Anda di halaman 1dari 4

KONSEP MAIN

Main adalah proses di mana pembelajaran berlaku. Satu alat untuk belajar. Bermain terbahagi kepada 3 konsep:1. Main bebas 2. Main terkawal 3. Main terarah Main bebas: Kanak-kanak ada bermacam-macam pilihan barang Memilih sendiri cara menggunakan barang tersebut. da sedikit batasan. Main terkawal: Mengelaskan objek-objek !ang besar dan kecil" guru !ang berikan objek untuk bermain !ang boleh dikelaskan sebagai objek besar dan kecil. Main terarah: #uru mengarahkan kepada murid-murid tentang bagaimana cara untuk men!elesaikan sesuatu tugasan atau permainan #uru melakukan dahulu" kemudian pelajar ikut. Tujuan Bermain Belajar konsep Membentuk kemahiran sosial Membentuk kemahiran $i%ikal Menguasai situasi kehidupan harian Melatih proses-proses bahasa Membentuk kemahiran literasi &ersediaan untuk kehidupan dan peranan alam dewasa. Menambah ke!akinan diri.

JENIS DAN CI I!CI I MAIN


Kanak-kanak belajar melalui proses main. 'al ini mengundang ramai pendidik awal kanak-kanak mengkaji dengan lebih mendalam tentang sesuatu permainan dan hasil kajian mereka kita dapati bahawa permainan dapat dibahagikan kepada beberapa kategori seperti" main sosial" main dengan objek atau disebut main kogniti$" main sosiodramatik" main bebas dan main diluar bilik darjah. "# Kate$%ri Main S%sial men$ikut Mil&re& Parten '"()*+ Mildred &arten (1)32* telah mengkategorikan main sosial kepada enam peringkat pembentukan sosial kanak-kanak melalui main. Kategori main sosial mengikut &arten adalah seperti berikut : ,n%--u.ie& Pla/ Kanak-kanak bergerak di kelas dari satu tempat ke tempat !ang lain sambil memerhati tetapi tidak bermain. Kanak-kanak tidak bermain dengan sesuatu atau sesiapapun dan han!a duduk atau berdiri tanpa melakukan sesuatu !ang dapat diperhatikan. S%litar/ Pla/ Kanak bermain sendirian" tidak melibatkan kanak-kanak lain !ang duduk berhampiran dengann!a. Mereka bermain tanpa menghiraukan apa !ang dilakukan oleh kanak-kanak !ang ada di sekitar mereka. Seorang kanakkanak mungkin membina menara menggunakan blok-blok dan secara keseluruhann!a mengabaikan apa !ang dilakukan oleh kanak-kanak lain !ang ada dalam bilik !ang sama. Onl%%ker Pla/ Kanak-kanak memerhatikan kanak-kanak !ang lain bermain tetapi tidak melibatkan diri dalam permainan. Parallel Pla/ Kanak-kanak bermain benda !ang sama tetapi setiap orang bermain secara sendirian. pa !ang dilakukan oleh seorang kanak-kanak tidak bergantung kepada apa !ang dilakukan oleh kanak-kanak !ang lain. +ontoh !ang dapat dilihat ialah permainan pu%%le" apabila seorang kanak-kanak meniggalkan meja permainan" kanak-kanak !ang laian akan terus men!ambung permainan. Ass%siati0e Pla/ Kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan berkongsi peralatan mainan. +ontohn!a ialah main kejar-kejar. C%%.erati0e Pla/ Kanak-kanak bermain dalam bentuk sosial dan melibatkan permainan bersama dan berkongsi akti,iti. +ontohn!a kanak-kanak bekerjasama membuat binaan dari bongkah.

*# Main K%$niti1 'Pia$et2 "(3*+


Pra-ti-e Pla/4 5un-ti%nal Pla/ Kanak-kanak bermain menggunakan motor untuk meneroka rupa bentuk objek dan cuba memahami apa !ang boleh dibuat dengan objek berkenaan. +ontohn!a bermain lego dimana kanak-kanak dapat membuat bermacammacam binaan dengan menggunakann!a. S/mb%li- Pla/ &ermainan !ang melibatkan kanak-kanak menukar sesuatu objek kepada sesuatu !ang lain. &ermainan ini berlaku apabila kanak-kanak cuba berlagak menjadi sesuatu !ang lain dari dirin!a seperti berlagak menjadi seekor binatang ataupun kanak-kanak menganggap sesuatu objek sebagai objek !ang lain seperti bermainan menggunakan blok sebagai kereta. Pla/ 6ith ules -alam permainan ini kanak-kanak bermain berdasarkan peraturan !ang telah mereka gariskan ataupun berdasarkan peraturan !ang diterima umum untuk bermain permainan tersebut. -alam permainan ini kanak-kanak bermain melibatkan penerimaan pandangan" mengubahsuai peraturan dalam permainan. C%nstru-ti0e Pla/ &ermainan ini merupakan perkembangan daripada permainan simbolik. -alam permainan ini kanak-kanak bermain dengan memanipulasikan bahan permainan kemudian menggunakan bahan tersebut untuk mencipta dan membina sesuatu objek. &ermainan ini merupakan permainan !ang melibatkan mencipta sesuatu objek.

)# S%-i%&ramati- Pla/
Main simbolik ini menjadi lebih jelas kelihatan semasa peringkat perkembangan pra-operasi di mana kanak-kanak pada peringkat ini mula mengganti sesuatu objek dengan seuatu !ang lain. &ermainan ini biasan!a melibatkan akti,iti harian atau peristiwa !ang sebenar dalam kehidupan seharian di mana dalam permainan ini kanak-kanak memegang sesuatu peranan kemudiann!a melakonkann!a. +ontohn!a seperti kanak-kanak mengis!tiharkan dirin!a sebagai bomba" pegawai polis" superhero dan sebagainn!a.

7# 5ree Pla/
-alam permainan ini kanak-kanak diberi kebebasan untuk bermain beberapa jenis permainan !ang disediakan oleh guru. &ermainan ini diadakan dalam kelas atau di luar kelas. Ketika permainan ini dijalankan ada kanak-kanak !ang melibatkan diri secara langsung dan ada juga !ang han!a memerhati. &ermainan ini boleh menggalakkan kanak-kanak untuk berinteraksi dengan akti,iti !ang menarik" alat-alat permainan dan orang-orang di sekelilingn!a.

8# Out&%%r Pla/
Merupakan permainan !ang dilakukan diluar bilik darjah samada dipadang ataupun di taman permaianan. &ermainan ini meningkatkan perkembangan otot" koordinasi badan" perkembanagan penguasaan bahasa" interaksi sosial dan kreati,iti. #uru hendaklah merancang supa!a akti,iti !ang dilakukan dapat meningkatkan kemahiran kanak-kanak.

KEPENTIN9AN BE MAIN
Perkemban$an Intelek# -apat ketahui tahap keupa!aan" kesediaan dan kecerdasan untuk belajar. -apat mengetahui pelbagai kemahiran. Membantu murid-murid ber$ikir dengan lebih kreati$ dan logik. -apat maklumat tambahan. Mengembangkan potensi. Mendedahkan murid-murid tentang cara men!elesaikan masalah.

Perkemban$an S%si%em%si# Berinteraksi dengan rakan" pelajar lain dan guru-guru Men!emai si$at tolong menolong dan ambil berat kepada orang lain -apat mengetahui bahawa emosi seseorang mungkin berlainan pada situasi !ang tertentu. -apat mengetahui cara untuk mengawal emosi mengikut keadaan. Memupuk semangat berani untuk menonjolkan diri" !akin dan tidak malu untuk bersosial dengan orang lain. Perkemban$an 5i:ikal# Kesihatan dan keselamatan sebagai perkara utama. -edahkan permainan dalaman(indoor game* dan permaianan luaran(outdoor game*. -iberi peluang untuk men!ertai dan menunjuk bakat !ang terpendam. -apat pengalaman dan pergerakan dalam permainan dapat mencergaskan $i%ikal.