Anda di halaman 1dari 1

CV.

INDOTEKNIK
ELECTRIC CONTROL AND SUPPLIER
Jl. Kawung No. 130. Telp. (03 ! " #$%##1& S'(an " Pono)ogo

Ponorogo, 12 Nopember 2013 Nomor : 022/HRD.01/IND.12.01/2013 Kepada Yth : Drs. V ta! s D"arot #$mar%oto, &. Pd De'an (P)K IKIP P*RI &+DI,N Per ha! : Kon- rmas Ker"a Pra'te'

Dengan Hormat, &e!a!$ s$rat n 'am dar .V. IND/)0KNIK men1ata'an bah%a mahas s%a 1ang dent tasn1a tertera d ba%ah n :

NO

Na(a

NI*

T'ng+a, P)og)a( S,u-'

1 2 3

V rgananta R an #ap$tra 4ahr$n 4$d .ah1ono #a -$! +n%ar

10211003 11211020P 11211022P

VII VII VII Pend d 'an )e'n ' 0!e'tro

4ersama n 'am sampa 'an bah%a mahas s%a terseb$t dapat 'am ter ma $nt$' me!a'sana'an 'er"a pra'te' d .V 'am terh t$ng m$!a 22 Nopember s.d. 5 Desember 2013 dengan 'etent$an mahas s%a terseb$t d atas menaat sem$a perat$ran dan tata tert b 1ang ber!a'$ d .V. IND/)0KNIK. Dem ' an s$rat n 'am sampa 'an dan atas perhat ann1a 'am $6ap'an ter ma 'as h. Hormat Kam ,

A.)'n w/ A. *&+N+*0R HRD