Anda di halaman 1dari 104

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

PAKAIAN DAN JAHITAN


TINGKATAN 1 2014
i

ii

DOKUMEN STANDARD

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV)


MODUL ELEKTIF PRA-VOKASIONAL

PAKAIAN DAN JAHITAN


TINGKATAN 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

iii

Copyright 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62600 Putrajaya

Cetakan Pertama 2013 Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 W P Putrajaya

iv

KANDUNGAN
1. RUKUN NEGARA 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 3. KATA PENGANTAR 4. PENGENALAN 4.1 Matlamat Pendidikan Asas Vokasional 4.2 Objektif Pendidikan Asas Vokasional 4.3 Kurikulum Berasaskan Kompetensi 4.4 Kurikulum Modular Berasaskan Standard 5. PELAKSANAAN 5.1 Waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 5.2 Penggunaan Teknologi Dalam P&P 6. DOKUMEN STANDARD KURIKULUM (DSK) 6.1 Matlamat Modul 6.2 Objektif Modul 6.3 Fokus Modul 6.4 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 6.5 Organisasi Standard Kurikulum 6.6 Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Kriteria Pencapaian vi vii viii 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 5 6-10

RUKUN NEGARA

BAHAW ASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

vi

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasa rkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

vii

Kata Pengantar Dokumen Standard Kurikulum (DSK) ialah dokumen yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktivi ti mengikut kesesuaian murid. DSK ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernila i tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasa n pelbagai, pembelajaran kontekstual, dan pembelajaran konstruktivisme. Di samping itu, nilai murni dan semangat pa triotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. DSK ini menjelaskan standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut tahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid. Kandungan DSK ini menggariskan standard pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. Pernyataan dalam Standard Pembelajaran memberikan cabaran yang sesuai dengan murid pada tahap tertinggi dalam pendidikan sekolah menengah. DSK ini seharusnya dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Dalam menyediakan DSK yang dibangunkan ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah, penyelidik, eksekutif industri, pegawai Kementerian Pendidikan Malaysia dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya DSK ini, Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(Dr. MASNAH BINTI ALI MUDA) Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia.

viii

PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Pendidikan Asas Vokasional (PAV) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Matlamat Pendidikan Asas Vokasional Matlamat PAV adalah untuk menyediakan peluang kepada murid lepasan UPSR menjadi modal insan berkemahiran bekerja dan bersedia melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Objektif Pendidikan Asas Vokasional Objektif PAV adalah untuk menjadikan aliran pendidikan vokasional sebagai pilihan selain daripada aliran perdana yang sedia ada. Ini bersesesuaian dengan murid berisiko untuk tercicir, agar dapat menimbulkan minat belajar yang berterusan terutama dalam bidang kerja tangan. PAV dilihat mampu menggilap potensi belajar murid melalui kurikulum yang dapat memberikan kemahiran generik asas dan kemahiran spesifik pekerjaan. Kemahiran ini, yang memang dituntut oleh majikan dan industri, akan menanam kemahiran yang menjadi asas kepada pem bentukan sahsiah dan pembangunan karakter yang mantap. PAV turut menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran pekerjaan serta memberikan pendedahan dan bimbingan agar mereka kritis, kreatif dan inovatif. Melalui aktiviti yang menarik dan berkesan, murid dapat membuat keputusan dalam mencorakkan masa depan serta menerap dan mengembangkan kompetensi keusahawanan serta menjana budaya niaga. Kurikulum Berasaskan Kompetensi Kurikulum PAV adalah menggunakan konsep Kurikulum Berasaskan Kompetensi yang membenarkan murid mengulang semula kompetensi yang belum dicapai sehingga murid PAV kompeten sesuatu kemahiran yang di perlukan oleh Kriteria Pencapaian. Kurikulum Modular Berasaskan Standard Kurikulum Pendidikan Asas Vokasional digubal dalam bentuk pernyataan Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Kriteria Pencapaian yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid.

Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap Standard Kandungan Kriteria Pencapaian Kriteria pencapaian adalah kenyataan yang mengkhususkan apa yang perlu ditaksir dan tahap pencapaian yang diperlukan bagi setiap Standard Pembelajaran.

PELAKSANAAN Waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) Waktu P&P modul ini diperuntukkan sebanyak 20 waktu seminggu selama 11 minggu menjadikan keseluruhan 220 waktu setahun.

Guru berlatarbelakang opsyen Pakaian dan Jahitan dan Ekonomi Rumah Tangga paling sesuai mengajar modul ini. Pelaksanaan modul ini hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. Jika sekolah mempunyai kekurangan prasarana, guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin.
Penggunaan Teknologi Dalam P&P Dicadangkan, guru boleh menggunakan bahan/peralatan sebenar yang sedia ada untuk mengajar modul ini. Sekiranya kemahiran masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan bahan/peralatan di bilik darjah/bengkel/makmal/ladang/lapangan. Guru perlu mengolah P&P supaya mengintegrasikan TMK serta keusahawanan dapat diaplikasikan.

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM

PAKAIAN DAN JAHITAN

DOKUMEN STANDARD KURIKULUM (DSK) Matlamat Modul Menyediakan murid yang berpengetahuan, berkemahiran, kreatif dan inovatif dalam menghasilkan pakaian dengan mengamalkan budaya kerja yang sistematik, selamat, berdikari dan berupaya untuk meningkatkan kemahiran ke tahap yang lebih tinggi supaya menjadi penyumbang tenaga kerja dalam industri pakaian. Objektif Modul Di akhir modul ini, murid akan dapat; 1. Mengenali kerjaya dalam industri pakaian. 2. Mengenal pasti fungsi dan kategori pakaian 3. Mengenal pasti pasti jenis fabrik. 4. Menghasilkan lakaran stail pakaian. 5. Memilih dan mengguna bahan dan alatan dalam penyediaan pakaian. 6. Mengenal pasti ciri stail baju kurung. 7. Menyediakan pola baju kurung. 8. Menyusun atur pola dan menggunting fabrik. 9. Menghasilkan projek jahitan baju kurung. 10. Menghitung kos projek jahitan baju kurung. 11. Mengamalkan aspek kebersihan dan keselamatan semasa bekerja di bengkel jahitan. 12. Mengamalkan nilai murni dan berkomunikasi dengan baik dan berkesan. Fokus Modul Kurikulum Standard Pendidikan Asas Vokasional dalam bidang Ekonomi Rumah Tangga memberi penekanan kepada asas pengetahuan berteraskan kepada perkembangan dan penggabungan domain pengetahuan kerjaya, kompetensi kemahiran teknikal dengan menerapkan aspek keselamatan, teknologi hijau dan keusahawanan. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Proses pengajaran dan pembelajaran adalah berpusatkan murid untuk menggalakkan pembelajaran, mengekalkan minat dan menimbulkan kesedaran murid supaya terus maju dengan menggunakan pendekatan holistik seperti berikut: Pendekatan modular berasaskan kompetensi Pendekatan pembelajaran berasaskan masalah, tugasan dan aktiviti Pendekatan pembelajaran melalui penghasilan produk Pembelajaran autentik (kontekstual dan konstruktif) Pembelajaran kolaboratif dan koperatif Pembelajaran masteri Integrasi TMK merentas kurikulum Integrasi keusahawanan merentas kurikulum Lawatan industri Pengurusan kewangan berhemah 4

Organisasi Standard Kurikulum Standard Kurikulum modul ini disusun supaya mempunyai kesinambungan dengan pengetahuan dan kemahiran di Tingkatan 2 hingga 3.

Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan, kemahiran berfikir, sikap dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. Secara am, Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks, sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran dan Kriteria Pencapaian boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis, kritis, inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. Selain daripada itu, kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan, kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN

1. MENGENAL INDUSTRI PAKAIAN

1.1 Mengenal pasti kerjaya dalam industri pakaian.

1.1.1. Menyenaraikan kerjaya dalam industri pakaian. 1.1.2. Menyatakan kerjaya yang diminati dalam industri pakaian. 1.1.3. Menyenaraikan pusat latihan yang menawarkan kemahiran membuat pakaian.

2.

MENGENAL PAKAIAN

2.1. Mengenal pasti fungsi, kategori dan contoh pakaian.

2.1.1. Menyatakan fungsi pakaian. 2.1.2. Menyenaraikan kategori dan contoh pakaian. 2.1.3. Mengumpul dan mengkategorikan koleksi gambar pakaian wanita. 2.1.4. Mengamalkan sikap bekerjasama dalam kalangan murid.

3.

MELAKAR PAKAIAN

3.1. Menghasilkan lakaran pakaian. a. Alatan dan bahan melakar

3.1.1. Menyatakan alatan dan bahan yang sesuai untuk melakar stail pakaian 3.1.2. Melakar stail pakaian dalam bentuk flat drawing menggunakan croquis dengan teknik yang betul. 3.1.3. Melabel stail pakaian yang dilakar. 3.1.4. Mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan di bengkel jahitan. 3.1.5. Mengamalkan sikap kerjasama dalam kalangan murid.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN

3.2. Mengenal pasti jenis fabrik

3.2.1. Menyatakan jenis gentian fabrik. 3.2.2. Menamakan contoh fabrik bagi gentian asli dan gentian buatan. 3.2.3. Menyatakan ciri fabrik gentian asli dan gentian buatan. 3.2.4. Menjalankan ujian pembakaran untuk mengenal jenis gentian fabrik. 3.2.5. Merekodkan hasil ujian pembakaran. 3.2.6. Menerangkan hasil ujian pembakaran fabrik.

4.

MENGHASILKAN SEHELAI BAJU KURUNG

4.1 Mengenal pasti ciri stail baju kurung. a. Stail baju kurung - Lengan - Pesak - Kekek - Kelepet - Belah slit berlapik - Kelim belah kangkung 4.2. Mengambil ukuran badan. a. Teknik mengambil ukuran badan - Bahu - Keliling leher - Labuh lengan - Labuh baju

4.1.1. Menyenaraikan ciri stail yang terdapat pada baju kurung.

4.2.1. Menyenaraikan bahagian badan yang perlu diukur untuk menghasilkan baju kurung. 4.2.2. Mengambil ukuran badan dengan kaedah yang betul. 4.2.3. Merekod ukuran badan dalam jadual ukuran badan. 4.2.4. Mengamalkan sikap kerjasama dalam kalangan murid.

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN

4.3. Menyedia pola baju kurung a. Pola dagangan b. Tanda pola

4.3.1. Menyedia pola baju kurung. 4.3.2. Melukis tanda pola pada pola baju kurung dengan betul. 4.3.3. Menggunting pola baju kurung dengan cara yang sistematik. 4.3.4. Mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan di dalam bengkel jahitan.

4.4. Menyusun atur pola dan menggunting fabrik. a. Prinsip menyusun atur pola

4.4.1. Menyusun atur pola mengikut prinsip dengan betul. 4.4.2. Menggunting fabrik mengikut prosedur. 4.4.3. Memindahkan tanda pola ke atas fabrik dengan betul. 4.4.4. Mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan di dalam bengkel jahitan.

4.5. Menjahit dan menghias baju kurung. - Belah Slit Berlapik - Kelim Belah Kangkung - Kekek - Pesak - Kelepet - Hiasan

4.5.1. Menyenaraikan proses jahitan untuk menghasilkan baju kurung 4.5.2. Mengemas tepi fabrik dengan jahitan kemasan tepi. 4.5.3. Menyenaraikan langkah kerja menjahit Belah Slit Berlapik. 4.5.4. Menyedia dan menjahit Belah Slit Berlapik. 4.5.5. Menyenaraikan langkah kerja menjahit Kelim Belah Kangkung. 4.5.6. Menyedia dan menjahit Kelim Belah Kangkung 4.5.7. Menyenaraikan langkah kerja menjahit kelepet. 8

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

KRITERIA PENCAPAIAN 4.5.8. Menyedia dan menjahit kelepet. 4.5.9. Menjahit hiasan mengikut kreativiti. 4.5.10. Menekan baju kurung yang siap dijahit dengan kemas. 4.5.11. Menilai baju kurung yang telah siap dijahit. 4.5.12. Mempamerkan baju kurung yang telah dihasilkan. 4.5.13. Mengamalkan sikap kerjasama dalam kalangan murid. 4.5.14. Mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan di dalam bengkel jahitan.

5.

MENGHITUNG KOS BAJU KURUNG

5.1 Kos baju kurung .

5.1.1 5.1.2

5.1.3

Menyenaraikan bahan mbagi menjahit dan menghias baju kurung. Mengira kos bahan, kos sampingan,kos upah dan kos projek baju kurung yang dihasilkan. Mengira harga jualan.

Terbitan:

20

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

MODUL PEMBELAJARAN TINGKATAN 1

PAKAIAN DAN JAHITAN

2014

ii

MODUL PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL (PAV)


MODUL ELEKTIF PRA-VOKASIONAL

PAKAIAN DAN JAHITAN


TINGKATAN 1

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

iii

Copyright 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62600 Putrajaya

Cetakan Pertama 2013 Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 W P Putrajaya

iv

KANDUNGAN
1. RUKUN NEGARA 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 3. PENDAHULUAN a. Objektif Modul b. Kandungan Modul 4. MODUL PEMBELAJARAN UNIT 1 : MENGENAL INDUSTRI PAKAIAN UNIT 2 : MENGENAL PAKAIAN WANITA UNIT 3 : MELAKAR PAKAIAN WANITA UNIT 4 : MENGHASILKAN SEHELAI BAJU KURUNG UNIT 5 : MENGHITUNG KOS BAJU KURUNG vi vii

2 3 4 11 21 36 73

RUKUN NEGARA

BAHAW ASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

vii

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

MODUL

PAKAIAN DAN JAHITAN

PENDAHULUAN

Modul ini memberi pendedahan kepada murid dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang pakaian dan jahitan, menguruskan diri, bahan, alatan serta tempat kerja dalam bidang Ekonomi Rumah Tangga dengan yakin, kreatif, berfikir ke arah teknologi dan keusahawanan. Murid juga perlu mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan semasa menjalankan aktiviti menyedia dan menjahit pakaian. Semua pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap positif yang diperolehi murid melalui modul ini adalah bertujuan untuk menyediakan mereka menjadi modal insan yang berketerampilan dan berupaya meningkatkan kualiti hidup diri, keluarga dan komuniti.

Modul ini

menjurus kepada pengenalan baju kurung yang sangat popular dipakai

oleh wanita masa kini tanpa mengira peringkat umur kaum di Malaysia. Baju ini longgar dan mempunyai garis leher Belah Slit Berlapik yang disudahi dengan kancing yang sesuai. Baju kurung boleh dipakai sedondon atau dipadankan dengan sarung bercorak batik, kain tenun atau kain songket.

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

OBJEKTIF MODUL

Di akhir modul ini murid dapat:

1. Mengenal pasti kerjaya dalam industri pakaian. 2. Mengenal pasti fungsi, kategori dan contoh pakaian wanita. 3. Menghasilkan lakaran pakaian wanita. 4. Mengenal pasti jenis-jenis fabrik. 5. Memilih dan mengguna bahan dan alatan dalam penyediaan pakaian. 6. Mengenal pasti ciri-ciri baju kurung. 7. Menyediakan pola baju kurung. 8. Menyusun atur pola dan menggunting fabrik. 9. Menghasilkan projek jahitan baju kurung. 10. Menghitung kos projek jahitan baju kurung. 11. Mengamalkan aspek kebersihan dan keselamatan semasa bekerja di makmal. 12. Mengamalkan nilai murni dan berkomunikasi dengan baik dan berkesan.

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

KANDUNGAN MODUL
Modul ini mengandungi 5 unit pembelajaran

UNIT 1:

MENGENAL INDUSTRI PAKAIAN

Dalam unit ini murid mempelajari tentang pengenalan kepada industri pakaian dan kerjaya yang boleh diceburi dalam bidang pembuatan pakaian serta pusat latihan yang menawarkan kemahiran membuat pakaian.

UNIT 2 :

MENGENAL PAKAIAN WANITA

Dalam unit ini murid mempelajari fungsi, kategori dan contoh pakaian wanita dengan mengamalkan sikap bekerjasama dalam kalangan murid.

UNIT 3:

MELAKAR PAKAIAN WANITA

Dalam unit ini murid dapat memilih alatan dan bahan yang digunakan untuk melakar stail pakaian wanita dengan menggunakan croquis dan melabelkan stail pakaian.

Murid juga dapat mengamalkan peraturan keselamatan serta sikap bekerjasama.


UNIT 4: MENGHASILKAN SEHELAI BAJU KURUNG

Dalam unit ini murid dapat mengenal pasti ciri-ciri baju kurung, mengambil dan merekodkan ukuran badan, menyediakan pola, menyusun atur pola, menggunting fabrik, menjahit dan menghias baju kurung.
UNIT 5: MENGHITUNG KOS BAJU KURUNG

Dalam unit ini murid boleh mengira kos bahan, kos sampingan, kos upah dan kos projek untuk menghasilkan baju kurung. Murid juga boleh mengira harga jualan baju kurung.

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

UNIT 1 :

MENGENAL INDUSTRI PAKAIAN

STANDARD PEMBELAJARAN:
1.1

Mengenal pasti kerjaya dalam industri pakaian.

OBJEKTIF KHUSUS Pada akhir pembelajaran ini, murid boleh :

1.1.1 Menyenaraikan kerjaya dalam industri pakaian. 1.1.2 Menyatakan kerjaya yang diminati dalam industri pakaian. 1.1.3 Menyenaraikan pusat latihan yang menawarkan kemahiran membuat pakaian.

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

MAKLUMAT RUJUKAN

PENGENALAN

Modul ini memberi pendedahan kepada murid dengan peluang kerjaya dalam industri pakaian. Dalam era pembangunan ekonomi yang semakin pesat ini, peluang perniagaan semakin banyak dan pelbagai jenis. Kemudahan prasarana yang disediakan oleh kerajaan seperti jalinan sistem teknologi maklumat terkini dan lain-lain dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan.

Segala maklumat berhubung dengan kerjaya dan industri pakaian ini boleh diperolehi melalui beberapa saluran:

Media elektronik: Internet Radio Televisyen

Media cetak: Surat khabar Majalah Risalah Jurnal Manual yang berkaitan

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

KANDUNGAN FAKTA
1. Pekerjaan yang diceburi dalam industri pakaian seperti : I. Tukang jahit II. III. IV. V. Pembekal pakaian siap Pereka fesyen Perunding imej Tenaga pengajar Pakaian Dan Jahitan

2. Pusat latihan kemahiran : I. II. III. IV. V. VI. VII. Pusat Giat Mara Institut Kemahiran Mara Institut Kemahiran Belia Negara Institut Latihan Perindustrian Kolej Komuniti Kolej Swasta Pusat Pengajian Tinggi Awam/Swasta

3. Penerangan mengenai pekerjaan yang diceburi dalam industri pakaian seperti: I. Tukang jahit : Individu yang menjahit pakaian. II. Pembekal pakaian siap: Peniaga yang membekalkan pakaian yang telah siap dijahit. III. Pereka fesyen: Individu yang mempunyai kebolehan mereka pakaian. IV. Perunding Imej: Individu memberi nasihat tentang penampilan cara berpakaian. V. Tenaga pengajar pakaian dan jahitan: Mereka yang terlibat dalam memberi tunjuk ajar dalam bidang Pakaian Dan Jahitan

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

1. KILANG PAKAIAN 2. PERUNDING IMEJ

3 TUKANG JAHIT

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

4. i. PEREKA FESYEN

ii. PEREKA FESYEN

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PANDUAN KERJA
TUGASAN:

1. Mengumpul maklumat tentang kerjaya dalam industri pakaian daripada media elektronik dan media cetak. 2. Mengumpul maklumat tentang pusat latihan yang menawarkan kemahiran membuat pakaian. 3. Mendapatkan maklumat tentang industri pakaian dan pusat latihan kemahiran daripada guru kaunselor serta guru pusat sumber.

BAHAN DAN PERALATAN

1. Lembaran kerja berkaitan peluang kerjaya dalam industri pakaian. 2. Fail maklumat tugasan. 3. Kertas A4. 4. Alat menulis.

PENCAPAIAN STANDARD

1. Menyenaraikan kerjaya dalam industri pakaian. 2. Menyatakan kerjaya yang diminati. 3. Menyenaraikan pusat latihan kemahiran membuat pakaian.

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PENILAIAN PENCAPAIAN
NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN NAMA SEKOLAH TINGKATAN

MODUL 1.1 : MENGENAL INDUSTRI PAKAIAN

1. Namakan tiga kerjaya dalam industri pakaian.(3 markah) a) b) c)

2. Nyatakan kerjaya yang paling diminati dalam industri pakaian.(1 markah)

3. Senaraikan empat pusat latihan yang menawarkan kemahiran membuat pakaian.(4 markah) a) b) c) d)

NAMA GURU DISAHKAN OLEH

T/tangan & Tarikh T/tangan & Tarikh

Perolehan markah : 6 - 8 :1-5 Keputusan

= Kompeten = Tidak Kompeten

: Kompeten / Tidak Kompeten 10

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

UNIT 2 : MENGENAL PAKAIAN WANITA


STANDARD PEMBELAJARAN

2.1

Mengenal pasti fungsi, kategori dan contoh pakaian wanita.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh: 2.1.1 Menyatakan fungsi pakaian wanita. 2.1.2 Menyenaraikan kategori dan contoh pakaian wanita. 2.1.3 Mengumpul dan mengkategorikan koleksi gambar pakaian wanita. 2.1.4 Mengamalkan sikap berkerjasama dalam kalangan murid.

11

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

MAKLUMAT RUJUKAN
Modul ini memberi pendedahan kepada murid untuk mengenal pasti fungsi, kategori dan contoh pakaian wanita. Berpakaian adalah merupakan keperluan asas manusia komunikasi yang boleh menggambarkan personaliti dan

dan merupakan satu alat identiti seseorang.

Segala maklumat berhubung dengan kerjaya dan industri pakaian ini boleh diperolehi melalui beberapa saluran:

Media elektronik: Internet Radio Televisyen

Media cetak: Surat khabar Majalah Risalah Jurnal Manual yang berkaitan

12

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

KANDUNAN FAKTA
1. Mengenal pasti fungsi pakaian wanita: Melindungi tubuh dari cuaca dan debu kotoran Menutup aurat Memberi keselesaan Menambah keyakinan diri Melambangkan keperibadian

2. Kategori pakaian wanita: Pakaian dasar Pakaian formal Pakaian kasual Pakaian khusus

a. Pakaian Dasar Pakaian dasar adalah pakaian asas seperti coli, girdle dan korset yang digunakan untuk menyangga bentuk badan.

b. Pakaian Formal Pakaian formal pula boleh dibahagikan kepada: I. II. Pakaian seragam Contoh: polis, tentera, jururawat. Pakaian rasmi mengikut profesion Contoh: pakaian tradisional,

jubah hitam untuk hakim mahkamah, tunik putih untuk doktor. III. Pakaian upacara contoh : pakaian pengantin, pakaian konvokesyen iaitu jubah dan mortar board untuk penerima ijazah.

c. Pakaian Kasual Pakaian kasual ialah pakaian harian yang dipakai semasa bersiar-siar atau membeli-belah. Contoh: seluar jeans, t-shirt, blaus.

13

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

d. Pakaian Khusus Pakaian khusus pula boleh di bahagikan kepada: I. Pakaian kerja - pakaian ini dipakai oleh pekerja kilang, buruh, mekanik dan pejabat. II. Pakaian riadah pakaian ini dipakai semasa beriadah dan berekreasi seperti bersenam. III. Pakaian tidur pakaian yang longgar, selesa, ringan dan nipis dipakai semasa tidur seperti pijama, kaftan dan gaun tidur.

1.

PAKAIAN DASAR
Contoh Pakaian Dasar

2.

PAKAIAN FORMAL
Contoh Pakaian Upacara

14

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

3.

PAKAIAN PROFESION
Contoh Jubah Hakim

4.

PAKAIAN KASUAL

A
Contoh Pakaian Kasual

15

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PAKAIAN KHUSUS

A B

Contoh Pakaian Riadah

D C

Contoh Pakaian Tidur

16

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

MAKLUMAT RUJUKAN
TUGASAN
1. Membuat rujukan di majalah atau laman sesawang fesyen pakaian. 2. Mengumpul koleksi gambar pakaian wanita. 3. Memilih dan mengkategorikan gambar pakaian wanita mengikut jenis. 4. Menampal koleksi gambar mengikut kategori pakaian wanita di dalam buku latihan/ buku skrap/ folio.

BAHAN DAN ALATAN


1. Bahan rujukan : penggunaan komputer, internet, majalah, keratan akhbar, katalog, risalah, dan sebagainya. 2. Alatan dan bahan : gunting, gam, dan kertas.

PENCAPAIAN STANDARD
1. Menyatakan fungsi pakaian wanita. 2. Menyenaraikan kategori dan contoh pakaian wanita terdapat di pasaran. 3. Mengumpul dan mengkategorikan koleksi gambar pakaian wanita. 4. Mengamalkan sikap bekerjasama dalam kalangan murid.

17

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PENILAIAN PENCAPAIAN
NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN NAMA SEKOLAH TINGKATAN MODUL 1.2 : MENGENAL JENIS-JENIS PAKAIAN WANITA

1. Senaraikan tiga fungsi pakaian. (3 markah) a. b. c.

2. Senaraikan empat kategori pakaian wanita.(4 markah) a. b. c. d.

18

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

3. Padankan gambar contoh pakaian di bawah mengikut kategori pakaian: (3 markah) PAKAIAN TRADISIONAL

PAKAIAN PEJABAT

PAKAIAN PENGANTIN

NAMA GURU DISAHKAN OLEH

T/tangan & Tarikh T/tangan & Tarikh

Perolehan markah

: 8 10 :17

= Kompeten = Tidak Kompeten

Keputusan

: Kompeten / Tidak Kompeten

19

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PENILAIAN
NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN

NAMA SEKOLAH TINGKATAN

NO.MODUL/ UNIT TAJUK PROJEK

1.2 MENGENAL PAKAIAN WANITA

TRAMPIL BIL 1 PERKARA YANG DINILAI Menyenaraikan empat kategori pakaian wanita dan contoh 2 3 Menyatakan fungsi pakaian wanita Mengumpul dan mengkategori gambar pakaian wanita TRAMPIL KEPUTUSAN TARIKH TIDAK TRAMPIL YA TIDAK CATATAN

NAMA GURU DISAHKAN OLEH

Tandatangan & Tarikh Tandatangan & Tarikh

20

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

UNIT 3:

MELAKAR PAKAIAN WANITA

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 3.2

Menghasilkan lakaran pakaian wanita. Mengenal pasti jenis fabrik.

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh: 3.1 Menghasilkan lakaran pakaian wanita.

3.1.1 Memilih alatan yang sesuai untuk melakar stail pakaian wanita. 3.1.2 Memilih bahan yang sesuai untuk melakar stail pakaian wanita. 3.1.3 Melakar stail pakaian dalam bentuk flat drawing menggunakan croquis dengan teknik yang betul. 3.1.4 Melabel stail pakaian yang dilakar. 3.1.5 Mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan di makmal jahitan. 3.1.6 Mengamalkan sikap bekerjasama dalam kalangan murid.

3.2

Mengenal pasti jenis fabrik.

3.2.1 Menyatakan jenis gentian. 3.2.3 Menyatakan sumber gentian asli dan sumber gentian buatan 3.2.3 Menyenaraikan contoh bagi setiap sumber gentian asli dan sumber gentian buatan. 3.2.4 Menyatakan ciri-ciri gentian asli dan gentian buatan. 3.2.5 Menjalankan ujian pembakaran fabrik. 3.2.6 Merekodkan hasil ujian pembakaran. 3.2.7 Menerangkan hasil ujian pembakaran fabrik.

21

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

MAKLUMAT RUJUKAN
Modul ini membantu murid menghasilkan lakaran stail pakaian wanita menggunakan croquis. i

CONTOH CROQUIS.

ii

22

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

CONTOH LAKARAN

1 3

2 4

23

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

CROQUIS 1. Definisi Croquis Perkataan Perancis yang bermaksud alat panduan yang terdapat dalam pelbagai figura dan digunakan untuk menekap bagi menghasilkan lakaran kasar stail pakaian.

2. Kegunaan Croquis a. Digunakan oleh pereka fesyen untuk mereka pakaian dengan garisan gaya dan ciri-ciri pakaian yang sesuai sebelum mendraf pola pakaian. b. Memudahkan mereka dan melakar stail pakaian. c. Sebagai alat panduan yang boleh diperoleh dalam pelbagai figura dan kedudukan. d. Menjimatkan masa kerana tidak perlu melukis rajah baru setiap kali mereka pakaian.

3. Flat Drawing Flat drawing atau lukisan kerja ialah lukisan terperinci yang menunjukkan ciriciri pakaian yang lengkap. Tujuan menggunakan flat drawing: a. Memperlihatkan pandangan hadapan dan pandangan belakang pakaian. b. Pakaian boleh dilukis dengan teliti. c. Memudahkan kerja mereka dan melukis stail pakaian.

Segala maklumat berhubung dengan kerjaya dan industri pakaian ini boleh diperolehi melalui beberapa saluran:

Media elektronik:

Media cetak:

Internet Radio Televisyen

Surat khabar Majalah Risalah Journal Manual yang berkaitan

24

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

KANDUNGAN FAKTA
MELAKAR STAIL PAKAIAN FORMAL WANITA

a. Melukis belah b. Melukis bentuk garis leher/lapik/kolar c. Melukis lengan d. Melukis lisu e. Melukis kedut f. Melukis kocek

A. BELAH Belah perlu dibuat pada pakaian supaya pakaian dapat dipakai atau ditanggalkan dengan mudah. Terdapat pelbagai jenis belah yang boleh dipilih mengikut kesesuaian pada pakaian, gaya, jenis kain dan kedudukan pada pakaian.

Belah hadapan pakaian wanita, mestilah kanan menindih kiri dan bagi pakaian lelaki adalah sebaliknya.

Ciri-ciri belah yang baik ialah : Belah mestilah cukup panjang supaya senang dipakai dan dibuka. Kedudukannya perlu sesuai. Belah yang tidak dijahit pada kelim, hendaklah digunting mengikut ira Kain. Belah mesti dijahit dengan kemas dan rata. Belah mestilah sama panjang pada kedua-dua hujung belah. Pangkal belah dikukuhkan.

25

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

Jenis-jenis Belah
1. Belah Slit Berlapik

26

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

2. Jenis-jenis Belah

27

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

B. GARIS LEHER Ia sebagai cara menghias pada pakaian, memberi gaya pada pakaian,memberi kepanasan serta membuat pakaian lebih menarik. Garis leher ini adalah sama dengan garis leher badan baju. Ia boleh dilukis dalam pelbagai bentuk dan saiz.

1. Lukis garis panduan garis tengah hadapan 2. Lukis garis panduan garis leher hadapan 3. Lukis garis panduan labuh garis leher 4. Lukis garis stail garis leher

Kolar Peter Pan

Kolar Lurus

Kolar Cekak Musang

28

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

C. LENGAN Lengan memberi kepanasan, gaya dan sifat tersendiri kepada pakaian ,ianya boleh berukuran panjang,tiga segi atau pendek mengikut fesyen semasa. Terdapat dua jenis lengan iaitu lengan asas yang dipasang ke pakaian seperti lengan padanan rata, lengan gelembung, dan bisyop,manakala lengan tambahan dari badan seperti lengan kimono dan lengan raglan. Jenis-jenis Lengan

29

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

D. LISU Lisu adalah lipatan kain yang menirus menjadikan hujung runcing ataupun yang dijahit supaya ia runcing di kedua-dua hujung. Ianya digunakan terutama dalam membuat pakaian itu sendiri. Lisu mestilah rata, elok kedudukan dan dijahit serta ditekan dengan sempurna. Pemilihan lisu bergantung kepada jenis kain,gaya dan jenis pakaian yang hendak dijahit.

30

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

E.

KEDUT LEPAS
Kedut lepas digunakan untuk mengawal atau mengimbangkan lebihan fabrik, memudahkan pergerakan, dan sebagai hiasan. Kedut lepas dihasilkan dengan cara menarik satu atau dua baris jahitan mesin longgar atau jelujur halus. Kedut lepas memerlukan fabrik yang banyak, sekurang-kurangnya dua atau tiga kali ganda daripada ukuran yang siap. Kedut lepas akan tergantung dengan elok jika dibuat mengikut ira.

Rajah I

Rajah II

31

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PANDUAN KERJA
TUGASAN
1. Memilih alatan dan bahan . 2. Melakar stail pakaian formal wanita. 3. Mewarna lakaran stail pakaian. 4. Melabel stail pakaian.(Garis Leher,Belah,Lengan)

ALATAN DAN BAHAN MELAKAR

1. Alatan melakar a. Croquis

2. Bahan melakar a. Pensel b. Pemadam c. Pen d. Pensel warna e. Kertas bond paper

PENCAPAIAN STANDARD

1. 2.

Memilih alatan dan bahan untuk menghasilkan lakaran pakaian wanita. Menghasilkan lakaran dengan menggunakan croquis.

32

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

LANGKAH KERJA MURID


Melakar stail pakaian menggunakan croquis.

LANGKAH 1

Langkah 1
a. Pilih croquis yang sesuai.

LANGKAH 2

Langkah 2
a. Letakkan sekeping bond paper di atas croquis. b. Tekap garis luar croquis pandangan hadapan dan pensel. belakang dengan

33

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

LANGKAH 3

Langkah 3
Lukis pakaian. dengan terperinci stail

LANGKAH 4

Langkah 4
a. Lukis garis luar croquis dengan pen. b. Padam garis pensel yang tidak di perlukan. c. Warnakan lakaran pakaian. d. Labelkan stail pakaian. (Garis leher, belah, lengan)

34

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PENILAIAN PENCAPAIAN
NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN NAMA SEKOLAH TINGKATAN MODUL 1.3 : MELAKAR PAKAIAN WANITA 1. Apakah alat yang digunakan untuk melakar stail pakaian wanita. (1 markah) 2. Senaraikan bahan yang sesuai untuk melakar stail pakaian wanita.(3 markah) a. b. c. 3. Senaraikan langkah-langkah melakar stail pakaian menggunakan croquis dengan teknik yang betul. (6 markah) a. Pilih croquis yang sesuai b. c. d. e. f. g. h. 4. Penilaian hasil lakaran murid. a. Melukis menggunakan croquis. (3 markah) b. Lakaran pandangan hadapan.(1 markah) c. Lakaran pandangan belakang.(1 markah) d. Label (3 markah) NAMA GURU DISAHKAN OLEH Perolehan markah : 12-18 : 1 11 Keputusan = Kompeten = Tidak Kompeten T/tangan & Tarikh T/tangan & Tarikh Lukis dengan terperinci stail pakaian.

: Kompeten / Tidak Kompete

35

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

UNIT 4.

MENGHASILKAN SEHELAI BAJU KURUNG

Modul ini membantu murid memperolehi kemahiran mendraf pola baju kurung, memilih bahan jahitan dan menjahit baju kurung.

STANDARD PEMBELAJARAN

4.1 4.2 4.3 4.5 4.6

Mengenal pasti ciri-ciri baju kurung. Mengambil ukuran badan. Menyediakan pola baju kurung. Menyusun atur pola dan menggunting fabrik. Menjahit dan menghias baju kurung.

OBJEKTIF KHUSUS:

Pada akhir pembelajaran ini murid boleh:

4.1.1 Menyenaraikan bahagian yang terdapat pada sehelai baju kurung seperti bahagian badan, lengan, pesak, kekek, Belah Slit Berlapik, Kelim Belah Kangkung, dan kelepet.

4.2.1 Menyenaraikan bahagian badan yang perlu diukur untuk menghasilkan baju kurung iaitu bahu, labuh lengan, labuh baju dan keliling leher. 4.2.2 Mengambil ukuran badan dengan kaedah yang betul. 4.2.3 Merekod ukuran badan. 4.2.4 Mengamalkan sikap kerjasama dalam kalangan murid.

4.3.1 Menyedia pola baju kurung. 4.3.2 Melukis tanda pola yang sesuai pada pola baju kurung dengan betul dan jelas. 4.3.3 Menggunting pola baju kurung dengan cara yang sistematik. 4.3.4 Mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan di dalam bengkel jahitan.

36

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

4.4.1 Menyusun atur pola pada kedudukan yang betul mengikut ira fabrik. 4.4.2 Menggunting fabrik dengan cara yang betul dan sistematik. 4.4.3 Memindahkan tanda pola ke atas fabrik dengan tepat dan jelas. 4.4.4 Mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan di dalam bengkel jahitan.

4.5.1 Menyenaraikan proses jahitan yang digunakan untuk menghasilkan baju kurung iaitu Belah Slit Berlapik, Kelim Belah Kangkung dan kelepet. 4.5.2 Mengemas tepi fabrik dengan jahitan kemasan tepi. 4.5.3 Menyenaraikan langkah kerja menjahit Belah Slit Berlapik. 4.5.4. Menyedia, menjahit dan mengemas garis leher dengan Belah Slit Berlapik. 4.5.5 Menyenaraikan langkah kerja menjahit Kelim Belah Kangkung. 4.5.6 Menjahit Kelim Belah Kangkung pada baju kurung. 4.5.7 Menyenaraikan langkah kerja menjahit kelepet. 4.5.8 Menetapkan kelepet pada hujung baju kurung. 4.5.9 Menjahit hiasan pada baju kurung mengikut kreativiti dan inovasi. 4.5.10 Menekan baju kurung yang siap dijahit supaya kemas. 4.5.11 Menilai baju kurung yang telah siap dijahit. 4.5.12 Mempamerkan baju kurung yang telah dihasilkan. 4.5.13 Mengamalkan sikap kerjasama dalam kalangan murid. 4.5.14 Mematuhi dan mengamalkan peraturan keselamatan di dalam makmal jahitan.

37

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

MAKLUMAT RUJUKAN
PENGENALAN Modul ini memberi pendedahan kepada murid dengan peluang kerjaya dalam industri pakaian. Dalam era pembangunan ekonomi yang semakin pesat ini, peluang perniagaan semakin terbuka luas. Kemudahan prasarana yang disediakan oleh kerajaan seperti jalinan sistem teknologi maklumat terkini dan lain-lain dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan.

Segala maklumat berhubung dengan kerjaya dan industri pakaian ini boleh diperolehi melalui beberapa saluran:

Media elektronik: Internet Radio Televisyen

Media cetak: Surat khabar Majalah Risalah Jurnal Manual yang berkaitan

38

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PANDUAN KERJA
TUGASAN Menyedia, menjahit dan menghias sehelai baju kurung.

BAHAN DAN ALATAN 1. Alatan - Pembaris lurus - Pembaris melengkung - Pembaris sesiku - Lengkuk perancis - Pita ukur - Roda surih - Gunting fabrik - Jarum peniti - Jarum tangan

2. Bahan

- Fabrik - Benang - Karbon tukang jahit - Kapur tukang jahit - Kertas

39

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

BAJU KURUNG

40

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

KANDUNGAN FAKTA
PENGENALAN BAJU KURUNG Baju kurung merupakan pakaian yang longgar, berlengan panjang, berpesak serta

kembang sedikit dibahagian bawah. Baju kurung sentiasa menjadi plihan wanita melayu dan warna pelbagai kaum di Malaysia kerana pakaian ini sesuai dipakai ke majlis rasmi ataupun sebagai pakaian harian. Pakaian ini menampilkan ciri-ciri keayuan dan kesopanan kepada pemakainya, selain daripada itu, ia juga

menambahkan kelembutan gerak-geri seorang gadis yang mempamerkan pula personaliti Satu Malaysia. BAHAGIAN-BAHAGIAN BAJU KURUNG
LAPIK
BERBENTUK

KANCING

KEKEK

BELAH SLIT BERLAPIK

LENGAN

BADAN HADAPAN

PESAK

KELEPET

41

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

1.

Mengambil ukuran badan. A.Bahagian badan yang di ukur : o Garis lintang (Leher, bahu, pinggang, punggung) o Garis menegak (Labuh lengan,labuh baju,labuh skrit) KAEDAH MENGAMBIL UKURAN BADAN a. Leher Ukur keliling pangkal leher.

b. Bahu Ukur dari sendi kanan ke sendi bahu kiri melalui pangkal tengkuk.

42

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

c.Labuh lengan Ukur dari sendi bahu ke pergelangan tangan.

d. Labuh baju Ukur dari pangkal tengkuk ke paras baju yang dikehendaki.

43

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

2.

Pola Baju Kurung

GTL
G T B

LENGAN GUNTING 2

KEKEK GUNTIN G 2

LAPIK
GUNTING

ARIS TENGAH

G T H BADAN HADAPAN GUNTING 1

PESAK B GUNTING 2

PESAK A GUNTING 2

44

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

3.

Tanda-tanda pola
TANDA POLA

MAKSUD Ira lurus tanda ini menunjukkan pola hendaklah diletakkan selari dengan benang lungsin/ira lurus tepi fabrik.
Tanda lipatan pola yang mempunyai tanda ini hendaklah diletakkan pada lipatan fabrik.

Garisan pemadan - jahitan hendaklah dibuat di atas garisan ini semasa mencantum fabrik.

G T B

Garis tengah belakang.

G T H

Garis tengah hadapan.

G T L

Garis tengah lengan.

Sebelah dalam fabrik. SD / S.D

Sebelah luar fabrik. SL / S.L

45

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

4.

Menyusun atur pola pada fabrik a. Pola badan baju kurung

GARIS TENGAH

G T H
BADAN HADAPAN GUNTING 1

S.L

SD Lipatan fabrik bagi menyusun atur dan menggunting fabrik bahagian badan baju kurung.

Ira lurus fabrik iaitu tepi fabrik

G T B

46

Ira lurus fabrik iaitu tepi fabrik.

b. Pola lengan, pesak, kekek dan lapik

S.
KEKEK GUNTING 2

GTL
LENGAN GUNTING 2

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

Lipatan fabrik bagi menyusun atur dan menggunting fabrik bahagian lengan, pesak, kekek dan lapik baju kurung.

PESAK A GUNTING 2

LAPIK GUNTING 1

GUNTING 2 PESAK B

47

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

5.

Jenis jahitan hiasan

1. Jahitan Batang

2. Jahitan Bunga Padi

3. Jahitan Holbien

4. Jahitan Insang Pari

5. Jahitan Kia

6. Jahitan Pekinese

48

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

7. Jahitan Kuku Kambing

8. Jahitan rantai

9. Jahitan Silang Pangkah

10. Jahitan Suji Bilang

11. Jahitan Susup Jelujur

49

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PENILAIAN PENCAPAIAN
NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN NAMA SEKOLAH TINGKATAN MODUL 4.1 : MENGENALPASTI CIRI BAJU KURUNG

Lebalkan bahagian-bahagian baju kurung tersebut. (8 markah) NAMA GURU DISAHKAN OLEH Perolehan markah :68 : 1-5 Keputusan T/tangan & Tarikh T/tangan & Tarikh = Kompeten = Tidak Kompeten

: Kompeten / Tidak Kompeten

50

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PANDUAN KERJA
4.2 MENGAMBIL UKURAN BADAN

TUGASAN

Mengambil ukuran badan. Rekod ukuran badan dalam borang ukuran badan.

BAHAN DAN ALATAN

1. Alatan

- Pita Ukur - Borang ukuran badan - Alat tulis

PENCAPAIAN STANDARD

1. Mengambl ukuran badan dengan kaedah yang betul. 2. Merekod ukuran badan dalam borang ukuran badan.

51

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PENILAIAN PENCAPAIAN
NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN NAMA SEKOLAH TINGKATAN MODUL 4.2 : MENGAMBIL UKURAN BADAN 1. Nyatakan ukuran badan yang perlu diambil. (4 markah) a) b) c) d)

2. Nyatakan 2 garisan bahagian badan yang perlu diambil. (2 markah) a) b)

3. Lengkapkan pernyataan di bawah. (5 markah) a) Ukuran bahu diambil dari ......................... ke .............................melalui .................. b) Labuh baju diambil dari .......................ke ......................... yang dikehendaki.

NAMA GURU DISAHKAN OLEH Perolehan markah : 9 11 :1-8 Keputusan

T/tangan & Tarikh T/tangan & Tarikh

= Kompeten = Tidak Kompeten

: Kompeten / Tidak Kompeten

52

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

BORANG UKURAN BADAN NAMA :..

TINGKATAN :

BIL A

Bahagian Badan Garis melintang

Ukuran (cm)

1/2 daripada ukuran

1/4 daripada ukuran

1. Leher 2. Bahu B Garis menegak 3. Labuh lengan 4. Labuh baju

53

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PANDUAN KERJA
4.3 MENYEDIA POLA BAJU KURUNG TUGASAN 1. Sediakan pola. 2. Lukis tanda pola pada pola. 3. Gunting pola baju kurung.

BAHAN DAN ALATAN Pola Pembaris melengkung Pembaris lurus Gunting kertas Pembaris sesiku

PENCAPAIAN STANDARD 1. Menghasilkan pola yang mempunyai tanda pola pada kedudukan yang betul. 2. Mengunting pola dengan cara yang sistematik.

54

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PENILAIAN PENCAPAIAN
NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN NAMA SEKOLAH TINGKATAN MODUL 4.3 : MENYEDIA POLA BAJU KURUNG

1. Padankan tanda-tanda pola dan maksudnya. (5 markah) TANDA POLA HURAIAN Tanda lipatan pola yang mempunyai tanda ini hendaklah diletakkan pada lipatan fabrik.

Garis tengah hadapan.

Garis tengah belakang.

G T B

Ira lurus tanda ini menunjukkan pola hendaklah diletakkan selari dengan benang lungsin/ira lurus tepi fabrik.

G T H

Garisan pemadan jahitan hendaklah dibuat di atas garisan ini semasa mencantum fabrik.

55

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

2. Nyatakan bahagian pola baju kurung. (5 markah) a) b) c) d) e) NAMA GURU DISAHKAN OLEH Perolehan markah : 8 10 :1-7 Keputusan T/tangan & Tarikh T/tangan & Tarikh

= Kompeten = Tidak Kompeten

: Kompeten / Tidak Kompeten

56

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PANDUAN KERJA
4.4 MENYUSUN ATUR POLA DAN MENGUNTING FABRIK TUGASAN 1. Susun atur pola di atas fabrik. 2. Gunting fabrik. 3. Pindahkan tanda pola.

BAHAN DAN ALATAN Pola baju kurung. Fabrik Jarum peniti Roda surih Kertas karbon Gunting

PENCAPAIAN STANDARD 1. Menyusun atur pola pada kedudukan yang betul mengikut ira fabrik. 2. Mengunting fabrik dengan sistematik. 3. Memindahkan tanda pola dengan tepat dan jelas.

57

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PENILAIAN PENCAPAIAN
NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN NAMA SEKOLAH TINGKATAN MODUL 4.4 : MENYUSUN ATUR POLA DN MENGUNTING FABRIK 1. Lukiskan tanda ira lurus pada pola dalam rajah di bawah.(5 markah)

G T B

GTL LENGAN GUNTING 2

GTH BAHU

KEKEK LAPIK

G T H BADAN HADAPAN PESAK A GUNTING 2

PESAK B GUNTING 2

58

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

2. Lengkapkan pernyataan di bawah: (3 markah) a) ............................. ialah alat yang digunakan untuk mengunting fabrik. b) Senaraikan alatan yang digunakan untuk memindahkan tanda pola ke atas fabrik. i........................................... ii..........................................

NAMA GURU DISAHKAN OLEH Perolehan markah : 6 8 :1-5 Keputusan

T/tangan & Tarikh T/tangan & Tarikh

= Kompeten = Tidak Kompeten

: Kompeten / Tidak Kompeten

59

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PANDUAN KERJA
4.5 MENJAHIT DAN MENGHIAS BAJU KURUNG TUGASAN 1. Menjahit baru kurung. 2. Menghias baju kurung.

BAHAN DAN ALATAN Mesin jahit Snipper Gunting fabrik Benang Jarum jahit Jarum peniti Fabrik Benang sulam Jarum sulam seterika

PENCAPAIAN STANDARD 1. Menyenaraikan proses jahitan untuk menghasilkan baju kurung. 2. Mengemas tepi fabrik. 3. Menyedia, menjahit dan menghias baju kurung.

60

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

LANGKAH KERJA MURID


LANGKAH-LANGKAH MENJAHIT BAJU KURUNG Langkah 1 Menjahit kekek ke pesak KEKEK A

a Jahit mesin dari a ke b (hingga ke pepenjuru garisan pemadan b) kekek A

1. Temukan S.L kekek A dengan S.L bahagian atas pesak A1. 2. Semat, jelujur dan jahit mesin dari a hingga b.

SD

PESAK A1

SL

KEKEK A c Jahit mesin dari c ke b (hingga ke pepenjuru garisan pemadan b)

3. Temukan S.L kekek A dengan S.L bahagian atas pesak A2. 4. Semat, jelujur dan jahit mesin dari c hingga b.

SD

PESAK A1 PESAK A2 S

61

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

a b

5. Temukan S.L pesak A 1 dan A2. 6. Semat, jelujur dan jahit mesin dari mata jahitan akhir di b hingga hujung pesak. 7. Ulangi proses menjahit pesak ke kekek bagi bahagian kekek B.

KEKEK

PESAK

Jahit mesin dari mata jahitan akhir b hingga ke hujung pesak.

SD PESAK A1

62

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

Langkah 2 - Menjahit kekek dan pesak ke lengan

Jahit dari pangkal lengan/kekek dari e ke d (hingga ke pepenjuru garisan) e d

1. Temukan S.L bahagian pangkal lengan A dengan S.L kekek dan pesak bahagian A yang telah dicantum. 2. Semat, jelujur dan jahit mesin dari e hingga ke d. (pepenjuru garisan pemadan kekek A).

SL

LENGAN A SD PESAK & KEKEK A Jahit dari pangkal lengan/kekek dari f ke d (hingga ke penjuru garisan pemadan kekek A) f d

3. Ulang proses yang sama pada pangkal lengan sebelah. Temukan S.L pangkal lengan dengan S.L kekek dan pesak yang sama. Jahit dari f hingga ke d.

SD

PESAK & KEKEK A

63

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

Jahit mesin dari mata jahitan akhir di d hingga ke hujung lengan f e d

4. Temukan hujung lengan. 5. Semat, jelujur dan jahit mesin dari mata jahitan akhir d hingga ke hujung lengan. 6. Ulangi langkah menjahit pesak dan kekek ke lengan bagi bahagian lengan B

SD

64

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

Langkah 3 Menyedia dan menjahit Belah Slit Berlapik

1. Menyediakan badan hadapan dan badan belakang. G T B 2. Tandakan kedudukan belah pada garis tengah hadapan dengan jelujur halus.

GARIS TENGAH

G T H SL Jelujur halus

3. Menyedia lapik.

SL

Belah slit berlapik

65

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

Garis bahu lapik bertemu garis bahu pakaian G T B

4. Temukan S.L lapik dengan S.L pakaian. 5. Padankan garisan pemadan, garis bahu dan kedudukan belah. 6. Semat dan jelujur. 7. Mula menjahit mesin pada garis tengah belakang hingga ke pangkal belah. 8. Teruskan menjahit hingga hingga bertemu di garis tengah belakang.

SD G T H

SL

Jahitan mesin G T B

Snip di basi kelim

9. Trim basi garis leher hingga tinggal 6mm. 10. Gunting sepanjang tanda belah. 11. Snip di keliling basi garis leher.

SD SL Belah slit berlapik

66

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

G T B

12.Terbalikkan lapik ke S.D pakaian. 13.Tekan rata lapik. 14.Tetapkan lapik dengan jahitan silang pangkah di sekeliling lapik berbentuk.

SL SD

67

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

Langkah 4 - Mencantum lengan dan pesak ke badan.

1. Temukan S.L lengan dengan S.L badan berhadapan. 2. Temukan GTL dengan garis bahu dan sematkan peniti. 3. Temukan hujung baju dengan hujung pesak dan seratakan. 4. Semat, jelujur dan jahit mesin.

Langkah 5 - Menjahit kelepet (hujung baju dan lengan)

1. Lipat fabrik ke SD pada garisan pemadan kelepet. 2. Semat dan jelujur. 3. Tetapkan kelepet dengan menggunakan jahitan mesin/sembat/silang pangkah /sembat susup.

SD SL

Lipat fabrik pada garisan pemadan kelepet ke SD

68

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

Langkah 6 - Menjahit kancing

1. Palang logam Palang dijahit pada sebelah luar lidah lipatan bawah. Jahitan penetap tidak dikehendaki tetapi bahagian gelung palang dijahit dengan lubang butang.

2. Butang bertangkai 1. 2. 3. 4. Mulakan dengan jahitan kia. Cucuk carum melalui tangkai butang. Jahit beberapa kali. Kemaskan dengan jahit ulat-ulat pada sebelah dalam.

3. Tali butang bertangkai 1. Buatkan gelung saiz butang dengan menggunakan urat benang. 2.Jahit insang pari meliliti gelungan benang. 3. Untuk menyudahkannya, cucukkan jarum diantara lapisan kain.

Hasil rupa bentuk butang dan tali yang telah siap dijahit.

69

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

Langkah 7 - Menekan dengan seterika

1. Selepas menjahit kelim tekan pada garisan jahitan mesin mengikut arah jam. 2. Buka basi kelim dan tekan dengan kujung seterika.

70

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PENILAIAN PENCAPAIAN
NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN NAMA SEKOLAH TINGKATAN MODUL 4.5: MENJAHIT DAN MENGHIAS BAJU KURUNG 1. Nyatakan proses jahitan yang terdapat pada baju kurung. (4 markah) a) b) c) d)

2. Apakah alatan yang digunakan untuk mengemas tepi fabrik. (1 markah) a)

3. Nyatakan jahitan hiasan yang sesuai untuk baju kurung. (4 markah) a) b) c) d)

3. Nyatakan alatan untuk menekan baju kurung supaya lebih kemas. (1 markah) a)

NAMA GURU DISAHKAN OLEH : 8 10 :1-7 Keputusan

T/tangan & Tarikh T/tangan & Tarikh

Perolehan markah

= Kompeten = Tidak Kompeten

: Kompeten / Tidak Kompeten

71

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PENILAIAN PENCAPAIAN
TAJUK TUGASAN : BAJU KURUNG Arahan: i. Tandakan ( ) pada ruang KOMPETEN atau TIDAK KOMPETEN. ii. Murid dikategorikan kompeten apabila telah menguasai semua kriteria yang dinyatakan. iii. Murid hendaklah melakukan semua kriteria yang belum dapat dikuasai hingga kompeten.

BIL PROSES DAN KRITERIA YANG DI UJI 1 Kelim rusuk- kelim belah kangkung Kelim rata dan terbuka Mata jahitan tidak kelihatan di S.L Tidak beralur di S.L Tekan rata Belah slit berlapik Pangkal belah kukuh dan tidak berkedut Lebar belah sama keseluruhannya Ditetapkan Ditekan rata Kelepet Lebar sama keseluruhannya Tidak berkedut / rata Ditetapkan dengan kemas Ditekan rata Hiasan Kreativiti Jahitan yang kemas Nama Tingkatan Keputusan

KOMPETEN

TIDAK CATATAN KOMPETEN

: : : Kompeten / Tidak Kompeten :

Disahkan oleh guru : Tarikh

72

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

UNIT 5: MENGHITUNG KOS BAJU KURUNG

STANDARD PEMBELAJARAN

5.1.Mengira kos baju kurung

OBJEKTIF KHUSUS

Pada akhir unit ini murid boleh 5.1.1. Menyenaraikan kos bahan dan kos sampingan. 5.1.2. Mengira kos bahan, kos sampingan, kos upah dan kos projek baju kurung. 5.1.3. Mengira harga jualan.

73

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

MAKLUMAT RUJUKAN
PENGENALAN Bagi pelajar yang ingin menceburi bidang perniagaan baju kurung adalah penting mengetahui pengiraan kos supaya boleh mengurus perniagaan dengan terancang. Antara kos yang perlu diketahui ialah kos bahan, kos upah, kos sampingan dan harga jualan.

74

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

KANDUNGAN FAKTA
1. Kos bahan: Kos bahan yang digunakan untuk menghasilkan pakaian seperti fabrik dan benang.

2.

Kos upah : Bayaran upah untuk menjahit pakaian.

3.

Kos sampingan: Perbelanjaan bagi mengurus perniagaan seperti bayaran elektirk.

4.

Kos projek: Kos bagi menghasilkan sesuatu projek (kos bahan + kos upah + kos sampingan)

5.

Keuntungan; % keuntungan x kos projek Contoh pengiraan % keuntungan: Kos projek : RM20.00 % keuntungan : 40% = 40 x RM20.00 100 = RM8.00

6.

Harga jualan: Kos projek yang ditambah dengan keuntungan. Contoh pengiraan harga jualan: Kos projek : RM20.00 40% keuntungan : RM8.00 = RM20.00 + RM8.00 = RM 28.00

75

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PANDUAN KERJA
TUGASAN

1. Menyenarai dan mengira kos bahan, kos upah, kos sampingan dan harga jualan bagi sehelai baju kurung. 2. Rekod maklumat dalam borang pengiraan kos

ALATAN DAN BAHAN

1. Alatan: Kalkulator Alat tulis

2. Bahan Baju kurung yang dihasilkan oleh murid Borang pengiraan kos

PENCAPAIAN STANDARD

1. Menyenarai dan mengira kos projek dan harga jualan sehelai baju kurung.

76

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

PENILAIAN PENCAPAIAN
NAMA MURID NO.KAD PENGENALAN NAMA SEKOLAH TINGKATAN MODUL 1.5 : PENGIRAAN KOS PENGIRAAN KOS BAGI MENJAHIT BAJU KURUNG A. KOS BAHAN BIL BAHAN KUANTITI DIGUNAKAN KOS SEUNIT (RM) KOS (RM)

JUMLAH B. KOS UPAH Kos Upah = = RM orang X jam X RM

C. KOS SAMPINGAN i. ii. iii. Jumlah Elektrik = RM = RM = RM = RM

77

Modul Pembelajaran Pakaian & Jahitan

D. KOS PROJEK

= Kos Bahan + Kos Upah + Kos Sampingan = RM + RM + RM

Jumlah

= RM

E. HARGA JUALAN

= Kos projek + keuntungan = RM + RM

Jumlah

= RM

NAMA GURU DISAHKAN OLEH

T/tangan & Tarikh T/tangan & Tarikh

Perolehan markah : 15 - 20 : 01 - 14 Keputusan

= Kompeten = Tidak Kompeten

: Kompeten / Tidak Kompeten

78