Anda di halaman 1dari 1

PERSYARATAN PERMOHONAN CALON PESERTA PPDS IFK UNOIP/RSUP DR. KARIADI

No

I

CPNS/PNS/Pfi

Mcngllrj Fom & b.ftrt lsn. ranlt.p 3

diLnghapl l.mplEn :

Sulal ljh .t

Sur.t liin mrnal0tl ujirn PPOS d.ri gKD/B0p.ttrU,/.tnotr

Rakoocrdall Klpah Dhs! Kaa.

Fotocopy h3rh do*t .1 Fotocop, Tnn*dp AXXdiik .)

IPX ProibJ mlnimel 2,75

Fob .opy.artfl€t TOEFL mtn. 45O 1

1

r.n

7

E

I

R.kom

d.3l

lol

Foao c.py STR Folo co'y Pn t'4.artr. J.brhn

Folo cop, SK f\.Fe.w.t.n

10

l1

12 Dan r Rimy.l Hir'rp

13 Fob copy DP3 brrkhh

1a

Pat lblo 3 x {.2 bmb.r

1. PcnrlalLren :2 kalidatam I trhun

No

I

I

2

I

7

10

1t

TNUPOLRI

lM.ngld Fom a b6d(|! hm. r.ngrlp 3

I

ldllcnek pl l&nptnn :

Sur.l ljin at sen surat lin/rltoinandeal lnitan,

RckoncMrd Dlrk a KustHam

Fotocopy i.!ah dokiar 1

Foto.oft TnnCdp Acd.rnk .)

R.lon nd.d tDl

IPK Poh.l |ntntnd 2,75

Fdo copy !.rtft.t TOEFL milt. a!,0 1

Foio copy SIR

Folo copy Pn j.b.b'l

F6

py

SK t(.p.!trFhn

D .r Rirryd Hidup

13 Folo copy Odtar P.nlrbn fbflha

1.1 P|!btoSra"2tcmbir

No :l

tw4.Je marolnt

I

t

3

1

5

7

lM"ngi"i Fo- A b",t"" t"

I

ldllongkapll.mptr.n

,",rgk"9 3

I

ij$.h

dort.| .)

lFotocopy

lFolocopy

Trsnstdp Akld.mik .)

lRckom.td.l||Dt

SrR

i

tt

lFolo copy

Folo copy S6L

Foto copy lcrtfi(|t TOEFL ftin. 450.)

IPX P'obC mlrlnd 2,75

O.i.l RiwaFt Hidup

Pat lbto 3 x4.2 t mbar

n b!kt,

tto| xrnrult.r xeTEHxEE'iFFEEEil

I

Fom a berkas l.,n. ngkap 3

I

Kemantca Rl

5

7

lsor|t lln mcrgi(ut ujt.n ppOS

l&d BKD/€'rD.0W.[totr

lRckomenOest Kaprb Olnrr t<cl.

Foaocopy l.rah dotl* 1

Fotlcopt Ttrn*np Ardcn* .)

IPK PrdbC ntotnrt 2.7S

Folo .!py !

tlfkl

TOEFL mh. 450 J

Rd(dn idsl lDl

Foto c.9t SIR

Foto copy Pr. hlgrrrFa i.b.hn

Fob copt SK f€palr*.trn

9

t0

12 Ht r Rlw.yat Htdrt

Foto copy OP3 br*nk

Paiolo3x.ir2t mb.r

1 1 Bllan J.nuri 3/E mlnggu kc{ bubn M.trt, tar

dilek!.nskrn pads

1 2 BuLn Juli 3/cl mlng€u k -a bulsn sr9!.mb.r, F! ditsttrn.ksn p.dr

2. C.lon pG

ti

PPDS prdr 3ast mcnd.iir haru' m.mp.dihs*rn tj.r.h

tl

mtnglu 16-2 buLn Apdt den mu,er paidtdi(in sw.t bulan Jutl

m-inggu k -z uutan-o[dr dan m0td p.ndtdk n .|yet but.n Jenurri

No

I

1

3

1

6

7

I

PRA PTT

llLnobl Fonn a b.*sr lsm. rsngk p 3

I

ldllcmklpl l.|npl.sn :

lsu|.t

ld3d

lcl.runCikuti ujLn ppOS

f€p.lr En.! K.!.h.t.n

Foio copy SIR

Fotocogy 1

Fotocopy Tni.ldt Abd.mft .)

Rd(cnddal tDl

IPK Proft.i mlrhC 2.75

Foto copy r.dittot TOEFL min. 450 .)

otfl|r Rhr.y.t Hldtip

P.!lbto314=2t6mbef

h

doK.r 1

3. Khusu! Progre,n Studt :

I

3

{

_

o

a

7

ifi: #; ,"rTg;,off1'.Hfli3',nn *'thr 6 bubn dl In.!.n t r.m.dnbh (,"!Dd) .!.u .*rr.' rdrt

d

llmu K"th!t'o antl : mclrmplrttn toto

' IPK mlnftn'l 2'75' tdtk butt

Kadlololl

topl

ttr ll|.t

roEFL

d r L.mbag.?.ndrdrtln b$.$

",--,

w'ri. d.n Dcng.l.m.n k.rrr-mhrm.r t

{&d

mlnlm.l .con 5oo

di;;;;;;;;;

L.mblci

: mthmpl*'n

e EKG,

p.ngd.ln t'rtfba

roEFL mlnlh.l .cor! loo

ponalariritnr:r

-" -

langataman

.s:d.lTl l,ls

r.

Otlgtn

^,

^u

dt R8.rp,l.r.r,n.yi(tnrr mtnr|n-rr r ii_

K.rJr

mln_lmal I

tahun, dtaartat aurd p.rnyatran

xrr.r.n$n

l ! t(.rrntn I panFtaman *arL

: - gurrr Kot r.n!.n Sohst t gud

.,nr p.mr.t .6 r.ns.r.m.n l.rJ.)

,lng

nflrt p.m.rrnt h

t

rl. d.rr

{sEU

ul{Dtp / tn.trnrr N.g.ri)

tur.l t.r.r.ngrn p.no.r.n.n

arlng mltt

ic{r

."orp.t

Inrtr'l

p.rn.rtntrh (sEU urotp) }

sp

naer eutr wirn-el.i-rn]uiiiil|n.nnon

' sur'l p''r lulu'n l'trl"u'ml b'tladla mand

rplngl Ltl ariau auamr aarama nrraktamkan p.ognm pandrdrkan ootlar

612l Kllnll : toEFL mlnlmd .cotr 5oo, m.mpunyrl

hr|r

r{ftt(!r

obagrn

rNT frot t Nuttuon Th.npy) cou,r dfi ncnd.9.t rotonend8t drd x.ru. pocKt J.t ng a Dly

Tehap t. iTr! Akadanit saluatdsngan

T$apllr-Psikolosi

prcgrem {udiyang atan ditempuh ( tutu3 t|h3p ld.pat motanjutlan 3€tsbjtahap )

- hlh.ri (MMPI)

- Pcmcdtsa K.rlh€tsn Fbik, L.b,

E(O

- w

rncaa di Bagian malirlg- maling

') Folocopy lFlrh dokter: tcgelgtr mer. bcdahr m.krim.t 2 lahun

') Fotocopy TEntkdp Alidcmik : t.gatiil m.3e bsdstu nak3tlnrl 2 t.hun

') S.ditlat Tocfl mala b.d.tu matrim.t I i.hun

Sem.r.ng, Jull2013