Anda di halaman 1dari 43

KELARUTAN DAN PERMEABILITAS

Kelompok 1

Definisi BCS
Biopharmaceutical Classification System (BCS) adalah keran ka ilmiah !n"!k men klasifikasikan sen#a$a o%a" %erdasarkan kelar!"an dan permea%ili"as &Amidon' et al., 1(()*

+!n si BCS
Un"!k menin ka"kan ke !naan pen e"ah!an ilmiah pada e,al!asi -a" ak"if' seper"i prediksi perilak! in ,i,o' hin a mem%an"! %adan pen a"!r !n"!k men#e"!.!i o%a" %ar! dan pada ind!s"ri farmasi dalam memperoleh re is"rasi prod!k/

T!.!an 0%a" BCS


Un"!k mendisk!sikan "en"an !.i disol!si
in"rinsik se%a ai ala" !n"!k menen"!kan kelar!"an dari s!a"! o%a" dalam 1ak!pan Biopharmaceutics Classification System &BCS*/

Mem%en"!k ala" pen a"!r !n"!k men

an"i %e%erapa !.i %ioeki,alensi pada !.i kelar!"an in vitro, sehin a mem!n kinkan pen !ran an $ak"! dan %ia#a dalam proses pen em%an an pen o%a"an' dan "idak perl! men !nakan man!sia se%a ai s!%.ek selama s"!di in vivo

Me"ode Pen klasifikasian BCS


BCS diklasifikasikan %erdasarkan parame"er2 parame"er seper"i3

Kelar!"an Permea%ili"as Disol!si

Kelar!"an
S!a"! sen#a$a o%a" diklasifikasikan se%a ai sen#a$a o%a" #an m!dah lar!" .ika kek!a"an den an dosis "er"in i dapa" lar!" dalam 4)5 mL air a"a! k!ran pada ren"an p6 dari 127') pada s!h! 879C &Linde%er ' et al., 4554*/

:ol!me 4)5 mL didapa" dari ,ol!me air #an %iasan#a dikons!msi ke"ika seseoran memin!m sediaan oral' #ai"! seki"ar ; ons &Sa1ham' et al., 455(*/

Permea%ili"as
S!a"! sen#a$a o%a" diklasifikasikan den an "in ka" permea%ili"as #an "in i .ika "in ka" a%sor%si dalam "!%!h man!sia le%ih %esar dari (5< dari dosis #an dimin!m' didasarkan pada kese"im%an an masa a"a! di%andin kan den an referensi dosis in"ra,ena &USP' 1((=*/

Disol!si
S!a"! prod!k o%a" diklasifikasikan 1epa" "erdisol!si .ika ;)< a"a! le%ih dari .!mlah #an "erla%el dari s!a"! sen#a$a o%a" dalam $ak"! 85 meni" men !nakan ala" !.i disol!si "ipe 1 a"a! 4 dalam ,ol!me (55 mL a"a! k!ran dari lar!"an dapar &USP' 1((=*/

Klasifikasi BCS

Kelas I Kelas II Kelas III Kelas I:

Kelar!"an "in i > permea%ili"as "in i 1on"oh 3 Propanolol' :erapamil Kelar!"an rendah > permea%ili"as "in i 1on"oh 3 +eni"oin' Ke"okona-ol Kelar!"an "in i > permea%ili"as rendah 1on"oh 3 Sime"idin' Cap"opril Kelar!"an rendah > permea%ili"as rendah 1on"oh 3 +!rosemid' Sef!roksim
&Amidon' et al., 1(()*

Aplikasi Sistem Klasifikasi Biofarmasetik


Karak"erisasi 0%a" Berdasarkan Proses
Eliminasi Dalam T!%!h 3 men e"ah!i .al!r me"a%olisme o%a" %erdasarkan BCS Kelas I ? II 3 dieliminasi "er!"ama melal!i .al!r me"a%olisme Kelas III ? I: 3 dieliminasi "anpa men alami per!%ahan "er!"ama melal!i !rin dan emped!

S"ra"e i +orm!lasi 0%a" 3

+orm!lasi dises!aikan den an sifa" fisikokimia o%a" "iap kelas BCS/ Modifikasi han#a dapa" dilak!kan se1ara horison"al &kelas I dan II a"a! kelas III dan I:*/

In"eraksi 0%a" dan Makanan 3

Pen ar!h makanan "erhadap kelar!"an dan permea%ili"as o%a"/ Misaln#a 3 Kelas II &kelar!"an rendah*' dapa" di%an"! den an men kons!msi makanan "in i lemak @ kelar!"an menin ka"/ Kelas III' adan#a makanan @ pen!r!nan a%sorpsi/

AURNAL 1

PENGEMBANGAN SEDIAAN DENGAN PELEPASAN DIMODIFIKASI MENGANDUNG FUROSEMID SEBAGAI MODEL ZAT AKTIF MENGGUNAKAN SISTEM MUKOAD ESIF
Sutriyo, Hasan Rachmat, Mita Rosalina ISSN 3 1B(82(;;8 Ma.alah Ilm! Kefarmasian' :ol/ :' No/ 1' April 455;' 51 2 5;

LATAR BELAKANC
Perkem%an an dalam "eknolo i sediaan farmasi 1!k!p pesa"' "ermas!k dalam pen em%an an %en"!k dan sis"em pen han"aran o%a" !n"!k mendapa"kan s!a"! sis"em pen han"aran o%a" #an ideal

Sis"em pen han"aran o%a" den an kadar o%a" dalam darah #an rela"if di%erikan sa"! pelepasan #an dimodifikasi kons"an sehin a mendapa"kan efek kali o%a" #an op"imal dan &modified release drug delivery men han"arkan o%a" lan s!n ke pem%erian system* sasaran

D1on"Ed
0%a" #an di%erikan se1ara oral' memiliki ke"er%a"asan dalam hal laman#a o%a" &residen1e "ime* %erada dalam sal!ran pen1ernaan' kh!s!sn#a pada daerah2 daerah "er.adin#a a%sor%si Sis"em pen han"aran o%a" m!koadhesif #an men hasilkan %en"!k sediaan %erin"eraksi le%ih lama den an m!kosa #an "erdapa" dalam lam%!n dan !s!s

Kelar!"an dan permea%ili"as 0%a"

Proses A%sor%si akan le%ih op"imal

D1on"Ed
+!rosemide mer!pakan o%a" #an memiliki sifa" prak"ik "idak
lar!" air sehin a !n"!k menin ka"kan proses a%sor%sin#a' ke1epa"an disol!si o%a" perl! di"in ka"kan/

Un"!k menin ka"kan ke1epa"an disol!si s!a"! o%a"' dapa"


dilak!kan 1ara mem%en"!k dispersi pada" den an s!a"! %ahan amorf/ Poli,inilpirolidon &P:P* mer!pakan salah sa"! %ahan #an dapa" di !nakan !n"!k mem%en"!k s!a"! sis"em dispersi pada" den an %e%erapa -a" ak"if/

D1on"Ed
Pada peneli"ian ini akan di%!a" sis"em pen han"aran o%a" f!rosemid den an pelepasan #an dimodifikasi men !nakan sis"em m!koadhesif den an polimer !nakan 1ar%opol (8= P' dimana se%el!mn#a f!rosemid di%en"!k men.adi dispersi pada" men poli,inil pirolidon/

MET0DE PENELITIAN
1/ Pem%!a"an dispersi pada"
f!rosemid2P:P K85 4/ Pem%!a"an mikro ran!l m!koadhesif f!rosemid

+!rosemid dan P:P K85 den an per%andin an %era" 137 dilar!"kan dalam e"anol () < sampai "er%en"!k lar!"an .ernih' kem!dian di!apkan dalam lemari pen erin hin men a diperoleh ser%!k dispersi pada"/ Dispersi pada" dia#ak !nakan a#akan 1;5 mesh/

Mikro ran!l m!koadhesif f!rosemid di%!a" dalam lima form!la' den an me"ode ran!lasi %asah

D1on"Ed
8/ Karak"erisasi dispersi pada" &!.i disol!si* =/ Karak"erisasi mikro ran!l m!koadhesif

Pene"apan disol!si ser%!k f!rosemid m!rni dan dispersi pada" men !nakan ala" disol!si "ipe 1' medi!m dapar fosfa" p6 )';' ke1epa"an p!"aran 155 rpm dan s!h! medi!m 87 F 5')5C

Karak"erisasi mikro ran!l'


melip!"i 3 ke1epa"an alir massa ran!l' perolehan kem%ali -a" ak"if dalam ran!l' dan profil disol!si f!rosemid dari mikro ran!l/

D1on"Ed
)/ U.i $ash off mikro ran!l m!koadhesif

Pen !.ian GHash 0ffI dilak!kan


den an men !nakan ala" !.i disin"e rasi den an media po"on an .arin an lam%!n a"a! !s!s kelin1i se ar/

Un"!k meliha" .!mlah mikro ran!l


#an masih meleka" pada lam%!n a"a! !s!s

6ASIL DAN PEMBA6ASAN


Mikro ran!l m!koadesif #an dihasilkan
memiliki karak"eris"ik aliran #an %aik' !.i perolehan kem%ali #an 1!k!p "in i &(5 > (( <*' kemamp!an adhesi pada m!kosa lam%!n dan !s!s ser"a adan#a pelam%a"an pelepasan #an se%andin den an .!mlah 1ar%opol (8= P/

D1on"Ed

Ta!el "# 6asil !.i disol!si dari mikro ran!l m!koadhesif dan mikro ran!l kon"rol dalam medi!m dapar fosfa" p6 )'; den an men !nakan ala" !.i disol!si "ipe 1' ke1epa"an 155 rpm

D1on"Ed
Ke1epa"an disol!si f!rosemid dalam dispersi pada"
menin ka" di%andin kan den an f!rosemid m!rni/ Pen ham%a"an pelepasan f!rosemid dari mikro ran!l m!koadhesif semakin %esar den an penin ka"an .!mlah 1ar%opol (8= P dalam mikro ran!l &Cam%ar 1*/ f!rosemid hampir sama den an sis"em dispersi pada" &Cam%ar 1*/

Pada form!la 1on"rol' "erliha" ke1epa"an disol!si

D1on"Ed

Gam!ar "# K!r,a profil disol!si f!rosemida' dispersi pada" f!rosemida2 P:P 137' mikro ran!l m!koadhesif dan mikro ran!l kon"rol dalam medi!m dapar fosfa" p6 )';' den an men !nakan ala" disol!si "ipe 1' ke1epa"an 155 rpm

D1on"Ed
Kemamp!an adhesif mikro ran!l pada
m!kosa lam%!n dan !s!s se%andin den an .!mlah 1ar%opol (8=P #an di !nakan/

Cam%ar 4 men!n.!kkan persen"ase

.!mlah mikro ran!l #an masih meleka" pada m!kosa lam%!n dan !s!s se"elah !.i wash off semakin ke1il se%andin den an %erk!ran n#a .!mlah 1ar%opol (8=P #an di !nakan/ men!r!nkan kemamp!an adhesif Gam!ar $# Dia ram %a"an mikro ran!l' kemamp!an pen ham%a"an persen"ase mikro ran!l pelepasan f!rosemid/ m!koadhesif #an masih meleka"
pada perm!kaan m!kosa lam%!n dan !s!s se"elah !.i wash off

S!%s"i"!si 1ar%opol den an a,i1el'

KESIMPULAN

Poli,inil pirolidon &P:P K285* dapa" menin ka"kan disol!si f!rosemid dari sis"em dispersi pada"/ Pen !naan polimer 1ar%opol (8= P dapa" menin ka"kan peleka"an mikro ran!l pada m!kosa lam%!n dan !s!s kelin1i' sehin a diharapkan dapa" menin ka"kan $ak"! "in al o%a" &residen1e "ime* dalam sal!ran pen1ernaan/ Selain i"! dapa" memperlam%a" pelepasan f!rosemid dari mikro ran!l' sehin a dapa" di !nakan !n"!k sis"em pen han"aran o%a" den an pelepasan dimodifikasi/

AURNAL 4

Men op"imalkan Da#a Lar!" dan Permea%ili"as dari Sis"em Klasifikasi Biofarmase"ik &BCS* Kelas = 0%a" An"i%io"ik Men !nakan +ra men Lipofilik Pen an ! Kisi Kris"al
Ulrika Tehler, Jonas H. Fagerberg, Richard Svensson, Mats Larhed, Per Artursson, and hristel A. S. !ergstro"

#elo"$ok % !io&ar"asetika #elas A

Pendah!l!an
Lemahn#a kelar!"an s!a"! o%a" mer!pakan pen#e%a%
rendahn#a a"a! k!ran op"im!mn#a a%sor%si o%a" dalam sal!ran pen1ernaan/ #ai"! karena adan#a kisi J pola kris"al #an k!a" #an s!kar "er!rai dalam lin k!n an air/

Salah sa"! pen#e%a% lemahn#a kelar!"an s!a"! o%a"

Peneli"ian ini men1o%a !n"!k menin ka"kan kelar!"an


dan permea%ili"as s!a"! o%a" BCS kelas = mena.di ka"e ori BCS kelas 1 den an men !nakan sampel %er!pa 1iprofloKa1in &BCS kelas =*

Apaka% &iproflo'a&i( )a(* mer+paka( o!at B,S kelas $ -apat -iti(*katka( kelar+ta( -a( permea!ilitas()a melal+i proses esterifikasi .

IDENTIFIKASI MASALA

Me(i(*katka( kelar+ta( -a( permea!ilitas &iproflo'a&i( )a(* mer+paka( o!at B,S kelas $ me(0a-i o!at B,S kelas " melal+i proses esterifikasi#

TU/UAN PENELITIAN

6IP0TESIS
Kelar!"an dan permea%ili"as 1iprofloKa1in
dapa" di"in ka"kan melal!i proses es"erifikasi #an men hasilkan deri,a"2deri,a" den an kek!a"an kisi J pola kris"al #an le%ih rendah dan menin ka"kan lipofolisi"as sehin a mem!n kinkan deri,a" es"er ini mas!k dalam ka"e ori BCS kelas 1/

! S '!io$har"aceutics lassi&ication S(ste")


Klasifikasi %iofarmase"ik ini didasarkan pada
apa%ila dosis oral maksim!m &4'8 mmol' se"ara den an 7)5 m 1iprofloKa1in* lar!" semp!rna dalam 4)5 ml PhB B') dan PhB 7'= maka deri,a" "erse%!" memiliki kelar!"an "in i/ &Do L 1*/

ASIL DAN PEMBA ASAN

C0MP0UND
Diperole% 1 a(alo* &iproflo'a&i( )a(* -isi(tesis melal+i proses esterifikasi -e(*a( pema(0a(*a( ra(tai alkil se&ara !erta%ap# Mo-ifikasi str+kt+r &iproflo'a&i( i(i me(*%asilka( -eri2at -e(*a( pe(i(*kata( fleksi!ilitas -a( lipofolisitas %ampir

S*L+, STAT- HARA T-R+.AT+*/


Tiap deri,a" men hasilkan sa"! %en"!k polimorf/ Tidak ada indikasi pem%en"!kan aram dan resid! pelar!"' dan hasil akhirn#a mer!pakan %asa %e%as/ Ti"ik leleh deri,a" es"er #an dihasilkan %erkisar an"ara 4))9C &)a' Me es"er* hin a 1;B9C &)f' 6eK es"er* di%andin kan den an "i"ik leleh 1iprofloKa1in #ai"! 4BB9C/ Ti"ik leleh ini men alami pen!r!nan seirin den an per"am%ahan pan.an ran"ai alkil' ke1!ali !n"!k deri,a" )d &Pr es"er* dan ) &Bn es"er*

#-LARUTA/

CiprofloKa1in dan es"er "!r!nann#a di!.i kelar!"ann#a dalam 8 lar!"an s"andar' #ai"! %!ffer posfa" Ph 7'=M %!ffer posfa" ph B') dan fas"ed s"a"e sim!la"ed in"es"inal fl!id &+aSSI+*/ Diperoleh 8 deri,a" #an memiliki kelar!"an le%ih "in i #ai"! 4a5 4!5 -a( 4e# Sedan kan deri,a" 4& dan 4men alami pen!r!nan kelar!"an di%andin kan den an 1iprofloKa1in#

RATI0 KELARUTAN DERI:AT CIPR0+L0NACIN

KELARUTAN
Nilai ra"io kelar!"an ini diperoleh %erdasarkan
fak"or #an mempresen"asikan sifa" a%sor%si o%a" melal!i ! tract #ai"! "ose num#er ("o) $

M is "he dose' %5 is "he ,ol!me of $a"er in es"ed d!rin adminis"ra"ion of "he medi1a"ion &4)5 mL*' Cs is "he sol!%ili"#/

O!at )a(* terlar+t semp+r(a memiliki Do 6 "

P-RM-A!+L+TAS
Sem!a deri,a" 1iprofloKa1in men!n.!kkan
penin ka"an permea%ili"as dan diprediksi dapa" dia%sor%si O(5</

Pada p6 1airan !s!s B') deri,a" )a dan )e

men !%ah 1iprofloKa1in dari BCS kelas = men.adi BCS kelas 1/ Sem!a deri,a" #an ada pada BCS kelas 4 den an form!lasi #an ses!ai m!n kin akan men!n.!kkan BCS kelas 1 se1ara in ,i,o/

Pada p6 1airan !s!s B') deri,a" 4a dan 4e men !%ah 1iprofloKa1in dari BCS kelas = men.adi BCS kelas 1/ Sem!a deri,a" #an ada pada BCS kelas 4 den an form!lasi #an ses!ai m!n kin akan men!n.!kkan BCS kelas 1 se1ara in ,i,o/

! S '!io$har"aceutics lassi&ication S(ste")

KESIMPULAN
CiprofloKa1in dapa" di"in ka"kan kelar!"an dan
permea%ili"asn#a dari BCS kelas = men.adi BCS kelas 1 den an men !nakan me"ode es"erifikasi' dimana diperoleh 4 deri,a" es"er #an mas!k dalam BCS kelas 1/

Anda mungkin juga menyukai