Anda di halaman 1dari 5

A.

Tuliskan nombor dalam bentuk angka ( B2 D1 E1 )


1. Seratus satu
2. empat ratus tujuh belas
3. lima ratus tiga puluh dua
4. lapan ratus enam puluh
5. seratus tujuh puluh
( 10 markah )
B.

Tuliskan nombordalam perkataan. (B2 D1 E1)


1. 372 =
______________________________________________
2. 908 =
______________________________________________
3. 1000 =
______________________________________________
4. 515 =
______________________________________________
5. 102 =
______________________________________________
1

( 10 markah )
C.

Lengkapkan ( B1 D1 E1 ) ( B2 D1 E1 )

1.
525

530

550

2.
600

700

900

3.
802

502

402

4.
68

64

60

58

5. Apakah nombor diantara 326 dan 328


( 20 markah )
D. Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris
( B2 D2 E1 )
1.

136

2.

485

3.

696

4.

1000 =

5.

409

( 10 markah )
2

E. Warnakan nilai digit bagi nilai tempat yang


berikut. ( B2 D2 E1 )
Puluh
Sa
Puluh
Ratus
Sa

3
4
7
3
2

2
5
6
3
0

6
0
5
6
8
( 10 markah )

F. Cerakinkan ( B3 D2 E1 )
1.

476

2.

521

3.

450

Tulis nombornya
4.

500

5.

8 ratus

20
+

3 sa

=
( 10 markah )

G. Tambah

( B3 D1 E1)

1.

7.

2.

3.

2 6

8.
+

9.

5
7

+ 1
0

4. 3
+

2
10.

5.
+

1
4

6. 2
+

3
+

1
9
3
8
( 20 markah )

H. Selesaikan. ( B4 D1 E1 )
1. Badrul ada 125 buah buku cerita. Nina ada 34
buah buku cerita. Berapakah jumlah buku cerita
yang mereka ada?

2. Nurul mengumpul 145 keping setem Malaysia dan


28 keping setem luar negara. Berapakah jumlah
kesemua setem nurul?

( 10 markah )