Anda di halaman 1dari 2

Kategori Main Sosial mengikut Mildred Parten (1932)

Mildred Parten (1932) telah mengkaji main dari aspek sosial. Beliau mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanakkanak menerusi main. Kategori main sosial mengikut Parten adalah seperti berikut ! perlakuan tidak menentu (unoccupied behavior) - kanak-kanak bergerak di kelas dari satu tempat ke tempat lain sambil memerhati tetapi tidak bermain" ! main sendirian (solitary play) kanak-kanak bermain sendirian# tidak

melibatkan kanak-kanak lain $ang duduk berhampiran dengann$a" ! main pemerhatian (onlooker play) - kanak-kanak ini berdiri memerhati kanakkanak lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam permainan" ! ! main selari (parallel play) main asosiati% (associative play) - kanak-kanak ini berinteraksi dengan kanakkanak lain dan berkongsi peralatan mainan tetapi tidak bersama dalam akti&iti main" dan ! main koperati% (cooperative play) - kanak-kanak ini bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi akti&iti.

Kategori Main Kognitif Mengikut Sara Smilansky (1968)


Manakala 'ara 'milansk$ (19()) melihat main dari aspek kogniti%. Beliau melihat aspek main dapat membina perkembangan kogniti% kanak-kanak. Main dapat meningkatkan keupa$aan kogniti% kanak-kanak iaitu diukur dari segi *ara kanak-kanak menggunakan bahan atau peralatan mainan itu sendiri. Pandangan 'milansk$ $ang berbe+a dengan Parten dianggap sebagai pelengkap kepada pengkelasan $ang telah dibuat oleh Parten. Kategori main mengikut 'milansk$ ! main ber%ungsi (functional play) - kanak-kanak ini bermain menggunakan motor untuk meneroka rupa bentuk objek dan *uba memahami apa $ang boleh dibuat dengan objek berkenaan"

main konstrukti% (constructive play) - kanak-kanak ini bermain melibatkan men*ipta sesuatu objek"

main dramatika (dramatic play) - kanak-kanak ini menggunakan objek mainan untuk menggantikan sesuatu imaginasi" dan

main dengan peraturan (games with rules) - kanak-kanak ini bermain melibatkan permainan. penerimaan pandangan# mengubahsuai peraturan dalam

Permainan Bebas
Permainan bebas atau in%ormal melibatkan akti&iti main $ang spontan# tidak %ormal dan tidak berstruktur dalam persekitaran $ang ka$a dengan bahan dan interaksi dengan rakan seba$a dan orang de,asa. Bahan pengajaran dan pembelajaran disediakan di pusat pembelajaran. -engan itu kanak-kanak tersebut mempelajari dan mengalami ban$ak pembelajaran semasa menjalankan interaksi dengan rakan seba$a# orang de,asa dan bahan $ang disediakan.

Permainan lakonan atau olok olok


Permainan ini melibatkan interaksi &erbal antara kanak-kanak untuk melakonkan ,atak,atak dalam permainan tersebut. Permainan ini melibatkan peristi,a harian $ang benar dan realistik. .a juga melibatkan %antasi dan imaginasi kanak-kanak.

Permainan luar
Kanak-kanak perlu melepaskan tekanan perasaan semasa bermain dalam keadaan terka,al. /lat permainan luar $ang disediakan iaitu bekas main pasir# bekas main air# tero,ong# jongkang jongkit# buaian# rangka besi dan gelungsur adalah untuk membantu perkembangan %i+ikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. 'emasa bermain dengan alatan tersebut# kanak-kanak dapat mempelajari beberapa konsep seperti imbangan# berat dan ringan# tinggi dan rendah# tarikan gra&it$# a$unan serta konsep ban$ak dan sedikit. Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar# mengikut giliran# bekerjasama# tolong-menolong# bersikap sederhana dan hormatmenghormati. /kti&iti permainan luar ini melibatkan perkembangan otot ke*il# otot besar# koordinasi tubuh badan# perkembangan bahasa# interaksi sosial dan kreati&iti.