Anda di halaman 1dari 4

JPN Perak/SPA/SAINS

JABATAN PELAJARAN PERAK


MINIT CURAI Untuk Perhatian Nama Pegawai Menghadiri Kursus Jawatan Kursus Yang Dihadiri Pengan)ur Kursus "arikh "em-at Pengerusi : : : : : : : : Ketua Sektor Pengurusan Akademik Zurina binti Mat Som Penyelia Kurikulum Sains Kursus *PK # + , Se-tember %&'( Dewan !egen.y #$ /otel tower !egen.y 0-oh1 Pn1 !o2ita binti Yahya *PK rientasi DSKP KSS! Sains "ahun #$ %&'(

Hari Pertama : # Se-tember %&'( Slot 1 3%1(& -1m 4 #1(& -1m5 Pen.eramah : 6n1 Ma2lan bin Awi Pentaksiran Berasaskan Sekola !PBS" '1 Dra7 Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran 3DSKP5 "ahun # hanya #ole $i%&nakan #erm&la $ari'a$a m&ri$ (an% akan #ela)ar $i Ta &n * 'a$a ta &n +,1* sa a)a%1 8ormat dan bahan DSKP dan -ela-oran P*S "ahun #$ %&'# tidak boleh diguna-akai -ada kelas "aha- ' 3"ahun '$% dan ( 5 (1 P*S boleh dilaksanakan dalam -elbagai kaedah se-erti -emerhatian$ kui2$ -ertandingan$ amali$ lisan$ bertulis dan lain9lain1 #1 :uru -erlu membuat -entaksiran sehingga lengka- satu kelom-ok standard kandungan dan -embela)aran1

JPN Perak/SPA/SAINS ,1 Pentaksiran dilaksanakan se.ara 7ormati7 dalam sesi -enga)aran dan -embela)aran dan se.ara sumati7 iaitu setelah selesai sesuatu unit -ela)aran atau setia- semester atau -enggal1 ;1 Pela-oran -enguasaan murid di.atat dalam bentuk diskri-ti71 <1 "iada u)ian setara di -eringkat daerah atau negeri1 =1 U)ian -ertengahan dan akhir tahun dilaksanakan di sekolah dan tiada -ela-oran ke-ada ibu ba-a > -en)aga dalam bentuk markah atau gred1 ?1 U)ian9u)ian bulanan -eringkat sekolah tidak -erlu di)alankan1

Hari Pertama : # Se-tember %&'( Slot + 3=1(& -1m 4 '&1&& -1m5 Pen.eramah : Pn1 !o2ita binti Yahya$ *PK .SKP Sains Ta &n * '1 "a7siran taha- -enguasaan bagi Sains !endah dibina berdasarkan ta7siran umum tentang taha- -enguasaan murid dalam P*S1 3!u)uk Dra7 DSKP Sains "ahun #$ mukasurat %%15 %1 Penerangan yang ber7okus ke-ada Standard Prestasi > taha- -enguasaan murid yang )uga meru)uk ke-ada Standard Pembela)aran dalam DSKP dari mukasurat %( hingga mukasurat (#1 (1 Memahami dan menghayati kata tugas yang digunakan dalam Standard Prestasi dan Standard Pembela)aran dari-ada '1'1' hingga '1'1'% iaitu mengenai Kemahiran Proses Sains 3KPS51 #1 Pelaksanaan KPS @ontoh : 9 *oleh gunakan .ontoh luar dari-ada DSKP1 9 :unakan .ontoh konten DSKP dan ditaksir serentak 4 KPS dan Pengetahuan 9 :unakan .ontoh konten DSKP dan ditaksir hanya KPS PEKA #er)alan se'erti #iasa se in%%a $i#erita & kelak1

Hari Ke$&a : * Se-tember %&'( Slot / 3=1&& -1m 4 '&1&& -1m5 Pen.eramah : Pn1 !o2ita binti Yahya + Pn1 Aan Noorhayati binti Zainuddin

JPN Perak/SPA/SAINS .SKP Sains Ta &n * '1 *PK men)elaskan bebera-a -embetulan dalam dra7 se-erti B '1' '1% muka surat %, 4 '1'1( Mengukur menggunakan nombor 3asal5 '1'1( Mengukur dan menggunakan nombor muka surat (= 9 "aha- Penguasaan ' Menyatakan maksud -erkumuhan dan -enyahtin)aan 3asal5 Menyatakan .ontoh -erkumuhan dan -enyahtin)aan muka surat (= 9 "aha- Penguasaan % Memerihalkan -erkumuhan dan -enyahtin)aan 3asal5 Memerihalkan maksud -erkumuhan dan -enyahtin)aan muka surat (= 9 "aha- Penguasaan , Mewa)arkan amalan ke tandas mengikut ke-erluan dan -engambilan makanan yang seimbang untuk sistem -enghadaman 3asal5 Mewa)arkan amalan ke tandas mengikut ke-erluan dan -engambilan makanan yang seimbang1 muka surat #& 9 "aha- Penguasaan , Mensyukuri .iri yang diwarisi adalah anugerah "uhan Mewa)arkan .iri yang diwarisi adalah anugerah "uhan

'1(

'1#

'1,

Hari Keti%a : , Se-tember %&'( Slot * 3=1&& a1m 4 '&1(& a1m5 Pen.eramah : Pn1 Aan Noorhayati binti Zainuddin Penam#a #aikan Cara Pela'oran Ta a' Pen%&asaan M&ri$ '1 Menggunakan "em-let MS 6C.el yang disediakan1 %1 "idak se.ara dalam talian 3standalone offline5 (1 !ekod disim-an di sekolah untuk tu)uan -ela-oran ke-ada ibu ba-a #1 *agaimanakah .ara menggunakan DSKP D PdP se-erti biasa sehingga habis satu kelom-ok baru diberi gred -entaksiran1 ,1 *agaimana -elaksanaan -ela-oran P*S di sekolahD Copy dan paste 7ail eC.el mengikut bilangan kelas "ahun # yang dia)ar1 Masukkan nama dan maklumat murid1 Setia- kelas mesti ada satu 7ail eC.el yang lengka-1 ;1 Dalam eC.el tersebut )uga$ di bahagian .ata Makl&mat M&ri$$ Eembaga Pe-eriksaan Malaysia meletakkan la)ur untuk Ban$ Kesel&r& an Sains Ta &n *1 Ea)ur tersebut tidak -elu diisi sehingga dimaklumkan dan disahkan .ara 'enent&an #an$ bagi setiamata -ela)aran -ada masa akan datang1

JPN Perak/SPA/SAINS <1 *agaimana data dikum-ulkan dan disim-anD :uru mata -ela)aran membuat -entaksiran kemudian memberikan satu salinan ke-ada Ketua Panitia$ Ketua Panitia serahkan ke-ada S>U -e-eriksaan untuk disim-an1 =1 Adakah .ara -ela-oran P*S bagi "aha- ' dikekalkan 3 masih se.ara on9line5D Ya1 Namun -enambahbaikan akan dilaksanakan -ada masa akan datang1

Hari Keti%a : , Se-tember %&'( Slot * 3''1&& a1m 4 '%1&& a1m5 Pen%er&si : Pegawai Jabatan Pendidikan Pen(elarasan Ja$&al Pelaksanaan K&rs&s 0rientasi KSSR Sains Ta &n * $i .aera se1ara on-site. '1 Penyelaras mengedarkan surat kebenaran memberi .eramah$ kebenaran membuat tuntutan -er)alanan serta )adual -enyebaran kursus tersebut di daerah ke-ada )urulatih utama1 %1 Perbin.angan tentang kesesuaian )adual yang disediakan oleh PPD dengan kekangan )urulatih utama selaku Ketua Pemeriksa > Pemeriksa Kertas Sains UPS!1

"andatangan Pegawai : ZU!0NA *0N"0 MA" S M "arikh : , Se-tember %&'(