Anda di halaman 1dari 59

Panitia Kemahiran Hidup

SEKOLAH KEBANGSAAN CHUCHOH PUTERI 18000 KUALA KRAI KELANTAN

BUKU PENGURUSAN PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2012

Panitia Kemahiran Hidup

ISI KANDUNGAN
Isi Kandungan 1.0 Sekapur Sireh 1.1 Coretan Tuan Guru Besar 1.2 Coretan Ketua Panitia 2.0 Pengurusan & Pentadbiran 2.1 Misi Sekolah 2.2 Visi Sekolah 2.3 Falsafah Pendidikan Ke an!saan 2.4 Pia!a# Pelan!!an Sekolah 2.5 Carta $r!anisasi Sekolah 2." Carta $r!anisasi Panitia 2.% Bidan! Tu!as ' Panduan Ketua Panitia 2.& Senarai )a#a *hli Panitia 2.( Biodata *hli Panitia 2.1+ Senarai *!ihan Guru Men!ikut Kelas 2.11 ,adual Pen-ediaan Soalan 2.12 Carta Gantt 2.11 .ata Murid 2.12 *n!!aran Peruntukan Panitia 2+12 2.13 *n!!aran Per elan/aan Panitia 2+12 2.14 Pekelilin! Berkaitan 3.0 Perancangan Akademik 3.1 Peran0an!an dan Perlaksanaan K1 3.2 *nalisis S2$T 3.3 T$V #urid 3.4 Senarai Pro/ek 2+11 3.5 Pro/ek Khas 4.0 Dokumen Sokongan 4.1 Pen!urusan Panitia Berkesan 4.2 Pen!urusan Fail Panitia K1 4.3 Pen!urusan Ben!kel K1S3 4.4 Tata0ara Pen!urusan Mes-uarat K1 4.5 Perin0ian Stok 4 Peruntukan K1S3 4." Pen!a/aran 4 Pe# ela/aran Berkesan 4.% Pen-ediaan Buku 3an0an!an Pen!a/aran Muka Surat 1 3 4 5 5 5 " " % & ( 1+ 11 12 12 12 13 14 14 11

1" 1% 1% 1% 1&

Panitia Kemahiran Hidup

Coretan Rasa Alhamdulillah s!ukur ke hadrat Illahi dengan limpah dan i"inN!a dapat kita men#engah ke tahun $aharu iaitu tahun %&'% untuk meneruskan aperiasasi dan hasrat (arga SKCP ke arah men)apai ke)emerlangan dan kemen#adian murid dalam semua $idang !ang di)e$uri*

Panitia Kemahiran Hidup

Untuk merealisasikan +alsa,ah Pendidikan Ke$angsaan se#u#urn!a kita perlu $ersama sama $erada di rakit !ang sama dalam ka!uhan $ersepakat supa!a apa !ang kita impikan $ersama men#adi ken!ataan* Keutuhan dan ke)emerlangan sesuatu organisasi adalah hasil permua,akatan !ang #itu !ang lahir dari hati !ang ikhlas sememangn!a perlu dalam melaksanakan tugas !ang diamanahkan* -ak kata pepatah $ulat air kerana pem$entung $ulat manusia kerana mua,akat* Seperti aur dengan te$ing* Kita saling memerlukan antara satu sama lain* .leh itu $ersama samalah kita mengorak langkah ke hadapan dalam menu#u matlamat !ang sama untuk men#a!akan misi dam /isi sekolah semoga Sekolah Ke$angsaan Chu)hoh Puteri $ergemerlapan megah dalam semua $idang* Ins!a Allah

* 0 1N* 2A3ANI 4AI- 5 Guru -esar Sekolah Ke$angsaan Chu)hoh Puteri '6&&& Kuala Krai Kelantan

Coretan Rasa

Alhamdulillah dengan limpah kurnia Allah !ang Maha Kuasa dapat lagi kita melangkah ke helaian $aharu iaitu tahun %&'%* Sepastin!a di hadapan pel$agai )a$aran dan dugaan $akal kita tempuhi se$agai pemegang amanah di alam !ang ,ana ini*

Panitia Kemahiran Hidup

-agi memarta$atkan mata pela#aran Kemahiran Hidup pel$agai ran#au $erduri mesti kita hadapi* Dengan sentimen murid !ang men"ahirkan $aha(a mata pela#aran Kemahiran Hidup adalah mata pela#aran sisipan pemikiran se$egini mesti diu$ah dengan segera* 4ahun %&'' adalah suatu trans,ormasi $esar $esaran dalam Panitia Kemahiran Hidup* Memupuk minat murid dalam mata pela#aran Kemahiran Hidup adalah men#adi suatu matlamat utama dan komitmen ini memerlukan sokongan penuh daripada semua pihak* Harapann!a agar tahun %&'% mem$eri ruang !ang luas agar trans,ormasi ini -er#a!a dan mata pela#aran Kemahiran Hidup dimarta$atkan seiring dengan mata pela#aran teras lain* Ins!a Allah*

* 0 N..R 1223AN M.HD 2A3A3I 5 Ketua Panitia Kemahiran Hidup Sekolah Ke$angsaan Chu)hoh Puteri '6&&& Kuala Krai Kelantan*

+A7SA+AH P1NDIDIKAN K1-ANGSAAN

Pendidikan di Mala!sia adalah suatu usaha $erterusan ke arah le$ih memperkem$angkan lagi potensi indi/idu

Panitia Kemahiran Hidup

se)ara men!eluruh dan $ersepadu untuk melahirkan insan !ang seim$ang dan harmonis dari segi intelek rohani emosi dan #asmani $erdasarkan keper)a!aan dan kepatuhan kepada 4uhan* Usaha ini adalah $ertu#uan untuk melahirkan (arganegara Mala!sia !ang $erilmu pengetahuan $erketrampilan $erakhlak mulia $ertanggung#a(a$ dan $erkeupa!aan men)apai kese#ahteraan diri serta mem$erikan sum$angan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga mas!arakat dan negara*

8ISI K1M1N41RIAN P17A9ARAN MA7A:SIA

Panitia Kemahiran Hidup

Sekolah Unggul Pen#ana Generasi 4er$ilang

MISI K1M1N41RIAN P17A9ARAN MA7A:SIA

Panitia Kemahiran Hidup

Mem$angun Potensi Indi/idu Melalui Pendidikan -erkualiti

MA47AMA4 K1M1N41RIAN P17A9ARAN MA7A:SIA

Panitia Kemahiran Hidup

; ; ; ;

Melahirkan $angsa Mala!sia !ang taat setia dan Melahirkan insan !ang $eriman $erakhlak mulia Men!ediakan sum$er tenaga manusia untuk Mem$eri peluang<peluang pendidikan kepada semua

$ersatupadu* $erilmu $erketerampilan dan se#ahtera* keperluan kema#uan negara* (arganegara Mala!sia*

8ISI 9A-A4AN P17A9ARAN K17AN4AN

Panitia Kemahiran Hidup

Cakna Pendidikan Kelantan Gemilang %&'=

MISI 9A-A4AN P17A9ARAN K17AN4AN

3arga pendidik Kelantan melaksanakan pendidikan

Panitia Kemahiran Hidup

)emerlang se)ara holistik melalui peran)angan strategik dalam semua $idang pendidikan $agi melahirkan modal insan kelas pertama*

8ISI S1K.7AH

Panitia Kemahiran Hidup

S1K.7AH K1-ANGSAAN CHUCH.H PU41RI AKAN M1N9ADI S1K.7AH :ANG 41R-AIK DI PPD KUA7A KRAI M1N917ANG %&'>

MISI S1K.7AH

Panitia Kemahiran Hidup

UN4UK M1M-1RI P1NDIDIKAN :ANG -1RKUA7I4I K1PADA MURID<MURID -AGI M1RIA7ISASIKAN +A7SA+AH P1NDIDIKAN K1-ANGSAAN DAN M1NGAMA7KAN -UDA:AI7MU UN4UK M17AHIRKAN INSAN C1M1R7ANG

PIAGAM P17ANGGAN S1K.7AH

Panitia Kemahiran Hidup

Memastikan setiap murid mendapat tempat serta pendidikan !ang sempurna $er$uda!a saing* Setiap urusan dila!an dengan )ekap dedikasi dan )emerlang serta penuh kemesraan se#a#ar dengan nilai se#agat* Mem$er ker#asama dan la!anan optimum* Men!elesaikan urusan dan arahan dengan kemas dan menepati masa* Melaksanakan dasar<dasar pendidikan dengan menepati +alsa,ah Pendidikan Ke$angsaan melahirkan generasi !ang kreati, ino/ati, ilti"am prihatin mampan dan

CAR4A .RGANISASI S1K.7AH

Panitia Kemahiran Hidup

Visi Panitia
Kemahiran Hidup Men#ana

Panitia Kemahiran Hidup

Kreati/iti ? Ino/asi Murid

Misi Panitia
Men#adi suatu agen peru$ahan ke arah modal insan $erino/asi di SK Chu)hoh Puteri men#elang %&'=

Slogan Panitia
KH 4erunggul

Motto Panitia
Ino/asi Memarta$atkan 4amadun
CAR4A .RGANISASI PANI4IA

Pn* Ha##ah Mek :ah :aa)o$ Guru -esar 1n* Noor 1n* 1n* Rusman 1""(an RahimMohd A$dullah :uso,, 2a(a(i Penolong Ahli Ketua Setiausaha 9a(atankuasa Kanan Panitia Pentad$iran

Panitia Kemahiran Hidup

-IDANG 4UGAS @ PANDUAN K14UA PANI4IA

Panitia Kemahiran Hidup

'* -ertanggung#a(a$

kepada

Guru

-esar

dalam

men!ediakan

peran)angan #angka pendek dan #angka pan#ang akademik sekolah* %* -ertanggung#a(a$ men!ediakan garis panduan serta

men!elaraskan sukatan pela#aran !ang dikemaskini A* Menganalisis keputusan peperiksaan $agi mata pela#aran

$erkenaan dan mengka#i serta men)ari #alan untuk meningkatkan prestasi dari masa ke semasa* >* Mem$antu guru<guru dalam men!ediakan ran)angan penga#aran harian penggal atau tahunan dengan se$erapa lengkap dan

sempurna mengikut garis panduan !ang telah ditetapkan* =* Mem$antu guru<guru dalam men!ediakan $ahan media @ APD @ --M @ IC4 dengan mengadakan per$engkelan In House 4raining dan se$again!a* B* Men!ediakan anggaran per$elan#aan panitia untuk dikemukakan kepada pentad$ir sekolah @ Guru -esar* C* Mengka#i dan menentukan #enis $uku latihan @ $uku ker#a $agi murid<murid #ika perlu* 6* Men#alankan mes!uarat panitia se)ara ,ormal sekurang<kurangn!a > kali setahun* D* Mengumpul soalan<soalan di dalam dan luar negeri untuk ru#ukan* '&* Merekod mengikut sistem pem,ailan !ang telah ditetapkan*

Panitia Kemahiran Hidup

''*

Meran)ang dan melaksanakan akti/iti tahunan dengan

$erkesan mengikut kesesuaian panitia* '%* 'A* '>* Mempel$agaikan akti/iti dan pro#ek* Mengadakan kelas tam$ahan #ika perlu Men!ediakan sudut<sudut penga#aran dan pem$ela#aran

!ang menarik minat murid dengan $ahan<$ahan ilmiah di setiap kelas* '=* Mengadakan la(atan sam$il $ela#ar*

S1NARAI NAMA AH7I PANI4IA

Panitia Kemahiran Hidup

'* 1N* N..R 1223AN -IN M.HD 2A3A3I %* 1N* RAHIM -IN :US.++ A* 1N* RUSMAN -IN A-DU77AH

-I.DA4A AH7I PANI4IA K1MAHIRAN HIDUP

Panitia Kemahiran Hidup

Nama No* K@P Status Gred Pengalaman Penga#ar Alamat Kediaman

Noor 1""(an -in Mohd 2a(a(i 6%&A%B<&A<B'== -erkah(in DG>' SK Po!ut -aram Sara(ak SK Chu)hoh Puteri P4 >'>& Kelantan Kampung -in#ai 7im$at 'B'=& Kota -haru

Panitia Kemahiran Hidup

Nama No* K@P Status Gred Pengalaman Penga#ar

Rahim -in :uso,, B%&'%6<&A<=CAC -erkah(in DGAA% SK Chenulang SK -anggol Gu)hil SK Sungai 1m$ak SK Chu)hoh Puteri '=&6 4aman Koperasi Sungai Durian '6&&& Kuala Krai Kelantan

Alamat Kediaman

Panitia Kemahiran Hidup

Nama No* K@P Status Gred Pengalaman Penga#ar Alamat Kediaman

Rusman -in A$dullah C&&6%D<&A<=&=' -erkah(in DG>' SK -intang 4erengganu SK Chu)hoh Puteri P4 'A>C Kampung -e)hah Keran#i 'B>&& Kota -haru Kelantan

AGIHAN 4UGAS GURU<GURU K1MAHIRAN HIDUP %&'% S1K.7AH K1-ANGSAAN CHUCH.H PU41RI

Panitia Kemahiran Hidup

-I7 ' % A > = B

K17AS B G1NIUS B SMAR4 = G1NIUS = SMAR4 > G1NIUS > SMAR4

NAMA GURU 1N* RUSMAN A-DU77AH 1N* N..R 1223AN M.HD 2A3A3I 1N* N..R 1223AN M.HD 2A3A3I 1N* N..R 1223AN M.HD 2A3A3I 1N* RAHIM :US.++ 1N* N..R 1223AN M.HD 2A3A3I

P1M-AHAGIAN 4UGAS P1N:1DIAAN S.A7AN

Panitia Kemahiran Hidup

-I7 ' % A > = B

K17AS B G1NIUS B SMAR4 = G1NIUS = SMAR4 > G1NIUS > SMAR4

NAMA GURU 1N* RUSMAN A-DU77AH 1N* N..R 1223AN M.HD 2A3A3I 1N* N..R 1223AN M.HD 2A3A3I 1N* N..R 1223AN M.HD 2A3A3I 1N* RAHIM :US.++ 1N* N..R 1223AN M.HD 2A3A3I

CAR4A GAN44

Panitia Kemahiran Hidup

DA4A MURID PANI4IA K1MAHIRAN HIDUP %&''


4AHUN > G1NIUS -il* Nama ' Ahmad Sukri A"ahar % Amir A"ian Alias A Che Amirul Aiman Che Sai,ul -ahri Catatan

Panitia Kemahiran Hidup

> = B C 6 D '& '' '% 'A '> '= 'B 'C '6 'D %& %' %% %A %> %= %B %C %6 %D A& A' A% AA A> A= AB AC

Haris Ashra, 2ulki,li Mohamad Ali, Ikh(an Mohamad Mohammad Ashra, A$dul Rahman Muhamad Ilmanadam Mat Som Muhammad Ai"at :usoh Amira Alees!a A$dul A"i" Amirah Sudin Ainis Nur Sa$rina Sahi,ul Napis Anisha Nur +ahira Alias A"irah Ilani 2ulki,li +atin Nor I""ati Mohamed Nor Noor Ais!ah A"min Noor +athma Na"irah Che .thman Noor Nadia Mohd Patri Nor Atikah Mohamad 2ain Nor Hamisha -alEis Hash$ullhaikel Nur Amira Mohamad Nur Aunie Halim Nur Samihah Mansor Nurul Ain So,ea 2ulkarnain Nurul +arhana Mohamad 2ani Nurul Hadiana Mat Ali Nurul Huda Khali$ Nurul Na#ihah 3aha$ Raudathul 9asmine 2a!adi Sa!!idah Nur Na#(a A"man Siti Ash!ah A"ami Siti +adilah Sulaiman Siti Na#(a Muhamed Siti Nur Na$ilah Rusman Siti 2aleha Din Sura!a A"mi 3an Nur Aunie 3an A"man 3ardah 9usoh

4AHUN > SMAR4

-il * ' % A > =

Nama Ahmad +akhrul A,iE +adhir Ahmad Ra,iEi Mohamad 2ain Aiman Sa$rin Rusli Amir A"i"i A$dul Hameed -adrul Amin :usu,

Catatan

Panitia Kemahiran Hidup

B C 6 D '& '' '% 'A '> '= 'B 'C '6 'D %& %' %% %A %> %= %B %C %6 %D A& A' A%

Che Muhammad 2ahid Che Mohd 7ati, Ha,i! S!ahiran Harun Mohamad A,iE -aihaEi Mohd Sukri Mohamad A"li Mahamad$ooding Mohamad Daniel 7uEman A$u Hassan Muhamad Khairul Aidil +au"i Muhamad Ra"iehan Imani A$dullah Muhammad Akram Mohamad Nor Muhammad Amirul Shahdan Mohd Muhammad +aris Muhammad Shahrulaiman -aharu Nik Muhammad +akrura"i Nik Mohd Che Mastura Che Mahusin +ai"atul Aida Mohd Ro,i Noor A"alina .thman Noorshahida Iranis Mohd Nasir Nor As!ikin A(ang Nor +athira Ra"ahar Nor Rina Alias Nur Aida Mohd Nor Nur S!a,ikah Muhammad Hassan Nur S!ahirah I"ati Mohamad Salim Nursha,ikah 7okman Nurul Ain Rosdi Nurul +a"liana Mamat Nurulhaida Khalid Ro$iah Ma Hussain

4AHUN = G1NIUS -il * ' % A > = B

Nama Ahmad Amir Ha"iE Rusli Ahmad 4au,iE Che A(ang Khairul Aiman Muhammad Mohamad +akrula"an Ramli Mohamad Ras!dan Mohd Ra"ali Mohammad +irdaus Alias

Catatan

Panitia Kemahiran Hidup

C 6 D '& '' '% 'A '> '= 'B 'C '6 'D %& %' %% %A %> %= %B %C %6 %D A& A' A% AA A> A= AB AC A6 AD >& >' >%

Muhamad Ari, A"im A$dullah Muhamad Sai,ul -ahrin Ani"an Muhamad 2ul,akar Mat Nuar Muhammad Amirul Md Rasid Muhammad +arhan Na#mie Rusman Muhammad +arhan 2ulkarnain A"mi Muhammad Hani, Hussin Muhammad I""at Fusair! Mat Il 3an Iman NurhaiEal 3an A"man A"ma Hanis A$ 3aha$ +atin Nadira Mohd A"mi Nardilla S!ahi"a Rosdi Noor Atika Mohd :uso,, Nor Ain +atihah A$d Ghapa Nor Ain S!atila Mohd 2ulke,li Nor GAis!ah Ra"una"man Nor Atikah A$dul Nor Nasuha 2ulkarnain Nor Sa,ikah Khalid Nur Adilah Mansor Nur Amani I""ati Mohd A"han Nur +arah Ahmad Nur I""atul As!ikin Mohd 2amri Nur S!ahirah Amira Mohd 2ain Nur S!aidatul Mimi Saari Nur 2ulaika .mar Nurhasma Natasha A$dullah Nurul A,i,ah A$dullah Nurul Ha,i"ah 3ahidah Ha#imen Nurul Nasuha Mohd A$dullah Siti Ais!ah A$u -akar Siti Na"irah Roslan Siti Nur,itrah -aharuddin Siti Nurul S!ahada Mohamad 7etepi So,ea IHora 2a!adi S!a,ika Mohd Nor 4AHUN = SMAR4

-il * ' % A > =

Nama A$d* Muin Al Amin A$dullah Ahmad Ham$ali A$dul Halim Al Amin Asma Ramlee Amirul Naim Kamarudin +aree" I""udin Shamsudin

Catatan

Panitia Kemahiran Hidup

B C 6 D '& '' '% 'A '> '= 'B 'C '6 'D %& %' %% %A %> %= %B %C %6 %D A& A' A% AA A> A= AB

+ar"(an S!a,iEue Mat 7a"im Khuldi Sudin Mohamad Al<Ha,i" Mat :aman Mohd Ali, Akmal A"mi Mohamad Shahrul A"im Mohamad Shahrul Ni"am Mohd +ad"lan .thman Mohamad A,nan Hamimi Mohd :a"id Mohd Ha,i" Mohamad Nor Mohd Rid"(an Ra"ak Mohd S!a,iE I""at A"mi Muhamad -aihaki Ramli Muhamad Shahril -ismi Muhamad +ai" Ikmal A$* Rau, Mohamad +arid Ahmad Mohamad +irdaus Mohd Masri Mohamad Haikal Aiman Satar Mohamad Hakimin +irdaus 9usoh Muhamad Hasrul HaEim 2ainuddin Muhamad Hiro$$i Mat Romli Nurul A"har 2ahari Ros!am +arhan Rosl! S!a,iE +ahmi 2aidi +ar!na S!a,iEah Mat 7a"im +atin Na$ila Mohd A"mi Nor Amalia Mohd Suhaimi Nor Amani Mohd Suhaimi Siti Nur Sahirah 2a(a(i Siti Norsolehah A"man Siti Ro"aihah Saari Siti 2ulaika Ali Naraman

4AHUN B G1NIUS

-il * ' % A > =

Nama A$dul +attah Hassan Ahmad Akmal 9amaluddin Aidil A"hari Alias 7uEman Hana,ie 2a!adi Mohamad Ashamuddin Mohamad A,,endi

Catatan

Panitia Kemahiran Hidup

B C 6 D '& '' '% 'A '> '= 'B 'C '6 'D %& %' %% %A %> %= %B %C %6 %D A& A' A% AA A> A= AB AC

Mohamad Amirul A$dullah Muhamad Amin Mat 2in Muhamad S!ahidan Stapa Muhammed -adrul Amin Muhamed Muhammad +aris +irdaus Mohamed Ais!ah Nurul I""ah Muha,a" Anis Nur S!a"(ani Sahi,ul Na,is Ce Siti 2ulaikha Che Mohd 7a"in +arah Nors!a,ika Che A!op Masettah A"ahar Nasriah Khali$ Nik Nur Alia Amaleen A$dullah Noor Atikah 2ulke,li Noor +arisha I""at! Che .thman Noor Hani Ha"lin Mohamed Nor Noor S!ahirah Roslan Nor +atihah Mat 9usoh Nor Intan Suhana Mohd Nasir Nors!ahira Che Mohd Nasir Nur Alia Mahadi Nur Ali,ah Il!ana Mohd Sakri Nur Amirah Hussin Nur Anis +atihah Mohamed Nur +arah Nalisa Hana,e Nur Shakila Mohamed Salim Nurs!ahidah Mohd Ro"i Nurs!ahirah Mohd Ro"i Nurul AEilah Mohamad Asri Samsi!ah Sidi Ahmad Siti Ais!ah Mahmad Siti 2aharahMohamad 2ain 2u$aidah Sasudin 4AHUN B SMAR4

-i l ' % A > =

Nama Ali, Aiman A(ang Mohamad A$dul Muhaimi Mohd Idham Mohamad A"am Mohd Na,i Mohamad A"lan Mahamad$ooding Mohamad A"ri A"mi

Catatan

Panitia Kemahiran Hidup

B C 6 D ' & ' ' ' % ' A ' > ' = ' B ' C ' 6 ' D % & % ' % % % A % > % = % B % C % 6 % D A & A '

Mohamad Hassan A"man Mohamad His!am 7okman Mohamad Sahir A$dul Rashid Mohamad Sa"rul His!am -esmi Mohammad Hasrul HiEmal 2ainuddin Mohammad Kamarul"aman Mohd Nor Mohammad 7okman Hakim Mohammad Muhamad +ikhri Ashri Muhamad Ha,i"i A$d A"i" Muhamad 2ulhilmie Rosdi Muhammad Amiruddin Mohamed Muhammad +a"li Mat 2ali Muhammad Hilmi Mohd Saupi Muhammad I""at IE$al Muhammad Riduan Mohd :uso,, Nik Mohamad Nik Mohd 2ulki,li 3an Hair! Asra, 3an Daud +arah 3ahida Mohd Ro,i Natas!a 1liana Musta,a Nor Ain Mat -a"i Norernina"ila Nordin Nur +atin 2ainal Nur I""ah Halim Nurul A,iEah Su,ian Nurul +arahana Ashari Siti Ha(a Ma Hussain

Panitia Kemahiran Hidup

ANGGARAN P1RUN4UKAN PANI4IA %&'% Cadangan --M KH 4ahun >


Anggar an Harga 0 RM 5 %& 9umlah 0RM 5

-idang Reka -entuk ? 4eknolo gi

4a#uk

Su$ 4a#uk

-ahan -antu Menga#ar

Kuantiti

Keselamatan dan .rganisasi -engkel

Peraturan Keselamatan

Carta Peraturan Keselamatan Am Carta Peraturan Keselamatan Diri Carta Peraturan Keselamatan Alatan dan -ahan Carta Pakaian di -engkel Carta Penggunaan Pemadam Api

'

%&

'

%&

%&

'

%&

%&

'

%&

%&

'

%&

%&

Kerati/iti dan Reka Cipta

Pengenalan Kreati/iti Ka#ian Reka -entuk dan Ke,ungsian Produk

Set 7ego

%&

'%&

Kit kereta lum$a

%&

'%&

Pemutar skru rata Pemutar skru philips Sepana -oleh 7aras

B B B

A A '&

'6 'D B&

Panitia Kemahiran Hidup

Pla!ar Ga$ung Pla!ar Mun)ung 4irus Pem$aris Keluli Sesiku 7 Apit G Ragum Ka!u Penahan 4epi Gerga#i Putting 4ukul (arrington Ragum Kakak tua Gunting Kertas Penghasilan Pro#ek 1lektronik

B B B B B B B B B B B

= = = = %& =& '& '= = '& A

A& A& A& A& '%& A&& B& D& A& B& '6

1lektrik dan 1lektronik

Mentol suis pisau sel kering pemegang mentol pemegang $ateri

' do"en ' do"en ' do"en ' do"en ' do"en ' gulung ' do"en ' do"en B

'= %& %& %& %&

'= %& %& %& %&

3a!ar papan litar Skru pen#alur (a!ar

A& =& %= '&

A& =& %= B&

Panitia Kemahiran Hidup

pemotong sisi Gerimit -aik Pulih dan Pen!enggaraa n $erus da(ai

B B B

'& = =

B& A& A&

gerga#i tangan 4anaman Hiasan

%&

'%&

Pen!iram Sekatuer sudip tangan pen)akar tangan Sekop Cangkul gunting pemangkas serampang tangan -aldi Pongkes pasu plasti) JUMLAH

B B B B B B B B B B '&

'& '& C C %= A& %& C = '= C

B& B >% >% '=& '6& '%& >% A& '%& C& 2597

Panitia Kemahiran Hidup

KEPERLUAN BAHAN BANTU MENGAJAR BAGI SUBJEK KEMAHIRAN HIDUP TAHUN 5 BAGI TAHUN 2 !2
Panitia Kemahiran Hidup

-idang Reka -entuk dan 4eknologi

4a#uk

Su$ 4a#uk

-ahan -antu Menga#ar

Kuantiti

Anggara n Harga 0 RM 5 %&

9umlah 0RM 5

Kreati/iti dan Reka Cipta

Ka#ian Reka -entuk dan Ke,ungsian Produk

Kit Model Kereta

'%&

gunting logam gandin getah penggarit kikir rata kikir parut Penghasilan pro#ek elektronik Diod Peman)ar Caha!a perintang tetap

B B B B B

'& '& '& '& '&

B& B& B& B& B&

1lektrik dan 1lektronik

' do"en ' do"en

%& %& A& A& A& B

%& %& A& A& A& %&

Perintang $oleh laras ' do"en $u"er (a!ar -aik Pulih dan Pen!elenggar aan min!ak ' do"en ' do"en ' $otol

penutup muka 9ahitan pitar ukur gunting ,a$rik kapur tukang #ahit #arum peniti #arum tangan penetas #ahitan pem$aris lurus

' do"en B B B ' kotak B set B B B gulung

'= = '& A B '& A =

'= A& B& '6 B B& '6 A&

$enang

>

%>

Panitia Kemahiran Hidup

ANGGARAN P1R-17AN9AAN I81N4.RI %&'%

Panitia Kemahiran Hidup

-il * I/entori ' Cangkul Mini Gerga#i 7engkung % Halus A Gerga#i Ka!u > Gerga#i Puting = Gerudi 4angan B Kikir Parut C Pem$aris Keluli 6 Pen#alur 3a!ar D Pla!ar '& Pla!ar Mun)ung 4irus '' Pemutar Skru Philips '% Pen!iram 'A 4est Pen '> Sesiku 7 '= Sudip -unga 'B Seketaur 'C Serampang 4angan '6 'D %& %' %% %A %> %= %B %C %6 %D A& A' A% AA A> A= AB AC A6 AD >& >' >% >A 4ukul 3arrington 4ukul Kuku Kam$ing Rak Mini Apit G Soldering Iron 7ego Kit Kereta Ka(alan Ragum Ka!u Ragum Kakak 4ua Gerimit Pemotong Sisi Sekop Kereta Sorong -aldi Ke)il Pongkes Gunting Kain Gunting 7ogam Ganding Getah Penggarit Kikir Rata Pita Ukur Kain Pita Ukur -esi Penetas 9ahitan 9arum 4angan Akuarium Ke)il Gerga#i 1lektrik

4erim a > A A B = = B = = = B > A B B B B B B ' > A & & ' & & & & & & & & & & & & & & & & & &

4am$a h Catatan 6 & D B & C B C C 6 '& 6 '% B B '% B C B & 6 & B '% '' '% '% '% '% ' B B '% '% '% '% '% '% '% '% B '% ' Hilang ' Hilang > Hilang A Hilang B Hilang '

Anggaran Harga 0RM5 '%& '6& '%& =B A& '&= =& =B =& DB AB D& A& '%& AB 6> C% %>& '6& '%& ==& '%& B& B& AB& '&& B& '%& '%& '6& '6& B& '%& B& B& >& A& '%& A&& "57!

Mandato ri '%& B& 6 '= C C %> D

B& '% B& '6& '%& %=& B& A& A& '6& B& '%& B& D& D& A& B& A& A& %& A& '%& A&& 2272

Panitia Kemahiran Hidup

ANGGARAN P1R-17AN9AAN -ARANG 7UAK %&'%


-il * ' % A > = B C 6 D '& '' '% 'A '> '= 'B 'C '6 'D %& %' %% %A %> %= %B %C %6 %D A& A' A% AA A> A= AB AC A6 AD >& I/entori -erus S!elek Kapasitor 71D Pemegang -ateri ' Sel Pemegang -ateri % Sel Pemegang Mentol Suis Mata Pisau Sarung 4angan Iron Soldering 4ransistor Plastersin Mentol Ke)il Sel Kering Kad Stok Kertas Pasir Halus Kertas Pasir Kasar Kain 7ap 3a!ar Gam UHU Papan 7itar Min!ak Pelin)ir SING1R Pasu Plastik Ke)il Kapur 4ukang 9ahit 9arum Peniti -enang -utang Cangkuk dan Palang -utang Katup -atu Sungai 4um$uhan Akuatik Plastik Makanan Ikan -a#a Ikan -ongkah Pen!am$ung -ateri D8 Plastik Hadiah -iogel Kertas 3arna Gam Plastik Suis 4ekan 4erim a = '% %> 'D '= '= %& %> % '% %& >D %> B& %= %6 %' B & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 4am$a h C =& '=& & '= A= & & ' >& & & %> & & & & & '% =& '% %& B ' '% ' % % ' '% % % B& '% ' '% ' ' B& Catatan Anggaran Harga 0RM5 %= '& A& '= '6 Hilang ' '= '& Hilang ' Hilang ' Hilang 6

%=

C% =& A& =& B '& '% = = = A& A& '& '& B& B& '= AB '= '= B& CA>

Panitia Kemahiran Hidup

Perancangan Strategi Perancangan Ta ti a' Pe'an O(era)i PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN PROGRAM PANITIA ! Ta"#n 2011$201% & ! Ta"#n 2012 &

KEMAHIRAN HIDUP

Pr*gra+ Perancangan ,an Per'a )anaan a ti-iti P . P

Panitia Kemahiran Hidup

11 Perancangan ,an (en2e'ara)an Na+a (r*0e :

Per'a )anaan A ti-iti P . P A ti-iti4 Mesyuarat Panitia Tari "4

Meningkatkan kualiti dalam subjek Kemahiran Hidup Meningkatkan penguasaan murid dalam subjek KH

Program Perancangan dan Perlaksanaan aktiviti P & P O/0e ti34

!mpat kali setahun Penyelarasan P & P supaya lebih berkesan Mempunyai perancangan dan sukatan mata pelajaran yang sama Mempunyai perancangan yang boleh diubahsuai untuk kelas yang lemah Pe'a )ana4 Panitia KH dan PK Per'a )anaan4 Penubuhan carta organisasi Penyelarasan sukatan mata pelajaran dan "ormat persediaan mengajar Membuat sasaran untuk setiap kelas Merancang aktiviti tahunan e0a2aan4

Peneta(an Da)ar4 Guru Besar, PK dan Pengerusi Panitia Pe+anta#an4 Guru Besar dan PK

In,i at*r

#hli panitia dapat menyelaraskan sukatan dan "ormat pelajaran serta menetapkan sasaran tahunan setiap kelas$

Pr*gra+ +e+#(# +inat ,a'a+ )#/0e Ke+a"iran Hi,#( Meningkatkan minat murid terhadap subjek Kemahiran Hidup Meningkatkan kecenderungan murid dalam subjek Kemahiran Hidup

1 Me+#(# +inat +#ri, ,a'a+ )#/0e Ke+a"ira" Hi,#( Na+a (r*0e : Program Minat KH O/0e ti34 Memahirkan murid dalam

Pr*gra+ +ening at an +inat +#ri, ter"a,a( )#/0e Ke+a"iran Hi,#( 11 A ti-iti: Projek %eka &ipta Tari " 4

Panitia Kemahiran Hidup

SEKOLAH KEBANGSAAN CHUCHOH PUTERI5 KUALA KRAI PANITIA KEMAHIRAN HIDUP ANALISIS PERMASALAHAN MURID DALAM KEMAHIRAN HIDUP BERDASARKAN S6OT

STRATEGI

HURAIAN
Murid beranggapan subjek Kemahiran Hidup adalah subjek sisipan dan tidak penting seperti subjek )subjek *P'%$ (ambahan pula, tiada kemudahan bengkel dan peralatan yang mencukupi menyebabkan minat murid berkurangan terhadap subjek Kemahiran Hidup Huraian sukatan pelajaran %ancangan Pengajaran (ahunan +ota dari sumber internet Buku kerja Kit projek Kerja #mali ,atihan soalan latih tubi Buku rujukan Bank ujian Bank soalan 'umber P & P secara -&(

CATATAN

S
(SITUATION)

6
(WEAPON)

Panitia Kemahiran Hidup

O
(OBJECTIVE)

Pada akhir tahun, akan dapat : Meningkatkan minat murid dengan subjek Kemahiran Hidup Menyiapkan satu projek ringkas Mengenali alatan yang digunakan dalam P & P Kemahiran Hidup Pertandingan Berkumpulan Projek %eka &ipta (ayangan %eka &ipta P & P Bestari KH Minggu Keusaha.anan Penilaian /( Program 0 minit revisi di kelas 1 bengkel

T
(TACTIC)

Panitia Kemahiran Hidup

S1NARAI CADANGAN PR.91K KH %&'%

4ahun

Cadangan Pro#ek

Pro#ek Mem$uat 7a!ang< la!ang Pro#ek Asas 1lektrik > Genius ? > Smart Pro#ek -ekas Pensel Pro#ek 4anaman Hiasan

Pro#ek Hiasan Sand(i)h Pro#ek -ekas Ser$aguna = Genius ? = Smart Pro#ek -ahan 4er$uang Pro#ek Pemeliharaan Ikan Hiasan

Pro#ek Asas 1lektrik Pro#ek 1lektronik B Genius ? Smart Pro#ek Pem$ungkusan Hadiah Pro#ek 4anaman Sa!uran

Panitia Kemahiran Hidup

PRO7EK LAMAN KEMAHIRAN HIDUP Pengena'an

Mata pelajaran Kemahiran Hidup merupakan suatu subjek elekti" dalam Kurikulum Baru 'ekolah %endah$ 2alaupun ianya suatu mata pelajaran elekti", pendedahan kepada murid3murid sekolah rendah amat penting dalam pengurusan hidup mereka$ /leh yang demikian, kepentingan mata pelajaran ini diajar untuk tahun 4, 0 dan 5 adalah perlu dan guru Kemahiran Hidup memainkan peranan penting dalam membentuk murid yang pandai menguruskan kehidupan mereka$ Projek ,aman KH adalah suatu inspirasi dalam me.ujudkan suasana pembelajaran yang berkesan dan mudah$ O/0e ti3

/bjekti" Projek ,aman KH dibina adalah bertujuan untuk membantu guru KH semasa menjalankan P & P$ 6engan adanya ,aman KH ini, P & P akan lebih berkesan kerana melibatkan BBM yang maujud$ 8#ng)i ,an Keg#naan #ntara "ungsi dan kegunaan ,aman KH adalah seperti berikut: 'ebagai Bahan Bantu Mengajar di dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup untuk tahun 4, 0 dan 5$ 'ebagai taman mini untuk sesuatu sudut di ka.asan sekolah 'ebagai suatu /ne 'top &entre bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup 'ebagai suatu tempat pembelajaran interakti" yang luar dari bilik darjah 'ebagai suatu 'el" ,earning &entre untuk mata pelajaran Kemahiran Hidup

Panitia Kemahiran Hidup

Di) ri()i Pr*0e #ntara bahan yang digunakan dalam pembinaan ,aman KH adalah seperti berikut$ Bahan3bahan dipecahkan mengikut pecahan tajuk dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup tahun 4, 0 dan 5$ %eka Bentuk dan Penghasilan Projek Kayu beroti Kayu papan Paku Ply.ood 7ink

-kan Hiasan #kuarium atau kolam mini -kan Pelaga atau ikan hiasan yang mudah didapati (unggul kayu Batu batan (umbuhan akuatik set pam motor 8 aerator makanan ikan

(anaman Hiasan Pokok3pokok bunga Pasu Plastik

Panitia Kemahiran Hidup

Baja bunga

(anaman 'ayuran 'ayur3sayuran Pasu Plastik Baja

!lektrik dan !lektronik 9ahitan kain satin sliding holder set lampu hiasan

#sas Perniagaan &ontoh Pengiraan Kos untuk penyediaan -kan Hiasan

Panitia Kemahiran Hidup

CADAN ANKemahiran !"S P#"$%! Panitia Hidup&A'AN !( S! C()C("( P)*%#+ 2012 ,+& * 1 2 3 4 5 " B 1 2 3 4 5 " % & ( C 1 2 3 4 . 1 2 3 5 1 2 F 1 2 G 1 2 +*%' 35K* B5)T6K .*) P5)G1*S78*) P3$,5K Ka-u Beroti Ka-u Gele!ar Ke9in!an :ink Paku S-elek Pl-;ood 7K*) 17*S*) 1 set akuariu# #ini atau kola# #ini 1 set aerator 1 e! 9asir dasar 1 e! atu sun!ai tu# uhan akuatik tiruan ikan < ikan ti!er ul = !u99-= 9atin= andaran > 1 9lastik #akanan ikan 1 otol anti klorin tun!!ul ka-u T*)*M*) 17*S*) Pol- a! a/a un!a un!a? un!a -an! #udah dida9ati 9asu 9lastik T*)*M*) S*@63*) 9asu 9lastik a/a or!anik i/i enih sa-uran 585KT37K .*) 585KT3$)7K 1 set la#9u hiasan litar ske#a la#9u hiasan ,*17T*) 1 set alatan /ahitan +.5#2 kain satin *S*S K56S*1*2*)*) kotak?kotak aran!an #ountin! oard AN A#AN (A# A -#'. 25 25 1+ 5 % 12

2++ 5+ 1+ 1+ 1+ 2+ 5 5 2+

5 % 3+

3+ % 1+

2+

1+ "

$)'&A(

544

Panitia Kemahiran Hidup

PAPAN ALATAN BERPENGGERA

&A*A# ,%&A!AN
Pro/ek ini #eru9akan satu 9ro/ek rin!kas -an! #en!a9likasikan litar selari sekolah. a!i #en-elesaikan #asalah -an! ;u/ud dikalan!an !uru Pen!!unaan litar selari ini di len!ka9kan den!an aran! ke0il di en!kel oleh #eni# ulkan erlan!sun! den!an

#en!!unakan Aero oard Masalah kehilan!an #asalah ke9ada !uru 9anitia a!i #e#astikan alat en!kel #en0uku9i a!i #e#astikan 9en!a/aran dan 9e# ela/aran erkesan. Ba!i #en/adikan 9roduk ini na#9ak #enarik teruta#an-a a!i #urid?#urid se#asa sesi 9en!a/ran dan 9e# ela/aran 9roduk ini di /adikan *BM= 9roduk ini dike#askan den!an #eletakkan kain tan9a #en!!unakan 0at a!i #enin!katkan nilai estetika 9roduk ini su9a-a ia sesuai untuk diletakkan di #ana saha/a. Pen!!unaan kain aldu #enarik 9erhatian kerana ia #enin!katkan kualiti 9roduk. Binaan dari ka-u oleh #e# eri ketahanan 9roduk ini untuk /an!ka #asa -an! 9an/an! dan ini /u!a le ih #esra ala# kerana dala# 9en!unaan aran!an ini tidak #eli atkan 9e# uan!an sisa. Manakala /ika di lihat dari as9ek kesela#atan 9roduk ini han-a #en!unakan kuasa elektrik -an! rendah saha/a iattu 12 Aolt. Pen!!unaan siren a#at #enarik kerana ia oleh #enarik 9erhatian oleh /ika salah satu alatan di a# il tan9a ke enaran. 7ni se#ua #e# antu 9en!!una #en!atasi #asalah kehilan!an aran!.

Panitia Kemahiran Hidup

",$%!*+/
a. Me# antu !uru Ke#ahiran 1idu9 sekolah rendah dala# #en-ediakan alat antu #en!a/ar a!i ta/uk 9en-elen!araan dan ta/uk elektrik dan elektronik a!i tahun 4=5 dan ". . Men-ediakan satu alat -an! ke0il di en!kel dan /u!a ru#ah oleh #en!a;al kehilan!an alatan

/)N S+ DAN !% )NAAN


0. Se a!ai alat Bantu #en!a/ar < *BM > a!i ta/uk 1.4 elektrik dan elektronik tahun 4 dan 5 #ata 9ela/aran ke#ahiran hidu9. d. Se a!ai alat ka;alan 9eralatan ke0il di dala# en!kel sekolah dan ru#ah. e. Te#9at 9en-i#9anan alatan ke0il -an! sela#at dan #enarik.

Panitia Kemahiran Hidup

2. D+S!#+PS+ P#"$%!
A. ,A(AN ,+NAAN 1. Vero oard < 4++## B &++## > 2. Fra#e < 24++ > 3. Paku 4. Pe#e!an! 9e#utar skru 5. ". %. &. (. <1B 3M +.3+ B " > Pe#e!an! Pla-ar Pen-an!kut To!!le s;it0h 8i#it S;it0h 24. 1 9la-ar #un0un! tirus 25. Mount oard 2". .ou le side ta9e 2%. 616 !lue 2&. Kain aldu 2(. 8a0e < 3 #eter >

1+. < 1B1.3+B( > 11. Mini Siren 12. 4 ;a- etter13. ** holder 14. < 1 B 2.++ B 2 > 15. Batter- ** 1". 1 B 2.++ B 2 1%. ;a-ar 1&. 2 9e#utar skru rata < 9an/an! > 1(. 1 9e#utar skru 9hili9s < 9an/an! > 2+. 2 9e#utar skru rata < 9endek > 21. 1 9e#utar skru Phili9s < 9endek > 22. 1 9la-ar !a un! 23. 1 9la-ar oleh laras

Panitia Kemahiran Hidup

SP%S+/+!AS+ A&A*AN )a#a alatan SaiD 2arna Berat Kuasa Tena!a ,an!ka ha-at Tena!a Siren Kekuatan Bun-i C Pa9an *latan Ber9en!!era C &++## B 4++## B "+## C Biru C E 1.5 kilo!ra# C 12 Volt C Bateri ** 1.5 Volt setia9 satu < #en!!unakan & uah ateri > C 3 hin!!a 5 ulan < #en!ikut 9en!!unaan > C Mini siren C F &5 .esi el

Tetulan! 6ta#a C Vero oard

< *M*3*) C Bun-i -an! dikeluarkan oleh siren a#at kuat= iaitu #ele ihi &5 .esi el ' Tidak sesuai di!unakan oleh kanak?kanak kuran! dari9ada 1+ tahun >

Panitia Kemahiran Hidup

A',A#A$A( &+*A# S!%'A*+!

Panitia Kemahiran Hidup

3. P%N +#AAN !"S


i. K$S P5)G586*3*) +tem Vero oard < 4++## B &++## > Fra#e < 24++ > Paku Pe#e!an! 9e#utar skru <1B 3M +.3+ B " > Pe#e!an! Pla-ar Pen-an!kut To!!le s;it0h 8i#it S;it0h < 1B1.3+B( > Mini Siren 4 ;a- etter** holder < 1 B 2.++ B 2 > Batter- ** 1 B 2.++ B 2 ;a-ar 2 9e#utar skru rata < 9an/an! > 1 9e#utar skru 9hili9s < 9an/an! > 2 9e#utar skru rata < 9endek > 1 9e#utar skru Phili9s < 9endek > 1 9la-ar !a un! 1 9la-ar oleh laras 1 9la-ar #un0un! tirus Mount oard .ou le side ta9e 616 !lue Kain aldu 8a0e < 3 #eter > 4.(+ 1.5+ 4.5+ 1+.++ 1.2+ %.2+ 1.++ 3".++ (arga 5.++ 5.++ +.5+ 1.&+ +."+ +.5+ 1.++ 11.%+ 14.3+ 4.++

$)'&A( !"S

111.00

Panitia Kemahiran Hidup

S*#A*% + P%#&%*A!AN (A# A Ba!i #enarik 9erhatian akal 9e# eli 9roduk ini akan di/adikan se a!ai aran! #a#9u #ilik -an! #esti ada setia9 isi ru#ah dan /u!a sekolah. $leh itu dari se!i 9erletakan har!a sa-a akan #e# uat strate!i 9erletakkan har!a !an/il su9a-a 9elan!!an #elihat 9roduk ini #urah. Contohn-a 3M 1((.((. Pada 9erin!kat a;al 9roduk ini akan di/ual den!an #e# uat 9ro#osi #enerusi 9endiskaunan har!a dala# te#9oh " ulan 9elan0aran. .isa#9in! itu /u!a a!i #ena# ahkan la!i ilan!an 9e# eli 9ada satu taha9 akan datan!= 9roduk ini akan #e# uat strate!i 9enarahan har!a. Strete!i ini di!unakan untuk #en!elakkan erlakun-a kete9uan 9asaran.

S*#A*% + P#"'"S+ Ba!i #en/a#in 9roduk ini #enda9at sa# utan 9ada 9erin!kat a;al ka#i akan uat 9ro#osi dala# entuk 9en!iklanan di #edia #assa -an! #eli9uti #edia 0etak dan /u!a elektronik.. Pen!iklanan di #edia elektronik akan dita-an!kan 9ada #asa 9ri#a ta-an!an. 7ni #e#andan!kan aran! ini #eru9akan 9roduk aru -an! #ula #e#asuki 9asaran

Panitia Kemahiran Hidup

Ba!i #en-edar dan #enarik 9erhatian 9roduk ini dikalan!an 9elan0aran ini akan #enarik 9erhatian akal 9e# eli dala# 9asaran.

akal

9e# eli akan diadakan satu #a/lis 9elan0aran oleh Ai9 nasional. .en!an Pro#osi /u!a akan di uat se0ara terus ke9ada !uru?!uru 9anitia Ke#ahiran 1idu9 di sekolah #e#andan!kan !uru 9anitia #eru9akan 9e# uat ke9utusan untuk #e# eli ke9erluan en!kel. Ka#i -akin 9ro#osi se0ara lan!sun! ini da9at #en-a#9aikan #aklu#at se0ara terus dan akan #ena# ahkan la!i ke-akinan 9en!!una terhada9 9roduk ini. Ba!i #ena# ahkan 9en-e aran #aklu#at tentan! 9roduk ini 9ihak ka#i akan #en-ertai 9a#eran 9a#eran 9endidikan -an! dian/urkan. .i sa#9in! itu /u!a ka#i akan #elakukan Groad sho;H dari sekolah ke sekolah untuk #en-a#9aikan #aklu#at 9en!!unaan se0ara erkesan. Ba!i #e#enuhi tuntutan dunia 7CT 9ada hari ini= 9ihak ka#i akan #e# ina ;e site a!i #e# oleh #aklu#at tentan! 9roduk ini oleh di 0a9ai 9ada ila I ila #asa #en!ikut ke9erluan dan keselesaan #asa 9en!!una. 2e site ini akan di hu un!kan den!an ;e site Ke#enterian Pela/aran Mala-sia

SASA#AN P%N i. ii.

)NA

Produk ini akan #e#fokuskan dua sasaran 9en!una. Sasaran 9en!!una -an! akan di fokuskan ialah ko#uniti sekolah dan /u!a indiAidu 9en!!una -an! 0enderun! #inat ke9ada 9en-elen!araan alatan.

Panitia Kemahiran Hidup

iii.

Ba!i ko#uniti sekolah rendah ka#i #en-asarkan 9en!!unaan ini se a!ai ke9erluan -an! #esti ada dala# 9en-elen!araan rin!kas ini a 9en-elen!araan dan a en!kel. Peralatan antu oleh di/adikan se a!ai alat

#en!a/ar ke9ada !uru?!uru #ata9ela/aran Ke#ahiran 1idu9 dala# elektrik dan elektronik. Keadaan ini ersifat #o ilitsesuai kerana sifat dihada9an kelas. iA. .isa#9in! itu sifat 9roduk ini -an! ada litar ersiri -an! #e#9un-ai siren sesuai untuk di/adikan alat ka;alan en!kel A. 7ni en!kel dan #e#astikan 9er!erakan aran!an. Ka#i #en-asarkan a!ar 9roduk ini #en/adi aran! ke9erluan se9erti kotak ke0e#asan -an! #esti ada di setai9 ru#ah a!i #e#astikan kesela#atan dan /u!a risiko kehilan!an alatan ke0il. .en!an 0i9taan -an! #enarik dan di #asukkan unsur fa rik olehlah 9roduk ini diletak di te#9at ter uka se a!ai 9elen!ka9 aran!an hiasan di #ana?#ana sudut ru#ah. aran!an ke0il dala# aran! dala# oleh #en!atasi #asalah kehilan!an aran! ini -an! #udah alih dan

#en-enan!kan !uru #ena-an!kan ke9ada #urid #urid se#asa

Anda mungkin juga menyukai