nt('1 UM- UPM- UTM- USMUKM- UPSI- UiTM "an UNIMAS.

K!r#!#/k!r#!# ,ang "itawarkan ia a'1

/ Anat(&i "an Ci#i( (gi


Se$ara' "an Ca #a8a' Sain# S!kan Bi(&ekanik >ak!an M(t(r Pe&akanan S!kan Peng!r!#an S!kan Ke$!r! ati'an

Peringkat Penga$ian
=i) (&a1 UiTM/ Peng!r!#an S!kan - Peng!r!#an S!kan "an Rekrea#i - Peng!r!#an Ke#enggangan - Ke#i'atan "an Ke.erga#an

I$a%a' Sar$ana M!"a UM Peng!r!#an S!kan P#ik( (gi "an Ke$!r! ati'an S!kan Ci#i( (gi S!kan "an Tera)i At et USM Ke$!r! ati'an Pen"i"ikan Ja#&ani "an Ke#i'atan UTM Sain# S!kan Peng!r!#an S!kan

Sar$ana "an Ke"(kt(ran


UM A UPM A UPSI Ci#i( (gi Sena&AS!kan Bi(&ekanik >ak!an M(t(r P#ik( (gi S!kan

KERJA?A =A>AM SAINS SUKAN


KESIHATAN E KE7ERGASAN In#tr!kt(r Ke.erga#an Ci#i(tera)i Pr(&(ter Pr("!k Ke#i'atan Pengen"a i Pr(gra& Pe&! i'an Jant!ng Peng!r!#an =ia*ete# Pakar Pe&akanan =eiti#ian

S!kan J!r! ati' Ke.erga#an Peng!r!# Ke a* S!kan K(n#! tan S!kan Pegawai S!kan Peng!r!# Peri*a"i At et Fartawan S!kan

Perniagaan Pe&*eka Pera atan S!kan Pengan$!r Ke$('anan S!kan Pegawai Pe&a#aran S!kan

Pen,e i"ikan Sainti# S!kan A' i Bi(&ekanik