Anda di halaman 1dari 5

Document1

Mata Pelajaran Tingkatan Tempoh Bidang Tajuk

Matematik Dua 35 minit Ungkapan Algebra Menulis ungkapan algebra berdasarkan pernyataan yang diberi.

Objektif Pembelajaran Hasil Pembelajaran

Memahami konsep ungkapan algebra.

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: a) Menulis ungkapan algebra untuk situasi yang diberikan menggunakan simbol huruf. b) Menilai ungkapan dengan menggantikan huruf dengan nombor.

Pengetahuan Sedia Ada Nilai murni

Menulis sebutan algebra untuk mewakilkan suatu pembolehubah. Berkomunikasi pengetahuan secara dan matematik, matematik membudayakan menggunakan

kemahiran

kemahiran, menyelesaikan masalah dan meneroka bidang matematik. ABM Kemahiran Berfikir Catatan Analisis, menaakul, membuat perkaitan Pendekatan: Heuristik

Kaedah Penggunaan 1. Baca dan faham Guru membawa murid-murid untuk membaca soalan yang diberikan. 2. Membuat perancangan i) Guru menyoal murid untuk memastikan tahap pengetahuan sedia ada mereka dengan bertanyakan huruf untuk mewakilkan pembolehubah yang terdapat dalam soalan iaitu, suhu. ii) Guru menggalakkan murid untuk mewakilkan pecahan dalam bentuk rajah serta menjelaskan kepada murid perwakilan pecahan itu kepada bilangan bunyi cengkerik seminit.
1

Document1

3. Menyelesaikan masalah i) Guru akan meminta murid untuk mengeluarkan kata kunci dalam soalan dan membantu murid untuk mengaitkan kata kunci dengan pembolehubah. ii) Seterusnya, guru membimbing murid untuk menggantikan nilai pembolehubah untuk mencari nilai yang dikehendaki dalam soalan. 4. Semak semula i) Guru menggalakkan murid untuk menguji hubungan bilangan bunyi cengkerik itu dengan suhu dengan menggantikan nilai pembolehubah pembolehubah.

Respon Di Jangka: 1. Baca dan faham Murid membaca soalan dan mengenalpasti kata kunci dalam soalan. 1. Membuat perancangan i) Murid menulis frasa yang difikirkan sebagai kata kunci dalam soalan. Murid seharusnya berupaya untuk mewakilkan setiap pembolehubah dengan huruf yang sesuai contohnya suhu diwakili oleh huruf T dan bilangan cengkerik pula boleh diwakili menggunakan rajah.

2.

Menyelesaikan masalah i) Murid akan mengaitkan pembolehubah yang telah diwakili dengan huruf dan membuat hubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang terlibat.

= T 4.44C
Bil bunyi cengkerik seminit

Document1

ii)

Setelah mendapat hubungan yang betul maka murid akan menggantikan pembolehubah yang ada dengan maklumat yang diberi dalam soalan untuk mencari kehendak soalan pertama. Jika T = 32.2C, maka,

= 32.2C 4.44C
Bil bunyi cengkerik seminit

= 27.76C.

Oleh itu, bilangan bunyi cengkerik seminit ialah, nilai bagi keempat-empat bahagian rajah tersebut.

= 27.76C

iii) Murid akan menyelesaikan soalan kedua dengan bekerja secara ke belakang iaitu mencari nilai suhu apabila bunyi cengkerik seminit ialah 48. = T 4.44C
Bil bunyi cengkerik seminit = 48

Dengan menggunakan hubungan 3 (i) maka,

12

12

12

12

Oleh itu, T = 12 + 4.44

Document1

4.

Semak semula Murid akan menggantikan nilai bagi pembolehubah-pembolehubah sebagai aktiviti lanjutan dan untuk menyemak semula hubungan antara bilangan bunyi cengkerik dengan suhu..

Soalan:

Pada cuaca panas, suhu anggaran boleh diramal dengan menghitung bunyi cengkerik dalam tempoh seminit. Suhu menurun sebanyak 4.44C adalah sama dengan I) bilangan bunyi cengkerik dalam masa seminit.

Anggarkan berapakah bilangan bunyi cengkerik seminit yang dapat

direkodkan jika suhu ialah 32.2C. ii) Anggarkan suhu jika bilangan bunyi cengkerik seminit ialah 48.

Jawapan: a) = T 4.44C iii) Bil Setelah mendapat bunyi cengkerik seminit

= 32.2C 4.44C
Bil bunyi cengkerik seminit

= 27.76C.

= 27.76C

= 111.04 bunyi cengkerik seminit apabila suhu ialah 32.2C.

Document1

b)

= T 4.44C
Bil bunyi cengkerik seminit = 48

12

12

12

12

Oleh itu, T = 12 + 4.44 = 16.44C