Anda di halaman 1dari 13

SMK RAJA PEREMPUAN, IPOH RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN AM (900/3) PENGGAL 3, TAHUN 2013

Rancangan Pelajaran Pengajian Am 900 Penggal Ketiga 2013

Minggu/ (T !i"#)

T $u" Pengenalan kepada Sukatan Mata Pelajaran Pengajian Am 900/3

Su% & $u"/K n'ung n Skop Sukatan Pelajaran Pengajian Am Bahan Bacaan Bentuk Peperiksaan Perancangan Pengajaran Elemen-elemen penting penggal 3

H (i) P*+%*) $ ! n

A"&i,i&i P*+%*) $ ! n / C & & n - Penerangan - Sesi soal ja$a"

Pelajar seharusn a dapat! ! (a) mengetahui skop sukatan pelajaran Pengajian Am 900/3 (b) mendapat pendedahan tentang "ahan-"ahan "acaan ang sesuai untuk mata pelajaran Pengajian Am (c) mendapat pendedahan tentang "entuk peperiksaan #ertas Pengajian Am 900/3 Pelajar seharusn a dapat! ! (a) memahami teknik menja$a" soalan / menganalisis data dan .akta (b) mencari pola-pola peru"ahan / aliran dengan tepat (c) menghuraikan idea tersurat dan tersirat /alasan0 dengan jelas Pelajar seharusn a dapat! ! (a) Mengenalpasti .aktor-.aktor ang mempengaruhi dasar luar Mala sia (b) mengkaji dasar luar Mala sia (c) menghuraikan tujuan dan perkem"angan dasar luar Mala sia Pelajar seharusn a dapat! ! (a) Mengetahui kaedah menja$a" esei dengan "aik dan sistematik

21 (10-1. Jun) / 22 (10-21 Jun)

A%&' BE()*# #+M*(&#AS&

,adual / -arta aliran

- Penerangan - Per"incangan - %atihan pengukuhan

MA%A1S&A 2A( (E3A4A %*A4

56 'u"ungan diplomatik 565 7aktor penentu dasar luar - 7aktor dalaman - 7aktor luaran - 7aktor sejarah - 7aktor kepimpinan )opik 5 !#epentingan #a$asan Perdagangan Be"as ASEA( - #esan

- Penerangan - Per"incangan - %atihan soalan aneka pilihan

PE(*%&SA( ESE&

- Penerangan - Per"incangan - %atihan pengukuhan

Rancangan Pelajaran Pengajian Am 900 Penggal Ketiga 2013

)opik 2 ! #eganasan Antara"angsa - -a"aran - #esan - Masalah - -ara Menangani Minggu/ (T !i"#) T $u"/ Su% & $u"/K n'ung n Pengli"atan9 peranan dan sum"angan ! 565 Peringkat Serantau ! ASEA( - #eanggotaan - Bentuk kerjasama Politik Ekonomi Sosial - -a"aran dalam ASEA( )opik 5 ! )ujuan Mengadakan hu"ungan luar )opik 2 ! Pencero"ohan - Punca - #esan - -ara Menangani -

(b) Mem"entangkan 8 idea dengan tepat (c) Menghasilkan esei mengikut kehendak soalan

H (i) P*+%*) $ ! n

A"&i,i&i P*+%*) $ ! n / C & & n - Penerangan - %atihan Pengukuhan

Pelajar seharusn a dapat! ! (a) Menjelaskan matlamat penu"uhan ASEA( (b) Men enaraikan kerjasama ASEA( dalam "idang ekonomi9 politik dan sosial

23 (2.-21 Jun) / 2. (01-02 Ju) i

MA%A1S&A 2A( (E3A4A %*A4

PE(*%&SA( ESE&

Pelajar seharusn a dapat! ! (a) mengemukakan idea ang logik9 teratur dan "erkesan (b) menghuraikan idea menggunakan kemahiran "ahasa ang "erkesan

- Per"incangan kumpulan - Pem"entangan - %atihan

Rancangan Pelajaran Pengajian Am 900 Penggal Ketiga 2013

36562 -arta aliran A%&' BE()*# #+M*(&#AS&

Pelajar seharusn a dapat! ! (a) Mengetahui dan memahami cara mencari idea dengan tepat (b Mem"uat penghitungan / pengiraan serta penaakulan dengan sistematik (c) Menta.sir isi tersurat dan tersirat "erdasarkan carta aliran ang di"eri

- Penerangan - Per"incangan - %atihan pengukuhan

Minggu/ (T !i"#) 22 (01-12 Ju) i) / 23 (12-19 Ju) i

T $u"/

Su% & $u"/K n'ung n

H (i) P*+%*) $ ! n

A"&i,i&i P*+%*) $ ! n / C & & n - Penerangan - Pem"entangan kumpulan - %atihan soalan aneka pilihan - %atihan menja$a" soalan o"jekti. secara logik akal /eas ans$ering0

MA%A1S&A 2A( (E3A4A %*A4

26 Peringkat 3lo"al - PBB - #oman$el - #erjasama Selatan-selatan - (AM - +&-

Pelajar seharusn a dapat! ! (a) Menjelaskan peranan dan sum"angan Mala sia di peringkat serantau dan glo"al (b) Menjelaskan pendirian Mala sia terhadap isu serantau dan antara"angsa (c) Menghuraikan tujuan dan perkem"angan dasar luar kerajaan Mala sia

U$i n (*) ! ( %*!45"u( 3 9-11 Ju) i ) )opik 5 ! ,ere"u - Punca - #esan - %angkah )opik 2 ! (uklear - #epentingan/Sum"angan Pelajar seharusn a dapat! ! (a) mengemukakan idea ang logik9 teratur dan "erkesan (b) menghuraikan idea menggunakan kemahiran "ahasa ang "erkesan - Per"incangan kumpulan - Pem"entangan - %atihan : -adangan ! soalan 82 /m/s 53;0

PE(*%&SA( ESE&

Rancangan Pelajaran Pengajian Am 900 Penggal Ketiga 2013

#esan negati.

Minggu/ (T !i"#)

T $u"

Su% & $u"/K n'ung n

H (i) P*+%*) $ ! n

A"&i,i&i P*+%*) $ ! n / C & & n

20 (22-23 Ju) i MA%A1S&A 2A( (E3A4A %*A4

56 &su dan -a"aran ! Sosial dan Buda a - 'ak Asasi - Perkongsian Buda a - &su #eganasan Antara"angsa - Pemerdagangan manusia - ,ena ah Merentasi Sempadan

Pelajar seharusn a dapat! ! (a) menjelaskan isu "erkaitan Mala sia dan negara luar (b) Menilai tindakan Mala sia dalam menangani isu dan ca"aran "erkaitan Mala sia dan negra luar

- Penerangan - Pem"entangan kumpulan - %atihan pengukuhan -A)A)A( ! 56 Serantau - ASEA( - EAE- APE- Pertu"uhan Ekonomi Serantau /*tara-Selatan0 - A7)A - EA7)A - 7)A - Per"incangan kumpulan - Pem"entangan - %atihan

Pelajar seharusn a dapat! ! )opik 5 ! Peranan Mala sia dalam ASEA( PE(*%&SA( ESE& )opik 2 ! Mala sia dalam APE/#erjasama Ekonomi Asia Pasi.ik0 - -a"aran - -ara Menangani (a) mengemukakan idea ang logik9 teratur dan "erkesan (b) menghuraikan idea menggunakan kemahiran "ahasa ang "erkesan

Rancangan Pelajaran Pengajian Am 900 Penggal Ketiga 2013

Pelajar seharusn a dapat! ! A%&' BE()*# #+M*(&#AS& 3am"arajah (a) Menta.sir idea tersurat dan tersirat "erdasarkan gam"arajah dengan "aik (b) Menghuraikan alasan "agi setiap idea dengan "aik - Penerangan - %atihan

CUTI NU6UL AL-7URAN(23 JULAI 2013)

Rancangan Pelajaran Pengajian Am 900 Penggal Ketiga 2013

Minggu/ (T !i"#) 21 (29 Ju) i 2 Og5() / 29 (2 8 3 Og5()

T $u"

Su% & $u"/K n'ung n &su dan -a"aran ! Politik

H (i) P*+%*) $ ! n

A"&i,i&i P*+%*) $ ! n / C & & n Penerangan / kuliah Pem"entangan kumpulan (ota topikal %atihan uji minda

Pelajar seharusn a dapat! ! (a) menjelaskan isu "erkaitan Mala sia dan negara luar (b) Menilai tindakan Mala sia dalam menangani isu dan ca"aran "erkaitan Mala sia dan negra luar

MA%A1S&A 2A( (E3A4A %*A4

- Peningkatan Per"elanjaan - Peluasan Pengaruh (egara #uasa Besar - #eselamatan Serantau - Masalah 2alaman ASEA( - )untutan <ila ah dan &su Antara 2ua (egara/Anggota - Pendekatan Mala sia Menangani -a"aran

Pelajar seharusn a dapat! ! PE(*%&SA( ESE& )opik 5 ! -a"aran %uar (rgara ASEA( - #esan - %angkah Mengatasi )opik 2 ! ?on Ekonomi Eksklusi. /?EE0 - #epentingan - Potensi - -a"aran - -ara Menangani (a) mengemukakan idea ang logik9 teratur dan "erkesan (b) menghuraikan idea menggunakan kemahiran "ahasa ang "erkesan

-A)A)A( ! 26 3lo"al - 2eklarasi Putraja a - +&- 2; - 2ialog *tara-Selatan - #erjasama Selatan-Selatan - APE- /#erjasama Ekonomi Asia Pasi.ik0 - 3-5= / 3>> - #oman$el - PBB - Per"incangan kumpulan - Pem"entangan

Rancangan Pelajaran Pengajian Am 900 Penggal Ketiga 2013

Pelajar seharusn a dapat! ! A%&' BE()*# #+M*(&#AS& ,adual / jadual "erga"ung (a) memindahkan data dalam "entuk analisis ang lengkap / mem"uat perkaitan antara dua jadual (b) n enarai dan menghuraikan pola peru"ahan dalam ga"ungan dua jadual (c) Menghuraikan alasan "agi setiap pola terse"ut

- Penerangan - %atihan pengukuhan

-*)& PE4)E(3A'A( PE(33A% /> +3+S @ 5; +3+S0 -*)& 'A4& 4A1A A&2&% 7&)4& /; +3+S @ 9 +3+S0

Rancangan Pelajaran Pengajian Am 900 Penggal Ketiga 2013

Minggu/ (T !i"#) 30 (19 - 23 Og5() / 31 (23 - 30 Og5()

T $u"

Su% & $u"/K n'ung n &su dan -a"aran ! Sains dan )eknologi

H (i) P*+%*) $ ! n

A"&i,i&i P*+%*) $ ! n / C & & n - Penerangan - Pem"entangan kumpulan - %atihan

Pelajar seharusn a dapat! ! (a) menjelaskan isu "erkaitan Mala sia dan negara luar (b) Menilai tindakan Mala sia dalam menangani isu dan ca"aran "erkaitan Mala sia dan negra luar Pelajar seharusn a dapat! ! (a) mengemukakan idea ang logik9 teratur dan "erkesan (b) menghuraikan idea menggunakan kemahiran "ahasa ang "erkesan

MA%A1S&A 2A( (E3A4A %*A4

- Protokol # oto - Pemanasan 3lo"al

PE(*%&SA( ESE&

)opik 5 ! Peranan Mala sia dalam Pergerakan (egara-(egara Berkecuali - Aspek politik - Aspek sosial )opik 2 ! #epentingan 2eklarasi - 2eklarasi Putraja a - 2eklarasi #uala %umpur - 2eklarasi #aAan ,adual / -arta Aliran

- Per"incangan kumpulan - Pem"entangan - %atihan

Pelajar seharusn a dapat! (a) memindahkan data dalam "entuk analisis ang lengkap / mem"uat perkaitan antara dua jadual (b) n enarai dan menghuraikan pola peru"ahan dalam ga"ungan dua jadual (c) Menghuraikan alasan "agi setiap pola terse"ut

A%&' BE()*# #+M*(&#AS&

- Penerangan - %atihan

Rancangan Pelajaran Pengajian Am 900 Penggal Ketiga 2013

Minggu / T !i"# 32 (02- 03 S*9&) / 33 (09- 13 S*9&)

T $u"

Su% & $u"/K n'ung n &su dan -a"aran ! Ekonomi

H (i) P*+%*) $ ! n Pelajar seharusn a dapat! ! (a) menjelaskan isu "erkaitan Mala sia dan negara luar (b) Menilai tindakan Mala sia dalam menangani isu dan ca"aran "erkaitan Mala sia dan negra luar

A"&i,i&i P*+%*) $ ! n / C & & n - Penerangan - Pem"entangan kumpulan - %atihan

MA%A1S&A 2A( (E3A4A %*A4

- Selatan9 )ari. dan Persaingan dalam Perdagangan - #elemahan Sistem Ekonomi 2unia

U$i n (*) ! ( %*!45"u( . (10 S*9&- 12S*9&) Pelajar seharusn a dapat! ! PE(*%&SA( ESE& )opik 5 ! Mala sia dalam +&- Peranan - #eja aan )opik 2 ! Mala sia dalam 2; - Peranan 3ra. / 3am"arajah A%&' BE()*# #+M*(&#AS& (a) memindahkan data dalam "entuk analisis ang lengkap / mem"uat perkaitan antara dua jadual (b) n enarai dan menghuraikan pola peru"ahan dalam ga"ungan dua jadual (c) Menghuraikan alasan "agi setiap pola terse"ut (a) mengemukakan idea ang logik9 teratur dan "erkesan (b) menghuraikan idea menggunakan kemahiran "ahasa ang "erkesan Pelajar seharusn a dapat! ! - Per"incangan kumpulan - Pem"entangan - %atihan

- Penerangan - %atihan

Rancangan Pelajaran Pengajian Am 900 Penggal Ketiga 2013

Minggu/ T !i"#

T $u"

Su% & $u"/K n'ung n &su dan -a"aran ! Ekonomi

H (i) P*+%*) $ ! n Pelajar seharusn a dapat! ! (a) menjelaskan isu "erkaitan Mala sia dan negara luar (b) Menilai tindakan Mala sia dalam menangani isu dan ca"aran "erkaitan Mala sia dan negra luar

A"&i,i&i P*+%*) $ ! n / C & & n - Penerangan - Pem"entangan kumpulan - %atihan

3. (13 - 20 S*9&) / 32 (23 - 20 S*9&)

MA%A1S&A 2A( (E3A4A %*A4

- #elemahan Ekonomi (egara &slam - -a"aran Ekonomi /2unia0 Semasa

PE(*%&SA( ESE&

)opik 5 ! Mala sia dan #oman$el - #eja aan )opik 2 ! Mala sia dalam PBB - Peranan

Pelajar seharusn a dapat! ! (a) mengemukakan idea ang logik9 teratur dan "erkesan (b) menghuraikan idea menggunakan kemahiran "ahasa ang "erkesan

- Per"incangan kumpulan - Pem"entangan - %atihan

Analisis -arta Pai A%&' BE()*# #+M*(&#AS&

Pelajar seharusn a dapat! ! (a) memindahkan data dalam "entuk analisis ang lengkap / mem"uat perkaitan antara dua jadual (b) n enarai dan menghuraikan pola peru"ahan dalam ga"ungan dua jadual (c) Menghuraikan alasan "agi setiap pola terse"ut 'A4& MA%A1S&A /5B SEP)EMBE40

- Penerangan - %atihan

Rancangan Pelajaran Pengajian Am 900 Penggal Ketiga 2013

Minggu/ T !i"# 33 (30 S*9& 8 . O"&) / 30 (0 O"&-11 O"& )

T $u"

Su% & $u"/K n'ung n &su dan -a"aran ! Sains dan )eknologi

H (i) P*+%*) $ ! n Pelajar seharusn a dapat! ! (a) menjelaskan isu "erkaitan Mala sia dan negara luar (b) Menilai tindakan Mala sia dalam menangani isu dan ca"aran "erkaitan Mala sia dan negra luar Pelajar seharusn a dapat! ! (a) mengemukakan idea ang logik9 teratur dan "erkesan (b) menghuraikan idea menggunakan kemahiran "ahasa ang "erkesan

A"&i,i&i P*+%*) $ ! n / C & & n - Penerangan - Pem"entangan kumpulan - %atihan

MA%A1S&A 2A( (E3A4A %*A4

- -a"aran &ndustri Min ak Sa$it - Bahan Buangan )oksik Ber"aha a ! Pergerakan Merentasi Sempadan

PE(*%&SA( ESE& / 31 (1. O"&-11 O"& ) A%&' BE()*# #+M*(&#AS&

)opik 5 ! -a"aran meli"atkan negara ASEA( - Aspek sosial - Aspek Politik - Singapura - 7ilipina - )hailand - Cietnam - M anmar - Sains dan )eknologi J 'u ) / C !& A)i! n

- Per"incangan kumpulan - Pem"entangan - %atihan

Pelajar seharusn a dapat! ! (a) memindahkan data dalam "entuk analisis ang lengkap / mem"uat perkaitan antara dua jadual (b) n enarai dan menghuraikan pola peru"ahan dalam ga"ungan dua jadual (c) Menghuraikan alasan "agi setiap pola terse"ut

- Penerangan - %atihan

39 (21-22 O"&)

P*9*!i"(

n P*!:u%

n P*ngg ) 3

Rancangan Pelajaran Pengajian Am 900 Penggal Ketiga 2013

Minggu / T !i"# .0 (21 8 31 O"&) .1 (3-1 N5,) / .2 (11 8 12 N5,)

T $u"

Su% & $u"/K n'ung n

H (i) P*+%*) $ ! n

A"&i,i&i P*+%*) $ ! n / C & & n

PROGRAM ;ULANGKAJI STRATEGIK< PENGAJIAN AM

'A4& 2EEPACA%& /5 (+CEMBE4 @8 (+CEMBE40 -*)& A<A% M*'A4AM /= (+CEMBE40 PEPE4&#SAA( S)PM BA'A4* PE(33A% 3 B9 >9 (+CEMBE4 D 539 589 5; (+CEMBE4 20530

CUTI AKHIR PENGGAL (13 NO=EM>ER 2013 8 1 JANUARI 201.)