Anda di halaman 1dari 2

TAMIR MASJID ALUMNI

"AN - NUR"
Fakultas Teknik-UNS
Sekretariat : Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126, Telp. 082226555519

Hal

: Permohonan Ijin Tempat i!milla"irra"manirra"im

Assalamualaikum warohmatullahi wa barokatuh Puji dan syukur hanya bagi Allah, hanya kepada-Nya lah kita memohon dan berserah diri, dan hanya kepada-Nya jualah kita meminta ampunan dan perlindungan. Shala at dan salam semoga selalu ter!urah kepada Nabi-Nya, "uhammad S"allallaa"u #alai"i $a! !allam, beserta seluruh keluarga dan para shahabat beliau. #ami, selaku ta$mir masjid Alumni An-Nur %T &NS yang memiliki 'isi untuk menambah pengetahuan Islam dengan menuntut ilmu syar$i. Sehubungan dengan itu, kami memohon i(in dan persetujuan kepada organisasi keislaman %akultas Teknik untuk menyelenggarakan kajian rutin di "asjid Alumni An-Nur %T &NS. Adapun rin!ian kegiatan kajian adalah sebagai berikut: Pelaksanaan *aktu +elajar "ateri : )utin setiap Sabtu : Pukul ,-.,,-,..,, *I+ : /. #itab 0Ithaa1ul 2&3uul bisyarhits Ats Tsalaatsatil &shul4 dengan penjelasan dari syaikh &baid ibn Abdulloh ibn Sulaiman Al 5aabiri. #itab ini berisi 6 landasan pokok yang ajib diketahui setiap muslim maupun muslimah meliputi mengenal Allah, mengenal nabinya dan mengenal agamanya. 7. 89urusul muhimmah li aamatil ummah8 ditulis oleh Asy-Syaikh :Abdul :A(i( bin :Abdulloh bin +aa( #itab ini berisi tentang pelajaran ringkas dalam memahami agama islam seperti pelajaran a3idah, 1i3ih, dan yang lainnya. Pemateri : /. &stad( Ayip Sya1ruddin : )edaktur Ahli "ajalah Islam Asysyariah, Alumnus "a$had 9arul Hadist 9amaj )epublik ;aman. Alamat rumah : 5l. +anaran I )t ,/ ) ,/. Pabelan, #artasura, Sukoharjo 7. &stad( Abu Asma$ : "urid Syeikh Abdulloh bin Shol1i3 a(<ho1iri Saudi Arabia. Alamat rumah : Penumping, Sri edari, Surakarta #ontak person kajian : Angga )omadhoni " - "ahasis a 96 Teknik "esin %akultas Teknik &NS angkatan 7,// - Alamat : Pondok Asri )T ,=> )* ,=, 9emakan, "ojolaban, Sukoharjo - No HP : ,?@A =7/ A-@ 66 Peserta : Terbuka untuk umum putra Bputri C*arga, "ahasis a, dllD Si1at #ajian : Tidak dipungut biaya CEratisD

TAMIR MASJID ALUMNI

"AN - NUR"
Fakultas Teknik-UNS
Sekretariat : Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126, Telp. 082226555519

9emikian surat dari kami. Semoga Allah memudahkan urusan kita dalam tolong menolong untuk menegakkan agama-Nya. Hanya kepada Allah lah kita memohon. Atas perhatiaannya kami u!apkan Ja%akummula"u k"airan kat!iraa. assalamualaikum warohmatullahi wa barokatuh! Men"etahui Surakarta, 7A %ebruari 7,/= Penanggung 5a ab #ajian #etua &mum +#I %T

An""a Roma$honi M NI" I?///,,?

&alih Nur 'ah(o NI" I?//7,/-

#etua &mum S#I %T

#etua Ta$mir

Nu"roho Sunu ) NI" I,@//,6@

Ir! #u$i Utomo% M!T! NIP /.A,,A7./.?-,7/,,7