Anda di halaman 1dari 32

ANALISIS SOALAN-SOALAN PENDIDIKAN SYARIAH ISLAMIAH

( KERTAS 2 )
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

AYAT HUKUM

TING. TAJUK 2004 2005 2006 2007 2008
4
TAYAMMUM
QIAMULLAIL
PUASA RAMADHAN /////
ADAB PERGAULAN DI RUMAH /
UKHUWWAH ISLAMIAH
MEMBERI NASAB ANAK ANGKAT
5
BERBAKTI KEPADA IBUBAPA
MEMELIHARA ANAK YATIM /
PEPERANGAN DALAM ISLAM /
PEMBUNUHAN TIDAK SENGAJA /HADIS HUKUM

TING. TAJUK 2004 2005 2006 2007 2008
4
MENGUBAH CIPTAAN ALLAH / /
SYAK DALAM SOLAT
WASIAT DALAM ISLAM
MEMBERI DAN MENJAWAB SALAM /
5
JENAYAH MINUM ARAK /
PENGAKUAN ZINA
BUNUH DIRI
HUKUMAN TIDAK MENUTUP
AURAT

HARTA WAKAF /////


JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


AQIDAH


USUL FIQH

TING. TAJUK 2004 2005 2006 2007 2008
4
PENGENALAN ILMU USUL FIQH / / //
HUKUM SYARA / / /
DALIL HUKUM SYARA DISEPAKATI
( AL-QURAN,SUNNAH,IJMA, QIAS )
/ / //
DALIL H. SYARA TIDAK DISEPAKATI
( URUF, ISTIHSAN, ISTISHAB,M.MURSALAH
,QAULUSSAHABI DLL.)
/ /
/
5
MUTLAQ DAN MUQAYYAD / /
NASIKH DAN MANSUKH / /
AM DAN KHAS / ////


TING. TAJUK 2004 2005 2006 2007 2008
4
IMAN FITRAH MANUSIA /
IMAN SUMBER KEKUATAN-PERANAN
IMAN
/ / /
ISLAM AGAMA RAHMAT / /
KEJADIAN MANUSIA / / //
KEJADIAN BUMI/ ALAM / /
5
DOSA DAN PAHALA /
IMAN BERTAMBAH DAN BERKURANG /
MARIFAT DAN TAKLID ///
AFALULLAH DAN AFALULIBAD
SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU
KALAM

AYAT DAN HADIS MUTASHABIHAH / ///
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


SEJARAH PERUNDANGAN ISLAM

TING. TAJUK 2004 2005 2006 2007 2008
5
PRINSIP PERUNDANGAN ISLAM DAN
PERKEMBANGAN
/
PERUNDANGAN ISLAM ZAMAN
PENJAJAHAN BARAT
/FIQH

TING. TAJUK 2004 2005 2006 2007 2008
4
SEJARAH IBADAH HAJI /
MANASIK HAJI
PELAKSANAAN HAJI DAN UMRAH / //
NIABAH HAJI
PENGURUSAN HAJI DI MALAYSIA /
SEMBELIHAN /
QURBAN /
AQIQAH
MUAMALAT DALAM ISLAM
PENGENALAN MUAMALAT DLM ISLAM 1 /
PENGENALAN MUAMALAT DLM ISLAM 2
5
PERKAHWINAN / / ////
TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI
NAFKAH, MUTAH DAN HADANAH
/
/
PEMBUBARAN PERKAHWINAN
( TALAQ,FASAKH,RUJU, IDDAH,KHULU)

/

/
NUSYUZ,ZIHAR DAN POLIGAMI /
KEHAKIMAN ISLAM
MAHKAMAH ISLAM DI MALAYSIA
JENAYAH DALAM ISLAM /JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/ANGGARAN TABURAN SOALAN KERTAS 1 PENDIDIKAN
SYARIAH ISLAMIAH SPMBIL TAJUK TINGKATAN 4 TINGKATAN 5 JUMLAH
1. AQIDAH 4 6 10
2. AYAT HUKUM 2 2 4
3. HADIS HUKUM 2 4 6
4. USUL FIQH 6 4 10
5. FIQH 8 2 10
6. SEJ.PER. ISLAM - - -
JUMLAH BESAR 40

CATATAN:

Taburan soalan kertas 1 Pendidikan Syariah Islamiah ini hanyalah anggaran yang
dibuat setelah merujuk kepada himpunan soalan sebenar PSI bagi tahun-tahun
yang lepas.Taburan ini mungkin berubah mengikut ketetapan LPM.

JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/Pengenalan Pendidikan Syariah Islamiah SPM

1. Latar belakang :

1.1 Pendidikan Syariah Islamiah (PSI) merupakan salah satu mata pelajaran elektif
Pengajian Islam yang ditawarkan kepada semua murid sekolah menengah
peringkat SPM sama ada Islam atau bukan Islam.

1.2 Mata pelajaran PSI mula diajar kepada murid tingkatan 4 pada tahun 1992 dan
pada tahun 1993 buat pertama kalinya murid tingkatan 5 mendudukinya dalam
SPM .

1.3 Sukatan Pelajaran PSI ini belum disemak sejak ianya mula diperkenalkan
sehinggalah pada semakan kali ini.

1.4 Semakan ini adalah atas arahan Jemaah Menteri dalam mesyuaratnya pada 27
Januari 1999, yang meminta supaya dilakukan semakan kepada kurikulum
Pendidikan Islam dengan menumpukan kepada teks kurikulum dan kaedah
pengajaran. Semakan bertujuan mempertingkatkan keberkesanan PI serta
memberi penekanan kepada pembinaan tamadun, pembangunan umah Islam,
pembangunan bangsa dan negara yang menyeluruh.

1.5 Pada tahun 1999 juga pihak Jawatankuasa Kurikulum Pusat telah
memaklumkan bahawa kurikulum semua mata pelajaran termasuk PSI perlu
disemak semula bagi menjadikan lebih relevan dan merancangkan
pelaksanaannya mulai tahun 2003.

1.6 Pada tahun 2000 Sukatan Pelajaran PSI yang disemak semula telah diluluskan
oleh Jawatankuasa Kurikulum Pusat yang dipengerusikan oleh Ketua
Pengarah Pendidikan Malaysia.
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


1.7

FORMAT PENTAFSIRAN INTRUMENT PSI

1. Format Pentafsiran PSI SPM mulai tahun 2004

Bil Perkara Kertas 1 Kertas 2
1. Jenis Instrument Ujian Objektif Ujian Subjektif
2. Jenis Item Item Objektif :
1. Aneka Pilihan
2. Aneka Pilihan
Kompleks.( Setiap
satu item
mempunyai pilihan
jawapan A,B,C dan
D
Item Subjektif :
1. Item Respons
Terhad.
2. Item Respon
Terbuka.
3. Item Struktur.
3. Bilangan 40 Soalan
( Jawab semua soalan )
6 Soalan
( Jawab lima solan sahaja
)
4. Jumlah Markah 100 100
5. Tempoh Ujian 1 1/4 jam 2 1/2 jam
6. Wajaran Konstruk Pengetahuan- 50 %
Pemahaman 50 %
Pengetahuan 10 %
Pemahaman 50 %
Kemaharihan 40 %

7. Cakupan Konteks Mencakupi semua bidang
pembelajaran Tingkatan 4
dan Tingkatan 5
Mencakupi semua bidang
pembelajaran Tingkatan
4 dan Tingkatan 5
8. Aras Kesukaran Rendah
R.
Aras Sederhana S.
Aras Tinggi T

R : 5
S : 3
T : 2

R : 5
S : 3
T : 2

JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/SUKATAN PELAJARAN

AKIDAH

1. Pendahuluan

Pengajaran akidah menjadi asas kepada pembentukan muslim sejati. Ini menunjukkan
bahawa akidah mestilah diperkukuhkan dan mesti digabungjalin dalam setiap aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Syariah Islamiah akidah
merupakan asas kepada pembentukan bidang-bidang yang lain seperti ibadah, akhlak,
sirah dan sebagainya. Akidah adalah sesuatu yang abstrak yang tertanam dalam hati
sanobari seseorang. Nilai akidah ini akan dijelmakan dalam bentuk tindakan luaran atau
tindakbalas fizikal. Kekuatan akidah akan membenihkan komitmen mempertahankan nilai-
nilai akidah ini secara bersungguh-sungguh. Untuk menyampaikan kandungan akidah ini
secara berkesan maka pengajaran dan pembelajarannya perlu distrukturkan dengan
sistematik. Antara faktor yang perlu ditekankan ialah sebab dan musabab sesuatu itu
terjadi contohnya bukti kewujudan Allah.

2. Ciri-ciri Bidang Pengajaran Akidah

2.1 Pengertian iman dan penghayatan dalam kehidupan seharian.
2.2 Penghayatan iman sebagai asas melahirkan kekuatan jiwa dan semangat
pengorbanan.
2.3 Penghayatan Islam sebagai Addin yang membawa rahmat.
2.4 Pengukuhan kefahaman murid tentang kejadian manusia dan alam sebagai
bukti kewujudan dan kekuasaan Allah.

Pengisian pengajaran dan pembelajaran bidang ini memerlukan pendekatan yang
berbeza dengan bidang-bidang yang lain. Pendekatan yang bersesuaian dengan
konteks pelajar amat membantu menjayakan penyampaian p & p dengan berkesan.
Proses pengajaran danpembelajaran ini harus melibatkan semua aspek fizikal dan
rohani pelajar untuk kefahaman isi, pemikiran, penghuraian dalam sebutan serta
penghayatan dalam amalan sehingga menjadi tabiat serta budaya.

Sebagai contoh semasa pembelajaran murid perlu diberi peluang melakukan
amalan-amalan berdasarkan aktiviti yang konkrit bagi menampakkan keberkesanan
penghayatan pembelajaran akidah. Murid perlu menguasai sekurang-kurangnya
kadar yang paling minima yang wajib dikuasai oleh kebanyakan murid.
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/3. Kandungan Sukatan Pelajaran

Tingkatan Empat

3.1 Iman fitrah manusia
3.2 Peranan iman dalam mewujudkan kekuatan jiwa, semangat pengorbanan dan
kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat
3.3 Islam sebagai al-Din yang membawa rahmat kepada manusia dan alam
sarwajagat.
3.4 Kejadian manusia sebagai sebahagian daripada bukti kewujudan Allah S.W.T.
3.5 Kejadian alam sebagai tanda kekuasaan dan kebijaksanaan Allah S.W.T.

Tingkatan Lima

3.6 Dosa, Pahala dan Bahagiannya.
3.7 Iman Boleh Bertambah dan Berkurang, Perkara Yang Membatalkan Iman dan
Usaha-usaha Menjauhinya.
3.8 Marifatullah ( - - ) dan taqlid ( -,'-- ).
3.9 AfalulLah ( - ' ) afalul-ibad ( '-' ' ) menurut Ahlu Sunnah Wal-
Jamaah.
3.10 Sejarah perkembangan Ilmu Kalam.
3.11 Ayat-ayat dan Hadis-hadis mutasyabihat
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
FIKAH

1. Pendahuluan

Bidang Fikah merupakan komponen kurikulum pengajaran dan pembelajaran yang
meliputi fardu ain dan fardu kifayah. Ia bertujuan melahirkan muslim dan mukmin yang
bertaqwa, beramal soleh, bertanggungjawab dan berakhlak mulia serta beristiqamah
sebagai hamba dan khalifah Allah. Oleh kerana kesempurnaan amalan ibadat sangat
bergantung kepada keikhlasan dan keredaan. Guru hendaklah berusaha menghidupkan
hati supaya setiap amalan didorong oleh hati yang cinta terhadap Allah, gembira dengan
janji syurga dan takut serta gerun dengan azab neraka Allah. Disamping itu, perlu dipupuk
jiwa yang gemar dan sentiasa bersedia melakukan segala suruhan dan meninggalkan
segala larangan Allah.

2. Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Fikah

Bidang pembelajaran fikah mempunyai ciri-ciri yang tersendiri untuk memenuhi
kompunen kurikulum khususnya dalam melahirkan insan yang bertakwa kepada
Allah:
2.1 Pengtakrifan istilah ibadah dan syarak
2.2 Penguasaan dalil naqli tentang tuntutan sesuatu ibadat
2.3 Penghayatan hikmat ibadat.
2.4 Penyelesaian isu-isu semasa.
2.5 Membuktikan syariat Islam mampu dilaksanakanJUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/3. Kandungan Sukatan Pelajaran

Tingkatan Empat

3.1 Ibadat Haji dan Umrah:
3.1.1 Sejarah, Konsep dan Kepentingan.
3.1.2 Cara Pelaksanaan Ibadat Haji dan Umrah.
3.1.3 Niabah Haji.
3.1.4 Pengurusan Haji di Malaysia.
3.2 Sembelihan, Kurban dan Akikah.
3.2.1 Sembelihan.
3.2.2 Kurban.
3.2.3 Akikah.

3.3 Muamalat Dalam Islam:
3.3.1 Prinsip dan Kepentingan Muamalat Dalam Islam.
3.3.2 Pengenalan Kepada Muamalat Dalam Islam:
- Jual beli dan Khiyar
- Bai Salam
- Syarikat
- Mudharabah
- Al-Bai bi Thamani Ajil
- Al-Wadiah
- Al-Rahn
- Takaful
- Saham


JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/Tingkatan Lima
3.4 Perkahwinan:
3.4.1 Hukum, Kaifiat dan Hikmahnya.
3.4.2 Tanggungjawab suami isteri, nafaqah, mutah dan hadanah.
3.4.3 Talaq, ruju, idah, fasakh, khulu, nusyuz, zihar dan poligami.

3.5 Peranan Mahkamah Syariah di Malaysia dalam pentadbiran undang-undang
kekeluargaan Islam.
3.6 Konsep kehakiman dalam Islam dan organisasinya.
3.7 Jenis-jenis kesalahan, hukumannya dan kuasa pengampunan.


USUL FIKH

1. Pendahuluan

Usul Fikh adalah satu bidang ilmu yang membicarakan tentang kaedah-kaedah
pembentukan hukum dalam Islam. Ianya mempunyai kaitan yang rapat dengan
hukum hakam yang telah diputuskan dan yang belum berlaku dalam masyarakat.
Sumber utama Usul Fikh ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah, Ijmak, Qias serta
sumber lain yang disepakati oleh ulama. Bagi memastikan kandungan sukatan
dapat disampaikan dengan berkesan kepada murid p & p perlu dirancang dengan
baik dan mengambil kira kaedah yang berkesan dan menggunakan rujukan yang
muktabar. Murid mesti diberi contoh-contoh yang mudah mereka memahami tajuk
yang dibincangkan.

2. Ciri-ciri Bidang Pengajaran Usul Fikh

2.1 Penguasaan takrif ilmu Usul Fikh
2.2 Mengetahui sejarah perkembangan ilmu Usul Fikh
2.3 Memahami pengertian hukum syara, dalil dan bahagiannya.
2.4 Mengetahui kaedah ulama mengeluarkan hukum.

Berdasarkan ciri-ciri yang digariskan ini maka pengajaran dan pembelajaran Usul
Fikah diharapkan dapat mencapai objektif memberi kefahaman tentang sejarah dan
sumber perundangan Islam. Seterusnya boleh memberi pengetahuan dan
kefahaman tentang konsep dan prinsip ilmu Usul Fikah serta cara ulama
mengistinbatkan hukum.


JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


3. Kandungan Sukatan Pelajaran

Tingkatan Empat

3.1 Pengertian, sejarah dan kepentingan ilmu Usul Fikah.
3.2 Pengertian hukum syarak dan bahagian-bahagiannya: Hukum Taklifi dan Hukum
Wadhi.
3.3 Dalil-dalil hukum syarak dan bahagian-bahagiannya.
3.3.1 Dalil-dalil yang disepakati sebagai hujah: al-Quran, al-Sunnah, Ijmak dan
Qias.
3.3.2 Dalil-dalil yang tidak disepakati sebagai hujah seperti: Istihsan, Masalih al-
mursalah, Istishab, Amal Ahlil Madinah, Uruf dan Adat, Qaulu Sahabi dan
Syarun man Qablina.

Tingkatan Lima

3.4 Am dan Khas
3.5 Mutlaq dan Muqayyad.
3.6 Nasakh.


AYAT DAN HADIS HUKUM

1. Pendahuluan

Bahagian ini mengandungi ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang dipilih daripada Al-Quran
dan Kitab-Kitab Hadis yang muktabar. Ayat-ayat dan hadis-hadis hukum ini berdasarkan tema
yang mempunyai kaitan dengan keperluan pendidikan, masyarakat dan kehidupan murid itu
sendiri. Kandungan bahagian ini diharapkan akan memberikan kefahaman yang mendalam
kepada murid tentang ayat al-Quran dan hadis serta boleh menghayatinya dan meralisasikan
dalam kehidupan harian.
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/2. Ciri-ciri Bidang Pembelajaran Ayat dan Hadis Hukum

Bidang pembalajaran ayat hukum dan hadis hukum menumpukan ciri-ciri berikut :
2.1 Kemahiran membaca
2.2 Penguasaan mafhum ayat dan hadis
2.3 Pengkelasan isi dan fakta penting
2.4 Amalan dan penghayatan
2.5 Penjelasan cara ulama mengistinbatkan hukum
2.6 Penjelasan punca perselisihan ulama.
2.7 Penghuraian asbabul nuzul dan asbabul wurud
2.8 Pengtakrifan istilah-istilah ibadat dan syarak
2.9 Penguasaan rukun dan syarat sesuatu ibadat
2.10 Penghayatan hikmat larangan dan suruhan.

Bidang ini bukan untuk menumpukan sepenuhnya kepada mengajar ilmu membaca
al-Quran atau menghafaz hadis tetapi kefahaman terhadap ayat-ayat dan hadis-
hadis serta cara ulama mengistinbat hukum daripada ayat dan hadis. Aspek-aspek
penumpuan kepada elemen yang diambil kira oleh ulama-ulama usul dalam
mengistinbat hukum. Bidang ini diharapkan akan memberi ilmu serta keyakinan
terhadap diri murid dalam mengamalkan hukum-hukum dalam Islam. Mereka juga
boleh menyesuaikan hukum-hukum bagi masalah yang sedia ada dengan dengan
masalah yang timbul selepas itu.

3. Kandungan Sukatan Pelajaran

Tingkatan Empat

3.1 Ayat-ayat hukum :
3.1.1 Tayammum:
Surah al-Nisa, 4 : 43.
3.1.2 Qiamullail:
Surah al-Muzammil, 73 : 1 - 10
3.1.3 Puasa Ramadhan:
Surah al-Baqarah 2 : 185
3.1.4 Adab Pergaulan Dalam Rumah:
Surah al-Nur, 24 : 58 - 59
3.1.5 Memelihara Ukhuwwah Islamiah:
Surah al-Hujurat, 49 : 11 - 12.
3.1.6 Memberi Nasab Anak Angkat:
Surah al-Ahzab, 33 : 5.
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/Tingkatan Lima
3.1.7 Berbakti Kepada Dua Ibu Bapa:
Surah al-Isra, 17 : 23 - 25.
3.1.8 Pengurusan Harta Anak Yatim:
Surah al-Nisa, 4 : 5 - 6.
3.1.9 Peperangan Dalam Islam:
Surah al-Hajj, 22 : 39 - 41.
3.1.10 Membunuh Tanpa Sengaja dan Hukumannya:
Surah al-Nisa, 4 : 92.

Tingkatan Empat
3.2 Hadis-hadis hukum
3.2.1 Mengubah Ciptaan Allah :

``` ` `` ` `` ` `
`` `` ` `` .
) --- _--- (

3.2.1 Syak Dalam Solat :

` ` ` ``` `
` ` ` ` ` ` `` `
` ``` ` `` ` `` ` ` `
` ` ` ` ` `
`` `
, ,


JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
3.2.3 Wasiat :

`` ` ` ` `` ```
` ` '` ` ` ` ``
` `` ` `
` ` ` ` ``
` ``
` ` `` ` ` ` ````
`` ` ` .

, ,

3.2.4 Memberi dan Menjawab Salam :

`` ` ` ` ` `` ` ` ` `
`` ``
.
, ,
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/

Tingkatan Lima

3.2.5 Arak :

` ` ` ` ` `
`` ` ` ``
` `` `` .
, ,


3.2.6 Zina :

`` ` `` ` ` `
` ` ` ` ` ` `
` ` ` `` ` `
` ` ` `` .
, ,
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/3.2.7 Membunuh Diri :

` ` `` ` `` ` ` ` ` `
` ` ` ` ` ` `
`` `'` ` '` ` `
`` ` ` ` `
` ` .
, ,

3.2.8 Berkelakuan Ganas dan Pendedahan Aurat :

` ` ` ` ` ` ` `
`` `` ` ` ` ` ` ``
`` ` ```` ` `` ` `
` `` ` ` ``
.

, ,

JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/Wakaf``` ` ` ` `
` ` `
`` , ` ` ., `
`` ` `` `` ``
`` ` ` ` `
` `` ` ` .
.
) --- _--- (
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/SEJARAH PERUNDANGAN ISLAM

Tingkatan 5

1. Pegertian Perundangan Islam

1.1. Prinsip Perundangan Islam
1.2. Sumber dan Perkembangan Perundangan Islam pada zaman Rasullullah
1.3. Sumber dan Perkembangan Perundangan Islam pada zaman Sahabat.
1.4. Sumber dan Perkembangan Perundangan Islam pada zaman Tabien.
1.5. Sumber dan Perkembangan Perundangan Islam pada zaman Tabie tabien.
1.6. Keistimewaan Perundangan Islam.

2. Perundangan Islam pada zaman Penjajahan Barat.

2.1. Skop Perundangan Islam.
2.2. Kedudukan Pelaksanaan Perundangan Islam sebelum penjajahan Barat.
2.3. Kedudukan Pelaksanaan Perundangan Islam selepas penjajahan Barat.
2.4. Ciri Undang-Undang yang dibawa oleh Penjajah Barat.
2.5. Kesan Negatif Penjajahan Barat terhadap Perundangan Islam.
2.6. Perbezaan Undang Undang Islam dengan undang undang ciptaan manusia.

JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


TEKNIK-TEKNIK DAN TIPS MENJAWAB P. SYARIAH ISLAMIAH

KANDUNGAN PEND. S. ISLAMIAH.

TINGKATAN 4

BAHAGIAN TAJUK

1.AQIDAH - 5
2.USUL FIQH - 4
3.AYAT HUKUM - 6
4.HADIS HUKUM - 4
5.FEQH - 11


KESELURUHAN

1.BAHAGIAN - 5 BHG.
2.TAJUK - 30 TAJUK.


TINGKATAN 5

BAHAGIAN TAJUK

1.AQIDAH - 6
2.USUL FIQH - 3
3.AYAT HUKUM - 4
4.HADIS HUKUM - 5
5.FEQH - 7
6.SEJ.PERUNDANGAN ISLAM - 2


KESELURUHAN

1.BAHAGIAN - 6 BHG.
2.TAJUK - 27 TAJUK.

JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


1.AYAT HUKUM

Elemen-elemen soalan antaranya:

Sebab nuzul.
Istinbat hukum.
Maksud potongan ayat
Pendapat.(penyelesaian masalah ).
Hikmah larangan/suruhan.

Permasalahan:

Sukar mengingati ayat dan makna yang berkaitan.
Ayat yang banyak merangkumi T. 4 dan T. 5.

Pelajar mestilah:

Memahami maksud/makna ayat didalam Bahasa Melayu untuk soalan
maksud potongan ayat.
Contoh : Potongan ayat _-'--- ;--- mengingatkan tajuk pengurusan harta
anak yatim dan yang berkaitan dengannya.

Mengingati istilah syara penting dalam ayat berkaitan dengan istinbat
hukum.
Contoh: lafaz ;--;- ')-~- ;-;- V berkaitan haram menyerahkan harta
anak yatim sebelum masanya.

Mengingati sebab nuzul dengan baik bagi menjawab soalan sebab nuzul.
Contoh : Bapa saudara Thabit meninggal bapanya jumpa Nabi tidak
blh mkn harta bila blh serah turun ayat.

Mengingati lafaz tertentu untuk mengingatkan tajuk.Memudahkan pelajar
untuk menjawab soalan berbentuk pendapat,hikmat dan lain-lain.


PENGURUSAN HARTA ANAK YATIM
`., < -9 >9
. .. . . .. . 9 99 9 . .. . ! !! ! 9 99 9 3 33 3 ` `` ` 9 . > - < 9 3 / % ! ` % ! . .
% 9 ; % - ' ! , ,, , . .. . = == = 9 99 9 . .. . > . | , = - 9 3 l _ | .` ]
' '' ' : :: : ! -` | 9 ; . ! . = ! | || | . .. .` `` ` ! !! ! , 3 . l s ss s ! !! !
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


= .` . - # . l ) )) ) = ! . , ! 9 - | - . | 9 ; !
=. . <!, !,.>

2.SOALAN HADIS HUKUM

Elemen-elemen soalan antaranya:

-Sebab wurud.
-Istinbat hukum.
-Maksud potongan hadis.
-Hikmah larangan/suruhan.

Pelajar mestilah:

Memahami maksud/makna hadis dalam Bahasa Melayu.
Contoh : Potongan hadis ~-- J--- mengingatkan tajuk membunuh diri
dan yang berkaitan dengannya.

Mengingati istilah syara penting dalam hadis yang berkaitan dengan
istinbat hukum.
Contoh: Lafaz --'= -- ,-- ;-== '- - berkaitan haram membunuh diri.

Mengingati sebab wurud dengan baik bagi menjawab soalan sebab
wurud.
Contoh : Maiz bin Malik bertemu Nabi pengakuan zina 3 kali direjam
hingga mati.

Mengingati lafaz tertentu untuk mengingatkan tajuk.pelajar untuk
menjawab soalan berbentuk pendapat,hikmat,kefahaman dan lain-lain.
Contoh : Lafaz J-= Q- ,- , '-~ _~=- , ---=- .

` ` ` ` ` `` ` `` ` ` `
` `'` ` ``
` ` ` ` ``
` ` . , ,

JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/3.SOALAN TARIF

Elemen-elemen soalan:
Tarif mengikut buku teks Kementerian Pelajaran.
Tidak perlu menulis tarif dari sudut bahasa.

Pelajar mestilah:
Mengingati Tarif dengan tepat dan padat mengikut buku teks bukan buku
rujukan.
Mengandungi beberapa perkataan utama yang membentuk tarif.
Contoh:
Soalan :Jelaskan maksud talak menurut istilah syarak.
Jawapan :Membatalkan atau melepaskan ikatan/akad perkahwinan
dengan menggunakan perkataan talak.

Permasalahan:

1.Pelajar memberikan jawapan mengikut olahan sendiri.
2.Jawapan tidak mempunyai perkataan utama yang membentuk tarif.

Contoh jawapan:

1.Memutuskan perkahwinan antara suami dan isteri.( Lemah )
2.Membatalkan akad perkahwinan antara suami isteri( Sederhana )
3.Membatalkan atau melepaskan ikatan/akad perkahwinan dengan
menggunakan perkataan talak.( Baik )
4. ISTINBAT HUKUM

Pelajar mestilah:
Mengemukakan lafaz samada Suruhan (wajib, sunat,sunat
muakkad)Larangan (haram, makruh,makruh Tanzih).

i-lafaz larangan, contoh :
,--=- ` . ` .--,
ii-lafaz suruhan, contoh :
- --
-= -
Makna lafaz.
cth: Suruhan : BANGUNLAH
Larangan : JGN MENGUMPAT

JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


Lafaz menunjukkan ?-larangan @ suruhan:
-Suruhan(wajib,sunat,sunat muakkad)
-Larangan(haram,makruh,makruh tanzih)

Kesimpulan hukum.
Contoh: Oleh itu ulama mengistinbat hukum haram mengumpat.

Contoh jawapan istinbat hukum:

Berdasarkan lafaz ~-- V (1m) yang bermaksud jangan mengumpat (1m).
Huruf V dalam ayat ialah bermaksud larangan yg membawa hukum haram
(1m).
Ulama` mengistinbat hukum haram mengumpat(1m).


5.SEBAB NUZUL AYAT

Pelajar mestilah:
Mengingati peristiwa atau cerita yang membawa kepada turunnya hadis.
Mengemukakan beberapa perkataan utama/penting dalam sebab nuzul.
Contoh:
Sahabat nabi(1m)meminta keizinan(1m) untuk memerangi orang kafir yang
menzalimi (1m)mereka setelah rasul berhijrah (1m),maka turunlah ayat
diatas.6.SEBAB WURUD HADIS

Pelajar mestilah:
Mengingati terjemahan hadis.
Cerita mestilah ada kaitan dengan terjemahan dan olah terjemahan kepada
cerita.

Contoh:( Hadis menyambung rambut dan tatu )
Seorang perempuan Ansar telah berkahwin.
Ia sakit higga gugur rambutnya.
Keluarganya hendak menyambung rambutnya.
Bertanya kepada Nabi,Nabi menjawab Allah melaknat perempuan yang
menyambung rambutnya.


JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/7.PERBANDINGAN

Pelajar hendaklah:

Membuat kolum yang bersesuaian.
Susunan isi hendaklah setara.

Contoh: ( Qurban dan Aqiqah, Haji dan Umrah, Talaq, Fasakh dan Khulu).


8.KEISTIMEWAAN

Pelajar hendaklah:
Mengemukakan apa yang ada padanya tetapi tiada pada yang lain dan sinonim
dengannya.


9.HIKMAH

Hampir sama dengan soalan yang berbentuk KESAN .
Mengemukakan apa yang tersirat dan merupakan pengajaran bagi
sesuatu topik yang diminta.

10.SOALAN BERKAITAN HUKUM

Contoh: Najib solat zohor,dia terlupa membaca tahiyyat awal dan teringat ketika
tahiyyat akhir.Nyatakan hukum dan alasan.

Peringatan!!!!!!!
Betul hukum,betul alasan - 2m
Salah hukum,salah alasan - 0m
Betul hukum,salah alasan - 1m
Salah hukum,betul alasan - 0m

*Jawab:sah,harus,haram,sunat dll.
*Boleh,tak boleh - salah.
*Soalan penyelesaian masalah adalah berbeza.

Contoh: Hasan telah membunuh Yusuf dalam satu pergaduhan tetapi bapa
Yusuf telah memaafkan Hasan.

JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/11.SOALAN MENGENAI FAKTOR/SEBAB/PUNCA BAGI MASALAH SOSIAL

Soalan : Terangkan tiga sebab yang mendorong gejala minum arak dikalangan
remaja masa kini.( 2005 )

Contoh:
-ragut,rogol,samun,sumb.mahram dll.
-ponteng,melawan,merokok,vendalism.

Jawapan:
-Kurang didikan agama.
-Kurang k/syg @ perhatian i/bapa.
-Lemah iman.
-Pengaruh rakan.
-Pengaruh media


12.SOALAN MENGENAI LANGKAH PENYELESAIAN/CARA MENGATASI

Soalan : Dewasa ini sering berlaku gejala social dalam masyarakat kita terutama
dikalangan ahli keluarga.Huraikan tiga cara untuk mengatassinya.( 2005 )

Jawapan:
-Beri didikan agama/ilmu.
-K/syg @ perhatian i/bapa.
-Kuatkan iman.
-Pilih rakan yang baik.
-Media menyiarkan perkara positif.


13.SOALAN MENGENAI PENDAPAT/PERANAN:

Soalan : Kerajaan telah melaksanakan kempen Tak nak merokok .Sebagai
seorang pelajar,jelaskan peranan anda untuk membantu usaha tersebut.( 2005 )

Peringatan:Pastikan bentuk soalan.

Contoh:Sebagai rakan/kawan/pelajar/
ahli masyarakat dlm mengatasi gej. Arak/rokok.

Jawapan(sebagai pelajar):
-Tidak merokok/arak/dadah.
-Kempen.
-Melapor kepada pihak guru.
-Nasihat rakan.
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


*Mengenakan tindakan/hukuman/denda - salah.


HURAIAN/SENARAIKAN

Pelajar mestilah peka membezakan kehendak kedua-duanya.

HURAIKAN -Memerlukan jawapan beserta hurauan yang agak panjang.
SENARAIKAN -Tidak memerlukan huraian yang panjang.Cuma sekadar isi.

* Biasakan memberi jawapan yang lebih daripada yang diminta.JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


= =` ,= -,--,
- ,-`- ,- -,-,-- 2 / 5228

* --- ',- -- ' , ,= -,--,= 2008 -
.

;-'~ Q-;~

) ( -' ,-- --'- ,'= ,- : (i)(a)
-'- , - - - .--, _',- -,`- _, _',- - _,
,,- --'-
) ( ,'- ,,- ,-- --'- ,'= ,- :
- '--- = ,-- ,---- ,,--, ,, ,'- '=--

_,---- --'- ,'= ,,-,--,' ,` : (ii)
- - ''= ,'= _--- ,,- - _, .-= ',-, --' , - '-,
-,--- '-- ,'- _, '- ,-

- '-- ,--' --'- -,- ,-
- `- ,-, ,= ' - 9 ',-

'`- _, - -- =--- _, , '', '+-'--- , ,--- (b)
,- '+---- - ,= -= (ii)
- '-- -,'-- -,- , --- ,--- -'+-- - - '-
- -',- - = - -- '-'`- -
- ,-,- -,- --,-=
- ,=-,-- '-'-- - --,+ '-, ,=- '--
) ( ,--- " ,-- " -'- '-'= ,' ','- -,- (iii)
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


-- ,- " ,-- " '-'= ,' ','- '-- - - '-,
'+- _, - - - '-- , - - =` -, `'- '--=- --, -,
-,-

Q-;~

,- ,-'= ,- (i) (a) 2
,- ,-'= ,-'= '', = -,'- - ,= ,---- ,--
',--- .,' -- -'- -,-

--' ,- ,-'= =`--- ,---(ii)
- ' ,-- - -- ,= '----,'- '-'=
- --- '- _, ,= ,-,- '- '-,- ,-- -,-, -,-- .
- ,'-- = ,= '----,'- '-'= ' '
- '- --- _, ,= ,---- ,` --,-'-- _, '= ,,-
- -- ,= ,-,- ,'- ' ,,,'` ,`- -,- -' -
--'

,',-- ,-'- -, =-- , , ' '= = =
(i) (b)
- - `' - '= = '-- `' '-,'- -- '- '+-
--'-, ' ,-'-- -,- .

.-= = . -- - '+- =-- , , ' = , '-- - - - ,-,-- `' '-
.-=(ii)
'--=-- -,- - '+- ,--- -- .

+- _, -- =-' '', ,--- , ' '= =-' ,--- =
,--`(c)
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


'--` '', ,--- =-' . ,-= -- '--- , =-'

-- Q-;~
- = ' =,-- --- '', , 9 ==' +- =, 10 =='
(i)(a)

= ' , -= (ii)
- = -- -- ,-`- - - - ,' - _, '
- - ''= '+- '-- -- ,-`- -
- ,'--- _, -', ' _--- --'- -=- ' --'- ',--, '-

3 -,,+ -= (b)
- -= : '- ,` '-, -,- '-- - -,- ,-, =,=
'-' ,`- = '-,- ,-'-- '
- = : ,,+- =,= ,-, =,= , ,'= --- --- - -,-
-- -,''=-- ,='- - .
- ' : , -,- , '- - -, '-- =,= '- ,
-'= .,-'-- -,,'- , -'--= -,-, .
~-- Q-;~
- - _, =,', '-, (a)
- ,'--
- -,'-

, - --- (b)
JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


-,-- '--- `,-' , =,- '-,- ,-= ',- - '-,- - ,-
- --=, -,-- - =,+- ',- ',-- - ' ',- - '-,
- , -'- =

,- '-,- +,-' (c)
- - - ,'` '- _, '- -,--'
- '-- - '+- ,-'- ''- ' '=-- -=,-
- -'-,' -,-- - '-- ,--

'-,- -- '-= (d)
- -----'- ,=--
- - -- = ,-- ` ---
- _,- -- `-
- ', ' .,'

;- Q-;~

= ,= -,--, (a)
- -,', --- , ',- '-- ,= , ,= ',- . ,-, -- ,=--
='-
- ,= -,', - , ,= -,--,-- -,- '-- .
`- _- - '=-- '-- -,---- -,- '-- --
`- .


JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


- '', '-=--` - -- - '` -,- ', --=' '-, - ', '-,
'- ',(b)
- = ,-= --=' '- .,' - ,-,-- ,',

=,- = '', - '---- ,-- -,,+ = _, ,-- -,--, (c)
- '-- '- _, ,- - ,-- _, ,-- = ,,+- - = , -,--,
,--
--, --
- '- ,-'- - --, --- +,-'- ,,+- . ,,+- ,',- -,-
'- --, = = ,= -,--, --- - '- ''- ',
- -,`- '-,- = ,,+- - ' = `- ,'-- '-- ',

' -,' -,- -= (d)
- -'-- ' -- ,`- ',- - ',- -,,+ '+--'-
- ,=' '- =,-, -,- ,--- --- ,=,- = ' -,'
,' '--
-'--


- '' ,' '=- ,-,` = ,-- ' = -,--- ,-,- ',--
,'- ` _ (e)
`- ,,+ -= --,- '-` . - '=-- ,-,- _, ,-,-
- _, - = ,--=- - ,--- - = ,--=- _, .
,--- ,- '--- ,-,- ,- .

JUJ SPM 2009
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/