Anda di halaman 1dari 4

Pepatah Melayu

ABJAD PEPATAH PENGERTIAN Pendiam dan tidak me a!an Air yang tenang jangan kata jangan disangka tiada buaya disangka "enge#ut$ CONTOH AYAT %uk&ri' se(rang yang "endiam) teta"i air yang tenang jangan disangka tiada buaya kerana dia "erna& menjadi juara da am "ertandingan debat$ *am"ung +eduku berjaya ter"i i& sebagai kam"ung #(nt(& Hidu" Bantu "ada "eringkat kebangsaan Berat sama di"iku ) membantu antara kerana "enduduknya ringan sama dijinjing satu sama ain$ mengama kan #ara &idu" berat sama di"iku ) ringan sama dijinjing$ +etia" kesusa&an yang dia ami ( e& sese(rang +iti berasa sedi& me i&at adiknya da am Cubit "a&a kanan) "a&a yang menderita "enyakit ke&idu"annya kiri "un terasa juga eukimia kerana #ubit "a&a akan turut dirasai kanan) "a&a kiri "un terasa juga$ ( e& a& i ke uarganya yang ain$ ,a au di mana A"abi a berada di negeri (rang) kita berada kita kita &arus meng&(rmati adat Di mana bumi di"ijak) mesti mematu&i resam dan #ara &idu" "enduduk disitu angit dijunjung ada"t dan di situ) bak kata "e"ata& di mana "eraturan tem"at bumi di"ijak) di situ angit yang kita diami$ dijunjung$ Per#intaan D( a& dengan Enggang sama Pergau an &anya Tengku +uraya ter&a ang enggang) "i"it sama dengan (rang disebabkan "erbe'aan tara"i"it) baru b( e& yang sama tara- kerana enggang sama enggang) terbang sama saja$ "i"it sama "i"it) baru b( e& terbang sama$ +etia" murid sentiasa diberi ga akan dan d(r(ngan untuk Daya ber-ikir ber-ikir da am membuat sese(rang .ikir itu "e ita &ati sebarang ke"utusan da am mam"u menjadi ke&idu"an mereka) bak kata "enerang &idu"$ "e"ata& -ikir itu "e ita &ati$

Jasa A a&yar&am Tuan Haji *assim teta" dikenang ( e& Gaja& mati Orang yang (rang/(rang kam"un kerana meningga kan tu ang) banyak jasa teta" be iau banyak berjasa bak kata &arimau mati akan dikenang "e"ata& gaja& mati meningga kan be ang) meski"un suda& meningga kan tu ang) &arimau manusia mati meningga dunia$ mati meningga kan be ang) meningga kan nama manusia mati meningga kan nama$ +ese(rang yang Hamka menyesa kerana kita ter a u memberi ke"er#ayaan ke"ada "er#aya dan ka!annya untuk menguruskan Hara"kan "agar) "agar b( e& di&ara"kan "erniagaan kerana ka!annya makan "adi te a& te a& be (t dan nasibnya tidak mengk&ianati uba& se"erti &ara"kan "agar) kita$ "agar makan "adi$ Ras&id ta&u yang anaknya "asti akan "u ang ke ruma& suatu &ari *emba i semu a Ikan "u ang ke ubuk nanti kerana dia ta&u ikan "u ang ke tem"at asa $ ke ubuk begitu a& juga dengan anaknya$ C&in C&in be ajar dengan tekun +esuatu kejayaan dan bersunggu&/sunggu& su"aya Jika tidak di"e#a&kan tidak akan #ita/#itanya untuk menjadi ruyung) manakan di#a"ai tan"a d(kt(r ter#a"ai kerana dia ta&u da"at sagunya usa&a$ jika tidak di"e#a&kan ruyung) manakan da"at sagunya$ Orang miskin *e&idu"an Pak Jami anak/ yang re'ekinya *ais "agi makan "agi) beranak ibarat kais "agi makan di#ari &anya kais "etang "agi) kais "etang makan "etang #uku" untuk makan "etang menyebabkan mereka "er u makan "ada &ari bekerja keras setia" &ari$ itu sa&aja$ +ese(rang yang menda"at nama Pr(jek "embinaan ba ai raya di &asi dari"ada *am"ung *ab(ng te a& kerja (rang ain dijayakan ( e& semua "enduduk 0embu "unya susu) atau (rang ain kam"(ng tersebut namun &anya sa"i da"at nama yang membuat ketua kam"(ng yang menda"at kerja) (rang ain nama se"erti ambu "unya susu) yang menda"at sa"i da"at nama$ nama$ %embujur a u Orang yang tidak Hang Tua& se"erti membujur

me intang "ata&

takut meng&ada"i sebarang rintangan yang baka di&ada"i$ +ika" atau "erangai tidak sama antara adik beradik seibu seba"a$

a u me intang "ata& !a au"un a!annya seribu$

Nyiur setandan teta"i ber ainan jadinya

Orang berbudi kita berba&asa) (rang memberi kita merasa

Pu#uk di#ita u am mendatang

,a au"un Ani dan Ana adik beradik teta"i mereka se"erti nyiur setandan teta"i ber ainan jadinya kerana masing/masing mem"unyai "erangai yang berbe'a$ %i#&ae mengu#a"kan terima *ita sentiasa kasi& ke"ada jirannya setia" ka i berterima kasi& jirannya memberi makanan ke atas kebaikan ke"adanya) bak kata "e"ata& (rang ter&ada" (rang berbudi kita berba&asa) kita$ (rang memberi kita merasa$ Penyertaan Erra da am "ertandingan men#ari &arta %em"er( e& karun itu se"erti "u#uk di#ita sesuatu yang u am mendatang a"a bi a dia di&ajati$ te a& berjaya memenangi sebua& ruma& bang ( ba&aru yang suda& ama diidamkannya$

/ +emua "enduduk kam"(ng +eri Orang yang Pinang berg(t(ng r(y(ng Ringan sama dijinjing) me akukan kerja membersi&kan ka!asan berat sama di"iku se#ara berg(t(ng kam"(ng mereka) bak kata r(y(ng$ "e"ata& ringan sama dijinjing) berat sama di"iku $ Perbuatan A i yang sentiasa "(nteng sek( a& ak&irnya diketa&ui ( e& ke uarganya Bagaimana a"abi a guru disi" in bertindak +e"andai/"andai tu"ai i#iknya memanggi ibu ba"anya ke me (m"at) ak&irnya sese(rang) ada sek( a&$ +e ama ini dia te a& jatu& ke tana& juga ka anya dia meni"u ke uarganya namun tersi a" juga$ se"andai/"andai tu"ai me (m"at) ak&irnya jatu& ke tana& juga$

Takkan "isang berbua& Tidak akan

A&mad berjanji untuk be ajar

dua ka i

2 at da am batu "un da"at &idu"

bersunggu&/sunggu& da am "e ajaran matematik bagi mengu angi meng&ada"i "e"eriksaan ak&ir kesi a"an yang ta&un$ Dia te a& gaga bebera"a te a& di akukan$ ka i da am setia" ujian dan ka i ini dia bertekad ba&a!a takkan "isang berbua& dua ka i$ 3Tak "aya& a& kamu bersusa& "aya& merantau ke uar Negara Orang yang rajin semata/mata untuk men#ari berusa&a takkan "ekerjaan kerana di sini "un mati ke a"aran$ masi& b( e& menda"at re'eki kerana u at da am batu "un da"at &idu")4 kata aya& ke"ada abang$

/ Ra&im sentiasa berusa&a dan menggunakan setia" "e uang ,aktu itu sangat ,aktu itu !ang yang ada untuk memajukan berni ai$ "erniagaannya bak kata "e"ata& !aktu itu !ang$ %endengar k&abar ba&a!a dia akan menda"at "u angan yang %eng&ara"kan ebi& umayan me a ui "embe ian sesuatu yang sa&amnya) Ra&im te a& Yang dikejar tak da"at) be um tentu menge urakan semua !ang yang dikend(ng da"at) barang sim"anan dan me aburkannya$ ber#i#iran yang ada Namun dia sebenarnya te a& di&abiskan atau diti"u um"ama yang dikejar tak dibuang$ da"at) yang dikend(ng ber#i#iran$ Penggunaan tekn( (gi "ada masa kini terus menjadi keutamaan da am "e bagai bidang 6aman bera i&) Peredaran masa$ ke&idu"an$ ,a au 'aman musim bertukar bera i&) musim bertukar) manusia teta" bergantung dengan tekn( (gi ini$

Anda mungkin juga menyukai