Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1

TAJUK: Membeli buku dan alat tulis di kedai buku. TAHUN: 1 Bukhari MASA: 60 Minit Teori embela!aran: Teori Beha"iorisme Teori Huraian Bahasa: Teori Struktural endekatan: #ral$%isan Kaedah: Audio&%in'ual Teknik: %atih Tubi

#b!ekti( )embela!aran: 1* Murid da)at berkomunikasi den'an +ara bertatasusila. ,* Murid da)at men-atakan hasrat dan kein'inan men'ikut ke)erluan. .* Membolehkan murid men'uasai kemahiran lisan dalam interaksi sosial. Hasil embela!aran: /okus utama: 1., Bertan-a dan men!a0ab tentan' sesuatu )erkara se+ara bertatasusila.

Huraian Hasil embela!aran: Aras 1 1i* Menden'ar sesuatu )erbualan den'an teliti untuk menda)at maklumat. Aras 1 1iii* Men!a0ab soalan se+ara bertatasusila.

/okus sam)in'an:

2.1

Membina dan menulis )erkataan3 a-at tun''al dan a-at ma!muk.

Huraian Hasil embela!aran:

Aras 1 1i* Menulis )erkataan dan a-at tun''al -an' diberikan den'an +ara -an' betul dan kemas.

Kemahiran Bahasa: Memba+a3 Menden'ar dan Bertutur Sistem bahasa: Sebutan dan intonasi3 Kosa kata 1alat tulis dan seba'ain-a* Tatabahasa: A-at tun''al 14u!uk %an'kah ,* en-era)an Nilai: Hemah tin''i3 Keberanian3 4asional3 Hormat&men'hormati. Kemahiran bernilai tambah: 1. Kemahiran bela!ar +ara bela!ar: men'in'at !an'ka )an!an'3 menden'ar akti(. ,. Ke+erdasan )elba'ai: inter)ersonal3 intra)ersonal3 "erbal lin'uistik.

.. Kontekstual. en'etahuan sedia ada: en'alaman: Murid )ernah )er'i ke kedai buku sekolah.

Bahan Bantu Men'a!ar: rakaman "ideo di kedai buku3 kom)uter riba3 radio3 )ita rakaman dialo'. %an'kah&%an'kah en'a!aran: Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran an Pe!"elajaran 5ideo rakaman )erbualan tentan' seoran' murid -an' sedan' membeli buku dan alat tulis di sebuah kedai buku. C#nt#$ interaksi s#sial% 6 & 6uru M & Murid 6: Kamu tahu di mana tem)at ini7 M: Tahu3 +ik'u. 8i kedai buku. 6: Kamu biasa ke tem)at ini7 M: Tak. Set 9nduksi 1: minit* 1. 6uru mena-an'kan "ideo situasi di kedai buku. ,. Murid dikehendaki untuk menden'ar den'an teliti .. 6uru men!alankan interaksi sosial den'an murid. ;. 6uru men'aitkan soal !a0ab den'an ta!uk )en'a!aran. BBB: rakaman "ideo. KBT 1. Kontekstual ,. K : intra)ersonal3 inter)ersonal .. B<B: kemahiran menden'ar Catatan

6: Selama ini sia)a -an' selalu belikan buku7 M: A-ah. 6: Baiklah3 hari ini +ik'u akan a!ar kamu ma+am mana +ara untuk berdialo' untuk membeli baran' di kedai buku. 4akaman )erbualan -an' men'andun'i dialo' situasi di kedai buku dimainkan. %an'kah 1 11: minit* 1. 6uru memainkan )ita rakaman -an' men'andun'i dialo' situasi di kedai buku <ontoh dialo': & en!ual M = Murid den'an men''unakan radio. ,. Murid diminta untuk menden'ar den'an teliti. .. 6uru bersoal !a0ab den'an murid men'enai : Adik3 boleh sa-a bantu7 a-at )erbualan -an' dimainkan. ;. 6uru memainkan )ita M: >n+ik3 sa-a in'in membeli sebuah buku. rakaman buat kali -an' kedua. :. 6uru men-ebut baris dialo' tertentu. Kaedah: Audio&lin'ual BBB: rakaman dialo'3 radio KBT 1. Kontekstual ,. K : intra)ersonal3 inter)ersonal .. B<B: kemahiran menden'ar3 men'in'at

: Buku -an' ma+am mana adik nak beli7

6. Murid men'a!uk (rasa dan a-at -an' disebut oleh 'uru. ?. 6uru menambah bebera)a (rasa dalam dialo'.

Teknik: %atih tubi

M: Sa-a in'in membeli buku tulis 'aris satu.

: Baiklah. Ada a)a&a)a la'i -an' adik mahu beli7

2. Murid bela!ar bebera)a a-at )en-ata men'enai situasi di kedai buku se+ara bertatasusila.

M: Sa-a !u'a in'in membeli )emadam. Adakah di!ual di sini7

@. Murid dikehendaki men'ha(al setia) baris a-at dialo' den'an te)at. 10. 6uru memberi )u!ian seba'ai )en'ahar'aan.

: Ada. Adik nak bera)a7

M: Satu saha!a3 en+ik. Bera)akah har'an-a7

: Har'an-a :0 sen saha!a.

M: Baiklah3 sa-a beli.

Terima kasih3 en+ik.

: Sama&sama. %atih tubi )ola a-at 1ubah )erkataan$(rasa dalam dialo'* %atih tubi )en'emban'an$'antian $ )ola -an' dia!arkan. C#nt#$% 6: Sila ulan' a)a -an' sa-a sebut. Buku tulis. M: Buku tulis. 6: Membeli buku tulis. M: Membeli buku tulis. 6: Hendak membeli buku tulis. 6. Murid men'ha(al a-at M: Hendak membeli buku tulis. 6: Sa-a hendak membeli buku tulis. M: Sa-a hendak membeli buku tulis. C#nt#$ lati$ t&"i tersebut dan men'ulan'in-a bebera)a kali. ?. 6uru memberi )ene'uhan )ositi( setia) kali murid ber!a-a men'ha(al den'an te)at. BBB: 'ambar buku dan alat tulis. %an'kah , 1,: minit* 1. 6uru men'u!arkan sebaris dialo' untuk dia!uk oleh murid. ,. Murid men'a!uk den'an te)at dan bertatasusila. .. 6uru men'ukuhkan a-at den'an men'ubah )erkataan dan (rasa. ;. Murid masih men'ikut a)a -an' dituturkan 'uru. :. Kemudian3 'uru men'emban'kan (rasa ba'i membentuk satu a-at. Nilai: keberanian3 rasional KBT 1. Kontekstual ,. K : intra)ersonal3 inter)ersonal .. B<B: kemahiran menden'ar3 men'in'at Teknik: latih&tubi

gantian% 6uru menun!ukkan 'ambar )emadam. 6: Sa-a hendak membeli.... M: emadam. 6: Sa-a hendak membeli )emadam. M: Sa-a hendak membeli )emadam.

2. Sekiran-a terda)at kesila)an3 'uru membetulkan kesila)an itu se'era dan membantu murid men'ha(aln-a semula. @. Ba'i latih tubi berikutn-a3 'uru menun!ukkan 'ambar buku dan alat tulis untuk melakukan akti"iti latih tubi 'antian. 10. Murid membina kosa kata baharu den'an melihat 'ambar -an' ditun!ukkan 'uru. 11. Murid membuat a-at

C#nt#$ lati$ t&"i a'at tan'a% 6uru meminta murid men'a!uk u!arann-a. 6: >n+ik3 bera)a har'a buku ini7 M: >n+ik3 bera)a har'a buku ini7 6: >n+ik3 di mana sa-a boleh menda)atkan buku itu7 M: >n+ik3 di mana sa-a

len'ka) berdasarkan 'ambar dan men'ha(aln-a. 1,. 6uru men'a!arkan )ula a-at soal atau a-at tan-a -an' sesuai ba'i situasi di kedai buku. 1.. Murid men'ha(al a-at tan-a tersebut tan)a sebaran' kesalahan. 1;. 6uru meminta murid menulis bebera)a a-at dialo' dan a-at soalan ba'i situasi di kedai buku.

boleh menda)atkan buku itu7 6: >n+ik3 di mana sa-a )erlu memba-ar baran' ini7 M: >n+ik3 di mana sa-a )erlu memba-ar baran' ini7 Aktiviti (eng&k&$an "er(asangan) Murid melakukan akiti"iti bersoal !a0ab dalam situasi di kedai buku bersama )asan'an. M1: Boleh sa-a bantu7 M,: >n+ik3 sa-a hendak membeli buku.

1:. Murid menulis di buku tulis masin'&masin' untuk di'unakan ba'i akti"iti )erbualan ber)asan'an -an' seterusn-a.

%an'kah . 110 minit* 1. 6uru men'arahkan su)a-a murid men'hada) rakan masin'&masin' se+ara ber)asan'an. ,. Murid diminta melakukan akti"iti soal !a0ab bersama )asan'an den'an men''unakan a-at 1termasuk a-at tan-a* dan dialo' -an' baru saha!a di)ela!ari.

KBT 1. Kontekstual ,. K : intra)ersonal3 inter)ersonal .. B<B: kemahiran menden'ar3 men'in'at

M1: Kamu mahu beli buku a)a7 M,: Sa-a hendak membeli buku tulis 'aris satu. M1: Boleh. Kamu nak bera)a ban-ak7

.. Murid !u'a dibenarkan men!a0ab se+ara s)ontan teta)i masih bertatasusila. ;. 6uru memantau dan akan membetulkan setia) kesila)an murid. Nilai: keberanian3 rasional3 hormat&men'hormati

M,: Sa-a in'in membeli sebuah saha!a. >n+ik3 bera)a har'a buku ini7 M1: Har'an-a +uma :0 sen sebuah. M,: Baiklah. Sa-a beli. >n+ik3 di mana sa-a )erlu memba-ar buku ini7 M1: Kamu boleh memba-arn-a di kaunter. enutu) ko'niti( - 4umusan isi )ela!aran: murid da)at men'ha(al dialo' situasi di kedai buku. murid men!a0ab soalan dalam situasi kehidu)an seharian - )enutu) sosial men!a0ab bertatasusila Nilai: Keberanian3 rasional enutu) 1: minit* 1. Murid diminta merumus kembali a)a -an' telah dia!ar oleh 'uru. ,. 6uru memberi )u!ian dan moti"asi ke)ada murid. KBT 1. KB: merumus ,. K : intra)ersonal3 inter)ersonal. .. Kontekstual.