Anda di halaman 1dari 18

REFERAT BEDAH ORTHOPEDI

CAUDA EQUINA SINDROM


Periode : 10 Februrari 2014 1! Februari 2014

Oleh: Luqman Hakim Muhammad Abdul Basith Wisnu udh! "t!m! $embimbin%: d&' (' Andhi $&i)!sed)ati *+' O, -./ G99122067 G99122068 G991#108#

"EPANITERAAN "#INI" I#MU BEDAH FA"U#TAS "EDO"TERAN UNS$ RSUD DR% MOE&ARDI SURA"ARTA 2014

BAB I PENDAHU#UAN
0auda equina me&u+akan kum+ulan aka& sa&a1 int&adu&al +ada u)un% medulla s+inalis' 0auda me&u+akan bahasa latin da&i ek!&2 dan equina adalah bahasa latin untuk kuda2 sehin%%a be&a&ti ek!& kuda' Medula s+inalis adalah kelan)utan medulla !bl!n%ata kea&ah ba3ah 4an% dimulai te+at diba3ah 1!&amen ma%num dan be&akhi& +ada diskus inte&5e&teb&alis anta&a 5e&teb&ae lumbalis +e&tama dan kedua seba%ai st&uktu& 4an% men%e6il 4an% disebut 6!nus medulla&is2 te&di&i da&i se%men medulla s+inalis sak&alis' 7ni membe&i ine&5asi sens!&ik ke 8saddle a&ea92 ine&5asi m!t!&ik ke s1in%te& dan ine&5asi +a&asim+atis ke kandun% ken6in% dan usus ba%ian ba3ah2 4aitu da&i 1le:u&a lienalis ki&i ke &ektum' *a&a1 +ada &e%i!n 6auda equina meli+uti lumbal ba%ian ba3ah dan semua aka& sa&a1 sak&alis' ;e&5us s+lan6hni6 +el5i6us memba3a se&at +a&asim+atis +&e%an%li!nik da&i *2<*= untuk men%ine&5asi mus6ulus det&us!& +ada kandun% ken6in%' *ebalikn4a l!3e& m!t!& neu&!n s!mati6 da&i *2<*= men%ine&5asi !t!t 5!lunte& da&i s1in%te& ani ekste&na dan s1in%te& u&et&a ke &ektum in1e&i!&2 dan +e&6aban%an +e&ineum da&i ne&5us +udendus' Oleh ka&ena itu aka& sa&a1 &e%i!n 6auda equina memba3a sensasi da&i ekst&emitas ba3ah2 s!mat!m +e&ineum2 dan se&ta m!t!&ik 4an% kelua& ke mi!t!m ekst&emitas ba3ah' Lan)utan da&i 6!nus 4a% ti+is2 se+e&ti benan% 4aitu 1ilum te&minale me&u+akan elemen n!n neu&!n dalam &e%i!n 6auda equina 4an% meluas ke ba3ah menu)u 6!664%eus'122 0auda >quina *4nd&!me -0>*/ 2 suatu kelainan neu&!l!%is 4an% )a&an% ditemukan2 me&u+akan k!mbinasi %e)ala dan tanda akibat k!m+&esi simultan aka& sa&a1 lumb!sak&al multi+le di ba3ah le5el 6!nus medulla&is' Mani1estasi klinis neu&!muskula& dan u&!%enital be&5a&iasi den%an ka&akte&istik %an%%uann4a adalah n4e&i +un%%un% ba3ah2 is6hial%ia bilate&al atau unilate&al2 kelemahan bilate&al atau unilate&al ekst&emitas ba3ah2 hi+estesi atau anestesi +e&ianal atau ti+e sadel2 im+!tensi2 be&samaan den%an dis1un%si b!3el dan bladde&'

0>* me&u+akan kasus 4an% )a&an% te&)adi baik 4an% diakibatkan !leh t&auma mau+un n!nt&auma' 7nsidensi 0>* be&5a&iasi2 te&%antun% +ada eti!l!%in4a' $&e5alensi di anta&a +!+ulasi umum di+e&ki&akan anta&a 1:100'000 dan 1:##'000' $en4ebab +alin% umum adalah he&niasi diskus lumbalis' ?ila+!&kan !leh lebih ku&an% 1@ sam+ai 10@ +asien he&niasi diskus lumbal' *ind&!ma 6auda equina me&u+akan k!ndisi 4an% se&ius' Meski+un lesi se6a&a teknik melibatkan aka& sa&a1 dan menun)ukkan ke&usakan sa&a1 8+e&i1e&92 akibat 4an% ditimbulkan da+at i&&e5e&sibel sehin%%a 0>* meme&lukan tidakan bedah eme&%ensi' *ind&!ma 6auda equina dian%%a+ seba%ai da&u&at bedah ka&ena )ika tidak di!bati da+at men4ebabkan ke&usakan +e&manen k!nt&!l usus dan kandun% kemih dan kelum+uhan kaki' 1222#2=

Gamba& 1' Gamba&an ilust&asi da&i 6auda equina

BAB II TIN'AUAN PUSTA"A


A% ANATOMI ,ulan% belakan% te&di&i da&i 2= tulan% 4an% da+at di%e&akkan2 dinamakan 5e&teb&ae' ,e&da+at 7 &uas 5e&teb&ae se%men 6e&5i5al2 12 se%men th!&a6al2 A se%men lumbal2 = se%men sa6&um dan = se%men 6!664%eus 4an% be&satu' *e%men lumbal tulan% belakan% -te&utama 5e&teb&ae Lumbal A/ men4an%%a be&at badan te&besa&'
12#2A

B!&amen 5e&teb&a adalah 6in6in ti+is tulan% 5e&teb&a 4an% te&di&i da&i ba%ian 6!&+us2 +edi6ulus2 dan lamina' *etia+ se%men tulan% belakan% memiliki ka&akte& 4an% be&beda' B!&amen 5e&teb&a da&i kum+ulan tia+ le5el 5e&teb&a akan membentuk 6analis 5e&teb&alis2 &uan% dimana medulla s+inalis be&ada' Anta&a tulan% 5e&teb&a dihubun%kan !leh diskus inte&5e&teb&alis dan 1a6et )!int' ?iskus inte&5e&teb&alis be&u+a )a&in%an ikat mi&i+ %el 4an% men%ikat satu tulan% 5e&teb&a +ada tulan% 5e&teb&a selan)utn4a dan be&1un%si seba%ai bantalan atau +e&edam %!n6an%an anta& tulan% 5e&teb&a' Bun%si ini melindun%i 5e&teb&a2 !tak dan st&uktu& lainn4a' Adan4a diskus inte&5e&teb&alis )u%a memun%kinkan %e&akan 1leksi dan ekstensi'6 ?ianta&a 6!&+us 5e&teb&a2 te&da+at sebuah massa 1ib&!us 4an% be&1un%si seba%ai bantalan abs!&be& 4an% disebut diskus' ?iskus ini teta+ be&ada di tem+atn4a ka&ena dis!k!n% !leh li%amen<li%amen' ?iskus inte&5e&teb&alis te&di&i da&i dua k!m+!nen 4an% be&beda: annulus 1ib&!sus di ba%ian lua& dan nu6leus +ul+!sus2 massa %elatin di ba%ian dalam' Me&eka te&tambat +ada 5e&teb&a di ba%ian atas dan ba%ian ba3ah !leh 6a&tila%e end +lates' $ada diskus n!&mal2 ai& me&u+akan k!m+!nen +entin% da&i nu6leus' ;amun2 sei&in% den%an be&tambahn4a usia2 kandun%an ai& dalam diskus be&ku&an% dan men4ebabkan de%ene&asi diskus'8 Medula s+inalis +ada !&an% de3asa be&akhi& +ada le5el 5e&teb&a anta&a L1 dan L2 den%an sekum+ulan be&kas aka& sa&a1 lumbal dan sa6&al dalam kanalis s+inalis 4an% membentuk 6auda equina di ba3ah medulla s+inalis' Aka&<aka& sa&a1 itu kemudian te&+isah dan kelua& da&i kanalis s+inalis melalui 1!&amina inte&5e&teb&ale

4an% sesuai' 0auda equina te&lindun% dalam &uan% suba&akhn!id hin%%a setin%%i 5e&teb&a sak&alis 77' ;4e&i dan %e)ala lain da+at timbul bila diskus 4an% &usak menekan ke dalam kanalis s+inalis atau &adiks sa&a1' B% PATOFISIO#O(I *ind&!m 6auda equina disebabkan !leh +en4em+itan a+a+un +ada 6analis s+inalis 4an% menekan aka& sa&a1 di ba3ah le5el medula s+inalis' Lesi +ada 6auda equina be&si1at LM; ka&ena &adiks 4an% te&kena me&u+akan ba%ian da&i susunan sa&a1 +e&i1e&' 0auda >quina *4nd&!me -0>*/ me&u)uk +ada k!ndisi dimana te&)adi k!m+&esi se6a&a be&samaan +ada aka& sa&a1 lumb!sak&al diba3ah le5el 6!nus medula&is2 4an% men4ebabkan %e)ala neu&!muskule& dan u&!%enital' $at!1isi!l!%i mekanisme te&)adin4a 0>* belum se+enuhn4a di+ahami' Aka& sa&a1 ini &entan te&hada+ 6ede&a k!m+&esi atau &e%an%an ka&ena memiliki e+ineu&inum 4an% tidak be&kemban% den%an baik' Cika e+ineu&inum te&bentuk sem+u&na2 se+e&ti +ada sa&a1< sa&a1 +e&i1e&2 akan da+at melindun%i sa&a1 da&i tekanan atau ta&ikanD&e%an%an' *elain itu sistem mik&!5askule& +ada aka& sa&a1 6auda equina memiliki a&ea 4an% &elati1 hi+!5askule& 4an% te&bentuk !leh k!mbinasi a&ea anast!m!sis di se+e&ti%a +&!ksimal aka& sa&a1' Hal te&sebut menimbulkan &asi!nalisasi anat!mik te&hada+ te&)adin4a mani1estasi neu&!iskemik be&samaan den%an +e&ubahan de%ene&asi' 9210211 Bebe&a+a +en4ebab sind&!m 6auda equina telah dila+!&kan2 meli+uti 6ede&a t&aumatik2 he&niasi diskus2 sten!sis s+inalis2 ne!+lasma s+inal2 s6h3ann!ma2 e+endim!ma2 k!ndisi +e&adan%an2 k!ndisi in1eksi2 dan +en4ebab iat&!%enik' # 1' ,&auma aE bE 6E .e)adian t&aumatik 4an% men4ebabkan 1&aktu& atau subluksasi da+at ,&auma tembus da+at men4ebabkan ke&usakan atau k!m+&esi 6auda Mani+ulasi s+inal 4an% men4ebabkan subluksasi akan men%akibatkan men4ebabkan k!m+&esi 6auda equina' equina' mun6uln4a sind&!m 6auda equina'

dE

.asus 4an% )a&an% be&u+a 1&aktu& insu1isiensi sa6&al telah dila+!&kan

men4ebabkan sind&!m 6auda equina' 2' He&niasi diskus aE .e)adian sind&!ma 6auda equina 4an% disebabkan !leh he&niasi diskus lumbalis dila+!&kan be&5a&iasi da&i 1<1A@' bE *embilan +uluh +e&sen he&niasi diskus lumbalis te&)adi baik +ada L=<LA atau LA<*1' 6E ,u)uh +uluh +e&sen kasus he&niasi diskus 4an% men4ebabkan sind&!m 6auda equina te&)adi +ada +asien den%an &i3a4at l!3 ba6k +ain k&!nis2 dan #0@ be&kemban% men)adi sind&!m 6auda equina seba%ai %e)ala +e&tama he&niasi diskus lumbalis' dE Laki<laki usia dekade = dan A adalah 4an% +alin% &a3an te&hada+ sind&!m 6auda equina akibat he&niasi diskus' eE *eba%ian besa& kasus sind&!m 6auda equina 4an% disebabkan he&niasi diskus melibatkan +a&tikel besa& da&i mate&i diskus 4an% &usak2 men%%an%%u setidakn4a se+e&ti%a diamete& 6analis s+inalis' 1E $asien den%an sten!sis k!n%enital 4an% mende&ita he&niasi diskus 4an% meneta+ lebih mun%kin untuk men%alami sind&!m 6auda equina 4an% disebabkan bahkan !leh he&niasi diskus 4an% &in%an da+at se6a&a d&astis membatasi &uan% 4an% te&sedia untuk aka& sa&a1' Ban4ak 1akt!& menin%katkan &esik! te&)adin4a he&nia diskus: -1/ %a4a hidu+ se+e&ti me&!k!k2 ku&an% akti5itas2 dan nut&isi 4an% tidak adekuat be&k!nt&ibusi te&hada+ k!ndisi diskus' -2/ sei&in% den%an be&tambahn4a usia2 +e&ubahan bi!kimia men4ebabkan diskus se6a&a +e&lahan<lahan men)adi ke&in% sehin%%a mem+en%a&uhi kekuatan diskus' -#/ +!stu& 4an% bu&uk dik!mbinasi den%an kebiasaan bu&uk 4an% men%akibatkan +enekanan mekanik +ada tulan% belakan%

mem+en%a&uhi kemam+uan tulan% belakan% untuk men4an%%a be&at badan'12 .!mbinasi da&i 1akt!&<1akt!& ini2 ditambah den%an t&auma2 &!bekan seha&i<ha&i da&i diskus2 6a&a men%an%kat beban 4an% tidak bena& men%akibatkan he&niasi diskus' He&niasi da+at te&)adi tiba<tiba atau +e&lahan<lahan dalam hitun%an min%%u atau bulan' Be&ikut adalah = taha+ he&niasi diskus: 1121=21A 1' ?e%ene&asi diskus $e&ubahan bi!kimia3i be&kaitan den%an +enuaan men%akibatkan diskus men)adi lemah2 teta+i tan+a he&niasi' 2' $&!la+s Bentuk atau +!sisi diskus be&ubah den%an sedikit +en!n)!lan ke 6analis s+inalis' ?isebut )u%a bul%in% atau +&!t&usi!n' #' >kst&usi ;u6leus +ul+!sus menembus annulus 1ib&!sus namun teta+ be&ada di dalam diskus =' *ekuest&asi ;u6leus +ul+!sus menembus annulus 1ib&!sus2 menembus kelua& diskus sam+ai ke 6analis s+inalis

(a)bar 2' Gamba&an M(7 sa%ital da&i +asien den%an 0auda >quina *ind&!m 4an% disebabkan he&niasi diskus #' *ten!sis s+inalis aE $en4em+itan 6analis s+inalis da+at disebabkan !leh abn!&malitas dalam +&!ses +e&kemban%an atau de%ene&ati1' bE .asus s+!ndil!listesis dan $a%etFs disease4an% be&at da+at men4ebabkan sind&!m 6auda equina' 6E *ten!sis s+inalis men4ebabkan 8neu&!%eni6 inte&mittent 6laudi6ati!n9 atau iskemia inte&mittent 6auda equine 4an% disebabkan !leh he&niasi lumbal2 hi+e&t&!1i te+i 6!&+us ke dalam 6analis s+inalis2 s+!ndil!listesis atau tum!& e:t&adu&al'

=' ;e!+lasma aE *ind&!m 6auda equina da+at disebabkan !leh ne!+lasma s+inal baik +&ime& atau metastasis2 biasan4a be&asal da&i +&!stat -+ada laki<laki/' bE *ind&!m 6auda equina da+at disebabkan !leh ne!+lasma s+inal baik +&ime& atau metastasis2 biasan4a be&asal da&i +&!stat -+ada laki<laki/' 6E 60 @ +asien den%an sind&!m 6auda equina 4an% disebabkan ne!+lasma s+inal men%alami n4e&i be&at 4an% dini' dE ,emuan te&ba&u meli+uti kelemahan ekst&emitas ba3ah 4an% disebabkan !leh kete&libatan 5ent&al &!!t' eE $asien umumn4a men%alami hi+!t!ni dan hi+!&e1leks' 1E Hilan%n4a sens!&is dan dis1un%si s1in%te& )u%a umum ditemukan' *6h3ann!ma %E *6h3ann!ma adalah ne!+lasma )inak den%an ka+sul 4an% se6a&a st&uktu&al identik den%an sinsisium sel *6h3ann hE $e&tumbuhan ini da+at be&asal da&i sa&a1 +e&i1e& atau sim+atis' iE *6h3ann!ma da+at dilihat men%%unakan miel!%&a1i2 teta+i M(7 adalah k&ite&ia standa&' *6h3ann!ma be&si1at is!intense +ada ima%e ,12 h4+e&intense +ada ima%e ,22 dan enhan6ed den%an k!nt&as %ad!linium'

(a)bar *' Gamba&an 7lust&asi 0auda >quina *ind&!m 4an% disebabkan !leh ne!+lasma

A' >+endim!ma aE >+endim!ma adalah %li!ma 4an% be&asal da&i sel e+endim 4an% &elati1 undi11e&entiated' bE Me&eka se&in% be&asal da&i 6analis sent&alis medula s+inalis dan 6ende&un% te&susun se6a&a &adial di sekita& +embuluh da&ah' 6E >+endim!ma +alin% umum ditemukan +ada +asien 4an% be&usia sekita& #A tahun' dE Me&eka da+at men4ebabkan +enin%katan tekanan int&ak&anial dan +enin%katan kada& +&!tein +ada 6ai&an se&eb&!s+inalis' eE ,emuan +ada M(7 da+at di%unakan untuk membantu d!kte& dalam mendia%n!sis sind&!m 6auda equina' Lesi tam+ak is!intense +ada ,1< 3ei%hted ima%e2 h4+!intense +ada ,2<3ei%hted ima%e2 dan enhan6ed den%an k!nt&as %ad!linium' 6' 7n1lamasi aE .!ndisi +e&adan%an +ada medula s+inalis 4an% be&lan%sun% lama2 misaln4a $a%etFs disease dan s+!ndilitis ankil!sa2 da+at men4ebabkan sind&!m 7n1eksi bE .!ndisi in1eksi2 misaln4a abses e+idu&al2 da+at men4ebabkan de1!&mitas aka& sa&a1 dan medula s+inalis' 6E M(7 da+at menam+ilkan +enam+akan abn!&mal aka& sa&a1 4an% te&tekan ke satu sisi sa6us du&alis' dE Ge)ala se6a&a umum meli+uti n4e&i +un%%un% 4an% be&at dan kelemahan m!t!&ik 4an% be&kemban% san%at 6e+at eE $en4ebab iat&!%eni6 1E .!m+likasi da&i inst&umentasi s+inal telah dila+!&kan men4ebabkan kasus sind&!m 6auda equina2 misaln4a +edi6le s6&e3 dan lamina& h!!k 4an% salah tem+at' 6auda equina ka&ena sten!sis atau+un 1&aktu& s+inal'

%E Anestesi s+inal 4an% k!ntin4u )u%a telah dihubun%kan seba%ai +en4ebab sind&!m 6auda equine' hE 7n)eksi ste&!id e+idu&al2 in)eksi lem 1ib&in2 dan +enem+atan 1&ee 1at %&a1t me&u+akan +en4ebab 4an% )u%a dila+!&kan seba%ai +en4ebab sind&!m 6auda equina meski+un )a&an%' C% DIA(NOSIS +,1* ,e&da+at ti%a 5a&iasi 0>* 4an% sudah diketahui : 1E 0>* akut 4an% te&)adi mendadak tan+a didahului +&!blem +un%%un% ba3ah sebelumn4a 2E ?e1isit neu&!l!%is akut -dis1un%si bladde&/ +ada +asien 4an% memiliki &i3a4at n4e&i +un%%un% dan is6hial%ia #E +&!%&esi be&taha+ ke a&ah 0>* +ada +asien 4an% 4an% mende&ita n4e&i +un%%un% k&!nik dan is6hial%ia' $ada lebih 8A@ kasus2 %e)ala dan tanda klinis 0>* be&kemban% dalam 3aktu ku&an% da&i 2= )am' Gla5e dan Ma61a&lane memba%i +asien 0>* dalan dua stadium dalam hubun%ann4a den%an 1un%si u&ina&i: stadium 72 0>* den%an &etensi dan !5e&1l!3 in6!ntinen6eG stadium 772 0>* ink!m+lit2 den%an 6i&i +enu&unan sensasi u&ina&i2 hilan%n4a kein%inan untuk be&kemih -+en%!s!n%an/2 +an6a&an u&in tidak baik2 dan +e&lu men%e)an a%a& bisa be&kemih'1A D% ANAMNESIS *,4,10,1!,1$asien 0>* se&in% menun)ukkan %e)ala<%e)ala 4an% tidak s+esi1k2 den%an n4e&i +un%%un% 4an% me&u+akan %e)ala 4an% +alin% men!n)!l' Bell et al menun)ukkan bah3a dida+atkan aku&asi dia%n!stik anta&a &etensi u&in2 1&ekuensi u&in2 ink!ntinensia u&in2 +enu&unan sensasi be&kemih dan +enu&unan sensasi +e&ineal den%an hasil M(7 4an% menun)ukkan adan4a +&!la+s diskus' Anamnesis 4an% ha&us dida+atkan da&i +asien anta&a lain: 1E ;4e&i +un%%un% ba3ah mun%kin memiliki bebe&a+a ka&akte&istik 4an% men%esankan adan4a hal 4an% be&beda da&i st&ain lumbal +ada umumn4a'

$asien mun%kin mela+!&kan adan4a t&i%%e& 4an% mem+e&+a&ah2 se+e&ti men!lehkan ke+ala' 2E ;4e&i tun%kai atau n4e&i men)ala& ke kaki 4an% be&si1at akut atau k&!nik' #E .elemahan m!t!&ik ekst&emitas ba3ah unilate&al atau bilate&al danDatau abn!&malitas sens!&ik =E ?is1un%si b!3el dan bladde&2 %e)ala a3al biasan4a adalah &etensi u&in 4an% diikuti den%an mun6uln4a !5e&1l!3 in6!ntinen6e2 dan kemudian bisa )u%a diikuti den%an keluhan ink!ntinensia al5i' Biasan4a dihubun%kan den%an nesthesiaDhi+estesia ti+e sad AE Gan%%uan e&eksi dan e)akulasi E% PEMERI"SAAN FISI" #2=210216217 ;4e&i se&in% be&l!kasi di +un%%un% ba3ah' Mun%kin dida+atkan n4e&i tekan setem+at atau n4e&i se3aktu di+e&kusi' ;4e&i +un%%un% ba3ah da+at diba%i men)adi n4e&i l!kal dan &adikula&' ;4e&i l!kal biasan4a n4e&i 4an% dalam akibat i&itasi )a&in%an lunak dan k!&+us 5e&teb&a' ;4e&i &adikula& umumn4a be&si1at ta)am2 se+e&ti te&tusuk<tusuk akibat da&i k!m+&esi &adiks sa&a1 d!&sal' ;4e&i &adikula& di+&!4eksikan dalam dist&ibusi de&mat!mal' Abn!&malitas &e1leks mun%kin ada2 be&u+a be&ku&an%n4a atau hilan%n4a &e1leks 1isi!l!%is' (e1leks 4an% menin%kat me&u+akan tanda adan4a kete&libatan medula s+inalis sehin%%a dia%n!sis 0>* bisa disin%ki&kan' ;4e&i men)ala& ke kaki -is6hial%ia/ unilate&al atau bilate&al me&u+akan ka&akte&istik 0>*2 di+e&bu&uk den%an manu5e& 5alsa5a' Abn!&malitas sens!&ik mun%kin mun6ul di a&ea +e&ineal atau ekst&emitas ba3ah' $eme&iksaan &aba &in%an -li%ht t!u6h/ +ada a&ea +e&ineal seha&usn4a dilakukan' A&ea 4an% men%alami anestesi mun%kin menun)ukkan adan4a ke&usakan kulit' .elemahan !t!t mun%kin timbul +ada !t!t<!t!t 4an% menda+atkan ine&5asi da&i &adiks sa&a1 4an% te&kena' At&!1i !t!t da+at te&)adi +ada 0>* k&!nik' ,!nus s+hin6te& ani 4an% menu&un atau hilan% me&u+akan ka&akte&istik 0>*' Adan4a tanda babinski atau tanda<tanda u++e& m!t!& neu&!n lainn4a menun)ukkan

dia%n!sis selain 0>*2 kemun%kinan me&u+akan k!m+&esi medula s+inalis' $enu&unan 1un%si bladde& da+at dinilai se6a&a em+i&is den%an katete&isasi u&in' 0>* ha&us di+e&timban%kan kemun%kinann4a +ada semua +asien 4an% memiliki keluhan n4e&i +un%%un% ba3ah den%an ink!ntinensia b!3el atau bladde&' ?is1un%si bladde& biasan4a me&u+akan akibat da&i kelemahan !t!t det&uss!& dan a&e1le:i6 bladde&G dis1un%si ini a3aln4a men4ebabkan &etensi u&in 4an% kemudian diikuti den%an !5e&1l!3 in6!ntinen6e +ada stadium selan)utn4a' $asien 4an% mende&ita n4e&i +un%%un% dan ink!ntinensia u&in teta+i hasil +eme&iksaan neu&!l!%isn4a n!&mal seha&usn4a diuku& 5!lume &esidual +!st5!id<n4a' H!lume &esidual +!st5!id 4an% lebih besa& da&i 100 mL menun)ukkan adan4a !5e&1l!3 in6!ntinen6e dan meme&lukan e5aluasi lebih lan)utG sedan%kan 5!lume ku&an% da&i 100 mL men4in%ki&kan dia%n!sis 0>*' (e1leks anal2 4an% ditimbulkan den%an men%usa+ kulit late&al anus2 n!&maln4a men4ebabkan k!nt&aksi &e1leks s+hin6te& ani ekste&na' $eme&iksaan &ektal seha&usn4a dilakukan untuk menilai t!nus s+hin6te& ani dan sensibilitas )ika ditemukan tanda atau %e)ala 0>*' F% PEMERI"SAAN PENUN'AN(#29 ?ia%n!sis 0>* umumn4a bisa dida+atkan be&dasa&kan anamnesis dan +eme&iksaan 1isik' $eme&iksaan &adi!l!%i dan lab!&at!&ium di%unakan untuk men%!n1i&masi dia%n!sis dan untuk menentukan l!kasi +at!l!%ik dan +en4akit 4an% mendasa&i' $eme&iksaan &adi!l!%i 4an% da+at dilakukan dalam +enelusu&an dia%n!sis 0>* adalah: 1E I<1!t! +!l!s' ,idak ban4ak membantu dalam dia%n!sis 0>* ta+i mun%kin da+at dilakukan dalam kasus<kasus 6ede&a akibat t&auma atau +enelusu&an adan4a +e&ubahan dest&ukti1 +ada 5e&teb&a2 +en4em+itan diskus inte&5e&teb&alis atau adan4a s+!ndil!sis2 s+!ndil!listesis 2E 0, den%an atau tan+a k!nt&as' M4el!%&am lumba& diikuti den%an 0, #E M(7' Be&dasa&kan kemam+uann4a untuk men%%amba&kan )a&in%an lunak2 M(7 umumn4a me&u+akan tes 4an% disukai d!kte& dalam mendia%n!sis 0>*' M(7 di&ek!mendasikan untuk selu&uh +asien 4an% memiliki %e)ala

u&ina&i 4an% ba&u mun6ul 4an% be&hubun%an den%an n4e&i +un%%un% ba3ah dan is6hial%ia' =E "lt&as!n!%&a1i mun%kin bisa di%unakan untuk estimasi 5!lume &esidual +!st<5!id $eme&iksaan lab!&at!&ium 4an% da+at dilakukan adalah +eme&iksaan da&ah &utin2 kimia da&ah2 %ula da&ah +uasa2 sedimentati!n &ate2 dan si1ilis dan l4me se&!l!%4' $eme&iksaan 6ai&an se&eb&!s+inal )u%a da+at dilakukan )ika dida+atkan tanda menin%itis' (% PENATA#A"SANAAN Belum ada bukti 4an% menun)ukkan te&a+i a+a 4an% +alin% baik +ada 0>*' ,e&a+i umumn4a ditu)ukan +ada +en4ebab 4an% mendasa&i te&)adin4a 0>*' 1' $embedahan22=2A210212 $ada seba%ian kasus2 0>* me&u+akan indikasi untuk dilakukan !+e&asi dek!m+&esi se6e+atn4aG laminekt!mi 4an% diikuti den%an &et&aksi 6auda equina se6a&a hati<hati -untuk men%hinda&i k!m+likasi menin%katn4a %an%%uan neu&!l!%is/ dan diske6t!m4 +ada +ende&ita 0>* 4an% disebabkan !leh he&niasi diskus me&u+akan tindakan +ilihan' Waktu 4an% te+at dilakukan tindakan dek!m+&esi belum se+enuhn4a dise+akati' "mumn4a2 +asien 0>* 4an% dilakukan !+e&asi dalam 2= )am se)ak timbul %e)ala a3al di+e&6a4a akan men6a+ai +e&baikan neu&!l!%is 4an% lebih baik se6a&a si%ni1ikan' ,eta+i2 bebe&a+a +enelitian menun)ukkan tidak ditemukann4a +e&baikan !ut6!me se6a&a si%ni1ikan +ada +asien 4an% di!+e&asi dalam 3aktu 2= )am dibandin%kan den%an +asien<+asien 4an% di!+e&asi dalam 3aktu 2= sam+ai =8 )am' $enelitian lain menun)ukkan bah3a +embedahan 4an% dilakukan se6a&a elekti1 dibandin%kan +embedahan eme&%ensi tidak men%%an%%u +e&baikan neu&!l!%is' Meski+un be%itu2 seba%ian besa& +eneliti me&ek!mendasikan tindakan !+e&asi dek!m+&esi se6e+at mun%kin setelah mun6uln4a %e)ala untuk menin%katkan kemun%kinan mem+e&!leh +e&baikan neu&!l!%is k!m+lit'

2' Medikament!sa#2= a' A%en 5as!dilat!& Bebe&a+a +enelitian menun)ukkan bah3a a%en 5as!dilat!& memiliki e1ek te&a+etik 4an% si%ni1ikan te&hada+ 0>*' ?alam sebuah +enelitian eks+e&imental men4ebutkan bah3a +en%!batan sistemik den%an O$<1206 J< 0?2 suatu anal!% +&!sta%landin >12 da+at se6a&a si%ni1ikan menin%katkan ali&an da&ah dan menu&unkan hi+e&al%esia the&mal 4an% diinduksi !leh 6ede&a k!nst&iksi sa&a1 +ada tikus' b' A%en anti<in1lamasi A%en anti<in1lamasi2 meli+uti ste&!id dan ;*A7?2 mun%kin e1ekti1 +ada +asien den%an +en4ebab in1lamasi dan sudah ban4ak di%unakan dalam +en%!batan n4e&i +un%%un%2 ta+i tidak ada bukti 4an% menun)ukkan bah3a !bat<!bat te&sebut membe&ikan man1aat 4an% si%ni1ikan' (e%imen ste&!id 4an% biasa di+akai adalah deksametas!n den%an d!sis a3al 10 m% se6a&a int&a5ena2 diikuti = m% se6a&a int&a5ena dibe&ikan setia+ enam )am' ?eksametas!n umum4a dibe&ikan int&a5ena +ada d!sis = sam+ai 100 m%' ;*A7? telah te&bukti be&%una untuk men6e%ah kalsi1ikasi )a&in%an lunak2 !si1ikasi hete&!t!+ik dan +e&len%ketan' Bebe&a+a +eneliti )u%a mene%askan &esik! +!tensial +en%%unaan ste&!id' $e&nah dila+!&kan bah3a +en%%unaan a%en antiin1lamasi mun%kin men%hambat +en4embuhan dan se&in%kali menimbulkan +embentukan abses'

DAFTAR PUSTA"A 1' (!++e& AH2 B&!3n (H' $&in6i+les !1 ;eu&!l!%4' 8th ed' M6'G&a3<Hill' ;e3 !&k' 200AG 168<171' 2' Mahade3a ,2 Malia3an *' 0ede&a *a&a1 ,ulan% Belakan% As+ek .linis dan $enatalaksanaann4a' "da4ana "ni5e&sit4 $&ess' ?en+asa& 2009 #' ?a3!du *,' 0auda >quina and 0!nus Medulla&is *4nd&!mes' A5ailable at htt+:DDemedi6ine'meds6a+e'6!mDa&ti6leD11=8690<!5e&5ie3Ksh!3all =' 0auda >quina *4nd&!me2 htt+:DD333'emedi6inehealth'6!m2 Canua&i 1122012 A' *nell (*' ;eu&!anat!mi klinik untuk Mahasis3a .ed!kte&an' >disi A' >G0 Caka&ta 2002 6' Me&6e& *2 B!%duk ;' ,he li%aments and annulus 1ib&!sus !1 human adult 6e&5ikal inte&5e&teb&al dis6s' *+ine' A+& 1 1999G2=-7/:619<26G dis6ussi!n 627<8' 7' Ba&tles!n C?2 ?een HG' *+ine ?is!&de&s Medi6al and *u&%i6al Mana%ement' 0amb&id%e "ni5e&sit4 $&ess2 ;e3 !&k 2009 8' *k4me A?2 *>lm!n G$B2 A+th!&+ L' 0!mm!n s+inal dis!&de&s e:+lained' L!nd!n: (emedi6a' 200A: #9<=#' 9' MA Bin et al' 0auda equina s4nd&!me: a &e5ie3 !1 6lini6al +&!%&ess'0hin Med C 2009G122-10/:121=<1222 10' Cas!n 0 >6k' 0auda equina s4nd&!me' A5ailable 1&!m htt+:DDemedi6ine'meds6a+e'6!m Da&ti6leD126#A71<!5e&5ie3 ' "+dated: Beb 122 2012 11' ?a5id H ?u&&ant2 Ce&!me M ,&ue' M4el!+ath42&adi6ul!+ath42 and +e&i+he&al ent&a+ment s4nd&!mes' 0(0 +&ess' 2002' 12' A5ailable at htt+:DD333'm3s+ine6a&e'6!mD1ilesDLumba&LHe&niatedL?is6'+d1

1#' 0la&ke A2 C!nes A2 Malle4 MO2 M6La&&en (' AB0 !1 s+inal dis!&de&s' *in%a+!&e: Bla6k3ell' 2010: 22<#' 1=' Baeh& M2 B&!ts6he& M' ?uusF ,!+i6al ?ia%n!sis in ;eu&!l!%4 Anat!m4 M $h4si!l!%4 M *i%ns M *4m+t!ms ' =th editi!n 2 ,hieme 2 *tutt%a&t M ;e3 !&k 200A : A6 N 11# 1A' Glea5e C(2 Ma61a&lane (' 0auda equina s4nd&!me: 3hat is the &elati!nshi+ bet3een timin% !1 su&%e&4 and !ut6!meO B& C;eu&!su&% 2002G 16: #2A<#28' 16' ,sementPis *!ti&i!s' ?i11e&ential dia%n!sis in neu&!l!%4 and neu&!su&%e&4' ,hieme' 2000' 210<212 17' >sthe& ?an<$hu!n%' A 6ase stud4 !1 6auda equina s4nd&!me' ,he $e&manente C!u&nal' 1all 200#G 7-=/:1#<17 18' >5ans (W' ;eu&!l!%4 and ,&auma' 2nd ed' O:1!&d "ni5e&sit4 $&ess 2006 : 267 19' 0u6u&ull! *C' $h4si6al Medi6ine and (ehabilitati!n B!a&d (e5ie3' ;e3 !&k: ?em!s' 200= 20' ,an C' $&a6ti6al Manual !1 $h4si6al Medi6ine and (ehabilitati!n' *t' L!uis: M!sb4' 1998 21' *!me&s MB' *+inal 0!&d 7n)u&4' ,hi&d >diti!n' $ea&s!n' 2010 22' B&add!m (L' Handb!!k !1 $h4si6al Medi6ine and (ehabilitati!n' $hiladel+hia: *aunde&s' 200=