Anda di halaman 1dari 8

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhanNya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. 1.1 Mematuhi ama a! "e#i"a$at $a am %e ua#&a

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

Menceritakan amalan beribadat dalam keluarga Menyatakan cara mengh rmati amalan beribadat dalam keluarga Menyedari kepentingan mengh rmati amalan beribadat dalam keluarga

!.!." Melaksanakan amalan beribadat bersama keluarga BAIK HATI Kepekaan terhadap perasaan dan kebajikan diri sendiri dan rang lain dengan member bantuan dan s k ngan m ral secara tulus ikhlas. '.1 Mem"e#i "a!tua! %e(a$a %e ua#&a %em"a!&a!

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

#.!.! Menyatakan cara membantu keluarga kembangan #.!.# Menyenaraikan kepentingan membantu keluarga kembangan #.!.$ Menceritakan perasaan semasa membantu keluarga kembangan

#.!." Mengamalkan sikap saling membantu dalam keluarga kembangan

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN BERTANGGUNGJA) AB

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Kesanggupan untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna *.1 Me a%+a!a%a! ta!&&u!&,a-a" $a am %e ua#&a

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

$.!.! Menceritakan tanggungjawab dalam keluarga $.!.# Menyenaraikan kepentingan melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga $.!.$ Menyatakan perasaan semasa melaksanakan tanggungjawab dalam keluarga $.!." Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam keluarga

BERTERIMA KASIH

Perasaan dan perlakuan untuk menunjukkan pengiktira%an dan penghargaan terhadap sesuatu jasa, sumbangan atau pemberian ..1 Me!&ama %a! "u$a/a "e#te#ima %a+ih $a am

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

".!.! Menerangkan cara memberi penghargaan dalam keluarga ".!.# Menyenaraikan kepentingan memberi penghargaan dalam keluarga

%e ua#&a ".!.$ Menyedari kepentingan memberi penghargaan dalam keluarga ".!."Mengamalkan cara memberi penghargaan dalam keluarga

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN HEMAH TINGGI

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

&eradap s pan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian 0.1 Me!&ama %a! "u$i (e%e#ti mu ia +e+ama ah i %e ua#&a

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

'.!.! Menyenaraikan cara berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga '.!.# Menyatakan kepentingan berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga '.!.$ Menyatakan perasaan apabila berbudi pekerti mulia sesame ahli keluarga '.!." Menunjukkan cara berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga

HORMAT

Menghargai dan memuliakan sese rang serta mengh rmati peraturan institusi s sial dengan member layanan yang bers pan

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

(.!.! Menceritakan cara mengh rmati ahli keluarga (.!.# Menyenaraikan kepentingan saling

1.1 Me!&h2#mati ah i %e ua#&a

mengh rmati sesama ahli keluarga (.!.$ Menyatakan perasaan saling mengh rmati sesama ahli keluarga (.!." Mengamalkan perlakuan saling mengh rmati sesama ahli keluarga

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN KASIH SAYANG

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas 3.1 Me!/a/a!&i ah i %e ua#&a

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

).!.! Menceritakan cara menyayangi ahli keluarga ).!.# Menyenaraikan kepentingan menyayangi ahli keluarga ).!.$ Menghargai perasaan kasih sayang sesama ahli keluarga ).!." Menunjukkan kasih sayang kepada ahli keluarga

KEADILAN

Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

*.!.! Menyenaraikan c nt h keadilan dalam

4.1 Me!u!,u%%a! +i%a( a$i $a am %e ua#&a

keluarga *.!.# Menceritakan kepentingan bersikap adil dalam keluarga *.!.$ Menyatakan perasaan bersikap adil sesama ahli keluarga *.!." Mengamalkan sikap adil sesame ahli keluarga

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN KEBERANIAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Kesanggupan untuk menghadapi cabaran dengan yakin dan tabah 5.1 Mem(e#taha!%a! ma#uah Ke ua#&a

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

+.!.! Menyenaraikan cara mempertahankan maruah keluarga +.!.# Menyatakan kepentingan mempertahankan maruah keluarga +.!.$ Menceritakan perasaan berupaya mempertahankan maruah keluarga +.!." Mengamalkan sikap berani dalam mempertahankan maruah

keluarga KEJUJURAN &ercakap benar, bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan 16.1 Me!&ama %a! +i%a( ,u,u# $a am %e ua#&a

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

!,.!.! Menceritakan perlakuan jujur dalam keluarga !,.!.# Menyenaraikan kepentingan bersikap jujur dalam keluarga !,.!.$ Menyedari kesan bersikap jujur dalam keluarga !,.!." Menunjukkan sikap jujur dalam keluarga

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN KERAJINAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

-saha yang berterusan , bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam melakukan sesuatu perkara 11.1 Me!&ama %a! +i%a( #a,i! $a am %e ua#&a

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

!!.!.! Menyenarikan perlakuan rajin dalam keluarga !!.!.# Menceritakan kepentingan bersikap rajin dalam keluarga !!.!.$ Menyatakan perasaan bersikap rajin dalam keluarga

!!.!." Melaksanakan tugas dengan rajin dalam keluarga

MINGGU

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN

STANDARD KANDUNGAN KESEDERHANAAN

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

&ersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan rang lain 1*.1 Me!&ama %a! +i%a( +e$e#ha!a $a am %e ua#&a

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

!$.!.! Menceritakan perlakuan sederhana dalam keluarga !$.!.# Menyatakan kepentingan bersikap bersederhana dalam keluarga

!$.!.$ Menyedari kepentingan bersikap sederhana dalam keluarga !$.!." Menunjukkan sikap sederhana dalam keluarga TOLERANSI

Kesanggupan bert lak ansur, sabar dan mengawal diri demi kesejahteraan hidup 1..1 Me!&ama %a! +i%a( t2 e#a!+i +e+ama ah i %e ua#&a

Pada pembelajaran, dapat:

akhir murid

!".!.! Menceritakan perlakuan bert leransi sesama ahli keluarga !".!.# Meyenaraikan kebaikan bersikap t leransi sesama ahli keluarga !".!.$ Menghargai perlakuan bert leransi sesama ahli keluarga !".!." Menunjukkan perlakuan bert leransi sesama ahli keluarga