Anda di halaman 1dari 17

SYOR DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENTAKSIRAN KEBANGSAAN : UPSR DAN PMR

Falsafah Pendidikan Kebangsaan


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Kurikulum Kebangsaan
... suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan
Akta Pendidikan 1996 [Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997]

Kaedah Mentaksir (Lima Serangkai)


SPPK
Pentaksiran Aktiviti Jasmani dan Ko kurikulum (PAJK)

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI & KOKURIKULUM


Mengukur dan menilai prestasi, penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani, kokurikulum dan ekstrakurikulum. Instrumen dan panduan pentaksiran akan disediakan oleh LPM bersama organisasi yang berkenaan dengan bidang kepakaran mereka.

PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir tahun.

KAEDAH PENTAKSIRAN

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Digunakan untuk mentaksir trait psikologi (semula jadi) murid yang berhubungan dengan pembelajaran mereka. Instrumen, cara menganalisis dan mentafsir data akan dibina oleh LPM dan pentadbirannya dilaksana oleh sama ada LPM atau sekolah bagi tujuan yang dimaksudkan

PEPERIKSAAN PUSAT Peperiksaan yang dikendalikan sepenuhnya oleh LPM. Perkara yang ditaksir adalah berkaitan dan memenuhi sukatan pelajaran yang ditetapkan. Prestasi murid dalam peperiksaan pusat akan dilaporkan dalam sijil yang dianugerahkan oleh LPM dengan mengambilkira prestasi murid dalam pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah.
5

PENTAKSIRAN PUSAT Mempunyai piawai (standard), panduan dan peraturan, instrumen dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat (LPM), manakala pihak sekolah akan mentadbir, memeriksa respons murid dan menyediakan pelaporan.

PENTAKSIRAN SEKOLAH

Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir tahun.
6

PENTAKSIRAN PUSAT
Mempunyai piawai (standard), panduan dan peraturan, instrumen dan kaedah menganalisis data yang disediakan oleh pusat (LPM), manakala pihak sekolah akan mentadbir, memeriksa respons murid dan menyediakan pelaporan.

PEPERIKSAAN PUSAT

Peperiksaan yang dikendalikan sepenuhnya oleh LPM. Perkara yang ditaksir adalah berkaitan dan memenuhi sukatan pelajaran yang ditetapkan. Prestasi murid dalam peperiksaan pusat akan dilaporkan dalam sijil yang dianugerahkan oleh LPM dengan mengambilkira prestasi murid dalam pentaksiran pusat dan pentaksiran sekolah.

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI & KOKURIKULUM


Mengukur dan menilai prestasi, penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani, kokurikulum dan ekstrakurikulum. Instrumen dan panduan pentaksiran akan disediakan oleh LPM bersama organisasi yang berkenaan dengan bidang kepakaran mereka.

UPSR dikekalkan di Tahun 6 dengan penambahbaikan


Melepasi asas kemahiran literasi dan numerasi
Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Pengulangan Tingkatan

Tahun Tahun Tahun 1 2 3

Peralihan
1

UPSR

APTITUD

100%

PEMULIHAN

PBS

Agama/Moral Kemahiran Hidup Pend.Jasmani Kesihatan PBS 100%

SJKc/SJKT

PBP/PBS 60:40

Tidak melepasi standard minimum

DIAGNOSTIK LINUS

PBS

Tidak memenuhi standard minimum Bahasa Melayu

B.Melayu B.Inggeris B.Cina/B.Tamil Sains Matematik

Arus Perdana Sukan

Seni

UJIAN

Kemahiran dan vokasional

PBS mengandungi 4 komponen iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.

Penambahbaikan PMR dengan memperkenalkan PBS 100%


Ting 1 Ting 2 Ting 3

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100%

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100%

Pentaksiran Menengah Rendah PBS 100%

PBS mengandungi 4 komponen iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani , Sukan dan

Kokurikulum

Dilaksanakan oleh sekolah dengan garis panduan dari LP

Pelaksanaan Pentaksiran Pusat dalam Pentaksiran Menengah Rendah


Kumpulan MP TERAS BM BI Matematik Sains Wajib Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sejarah Geografi PJK KH Pendidikan Seni/Muzik Modul TINGKATAN 1 MP FORMAT TINGKATAN 2 TINGKATAN 3

SEMESTER 1

SEMESTER 2

SEMESTER 1

SEMESTER 2

SEMESTER 1

SEMESTER 2

TEMPOH
Satu Semester Satu Semester Satu Semester Satu Semester Satu Semester Satu Semester Satu Semester Satu Semester Sepanjang Tahun Satu Semester Sepanjang Tahun

Lisan Lisan Projek Projek Kerja Kursus Kerja Kursus Projek Projek

Time line : UPSR dilaksanakan di Tahun Enam (6) dengan penambahbaikan


PELAKSANAAN

2010

2011
Tahun1

2012
Tahun 2

2013
Tahun 3

2014
Tahun 4

2015
Tahun 5

2016
Tahun 6

Transformasi Kurikulum

Sistem Pentaksiran

PBS

PBS

PBS

PBS

PBS

PBP:PBS = 60:40

Latihan Guru (Pendedahan kepada KSSR dan PBS)


Sistem Persekolahan

Guru Tahun1 40 000

Guru Tahun 2 40 000

Guru Tahun 3 40 000

Guru Tahun 4 40 000

Guru Tahun 5 40 000

Guru Tahun 6 40 000

Semester yang diubahsuai

Sistem Semester Sepenuhnya

2010
Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 1 dalam perkhidmatan

2012
Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 1
PBS dilaksanakan di Tahun 1
Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 2 PBS dilaksanakan di Tahun 2

2013
Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 3 PBS dilaksanakan di Tahun 3 Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 4 dalam perkhidmatan

Latihan KSSR & PBS kepada 40000 Latihan KSSR & PBS kepada 40000 orang guru Tahun 3 dalam orang guru Tahun 2 dalam perkhidmatan perkhidmatan

Sistem semester yang diubahsuai

Pelaksanaan sistem semester sepenuhnya

Pelaksanaan sistem semester sepenuhnya

Time line :UPSR dilaksanakan di Tahun Enam (6) dengan penambahbaikan


PELAKSANAAN

2010

2011
Tahun1

2012
Tahun 2

2013
Tahun 3

2014
Tahun 4

2015
Tahun 5

2016
Tahun 6

Transformasi Kurikulum Sistem Pentaksiran

PBS

PBS

PBS

PBS

PBS

PBP:PBS = 60:40

Latihan Guru (Pendedahan kepada KSSR dan PBS)


Sistem Persekolahan

Guru Tahun1 40 000

Guru Tahun 2 40 000

Guru Tahun 3 40 000

Guru Tahun 4 40 000

Guru Tahun 5 40 000

Guru Tahun 6 40 000

Semester yang diubahsuai

Sistem Semester Sepenuhnya

2015
Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 4 PBS dilaksanakan di Tahun 4 Latihan KSSR &PBS kepada 40000 orang guru Tahun 5 dalam perkhidmatan PBS dilaksanakan di Tahun 5 Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 5

2016
UPSR dilaksanakan di Tahun 6 dengan nisbah PBP:PBS = 60:40 Ujian Psikometrik dilaksanakan di Tahun 6
Transformasi kurikulum dilaksanakan di Tahun 6

Pelaksanaan sistem semester

Latihan KSSR &PBS kepada 40000 orang guru Tahun 6 dalam perkhidmatan UPSR (U) Kertas BM kepada SJK (Penentuan ke kelas peralihan) Pelaksanaan sistem semester Pelaksanaan sistem semester

SEKOLAH MENENGAH
PERLAKSANAAN

2012
Kurikulum Lama PMR

2013

2014

2015
Kurikulum Baru Ting.2 PBS Kurikulum Baru Guru Ting.3 38 000

2016
Kurikulum Baru Ting.3 PMR mansuh - PBS sepenuhnya

Kurikulum
Sistem Pentaksiran

Kurikulum Kurikulum Lama Baru Ting. 1 PMR PBS Kurikulum Baru Guru Ting. 2 38 000

Latihan Guru (Pendedahan KSSM dan PBS) Sistem Persekolahan

Guru Ting. 1 38 000


Pelaksanaan Sistem

Semester Sepenuhnya

2013
Latihan KSSM & PBS kepada 38000 orang guru Tingkatan 1 dalam perkhidmatan Transformasi kurikulum dilaksanakan di Ting. 1

2015
Transformasi kurikulum dilaksanakan di Ting. 2 PBS dilaksanakan di Ting 2 Latihan KSSM & PBS kepada 38000 orang guru Ting. 3 dalam perkhidmatan Pelaksanaan sistem semester sepenuhnya

2016
Transformasi kurikulum dilaksanakan di Ting. 3 Pentaksiran Menengah Rendah dalam format PBS dilaksanakan di Ting 3 Pelaksanaan sistem semester sepenuhnya

PBS dilaksanakan di Ting. 1


Latihan KSSM & PBS kepada 38000 orang guru Ting. 2 dalam perkhidmatan Pelaksanaan sistem semester sepenuhnya