Anda di halaman 1dari 7

LDP Pack

(Samples)

Transforming Education Through the Internet


www.frogasia.com | Facebook: FrogAsia | Twitter: @FrogAsia


Borang Maklum Balas Kursus FROG VLE

1. Adakah kursus ini menepati jangkaan anda?


a) Ya
b) Lebih Kurang
c) Tidak
Mengapa? Sila nyatakan sebab _________________________________________

2. Kandungan kursus adalah teratur dan mudah difahami.


a)
b)
c)
d)

Sangat Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

Lain (sila nyatakan) ____________________________________________________

3. Secara keseluruhannya, apakah pendapat anda tentang kualiti penyampaian


jurulatih?
a)
b)
c)
d)

Sangat memuaskan
Memuaskan
Agak memuaskan
Tidak memuaskan

Mengapa? Sila nyatakan


sebab________________________________________________

4. Bagaimanakah tahap pengetahuan jurulatih?


a)
b)
c)
d)

Sangat Berpengetahuan
Berpengetahuan
Kurang Berpengetahuan
Tidak Berpengetahuan

Mengapa? Sila nyatakan


sebab_________________________________________________

Transforming Education Through the Internet


www.frogasia.com | Facebook: FrogAsia | Twitter: @FrogAsia

5. Jurulatih memberikan bantuan dan dorongan kepada peserta-peserta untuk


menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi.
a)
b)
c)
d)

Sangat Setuju
Setuju
Kurang Setuju
Tidak Setuju

Mengapa? Sila nyatakan


sebab__________________________________________________

6. Dapatkah anda mempraktikkan kemahiran yang telah anda pelajari dalam tugas
harian anda sebagai seorang guru?
a) Ya
b) Lebih Kurang
c) Tidak
Mengapa? Sila nyatakan sebab
____________________________________________

7. Bagaimanakah tahap interaksi jurulatih dengan peserta-peserta?


a)
b)
c)
d)

Sangat Memuaskan
Memuaskan
Kurang Memuaskan
Tidak Memuaskan

Lain (sila nyatakan) ___________________________________________________

8. Secara keseluruhannya, apakah pendapat anda mengenai Kursus Frog VLE ini?
a)
b)
c)
d)

Sangat Memuaskan
Memuaskan
Kurang Memuaskan
Tidak Memuaskan

Mengapa? Sila nyatakan sebab ___________________________________________

Transforming Education Through the Internet


www.frogasia.com | Facebook: FrogAsia | Twitter: @FrogAsia


9. Jika ada, apakah perkara yang perlu diubah mengenai kursus ini?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

10. Sila berikan komen atau cadangan lain untuk memantapkan mutu kursus ini.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Transforming Education Through the Internet


www.frogasia.com | Facebook: FrogAsia | Twitter: @FrogAsia

Kuiz Kursus FROG VLE


1. Frog adalah Persekitaran Pembelajaran Maya atau lebih dikenali sebagai
VLE. Apakah nama penuh VLE?
a) Virtual Learning Environment
b) Visual Learning Environment
c) Vital Learning Environment

2. Panel Notifikasi (Notifications) mempamerkan maklumat dari


a) Kalendar Tempahan dan Tugasan
b) Kalendar, Tugasan, Forum dan Wall

3. Application Tray memaparkan


a) Aplikasi baru.
b) Icon aplikasi yang ditutup.
c) Ikon aplikasi yang sedang aktif.

4. Apakah fungsi Community Site?


a) Untuk mendapatkan maklumat dan bahan-bahan terkini Frog VLE dan juga
merupakan platform interaksi untuk guru-guru di seluruh Malaysia
b) Untuk berkongsi maklumat dan bahan-bahan terkini Frog VLE dan juga
merupakan platform interaksi untuk semua pengguna Frog VLE di sekolah
c) Untuk berkongsi maklumat dan bahan-bahan terkini Frog VLE dan juga
merupakan platform interaksi untuk semua pelajar-pelajar di sekolah

5. Apakah 3 tab utama di dalam Community Site?


a) Explore, Blog, Tips
b) Inspire, Enable, Learn
c) Get Started, Connect, Ideas

Transforming Education Through the Internet


www.frogasia.com | Facebook: FrogAsia | Twitter: @FrogAsia

6. Apakah perbezaan antara Laman Bidang/ Matapelajaran (Departmental


Sites) dan Laman (Sites) di dalam Frog VLE?
a) Kedua-duanya adalah sama
b) Laman Bidang/ Matapelajaran dikhususkan untuk Laman Rasmi Matapelajaran
manakala Laman boleh dihasilkan sebagai sumber P&P dan Laman Ko-korrikulum
sekolah
c) Laman Bidang/ Matapelajaran hanya boleh dilihat oleh pengguna-pengguna di
dalam Frog VLE manakala Laman boleh dilihat oleh semua pengguna yang melayari
internet

7. Apakah saiz maksimum fail yang boleh dimuat naik ke dalam Frog VLE?
a) 15 Megabyte
b) 25 Megabyte
c) 10 Megabyte

8. Di manakah Laman Kokurikulum dihasilkan?


a) Personal Dashboard
b) Departmental Sites
c) Sites

9. Seorang pelajar boleh mengedit Site sekiranya


a) Pelajar diberi peringkat akses can edit and manage oleh guru.
b) Pelajar diberi peringkat akses can contribute oleh guru.
c) Pelajar diberi peringkat akses can view oleh admin.

10. Bahan latihan Frog seperti Panduan Pengguna dan video boleh dimuat
turun dari
a) The Pond
b) Frogstore
c) Community Site


Transforming Education Through the Internet
www.frogasia.com | Facebook: FrogAsia | Twitter: @FrogAsia

BORANG KEHADIRAN LATIHAN FROG VLE (LDP)


Tempat
Tarikh

Bil.

: ________________________________
: ________________________________

Nama

No. Kad
Pengenalan

Yes ID

No. Telefon

Transforming Education Through the Internet


www.frogasia.com | Facebook: FrogAsia | Twitter: @FrogAsia

Tandatangan