Anda di halaman 1dari 192

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Rabu

Tarikh :

02 Jan 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti:

Tahun 3 7.45-8.15 P.Jasmani

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan kemahiran hambur 's+rin&) ,an +en,aratan ,en&an lakuan -an& betul. '1.1.1 % 1.1.. ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an .. "emanaskan ba,an 3. $er&erak bebas ',alam ka1asan k*n) 4. Permainan ke2il #reatif

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a Tujuh /i&it "enamakan sebaran& n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. 1. 9lan&kaji +elajaran -an& le+as. 'tahun 5) .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. Susunan n*mb*r-sebut ,an ba2a n*mb*r. 4. :atihan bertulis n*mb*r ,alam +erkataan ,an an&ka.

Tahun 5 8.45-6.45 "atematik

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Tahun 4 6.45-1;.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "embina keu+a-aaan menamakan n*mb*r ,alam lin&kun&an 1;; ;;;. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a 1;; ;;; 1. 9lan&kaji +elajaran -an& le+as. 'tahun 3) .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. Susunan n*mb*r-sebut ,an ba2a n*mb*r. 4. /en&ar0 ba2a ,an tulis n*mb*r. 5. :atihan bertulis n*mb*r ,alam +erkataan ,an an&ka.

Pen&ajaran ,iba1a keha,a+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "enamakan sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. 9lan&kaji +elajaran -an& le+as. 'tahun 4) .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. Susunan n*mb*r-sebut ,an ba2a n*mb*r. 4. /en&ar0 ba2a ,an tulis n*mb*r. 5. :atihan bertulis n*mb*r ,alam +erkataan ,an an&ka.
was_4411@yahoo.com

Pen&ajaran ,iba1a keha,a+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Rabu

Tarikh :

02 Jan 2012 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 1..;5 < 1..35 P.#esihatan '$1/1!1)

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

7ar&ailah kesihatan. '#enali An&&*ta Seksual) "en&etahui ,an memahami +ertumbuhan serta +erkemban&an fi=ikal -an& sihat. '1.1.1) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an memahami serta men-atakan an&&*ta-an&&*ta seksual. 1. Peneran&an .. Ta-an&kan sli,e 'PPT) 3. $ers*al ja1ab 4. :atihan T"#0 #reati iti PPT

Pen&ajaran ,iba1a keha,a+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Minggu :

Hari :

Khamis

Tarikh :

03 Jan 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.45 - 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "embina keu+a-aaan menamakan n*mb*r ,alam lin&kun&an 1;; ;;;. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a 1;; ;;; 1. 9lan&kaji +elajaran -an& le+as. 'tahun 3) .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. Susunan n*mb*r-sebut ,an ba2a n*mb*r. 4. /en&ar0 ba2a ,an tulis n*mb*r. 5. :atihan bertulis n*mb*r ,alam +erkataan ,an an&ka.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "enamakan sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. 9lan&kaji +elajaran -an& le+as. 'tahun 4) .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. Susunan n*mb*r-sebut ,an ba2a n*mb*r. 4. /en&ar0 ba2a ,an tulis n*mb*r. 5. :atihan bertulis n*mb*r ,alam +erkataan ,an an&ka. >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a Tujuh /i&it "enamakan sebaran& n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. 1. 9lan&kaji +elajaran -an& le+as. 'tahun 5) .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. Susunan n*mb*r-sebut ,an ba2a n*mb*r. 4. :atihan bertulis n*mb*r ,alam +erkataan ,an an&ka.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Jumaat

Tarikh :

4 Jan 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "enamakan sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; "enentukan nilai ba&i setia+ ,i&it ,alam sebaran& n*mb*r 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an .. "emba2a0 melukis ja,ual0 menulis nilai tem+at ,an nilai ,i&it n*mb*r. 3. "enulis n*mb*r ,alam +erkataan ,an ,i&it. 4. :atihan bertulis >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 8.45 - 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "embina keu+a-aaan menamakan n*mb*r ,alam lin&kun&an 1;; ;;;. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a 1;; ;;; "enentukan nilai ba&i setia+ ,i&it ,alam sebaran& n*mb*r 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an .. "emba2a0 melukis ja,ual0 menulis nilai tem+at ,an nilai ,i&it n*mb*r. 3. "enulis n*mb*r ,alam +erkataan ,an ,i&it. 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Isnin

Tarikh :

7 Jan 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 8.15 - 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "enamakan sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; "enentukan nilai ba&i setia+ ,i&it ,alam sebaran& n*mb*r 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an .. "emba2a0 melukis ja,ual0 menulis nilai tem+at ,an nilai ,i&it n*mb*r. 3. "enulis n*mb*r ,alam +erkataan ,an ,i&it. 4. :atihan bertulis >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 6.15 - 1;.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a Tujuh /i&it "enamakan sebaran& n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. "enentukan nilai tem+at ba&i setia+ ,i&it ,alam sebaran& n*mb*r 1. $eri n*ta nilai tem+at ,an nilai ,i&it .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. "enunjukkan 2*nt*h ,an 2ara 4. :atihan bertulis. >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Selasa

Tarikh :

8 Jan 2012

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan kemahiran hambur 's+rin&) ,an +en,aratan ,en&an lakuan -an& betul. '1.1.1 % 1.1.. ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an .. "emanaskan ba,an 3. $er&erak bebas ',alam ka1asan k*n) 4. Permainan ke2il #reatif

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 4 8.45 - 6.45 "atematik

Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "embina keu+a-aaan menamakan n*mb*r ,alam lin&kun&an 1;; ;;;. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a 1;; ;;; "emban,in&kan ,ua n*mb*r ,an membun,arkan n*mb*r 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an .. "en&enal nilai tem+at ,an ke,u,ukan n*mb*r. 3. "emban,in& n*mb*r < latihan rin&kas 4. "embun,ar n*mb*r < latihan rin&kas 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5
1;.15< 1;.45 11.;5-11.35

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a Tujuh /i&it "enamakan sebaran& n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. "uri, b*leh menamakan ,an men&enal n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. "emban,in&kan ,ua n*mb*r ,an membun,arkan n*mb*r 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an .. "en&enal nilai tem+at ,an ke,u,ukan n*mb*r. 3. "emban,in& n*mb*r < latihan rin&kas 4. "embun,ar n*mb*r < latihan rin&kas 4. :atihan bertulis >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

"atematik

Akti iti:

Minggu :

Hari :

Rabu

Tarikh :

0 Jan 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti:

Tahun 3 7.45-8.15 P.Jasmani

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan kemahiran hambur 's+rin&) ,an +en,aratan ,en&an lakuan -an& betul. '1.1.. ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan hambur ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an - ulan&an .. "emanaskan ba,an 3. $er&erak bebas ',alam ka1asan k*n) 4. Permainan ke2il #reatif

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a Tujuh /i&it "enamakan sebaran& n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. "uri, b*leh menamakan ,an men&enal n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. "embun,arkan n*mb*r 1. Perbin2an&an - ulan&an .. "en&enal nilai tem+at ,an ke,u,ukan n*mb*r. 3. "emban,in& n*mb*r < latihan rin&kas 4. "embun,ar n*mb*r < latihan rin&kas 4. :atihan bertulis >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45-6.45 "atematik

Tahun 4 6.45-1;.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "embina keu+a-aaan menamakan n*mb*r ,alam lin&kun&an 1;; ;;;. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a 1;; ;;; "emban,in&kan ,ua n*mb*r ,an membun,arkan n*mb*r 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an .. "en&enal nilai tem+at ,an ke,u,ukan n*mb*r. 3. "emban,in& n*mb*r < latihan rin&kas 4. "embun,ar n*mb*r < latihan rin&kas 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Rabu

Tarikh :

0 Jan 2012

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "enamakan sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; "embun,arkan n*mb*r ,an memban,in&kan nilai setia+ n*mb*r. 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an .. (aris n*mb*r nilai tem+at. 3. "en&enal+asti tem+at ,an 2ara membun,ar 4. :atihan bertulis >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 1..;5 < 1..35 P.#esihatan '$1/1!1)

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

7ar&ailah kesihatan. '#enali An&&*ta Seksual) "en&etahui ,an memahami +ertumbuhan serta +erkemban&an fi=ikal -an& sihat. '1.1.1) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an memahami serta men-atakan an&&*ta-an&&*ta seksual. 1. Peneran&an .. Ta-an&kan sli,e 'PPT) 3. $ers*al ja1ab 4. :atihan T"#0 #reati iti PPT

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Khamis

Tarikh :

10 Jan 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.45 - 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "embina keu+a-aaan menamakan n*mb*r ,an menambah ,alam lin&kun&an 1;; ;;; "uri, b*leh membun,arkan n*mb*r "uri, b*leh menambah . hin&&a 4 n*mb*r 1. 9lan&kaji +elajaran -an& le+as. 'tahun 3) .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. #enal tem+at0 bun,ar n*mb*r 4. Susun n*mb*r ,an tambah 5. :atihan bertulis menambah n*mb*r.

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "enambah sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "embun,arkan n*mb*r "uri, b*leh menambah . hin&&a 5 n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an 'kait tahun 4) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan bun,ar) 3. "enulis s*alan tambah0 ja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat O+erasi asas melibatkan n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it "enambah sebaran& n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. "uri, b*leh menambah. hin&&a 5 n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. Pen-elesaian masalah 1. Perbin2an&an < ulan&an tahun 5 .. "en&enal ke,u,ukan 3. "enambah n*mb*r < latihan rin&kas 4. "en,a+atkan maklumat < +en-elesaian masalah 4. :atihan bertulis Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Minggu :

Hari :

Jumaat

Tarikh :

11 Jan 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "enambah sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "embun,arkan n*mb*r "uri, b*leh menambah . hin&&a 5 n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an 'kait tahun 4) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan bun,ar) 3. "enulis s*alan tambah0 ja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Tahun 4 8.45 - 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh menambah n*mb*r ,alam lin&kun&an 1;; ;;; "uri, b*leh menambah . hin&&a 4 n*mb*r 1. 9lan&an .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. #enal tem+at0 bun,ar n*mb*r 4. Susun n*mb*r ,an tambah 5. :atihan bertulis menambah n*mb*r.

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Minggu :

Hari :

Isnin

Tarikh :

14 Jan 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 8.15 - 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "enambah sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "embun,arkan n*mb*r "uri, b*leh menambah . hin&&a 5 n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an 'kait tahun 4) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan bun,ar) 3. "enulis s*alan tambah0 ja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 6.15 - 1;.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat O+erasi asas melibatkan n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it "enambah sebaran& n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. "uri, b*leh menambah. hin&&a 5 n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. Pen-elesaian masalah 1. Perbin2an&an < ulan&an tahun 5 .. "en&enal ke,u,ukan 3. "enambah n*mb*r < latihan rin&kas 4. "en,a+atkan maklumat < +en-elesaian masalah 4. :atihan bertulis >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Selasa

Tarikh :

1! Jan 2012

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan imban&an ,i atas ban&ku ,an ran&kaian ban&ku. '1...1 % 1.... ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan -an& memerlukan ka1alan ba,an ,an s*k*n&an ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. ?mban&an ka-u 4. ?mban&an atas ban&ku 5. Permainan ke2il 'ba1a +un,i ka2an&) #reatif #*n0 $an&ku0 Pun,i #a2an&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 - 6.45 "atematik

Akti iti:

8*mb*r $ulat O+erasi asas melibatkan n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it "enambah ,an men*lak sebaran& n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. "uri, b*leh menambah ,an men*lak . hin&&a 5 n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it. Pen-elesaian masalah 1. Perbin2an&an < ulan&an tahun 5 .. "en&enal ke,u,ukan 3. "enambah n*mb*r < latihan rin&kas 4. "en*lak n*mb*r < latihan rin&kas 5. "en,a+atkan maklumat < +en-elesaian masalah 5. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5-1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh menambah n*mb*r ,alam lin&kun&an 1;; ;;; "uri, b*leh menambah . hin&&a 4 n*mb*r 1. 9lan&an .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. #enal tem+at0 bun,ar n*mb*r 4. Susun n*mb*r ,an tambah 5. :atihan bertulis menambah n*mb*r.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Rabu

Tarikh :

1" Jan 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan imban&an ,i atas ban&ku ,an ran&kaian ban&ku. '1.... ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan -an& memerlukan ka1alan ba,an ,an s*k*n&an ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. ?mban&an ka-u 4. ?mban&an atas ban&ku 5. Permainan ke2il 'ba1a +un,i ka2an&) #reatif

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "en*lak sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh men*lak . hin&&a 5 n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an 'kait tahun 4) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan t*lak) 3. "enulis s*alan t*lak0 ja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

Tahun 5 6.45 - 1;.45 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5-1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat O+erasi asas melibatkan n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it "en,arab sebaran& n*mb*r hin&&a hasiln-a tujuh ,i&it. "uri, b*leh men,arab . ,en&an 5 ,i&it n*mb*r. Pen-elesaian masalah 1. $a2aan sifir < kaitkan tahun 5 .. "en&enal ke,u,ukan 3. "en,arab n*mb*r < latihan rin&kas 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tekanan la&u "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tekanan -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Khamis

Tarikh :

17 Jan 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh men*lak n*mb*r ,alam lin&kun&an 1;; ;;; "uri, b*leh men*lak . hin&&a 4 n*mb*r 1. 9lan&an ,an kaitkan ,en&an tambah .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. #enal tem+at 4. Susun n*mb*r ,an t*lak 5. :atihan bertulis men*lak n*mb*r.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "en*lak sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh men*lak . hin&&a 5 n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; Pen-elesaian masalah 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an 'ulan&an) .. "emba2a s*alan < fahami0 *+erasi 3. "enulis s*alan 't*lak)0 ja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat O+erasi asas melibatkan n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it "embaha&i sebaran& n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it ,en&an . ,i&it. "uri, b*leh membaha&i n*mb*r. Pen-elesaian masalah 1. $a2aan sifir < ulan&an .. "en&enal ke,u,ukan0 bina sifir 3. "embaha&i < latihan rin&kas ' bersama ) 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Jumaat

Tarikh :

18 Jan 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "en,arab sebaran& n*mb*r hin&&a jumlah 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh men,arab ,en&an . ,i&it hin&&a jumlah 1 ;;; ;;; 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an < k*tak sifir .. "en2uba 2*nt*h < 3 s*alan 3. "enulis s*alan ',arab)0 ja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat O+erasi asas melibatkan n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it O+erasi ber&abun& sebaran& n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it "uri, b*leh melakukan *+erasi ber&abun& ,an memahami $O/"AS. 1. $a2aan sifir < ulan&an ,an kait -an& le+as .. "en&enal ke,u,ukan n*mb*r 3. "emahami susunan hierarki - $O/"AS 4. :atihan bertulis - bantu

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$1/1!1)

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

7ar&ailah kesihatan. '#enali An&&*ta Seksual) "en&etahui ,an memahami +ertumbuhan serta +erkemban&an fi=ikal -an& sihat. '1.1.1) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an memahami serta men-atakan an&&*ta-an&&*ta seksual. 1. Peneran&an - ulan&an .. $ers*al ja1ab 3. :atihan 4. $er2erita < a+a -an& ,ifahami T"#0 #reati iti PPT 8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh men*lak n*mb*r ,alam lin&kun&an 1;; ;;; "uri, b*leh men*lak . hin&&a 4 n*mb*r Pen-elesaian masalah 1. 9lan&an ,an kaitkan ,en&an tambah .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. #enal tem+at 4. Susun n*mb*r ,an t*lak 5. :atihan bertulis men*lak n*mb*r.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Isnin

Tarikh :

21 Jan 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh men,arab ,alam lin&kun&an 1;; ;;; "uri, b*leh men,arab ,en&an . ,i&it n*mb*r 1. $a2aan sifir < #*tak sifir .. Peneran&an ,an +erbin2an&an. 3. #enal tem+at - k*tak 4. Susun n*mb*r ,an ,arab 5. :atihan bertulis men,arab n*mb*r.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "en,arab sebaran& n*mb*r hin&&a jumlah 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh men,arab ,en&an . ,i&it hin&&a jumlah 1 ;;; ;;; Pen-elesaian masalah 1. 9lan&an ,an +erbin2an&an < k*tak sifir .. "en2uba 2*nt*h < 3 s*alan 3. "enulis s*alan ',arab)0 ja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Selasa

Tarikh :

22 Jan 2012

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan imban&an sebelum melakukan &ulin& ha,a+an. ' 1...3 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan -an& memerlukan ka1alan ba,an ,an s*k*n&an ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. ?mban&an - ,u,uk 4. ?mban&an - &ulin& 5. Permainan ke2il 'ba1a +un,i ka2an&) #reatif #*n0 tilam

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r $ulat O+erasi asas melibatkan n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it O+erasi ber&abun& sebaran& n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it "uri, b*leh melakukan *+erasi ber&abun& ,an memahami $O/"AS. 1. $O/"AS < ulan&an ,an kait min&&u le+as .. "en&enal ke,u,ukan simb*l n*mb*r 3. "emahami susunan hierarki - $O/"AS 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh men,arab ,alam lin&kun&an 1;; ;;; "uri, b*leh men,arab ,en&an . ,i&it n*mb*r 1. #*tak sifir - +antas .. #enal tem+at < bilan&an k*tak 3. Susun n*mb*r ,an ,arab - sifir 4. :atihan bertulis men,arab n*mb*r.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Rabu

Tarikh :

23 Jan 2012

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan imban&an sebelum melakukan &ulin& ha,a+an. ' 1...3 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan -an& memerlukan ka1alan ba,an ,an s*k*n&an ,en&an betul ,an selamat. 1. 9lan&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. ?mban&an < +*sisi ,u,uk 4. ?mban&an < &ulin& atas tilam #reatif #*n0 tilam

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "en,arab sebaran& n*mb*r hin&&a jumlah 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh men,arab ,en&an . ,i&it hin&&a jumlah 1 ;;; ;;; Pen-elesaian masalah 1. 9lan&an < k*tak sifir .. 9ji min,a 3. $in2an& ',arab)0 ja1ab bersama ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat O+erasi asas melibatkan n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it O+erasi ber&abun& sebaran& n*mb*r hin&&a tujuh ,i&it "uri, b*leh melakukan *+erasi ber&abun& -an& melibatkan +en-elesaian masalah. 1. $O/"AS < ulan&an .. "emba2a s*alan 3. "emahami susunan hierarki 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tekanan ,an +i2 la&u -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u A #as,imB .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

#$TI %&RS&M'&() H)RI TH)I'$S)M


KH)MIS 24 J)($)RI 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Jumaat

Tarikh :

2! Jan 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: 8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "embaha&i sebaran& n*mb*r ,alam lin&kun&an hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh membaha&i ,en&an 1 ,i&it 1. Peneran&an < k*tak sifir .. 3uba ja-a < 3 s*alan 3. $in2an& 'baha&i) 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Penambahan +e2ahan "enambah n*mb*r +e2ahan ,en&an +emba1ah -an& sama "uri, b*leh melakukan menambah +e2ahan ,en&an n*mb*r bulat ,an +e2ahan -an& sama +emba1ah 1. Pe2ahan < ulan&an tahun 5 .. "emerhati s*alan 3. "enambah +e2ahan - ke,u,ukan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$./1!1)

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

7ar&ailah kesihatan. 'Sa-an&i ,iri) "en&etahui ,an memahami +ertumbuhan serta +erkemban&an fi=ikal -an& sihat. '1.1..) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men-atakan ke+entin&an menja&a kebersihan an&&*ta-an&&*ta seksual. 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab 3. :atihan 4. $er2erita < a+a -an& ,ifahami T"#0 #reati iti PPT 8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh men,arab ,alam lin&kun&an 1;; ;;; "uri, b*leh men,arab ,en&an . ,i&it n*mb*r 1. #*tak sifir - +antas .. 9lan&an le+as < ,arab n*mb*r 3. :atih tubi < 3 s*alan mu,ah 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

#$TI %&RS&M'&() S)M%$T)( M)$*I+$R R)S$*


IS(I( 28 J)($)RI 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Selasa

Tarikh :

2 Jan 2012 Impak / Catatan


>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan imban&an sebelum melakukan &ulin& ha,a+an. ' 1...3 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan -an& memerlukan ka1alan ba,an ,an s*k*n&an
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 ,en&an betul ,an selamat. Akti iti: 1. Peneran&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. ?mban&an - ,u,uk 4. ?mban&an - &ulin& 5. Permainan ke2il 'ba1a +un,i ka2an&) !.".#: #reatif $.$.$: #*n0 tilam Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Pe2ahan Penambahan +e2ahan "enambah n*mb*r +e2ahan ,en&an +emba1ah -an& berlainan "uri, b*leh melakukan menambah +e2ahan ,en&an n*mb*r bulat ,an +e2ahan -an& lain +emba1ahn-a 1. Pe2ahan < ulan&an le+as .. "emerhati s*alan < tentukan +emba1ah 3. "enambah +e2ahan - ke,u,ukan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh men,arab ,alam lin&kun&an 1;; ;;; "uri, b*leh men,arab ,en&an . ,i&it n*mb*r 1. #*tak sifir - ba2aan .. 9ji min,a < 3; minit 3. $in2an& < muri, +ilih s*alan 4. :atihan bertulis.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Rabu

Tarikh :

30 Jan 2012 Impak / Catatan


>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan imban&an sebelum melakukan &ulin& belakan&. ' 1...3 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan -an& memerlukan ka1alan ba,an ,an s*k*n&an ,en&an betul ,an selamat.
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Akti iti: 1. Peneran&an - ulan&an .. "emanaskan ba,an 're&an&an) 3. ?mban&an - ,u,uk 4. ?mban&an < &ulin& belakan& !.".#: #reatif $.$.$: Tilam Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; "embaha&i sebaran& n*mb*r ,alam lin&kun&an hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh membaha&i ,en&an . ,i&it 1. Peneran&an < k*tak sifir .. 3uba ja-a < 3 s*alan 3. $in2an& 'baha&i) 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Penambahan +e2ahan "enambah n*mb*r +e2ahan ,en&an +emba1ah -an& berlainan "uri, b*leh melakukan menambah +e2ahan ,en&an n*mb*r bulat ,an +e2ahan -an& lain +emba1ahn-a 1. Pe2ahan < ulan&an le+as .. "emerhati s*alan < tentukan +emba1ah 3. "enambah +e2ahan - ke,u,ukan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tekanan ,an +i2 la&u -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u A #as,imB .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Khamis

Tarikh :

31 Jan 2013 Impak / Catatan


>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh men,arab ,alam lin&kun&an 1;; ;;; "uri, b*leh men,arab ,en&an . ,i&it n*mb*r
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 1. #*tak sifir - ba2aan .. 9ji min,a < 3; minit 3. $in2an& < muri, +ilih s*alan 4. :atihan bertulis. Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi ber2am+ur sebaran& n*mb*r ,alam lin&kun&an hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh men&&unakan *+erasi ber2am+ur 1. Peneran&an < k*tak sifir .. 3uba ja-a < 3 s*alan 3. $in2an& 'susunan) - keutamaan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Penambahan +e2ahan "enambah ,an men*lak n*mb*r +e2ahan ,en&an +emba1ah -an& berlainan "uri, b*leh melakukan menambah ,an men*lak +e2ahan ,en&an n*mb*r bulat ,an +e2ahan -an& lain +emba1ahn-a 1. Pe2ahan < ulan&an le+as'kait t*lak) .. "emerhati s*alan < tentukan +emba1ah 3. "enambah +e2ahan - ke,u,ukan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Jumaat

Tarikh :

1 ,eb 2013 Impak / Catatan


>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi ber2am+ur sebaran& n*mb*r ,alam lin&kun&an hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh men&&unakan *+erasi ber2am+ur 1. Peneran&an < k*tak sifir .. 3uba ja-a < 3 s*alan
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 3. $in2an& 'susunan) - keutamaan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Penambahan +e2ahan "en*lak ,an men,arab n*mb*r +e2ahan "uri, b*leh melakukan men*lak ,an men,arab +e2ahan ,en&an n*mb*r bulat ,an +e2ahan 1. Pe2ahan < ulan&an le+as'kait t*lak) .. "emerhati s*alan < tunjuk 2*nt*h 3. "en*lak +e2ahan < latihan 4. "en,arab +e2ahan 4. :atihan bertulis < kait s*alan 9PS4 'bantu muri, lemah) >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$1/1!1)

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

7ar&ailah kesihatan. '#enali An&&*ta Seksual) "en&etahui ,an memahami +ertumbuhan serta +erkemban&an fi=ikal -an& sihat. '1.1.1) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an memahami serta men-atakan an&&*ta-an&&*ta seksual. 1. Peneran&an - ulan&an 5. $ers*al ja1ab 5. :atihan 7. $er2erita < a+a -an& ,ifahami T"#0 #reati iti PPT 8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh men,arab ,an membaha&i ,alam lin&kun&an 1;; ;;; "uri, b*leh men,arab ,en&an . ,i&it n*mb*r ,an membaha&i mu,ah 1. #*tak sifir - bina .. Perbin2an&an le+as - bersama 3. Tunjuk 2ara - baha&i 4. :atihan bertulis - bantu

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

"

Hari :

Isnin

Tarikh :

4 ,eb 2013 Impak / Catatan


>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh membaha&i ,alam lin&kun&an 1;;;;; "uri, b*leh membaha&i hin&&a 4 ,i&it ,en&an . ,i&it 1. #*tak sifir < bina +antas .. :atih mu,ah - +erbin2an&an
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 3. S*al ja1ab - 2*nt*h 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi ber2am+ur sebaran& n*mb*r ,alam lin&kun&an hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh men&&unakan *+erasi ber2am+ur 1. Peneran&an < ulan&an .. #*tak sifir - +antas 3. $in2an& 'susunan) < keutamaan '$O/"AS) 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

"

Hari :

Selasa

Tarikh :

! ,eb 2013 Impak / Catatan


>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan kemahiran &a-ut ,an a-un ,en&an betul +a,a +alan&. ' 1.3.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan -an& memerlukan lakuan ,an s*k*n&an ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. (a-ut - lurus 4. A-un - lurus
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 !.".#: #reatif $.$.$: tian&0 tilam Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pembaha&ian +e2ahan "en*lak ,an men,arab n*mb*r +e2ahan "uri, b*leh melakukan membaha&i +e2ahan ,en&an n*mb*r bulat ,an +e2ahan 1. Pe2ahan < ulan&an le+as'kait ,arab) .. "emerhati s*alan < tunjuk 2ara 'terbalik) 3. "embaha&i - latihan 4. :atihan bertulis < kait 9PS4 5. :atihan bertulis - teks

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh membaha&i ,alam lin&kun&an 1;;;;; "uri, b*leh membaha&i hin&&a 4 ,i&it ,en&an 1 ,an . ,i&it 1. #*tak sifir < ulan&an le+as .. :atih mu,ah < +erbin2an&an 'rujuk k*tak sifir) 3. S*al ja1ab - 2*nt*h 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

"

Hari :

Rabu

Tarikh :

" ,eb 2013 Impak / Catatan


>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti:

!.".#:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan kemahiran &a-ut ,an a-un ,en&an betul +a,a +alan&. ' 1.3.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan -an& memerlukan lakuan ,an s*k*n&an ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. (a-ut - lurus 4. A-un - lurus #reatif
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 $.$.$: Tian&0 tilam Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi ber2am+ur sebaran& n*mb*r ,alam lin&kun&an hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh men&&unakan *+erasi ber2am+ur 1. Peneran&an < ulan&an .. #*tak sifir - +antas 3. $in2an& 'susunan) < keutamaan ')CDE4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pembaha&ian +e2ahan "embaha&i n*mb*r +e2ahan "uri, b*leh melakukan membaha&i +e2ahan ,en&an n*mb*r bulat ,an +e2ahan 1. Pe2ahan < ulan&an le+as 'kait ,arab) .. "emerhati s*alan < tunjuk 2ara 'terbalik) 3. "embaha&i - latihan 4. :atihan bertulis < kait 9PS4 5. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tekanan ,an +i2 la&u -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u A #as,imB .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

"

Hari :

Khamis

Tarikh :

7 ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh membaha&i ,alam lin&kun&an 1;;;;; "uri, b*leh membaha&i hin&&a 5 ,i&it ,en&an 1 ,an . ,i&it 1. #*tak sifir < ulan&an le+as .. :atih mu,ah < +erbin2an&an 'rujuk k*tak sifir) 3. S*al ja1ab - 2*nt*h 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: 8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi ber2am+ur sebaran& n*mb*r ,alam lin&kun&an hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh men&&unakan *+erasi ber2am+ur ,alam +en-elesaian masalah 1. Peneran&an < k*tak sifir .. 3uba ja-a 0 +emahaman s*alan - maklumat 3. $in2an& 'latihan le+as) - keutamaan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan Tambah ,an t*lak O+erasi asas tambah ,an t*lak melibatkan +er+uluhan "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah ,an t*lak melibatkan +er+uluhan hin&&a 3 tem+at 1. Per+uluhan < ulan&an tahun 5 se,ikit .. $in2an& bebera+a 2*nt*h 3. :atihan asas < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

"

Hari :

Jumaat

Tarikh :

8 ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi ber2am+ur sebaran& n*mb*r ,alam lin&kun&an hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh men&&unakan *+erasi ber2am+ur ,alam +en-elesaian masalah 1. Peneran&an < k*tak sifir .. 3uba ja-a 0 +emahaman s*alan - maklumat 3. $in2an& 'latihan le+as) - keutamaan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5

Tajuk:

Per+uluhan
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0

8.45 < 6.45 "atematik

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 $i,an&: Tambah ,an t*lak Objektif O+erasi asas tambah ,an t*lak melibatkan Pembelajaran: +er+uluhan 7asil "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah ,an Pembelajaran: t*lak melibatkan +er+uluhan hin&&a 3 tem+at ,an +en-elesaian masalah Akti iti: 1. Per+uluhan < ulan&an .. $in2an& < kait le+as '+en-elesaian masalah) 3. :atihan mu,ah < bin2an& ' kenal+asti 2ara) 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$1/1!1)

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

7ar&ailah kesihatan. '#enali An&&*ta Seksual) "en&etahui ,an memahami +ertumbuhan serta +erkemban&an fi=ikal -an& sihat. '1.1.3) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an memahami serta 2ara menja&a kebersihan an&&*taan&&*ta seksual. 1. Peneran&an - ulan&an .. $ers*al ja1ab 3. :atihan 4. $er2erita < a+a -an& ,ifahami T"#0 #reati iti PPT 8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; "uri, b*leh membaha&i ,alam lin&kun&an 1;;;;; "uri, b*leh membaha&i hin&&a 5 ,i&it ,en&an 1 ,an . ,i&it 1. #*tak sifir < ulan&an le+as .. :atih mu,ah < +erbin2an&an 'rujuk k*tak sifir) 3. S*al ja1ab - 2*nt*h 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Isnin

Tarikh :

11 ,eb 2013 Impak / Catatan


>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

39T? $!4S!"P!8A TA798 $A49 3?8A

Minggu :

Hari :

Selasa

Tarikh :

12 ,eb 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

CUTI BERSEMPENA TAHUN BARU CINA

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Rabu

Tarikh :

13 ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan kemahiran &a-ut ,an a-un ,en&an betul +a,a +alan&. ' 1.3.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan -an& memerlukan lakuan ,an s*k*n&an ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. (a-ut - lurus 4. A-un - lurus #reatif Tian&0 tilam

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Tajuk: $i,an&:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;;


was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri,

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Objektif O+erasi ber2am+ur sebaran& n*mb*r ,alam Pembelajaran: lin&kun&an hin&&a 1 ;;; ;;;. 7asil "uri, b*leh men&&unakan *+erasi ber2am+ur Pembelajaran: masih memerlukan ,alam +en-elesaian masalah Akti iti: 1. Peneran&an < bina k*tak sifir bimbin&an .. $in2an& 's*alan +ilihan) < bersama 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah 4. Pen&enalan +e2ahan Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Peratus Penentuan nilai +eratus "enentukan nilai +eratus ba&i suatu +e2ahan -an& ,iberi. "uri, b*leh menentukan nilai +eratus ba&i +e2ahan -an& ,iberi ,en&an betul. 1. Peratus < ulan&an'kait tahun 5) .. $in2an& < kait le+as '+ersekitaran) 3. :atihan mu,ah < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tekanan ,an +i2 la&u -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u A #as,imB .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Khamis

Tarikh :

14 ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pe2ahan 1ajar "enama ,an menulis +e2ahan 1ajar ,en&an +en-ebut hin&&a 1; "uri, b*leh menamakan ,an menulis +e2ahan 1ajar ,en&an +en-ebut hin&&a 1; ,en&an betul 1. #*tak < ulan&an le+as .. :atih mu,ah < 'li+atan kertas) 3. S*al ja1ab < 2*nt*h mu,ah 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil

Pe2ahan 8*mb*r $er2am+ur "en-atakan n*mb*r ber2am+ur ber,asarkan &ambarajah "uri, b*leh men-atakan n*mb*r ber2am+ur ,en&an
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Pembelajaran: men&&unakan &ambarajah -an& ,itunjukkan ,en&an betul. Akti iti: 1. Peneran&an < ulan&an .. $in2an& - &ambarajah 3. :atihan bertulis < &ambarajah 4. :atihan bertulis. Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Peratus Penentuan nilai +eratus "enentukan nilai +eratus ba&i suatu +e2ahan ,an +er+uluhan -an& ,iberi. "uri, b*leh menentukan nilai +eratus ba&i +e2ahan ,an +er+uluhan -an& ,iberi ,en&an betul. 1. Peratus < ulan&an .. $in2an& < tunjuk 2ara 3. :atihan mu,ah < bin2an& '3 < 5 s*alan) 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Jumaat

Tarikh :

1! ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan 8*mb*r $er2am+ur "enukar +e2ahan tak 1ajar ke+a,a n*mb*r ber2am+ur ,an sebalikn-a "uri, b*leh menukar +e2ahan tak 1ajar ke+a,a n*mb*r ber2am+ur ,an sebalikn-a ,en&an betul. 1. Peneran&an < ulan&an .. $in2an& < 2ara menukar 3. :atihan bersama < 4 2*nt*h 4. :atihan bertulis.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran:

Peratus Penentuan nilai +eratus "enentukan nilai +eratus ba&i suatu +e2ahan ,an +er+uluhan -an& ,iberi. "uri, b*leh menentukan nilai +eratus ba&i +e2ahan ,an +er+uluhan -an& ,iberi serta +en-elesaian masalah ,en&an betul.
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Akti iti: 1. Peratus < ulan&an .. $in2an& < tunjuk 2ara 3. :atihan < bin2an& '+en-elesaian masalah) 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$1/1!1)

Objektif: Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan ,iri ,an re+r*,uktif "en&etahui ,an memahami batas sentuhan '1...1) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an memahami batas sentuhan serta 2ara menja&a an&&*ta-an&&*ta seksual. 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab 3. :atihan 4. $er2erita < a+a -an& ,ifahami T"#0 #reati iti PPT Pe2ahan Pe2ahan 1ajar "emban,in&kan nilai ,ua +e2ahan 1ajar ,en&an +en-ebut hin&&a 1; "uri, b*leh memban,in&kan nilai ,ua +e2ahan 1ajar ,en&an +en-ebut hin&&a 1; ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. :atih mu,ah < lukis ,an ban,in& 3. S*al ja1ab < 2*nt*h mu,ah 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Isnin

Tarikh :

18 ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pe2ahan 1ajar ,an setara "emban,in&kan nilai ,ua +e2ahan 1ajar ,en&an +en-ebut hin&&a 1; "en-atakan +e2ahan setara "uri, b*leh memban,in&kan nilai ,ua +e2ahan 1ajar ,an men-atakan +e2ahan setara ,en&an +en-ebut hin&&a 1; ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ban,in& .. Peneran&an < setara 'k*tak sifir) 3. S*al ja1ab < 2*nt*h mu,ah 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran:

Pe2ahan Penambahan +e2ahan "enambah +e2ahan ,an n*mb*r ber2am+ur "uri, b*leh menambah +e2ahan ,an n*mb*r ber2am+ur ,en&an +en-ebut hin&&a 1; ,en&an
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 betul. Akti iti: 1. Peneran&an < ulan&an tahun 4 .. $in2an& < 2*nt*h 3. :atihan bersama < bin2an& 4. :atihan bertulis.

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Selasa

Tarikh :

1 ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan kemahiran +utaran ,en&an lakuan -an& betul. ' 1.4.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan &ulin& belakan& ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < &ulin& belakan& .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. (ulin& belakan& - s*k*n&an 4. (ulin& belakan& < 2uba ja-a #reatif tian&0 tilam

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& hin&&a 4"1;;;;;; Fan& hin&&a 4"1;;;;;; O+erasi asas melibatkan 1an& hin&&a 4"1;;;;;; "uri, b*leh melakukan *+erasi asas ,an +en-elesaian masalah -an& melibatkan 1an& 1. Fan& < ulan&an .. $in2an& < kait le+as '+ersekitaran) 3. :atihan mu,ah < bin2an&
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pe2ahan setara "en-atakan +e2ahan setara ,an +ermu,ahkan "uri, b*leh men-atakan +e2ahan setara ba&i +e2ahan ,en&an +en-ebut hin&&a 1; ,en&an betul serta +ermu,ahkan 1. Peneran&an < ulan&an setara .. +erbin2an&an < &unakan 'k*tak sifir) 3. 3*nt*h < 2uba ja-a 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Rabu

Tarikh :

20 ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

#emahiran Per&erakan '(imnastik Asas) $erkeb*lehan melakukan kemahiran +utaran ,en&an lakuan -an& betul. ' 1.4.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan &ulin& belakan& ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < &ulin& belakan& .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. (ulin& belakan& - s*k*n&an 4. (ulin& belakan& < 2uba ja-a #reatif tian&0 tilam

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Penambahan +e2ahan "enambah +e2ahan ,an n*mb*r ber2am+ur "uri, b*leh menambah +e2ahan ,an n*mb*r ber2am+ur ,en&an +en-ebut -an& sama atau -an& berlainan hin&&a 1; ,en&an betul. 1. Peneran&an < ulan&an le+as .. $in2an& < 2*nt*h 3. :atihan bersama < bin2an&
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 4. :atihan bertulis. Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Fan& hin&&a 4"1;;;;;; Fan& hin&&a 4"1;;;;;; O+erasi asas melibatkan 1an& hin&&a 4"1;;;;;; ,an +en-elesaian masalah ,alam 1an& "uri, b*leh melakukan *+erasi asas ,an +en-elesaian masalah -an& melibatkan 1an& 1. Fan& < *+erasi asas .. +en-elesaian masalah < kait +ersekitaran 3. :atihan mu,ah < bin2an& maklumat 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tekanan ,an +i2 la&u -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u A #as,imB .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Khamis

Tarikh :

21 ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pe2ahan setara @ Penambahan +e2ahan "en-atakan +e2ahan setara ,an +ermu,ahkan "enambah +e2ahan ,en&an +en-ebut sama "uri, b*leh men-atakan +e2ahan setara serta +ermu,ahkan ,an menambah +e2ahan ,en&an +en-ebut -an& sama. 1. Peneran&an < ulan&an setara'k*tak sifir) .. 3*nt*h < +enambahan +e2ahan 3. Perbin2an&an < 2uba ja-a 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pen*lakan +e2ahan "enambah n*mb*r ber2am+ur "en*lak +e2ahan ,an n*mb*r ber2am+ur "uri, b*leh menambah n*mb*r ber2am+ur ,en&an +en-ebut berlainan ,an men*lak +e2ahan ,en&an +en-ebut -an& sama 1. $in2an& < 2*nt*h tambah .. Peneran&an < t*lak n*mb*r ber2am+ur 3. :atihan bersama < bin2an& 4. :atihan bertulis.
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& hin&&a 4"1;;;;;; Fan& hin&&a 4"1;;;;;; O+erasi asas melibatkan 1an& hin&&a 4"1;;;;;; ,an +en-elesaian masalah ,alam 1an& "uri, b*leh melakukan *+erasi asas ,an +en-elesaian masalah -an& melibatkan 1an& 1. Fan& < ulan&an .. 9ji min,a 3. :atihan bertulis < +erbin2an&an s*alan

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Jumaat

Tarikh :

22 ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pen*lakan +e2ahan "en*lak +e2ahan ,an n*mb*r ber2am+ur "uri, b*leh men*lak n*mb*r ber2am+ur ,en&an +en-ebut -an& sama ,an +en-ebut berlainan 1. $in2an& < ulan&an t*lak .. :atihan mu,ah < t*lak n*mb*r ber2am+ur 3. :atihan bersama < bin2an& 4. :atihan bertulis.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& hin&&a 4"1;;;;;; Fan& hin&&a 4"1;;;;;; O+erasi asas melibatkan 1an& hin&&a 4"1;;;;;; ,an +en-elesaian masalah ,alam 1an& "uri, b*leh melakukan *+erasi asas ,an +en-elesaian masalah -an& melibatkan 1an& 1. Fan& < ulan&an .. 9ji min,a 3. :atihan bertulis < +erbin2an&an s*alan

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

#esihatan ,iri ,an re+r*,uktif "en&etahui ,an memahami batas sentuhan '1...1)
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri,

'$1/1!1)

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an Objektif: memahami batas sentuhan serta 2ara menja&a an&&*ta-an&&*ta seksual. Akti iti: 1. Peneran&an < ulan&an 5. $ers*al ja1ab 5. :atihan 7. $er2erita < a+a -an& ,ifahami !.".#: T"#0 #reati iti $.$.$: PPT Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: Pe2ahan Penambahan +e2ahan "enambah +e2ahan ,en&an +en-ebut sama ,an berlainan "uri, b*leh menambah +e2ahan ,en&an +en-ebut -an& sama ,an berlainan +en-ebut. 1. Peneran&an < 'k*tak sifir) .. 3*nt*h < +enambahan +e2ahan 3. Perbin2an&an < 2uba ja-a 4. :atihan bertulis < samakan +en-ebut

masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Isnin

Tarikh :

2! ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Penambahan +e2ahan "enambah +e2ahan ,en&an +en-ebut sama ,an berlainan "uri, b*leh menambah +e2ahan ,en&an +en-ebut -an& sama ,an berlainan +en-ebut. 1. Peneran&an < 'k*tak sifir) .. 3*nt*h < +enambahan +e2ahan 3. Perbin2an&an < 2uba ja-a 4. :atihan bertulis < samakan +en-ebut

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pen*lakan +e2ahan "en*lak +e2ahan ,an n*mb*r ber2am+ur "uri, b*leh men*lak n*mb*r ber2am+ur ,en&an +en-ebut -an& sama ,an +en-ebut berlainan 1. $in2an& < ulan&an t*lak .. :atihan mu,ah < t*lak n*mb*r ber2am+ur 3. :atihan bersama < bin2an& 4. :atihan bertulis.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Selasa

Tarikh :

2" ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Objektif: Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per&erakan berirama $erkeb*lehan melakukan +elba&ai jenis lan&kah ,en&an lakuan -an& betul. ' 1.5.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan ,en&an lan&kah -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < lan&kah bebas .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. :an&kah bebas bersama 4. Patun& #reatif #*n

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

"asa ,an 1aktu Penentuan tem+*h masa "enentukan tem+*h masa ,alam bulan -an& sama ,en&an ,iberi 1aktu mula ,an akhir "uri, b*leh menentukan tem+*h masa ,alam bulan -an& sama ,en&an betul 1. "asa < ulan&an tahun 5 .. Perbin2an&an - 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif

Pe2ahan Pen*lakan +e2ahan


was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Pembelajaran: "en*lak +e2ahan ,en&an +en-ebut sama 7asil Pembelajaran: "uri, b*leh men*lak +e2ahan ,en&an +en-ebut Akti iti: -an& sama ,en&an betul 1. Peneran&an < 'k*tak sifir) .. 3*nt*h < +en*lakan +e2ahan 3. Perbin2an&an < 2uba ja-a 4. :atihan bertulis < samakan +en-ebut

bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Rabu

Tarikh :

27 ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Objektif: Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per&erakan berirama $erkeb*lehan melakukan +elba&ai jenis lan&kah ,en&an lakuan -an& betul. ' 1.5.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +er&erakan ,en&an lan&kah -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < lan&kah bebas 'ulan&an) .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. :an&kah bebas bersama 4. Patun& #reatif #*n

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Pe2ahan Pen*lakan +e2ahan "en*lak +e2ahan ,an n*mb*r ber2am+ur serta +en-elesaian masalah "uri, b*leh men*lak n*mb*r ber2am+ur ,en&an +en-ebut -an& sama ,an +en-ebut berlainan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul. 1. $in2an& < ulan&an t*lak .. :atihan mu,ah < t*lak n*mb*r ber2am+ur 3. :atihan bersama < bin2an& 4. :atihan bertulis.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&:

"asa ,an 1aktu Penentuan tem+*h masa


was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri,

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Objektif "enentukan tem+*h masa ,alam bulan -an& sama Pembelajaran: ,en&an ,iberi 1aktu mula ,an akhir 7asil "uri, b*leh menentukan tem+*h masa ,alam Pembelajaran: bulan -an& sama ,en&an betul Akti iti: 1. "asa < ulan&an le+as .. Perbin2an&an - 2*nt*h 3. S*al ja1ab < s*alan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tekanan ,an +i2 la&u -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u A #as,im 'masa)B .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Khamis

Tarikh :

28 ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pen*lakan +e2ahan "en*lak +e2ahan ,en&an +en-ebut sama "uri, b*leh men*lak +e2ahan ,en&an +en-ebut -an& sama ,an +en-ebut berlainan ,en&an betul 1. Peneran&an < kait 'k*tak sifir) .. 3*nt*h < +en*lakan +e2ahan 3. Perbin2an&an < samakan +emba1ah 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pen*lakan +e2ahan "en*lak +e2ahan ,an n*mb*r ber2am+ur serta +en-elesaian masalah "uri, b*leh men*lak n*mb*r ber2am+ur ,en&an +en-ebut -an& sama ,an +en-ebut berlainan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul. 1. $in2an& < ulan&an le+as .. :atihan le+as < bin2an& 3. :atihan bersama < +en-elesaian masalah 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

"asa ,an 1aktu Penentuan tem+*h masa "enentukan tem+*h masa ,alam jan&ka -an& ,iberi 1aktu mula ,an akhir
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 7asil "uri, b*leh menentukan tem+*h masa ,alam bulan Pembelajaran: ,an tahun -an& berlainan ,en&an betul Akti iti: 1. "asa < ulan&an le+as .. Perbin2an&an < 2*nt*h +en&iraan 3. S*al ja1ab < s*alan +en-elesaian 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Jumaat

Tarikh :

22 ,eb 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pen,araban +e2ahan "en,arab +e2ahan ,en&an n*mb*r bulat "uri, b*leh men,arab +e2ahan ,en&an n*mb*r bulat ,en&an betul. 1. Peneran&an - sifir .. Perbin2an&an - 2*nt*h 3. :atihan bersama < s*alan mu,ah 4. :atihan bertulis 'buku teks) < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu Penambahan masa "enambah masa ,alam unit -an& a,a "uri, b*leh menambah masa men&ikut unit ,alam bulan ,an tahun ,en&an betul 1. "asa < ulan&an le+as .. Perbin2an&an < 2*nt*h +en&iraan tambah 3. S*al ja1ab < s*alan mu,ah 4 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti:

#esihatan ,iri ,an re+r*,uktif "en&etahui ,an memahami batas sentuhan '1....) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an memahami batas sentuhan serta men&atakan ti,ak +a,a 2ara sentuhan -an& salah. 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 3. :atihan !.".#: 4. $er2erita < a+a -an& ,ifahami $.$.$: T"#0 #reati iti Penilaian P%P: :embaran Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: Pe2ahan Pen*lakan +e2ahan "en*lak +e2ahan ,en&an +en-ebut sama "uri, b*leh men*lak +e2ahan ,en&an +en-ebut -an& sama ,an +en-ebut berlainan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. 3*nt*h < +en-elesaian masalah 3. Perbin2an&an < 2*nt*h s*alan 4. :atihan bertulis 5. Pen&enalan ,arab +e2ahan >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

10

Hari :

Isnin

Tarikh :

4 Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan 8*mb*r +er+uluhan "emahami n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh menamakan ,an menulis n*mb*r +er+uluhan ,en&an betul 1. Peneran&an < s*al ja1ab .. 3*nt*h < Perbin2an&an s*alan 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pe2ahan Pen,araban +e2ahan "en,arab +e2ahan ,en&an n*mb*r bulat "uri, b*leh men,arab +e2ahan ,en&an n*mb*r bulat ,en&an betul. 1. Peneran&an - sifir .. Perbin2an&an - 2*nt*h 3. :atihan bersama < s*alan mu,ah 4. :atihan bertulis 'buku teks) < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

10

Hari :

Selasa

Tarikh :

! Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan men&hantar b*la men&&unakan tan&an0 kaki ,an alatan. ' 1.5.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas +ermainan men&&unakan tan&an0 kaki ,an alatan ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara hantaran .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. 7antaran tan&an 4. 7antaran kaki 5. 7antaran alatan #reatif #*n 0 &elun&0 b*la0 ka-u h*ki

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

"asa ,an 1aktu Penentuan tem+*h masa "enentukan tem+*h masa ,alam bulan -an& sama ,en&an ,iberi 1aktu mula ,an akhir "uri, b*leh menentukan tem+*h masa ,alam bulan -an& sama ,en&an betul 1. "asa < ulan&an le+as .. Perbin2an&an - 2*nt*h 3. S*al ja1ab < s*alan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran:

Per+uluhan 8*mb*r +er+uluhan "emahami n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh menentukan nilai tem+at n*mb*r +er+uluhan ,en&an betul 1. Peneran&an < tunjuk 2ara
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Akti iti: .. 3*nt*h < bers*al ja1ab 3. Perbin2an&an s*alan 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

10

Hari :

Rabu

Tarikh :

" Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan men&hantar b*la men&&unakan tan&an0 kaki ,an alatan. ' 1.5.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas +ermainan men&&unakan tan&an0 kaki ,an alatan ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara hantaran .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. 7antaran tan&an 4. 7antaran kaki 5. 7antaran alatan #reatif #*n 0 &elun&0 b*la0 ka-u h*ki

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Pe2ahan O+erasi ber&abun& +e2ahan O+erasi ber&abun& melibatkan tambah ,an t*lak ,alam +e2ahan "uri, b*leh melakukan *+erasi ber&abun& iaitu menambah ,an men*lak +e2ahan ,en&an ,en&an betul. 1. Peneran&an - ulan&an .. Perbin2an&an - 2*nt*h 3. :atihan bersama < s*alan mu,ah 4. :atihan bertulis 'buku teks) < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& Penentuan nilai ukuran +anjan& "en2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu ukuran +anjan& "uri, b*leh men2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu ukuran +anjan& ,en&an betul 1. Panjan& < kait le+as 'ulan&an tahun 5)
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 .. Perbin2an&an < 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah 4. :atih tubi Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u A Gikirkan $*lehB .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

10

Hari :

Khamis

Tarikh :

7 Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan 8*mb*r +er+uluhan "emahami n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh menentukan nilai tem+at n*mb*r +er+uluhan ,an menukar +e2ahan ke+a,a n*mb*r +er+uluhan ,an sebalikn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < tunjuk 2ara .. 3*nt*h < bers*al ja1ab 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah - 5 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

Taklimat Data Kokurikulum


/i PP/ #erian0 Parit $untar 8.;; +m < 5.;; +m

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan Penambahan n*mb*r +er+uluhan "enambah n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh menambah n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,en&an betul. 1. $in2an& < kait tahun em+at .. 3*nt*h < tunjuk 2ara 3. :atihan bersama < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& Penentuan nilai ukuran +anjan& "en2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu ukuran +anjan& "uri, b*leh men2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu ukuran +anjan& ,en&an betul serta men-elesaikan s*alan +en-elesaian masalah. 1. Panjan& < ulan&an le+as .. Perbin2an&an < 2*nt*h 3. "en,a+atkan maklumat - bin2an&
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

10

Hari :

Jumaat

Tarikh :

8 Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan Penambahan n*mb*r +er+uluhan "enambah n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh menambah n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,en&an betul. 1. $in2an& < kait tahun em+at .. 3*nt*h < tunjuk 2ara 3. :atihan bersama < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& Penentuan nilai ukuran +anjan& "en2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu ukuran +anjan& "uri, b*leh men2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu ukuran +anjan& ,en&an betul serta men-elesaikan s*alan +en-elesaian masalah. 1. Panjan& < ulan&an le+as .. Perbin2an&an < 2*nt*h 3. "en,a+atkan maklumat - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$1 /. !1)

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

#esihatan fi=ikal "en&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sihat serta selamat '1.3.1) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sihat serta selamat 1. Peneran&an < +irami, makanan .. $ers*al ja1ab 3. :atihan - +a,ankan T"#0 #reati iti :embaran
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan 8*mb*r +er+uluhan "emahami n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh menentukan nilai tem+at n*mb*r +er+uluhan ,an menukar +e2ahan ke+a,a n*mb*r +er+uluhan ,an sebalikn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < tunjuk 2ara .. 3*nt*h < bers*al ja1ab 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah - 5 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

11

Hari :

Isnin

Tarikh :

11 Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan 8*mb*r +er+uluhan "emahami n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh menentukan nilai tem+at n*mb*r +er+uluhan ,an menukar +e2ahan ke+a,a n*mb*r +er+uluhan ,an sebalikn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. 3*nt*h < bers*al ja1ab 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah - 5 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan Penambahan n*mb*r +er+uluhan "enambah n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh menambah n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,en&an betul. 1. $in2an& < ulan&an .. 3*nt*h < tunjuk 2ara 3. :atihan bersama < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

11

Hari :

Selasa

Tarikh :

12 Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan 'ulan&an) $erkeb*lehan men&hantar b*la men&&unakan tan&an0 kaki ,an alatan. ' 1.5.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas +ermainan men&&unakan tan&an0 kaki ,an alatan ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara hantaran ,an menerima .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. 7antaran tan&an - terima 4. 7antaran kaki - terima 5. 7antaran alatan - terima #reatif #*n 0 &elun&0 b*la0 ka-u h*ki

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Panjan& Penentuan nilai ukuran +anjan& "en2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu ukuran +anjan& ,alam +en-elesaian masalah "uri, b*leh men2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu ukuran +anjan& ,en&an betul untuk s*alan +en-elesaian masalah. 1. Panjan& < ulan&an le+as .. "en,a+atkan maklumat - bin2an& 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan 8*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh menambah n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh menambah n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat ,en&an betul 1. Peneran&an < 2ara susunan +er+uluhan .. 3*nt*h < bers*al ja1ab 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah - 5
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

11

Hari :

Rabu

Tarikh :

13 Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan 'ulan&an) $erkeb*lehan men&hantar b*la men&&unakan tan&an0 kaki ,an alatan. ' 1.5.1 0 1.5.. ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas +ermainan men&&unakan tan&an ,an kaki ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara hantaran ,an menerima .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. 7antaran kaki - terima 4. (ele2ek - k*n #reatif #*n 0 b*la

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Per+uluhan Penambahan n*mb*r +er+uluhan "enambah n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat "uri, b*leh menambah n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat ,en&an betul. 1. $in2an& < ulan&an tambah .. 3*nt*h < tunjuk 2ara 'susunan) 3. :atihan bersama < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Timban&an berat Penentuan nilai timban&an berat "en2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu timban&an berat "uri, b*leh men2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a nilai timban&an berat ,en&an betul. 1. Jisim < kait le+as 'thn 5) .. $in2an& < s*al ja1ab 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah 4. :atih tubi
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: 8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u APe2ahanB ,an AGikirkan $*lehB .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

11

Hari :

Khamis

Tarikh :

14 Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan 8*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh menambah n*mb*r +er+uluhan ,an +en-elesaian masalah. "uri, b*leh menambah n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat serta s*alan +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. 3*nt*h < bers*al ja1ab 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah < maklumat s*alan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan Penambahan n*mb*r +er+uluhan "enambah n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,an +en-elesaian masalah '+en&enalan +en*lakan) "uri, b*leh menambah n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat ,en&an betul serta +en-elesaian masalah '+en&enalan +en*lakan) 1. $in2an& < ulan&an .. 3*nt*h < tunjuk 2ara 'susunan) 3. :atihan bersama < bin2an& % keluarkan maklumat 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Timban&an berat Penentuan nilai timban&an berat "en2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu timban&an berat serta +en-elesaian masalah "uri, b*leh men2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a nilai timban&an berat ,en&an betul ,an melibatkan +en-elesaian masalah. 1. Jisim < ulan&an .. $in2an& < s*al ja1ab 2*nt*h 3. :atihan bertulis < keluarkan maklumat 4. :atih tubi bertulis < buku teks
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

11

Hari :

Jumaat

Tarikh :

1! Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan Pen*lakan n*mb*r +er+uluhan "en*lak n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh men*lak n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat ,en&an betul 1. Peneran&an - bin2an& .. 3*nt*h < tunjuk 2ara 'susunan) 3. :atihan bersama < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air Penentuan nilai +e2ahan isi+a,u 2e2air "en2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu nilai isi+a,u 2e2air "uri, b*leh men2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a nilai isi+a,u 2e2ar ,en&an betul. 1. ?si+a,u 2e2air < +eneran&an 'kait -an& lain) .. $in2an& < s*al ja1ab 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

#esihatan fi=ikal "en&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sihat serta selamat '1.3..) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sesuai men&ikut 1aktu -an& betul. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan - +a,ankan T"#0 #reati iti :embaran Per+uluhan 8*mb*r +er+uluhan
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&:

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri,

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Objektif "uri, b*leh men*lak n*mb*r +er+uluhan Pembelajaran: 7asil "uri, b*leh men*lak n*mb*r +er+uluhan ,en&an Pembelajaran: n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat ,en&an betul Akti iti: 1. Peneran&an < 2*nt*h .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan '2uba) 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

12

Hari :

Isnin

Tarikh :

18 Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan 8*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh men*lak n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh men*lak n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat ,en&an betul 1. Peneran&an < 2*nt*h ,an ulan&an .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan '2uba) 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan Pen*lakan n*mb*r +er+uluhan "en*lak n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh men*lak n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat ,en&an betul 1. Peneran&an - ulan&an .. 3*nt*h < tunjuk 2ara 'susunan) 3. :atihan bersama < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

12

Hari :

Selasa

Tarikh :

1 Ma- 2013 Impak / Catatan


>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik. >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan


Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 3 7.45 < 6.;;

Penilaian P$S $ahasa "ela-u 'Pemahaman)


9jian Selaras 1 $ahasa "ela-u Penulisan
'S*alan ,ise,iakan *leh #el*m+*k 1)

Tahun 5 6.3; < 1;.55

Tahun 4 11.;5 < 1...;

9jian Selaras 1 "atematik '#ertas .)


'S*alan ,ise,iakan *leh #el*m+*k 1)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

12

Hari :

Rabu

Tarikh :

20 Ma- 2013 Impak / Catatan


>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik. >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan


Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 3 7.45 - 8.15

Penilaian P$S - "atematik

Tahun 5 6.3; < 1;.4;

9jian Selaras 1 Pen,i,ikan ?slam


'S*alan ,ise,iakan *leh #el*m+*k 1)

Tahun 5 11.;5<1..1;

9jian Selaras 1 Pen,i,ikan Ja1i


'S*alan ,ise,iakan *leh #el*m+*k 1)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..1;-1.;5 Pen,. "u=ik

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u APe2ahanB ,an AGikirkan $*lehB .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

12

Hari :

Khamis

Tarikh :

21 Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan


Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 4 7.45 - 6..5

9jian Selaras 1 Sains


'S*alan ,ise,iakan *leh #el*m+*k 1)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1;.;; < 11.;;

9jian Selaras 1 $ahasa ?n&&eris '#ertas 1)


'S*alan ,ise,iakan *leh #el*m+*k 1)

Tahun 5 11.4; < 1..55

9jian Selaras 1 $ahasa ?n&&eris '#ertas 1)


'S*alan ,ise,iakan *leh #el*m+*k 1)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

12

Hari :

Jumaat

Tarikh :

22 Ma- 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan Pen,araban n*mb*r +er+uluhan "en,arab n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r bulat "uri, b*leh men,arab n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r bulat ,en&an betul 1. Peneran&an < tunjuk 2ara .. 3*nt*h < 'susunan % ke,u,ukan titik) 3. :atihan bersama < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air Penentuan nilai +e2ahan isi+a,u 2e2air "en2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu nilai isi+a,u 2e2air serta +en-elesaian masalah "uri, b*leh men2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a nilai isi+a,u 2e2ar -an& melibatkan +en-elesaian masalah ,en&an betul. 1. ?si+a,u 2e2air < +eneran&an 'kait -an& lain) .. $in2an& < s*al ja1ab 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui ,an men&amalkan +emakanan men&ikut 1aktu -an& betul '1.3.3) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sesuai men&ikut 1aktu -an& betul. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan - +a,ankan T"#0 #reati iti :embaran Per+uluhan 8*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh men*lak n*mb*r +er+uluhan serta melibatkan +en-elesaian masalah "uri, b*leh men*lak n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat ,en&an betul serta melibatkan s*alan +en-elesaian masalah. 1. Peneran&an < tunjuk 2ara '2*nt*h) .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h 'maklumat s*alan) 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Tarikh :

Ma- 2013

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 Tahun 5 Tahun 5

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

3uti Pen&&al Persek*lahan

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

13

Hari :

Isnin

Tarikh :

1 ).ril 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan 8*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh men,arab n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh men,arab n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat ,en&an betul 1. Peneran&an < tunjuk 2ara '2*nt*h) .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan $aha&i n*mb*r +er+uluhan "embaha&i n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r bulat ,an +en-elesaian masalah "uri, b*leh membaha&i n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r bulat serta s*alan +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < tunjuk2ara % ulan&an .. 3*nt*h < 'susunan % ke,u,ukan titik) 3. :atihan bersama < keluar maklumat 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

13

Hari :

Selasa

Tarikh :

2 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $3 /. !1

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan 'ulan&an) $erkeb*lehan men&a,an& ,an memintas b*la men&&unakan tan&an ,an kaki ' 1.5.4 % 1.5.5) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas men&a,an& ,an memintas b*la men&&unakan tan&an ,an kaki ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara men&a,an& % memintas .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. "en&a,an& rakan 4. "emintas rakan 5. Permainan - m*n-et #reatif #*n 0 b*la

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

?si+a,u 2e2air Penentuan nilai +e2ahan isi+a,u 2e2air "en2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a suatu nilai isi+a,u 2e2air serta +en-elesaian masalah "uri, b*leh men2ari nilai +e2ahan ,ari+a,a nilai isi+a,u 2e2ar -an& melibatkan +en-elesaian masalah ,en&an betul. 1. ?si+a,u 2e2air < ulan&an .. $in2an& < s*al ja1ab 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan 8*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh men,arab n*mb*r +er+uluhan ,an melibatkan +en-elesaian masalah. "uri, b*leh men,arab n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat serta melibatkan +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < tunjuk 2ara '2*nt*h) .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah < keluar ,ata 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

13

Hari :

Rabu

Tarikh :

3 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan 'ulan&an) $erkeb*lehan men&a,an& ,an memintas b*la men&&unakan tan&an ,an kaki ' 1.5.4 % 1.5.5) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas men&a,an& ,an memintas b*la men&&unakan tan&an ,an kaki ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara men&a,an& % memintas .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. "en&a,an& rakan 4. "emintas rakan 5. Permainan < b*la jarin& #reatif #*n 0 b*la0 tian& &*l

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Per+uluhan $aha&i n*mb*r +er+uluhan "embaha&i n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r bulat ,an +en-elesaian masalah "uri, b*leh membaha&i n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r bulat serta s*alan +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. 3*nt*h < 'susunan % ke,u,ukan titik) 3. :atihan bersama < keluar maklumat 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

$entuk . matra Perimeter &abun&an "enentukan +erimeter &abun&an se&iem+at ,an se&iti&a "uri, b*leh menentukan +erimeter &abun&an se&iem+at ,an se&iti&a ,en&an betul 1. Peneran&an < kait le+as .. $in2an& < s*al ja1ab 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u A$entukB .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

13

Hari :

Khamis

Tarikh :

4 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan $aha&i n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh membaha&i n*mb*r +er+uluhan ,an n*mb*r bulat "uri, b*leh membaha&i n*mb*r bulat atau +er+uluhan ,en&an hasil +er+uluhan ,en&an betul 1. Peneran&an < tunjuk 2ara '2*nt*h) .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h kait baha&i biasa 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah < 4 s*alan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan $aha&i n*mb*r +er+uluhan "embaha&i n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r bulat ,an +en-elesaian masalah "uri, b*leh membaha&i n*mb*r +er+uluhan ,en&an n*mb*r bulat serta s*alan +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as .. 3*nt*h < 'susunan % ke,u,ukan titik) 3. :atihan bersama < keluar maklumat 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

$entuk . matra Perimeter &abun&an "enentukan +erimeter &abun&an se&iem+at ,an se&iti&a "uri, b*leh menentukan +erimeter &abun&an se&iem+at ,an se&iti&a ,en&an betul 1. Peneran&an < kait le+as .. $in2an& < s*al ja1ab 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

13

Hari :

Jumaat

Tarikh :

! ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Peratus Pen&enalan +eratus "en-atakan +e2ahan +erseratus ,alam sebutan +eratus. "uri, b*leh men-atakan +e2ahan +erseratus ,alam sebutan +eratus ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an baha&i .. #ait +e2ahan. 3. Tunjuk 2*nt*h. 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

$entuk . matra :uas &abun&an "en&ira luas &abun&an se&iem+at ,an se&iti&a "uri, b*leh men&ira luas &abun&an se&iem+at ,an se&iti&a ,en&an betul 1. Peneran&an < kait le+as ,an sifir .. $in2an& < s*al ja1ab 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sihat serta selamat '1.3..) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sesuai men&ikut 1aktu -an& betul. 1. Peneran&an < ber2erita 4. $ers*al ja1ab - bin2an& 5. :atihan - +a,ankan T"#0 #reati iti :embaran Per+uluhan $aha&i n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh membaha&i n*mb*r +er+uluhan -an& turut melibatkan +en-elesaian masalah "uri, b*leh membaha&i n*mb*r bulat atau +er+uluhan ,en&an hasil +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < tunjuk 2ara '2*nt*h) .. $ers*al ja1ab < keluar maklumat 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah < 4 s*alan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

14

Hari :

Isnin

Tarikh :

8 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan $aha&i n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh membaha&i n*mb*r +er+uluhan -an& turut melibatkan +en-elesaian masalah "uri, b*leh membaha&i n*mb*r bulat atau +er+uluhan ,en&an hasil +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < tunjuk 2ara '2*nt*h) .. $ers*al ja1ab < keluar maklumat 3. Perbin2an&an s*alan mu,ah < 4 s*alan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Peratus Pen&enalan +eratus "en-atakan +e2ahan +erseratus ,alam sebutan +eratus. "uri, b*leh men-atakan +e2ahan +erseratus ,alam sebutan +eratus ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. #ait +e2ahan. 3. Tunjuk 2*nt*h. 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

14

Hari :

Selasa

Tarikh :

).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $3 /. !1

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan 'ulan&an) $erkeb*lehan memintas b*la ,an menjarin& men&&unakan tan&an ,an kaki ' 1.5.5 % 1.5.5) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas men&a,an&0 memintas ,an menjarin& b*la men&&unakan tan&an ,an kaki ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara men&a,an& % memintas .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. "en&a,an& rakan 4. "emintas rakan 5. Permainan - m*n-et #reatif #*n 0 b*la $entuk . matra :uas &abun&an "en&ira luas &abun&an se&iem+at ,an se&iti&a serta +en-elesaian masalah. "uri, b*leh men&ira luas &abun&an se&iem+at ,an se&iti&a serta s*alan +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < kait le+as ,an sifir .. $in2an& < s*al ja1ab 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per+uluhan $aha&i n*mb*r +er+uluhan "uri, b*leh membaha&i n*mb*r +er+uluhan -an& turut melibatkan +en-elesaian masalah "uri, b*leh membaha&i n*mb*r bulat atau +er+uluhan ,en&an hasil +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < s*alan le+as 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

14

Hari :

Rabu

Tarikh :

10 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan 'ulan&an) $erkeb*lehan memintas b*la ,an menjarin& men&&unakan tan&an ,an kaki ' 1.5.5 % 1.5.5) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas men&a,an&0 memintas ,an menjarin& b*la men&&unakan tan&an ,an kaki ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara men&a,an& % memintas .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. "en&a,an& rakan 4. "emintas rakan 5. Permainan < b*la balin& #reatif #*n 0 b*la

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Peratus Pen&enalan +eratus "enukar +e2ahan +erseratus ke+a,a +eratus ,an sebalikn-a. "uri, b*leh men-atakan ,an menukar +e2ahan +erseratus ke+a,a +eratus serta sebalikn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. #ait +e2ahan. 3. Tunjuk 2*nt*h. 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

$entuk 3 matra :uas bukaan ,an isi+a,u "en&ira luas bukaan ,an isi+a,u se&iem+at ,an se&iti&a serta +en-elesaian masalah. "uri, b*leh men&ira luas bukaan ,an isi+a,u ,en&an betul 1. Peneran&an < sifir .. $in2an& < s*al ja1ab 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u A$entukB .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

14

Hari :

Khamis

Tarikh :

11 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& Fan& hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh memahami ,an men&&una istilah berkaitan 1an& "uri, b*leh memba2a ,an menulis 1an& hin&&a 4" 1;;;; ,en&an betul 1. Peneran&an < kait +ersekitaran .. 3*nt*h < bers*al ja1ab nilai 'ke,u,ukan) 3. $ers*al ja1ab < s*alan mu,ah 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Peratus Penukaran n*mb*r +er+uluhan ke+a,a +eratus "enukar +er+uluhan -an& kuran& ,ari+a,a 1 ke+a,a +eratus ,an sebalikn-a. "uri, b*leh men-atakan ,an menukar +er+uluhan -an& kuran& ,ari+a,a 1 ke+a,a +eratus ,an sebalikn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < 2*nt*h .. #ait +er+uluhan 3. Tunjuk 2*nt*h. 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

$entuk 3 matra ?si+a,u &abun&an "en&ira isi+a,u &abun&an bebera+a b*n&kah kiub ,an kub*i,. "uri, b*leh men&ira isi+a,u &abun&an bebera+a b*n&kah kiub ,an kub*i, ,en&an betul 1. Peneran&an < ba2aan sifir .. $in2an& < s*al ja1ab 2*nt*h teks 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

14

Hari :

Jumaat

Tarikh :

12 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Peratus Penukaran n*mb*r +er+uluhan ke+a,a +eratus "enukar +er+uluhan -an& kuran& ,ari+a,a 1 ke+a,a +eratus ,an sebalikn-a. "uri, b*leh men-atakan ,an menukar +er+uluhan -an& kuran& ,ari+a,a 1 ke+a,a +eratus ,an sebalikn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. Perbin2an&an < s*al ja1ab 3. Tunjuk 2*nt*h. 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

$entuk 3 matra ?si+a,u &abun&an "en&ira isi+a,u &abun&an bebera+a b*n&kah kiub ,an kub*i, serta +en-elesaian masalah. "uri, b*leh men&ira isi+a,u &abun&an bebera+a b*n&kah kiub ,an kub*i, serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ba2aan sifir .. $in2an& < ulan&an 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sihat serta selamat '1.3..) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sesuai men&ikut 1aktu -an& betul. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan - +a,ankan T"#0 #reati iti :embaran Fan& Fan& hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh memahami ,an men&&una istilah berkaitan 1an& "uri, b*leh memba2a ,an menulis 1an& hin&&a 4" 1;;;; ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. 3*nt*h < bers*al ja1ab nilai 'ke,u,ukan) 3. $ers*al ja1ab < s*alan mu,ah 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

1!

Hari :

Isnin

Tarikh :

1! ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& Fan& hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh memahami ,an men&&una istilah berkaitan 1an& "uri, b*leh memba2a ,an menulis 1an& hin&&a 4" 1;;;; ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. 3*nt*h < bers*al ja1ab nilai 'ke,u,ukan) 3. $ers*al ja1ab < s*alan mu,ah 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Peratus Penukaran n*mb*r +er+uluhan ke+a,a +eratus "enukar +e2ahan 1ajar ke+a,a +eratus ,an sebalikn-a. "uri, b*leh men-atakan ,an menukar +e2ahan 1ajar ke+a,a +eratus ,an sebalikn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < +eneran&an .. Perbin2an&an < s*al ja1ab 3. Tunjuk 2*nt*h. 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

1!

Hari :

Selasa

Tarikh :

1" ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $3 /. !1

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan melakukan ser is men&&unakan tan&an0 kaki ,an alatan ' 1.7.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas ser is ,en&an men&&unakan tan&an ,an kaki ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara menser is .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. Ser is bel*n 4. Permainan < ser is b*la rakan #reatif &elun& 0 b*la 0 bel*n

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Purata Pen&iraan +urata "en&ira +urata -an& lebih ,ari+a,a 3 kuantiti ,en&an rumus. "uri, b*leh men&ira +urata -an& lebih ,ari+a,a 3 kuantiti ,en&an rumus -an& ,iberi ,en&an betul 1. Peneran&an < ba2aan sifir 'kait le+as) .. $in2an& < 2*nt*h mu,ah 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& Penambahan 1an& hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh menambah 1an& ,an men&&una 1an& "uri, b*leh menambah 1an& hin&&a 4" 1;;;; ,en&an betul 1. Peneran&an < kait kehi,u+an .. 3*nt*h < bers*al ja1ab 'ke&unaan) 3. $erjual beli < tambah 1an& 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

1!

Hari :

Rabu

Tarikh :

17 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan melakukan ser is men&&unakan tan&an0 kaki ,an alatan ' 1.7.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas ser is ,en&an men&&unakan tan&an ,an kaki ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < ulan&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. Ser is ba,mint*n 4. Permainan < ba,mint*n #reatif &elun& 0 raket 0 bulu tan&kis

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Peratus Penukaran n*mb*r +er+uluhan ke+a,a +eratus "enukar +e2ahan 1ajar ke+a,a +eratus ,an sebalikn-a. "uri, b*leh men-atakan ,an menukar +e2ahan 1ajar ke+a,a +eratus ,an sebalikn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. Perbin2an&an < s*al ja1ab 3. Tunjuk 2*nt*h. 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Purata Pen&iraan +urata "en&ira +urata -an& lebih ,ari+a,a 3 kuantiti ,en&an rumus. "uri, b*leh men&ira +urata -an& lebih ,ari+a,a 3 kuantiti ,en&an rumus -an& ,iberi ,en&an betul 1. Peneran&an < ba2aan sifir 'ulan&an) .. $in2an& < 2*nt*h mu,ah 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u A$entukB .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

1!

Hari :

Khamis

Tarikh :

18 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& Penambahan 1an& hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh menambah ,an men*lak 1an& "uri, b*leh menambah ,an men*lak 1an& hin&&a 4" 1;;;; ,en&an betul 1. Peneran&an < kait kehi,u+an .. 3*nt*h < bers*al ja1ab 'ke&unaan) 3. $erjual beli < tambah 1an& 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Peratus ,an Fan& Penukaran ke+a,a +eratus ,an sebalikn-a Pen&enalan 1an& "enukar n*mb*r ke+a,a +eratus ,an sebalikn-a. "en-ebut ,an menulis nilai 1an& "uri, b*leh men-atakan ,an menukar n*mb*r ke+a,a +eratus ,an sebalikn-a serta +en-elesaian masalah ,en&an betul "uri, b*leh men-ebut ,an men&enal 1an& 1. Peneran&an < ulan&an .. Perbin2an&an < s*al ja1ab 3. Tunjuk 2*nt*h. 4. Pen&enalan 1an& < ba2a nilai ,an tulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Purata Pen&iraan +urata "en&ira +urata -an& lebih ,ari+a,a 3 kuantiti ,en&an rumus. "uri, b*leh men&ira +urata -an& lebih ,ari+a,a 3 kuantiti ,an +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ba2aan sifir 'ulan&an) .. $in2an& < 2*nt*h mu,ah 3. :atihan bertulis < bin2an& 3 s*alan 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

1"

Hari :

Isnin

Tarikh :

22 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& Pen*lakan ,an +en,araban 1an& hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh men*lak ,an men,arab 1an& hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh men*lak ,an men,arab 1an& hin&&a 4" 1;;;; ,en&an betul 1. Peneran&an < sifir .. $ers*al ja1ab 'kemahiran le+as) 3. Perbin2an&an < /arab mu,ah 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& hin&&a 4" 1;;;;; Pen&enalan 1an& "en-ebut ,an menulis nilai 1an& hin&&a 4"1;;;;; "uri, b*leh menentukan ,an men-atakan nilai 1an& hin&&a 4"1;;;;; 1. Peneran&an < ulan&an .. Perbin2an&an < s*al ja1ab 3. Tunjuk 2*nt*h 3 4. :atihan bertulis < ba2a0 tentu nilai ,an tulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

1"

Hari :

Selasa

Tarikh :

23 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan melakukan ser is men&&unakan tan&an0 kaki ,an alatan ' 1.7.4 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas +ukulan kilas ,en&an men&&unakan alatan ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara memukul .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. Pukulan kilas - alatan 4. Permainan < +ukul b*la rakan #reatif &elun& 0 b*la 0 ka-u h*ki

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Per1akilan ,ata 3arta +alan& "en&enal +asti &raf +alan& men2an2an& ,an men&ufuk ,an men,a+atkan maklumat. "uri, b*leh men&enal +asti &raf +alan& men2an2an& ,an men&ufuk ,an ju&a men,a+atkan maklumat ,en&an betul 1. Peneran&an < 2*nt*h &raf .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h &raf ,an bin2an& 3. :atihan mu,ah < lihat ,an keluar maklumat 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& Pen,araban 1an& hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh men&a+likasikan +en&etahuan tentan& 1an& ,alam kehi,u+an hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh men,arab 1an& hin&&a 4" 1;;;; ,an +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. Perbin2an&an < /arab s*alan 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

1"

Hari :

Rabu

Tarikh :

24 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan melakukan ser is men&&unakan tan&an0 kaki ,an alatan ' 1.7.4 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas +ukulan kilas ,en&an men&&unakan alatan ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < ulan&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. Pukulan kilas - alatan 4. Permainan < +ukul b*la rakan #reatif &elun& 0 b*la 0 ka-u h*ki

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Fan& hin&&a 4" 1;;;;; O+erasi asas 1an& "enambah 1an& hin&&a 4"1;;;;; "uri, b*leh men&&unakan 1an& ,an menambah 1an& 1an& hin&&a 4"1;;;;; 1. Peneran&an < +ersekitaran .. Perbin2an&an < s*al ja1ab 3. Tunjuk 2*nt*h 3 4. :atihan bertulis < ba2a0 tentu nilai ,an tulis

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per1akilan ,ata 3arta +alan& "en&enal +asti &raf +alan& men2an2an& ,an men&ufuk ,an men,a+atkan maklumat. "uri, b*leh men&enal +asti &raf +alan& men2an2an& ,an men&ufuk ,an ju&a men,a+atkan maklumat ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < bin2an& 3. :atihan mu,ah < lihat ,an keluar maklumat 4. :atih tubi bertulis < buku teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u A$entukB .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

1"

Hari :

Khamis

Tarikh :

2! ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& O+erasi ber&abun& 1an& hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh men&a+likasikan +en&etahuan tentan& 1an& ,alam kehi,u+an hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi ber&abun& 1an& hin&&a 4" 1;;;; ,an +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. Perbin2an&an 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& hin&&a 4" 1;;;;; O+erasi asas 1an& "en*lak 1an& hin&&a 4"1;;;;; "uri, b*leh men&&unakan 1an& ,an men*lak 1an& hin&&a 4"1;;;;; serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. Perbin2an&an < s*al ja1ab 3. Tunjuk 2*nt*h 3 < kira 1an& baki 4. :atihan bertulis < ba2a0 tentu nilai ,an tulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per1akilan ,ata 3arta +ai "embina 2arta +ai ,an men-atakan maklumat ,ari+a,a 2arta +ai "uri, b*leh membina 2arta +ai ,an ju&a men-atakan maklumat ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $erbin2an& < kemahiran le+as 3. :atih tubi bertulis < in,i i,u 'bina 2arta)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

1"

Hari :

Jumaat

Tarikh :

2" ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& hin&&a 4" 1;;;;; O+erasi asas 1an& "en,arab 1an& hin&&a 4"1;;;;; "uri, b*leh men&&unakan 1an& ,an men,arab 1an& hin&&a 4"1;;;;; serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < sifir .. Perbin2an&an < s*al ja1ab 3. Tunjuk 2*nt*h 3 < kira l*n&&*kan jumlah 1an& 4. :atihan bertulis < ba2a0 tentu nilai ,an tulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per1akilan ,ata 3arta +ai "en-atakan maklumat ,ari+a,a 2arta +ai "uri, b*leh men-atakan maklumat ,ari+a,a 2arta +ai ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as 'maklumat) .. $erbin2an& < 2arta +ai 3. :atih tubi bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sihat serta selamat '1.3.4) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&amalkan +emakanan -an& sihat ,an +en&ambilan -an& sesuai ,en&an betul. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan - +a,ankan T"#0 #reati iti :embaran Fan& Fan& hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh men&a+likasikan +en&etahuan tentan& 1an& ,alam kehi,u+an hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh membun,arkan 1an& ke+a,a rin&&it terham+ir ,en&an betul 1. Peneran&an < kait bun,ar n*mb*r bulat .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. Perbin2an&an 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

17

Hari :

Isnin

Tarikh :

2 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& Fan& hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh men&a+likasikan +en&etahuan tentan& 1an& ,alam kehi,u+an hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh membun,arkan 1an& ke+a,a rin&&it terham+ir ,en&an betul 1. Peneran&an < kait bun,ar n*mb*r bulat .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. Perbin2an&an 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& hin&&a 4" 1;;;;; O+erasi asas 1an& "en,arab 1an& hin&&a 4"1;;;;; "uri, b*leh men&&unakan 1an& ,an men,arab 1an& hin&&a 4"1;;;;; serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < sifir .. Perbin2an&an < s*al ja1ab 3. Tunjuk 2*nt*h 3 < kira l*n&&*kan jumlah 1an& 4. :atihan bertulis < ba2a0 tentu nilai ,an tulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

17

Hari :

Selasa

Tarikh :

30 ).ril 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan melakukan ser is men&&unakan tan&an0 kaki ,an alatan ' 1.7.4 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran asas +ukulan kilas ,en&an men&&unakan alatan ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara memukul .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. Pukulan kilas - alatan 4. Permainan < +ukul b*la rakan #reatif &elun& 0 b*la 0 ka-u h*ki

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Per1akilan ,ata 3arta +ai "en-atakan maklumat ,ari+a,a 2arta +ai "uri, b*leh men-atakan maklumat ,ari+a,a 2arta +ai ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as 'maklumat) .. $erbin2an& < 2arta +ai 3. :atih tubi bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& Fan& hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh men-elesaikan masalah berkaitan 1an& ,alam kehi,u+an hin&&a 4" 1;;;; "uri, b*leh men-elesaikan masalah berkaitan ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. Perbin2an&an < maklumat s*alan ,an ja1ab 3. :atihan bertulis < kui=

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

17

Hari :

Khamis

Tarikh :

2 Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu "emba2a ,an menulis masa "uri, b*leh memahami0 memba2a ,an menulis masa ,alam jam ,an minit "uri, b*leh memba2a 1aktu ,alam jam ,an minit men&ikut sistem ,an menulisn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < tunjuk 2*nt*h '+ersekitaran) .. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an 3. Perbin2an&an < 2*nt*h menulis 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran:

Akti iti:

Fan& hin&&a 4" 1;;;;; O+erasi asas 1an& "embaha&i 1an& hin&&a 4"1;;;;; ,an *+erasi ber&abun& ba&i 1an& "uri, b*leh membaha&i ,alam lin&kun&an 1an& hin&&a 4"1;;;;; serta +en-elesaian masalah ,en&an betul "uri, b*leh melakukan *+erasi ber&abun& melibatkan 1an& ,en&an betul. 1. Peneran&an < k*tak sifir .. Perbin2an&an < 2*nt*h 'bin2an& bersama) 3. $ers*al ja1ab < bin2an& s*alan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per1akilan ,ata 3arta +ai "en-elesaikan masalah berkaitan ,en&an 2arta +ai "uri, b*leh men-elesaikan masalah melibatkan kaitan ,en&an 2arta +ai ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as 'maklumat) .. $erbin2an& < 2arta +ai 3. :atih tubi bertulis < teks 4. #ui= < t*+ik 'ulan&kaji)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

17

Hari :

Jumaat

Tarikh :

3 Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Fan& hin&&a 4" 1;;;;; O+erasi asas 1an& "embaha&i 1an& hin&&a 4"1;;;;; ,an *+erasi ber&abun& ba&i 1an& "uri, b*leh melakukan *+erasi ber&abun& melibatkan 1an& ,en&an betul serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. Perbin2an&an < 2*nt*h 'bin2an& bersama) 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r bulat "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as 'ulan&kaji) .. S*alan le+as 'tahun 5 < #.) 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sihat serta selamat '1.3.5) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&amalkan +emakanan -an& sihat ,an kesan +en&ambilan makanan -an& sesuai ,an ti,ak ,en&an betul. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan - +a,ankan T"#0 #reati iti :embaran "asa ,an 1aktu "emba2a ,an menulis masa "uri, b*leh memahami0 memba2a ,an menulis masa ,alam jam ,an minit "uri, b*leh memba2a 1aktu ,alam jam ,an minit men&ikut sistem ,an menulisn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

18

Hari :

Isnin

Tarikh :

" Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu "emba2a ,an menulis masa "uri, b*leh memahami0 memba2a ,an menulis masa ,alam jam ,an minit "uri, b*leh memba2a 1aktu ,alam jam ,an minit men&ikut sistem ,an menulisn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu Pen&enalan sistem .4 jam "uri, b*leh men-ata ,an menulis 1aktu ,alam sistem .4 jam "uri, b*leh men-atakan ,an menulis 1aktu ,alam sistem .4 jam ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an tahun 4 .. $ers*al ja1ab < memba2a jam 3. Tunjuk 2ara - 2*nt*h 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

18

Hari :

Selasa

Tarikh :

7 Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan melakukan balin&an b*la atas bahu ' 1.8.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran balin&an b*la atas bahu ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara membalin& .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. balin&an - ber+asan&an 4. Permainan #reatif &elun& 0 b*la

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r bulat "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as 'ulan&kaji) .. S*alan le+as 'tahun 5 < #. set baru) 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu "emba2a ,an menulis masa "uri, b*leh memahami0 memba2a ,an menulis masa ,alam jam ,an minit "uri, b*leh memba2a 1aktu ,alam jam ,an minit men&ikut sistem ,an menulisn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an 2*nt*h 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

18

Hari :

Rabu

Tarikh :

8 Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan melakukan balin&an b*la atas bahu ' 1.8.1 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan kemahiran balin&an b*la atas bahu ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara membalin& 'ulan&an) .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. balin&an - ber+asan&an 4. Permainan #reatif &elun& 0 b*la

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

"asa ,an 1aktu Pen&enalan sistem .4 jam "uri, b*leh men-ata ,an menulis 1aktu ,alam sistem .4 jam "uri, b*leh men-atakan ,an menulis 1aktu ,alam sistem .4 jam ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an tahun 4 .. $ers*al ja1ab < memba2a jam 3. Tunjuk 2ara - 2*nt*h 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r bulat "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as 'ulan&kaji) .. +erbin2an&an set s*alan 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

18

Hari :

Khamis

Tarikh :

Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu Ja,ual 1aktu "uri, b*leh membina ja,ual mu,ah ,an memba2a kalen,ar "uri, b*leh membina ja,ual mu,ah ,an men,a+atkan maklumat tarikh ,an +eristi1a ,alam kalen,ar ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h kalen,ar 3. :atihan memba2a kalen,ar 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu Pen&enalan sistem .4 jam "uri, b*leh menukar ,alam sistem .4 jam ,an sebalikn-a "uri, b*leh men-atakan ,an menukar 1aktu ,alam sistem .4 jam ,an sebalikn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < n*ta .. $ers*al ja1ab < memba2a jam 3. Tunjuk 2ara < 2*nt*h ber,asarkan n*ta 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r bulat "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan u+sr 1 < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

18

Hari :

Jumaat

Tarikh :

10 Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu Pen&enalan sistem .4 jam "uri, b*leh menukar ,alam sistem .4 jam ,an sebalikn-a "uri, b*leh men-atakan ,an menukar 1aktu ,alam sistem .4 jam ,an sebalikn-a ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < buku teks 3. #ui= 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah 5. Pen&enalan tem+*h

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r bulat "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan u+sr 1 < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sihat serta selamat '1.3.5) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&amalkan +emakanan -an& sihat ,an kesan +en&ambilan makanan -an& sesuai ,an ti,ak ,en&an betul. 1. Peneran&an < ber2erita 4. $ers*al ja1ab - bin2an& 5. :atihan - +a,ankan T"#0 #reati iti :embaran "asa ,an 1aktu Ja,ual 1aktu "uri, b*leh memba2a 2alen,ar ,an men,a+atkan maklumat "uri, b*leh memba2a ,an men,a+atkan maklumat ,alam kalen,ar serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < buku teks 3. :atihan memba2a kalen,ar 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Isnin

Tarikh :

13 Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu 7ubun&an antara unit masa "uri, b*leh memahami hubun&an antara unit masa "uri, b*leh memahami ,an men-atakan hubun&an antara unit masa ,en&an betul 1. Peneran&an < 2*nt*h .. $ers*al ja1ab < buku teks 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu Penentuan tem+*h masa "uri, b*leh menentukan tem+*h masa ,alam sistem .4 jam "uri, b*leh menentukan tem+*h masa ,alam sistem .4 jam ,alam hari -an& sama ,en&an betul 1. Peneran&an < tunjuk 2*nt*h .. $ers*al ja1ab < buku teks 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Selasa

Tarikh :

14 Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan melakukan +ukulan b*la +e&un ,en&an alatan ' 1.8.. ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +ukulan b*la +e&un ,en&an alatan ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara memukul .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. "emukul b*la - ber+asan&an 4. Permainan #reatif &elun& 0 b*la0 +emukul

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan u+sr . < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu 7ubun&an antara unit masa "uri, b*leh memahami hubun&an antara unit masa "uri, b*leh memahami ,an men-atakan hubun&an antara unit masa ,en&an betul 1. Peneran&an < 2*nt*h .. $ers*al ja1ab < buku teks 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Rabu

Tarikh :

1! Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan melakukan +ukulan b*la +e&un ,en&an alatan ' 1.8.. ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at melakukan +ukulan b*la +e&un ,en&an alatan ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < ulan&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. "emukul b*la - ber+asan&an 4. Permainan #reatif &elun& 0 b*la0 +emukul

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

"asa ,an 1aktu Penentuan tem+*h masa "uri, b*leh menentukan tem+*h masa ,alam sistem .4 jam "uri, b*leh menentukan tem+*h masa ,alam sistem .4 jam ,alam hari -an& sama ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < buku teks '+erbin2an&an) 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan u+sr 3 < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u hari &uru .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Khamis

Tarikh :

1" Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

SAMBUTAN HARI

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

GURU PERINGKAT
SEKOLAH

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Minggu :

Hari :

Jumaat

Tarikh :

17 Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu Penukaran unit masa "uri, b*leh menukar unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, "uri, b*leh menukar unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an betul 1. Peneran&an < +eneran&an .. $ers*al ja1ab < buku teks '+erbin2an&an) 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan u+sr 3 < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui ,an men&amalkan +emakanan -an& sihat serta selamat '1.3.5) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men-atakan kesan *besit- terha,a+ ba,an ,en&an betul. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan - +a,ankan T"#0 #reati iti :embaran "asa ,an 1aktu Penukaran unit masa "uri, b*leh menukar unit masa melibatkan minit ,an jam "uri, b*leh menukar unit masa melibatkan minit ,an jam ,en&an betul 1. Peneran&an < 2*nt*h .. $ers*al ja1ab < buku teks 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

20

Hari :

Isnin

Tarikh :

20 Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu Penukaran unit masa "uri, b*leh menukar unit masa melibatkan minit ,an jam "uri, b*leh menukar unit masa melibatkan minit ,an jam ,en&an betul 1. Peneran&an < 2*nt*h .. $ers*al ja1ab < buku teks 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu Penukaran unit masa "uri, b*leh menukar unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, "uri, b*leh menukar unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an betul 1. Peneran&an < +eneran&an .. $ers*al ja1ab < buku teks '+erbin2an&an) 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

20

Hari :

Jumaat

Tarikh :

24 Mei 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

CUTI BERSEMPENA HARI WESAK

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Minggu :

Hari :

Tarikh :

2! Mei / Jun

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

CUTI PENGGAL PERTENGAHAN

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Minggu :

21

Hari :

Isnin

Tarikh :

10 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh menambah unit masa melibatkan minit ,an jam "uri, b*leh menambah unit masa melibatkan minit ,an jam ,en&an betul 1. Peneran&an < 2*nt*h .. $ers*al ja1ab < buku teks 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh menambah ,an men*lak melibatkan unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, "uri, b*leh menambah ,an men*lak unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an betul 1. Peneran&an < +eneran&an .. $ers*al ja1ab < buku teks '+erbin2an&an) 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

21

Hari :

Selasa

Tarikh :

11 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan menan&ka+ b*la ,an melakukan balin&an ' 1.8.3 % 1.8.4 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at menan&ka+ b*la ,an melakukan balin&an ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara menan&ka+0 membalin& .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. "enan&ka+ ,an membalin& b*la - ber+asan&an 4. Permainan #reatif &elun& 0 b*la0

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan u+sr 4 < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh menambah unit masa melibatkan minit ,an jam "uri, b*leh menambah unit masa melibatkan minit ,an jam ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < buku teks 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

21

Hari :

Rabu

Tarikh :

12 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan menan&ka+ b*la ,an melakukan balin&an ' 1.8.3 % 1.8.4 ) /i akhir P%P0 muri, ,a+at menan&ka+ b*la ,an melakukan balin&an ,en&an betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara menan&ka+0 membalin& .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. "enan&ka+ ,an membalin& b*la - ber+asan&an 4. Permainan #reatif &elun& 0 b*la0

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh menambah ,an men*lak melibatkan unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, "uri, b*leh menambah ,an men*lak unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < buku teks '+erbin2an&an) 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan u+sr < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u hari &uru .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Minggu :

21

Hari :

Khamis

Tarikh :

13 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh menambah unit masa melibatkan minit ,an jam "uri, b*leh menambah unit masa melibatkan minit ,an jam ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < buku teks 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh menambah ,an men*lak melibatkan unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, "uri, b*leh menambah ,an men*lak unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an betul 1. Peneran&an < +eneran&an .. $ers*al ja1ab < buku teks '+erbin2an&an) 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan u+sr < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

Pen&ajaran ,iba1a keha,aha+an. 3uti Tan+a 4ek*, 'Pe+eriksaan)

Minggu :

21

Hari :

Jumaat

Tarikh :

14 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh menambah ,an men*lak melibatkan unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, "uri, b*leh menambah ,an men*lak unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as .. $ers*al ja1ab < buku teks '+erbin2an&an) 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan u+sr < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui jenis ,an kesan +en-alah&unaan bahan se+erti tembakau. '1.4.1) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an men&enal+asti bahan tembakau iaitu r*k*k ,aun0 2erut ,an +ai+. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab < bin2an& 3. :atihan - +a,ankan T"#0 #reati iti :embaran "asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh menambah unit masa melibatkan minit ,an jam "uri, b*leh menambah unit masa melibatkan minit ,an jam ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < rujuk buku teks 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

22

Hari :

Isnin

Tarikh :

17 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh menambah unit masa melibatkan minit ,an jam "uri, b*leh menambah ,an men*lak unit masa melibatkan minit ,an jam ,en&an betul 1. Perbin2an&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < +en*lakan masa 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh menambah ,an men*lak melibatkan unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, "uri, b*leh menambah ,an men*lak unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an betul serta melibatkan +en-elesaian masalah 1. Peneran&an < ulan&an le+as .. $ers*al ja1ab < kait +en-elesaian masalah 3. :atihan mu,ah < bin2an& 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

22

Hari :

Selasa

Tarikh :

18 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas berlari ' 1.6.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh berlari ,alam +elba&ai kelajuan ,en&an lakuan -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara larian .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. $erlari laju 4. $erlari +erlahan 5. :umba lari #reatif #*n0 &elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan ne&eri < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men*lak unit masa melibatkan minit0 jam serta +en-elesaian masalah "uri, b*leh men*lak unit masa melibatkan minit ,an jam serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Perbin2an&an < ulan&an 2*nt*h .. $ers*al ja1ab < +en*lakan masa 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

22

Hari :

Rabu

Tarikh :

1 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas berlari ' 1.6.1 % 1.6.. ) /i akhir P%P0 muri, b*leh berlari ,alam +elba&ai kelajuan ,an jarak ,en&an lakuan -an& betul 1. Peneran&an < 2ara larian .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. $erlari laju ,an +erlahan 4. $erlari +elba&ai jarak 5. :umba lari #reatif #*n0 &elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men,arab unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an n*mb*r bulat "uri, b*leh men,arab unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an n*mb*r bulat ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as % sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan ne&eri < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i ,an ber&erak men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u hari &uru .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

22

Hari :

Khamis

Tarikh :

20 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men,arab unit masa ,en&an n*mb*r bulat "uri, b*leh men,arab unit masa ,en&an n*mb*r bulat serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < k*tak sifir .. $ers*al ja1ab < +en,araban masa 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men,arab unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an n*mb*r bulat "uri, b*leh men,arab unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an n*mb*r bulat ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as % sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan ne&eri < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

22

Hari :

Jumaat

Tarikh :

21 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men,arab unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an n*mb*r bulat "uri, b*leh men,arab unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an n*mb*r bulat ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an % sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan ne&eri < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui jenis ,an kesan +en-alah&unaan bahan se+erti tembakau. '1.4.1) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui ,an men&enal+asti bahan tembakau iaitu r*k*k ,aun0 2erut ,an +ai+. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab < bin2an& 3. :atihan - +a,ankan T"#0 #reati iti :embaran "asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men,arab unit masa ,en&an n*mb*r bulat "uri, b*leh men,arab unit masa ,en&an n*mb*r bulat serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < +en,araban masa 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

23

Hari :

Isnin

Tarikh :

24 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men,arab unit masa ,en&an n*mb*r bulat "uri, b*leh men,arab unit masa ,en&an n*mb*r bulat serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < k*tak sifir .. $ers*al ja1ab < +en,araban masa 'n*ta) 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men,arab unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an n*mb*r bulat "uri, b*leh men,arab unit masa ,alam jam0 hari0 tahun ,an ,eka, ,en&an n*mb*r bulat ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as % sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

23

Hari :

Selasa

Tarikh :

2! Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas l*m+atan ' 1.1;.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh mel*m+at men&&unakan sebelah kaki ,an men,arat satu kaki ,en&an lakuan -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara l*m+atan .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. :*m+at setem+at 4. :*m+at - jarak 5. :*m+at ,an men,arat #reatif (elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan ne&eri < kertas 3 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men,arab ,an membaha&i unit masa ,en&an n*mb*r bulat "uri, b*leh men,arab ,an membaha&i unit masa ,en&an n*mb*r bulat ,en&an betul 1. 9lan&an latihan sifir .. $ers*al ja1ab < +en,araban masa 'ulan&an) 3. Peneran&an < baha&i 4. :atihan mu,ah - bin2an& 5. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

23

Hari :

Rabu

Tarikh :

2" Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas l*m+atan ' 1.1;.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh mel*m+at men&&unakan sebelah kaki ,an men,arat satu kaki ,en&an lakuan -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < ulan&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. :*m+at setem+at 4. :*m+at - jarak 5. :*m+at ,an men,arat #reatif (elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men,arab ,an membaha&i unit masa ,en&an +en-elesaian masalah "uri, b*leh men,arab ,an membaha&i unit masa ,en&an n*mb*r bulat serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as % sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan ,an bin2an& 3. #ui= mu,ah ' H 0 D) < bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan le+as < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

23

Hari :

Khamis

Tarikh :

27 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men-elesaikan *+erasi asas -an& melibatkan unit "uri, b*leh men-elesaikan *+erasi asas -an& melibatkan unit masa ,en&an betul 1. :atihan sifir .. $ers*al ja1ab < asas le+as 3. Peneran&an < keluarkan maklumat 4. :atihan mu,ah - bin2an& 5. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men-elesaikan masalah -an& melibatkan tem+*h "uri, b*leh men-elesaikan masalah -an& melibatkan tem+*h serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < sifir ra1ak .. $ers*al ja1ab < s*alan ,an bin2an& 3. Peneran&an +anjan& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan .;;5 < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

23

Hari :

Jumaat

Tarikh :

28 Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men-elesaikan masalah -an& melibatkan tem+*h "uri, b*leh men-elesaikan masalah -an& melibatkan tem+*h serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir ra1ak .. $ers*al ja1ab < s*alan ,an bin2an& 3. :atihan buku teks - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan ne&eri < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui jenis ,an kesan +en-alah&unaan bahan se+erti tembakau. '1.4.1 ,an 1.4..) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui kan,un&an baha-a ,alam r*k*k ,an kesan buruk 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab < bin2an& 3. :atihan ,an 1arnakan T"#0 #reati iti :embaran

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

"asa ,an 1aktu O+erasi tem+*h masa "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi melibatkan tem+*h masa "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi -an& melibatkan tem+*h masa ,en&an betul 1. :atihan sifir .. $ers*al ja1ab < asas le+as 3. Peneran&an < keluarkan maklumat 4. :atihan mu,ah - bin2an& 5. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

24

Hari :

Isnin

Tarikh :

1 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi tem+*h masa "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi melibatkan tem+*h masa "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi -an& melibatkan tem+*h masa ,en&an betul 1. :atihan sifir ,an ulan&an .. $ers*al ja1ab < rujuk n*ta 3. Peneran&an < keluarkan maklumat 4. :atihan mu,ah - bin2an& 5. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu @ Panjan& O+erasi melibatkan masa @ +en&enalan +anjan& "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi melibatkan tem+*h masa "uri, b*leh men&an&&ar ,an men&ukur +anjan& "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi melibatkan tem+*h masa ,en&an betul "uri, ,a+at men&an&&ar ,an men&ukur +anjan& 1. Peneran&an < sifir ra1ak .. $ers*al ja1ab < s*alan ,an bin2an& 3. Peneran&an +anjan& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

24

Hari :

Selasa

Tarikh :

2 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas l*m+atan ' 1.1;.. ) /i akhir P%P0 muri, b*leh mel*m+at men&&unakan sebelah kaki ,an men,arat kaki -an& sama ,en&an lakuan -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara l*m+atan .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. :*m+at setem+at 4. :*m+at - jarak ,an men,arat #reatif (elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan tahun le+as < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi tem+*h masa "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi melibatkan tem+*h masa "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi -an& melibatkan tem+*h masa ,en&an betul 1. :atihan sifir ,an ulan&an .. Tem+*h mula - n-atakan 3. "asa tamat - n-atakan 4. :atihan mu,ah - bin2an& 5. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

24

Hari :

Rabu

Tarikh :

2" Jun 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas l*m+atan ' 1.1;.. ) /i akhir P%P0 muri, b*leh mel*m+at men&&unakan sebelah kaki ,an men,arat kaki -an& sama ,en&an lakuan -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < ulan&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. :*m+at setem+at 4. :*m+at - jarak ,an men,arat #reatif (elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu @ Panjan& O+erasi melibatkan masa @ +en&enalan +anjan& "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi melibatkan tem+*h masa "uri, b*leh men&an&&ar ,an men&ukur +anjan& "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi melibatkan tem+*h masa ,en&an betul "uri, ,a+at men&an&&ar ,an men&ukur +anjan& 1. Peneran&an < sifir ra1ak .. $ers*al ja1ab < s*alan ,an bin2an& 3. Peneran&an +anjan& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan le+as < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

24

Hari :

Khamis

Tarikh :

4 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi tem+*h masa "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi melibatkan tem+*h masa "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi -an& melibatkan tem+*h masa ,en&an betul 1. :atihan sifir ,an ulan&an .. Tem+*h mula - n-atakan 3. "asa tamat - n-atakan 4. :atihan mu,ah - bin2an& 5. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu @ Panjan& O+erasi melibatkan masa @ +en&enalan +anjan& "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi melibatkan tem+*h masa "uri, b*leh men&an&&ar ,an men&ukur +anjan& "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi melibatkan tem+*h masa ,en&an betul "uri, ,a+at men&an&&ar ,an men&ukur +anjan& 1. Peneran&an < ulan&an %sifir ra1ak .. S*alan teks ,an bin2an& 3. Peneran&an +anjan& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan le+as < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

24

Hari :

Jumaat

Tarikh :

! Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"asa ,an 1aktu O+erasi melibatkan masa "uri, b*leh men-elesaikan masalah -an& melibatkan tem+*h "uri, b*leh men-elesaikan masalah -an& melibatkan tem+*h serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir ra1ak .. $ers*al ja1ab < s*alan ,an bin2an& 3. :atihan buku teks - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan ne&eri < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui jenis ,an kesan +en-alah&unaan bahan se+erti tembakau. '1.4.1 ,an 1.4..) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui kan,un&an baha-a ,alam r*k*k ,an kesan buruk 1. Peneran&an < ber2erita 4. $ers*al ja1ab < bin2an& 5. :atihan ,an 1arnakan T"#0 #reati iti :embaran

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

"asa ,an 1aktu O+erasi tem+*h masa "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi melibatkan tem+*h masa "uri, b*leh men&a+likasikan *+erasi -an& melibatkan tem+*h masa ,en&an betul 1. :atihan sifir .. $ers*al ja1ab < asas le+as 3. Peneran&an < keluarkan maklumat 4. :atihan mu,ah - bin2an& 5. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

2!

Hari :

Isnin

Tarikh :

8 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& "en&ukur +anjan& "uri, b*leh men&ukur +anjan& men&&una unit +ia1ai "uri, b*leh men&ukur +anjan& men&&una unit +ia1ai ,en&an betul 1. Peneran&an - +embaris .. $ers*al ja1ab < melihat ba2aan 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& Pen&enalan +anjan& "uri, b*leh men&an&&ar ,an men&ukur +anjan& "uri, ,a+at men&an&&ar ,an men&ukur +anjan& 1. Peneran&an < +anjan& %sifir ra1ak .. S*alan teks ,an bin2an& 3. 2uba ,an ja-a < ukur ,an ba2a 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

2!

Hari :

Selasa

Tarikh :

Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas l*m+atan berhalan&an ' 1.1;.3 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh mel*m+at men&&unakan sebelah kaki ,an men,arat kaki -an& sama ,en&an halan&an ,en&an -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < ulan&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. :*m+at setem+at 4. :*m+at - jarak ,an men,arat 'halan&an) #reatif (elun&

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan tahun le+as < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

P ,an P ti,ak ,a+at ,ijalankan kerana men&ha,iri ben&kel menja1ab s*alan 'matematik) anjuran #el*m+*k Aka,emik 1 ,i P#( Tem*h

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& "en&ukur +anjan& "uri, b*leh men&ukur +anjan& men&&una unit +ia1ai "uri, b*leh men&ukur +anjan& men&&una unit +ia1ai ,en&an betul 1. Peneran&an - +embaris .. $ers*al ja1ab < melihat ba2aan 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

Minggu :

2!

Hari :

Rabu

Tarikh :

10 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas l*m+atan berhalan&an ' 1.1;.3 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh mel*m+at men&&unakan sebelah kaki ,an men,arat kaki -an& sama ,en&an halan&an ,en&an -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < ulan&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. :*m+at setem+at 4. :*m+at - jarak ,an men,arat 'halan&an) #reatif (elun&

Panjan& Pen&enalan +anjan& "uri, b*leh men&an&&ar ,an men&ukur +anjan& "uri, ,a+at men&an&&ar ,an men&ukur +anjan& 1. Peneran&an < +anjan& %sifir ra1ak .. S*alan teks ,an bin2an& 3. 2uba ,an ja-a < ukur ,an ba2a 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah P ,an P ti,ak ,a+at ,ijalankan kerana sek*lah men&ambil 2uti +eristi1a bersem+ena A1al 4ama,han

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan le+as < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

Minggu :

2!

Hari :

Khamis

Tarikh :

11 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& "en&ukur +anjan& "uri, b*leh men&ukur +anjan& men&&una unit +ia1ai "uri, b*leh men&ukur +anjan& men&&una unit +ia1ai ,en&an betul 1. Peneran&an < +embaris 'ulan&an) .. $ers*al ja1ab < melihat ba2aan 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& Pen&enalan +anjan& "uri, b*leh men&ukur +anjan& ,en&an unit +ia1ai ,an skala "uri, ,a+at men&ukur +anjan& ,en&an unit +ia1ai -an& betul ,an men&&unakan skala ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. S*alan teks ,an bin2an& 3. 2uba ,an ja-a 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan le+as < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

2!

Hari :

Jumaat

Tarikh :

12 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& Pen&enalan +anjan& "uri, b*leh men&ukur +anjan& ,en&an unit +ia1ai ,an skala "uri, ,a+at men&ukur +anjan& ,en&an unit +ia1ai -an& betul ,an men&&unakan skala ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. S*alan teks ,an bin2an& 3. 2uba ,an ja-a 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan ne&eri < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui kesan +en&ambilan r*k*k ,an katakana ti,ak '1.4.3 ,an 1.4.4) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui kesan +en&ambilan r*k*k ,an katakan ti,ak ke+a,a +embelian r*k*k. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab < ta-an&an 3. $in2an&kan ,an katakan ti,ak T"#0 #reati iti :embaran Panjan& "en&ukur +anjan& "uri, b*leh men&ukur +anjan& men&&una unit +ia1ai "uri, b*leh men&ukur +anjan& men&&una unit +ia1ai ,en&an betul 1. Peneran&an < +embaris 'ulan&an) .. $ers*al ja1ab < melihat ba2aan 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

2"

Hari :

Isnin

Tarikh :

1! Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& "en&ukur +anjan& "uri, b*leh men&an&&ar ,an men&ukur +anjan& *bjek men&&una unit +ia1ai "uri, b*leh men&an&&ar ,an men&ukur +anjan& *bjek men&&unakan unit +ia1ai ,en&an betul 1. Peneran&an < +embaris ,an tali 'ulan&an) .. $ers*al ja1ab < melihat ba2aan 3. Akti iti men&ukur ,alam 2m - bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& Penukaran unit +anjan& "uri, b*leh menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m "uri, ,a+at menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m skala ,en&an betul 1. Peneran&an < n*ta .. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 3. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

2"

Hari :

Selasa

Tarikh :

1" Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas balin&an ' 1.11.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh membalin& *bjek ,en&an lakuan -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara balin&an .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. $alin& *bjek #reatif #ertas0 bakul

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set +er2ubaan < 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& "emahami unit ukuran "uri, b*leh men-atakan hubun&an antara unit 2m ,an mm serta menukar unit "uri, b*leh men-atakan hubun&an antara unit 2m ,an mm serta menukar unit ,en&an betul 1. Peneran&an < +embaris .. $ers*al ja1ab < melihat ba2aan 3. Tukar unit- bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

2"

Hari :

Rabu

Tarikh :

17 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas balin&an ' 1.11.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh membalin& *bjek ,en&an lakuan -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara balin&an 'ulan&an) .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. $alin& *bjek #reatif #ertas0 bakul

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Panjan& Penukaran unit +anjan& "uri, b*leh menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m "uri, ,a+at menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m skala ,en&an betul 1. Peneran&an < n*ta .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. Set s*alan +er2ubaan < kertas . 3. Perbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

2"

Hari :

Khamis

Tarikh :

18 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& "emahami unit ukuran "uri, b*leh men-atakan hubun&an antara unit 2m ,an mm serta menukar unit "uri, b*leh men-atakan hubun&an antara unit 2m ,an mm serta menukar unit ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. 9lan&kaji < melihat ba2aan unit +ia1ai 3. Tukar unit- bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi melibatkan unit +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi tambah ,an menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m "uri, ,a+at melakukan *+erasi tambah ,an menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an 'rujuk n*ta) .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. Per2ubaan 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

2"

Hari :

Jumaat

Tarikh :

1 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi melibatkan unit +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi ,arab ,an menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m "uri, ,a+at melakukan *+erasi ,arab ,an menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an 'rujuk n*ta) .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan ne&eri < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui kesan +en&ambilan r*k*k ,an katakana ti,ak '1.4.3 ,an 1.4.4) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui kesan +en&ambilan r*k*k ,an katakan ti,ak ke+a,a +embelian r*k*k. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab < ta-an&an 3. $in2an&kan ,an katakan ti,ak T"#0 #reati iti :embaran Panjan& O+erasi asas ukuran +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi tambah antara unit 2m ,an mm serta menukar unit "uri, b*leh melakukan *+erasi tambah antara unit 2m ,an mm serta menukar unit ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. 9lan&kaji < melihat ba2aan unit +ia1ai 3. Tukar unit- bin2an& 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

27

Hari :

Isnin

Tarikh :

22 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi asas ukuran +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi tambah ,an t*lak antara unit 2m ,an mm serta menukar unit "uri, b*leh melakukan *+erasi tambah ,an t*lak antara unit 2m ,an mm serta menukar unit ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. 9lan&kaji < tambah 3. Tukar unit- bin2an& 4. :atihan bertulis 't*lak)< bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi melibatkan unit +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi ,arab ,an baha&i serta menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m "uri, ,a+at melakukan *+erasi ,arab ,an baha&i serta menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m ,en&an betul 1. Peneran&an ,an sifir < ulan&an 'rujuk n*ta) .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

27

Hari :

Selasa

Tarikh :

23 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas balin&an ' 1.11.. ) /i akhir P%P0 muri, b*leh merejam *bjek +anjan& ,en&an lakuan -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara rejaman .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. 4ejam *bjek #reatif #ertas0 bakul

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set < #. 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi asas ukuran +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi tambah ,an t*lak antara unit 2m ,an mm serta menukar unit "uri, b*leh melakukan *+erasi tambah ,an t*lak antara unit 2m ,an mm serta menukar unit ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. 9lan&kaji < tambah 3. Tukar unit- bin2an& 4. :atihan bertulis 't*lak)< bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

27

Hari :

Rabu

Tarikh :

24 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas balin&an ' 1.11.. ) /i akhir P%P0 muri, b*leh merejam *bjek +anjan& ,en&an lakuan -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara rejaman .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. 4ejam *bjek #reatif #ertas0 bakul

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Panjan& O+erasi melibatkan unit +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi ,arab ,an baha&i serta menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m "uri, ,a+at melakukan *+erasi ,arab ,an baha&i serta menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m ,en&an betul 1. Peneran&an ,an sifir < ulan&an 'rujuk n*ta) .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. Set s*alan +er2ubaan Teren&&anu< kertas 1 3. Perbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

27

Hari :

Khamis

Tarikh :

2! Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi asas ukuran +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi t*lak ,an ,arab antara unit 2m ,an mm serta menukar unit "uri, b*leh melakukan *+erasi t*lak ,an ,arab antara unit 2m ,an mm serta menukar unit ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. 8*ta < tukar unit 3. $in2an& - 2*nt*h 4. :atihan bertulis ',arab)< bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi melibatkan unit +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi baha&i ,an +en-elesaian masalah serta menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m "uri, ,a+at melakukan *+erasi baha&i ,an +en-elesaian masalah serta menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m ,en&an betul 1. Peneran&an ,an sifir < ulan&an 'rujuk n*ta) .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. Set s*alan +er2ubaan Teren&&anu< kertas 1 3. Perbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

27

Hari :

Jumaat

Tarikh :

2" Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi melibatkan unit +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi baha&i ,an +en-elesaian masalah serta menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m "uri, ,a+at melakukan *+erasi baha&i ,an +en-elesaian masalah serta menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m ,en&an betul 1. Peneran&an ,an sifir < ulan&an 'rujuk n*ta) .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan ne&eri < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#esihatan fi=ikal "en&etahui kesan +en&ambilan r*k*k ,an katakana ti,ak '1.4.3 ,an 1.4.4) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui kesan +en&ambilan r*k*k ,an katakan ti,ak ke+a,a +embelian r*k*k. 1. Peneran&an < ber2erita 4. $ers*al ja1ab < ta-an&an 5. $in2an&kan ,an katakan ti,ak T"#0 #reati iti :embaran Panjan& O+erasi asas ukuran +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi ,arab antara unit 2m ,an mm serta menukar unit "uri, b*leh melakukan *+erasi ,arab antara unit 2m ,an mm serta menukar unit ,an +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < latihan le+as 3. $in2an& - 2*nt*h 4. :atihan bertulis '+en-elesaian.masalah) < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

28

Hari :

Isnin

Tarikh :

2 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi asas ukuran +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi ,arab antara unit 2m ,an mm serta menukar unit "uri, b*leh melakukan *+erasi ,arab antara unit 2m ,an mm serta menukar unit ,an +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < latihan le+as 3. $in2an& - 2*nt*h 4. :atihan bertulis '+en-elesaian.masalah) < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi melibatkan unit +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi baha&i ,an +en-elesaian masalah serta menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m "uri, ,a+at melakukan *+erasi baha&i ,an +en-elesaian masalah serta menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m ,en&an betul 1. Peneran&an ,an sifir < ulan&an 'rujuk n*ta) .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

28

Hari :

Selasa

Tarikh :

30 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran asas balin&an ' 1.11.. ) /i akhir P%P0 muri, b*leh melem+ar *bjek le+er ,en&an lakuan -an& betul ,an selamat. 1. Peneran&an < 2ara melem+ar .. "emanaskan ba,an 'ber&erak bebas) 3. 4ejam *bjek #reatif #ertas0 bakul

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set Teren&&anu .;11< kertas 1 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi asas ukuran +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi ,arab ,an baha&i antara unit 2m ,an mm serta menukar unit "uri, b*leh melakukan *+erasi ,arab ,an baha&i antara unit 2m ,an mm serta menukar unit ,an +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < latihan mu,ah 3. $in2an& - 2*nt*h 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

28

Hari :

Rabu

Tarikh :

31 Julai 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

#emahiran asas *lahra&a $erkeb*lehan melakukan kemahiran rekreasi ,an kesen&&an&an ' 1.14.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh bermain +ermainann strate&i -an& melibatkan m*t*r halus ,en&an betul 1. Peneran&an < +eralatan 2hess .. Peneran&an < 2ara +er&erakan 3. "uri, 2uba ja-a < la1an k*m+uter #reatif :a+t*+

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi melibatkan unit +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi baha&i ,an +en-elesaian masalah serta menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m "uri, ,a+at melakukan *+erasi baha&i ,an +en-elesaian masalah serta menukar unit +anjan& ,alam unit km atau m ,en&an betul 1. Peneran&an ,an sifir < ulan&an 'rujuk n*ta) .. $ers*al ja1ab - bin2an& 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah 5. "asukkan se,ikit +en&enalan jisim. 'kait)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) - +erbin2an&an .. :atihan set Teren&&anu .;11< kertas . 3. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an 2ara menja1ab

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

28

Hari :

Khamis

Tarikh :

1 0g1s 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Panjan& O+erasi asas ukuran +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi baha&i ,an +en-elesaian masalah antara unit 2m ,an mm serta menukar unit "uri, b*leh melakukan *+erasi baha&i antara unit 2m ,an mm serta menukar unit ,an +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < latihan mu,ah 3. 9jian P4OT?"- ba&i -an& berkenaan 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi melibatkan unit jisim "uri, b*leh melakukan *+erasi asas serta menukar unit jisim ,alam unit k& atau & "uri, ,a+at melakukan *+erasi tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i serta menukar unit ,alam unit k& atau & ,en&an betul 1. Peneran&an ,an sifir < 'rujuk n*ta) .. $ers*al ja1ab < bin2an& kerja le+as 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah 5. 9jian P4OT?"- ba&i -an& berkenaan

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. Set s*alan +er2ubaan Teren&&anu< kertas . 3. Perbin2an&an s*alan -an& ,ija1ab

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

28

Hari :

Jumaat

Tarikh :

2 0g1s 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi melibatkan unit jisim "uri, b*leh melakukan *+erasi asas serta menukar unit jisim ,alam unit k& atau & "uri, ,a+at melakukan *+erasi tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i serta menukar unit ,alam unit k& atau & ,en&an betul 1. Peneran&an ,an sifir < 'rujuk n*ta) .. $ers*al ja1ab < bin2an& kerja le+as 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah 5. 9jian P4OT?"- ba&i -an& berkenaan

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan ne&eri < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

#esihatan fi=ikal "en&etahui kesan +en&ambilan r*k*k ,an katakana ti,ak '1.4.3 ,an 1.4.4) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui kesan +en&ambilan r*k*k ,an katakan ti,ak ke+a,a +embelian r*k*k. 1. Peneran&an < ber2erita 5. $ers*al ja1ab < ta-an&an 7. $in2an&kan ,an katakan ti,ak T"#0 #reati iti :embaran Jisim @ Panjan& Pen&enalan Jisim @ O+erasi asas ukuran +anjan& "uri, b*leh melakukan *+erasi asas ,an +en-elesaian masalah antara unit 2m ,an mm serta menukar unit serta men&enal unit jisim "uri, b*leh melakukan *+erasi baha&i antara unit 2m ,an mm serta menukar unit ,an +en-elesaian masalah ,en&an betul serta men-atakan unit jisim 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < latihan le+as 'bin2an&) 3. Peneran&an jisim - unit 4. :atihan mu,ah < bantu muri, lemah - kait unit +anjan&

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Isnin

Tarikh :

! 0g1s 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim Pen&enalan Jisim "uri, b*leh men&enal unit jisim serta men-atakan ke&unaan ,alam kehi,u+an harian ,an men&an&&ar jism *bjek "uri, b*leh men&enal unit jisim serta men-atakan ke&unaan ,alam kehi,u+an harian ,an men&an&&ar jism *bjek ,en&an betul 1. Peneran&an < n*ta .. $ers*al ja1ab < kait kehi,u+an 3. 9nit & ,an k& 4. :atihan mu,ah 'an&&ar) < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi melibatkan unit jisim "uri, b*leh melakukan *+erasi asas serta menukar unit jisim ,alam unit k& atau & ,an +en-elesaian masalah "uri, ,a+at melakukan *+erasi tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i serta menukar unit ,alam unit k& atau & ,en&an betul ,an melibatkan +en-elesaian masalah 1. Peneran&an ,an sifir < ulan&an 'rujuk n*ta) .. $ers*al ja1ab < bin2an& kerja le+as 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 'maklumat) 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Isnin

Tarikh :

1 0g1s 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim Pen&enalan Jisim "uri, b*leh men&enal unit jisim serta men-atakan ke&unaan ,alam kehi,u+an harian ,an men&an&&ar jism *bjek "uri, b*leh men&enal unit jisim serta men-atakan ke&unaan ,alam kehi,u+an harian ,an men&an&&ar jism *bjek ,en&an betul 1. Peneran&an < n*ta .. $ers*al ja1ab < kait kehi,u+an 3. 9nit & ,an k& 4. :atihan mu,ah 'an&&ar) < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi melibatkan unit jisim "uri, b*leh melakukan *+erasi asas serta menukar unit jisim ,alam unit k& atau & ,an +en-elesaian masalah "uri, ,a+at melakukan *+erasi tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i serta menukar unit ,alam unit k& atau & ,en&an betul ,an melibatkan +en-elesaian masalah 1. Peneran&an ,an sifir < ulan&an 'rujuk n*ta) .. $ers*al ja1ab < bin2an& kerja le+as 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 'maklumat) 4. :atihan bertulis < bantu muri, lemah

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Selasa

Tarikh :

20 0g1s 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti:

!.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas kesen&&an&an ,an rekreasi $erkeb*lehan melakukan kemahiran rekreasi ,an kesen&&an&an ' 1.14.. ) /i akhir P%P0 muri, b*leh bermain +ermainann strate&i -an& melibatkan ,a-a tahan ,an kekuatan *t*t ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Peneran&an < 2ara +ermainan 'balin& tin) 3. "uri, berla1an ,alam kum+ulan #reatif #*n0 tin0 b*la

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. 9jian Pra 9PS4 .;13

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim Pen&enalan Jisim "uri, b*leh men&enal unit jisim serta men-atakan ke&unaan ,alam kehi,u+an harian ,an men&an&&ar jism *bjek "uri, b*leh men&enal unit jisim serta men-atakan ke&unaan ,alam kehi,u+an harian ,an men&an&&ar jism *bjek ,en&an betul 1. Peneran&an < n*ta ,an ulan&an .. $ers*al ja1ab < kait kehi,u+an 3. 9nit & ,an k& 4. :atihan mu,ah 'an&&ar) < bantu muri, lemah 5. "enimban& *bjek

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Rabu

Tarikh :

21 0g1s 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

(imnastik asas $erkeb*lehan memahami k*nse+ hambur ,an +en,aratan ' ..1.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men-atakan +erbe=aan lakuan semasa melakukan hambur ,ari +elba&ai aras ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Tunjuk 2ara 3. "uri, men2uba #reatif (elun&0 +a+an anjak

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

7asil Pembelajaran:

Akti iti:

Jisim @ ?si+a,u 2e2air O+erasi melibatkan unit jisim @ Pen&enalan isi+a,u "uri, b*leh melakukan *+erasi asas serta menukar unit jisim ,alam unit k& atau & ,an +en-elesaian masalah "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an kaitan ,en&an ukuran lain "uri, ,a+at melakukan *+erasi tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i serta menukar unit ,alam unit k& atau & ,en&an betul ,an melibatkan +en-elesaian masalah "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit lain ,alam isi+a,u untuk +enukaran unit. 1. Peneran&an ,an sifir < ulan&an .. $ers*al ja1ab < bin2an& kerja le+as 3. :atihan mu,ah < bers*al ja1ab 'maklumat) 4. ?si+a,u < kait +anjan& ,an jisim

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. Perbin2an&an 9jian Pra 3. $ers*al ja1ab - +embetulan

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Khamis

Tarikh :

22 0g1s

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

2013
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim 7ubun&an antara unit jisim "uri, b*leh men&enal unit jisim serta men-atakan hubun&an antara unit jisim "uri, b*leh men&enal unit jisim serta men-atakan ke&unaan ,an hubun&an antara unit jisim ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an 'n*ta) .. $ers*al ja1ab < kait kehi,u+an 3. 9nit & ,an k& < tukar unit 4. "enimban& *bjek < buku ,ll

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air ?si+a,u 2e2air 'ukuran) "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an kaitan ,en&an ukuran lain ,an b*leh men-ukat isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit lain ,alam isi+a,u untuk +enukaran unit serta b*leh men-ukat ukuran isi+a,u 2e2air ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab < bin2an& n*ta le+as 3. Sukat isi+a,u 2e2air - 2a1an 4. Sukat minuman - samarata

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pra 9PS4 .;13 O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. 9jian Pra 9PS4 .;13 .. 4ujuk ja,ual

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an Pra 9PS4 .;13

Minggu :

Hari :

Jumaat

Tarikh :

23 0g1s

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

2013
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit isi+a,u 2e2air b*leh melakukan *+erasi asas tambah ,an t*lak isi+a,u 2e2air ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $ers*al ja1ab - 2*nt*h 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan Pra 9PS4 < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pen&urusan mental em*si "en&etahui +elba&ai jenis em*si ,an +en&urusan em*si untuk kesihatan mental '..1.1 ,an ..1..) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men-atakan maksu, +en&har&aan ken,iri ,an men&etahui keistime1aan ,iri sen,iri. 1. Peneran&an < ber2erita 3. $ers*al ja1ab < lukis 4. $in2an&kan keistime1aan ,iri T"#0 #reati iti #ertas A4 Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal unit jisim ,an b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas tambah jisim ,en&an betul 1. Peneran&an < rujuk 'n*ta) .. $ers*al ja1ab < kait kehi,u+an 3. :atihan mu,ah tambah - jisim 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

Hari :

Sabtu

Tarikh :

24 0g1s

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

2013
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal unit jisim ,an b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas t*lak jisim ,en&an betul 1. Peneran&an < rujuk 'n*ta) .. $ers*al ja1ab < kait kehi,u+an 3. :atihan mu,ah t*lak - jisim 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit isi+a,u 2e2air b*leh melakukan *+erasi asas ,arab ,an baha&i isi+a,u 2e2air ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab - 2*nt*h 3. :atihan mu,ah - bin2an& 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

30

Hari :

Isnin

Tarikh :

2" 0g1s 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal unit jisim ,an b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas tambah jisim ,en&an betul 1. Peneran&an < rujuk 'n*ta) .. $ers*al ja1ab < kait kehi,u+an 3. :atihan mu,ah tambah - jisim 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit isi+a,u 2e2air b*leh melakukan *+erasi asas ,arab ,an baha&i isi+a,u 2e2air serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& ,an keluarkan ,ata 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

30

Hari :

Selasa

Tarikh :

27 0g1s 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

(imnastik asas $erkeb*lehan memahami k*nse+ ka1alan ba,an ,an s*k*n&an ,alam imban&an ' ....1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men-atakan k*nse+ ,an ke+entin&an keluasan ta+ak serta b*leh melakukan imban&an ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Tunjuk 2ara - imban&an 3. "uri, men2uba < imban& ba,an #reatif $an&ku +anjan&0 su,ut kaki lima

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan Pra 9PS4 < kertas 1 3. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an 4. :atihan < kertas le+as-le+as 'bin2an&)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal unit jisim ,an b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas t*lak jisim ,en&an betul 1. Peneran&an < rujuk 'n*ta) ,an ulan&an .. $ers*al ja1ab < kait tambah 'le+as) 3. :atihan mu,ah t*lak - jisim 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

30

Hari :

Rabu

Tarikh :

28 0g1s 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

(imnastik asas $erkeb*lehan memahami k*nse+ ka1alan ba,an ,an s*k*n&an ,alam imban&an ' ....1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men-atakan k*nse+ ,an ke+entin&an keluasan ta+ak serta b*leh melakukan imban&an ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Tunjuk 2ara - imban&an 3. "uri, men2uba < imban& ba,an #reatif $an&ku +anjan&0 su,ut kaki lima

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

?si+a,u 2e2air 'ulan&an) O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit isi+a,u 2e2air b*leh melakukan *+erasi asas ,arab ,an baha&i isi+a,u 2e2air serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& ,an keluarkan ,ata 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan Teren&&anu < kertas 1 3. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an

Taklimat 9PS4 .;13 ,i S"# S-eikh Ab,ul (hani0 $i,*r ,ari 8.;; hin&&a 5.;;

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

Minggu :

30

Hari :

Khamis

Tarikh :

2 0g1s 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal unit jisim ,an b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas t*lak jisim ,en&an betul 1. Peneran&an < rujuk 'n*ta) ,an ulan&an .. $ers*al ja1ab < kait tambah 'le+as) 3. :atihan mu,ah t*lak - jisim 4. :atihan bertulis - teks

"en,u,uki +e+eriksaan ,i 9T"

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air 'ulan&an) O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit isi+a,u 2e2air b*leh melakukan *+erasi asas ,arab ,an baha&i isi+a,u 2e2air serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& ,an keluarkan ,ata 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

"en,u,uki +e+eriksaan ,i 9T"

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pra 9PS4 .;13 O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. 9jian Pra 9PS4 .;13 5. 4ujuk ja,ual

"en,u,uki +e+eriksaan ,i 9T"

Minggu :

Hari :

Jumaat

Tarikh :

23 0g1s 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air 'ulan&an) O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit isi+a,u 2e2air b*leh melakukan *+erasi asas ,arab ,an baha&i isi+a,u 2e2air serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& ,an keluarkan ,ata 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan 9PS4 Teren&&anu < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pen&urusan mental em*si "en&etahui +elba&ai jenis em*si ,an +en&urusan em*si untuk kesihatan mental '..1.1 ,an ..1..) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men-atakan maksu, +en&har&aan ken,iri ,an men&etahui keistime1aan ,iri sen,iri. 1. Peneran&an < ber2erita 5. $ers*al ja1ab < lukis 7. $in2an&kan keistime1aan ,iri T"#0 #reati iti #ertas A4 Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal unit jisim ,an b*leh melakukan *+erasi asas t*lak ,an ,arab jisim ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an 't*lak) 0 sifir .. $ers*al ja1ab < kait 'unit) 3. :atihan mu,ah ,arab - jisim 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

31

Hari :

Isnin

Tarikh :

2 Se.t 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal +erkaitan unit jisim ,an b*leh melakukan *+erasi asas ,arab jisim ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an sifir .. $ers*al ja1ab < s*alan mu,ah0 kait 'unit) 3. #ui= < jisim ',arab) 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit isi+a,u 2e2air b*leh melakukan *+erasi asas ,arab ,an baha&i isi+a,u 2e2air serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& ,an keluarkan ,ata 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

31

Hari :

Selasa

Tarikh :

3 Se.t 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

(imnastik asas $erkeb*lehan memahami k*nse+ ka1alan ba,an ,an s*k*n&an ,alam imban&an ' ..... ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men-atakan k*nse+ ,an ke+entin&an keluasan ta+ak serta b*leh men&ekalkan imban&an ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an 0 ulan&an .. Tunjuk 2ara - imban&an 3. "uri, men2uba < imban& ba,an #reatif $an&ku +anjan&0 su,ut kaki lima

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan Pra 9PS4 < kertas 1 3. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an 4. :atihan < kertas le+as-le+as 'bin2an&)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal +erkaitan unit jisim ,an b*leh melakukan *+erasi asas ,arab jisim ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an +elajaran le+as ,an sifir .. Perbin2an&an ,an bers*al ja1ab < s*alan mu,ah0 kait 'unit) 3. Sifir +antas ,an #ui= < jisim ',arab) 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

31

Hari :

Rabu

Tarikh :

4 Se.t 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

(imnastik asas $erkeb*lehan memahami k*nse+ ka1alan ba,an ,an s*k*n&an ,alam imban&an ' ..... ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men-atakan k*nse+ ,an ke+entin&an keluasan ta+ak serta b*leh men&ekalkan imban&an ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an 0 ulan&an .. Tunjuk 2ara - imban&an 3. "uri, men2uba < imban& ba,an #reatif $an&ku +anjan&0 su,ut kaki lima

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

?si+a,u 2e2air 'ulan&an) O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit isi+a,u 2e2air b*leh melakukan *+erasi asas ,arab ,an baha&i isi+a,u 2e2air serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& ,an keluarkan ,ata 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan Teren&&anu < kertas 1 3. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

31

Hari :

Khamis

Tarikh :

! Se.t 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal +erkaitan unit jisim ,an b*leh melakukan *+erasi asas ,arab jisim ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an +elajaran le+as ,an sifir .. Perbin2an&an ,an bers*al ja1ab < s*alan mu,ah0 kait 'unit) 3. Sifir +antas ,an #ui= < jisim ',arab) 4. :atihan bertulis - teks

Taklimat 9PS4 .;13 ,i PP/ $atan& Pa,an&

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit isi+a,u 2e2air b*leh melakukan *+erasi asas ,arab ,an baha&i isi+a,u 2e2air serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& ,an keluarkan ,ata 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

Taklimat 9PS4 .;13 ,i PP/ $atan& Pa,an&

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan Teren&&anu < kertas . 3. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an

Taklimat 9PS4 .;13 ,i PP/ $atan& Pa,an&

Minggu :

31

Hari :

Jumaat

Tarikh :

" Se.t 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit isi+a,u 2e2air b*leh melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an ,an sifir .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& ,an keluarkan ,ata 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan 9PS4 Teren&&anu < kertas . 3. $ers*al ja1ab - +erbin2an&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pen&urusan mental em*si "en&etahui +elba&ai jenis em*si ,an +en&urusan em*si untuk kesihatan mental '..1.1 ,an ..1..) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men-atakan maksu, +en&har&aan ken,iri ,an men&etahui keistime1aan ,iri sen,iri. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab < lukis 3. $in2an&kan keistime1aan ,iri T"#0 #reati iti #ertas A4 Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal +erkaitan unit jisim ,an b*leh melakukan *+erasi asas jisim ,an +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an +elajaran le+as ,an sifir .. Perbin2an&an ,an bers*al ja1ab < s*alan mu,ah0 kait 'unit) 3. #eluarkan maklumat < +en-elesaian masalah 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

31

Hari :

Sabtu

Tarikh :

7 Se.t 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

(imnastik asas $erkeb*lehan memahami k*nse+ ka1alan ba,an ,an s*k*n&an ,alam imban&an ' ..... ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men-atakan k*nse+ ,an ke+entin&an keluasan ta+ak serta b*leh men&ekalkan imban&an ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an 0 ulan&an .. Tunjuk 2ara - imban&an 3. "uri, men2uba < imban& ba,an #reatif $an&ku +anjan&0 su,ut kaki lima

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan 9PS4 le+as < #. 3. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an 4. :atihan < +ilihan s*alan

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal +erkaitan unit jisim ,an b*leh melakukan *+erasi asas jisim ,an +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an +elajaran le+as ,an sifir .. Perbin2an&an ,an bers*al ja1ab < s*alan mu,ah0 kait 'unit) 3. #eluarkan maklumat < +en-elesaian masalah 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

32

Hari :

Isnin

Tarikh :

Se.t 2013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal +erkaitan unit jisim ,an b*leh melakukan *+erasi asas jisim ,an +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an +elajaran .. Perbin2an&an ,an bers*al ja1ab < s*alan teks le+as 3. #ui= mu,ah 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit isi+a,u 2e2air b*leh melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an +elajaran .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& ,an keluarkan ,ata 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :

32

Hari :

Selasa2 Khamis

Tarikh :

102123 32013

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Impak / Catatan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: 9nit: Sub 9nit: Objektif: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Bertugas se agai Ketua Pe!ga"as Hos#ital Pe#eriksaa! UPSR $%&' (i Hos#ital Ta#a) selama ' )ari ermula (ari &%*+*$%&' se)i!gga &$*+*$%&'

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

32

Hari :

Jumaat

Tarikh :

13 Se.t 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan


was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: ?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, men&enal unit isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air. "uri, ,a+at men&etahui kaitan unit isi+a,u 2e2air b*leh melakukan *+erasi asas isi+a,u 2e2air serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an +elajaran .. $ers*al ja1ab < 2*nt*h s*alan 3. :atihan mu,ah < bin2an& ,an keluarkan ,ata 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an s*alan 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pen&urusan mental em*si "en&etahui +en&urusan inter+ers*nal ,an k*munikasi berkesan '..3.1 ,an ..3..) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men-atakan k*nflik 'a,ik-bera,ik0 rakan) ,an 2ara menan&ani ,en&an betul. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab < bin2an& 3. $in2an&kan < muri, memberi +an,an&an T"#0 #reati iti #ertas A4 ?si+a,u 2e2air "en-ukat isi+a,u 2e2air "uri, b*leh men-ukat ,an memban,in& isi+a,u 2e2air ,en&an men&&unakan unit +ia1ai "uri, b*leh men-ukat ,an memban,in& isi+a,u 2e2air ,en&an men&&unakan unit +ia1ai ,en&an betul 1. Peneran&an < +en&enalan .. Perbin2an&an ,an bers*al ja1ab 3. Sukat 2e2air - bikar 4. :atihan < ban,in& 5. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

32

Hari :

Isnin

Tarikh :

1" Se.t 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran:

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Akti iti:

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

32

Hari :

Selasa / Khamis

Tarikh :

1721 Se.t 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 3 7.45 - 8.15

Tajuk: St.Pembelajaran:

(imnastik asas
was_4411@yahoo.com

#ursus

P.Jasmani $ / !

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 $erkeb*lehan memahami k*nse+ ka1alan ba,an Objektif: ,an s*k*n&an ,alam imban&an ' ..... ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men-atakan k*nse+ ,an ke+entin&an keluasan ta+ak serta b*leh Akti iti: men&ekalkan imban&an ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an 0 ulan&an .. Tunjuk 2ara - imban&an !.".#: 3. "uri, men2uba < imban& ba,an $.$.$: #reatif Penilaian P%P: $an&ku +anjan&0 su,ut kaki lima Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: 8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < 'ulan&kaji) .. :atihan set s*alan Pra 9PS4 < kertas 1 3. $ers*al ja1ab < +erbin2an&an 4. :atihan < kertas le+as-le+as 'bin2an&)

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Jisim O+erasi asas unit jisim "uri, b*leh men&etahui hubun&an antara unit jisim ,an melakukan *+erasi asas "uri, b*leh men&enal +erkaitan unit jisim ,an b*leh melakukan *+erasi asas ,arab jisim ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an +elajaran le+as ,an sifir .. Perbin2an&an ,an bers*al ja1ab < s*alan mu,ah0 kait 'unit) 3. Sifir +antas ,an #ui= < jisim ',arab) 4. :atihan bertulis - teks

Pe,a&*&i "atematik ,i S"# Ta+ah ,ari 17 Se+tember hin&&a 16 Se+tember .;13 'Selasa < #hamis)

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

32

Hari :

Jumaat

Tarikh :

20 Se.t 2013 Impak / Catatan


>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

$entuk ,an 4uan& /ua ,imensi . / "uri, men&enal bentuk . / ,an men&ukur +erimeter serta luas men&ikut unit +ia1ai
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 7asil "uri, ,a+at men&enal bentuk . / ,an men&ukur Pembelajaran: +erimeter serta luas men&ikut unit +ia1ai ,en&an betul Akti iti: 1. Peneran&an < ulan&an +elajaran tahun 4 .. $ers*al ja1ab < f*rmula 3. :atihan mu,ah < ukur bentuk0 &una f*rmula 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah) Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

8*mb*r bulat O+erasi asas ba&i n*mb*r "enja1ab *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r bulat "uri, b*leh menja1ab *+erasi asas n*mb*r bulat0 +e2ahan ,an +er+uluhan serta +en-elesaian masalah ,en&an betul 1. Peneran&an < Pr*&ram sele+as 9PS4 ..

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Pen&urusan mental em*si "en&etahui +en&urusan inter+ers*nal ,an k*munikasi berkesan '..3.3 ,an ..3.4) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men-atakan ke+entin&an +ersahabatan ,an 2ara men&har&ai +ersahabatan ,en&an betul. 1. Peneran&an < ber2erita '+en&enalan) 4. $ers*al ja1ab < tentan& rakan baik 5. $in2an&kan < muri, ber2erita T"#0 #reati iti #ertas A4 ?si+a,u 2e2air "en-ukat isi+a,u 2e2air "uri, b*leh men-ukat ,an memban,in& isi+a,u 2e2air ,en&an men&&unakan unit +ia1ai "uri, b*leh men-ukat ,an memban,in& isi+a,u 2e2air ,en&an men&&unakan unit +ia1ai ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. Sukat 2e2air < bikar % minuman 3. :atihan < ukur ,an rek*, men&ikut unit +ia1ai 5. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

33

Hari :

Isnin

Tarikh :

23 Se.t 2013 Impak / Catatan


>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil

?si+a,u 2e2air "en-ukat isi+a,u 2e2air "uri, b*leh men-ukat ,an memban,in& isi+a,u 2e2air ,en&an men&&unakan unit +ia1ai "uri, b*leh men-ukat ,an memban,in& isi+a,u
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Pembelajaran: 2e2air ,en&an men&&unakan unit +ia1ai ,en&an betul Akti iti: 1. Peneran&an < ulan&an .. Sukat 2e2air < lukis bikar 3. :atihan < ba2a ,an rek*, men&ikut unit +ia1ai 4. :atihan bertulis - teks Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

$entuk ,an 4uan& /ua ,imensi . / "uri, men&enal bentuk . / ,an men&ukur +erimeter serta luas men&ikut unit +ia1ai "uri, ,a+at men&enal bentuk . / ,an men&ukur +erimeter serta luas men&ikut unit +ia1ai ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an +elajaran tahun 4 .. $ers*al ja1ab < f*rmula 3. :atihan mu,ah < ukur bentuk0 &una f*rmula 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

33

Hari :

Selasa

Tarikh :

24 Se.t 2013 Impak / Catatan


>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti:

(imnastik asas $erkeb*lehan memahami k*nse+ &a-ut ,an a-un ,alam +er&erakan ' ..3.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men-atakan +*sisi &a-ut ,an &en&&aman tan&an semasa a-un ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 .. Tunjuk 2ara < &a-ut rakan - &a-ut tian& 'P4A) !.".#: 3. "uri, men2uba < a-un ba,an $.$.$: #reatif Penilaian P%P: Taman P4A Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: "en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air "en-ukat isi+a,u 2e2air "uri, b*leh men-ukat ,an memban,in& isi+a,u 2e2air ,en&an men&&unakan unit +ia1ai "uri, b*leh men-ukat ,an memban,in& isi+a,u 2e2air ,en&an men&&unakan unit +ia1ai ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an 'luar kelas) .. ?si air < sukat % menan& 3. Sukat 2e2air < bikar % minuman - ukur ,an rek*, men&ikut unit +ia1ai 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

33

Hari :

Rabu

Tarikh :

2! Se.t 2013 Impak / Catatan


>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti:

(imnastik asas $erkeb*lehan memahami k*nse+ &a-ut ,an a-un ,alam +er&erakan ' ..3.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men-atakan +*sisi &a-ut ,an &en&&aman tan&an semasa a-un ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Tunjuk 2ara < &a-ut rakan - &a-ut tian& 'P4A)
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 3. "uri, men2uba < a-un ba,an !.".#: #reatif $.$.$: Taman P4A Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

$entuk ,an 4uan& /ua ,imensi . / "uri, men&enal bentuk . / ,an men&ukur luas men&ikut unit +ia1ai "uri, ,a+at men&enal bentuk . / ,an men&ukur luas men&ikut unit +ia1ai ,en&an betul 'se&iti&a % se&iem+at) 1. Peneran&an < ulan&an +elajaran tahun 4 .. $ers*al ja1ab < f*rmula 3. :atihan mu,ah < ukur luas0 &una f*rmula 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

33

Hari :

Khamis

Tarikh :

2" Se.t 2013 Impak / Catatan


>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air "en-ukat isi+a,u 2e2air "uri, b*leh men-ukat ,an memban,in& isi+a,u 2e2air ,en&an men&&unakan unit +ia1ai "uri, b*leh men-ukat ,an memban,in& isi+a,u 2e2air ,en&an men&&unakan unit +ia1ai ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an 'luar kelas) .. ?si air < sukat % menan& 3. Sukat 2e2air < bikar % minuman
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 - ukur ,an rek*, men&ikut unit +ia1ai 4. :atihan bertulis - teks Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

$entuk ,an 4uan& /ua ,imensi . / "uri, men&enal bentuk . / ,an men&ukur luas men&ikut unit +ia1ai "uri, ,a+at men&enal bentuk . / ,an men&ukur luas men&ikut unit +ia1ai ,en&an betul 'se&iti&a % se&iem+at) 1. Peneran&an < ulan&an .. Sambun&an akti iti luar 3. Persembahan kertas mahjun& - bentuk 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

33

Hari :

Jumaat

Tarikh :

27 Se.t 2013 Impak / Catatan


>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

$entuk ,an 4uan& /ua ,imensi . / "uri, men&ukur luas bentuk ./ men&ikut unit +ia1ai "uri, ,a+at men&ukur luas bentuk ./ men&ikut unit +ia1ai serta +en-elesaian masalah ,en&an betul '&abun&an) 1. Peneran&an < ulan&an tajuk ./ .. 4ujuk kertas mahjun& < bentuk 3. Pen-elesaian masalah - bin2an& 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#ekeluar&aan "en&etahui +eranan ,iri sen,iri ,alam keluar&a untuk ke+entin&an kesihatan '....1 ,an .....) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui +eranan ,iri sen,iri ,alam keluar&a untuk ke+entin&an kesihatan. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab 3. $in2an&kan +eranan #reati iti #ertas A4 ?si+a,u 2e2air 7ubun&an unit isi+a,u 2e2air "uri, memahami hubun&an antara unit +ia1ai isi+a,u 2e2air "uri, memahami hubun&an unit isi+a,u 2e2air ,an b*leh menukar unit isi+a,u 2e2air ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an le+as .. $a2a sukatan 2e2air 3. kait unit lain < '+anjan& @ jisim) 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

34

Hari :

Isnin

Tarikh :

30 Se.t 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air 7ubun&an unit isi+a,u 2e2air "uri, memahami hubun&an antara unit +ia1ai isi+a,u 2e2air "uri, memahami hubun&an unit isi+a,u 2e2air ,an b*leh menukar unit isi+a,u 2e2air ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. $a2aan sen&&at 3. Tukar unit < : ke ml0 ml ke : 4. :atihan bertulis - teks
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: $entuk ,an 4uan& /ua ,imensi . / "uri, men&ukur luas bentuk ./ men&ikut unit +ia1ai "uri, ,a+at men&ukur luas bentuk ./ men&ikut unit +ia1ai serta +en-elesaian masalah ,en&an betul '&abun&an) 1. Peneran&an < ulan&an tajuk luas ./ .. se&iti&a - f*rmula 3. :atihan mu,ah < 2uba ,an bin2an& 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

34

Hari :

Selasa

Tarikh :

1 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran kate&*ri seran&an ' ..5.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran kate&*ri seran&an ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Tunjuk 2ara < men&hantar % menerima b*la 3. "uri, men2uba < balin& k*n #reatif $*la0 k*n0 &elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: "en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air 7ubun&an unit isi+a,u 2e2air @ O+erasi asas "uri, memahami hubun&an antara unit +ia1ai isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas tambah "uri, memahami hubun&an unit isi+a,u 2e2air ,an b*leh menukar unit isi+a,u 2e2air serta b*leh melakukan *+erasi asas tambah unit 2e2air 1. Peneran&an < ulan&an .. Tukar unit < : ke ml0 ml ke : 3. "enambah unit 2e2air 4. :atihan mu,ah < bantu muri, lemah 5. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

34

Hari :

Rabu

Tarikh :

2 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran kate&*ri seran&an ' ..5.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran kate&*ri seran&an ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Tunjuk 2ara < men&hantar % menerima b*la 3. "uri, men2uba < balin& k*n #reatif $*la0 k*n0 &elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: $entuk ,an 4uan& /ua ,imensi . / "uri, men&ukur luas bentuk ./ men&ikut unit +ia1ai ,an +en-elesaian masalah "uri, ,a+at men&ukur luas bentuk ./ men&ikut unit +ia1ai serta +en-elesaian masalah ,en&an betul '&abun&an) 1. Peneran&an < ulan&an luas se&iti&a .. se&iti&a - f*rmula 3. :atihan mu,ah < 2uba ,an bin2an& 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah) 5. "em+erkenalkan 3/ 'asas)

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

34

Hari :

Khamis

Tarikh :

3 0kt 2013 Impak / Catatan


>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, memahami hubun&an antara unit +ia1ai isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas t*lak "uri, memahami hubun&an unit isi+a,u 2e2air ,an b*leh menukar unit isi+a,u 2e2air serta b*leh melakukan *+erasi asas t*lak unit isi+a,u 2e2air ,en&an betul 1. Peneran&an unit 'ulan&an) .. Tukar unit < : ke ml0 ml ke : 3. "en*lak unit 2e2air 4. :atihan mu,ah < bantu muri, lemah 5. :atihan bertulis - teks
was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

$entuk ,an 4uan& /ua ,imensi 3 / "uri, men&ira isi+a,u bentuk 3/ men&ikut unit +ia1ai 'kubus ,an kub*i,) "uri, ,a+at men&ira isi+a,u bentuk 3/ men&ikut unit +ia1ai 'kubus ,an kub*i,) ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an luas ./ .. $ina bentuk 3/ < lukis % +*t*n& 3. G*rmula < kait ./ 4. 3*nt*h mu,ah < 2uba ,an bin2an& 5. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

34

Hari :

Jumaat

Tarikh :

4 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

$entuk ,an 4uan& /ua ,imensi 3 / "uri, men&ira isi+a,u bentuk &abun&an 3/ men&ikut unit +ia1ai 'kubus ,an kub*i,) "uri, ,a+at men&ira isi+a,u bentuk &abun&an 3/ men&ikut unit +ia1ai 'kubus ,an kub*i,) ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. G*rmula < ulan& kembali 'PH:HT) 3. 3*nt*h mu,ah < lan&kah0 2uba ,an bin2an& 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: "en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#ekeluar&aan "en&etahui +eranan ,iri sen,iri ,alam keluar&a untuk ke+entin&an kesihatan '....1 ,an .....) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui +eranan ,iri sen,iri ,alam keluar&a untuk ke+entin&an kesihatan. 1. Peneran&an < ber2erita . $ers*al ja1ab 3 $in2an&kan +eranan #reati iti #ertas A4 ?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, memahami hubun&an antara unit +ia1ai isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas t*lak "uri, memahami hubun&an unit isi+a,u 2e2air ,an b*leh menukar unit isi+a,u 2e2air serta b*leh melakukan *+erasi asas t*lak unit isi+a,u 2e2air ,en&an betul 1. Peneran&an unit 'ulan&an semula) .. "en*lak unit 2e2air - bantu muri, lemah 3. :atihan bertulis < teks 'bin2an&)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

3!

Hari :

Isnin

Tarikh :

7 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, memahami hubun&an antara unit +ia1ai isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas ,arab "uri, memahami hubun&an unit isi+a,u 2e2air ,an b*leh menukar unit isi+a,u 2e2air serta b*leh melakukan *+erasi asas ,arab unit isi+a,u 2e2air ,en&an betul 1. Peneran&an unit ,an sifir +antas .. Tukar unit < : ke ml0 ml ke : 3. "en,arab mu,ah unit 2e2air- bantu muri, lemah 4. :atihan bertulis - teks
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: $entuk ,an 4uan& /ua ,imensi 3 / "uri, men&ira isi+a,u bentuk &abun&an 3/ men&ikut unit +ia1ai serta +en-elesaian masalah 'kubus ,an kub*i,) "uri, ,a+at men&ira isi+a,u bentuk &abun&an 3/ men&ikut unit +ia1ai serta +en-elesaian masalah 'kubus ,an kub*i,) ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. 4umus < ulan& kembali 'PH:HT) 3. 3*nt*h mu,ah < maklumat0 lan&kah0 2uba0 bin2an&0 selesaikan 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

3!

Hari :

Selasa

Tarikh :

8 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran kate&*ri seran&an ' ..5.. % ..5.3) /i akhir P%P0 muri, b*leh men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran kate&*ri men&&ele2ek ,an men&ha,an& ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Tunjuk 2ara < memba1a b*la 'k*n) 3. "uri, men2uba < arah k*n #reatif #a-u h*ki0 $*la0 k*n0 &elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45

Tajuk:

was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0

"atematik

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 $i,an&: Objektif "en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah Pembelajaran: 7asil "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 Pembelajaran: ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina Akti iti: 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, memahami hubun&an antara unit +ia1ai isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas ,arab "uri, memahami hubun&an unit isi+a,u 2e2air ,an b*leh menukar unit isi+a,u 2e2air serta b*leh melakukan *+erasi asas ,arab unit isi+a,u 2e2air ,en&an betul 1. Peneran&an unit ,an sifir +antas .. Tukar unit < : ke ml0 ml ke : 3. "en,arab mu,ah unit 2e2air- bantu muri, lemah 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

3!

Hari :

Rabu

Tarikh :

0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran kate&*ri seran&an ' ..5.. % ..5.3) /i akhir P%P0 muri, b*leh men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran kate&*ri men&&ele2ek ,an men&ha,an& ,en&an selamat ,an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an 'ulan&an) .. Tunjuk 2ara < ulan&an 3. "uri, men2uba < +ermainan #reatif #a-u h*ki0 $*la0 k*n0 &elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif

$entuk ,an 4uan& @ Statistik /ua ,imensi 3 / "uri, men&ira isi+a,u bentuk &abun&an 3/
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Pembelajaran: men&ikut unit +ia1ai serta +en-elesaian masalah 'kubus ,an kub*i,) 7asil "uri, ,a+at men&ira isi+a,u bentuk &abun&an 3/ Pembelajaran: men&ikut unit +ia1ai serta +en-elesaian masalah 'kubus ,an kub*i,) ,en&an betul Akti iti: 1. Peneran&an < ulan&an .. 4umus < ulan& kembali 'PH:HT) 3. 3*nt*h mu,ah < maklumat0 lan&kah0 2uba0 bin2an&0 selesaikan 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah) 5. Pen&enalan +urata - 2*nt*h Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

3!

Hari :

Khamis

Tarikh :

10 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, memahami hubun&an antara unit +ia1ai isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas baha&i "uri, memahami hubun&an unit isi+a,u 2e2air ,an b*leh menukar unit isi+a,u 2e2air serta b*leh melakukan *+erasi asas baha&i unit isi+a,u 2e2air ,en&an betul 1. Peneran&an unit ,an sifir +antas 'k*tak) .. Tukar unit < : ke ml0 ml ke : 3. "embaha&i mu,ah unit 2e2air- bantu muri, lemah 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

Statistik @ Pen&um+ulan /ata Purata "uri, men&enal rumus +urata ,an men&ira +urata
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 7asil ba&i nilai -an& ,iberi. Pembelajaran: "uri, ,a+at men&enal ,an men-atakan rumus +urata serta men&ira +urata ba&i nilai -an& ,iberi ,en&an Akti iti: betul 1. Peneran&an < rumus .. 4umus ,an beri 2*nt*h 'kait +ersekitaran) 3. 3*nt*h mu,ah < s*alan0 maklumat0 lan&kah0 2uba0 bin2an&0 selesaikan0 semak 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah) Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

3!

Hari :

Jumaat

Tarikh :

11 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Statistik @ Pen&um+ulan /ata Purata "uri, men&enal rumus +urata ,an men&ira +urata ba&i nilai -an& ,iberi. "uri, ,a+at men&enal ,an men-atakan rumus +urata serta men&ira +urata ba&i nilai -an& ,iberi ,en&an betul 1. Peneran&an < rumus .. 4umus ,an beri 2*nt*h 'kait +ersekitaran) 3. 3*nt*h mu,ah < s*alan0 maklumat0 lan&kah0 2uba0 bin2an&0 selesaikan0 semak 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah


was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Pembelajaran: 7asil "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 Pembelajaran: ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina Akti iti: 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4 Tajuk: St.Pembelajaran:

bimbin&an

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran:

#ekeluar&aan "en&etahui +eranan ,iri sen,iri ,alam keluar&a untuk ke+entin&an kesihatan '....1 ,an .....) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui +eranan ,iri sen,iri ,alam keluar&a untuk ke+entin&an kesihatan. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab 3. $in2an&kan +eranan #reati iti #ertas A4 ?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, memahami hubun&an antara unit +ia1ai isi+a,u 2e2air ,an b*leh melakukan *+erasi asas baha&i "uri, memahami hubun&an unit isi+a,u 2e2air ,an b*leh menukar unit isi+a,u 2e2air serta b*leh melakukan *+erasi asas baha&i unit isi+a,u 2e2air ,en&an betul 1. Sifir +antas 'k*tak) < ulan&an le+as .. Tukar unit < : ke ml0 ml ke : 3. "embaha&i mu,ah unit 2e2air- bantu muri, lemah 4. :atihan bertulis - teks

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

7asil Pembelajaran: Akti iti:

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

3"

Hari :

Isnin 2 Selasa

Tarikh :

1421! 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

?si+a,u 2e2air O+erasi asas isi+a,u 2e2air "uri, memahami hubun&an antara unit +ia1ai isi+a,u 2e2air ,an melakukan *+erasi asas ,arab "uri, memahami hubun&an unit isi+a,u 2e2air ,an b*leh menukar unit isi+a,u 2e2air serta b*leh melakukan *+erasi asas ,arab unit isi+a,u 2e2air ,en&an betul 1. Peneran&an unit ,an sifir +antas .. Tukar unit < : ke ml0 ml ke : 3. "en,arab mu,ah unit 2e2air- bantu muri, lemah 4. :atihan bertulis - teks

Hari Raya

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: $entuk ,an 4uan& /ua ,imensi 3 / "uri, men&ira isi+a,u bentuk &abun&an 3/ men&ikut unit +ia1ai serta +en-elesaian masalah 'kubus ,an kub*i,) "uri, ,a+at men&ira isi+a,u bentuk &abun&an 3/ men&ikut unit +ia1ai serta +en-elesaian masalah 'kubus ,an kub*i,) ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. 4umus < ulan& kembali 'PH:HT) 3. 3*nt*h mu,ah < maklumat0 lan&kah0 2uba0 bin2an&0 selesaikan 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

Aidil Adha
?snin - 3uti +eristi1a Selasa < 7ari 4a-a

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Akti iti:

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

3"

Hari :

Rabu 2 Khamis

Tarikh :

1" 2 1 0kt 2013 Impak / Catatan


>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik. >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an >> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan


Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

KURSUS

KSSR DAN PBS MATEMATIK


TAHUN 4
DI SMK TAPAH, TAPAH
15 O#T 7?8((A 16 O#T .;13
was_4411@yahoo.com

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Pembelajaran: Akti iti: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

37

Hari :

Isnin

Tarikh :

21 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

$entuk ,an ruan& $entuk . ,imensi "uri, memahami +erimeter untuk bentuk . ,imensi. "uri, memahami sisi bentuk . ,imensi ,an men&etahui 2ara men&ukur ,an merek*, +erimeter ,en&an betul 1. Peneran&an < kait luaran '2erita) .. #enali sisi ./0 se&iem+at sama@te+at@se&iti&a 'A4) 3. "en&ira sisi < melukis &ambar 4. "en-atakan sisi < +erimeter '2ara) 5. :atihan mu,ah - bin2an&

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran:

Per1akilan ,ata (raf +alan& "uri, memahami 2ara men&um+ul ,ata ,an membuat ja,ual ,an &raf "uri, ,a+at men&enal ,an memahami 2ara men&um+ul ,ata0 membuat ja,ual serta &raf ,en&an betul
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Akti iti: 1. Peneran&an < 2*nt*h .. $in2an& - ja,ual 3. #um+ulan < maklumat0 ja,ual0 lan&kah0 2uba bina0 semak 4. $in2an& ,an bentan& 5. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

37

Hari :

Selasa

Tarikh : 22 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran kate&*ri seran&an ' ..7.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran lakuan ser is ,en&an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Tunjuk 2ara < ser is b*la 'k*n) 3. "uri, men2uba < arah k*n ,an &elun& #reatif $*la0 k*n0 &elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5

Tajuk:

$entuk ,an ruan&


was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0

"atematik

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 $i,an&: $entuk . ,imensi Objektif "uri, men&etahui bentuk ./ +anjan& ,an lebar Pembelajaran: serta ,a+at men2ari luas bentuk ./ se&iem+at. 7asil "uri, memahami sisi bentuk . ,imensi0 Pembelajaran: men&etahui bentuk ./ +anjan& ,an lebar serta ,a+at men2ari luas bentuk ./ se&iem+at ,en&an betul Akti iti: 1. Peneran&an < ulan&an .. #enali sisi ./0 se&iem+at sama@te+at 'A4) 3. "en&ira sisi0 kenali sisi 'P % :) 4. "en-atakan sisi < luas 5. :atihan mu,ah - bin2an&

manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

37

Hari :

Rabu

Tarikh :

23 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

#emahiran asas +ermainan $erkeb*lehan men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran kate&*ri seran&an ' ..7.1 ) /i akhir P%P0 muri, b*leh men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran lakuan ser is ,en&an betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an 'ulan&an) .. Tunjuk 2ara < ser is b*la 'k*n) 3. "uri, men2uba < arah k*n ,an &elun& 4. Permainan #reatif $*la0 k*n0 &elun& Per1akilan ,ata (raf +alan& "uri, memahami 2ara men&um+ul ,ata ,an membuat ja,ual ,an &raf "uri, ,a+at men&enal ,an memahami 2ara men&um+ul ,ata0 membuat ja,ual serta &raf ,en&an betul 1. Peneran&an < 2*nt*h .. $in2an& - ja,ual 3. #um+ulan < maklumat0 ja,ual0 lan&kah0 2uba bina0 semak 4. $in2an&
was_4411@yahoo.com

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 5. bentan& 5. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah) Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

37

Hari :

Khamis

Tarikh :

24 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per1akian ,ata Pikt*&raf "uri, men&enal bentuk +ikt*&raf ,an tahu memba2a maklumat ,ari +ikt*&raf. "uri, memahami ,an men&enal bentuk +ikt*&raf ,an tahu memba2a maklumat ,ari +ikt*&raf.,en&an betul 1. Peneran&an < +ikt*&raf .. #enali sisi +ikt*&raf 3. "emba2a maklumat 4. "en-atakan isi - ,ata 5. :atihan mu,ah - bin2an&

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Per1akilan ,ata (raf +alan& "uri, memahami 2ara men&um+ul ,ata ,an membuat ja,ual ,an &raf "uri, ,a+at men&enal ,an memahami 2ara men&um+ul ,ata0 membuat ja,ual serta &raf ,en&an betul 1. Peneran&an < 2*nt*h .. $in2an& < &raf 3. kui= tajuk le+as < ulan&kaji 4. :atihan bertulis < teks 'bantu muri, lemah)

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai

11.;5 < 1..;5 "atematik

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif "en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah Pembelajaran: 7asil "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 Pembelajaran: ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina Akti iti: 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

*bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

37

Hari :

Jumaat

Tarikh :

2! 0kt 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Peneran&an ,an +erbin2an&an 'ulan&an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif:

#ekeluar&aan "en&etahui +eranan ,iri sen,iri ,alam keluar&a untuk ke+entin&an kesihatan '....1 ,an .....) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui +eranan ,iri sen,iri ,alam keluar&a untuk ke+entin&an
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Akti iti: kesihatan. 1. Peneran&an < ber2erita .. $ers*al ja1ab !.".#: 3. $in2an&kan +eranan $.$.$: #reati iti Penilaian P%P: #ertas A4 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: Per1akian ,ata Pikt*&raf ,an &raf +alan& "uri, men&enal bentuk +ikt*&raf ,an &raf +alan& serta tahu memba2a maklumat "uri, memahami ,an men&enal bentuk +ikt*&raf ,an &raf +alan& serta tahu memba2a maklumat ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. #enali sisi &raf +alan& 3. "emba2a maklumat 4. "en-atakan isi - ,ata 5. :atihan mu,ah - bin2an&

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

37

Hari :

Jumaat

Tarikh :

1 (14 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan


Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: 8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

1. Peneran&an ,an +erbin2an&an 'ulan&an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis "en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4 #ekeluar&aan "en&etahui +eranan ,iri sen,iri ,alam keluar&a untuk ke+entin&an kesihatan '....1 ,an .....) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui +eranan ,iri sen,iri ,alam keluar&a untuk ke+entin&an kesihatan. 1. Peneran&an < ber2erita 4. $ers*al ja1ab 5. $in2an&kan +eranan #reati iti #ertas A4
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: Per1akian ,ata $i,an&: Pikt*&raf ,an &raf +alan& Objektif "uri, men&enal bentuk +ikt*&raf ,an &raf +alan& Pembelajaran: serta tahu memba2a maklumat 7asil "uri, memahami ,an men&enal bentuk +ikt*&raf Pembelajaran: ,an &raf +alan& serta tahu memba2a maklumat Akti iti: ,en&an betul 1. Peneran&an < ulan&an .. #enali sisi &raf +alan& 3. "emba2a maklumat 4. "en-atakan isi - ,ata 5. :atihan mu,ah - bin2an&

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

38

Hari :

Isnin

Tarikh :

4 (14 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Perbin2an&an 'ulan&an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Perbin2an&an 'ulan&an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

38

Hari :

Selasa

Tarikh :

! (14 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

#emahiran *lahra&a asas $erkeb*lehan men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran *lahra&a berlari ,an l*m+atan '..6.1 ,an ..6..) /i akhir P%P0 muri, b*leh men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran *lahra&a larian ,an l*m+atan ,en&an lakuan -an& betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Tunjuk 2ara < asas larian - +*stur 3. "uri, men2uba < larian ,an l*m+atan #reatif k*n0 &elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1;; ;;;
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Akti iti: 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

38

Hari :

Rabu

Tarikh :

" (14 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

PROGRAM RIMUP P RI!GKA" K #OMPOK $ S %A!&AK $' %UA( S KO#A( SK) S*KC + Tajuk: 8*mb*r $ulat S*K" ,I K M KI!*A!G ,ARI $i,an&: 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; Objektif O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. PUKU# -./0 (I!GGA './0 ,A! Pembelajaran: 7asil M%A1A M % RSAMA ORA!G "uri, b*leh melakukan *+erasi $0 asas tambah0 t*lak0 Pembelajaran: ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; SK %A!IR. "URU" Akti iti: MURI, 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab s*alan le+as) % R"UGAS S '2*nt*h %AGAI P M%A!"U 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis 2IC %AGI PROGRAM %R AKI!G3.
Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: "en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina
was_4411@yahoo.com

#emahiran *lahra&a asas $erkeb*lehan men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran *lahra&a berlari ,an l*m+atan '..6.1 ,an ..6..) /i akhir P%P0 muri, b*leh men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran *lahra&a larian ,an l*m+atan ,en&an lakuan -an& betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Tunjuk 2ara < asas larian - +*stur 3. "uri, men2uba < larian ,an l*m+atan #reatif k*n0 &elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Akti iti: 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& betul "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

38

Hari :

Khamis

Tarikh :

7 (14 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1;; ;;; 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

38

Hari :

Jumaat

Tarikh :

8 (14 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

K "AK#IMA" PA*SK %AGI GURU KA!A! KOKURIKU#UM ,A RA( Tajuk: $i,an&: %A"A!G PA,A!G ,A! (I#IR Objektif "en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah P RAK &A!G ,IA,AKA! Pembelajaran:
7asil Pembelajaran: Akti iti:

"uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

,I

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

SMK S RI P RAK " #UK I!"A!

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

Pen-akit "en&etahui jenis +en-akit0 2ara men2e&ah ,an men&elak ,ari risik* +en-akit '3.1.1 - 3.1.4) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui jenis +en-akit0 2ara men2e&ah ,an men&elak ,ari risik* +en-akit ,alam kehi,u+an seharian. 1. Peneran&an < ber2erita '2ua2a) .. $ers*al ja1ab 3. $in2an&kan 2ara men2e&ah % +eranan #reati iti #ertas A4
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: 8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1;; ;;; 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Isnin

Tarikh :

11 (14 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1;; ;;; 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Selasa

Tarikh :

12 (14 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

#emahiran *lahra&a asas $erkeb*lehan men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran *lahra&a berlari ,an l*m+atan '..6.1 0 ..6.. 0 ..1;.1 0 ..1;..) /i akhir P%P0 muri, b*leh men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran *lahra&a larian ,an l*m+atan ,en&an lakuan -an& betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Tunjuk 2ara < asas larian - +*stur 3. "uri, men2uba < larian ,an l*m+atan #reatif k*n0 &elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1;; ;;; 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Rabu

Tarikh :

13 (14 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tajuk: St.Pembelajaran: Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 3 7.45 - 8.15 P.Jasmani $ / !

#emahiran *lahra&a asas $erkeb*lehan men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran *lahra&a berlari ,an l*m+atan '..6.1 0 ..6.. 0 ..1;.1 0 ..1;..) /i akhir P%P0 muri, b*leh men&a+likasikan k*nse+ ,an +rinsi+ asas kemahiran *lahra&a larian ,an l*m+atan ,en&an lakuan -an& betul 1. Peneran&an < memanaskan ba,an .. Tunjuk 2ara < asas larian - +*stur 3. "uri, men2uba < larian ,an l*m+atan #reatif k*n0 &elun&

>> *ran& muri, ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik0 manakala >> *ran& muri, masih belum ,a+at melakukan akti iti ,en&an baik.

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

Tahun 5 6.45 < 1;.45 "atematik

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5<1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 1..;5-1.;5 Pen,. "u=ik

Tajuk: $i,an&:

8-an-ian @ (erakan "en-an-i men&ikut tekanan la&u


was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri,

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Objektif "en-an-i men&ikut tem+* 2e+at ,an lambat -an& Pembelajaran: betul 7asil "uri, b*leh men-an-i ,an ber&erak serta men&uasai Pembelajaran: la&u men&ikut tem+* -an& betul serta +i2 -an& betul. Akti iti: 1. "en,en&ar la&u .. "en-an-i la&u ,en&an bantuan alatan 3. "en-an-i bersama ,en&an betul

masih memerlukan bimbin&an

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Khamis

Tarikh :

14 (14 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 7.45 - 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1;; ;;; 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Jumaat

Tarikh :

1! (14 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 5 7.45 < 8.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1 ;;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0 ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1 ;;; ;;; 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 5 8.45 < 6.45 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

"en&isi masa muri, ,en&an akti iti berfae,ah "uri, b*leh men&isi akti iti sele+as 9PS4 .;13 ,en&an akti iti -an& berilmu ,an membina 1. Pr*&ram sele+as 9PS4 .. PAS3A 9PS4

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tajuk: St.Pembelajaran:

Tahun 3 6.45 < 1;.15 P.#esihatan '$ / ! )

Objektif: Akti iti: !.".#: $.$.$: Penilaian P%P:

Pen-akit "en&etahui jenis +en-akit0 2ara men2e&ah ,an men&elak ,ari risik* +en-akit '3.1.1 - 3.1.4) /i akhir P%P0 muri, ,a+at men&etahui jenis +en-akit0 2ara men2e&ah ,an men&elak ,ari risik* +en-akit ,alam kehi,u+an seharian. 1. Peneran&an < ber2erita '2ua2a) 4. $ers*al ja1ab 5. $in2an&kan 2ara men2e&ah % +eranan #reati iti #ertas A4 8*mb*r $ulat 8*mb*r $ulat 7in&&a 1;; ;;; O+erasi asas sebaran& n*mb*r hin&&a 1;; ;;;. "uri, b*leh melakukan *+erasi asas tambah0 t*lak0
was_4411@yahoo.com

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

Tahun 4 11.;5 < 1..;5 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN 2013 Pembelajaran: ,arab ,an baha&i n*mb*r hin&&a 1;; ;;; Akti iti: 1. Perbin2an&an '+erse,iaan tahun ,e+an) .. S*al ja1ab '2*nt*h s*alan le+as) 3. "enja1ab ,en&an bantuan 4. :atihan bertulis

Minggu :
Kelas : Masa : Mata Pelajaran :

Hari :

Isnin

Tarikh :

18 (14 2013 Impak / Catatan

Isi Kandungan / Standard(St) Kandungan

Tahun 4 8.15 < 6.15 "atematik

Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti: Tajuk: $i,an&: Objektif Pembelajaran: 7asil Pembelajaran: Akti iti:

Tahun 5 11.35 < 1..35 "atematik

39T? A#7?4 P!8((A: P!4S!#O:A7A8 $!4"9:A S!7?8((A 1JA8 .;14

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

>> muri, men2a+ai *bjektif0 manakala >> muri, masih memerlukan bimbin&an

was_4411@yahoo.com