Anda di halaman 1dari 6

KERTAS KERJA KEJOHANAN FUTSAL TERBUKA BELIA 1 MALAYSIA 2011

CONTOH KERTAS KERJA

Bersempena Bulan Keputeraan DYMM Seri Paduka Yang DiPertuan Agong

Tarikh 10 hb Julai 2011 Te !a" REAL SOCCER FUTSAL CENTRE JERAM#BAKRI MUAR Te a $ BELIA %EMAN&KIN KE&EMILAN&AN SUKAN $ A'(ura' %ERSATUAN BELIA %ER%A)UAN %ER)ANA )e'*a' Ker(a+a a JKKK S&,ABON& MUKIM BAN)AR MUAR KA-ASAN RUKUN TETAN&&A KKT)I 2#S&,ABON&

KERTAS KERJA

KERTAS KERJA KEJOHANAN FUTSAL TERBUKA BELIA 1 MALAYSIA 2011

KEJOHANAN FUTSAL TERBUKA BELIA 1 MALAYSIA 2011 BERSEMPENA BULAN KEPUTERAAN DYMM SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG 1.0 Tujuan Kertas Kerja i i !ise!ia"a #ert$j$a $ t$" %e !a&at"a "e'$'$sa !ari Ke%e teria Be'ia Da S$"a Ne(ara) 2.0 Objektif 2)1 O#je"ti* &er'a"sa aa Kej+,a a F$tsa' Ter#$"a Be'ia 1 Ma'a-sia 2011 a!a'a, se&erti #eri"$t . 2)1)1 Me%$&$" #$!a-a #ers$"a !a %e i ("at"a "esi a%#$ (a %e ta' serta *i/i"a a% -a !i"a'a (a &ara #e'ia0 2)1)2 Se#a(ai a'at #a(i %e%#a t$ %e%#e t$" jari (a ,$#$ (a !i"a'a (a #e'ia se'$r$, e(ara -a ( !a&at %e era&"a i'ai1 i'ai &er&a!$a se#a(ai a%a'a ,i!$& se,ari1,aria 0 2)1)2 Me 3$ ("i' #a"at1#a"at #ar$ !i "a'a (a &eserta *$tsa'0 !a 2)1)4 Me%&er"asa"a s$"a *$tsa' !i setia& &eri ("at e(eri 0 serta 2)1)5 Me%&erta,a "a (e'ara sa ( j$ara -a ( $ (($' serta %a%&$ %e (e"a'"a "e3e%er'a (a setia& ta,$ ) 3.0 Kumpulan Sasar 2)1 Be'ia -a ( #er$%$r !ari 16 ,i ((a 40 ta,$ -a ( %e%&$ -ai ta,a& "esi,ata -a ( #ai" serta 3er(as) 4.0 Kaedah perlaksanaan 4)1 Peri ("at &erta !i (a 4)1)1 Kej+,a a i i ter#$"a "e&a!a se%$a #e'ia !i se'$r$, e(ara 4.2 Kategori 4)2)1 Sat$718 "ate(+ri iait$ "ate(+ri 'e'a"i sa,aja -a ( !i#$"a 4)2)2 Kate(+ri 9a ita a"a !i&erta !i ("a se"ira -a j$%'a, &e -ertaa %e'e#i,i !ari&a!a 20 &as$"a ) 4.3 Syarat pertandingan 4)2)1 S-arat &erta !i (a a!a'a, se&erti !i La%&ira A7Ti!a" !iserta"a !isi i8

4.4 uran penyertaan 4)4)1 Setia& &as$"a -a ( #erta !i ( a"a !i"e a"a -$ra &e -ertaa se#a -a" RM50)00 4.4.2 Kaedah pembayaran yuran penyertaan adalah melalui tunai atau melalui cek berpalang atas nama ! "#"" ! No.Akaun Bank Islam Malaysia .01234$%&'(0 4.4.3 Yuran penyertaan hanya akan diterima seminggu sebelum tarikh ke ohanan.

KERTAS KERJA KEJOHANAN FUTSAL TERBUKA BELIA 1 MALAYSIA 2011

4.$ )a*atankuasa pelaksana 4)5)1 Ja9ata "$asa &e'a"sa a &r+(ra% a!a'a, se&erti !i La%&ira B) $.0 Tentatif program 5)1 Tari", &e (a j$ra -a ( !i3a!a ("a a!a'a, &a!a 10 J$'ai 2011 5)2 L+"asi &e (a j$ra Kej+,a a a!a'a, !i Ge'a ((a ( Rea' S+33er F$tsa' :e tre;Jera%; Ja'a Ba"ri M$ar J+,+r) %.0 +ngaran kos <)1 A ((ara "+s "ese'$r$,a a!a'a, se#a -a" RM12;000)00 #a(i &e (a j$ra i i) Peri 3ia a!a'a, se&erti !i La%&ira : &.0 ,asional program ini =)1 Ke#er"esa a &r+(ra% i i a"a %e%#a t$ Ne(eri J+,+r a% -a; $ t$" %e !a&at"a &e'a&is #ar$ #a(i s$"a *$tsa' Ne(eri) =)2 Da&at %e%#a t$ Peja#at Be'ia Da S$"a Daera, %e !a&at"a !ata %a"'$%at #e'ia -a ( %e -ertai &erta !i (a i i %e'a'$i #+ra ( &e -ertaa ) =)2 Da&at %e%$&$" %i at #e'ia !e (a s$"a *$tsa' !a %e ja!i"a -a se#a(ai a"ti>iti 'e&a" -a ( si,at #ersa%a ra"a se#a-a) '.0 "enutup Dia ((ar"a "e,a!ira se%asa &eras%ia a!a'a, sera%ai seri#$ a,'i #e'ia 71;0008) I i #er!asar"a &e -ertaa <0 &as$"a ? 10 @ <00 !a Ja9ata "$asa &e (e'+'a serta "e,a!ira &e -+"+ ( !a &e%i at *$tsa' sera%ai 400 +ra () Kertas Kerja i i !ia ("at $ t$" &erti%#a (a !a "e'$'$sa +'e, Ja#ata Be'ia Da S$"a Ne(ara serta s+"+ (a !ari Ja#ata Be'ia Da S$"a Ne(eri J+,+r serta Peja#at Be'ia Da S$"a Daera, M$ar) Dise!ia"a +'e, .

AAAAAAAAAAAAAAAAA)) - ./+011+2 /+..034 5 SETIAUSAHA KEJOHANAN

KERTAS KERJA KEJOHANAN FUTSAL TERBUKA BELIA 1 MALAYSIA 2011

LAMPIRAN

B STRUKTUR OR ANISASI A!LI "A#ATANKUASA INDUK

1)PENAJA RASMI KEJOHANAN : Y.BHG Encik To Chai Meng !)PENA"NG KEJOHANAN : Y.Bhg Encik Ha#on $in Ha%i Ja&&a#

')PENASIHAT KEJOHANAN: Ha%i A$.Kaha# $in Ma(h)#i *)PENGER"SI KEJOHANAN: Ha+i,an Bin Ma(-a# .)NAIB PENGER"SI KEJOHANAN: /)0ki&0i $in A$1.Ghani 2)SETIA"SAHA KEJOHANAN: 3HAI//AN HA33IEM 4)SETIA"SAHA KERJA 5)BEN6AHARI : Moh1 Ha0i+ $in A$1.Ghani : Hai#o0 $in A$) Baka#

7)PENYE8ARAS "R"SETIA : Ma(#i,a+ $in A$1.Ghani 1 )PENYE8ARASAN IT 9 M"8TIME6IA :A,+ini,a+ $in O+a# 11)PENYE8ARAS :OTO 9 SESI BERGAMBAR: :ai,o0 Hai,a $in A$) Baka#

A$li "a%atankuasa Pelaksana A,'i Ja9ata "$asa Persat$a Be'ia Per&a!$a Per!a a A,'i1a,'i Bir+ S$"a Persat$a Be'ia Per&a!$a Per!a a A,'i Ja9ata "$asa JKKK S()A#+ ( M$"i% Ba !ar A,'i Ja9ata "$asa KRT KKTDI2 S()A#+ ( J$%'a, Kese'$r$,a A,'i Ja9ata "$asa Pe'a"sa a Sera%ai 50 +ra ( )

KERTAS KERJA KEJOHANAN FUTSAL TERBUKA BELIA 1 MALAYSIA 2011

LAMPIRAN & AN PERKARA ARAN B'LAN"A#AN BUTIRAN JUMLAH

Perbelanjaan Membabitkan Kejohanan Futsal Terbuka Belia Mala!sia "# () !adia$ Tem$at Pertama Tem$at Ke*ua Tem$at Keti(a Tem$at Keem$at % RM &'## beserta Piala Pusin(an ) Piala Irin(an) Me*al) +ijil % RM &### beserta Piala Irin(an )Me*al ) +ijil % RM'## ) Me*al ) +ijil % RM"'# ) Me*al ) +ijil RM3,250

Tem$at ke' , ke- % Me*al) +ijil "UMLA! .an( Tunai Piala Pusin(an Piala Irin(an / Me*al 0 RM &### "umla$ Keseluru$an -) Kos Pengendalian Ke0o$anan "1 Pen(a*il RM 2# 3 # 4ran( hari % RM &2## * RM &'## - RM2,800 21 +e5a 6elan((an( "UMLA! 1) Makanan a1 Jamuan Perasmian 7 Pa(i 1 "## oran( 3 RM28## b1 Makan ten(ahari ## oran( 3 RM ' :1Jamuan Majlis Penutu$ 7Malam1 2## oran( 3 RM # "UMLA! P'RB'LAN"AAN %RM2&### RM4,100 % RM'## % RM9## * RM+,-./

KERTAS KERJA KEJOHANAN FUTSAL TERBUKA BELIA 1 MALAYSIA 2011

Lain*lain Per2elan0aan ;1 Banner ' 3 RM ## -1 Khemah " unit 3 RM"## =1 Pakaian Urusetia Kejohanan T%+hirt *an to$i '# oran( 3 RM2# #1 P8A +!stem hari 1 RELA / Keselamatan "1 >uit Run:it 7Urusetia1 % % RM &'## % RM'## RM"'# % RM &### % RM'## % RM<##

"UMLA! P'RB'LAN"AAN

* RM +,-// * RM 15,300

TOTAL K'S'LURU!AN