Anda di halaman 1dari 7

Teknik Penerangan Untuk Mengajar imbuhan me ' . 1.

.1 Pengenalan Pengajaran tatabahasa adalah pengajaran mengenai hukum-hukum dan peraturan sesuatu bahasa. Hal ini melibatkan struktur dan sistem bahasa tersebut. Pemahaman yang baik tentang selok-belok struktur dan sistem bahasa yang dipelajari akan membolehkan seseorang menguasai dan menggunakan bahasa itu dengan betul , cekap dan berkesan . Perkataan tatabahasa adalah terjemahan daripada perkataan Inggeris iaitu grammar . Dalam bahasa Yunani ianya disebut gramatikos yang dimaksudkan sebagai seni membaca dan menulis. Menurut Arbak Othman ( 1985 : 19 ) , pengajaran tatabahasa sebaik-baiknya dikendalikan untuk memahamkan para pelajar akan perkara-perkara berikut : (a) bentuk unsur-unsur tatabahasa. (b) fungsi unsur-unsur tertentu tatabahasa. (c) makna tatabahasa unsur-unsur tatabahasa. (d) pola-pola sebutan aspek tertentu tatabahasa. Apabila pelajar telah mengetahui unsur-unsur tersebut , pelajar-pelajar dapat memahami peraturanperaturan bahasa itu sendiri berdasarkan bentuk , fungsi , makna dan pola-pola sebutan aspek -aspek tertentu tatabahasa yang diajarkan itu. Menurut Arbak Othman terdapat beberapa teknik mengajarkan tatabahasa yang dianggap sesuai untuk dipraktikkan. Di antara teknik-teknik yang disyorkan ialah :(a) Teknik penerangan. (b) Teknik keperihalan. (c) Teknik perbandingan. (d) Teknik binaan (e) Teknik analisis. 1.2 Takrif Teknik Penerangan. Untuk seseorang menguasai peraturan nahu sesauatu bahasa ia perlu memahami dan menguasai peraturan nahu bahasa berkenaan , misalnya menguasai peraturan pengimbuhan bahasa yang dipelajari. Cara yang paling berkesan untuk menyampaikan peraturan nahu sesuatu bahasa adalah dengan mengunakan teknik penerangan. Teknik penerangan adalah merupakan langkah-langkah dan cara pengajaran yang meminta guru-guru memberikan penerangan , iaitu keterangan-keterangan secara lisan tentang aspek-aspek tatabahasa yang akan dipelajari atau disampaikan kepada pelajar. Melalui teknik ini , pelajar-pelajar hanya mendengar sambil cuba memahamkan secara berkesan semasa keterangan-keterangan disampaikan. Melalui teknik penerangan ini , seseorang guru boleh mengajarkan semua imbuhan Bahasa Melayu dan untuk mengajarkan tiap-tiap satu daripada imbuhan itu, perkara -perkara yang harus diterangkan adalah : (a) kejadian bentuk-bentuk sesuatu imbuhan yang diajar, (b) fungsi imbuhan tersebut; (c) makna imbuhan-imbuhan tertentu yang sesuai. Teknik ini memerlukan guru-guru memberi penerangan selengkap-lengkapnya. Guru-guru juga disyorkan menyertakan contoh-contoh yang pratikal dan konkrit. Penerangan yang telah disampaikan hendaklah disusuli dengan latihan-latihan tertentu. Ini membolehkan guru mengesan sejauh manakah pelajar-pelajar telah dapat memahami pelajaran yang disampaikan . latihan-latihan ini boleh dibuat secara lisan atau secara latihan bertulis. Walaubagaimanapun , latihan bertulis perlu diberi untuk membolehkan pelajarpelajar mengulangi dan mengamati kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan dapat membetulkannya sendiri. 1.3 Mengajarkan Imbuhan MeN Menggunakan Teknik Penerangan. 1.3.1 Menerangkan kejadian bentuk-bentuk imbuhan meN - Dalam mengajarkan imbuhan me dengan menggunakan teknik penerangan, guru semestinya terlebi h dahulu menerangkan bentuk-bentuk kelainan imbuhan meN- . Hal ini adalah penting kerana kegagalan

menguasai bentuk-bentuk imbuhan meN- boleh mengakibatkan kesalahan tatabahasa yang amat ketara iaitu jika dilihat daripada struktur perkataan-perkataan terbitan imbuhan meN- . Melalui teknik penerangan , guru dapat menerangkan bagaimana bagaimana bentuk-bentuk kelainan sesuatu imbuhan diwujudkan apabila ia diimbuhkan kepada kata-kata dasar tertentu berdasrkan bunyi pertama pada sesuatu kata dasar. Bagi membolehkan pelajar-pelajar menguasai kelainan bentuk-bentuk imbuhan meN- , penerangan guru hendaklah dibuat terhadap unsur-unsur morfofonemik yang terlibat dalam melahirkan kelainankelainan tertentu imbuhan meN- iaitu sama ada sebagai unsur gantian atau sebagai unsur tambahan Dalam pengajaran imbuhan meN- , contoh bentuk-bentuk kelainan yang wujud yang mesti diterangkan adalah seperti berikut :I. Bentuk Kelainan Yang Mengandungi Unsur Gantian (a) meN- + pesan me- + mesan ( memesan ) (b) meN- + tunjuk me- + nunjuk ( menunjuk) (c) meN- + kaji me- + ngaji ( mengaji ) (d) meN- + salin me- + nyalin ( menyalin ) II. Bentuk Kelaianan Yang Mengandungi Unsur Tambahan. (a) meN- + bantu mem- + bantu ( membantu ) (b) meN- + cari men- + cari ( mencari ) (c) meN- + dayung men- + dayung ( mendayung ) (d) meN- + jemur men- + jemur ( menjemur) (e) meN- + ambil meng- + ambil ( mengambil) (f) meN- + ejek meng- + ejek ( mengejek ) (g) meN- + gali meng- + gali ( menggali ) (h) meN- + ikut meng- + ikut ( mengikut (i) meN- + olah meng- + olah ( mengolah ) (j) meN- + ulang meng- + ulang ( mengulang ) (k) meN- + bom menge- + bom ( mengebom) (l) meN- + cap menge- + cap ( mengecap ) (m) meN- + lap menge- + lap ( mengelap ) (n) meN- + pos menge- + pos ( mengepos ) (o) meN- + sah menge- + sah ( mengesah ) (p) meN- + tin menge- + tin ( mengetin ) (q) meN- + kod menge- + kod ( mengekod) III. Bentuk-Bentuk Kecuali Imbuhan meN- ' Dalam Bahasa Melayu terdapat kelainan imbuhan meN- yang terkecuali daripada rumus atau peraturan nahu pembentukan kata Melayu . Bentuk-bentuk kecuali terdapat pada kata-kata dasar asli dan kata dasar pinjaman yang tertentu Bahasa Melayu. Bentuk-bentuk kekecualian daripada ombuhan meN- perlu diterangkan supaya pelajar-pelajar:(i) mengetahui selengkap-lengkapnya variasi bentuk sesuatu imbuhan. (ii) dapat mengelakkan kekeliruan mengenai masalah salah penggantian alomorf tidak akan berlaku. Di antara contoh-contoh bentuk-bentuk kekecualian yang mesti diterangkan ialah :I. Kekecualian Bentuk Imbuhan MeN- daripada kata dasar asli B.Melayu. (a) meN- + bahaya mer- + bahaya ( merbahaya) Dalam penggunaan kata merbahaya ' terdapat ahli bahasa yang mencadangkan supaya ianya digantikan dengan berbahaya ' . Menurut Arbak Othman , terdapat konotasi yang mengizinkan bentuk merbahaya ' dikekalkan. Hal ini dapat dihuraikan melalui contoh ayat berikut:-

(i). Seelok-eloknya kita jangan menghampiri tebing sungai itu,sebab keadaan di situ sangat merbahaya. Perkataan merbahaya dalam ayat di atas membawa maksud yang jelas , sekali tanpa sebarang keterangan tambahan selepas ayat itu. Jika dalam ayat yang sama , perkataan merbahaya digantikan dengan berbahaya , ayat yang sama itu menjadi tidak lengkap maksudnya jika tidak ditambah selepas ayat itu, keterangan tertentu , seperti berikut : (ii) Seelok-eloknya kita jangan menghampiri tebing sungai itu , sebab keadaan di situ sangat berbahaya kepada diri kita. Kita barangkali bersetuju bahawa ayat tersebut akan menjadi salah nahunya , jika ayat tersebut mempunyai makna yang tidak lengkap, kalau perkataan berbahaya itu digunakan dalam ayat (I) di atas : (iii) Seelok-eloknya kita jangan menghampiri tebing sungai itu , sebab keadaan di situ berbahaya. (b) meN + kaji meng- + kaji ( mengkaji ) Kekecualian pada kata dasar kaji ' ialah huruf pertamanya tidak berubah menjadi bentuk sengau ( ng ) apabila bergabung dengan meng - iaitu menjadi mengkaji ' . Bentuk ini adalah untuk membezakannya dengan bentuk mengaji (c) meN- + pelawa - mem- + pelawa ( mempelawa) (d) meN- + punya mem- + punyai ( mempunyai ) (e) meN- + ternak men- + ternak ( menternak) (f) meN- + tertawa men- + tertawa ( mentertawa) Perhatian:Bentuk-bentuk kekecualian imbuhan meN- dalam contoh c, d, e, dan f adalah berdasarkan sebutan iaitu ianya terkecuali daripada rumus atau peraturan nahu pembentukan kata Melayu. II. Kekecualian Bentuk Imbuhan meN- daripada kata dasar pinjaman. Bagi menerangkan kekecualian bentuk imbuhan meN- yang dimbuhkan kepada kata dasar pinjaman , guru hendaklah menerangkan bahawa bentuk-bentuk kelainan ini tidak mengikut peraturan pembentukan kata Melayu kerana kata-kata dasarnya iatu adalah terdiridaripada kata pinjaman daripada bahasa asing. Lantaran itu, kejadiannya tidak tertakluk pada rumus nahu Melayu. Berikut adalah contoh-contoh bentuk kekecualian imbuhan meN- (a) meN- + pamer mem- + pamer ( mempamer) (b) meN- + popular mem- + popular ( mempopular) (c) meN- + proses mem- + proses ( memproses) (d) meN- + protes mem- + protes ( memprotes) (e) meN- + plagiat mem- + plagiat ( memplagiat) (f) meN- + transitif men- + transitif ( mentransitif ) (g) meN- + tadbir men- + tadbir ( mentadbir) (h) meN- + tafsir men- + tafsir ( mentafsir ) 1.3.2 Menerangkan Fungsi Imbuhan meN- ' Melalui teknik penerangan, guru mestilah menerangkan fungsi imbuhan dalam nahu iaitu lingkungan atau kedudukan ( gatra) yang diduduki oleh kata terbitan imbuhan tertentu dalam struktur ayat Bahasa Melayu. Fungsi imbuhan adalah sebagai;(a) penerbit kelas kata. (b) penetap kelas kata, (c) pengubah kelas kata. 1.3.2.1 Fungsi Imbuhan meN- sebagai penerbit kelas kata. Imbuhan meN- berfungsi sebagai penerbit kelas kata kerja transitif dan kelas kata kerja tak transitif. Sebagai penerbit kelas kata kerja transitif lingkungan atau kedudukan yang diduduki oleh kata terbitan imbuhan dalam struktur ayat adalah ; FN - FK -FN .

Contoh ayat : (a) Mereka / menjaring ikan di Sungai Chenderiang. FN FK FN (Ket) (b) Pekerja Majlis Daerah Tapah / mengangkut sampah di taman itu. FN FK FN (Ket) (c) Pak Usu / menebas rumput di kebunnya. FN FK FN ( Ket ) Melalui contoh-contoh ayat di atas guru hendaklah menerangkan bahawa kata kerja berimbuhan meN - yang bercetak condong , menerima frasa nama selepas daripadanya berfungsi sebagai objek dalam ayat. Ini menunjukkan bahawa kata-kata kerja berimbuhan meN- dalam ayat- ayat di atas adalah transitif. Sebagai penerbit kelas kata kerja tak transitif , lingkungan atau kedudukan (gatra) yang diduduki oleh kata terbitan imbuhan dalam struktur ayat adalah ; FN - FK Contoh ayat: (a) Dia / menangis di dalam bilik. FN FK (Ket) (b) Ternakan kambingnya / sedang membesar. FN (Ket) FK Setelah pelajar diperdengarkan beberapa contoh ayat seperti di atas , guru bolehlah menerangkan bahawa kata-kata kerja yang berimbuhan meN- adalah kata kerja tak transitif kerana kehadirannya/ kedudukannya pada gatra FK dalam ayat dengan struktur FN - FK .

1.3.2.2 Fungsi Imbuhan meN- sebagai penetap kelas kata. Melalui teknik penerangan, guru hendaklah menerangkan bahawa imbuhan meN- sebagai penetap golongan kata terdiri daripada imbuhan-imbuhan meN- , me- .........-kan , me-..........-i , memper- ........-i dan memper- ..........-kan. Guru hendaklah menerangkan kuasa immbuhan-imbuhan ini sebagai penerbit golongan tertentu kata kerja ; iatu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Misalnya , guru perlu menerangkan bahawa dasar kata kerja transitif kekal sebagai kata kerja , walaupun selepas diimbuhkan dengan imbuhanimbuhan yang berikut: Contoh :(a) meN- + baca membaca Kata kerja Kata kerja (b) meN- + jerit menjerit Kata kerja Kata kerja (c) meN- + nyanyi menyanyi Kata kerja Kata kerja (d) meN-.....-kan + tanya menanyakan Kata kerja Kata kerja (e) meN- .......-i + ulang mengulangi Kata kerja Kata kerja (e) memper-...-kan + hitung memperhitungkan Kata kerja Kata kerja (f) memper-......-i + kenal memperkenali Kata kerja kata kerja.

Guru juga perlu menerangkan bahawa kata kerja tak transitif juga kekal sebagai kata kerja , walaupun setelah ia diimbuhkan dengan imbuhan-imbuhan yang berikut:(a) meN- + jerit menjerit Kata Kerja Kata kerja (b) meN-.....-kan + diri mendirikan Kata kerja Kata kerja (c) meN-....... -i + duduk menduduki Kata kerja Kata kerja (d) memper- .......-kan + kata memperkatakan Kata kerja Kata kerja (e) memper-......-i + setuju mempersetujui Kata kerja Kata kerja 1.3.2.3 Fungsi Imbuhan meN- Sebagai Pengubah Kelas Kata. Menurut Arbak Othman , ( 1989 : 53) melalui teknik penerangan , guru hendaklah menerangkan bahawa imbuhan meN- sebagai pengubah golongan perkataan terdiri daripada semua jenis iaitu awalan meN- , meN-....-kan , meN-...-i, memper-.....-kan dan memper-......-i . . Imbuhan meN- diterangkan fungsinya sebagai penerbit golongan tertentu kata kerja daripada kata-kata dasar tertentu sama ada kata nama , kata adjektif , kata keterangan dan partikel. Misalnya , Kata dasar tertentu daripada golongan nama , dan kata adjektif Contoh:(i) Imbuhan meN- yang diimbuhkan pada kata nama. (a) meN- + bukit -- membukit Kata nama Kata adjektif (b) meN- + rantau merantau Kata nama Kata kerja (c) meN- + darat mendarat Kata nama Kata kerja (d) meN-...-kan + cat mengecatkan Kata nama Kata kerja (e) memper-... + hamba memperhamba Kata nama Kata kerja (f) meN-.......-i + batas membatasi Kata nama Kata kerja (f) memper- ...-kan + isteri memperisterikan. Kata nama Kata kerja (g) memper-.....-i + dalang memperdalangi Kata nama Kata kerja (ii) Imbuhan meN- yang diimbuhkan dengan kata adjektif. (a) meN- + tinggi meninggi Kata adjektif Kata kerja (b) me- ....-kan + dekat mendekatkan kata adjektif Kata kerja (c) meN-....-i + hitam menghitami Kata adjektif Kata kerja (d) memper- + kecil memperkecil Kata adjektif Kata kerja (e) memper-...-kan + indah memperindahkan. Kata adjektif Kata kerja

(f) memper-.....-i + baik memperbaiki Kata adjektif Kata kerja (iii) Imbuhan meN- yang diimbuhkan dengan kata keterangan. (a) meN- + nanti menanti Kata keterangan kata kerja (b) meN-...-kan + pesat memesatkan Kata keterangan Kata kerja (c) me-......-i + lewat melewati Kata keterangan Kata kerja (d) memper-...-kan + lengah memperlengahkan Kata keterangan Kata kerja (iv) Imbuhan meN- yang diimbuhkan dengan kata partikel. (a) me-...-i + atas mengatasi Kata partikel Kata kerja (b) memper-.. + atas memperatas Kata partikel Kata kerja 1.3.3 Menerangkan Makna Imbuhan meN- . Menurut Arbak Othman ( 1989: 89 ) , makna imbuhan ialah makna yang terbawa oleh sesuatu imbuhan pada sesuatu bentuk perkataan yang berbeza pula dengan yang terbawa oleh imbuhan yang sama pada bentuk perkataan yang lain dalam ayat. Untuk menerangkan makna imbuhan meN- , guru terlebih dahulu hendaklah menerangkan fungsi perkataan -perkataan terbitan hasil daripada kata dasar yang diimbuhkan dengan imbuhan meN- Sebaik-baiknya guru hendaklah menggunakan pola-pola ayat semasa menerangkan fungsi-fungsi imbuhan meN- Berikut adalah contoh-contoh ayat yang dapat digunakan untuk menerangkan fungsi dan makna yang terbawa oleh imbuhan meN- apabila diimbuhkan dengan sesuatu kata dasar. Contoh : 1. Azizah menggulai daging yang dibeli oleh ayah. 2. Kakak menanam sayur di belakang rumah. 3. Kucing jantan sentiasa mengiau . 4. Kerbau itu menguak memanggil anaknya. 5. Pak Husin merumput di belakang rumah. 6. Pendapatan sampingan Pak Abu ialah merotan di hutan. 7. Helikopter TUDM itu mendarat cemas di padang. 8. Bot itu menepi ke jeti untuk mengambil penumpang. 9. Adiknya mengekor sahaja ke mana dia pergi. 10. Sawah padi menguning ketika padi masak. 11. Dia masih lagi membujang walaupun sudah berumur. 12. Ombak memutih ke pantai. 13. Kain itu dipotong memanjang untuk dijadikan bendera. Berdasarkan contoh-contoh ayat di atas , guru meminta para pelajar memerhati kedudukan kata kerja terbitan berimbuhan meN-. Guru menerangkan bahawa fungsi awalan meN - dalam ayat-ayat di atas adalah sebagai penerbit kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja terbitan berimbuhan meN- dalam ayat 1 dan 2 adalah kata kerja transitif ; manakala kata kerja berimbuhan meN- dalam ayatayat 3 hingga 13 adalah kata kerja tak transitif Setelah guru menerangkan fungsi imbuhan meN- sebagai penerbit kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif , guru menerangkan pula makna nahu imbuhan meN- yang berlainan sebagaimana yang terbawa melalui penggunaan perkataan terbitannya dalam contoh ayat-ayat yang diberikan di atas.

Makna nahu pada perkataan berimbuhan meN- dalam ayat-ayat di atas adalah seperti berikut:(i) Makna melakukan sesuatu " terdapat pada kata kerja menggulai ( ayat 1 ) dan menanam ( ayat 2) (ii) Makna mengeluarkan suara/bunyi " terdapat pada kata kerja mengiau (ayat 3 ) dan menguak ( ayat 4) (iii) Makna mencari dan mengumpulkan sesuatu " terdapat pada kata kerja merumput ( a

Menurut Khathijah Abdul Hamid (2001) dan Azhar M. Simin (1988), pengajaran tatabahasa ayat sekadar mengajar murid tentang imbuhan (morfologi) dan sintaksis yang terbatas kepada satu ayat sahaja secara gabung jalinan atau secara konteks seperti tatabahasa yang diajarkan secara bergabung dengan kemahiran membaca, iaitu dalam bacaan dan pemahaman, ataupun dengan pengajaran tatabahasa tersendiri tentang rumus tatabahasa dalam sesuatu ayat. Pengajaran seperti ini terbatas kepada satu ayat tanpa melihat perkaitan dan kesepaduan dari segi kebahasaan dalam teks karangan, pelbagai bentuk retorik yang memungkinkan penggunaan pelbagai sarana kohesi dan koheren. Menurut Beaugrande dan Dressler (1994), dari segi kemahiran menulis, tatabahasa ayat hanya menekankan setakat permukaan seperti tanda bacaan, subject-verb agreement, dan susunan