Anda di halaman 1dari 9

1 Apakah maksud kelayakan ikhtisas? A Kelayakan yang berkaitan dengan sesuatu kerjaya.

B Kelayakan asas seperti SPM, diploma, dan ijazah. C Kecekapan melakukan tugas menggunakan alatan tertentu. D Mahir dalam sesuatu bidang sahaja. 2 Bagaimanakah peluang peluang kerjaya diperoleh? A Melalui buku. C Melalui ceramah moti!asi. 3 B Melalui iklan. D Melalui hebahan dari mulut ke mulut.

Apakah pilihan kerjaya yang sesuai bagi seseorang yang pandai berkomunikasi dan petah bercakap? A "oktor. B Peguam. C Arkitek. D #urutera. Apakah kesan sekiranya kerjaya yang dipilih sesuai dengan kelayakan dan potensi diri? A Menambahkan keyakinan. B Mempertingkatkan ilmu pengetahuan. C Menambahkan sumber pendapatan. D Meningkatkan tara$ hidup dan sosial. Seseorang yang berperibadi realistic mempunyai potensi diri A kon!ensi. B kreati$. C mekanikal. D memenuhi matlamat. Bagaimanakah keyakinan diri indi!idu boleh berkembang? A Meningkatkan kreati!iti. B Menambah ilmu pengetahuan. C Meningkatkan kemahiran diri. D Memilih kerjaya yang sesuai dengan kelayakan dan peribadi.

7 Antara yang berikut, pilih sikap peribadi indi!idu yang memiliki potensi untuk menjadi seorang pengarang. A Peribadi artistik. B Peribadi kon!ensional. C Peribadi realistik. D Peribadi sosial. 8 Apabila anda hendak memilih sesuatu jurusan, perkara utama yang perlu diambil kira ialah A ke%angan. B minat. C kehendak ibu bapa. D peluang kerjaya masa depan. Seseorang indi!idu yang mempunyai identiti diri yang positi$ sentiasa&&&&&&&&&&&&&&&akan dirinya. A bangga B gembira. C yakin D sombong

10 Apakah maksud minat? A Kebolehan semula jadi. C Keyakinan diri tentang sesuatu perkara.

B Kelebihan diri indi!idu. D Kecenderungan untuk melakukan sesuatu.

11 Apakah kerjaya yang banyak memerlukan kemahiran? A #urura%at. B Pemandu. C #uru ukir. D Petani.

12 Pemilihan bidang kerjaya bergantung kepada A pengaruh rakan sebaya. C kehendak ibu bapa.

B kelayakan akademik dan potensi diri. D kehendak guru.

13 Setiap keputusan yang dibuat dalam sesuatu situasi pasti mempunyai A kesan. B punca. C masalah. D rintangan. 14 Setiap keputusan yang dibuat perlulah berdasarkan A maklumat. B rasional dan logik. C ibu bapa. D ka%an. 15 Pendekatan ini menggunakan kemahiran mengenal pasti kesan dan akibat terhadap diri dan orang lain. A Pendekatan alternati$. B Pendekatan proakti$. C Penyelesaian masalah. D Pendekatan kesan dan akibat. 16 Seseorang yang ber$ikiran rasional akan membuat keputusan yang A sambil le%a. B terburu buru. C teragak agak. D bijak dan adil. 17 Param berbakat dalam bidang perakaunan. Sekiranya dia membuat keputusan untuk mengikut rakannya memilih jurusan sains, dia akan A hilang minat dalam pelajaran. B menjadi pelajar cemerlang dalam jurusan sains. C gagal dalam pelajaran serta membazirkan bakatnya. D saudara maranya akan berasa kece%a kerana dia tidak mengasah bakatnya. 18 Setiap keputusan yang kita buat mestilah berdasarkan A na$su. B hasrat. C gerak hati. D rasional dan logik. 19 Apakah yang kita perlu lakukan apabila berhadapan dengan pelbagai situasi? A Andaian. B Anggaran. C Keputusan. D Pertimbangan. 20 Keputusan yang baik biasanya mengambil kira kepentingan A diri sendiri dan orang lain. B diri sendiri. C ka%an ka%an. D keluarga. 21 Apakah yang orang lain boleh lakukan semasa kita membuat keputusan dalam sesuatu situasi? A Mempertikaikan keputusan yang dibuat. B Memberi nasihat, pandangan dan idea. C Membuat keputusan untuk kita. D 'anya mendengar masalah kita.

22 Antara yang berikut, manakah merupakan kasih sayang ibu bapa yang tidak dapat dilihat? A Membelai anak. B Memenuhi keperluan anak. C Memba%a anak bersiar siar. D Mendoakan kesejahteraan anak anak. 23 Bagaimanakah setiap ahli keluarga boleh membantu merealisasikan impian ()umahku, Syurgaku*? A Setiap ahli keluarga perlu memainkan peranan dalam menjalinkan hubungan kekeluargaan yang erat. B Setiap ahli keluarga perlu bertukar tukar hadiah pada hari hari kebesaran. C Setiap ahli keluarga perlu menjalankan tanggungja%ab masing masing tanpa membantu ahli keluarga yang lain. D Setiap ahli keluarga perlu membantu keluarga yang lain untuk mencapai matlamat ()umahku, Syurgaku*. 24 Pilih tindakan yang menunjukkan cara cara menjaga maruah dan nama baik keluarga. A Mengikut ajakan ka%an pergi melepak. B Membantu ahli keluarga yang menghadapi masalah. C Berusaha mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang menjatuhkan imej keluarga. D Memakai pakaian yang berjenama. 25 Keluarga bahagia adalah asas bagi membentuk insan yang A tegap. B berakhlak mulia. C berani. D gagah. 26 "alam situasi yang manakah kasih sayang antara anggota keluarga menjadi bertambah erat? A Selalu bertukar tukar hadiah antara anggota keluarga. B Mengadakan jamuan pada hari hari yang penting bagi ibu bapa. C Setiap anggota keluarga melaksanakan tanggungja%ab masing masing. D Bertengkar disebabkan masalah yang kecil.

27 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& bertanggungja%ab memberi sepenuh kasih sayang kepada anak anak agar emosi anak anak dapat berkembang dengan sempurna. A +bu bapa B ,uru C )akan D Saudara mara 28 Sekiranya anggota keluarga kita menghadapi kesusuahan, kita seharusnya A membiarkan mereka menghadapi kesusahan seorang diri. B membantu menyelesaikan masalahnya. C memberi nasihat sahaja. D memberitahu kepada saudara yang terdekat.

29 Andaikan anda merupakan anak sulung dalam keluarga manakala ibu anda terlantar di hospital. Apakah tanggungja%ab anda? A Memberitahu sanak saudara. B Memasak makanan untuk ibu. C Mencari pekerjaan sementara. D Membantu ayah menjaga keselamatan anggota keluarga 30 Siapakah yang bertanggungja%ab terhadap keselamatan keluarga? A Bapa. B +bu bapa. C Anak anak. D Setiap ahli keluarga.

26 Apakah kesan sekiranya sesebuah negara diceroboh oleh kuasa asing? A -egara akan musnah. B )akyat hidup aman. C .ara$ hidup rakyat meningkat. D Pergaduhan sesama rakyat. 27 Apakah kesan serangan mata %ang ke atas sesebuah negara? A Kejatuhan moral generasi muda. B -ilai ringgit jatuh dan ekonomi terjejas. C Mengancam nya%a manusia. D Meningkatkan masalah jenayah negara. 28 Apakah kesan jika keamanan sejagat dapat dipelihara? A Masyarakat prihatin terhadap nasib rakyat. B Memberi bantuan kepada negara mangsa untuk menangani pihak musuh. C Berasa kece%a dan marah terhadap pemimpin negara mangsa. D +ngin membalas dendam terhadap negara yang memulakan persengketaan. 29 Apakah maksud kon$lik bersenjata? A Sesebuah negara yang dika%al oleh anggota tentera. B "ua atau lebih kumpulan yang terancang terlibat dalam peperangan. C )akyat dalam sesebuah negara menggunakan senjata. D Angggota tentera yang menggunakan pelbagai jenis senjata dalam peperangan. 30 .empat yang tidak sepatutnya diserang ketika kon$lik bersenjata ialah A kem tentera. B kubu musuh. C tempat pertempuran

D sekolah.

/.

"alam masyarakat Bajau, proses merisik akan dijalankan A apabila seseorang gadis menyukai seseorang jejaka. B apabila seseorang jejaka menyukai seorang gadis. 0 apabila seseorang jejaka menjangkau 12 tahun. " apabila seseorang gadis menjangkau akil baligh. 34 5i$ 4!ml6 7 34 5endi$6 7

34 5endi$6 734 5i$ 4mso6 7 34 5endi$6 7 34 5i$ 4support;ists6 7 34 5endi$6 7#enazah perlu dimandikan, dika$ankan, disembahyangkan, dan dikebumikan 34 5i$ 4support;ists6 7 34 5endi$6 7"iadakan kenduri ar%ah dan bacaan tahlil 34 5i$ 4mso6 7 34 5endi$6 734 5i$ 4mso < 4!ml6 7 34 5endi$6 734 5i$ 4!ml6 7

1.

Adat di atas dilakukan oleh kaum A Melayu B +ndia 0 0ina " 8rang asli "alam adat perkah%inan, proses merisik dijalankan oleh masyarakat + Melayu ++ 0ina +++ +ndia +: Bajau A +, ++ dan +++ B +, ++ dan +: 0 ++, +++ dan +: " +, ++, +++ dan +:

9.

34 5i$ 4!ml6 7 34 5endi$6 7 34 5endi$6 734 5i$ 4mso6 7 34 5endi$6 7 Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu mengenali dan tidak memandang rendah akan adat resam kaum yang lain 34 5i$ 4mso6 7 34 5endi$6 734 5i$ 4mso < 4!ml6 7 34 5endi$6 734 5i$ 4!ml6 7

=.

-ilai yang dapat kita peroleh daripada penyataan di atas ialah nilai A kesabaran B hormat menghormati 0 kebijaksanaan " berhati hati Persamaan yang terdapat dalam adat kelahiran masyarakat Melayu dan masyarakat 0ina ialah upacara A mencukur rambut. B naik buaian. 0 melenggang perut. " turun tanah. )uangan diba%ah menunjukkan pasangan pakaian tradisional masyarakat Malaysia.@ang manakah pasangan yang salah? Lelaki Perempuan A "hoti Sari B 0eongsam Sam$u 0 Baju melayu Baju Kurung " Pakaian manik perayaan ,a%ai Baju kebaya "ayak Salah satu upacara sambutan Pesta ,a%ai ialah mempersembahkan tuak dan makanan kepada A "e%a gunung dan "e%a Sungai B "e%a Padi dan "e%a Kesejahteraan 0 "e%a padi dan de%a kekayaan " "e%a pokok dan "e%a tanah

>.

?.

A.

B.

Pilih maklumat yang betul + 'ari )aya Aidil$itri disambut pada / Sya%al ++ Amalan pantang larang mencerminkan nilai nilai luhur masyarakat dahulu +++ Penganut agama 'indu menganggap lembu sebagai hai%an suci +: 8rang 0ina akan memba%a limau kasturi ketika mengunjungi ketika mengunjungi saudara mara A +, ++ dan +++ B +, ++ dan +: 0 ++, +++ dan +: " +, ++, +++ dan +: C. Antara yang berikut, penyataan yang manakah adalah tidak enar berkaitan dengan adat dan pantang larang kaum 0ina semasa upacara kematian? A Mereka hendaklah memakai pakaian ber%arna gelap se%aktu menziarahi

B 0 " /2.

orang yang telah meninggal dunia. Ahli keluarga dilarang memakai barang kemas dan pakain yang ber%arna cerah dan merah. Kain hitam direntang pada pintu rumah. Membakar kertas kertas sembahyang.

Apakah tanda yang menunjukkan baha%a seorang %anita +ndia itu telah berkah%in? A Sari B 0incin 0 ,elang tangan " .hali #a%apanD

/. 1. 9. =. >. ?. A. B. C. /2.

B A " B A " 0 A 0 " !"#A 6 $ CABA%A& #A'A D"PA& !(&)*A!A& 3 '#* '"%( #+A%A

1,

Pilih cara untuk menangani ancaman dalaman. + Kaunseling ++ Pemulauan +++ "idikan agama +: "idikan akademik A +, ++, dan +++ B +, ++, dan +: C +, +++, dan +: D ++, +++, dan +: ......................................................................................#EPD 0 Menggubal dasar kerajaan 2 Pernyataan di atas berkaitan dengan A Badan Pencegah )asuah B Badan Perundangan

C D

Badan Fksekuti$ Badan Kehakiman ...............................................................................#EPD 0

3 Antara berikut yang manakah merupakan perkara yang boleh memba%a kepada perselisihan $aham antara kaum? + .idak menghormati antara satu sama lain ++ Mempunyai sikap kerjasama yang utuh +++ Mempunyai sikap mementingkan diri sendiri +: .idak menghormati adat resam dan cara hidup kaum lain A +, ++ dan +++ B +, ++ dan +: C +, +++ dan +: D ++, +++ dan +: .........................................................................................#EPD 0 4 + ++ +++ +: A B C D Gaktor yang memba%a kepada penghijrahan pendatang asing ke Malaysia ialah peluang pekerjaan peperangan di negara asal gaji yang lumayan pengajian +, ++ dan +++ +, ++ dan +: +, +++ dan +: Semua di atas ......................................................................................#EPD "

5 Antara berikut yang manakah merupakan kesan kemasukan pendatang tanpa izin ke negara ini? + Keadaan negara bertambah harmoni ++ Meningkatkan kadar jenayah +++ Menghuru harakan masyarakat +: Menjejaskan peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan A +, ++ dan +++ B +, ++ dam +: C +, +++ dan +: D ++, +++ dan +: ......................................................................................#EPD " 6 Berikut merupakan cara untuk kita menjaga keamanan negara Malaysia ke-uali A berprasangka antara satu sama lain B menolak sebarang bentuk keganasan C berbaik baik antara satu sama lain D saling memahami ...............................................................................#EPD A 7 Apakah peranan Kementerian Pengajian .inggi? A Menguruskan projek projek pembangunan B Menga%asi pembangunan serta pergerakan kesatuan kerja C Menghasilkan graduan graduan yang kompeten D Menyelidik dan menga%al akti!iti perniagaan dalam negeri...........#EPD 0

8 Apakah sistem pemerintahan negara kita? A Kuku besi B "emokrasi C Komunisme D )epublik...........................................................................................#EPD B Bertolak ansur antara satu sama lain Bergaul mesra tanpa prasangka 9 Pernyataan di atas akan me%ujudkan A masyarakat yang mementingkan semangat perkauman B masyarakat yang bersatu padu dan harmoni C masyarakat yang mementingkan kuasa D masyarakat yang ingin menjatuhkan negara...................................#EPD B 10 Hndang undang Kemanusiaan Antarabangsa bertujuan untuk melindungi hak orang a%am seperti + %anita ++ kanak kanak +++ tentera +: orang tua A +, ++ dan +++ B +, ++ dan +: C +, +++ dan +: D ++, +++ dan +:..................................................................................#EPD B