Anda di halaman 1dari 4

Bab 1: KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA. Pengenalan 1. Kejadian Dunia a.

Dunia ini berasal daripada matahari yang terpercik keluar kira-kira 93 juta tahun dahulu. b. Berjuta tahun kemudian percikan itu beransur sejuk menjadi: Batu permukaan tinggi rendah laut wap hujan ribut c. Mengikut ahli sains makhluk pertama di dunia hanya makhl k ringkas yang mempunyai satu sel sahaja dan seterusnya menjadi makhluk yang dapat hidup dalam air. d. Makhluk dari air ini naik ke daratan. !khirnya menjadi binatang raksasa. e. "elepas ini baru terdapat mamalia. #. Mengikut ahli sains manusia terbentuk daripada binatang mamalia ini g. !hli arke l gi berpendapat manusia purba tidak sama seperti manusia hari ini. (aman $ale litk Masa 31'222 tahun dahulu o o o o o o o o o +e litik 1'222 tahun dahulu o o o $etempatan /ua "ungai atau tasik Berpindahrandah Berkumpulan /ua "ungai atau tasik $esisiran pantai Berpindahrandah Berkumpulan 4idup menetap Kel mp k besar $engkhususan kerja

h.

).

$ada mulanya alam yang mengusai manusia tetapi setelah manusia mengalami perubahan tamadun barulah manusia menguasai alam i. Kajian arke l gi menunjukkan manusia wujud lebih kurang 3 juta tahun dahulu j. !ntara sepsis terawal yang dijumpai ialah Manusia $eking dan Manusia %awa k. $ada &aman awal' manusia hidup dalam (aman $rasejarah (aman $rasejarah a. (aman $rasejarah ialah &aman manusia masih belum mengenali system tulisan. b. *erdapat empat tahap utama dalam (aman $rasejarah iaitu: i. (aman $ale litk ii. (aman Mes litik iii. (aman +e litik i,. (aman - gam .(aman /angsa dan (aman Besi0 !latan yang dicipta Drpd batu yg kasar Kegiatan utama o o o o o o o o o o o o Menangkap ikan Memungut hasil hutan Memburu Mula belajar buat api Menangkap ikan Memungut hasil hutan Memburu Berdagang .barter 3 siput c wrie Bercucuk tanam /una api secara meluas Bercucuk tanam Menternak

Mes litik

11'222 tahun dahulu

o o

Drpd batu yg lebih baik *embikar untuk menyimpan air dan makanan !latan batu yang lebih licin dan berbagai #ungsi Bahan tembikar 5 da Batu kiwi !latan l gam $erahu

o o o o o

- gam

)'122 tahun dahulu

o o o o

!da rumah $etempatan besar K ta pertahanan *ahu kebumikan mayat

o o

Mel mb ng $erdagangan maritim

:. Makna Tamadun 1. *amadun berasal bahasa !rab .mudun' madain' madana0 yang bermksud tinggi budi bahasa dan pembukaan. ). *amadun dalam bahasa 6nggeris ialah ci,ili&ati n drpd bahasa /reek iaitu ci,itas yang bermaksud banda 3. *aamadun juga b leh diertikan sebagai pe adaban. 7. 8rang barat seperti / rd n 9hilde' Darcy 5iberi dan 5. !. Buchanan mengaitkan tamadun dengan pembangunan lahi iah. 1. Menurut 6slam tamadun merangkumi pembangunan lahiriah dan r haniah

<. =.

"yed +a;uib al-!ttas berpendapat tamadun ialah pen!apaian tahap manusia "ang tinggi dan kebuda"aan "ang luhu sesebuah masyarakat. 6ni dis k ng leh 5ichard "ulli,an Menurut kamus Dewan tamadun ialah berkemajuan' berperadaban' berkembang maju atau berlaku peningkatan *amadun manusia dapat dilihat daripada perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan manusia.

Ci i#!i i Tamadun. 1. $etempatan kekal a. 9iri utama kemunculan tamadun b. 9 rak hidup lebih sistematik

). 3.

7.

1. :.

c. *erdapat bekalan makanan d. Kemajuan dalam pertanian Kehidupan ber rganisasi a. "istem keluarga b. -apisan masyarakat "istem pemerintahan a. Menjalankan pentadbiran b. !da unsur magis c. -ahir sistem perundangan $engkhususan pekerjaan a. $r dukti,iti meningkat b. 4asilkan kemakmuran dan kestabilan p litik c. $eningkatan dan perkembangan ek n mi d. Berlaku perdagangan melalui sistem barter !gama dan kepercayaan a. !nimisme .percaya kuasa ghaib0 b. $ liteisme .lebih daripada satu tuhan0 Bahasa dan sistem tulisan a. Bahasa tertua ialah >unani dan "anskrit b. *ulisan awal ialah hier gli#' cunei# rm dan ide gram

1. ). 3.

7. 1.

:. <.

P $ses Pembentukan Tamadun. TAMADUN MES%P%TAMIA P $s s Pembentukan Tamadun Mes$p$tamia 1. $erkataan Mes p tamia berasal bahasa >unanai yang bermaksud tanah di antara sungai ). Dua bahagian iaitu a. Bahagian utara bandar Baghdad .Kawasan "ungai (ab @ !ssyria 0 b. Bahagian selatan bandar Baghdad .Kawasan "ungai *igris dan ?uphrates0 i. Dikenali sebagai Babyl n ii. Babayl n ada dua kawasan iaitu !kkad di utara dan "umeria di "elatan 3. Bermula di wilayah "elatan 6ra; ."umer0 7. Aujud kebudayaan +e litik sebelum kedatangan rang "umeria 1. 8rang "umeria menjalankan akti,iti pertanian :. -ebihan hasil dapat menampung penduduk yang semakin bertambah <. $etempatan awal berkembang menjadi bandar k ta sepeti Br' Bruk' Kish' +ippur' -agash' !ssur' Mari dan ?ridu Ci i Tamadun Mes$p$tamia 1. "etiap negara k ta merupakan sebuah kerajaan berdaulat a. +egara k ta bersatu tenaga untuk berperang b. +egara kpta meliputi pusat k ta' temb k k ta' luar k ta dan pelabuhan. c. Mempunyai kubu pertahanan yang mempunyai pintu gerbang yg menjadi lanbang kekayaan. d. Kubu pertahanan dubina dengan pelbagai bentuk spt bulat' segi empat dan bukur e. Di pusat k ta terdapat istana' rumah ibadat' rumah kediaman' rumah kedai dan pasar #. $usat sesebuah k ta ialah ialah rumah ibadat g. %alan raya mengbungkan sebuah negara k ta dengan negara k ta yang lain h. "ungai dan tanah pamah memudahkan pengangkutan kapal' pedatii dan kaldai ). 8rganisasi s sial a. 5aja

Berlaku secara beransur-ansur dengan masa yang lama. *amadun manusia bermula apabila wujud hubungan' iatu penyesuaian antara manusia dengan alam sekeliling. *amadun awal manusia bermula sejak (aman +e litik yang berlaku antara tahun 3122 "M hingga 322 "M apabila manusia tidak lagi bepindah-randah. Ketika ini berlaku 5e, lusi +e litik iaitu pertukaran akti,iti berburu kepada bercucuk tanam dan menternak binatang Kebanyakan petempatan mereka di lembah sungai dan laut kerana di sini terdapat tanah yang subur untuk pertanian' kemudahan bekalan air dan makanan serta kemudahan pengangkutan dan perhubungan. Keseluruhan tamadun awal manusia terbentuk di lembah sungai. 9 nt hnya tamadun Me p tamia di -embah "ungai ?uphrates .3122 "M0' tamadun Mesir $urba di -embah "ungai +il .3122 "M0' tamadun 6ndus di -embah "ungai 6ndus .)122 "M0 dan tamadun 4wang 4 di -embah "ungai 4wang 4 .1=22 "M0

b.

3.

7.

1.

Ketua pendeta' ketua tentera dan bangsawan c. 5akyat bebas .petani' pedagang dan artisan0 d. 4amba .tawanan perang0 $engkhususan pekerjaan a. $erdagangan amat penting b. Barang dagangan seperti kayu-kayan' emas dan perak c. *erdapat pendudk yang menjadi tukang rumah dan g l ngan tentera d. *erdapat pengusaha tekstil' barang tembikar dan keperluan harian "istem pemerintahan a. *e krasi .pemerintahan pemerintahan leh *uhan atau waki *uhan0 b. 5aja dianggap sebagai wakil tuhan c. Masyarakat tidak menyembah raja kecuali semasa pemerintahan 5aja +aramsin di !kkad. d. 5aja sebagai ketua pentadbir' ketua tentera dan ketua pendita e. (igurat sebagai sebagai pusat ibadat' pusat perdagangan dan pusat penyimpanan kha&anah negara. #. 5aja berkuasa dalam s al cukat' tanah dan hasil pertanian *ulisan a. 9unei# rm .tulisan simb l yang ditulis atas tanah liat0 b. Berbentuk pepaku c. *ulisan b ergambar dan berkembang menjadi simb l

Sumbangan Tamadun Mes$p$tamia 1. K d Bndang-undang 4ammurabi yang mengandungi )=) undang-undang berkaitan pemerintahan' jenayah dan perkahwinan. ). $enggunaan batu-bata daripada tanah liat yang dibakar 3. $intu gerbang mlengkung 7. (igurat yang bermatlamatkan kepercayaan 1. *emb k-temb k pertahanan

:. <. =. 9.

*aman *ergantung Babyl n !rca dan tiang batu *ulisan cunei# rm ?pik /ilgamesh .hasi kesusasteraan tertua di dunia0 12. $enciptaan r da untuk menghasilkan kereta kuda 11. Kincir air' kapal layar dan sistem pengairan P $ses Pembentukan Tamadun Mesi Pu ba 1. *erbentuk di tebing "ungai +il ). -impahan air "ungai +il menjadikan Mesir subur. 3. Berkembang daripada petempatan awal (aman +e litik 7. Berlaku secara e, lusi .dari petempatan kecil menjadi perkampungan0 1. Kampung menjadi beberapa buah bandar dan akhirnya membentuk n$me atau daerah :. + me inibersatu menjadi pusat pentadbiran spt *hinis' Memphis dan *hebes. <. $enggunaan alat l gam dapat membina sistem pengairan dan pertanian =. Manusia di -embah +il membina peralatan kawalan air dan terusan Ci i#!i i Tamadun Mesi Pu ba 1. Kehidupan ber rganisasi a. Ciraun b. $embesar' bangsawan' tuan tanah' juru tulis dan rahib c. 5akya bebas .petani' pedagang dan artisan0 d. 4amba ). Kehidupan di bandar a. *empat kediaman raja b. $usat pemerntahan dan pentadbiran' pusat keagamaan' pelabuhan dan tumpuan penduduk 3. "istem pemerintahan a. Diterajui leh Ciraun b. / l ngan bangsawan menjalankan pentadbiran' menjaga keamanan' mengurus dan mengagihkan maknan. c. 5ahib tadbir hal keagamaan d. %urutulis menulis segala rek d kerajaan. e. Mula mengiktira# wanita sebagai pemimpin 7. $engkhususn pekerjaan a. $embuat barang tembikar' penenun' pembuat peralatan' artisan dan peniaga b. ?ksp rt utama ialah tekstil dan kertas P $ses Pembentukan Tamadun 1. Dikenali sebagai tamadun 4arappa ). Musnah kerana serangan rang !ryan dan bencana alam 3. $enduduk n mad membentuk petempat kekal di sepanjang "ungai 6ndus 7. 4asil ertanian dan pertambahan pendudk membentuk bandar 1. Dua bandar utama iaitu M henj -Dar dan 4arappa :. $elabuhan penting ialah - thal dan "utkegend r Ci i#!i i Tamadun 1. $etempatan kekal membentukan bandar terancang a. Berasaskan bl k segi empat b. "etiap bl k dipisahkan leh rangkaian jalan raya

1). Melebur l gam tmbaga 13. 6lmu astr n mi dan penguasaan ilmu perubatan 17. K nsep empayar pada &aman 5aja "arg n di !kkad .?mpayar pertama di dunia0 11. Kalendar berasaskan sistem s lar .1) bulan satu tahun0 TAMADUN MESI& PU&'A c. - mb ng emas di +ubia d. $erdagangan dari luar "istem kepercayaan a. $ercaya k nsep p liteisme .banyak tuhan0 b. $ercaya kepada kehidupan selepas mati c. Mayat diawet menjadi mumia d. Bekalan kubur disertakan *ulisan a. 4ier gli# .k mbinasi gambar dan simb l berasaskan bunyi0 b. Merek d akti,iti pertanian dan pengutipan cukai c. *ujan keagamaan dan amalan ritual kepercayaan ?mpayar a. ?mpayar Mesir b. Meluaskan jajahan c. (aman kegemilangan merangkumi +ubia' selatan Mesir hingga ke utara' barat dan wilayah !sia

1.

:.

<.

Sumbangan Tamadun Mesi Pu ba 1. Ketmadunan manusia dalam seni bina iaitu piramid. ). $iramid ilham daripada 6mh tep 3. $embinaan bangunan daripada batu bata. 7. Kemajuan pendidikan daripada kepndaian mencipta kertas darpada p k k papyrus 1. 5ek d yang trtulis dan terpahat dalam tulisan hier gli# :. Mewujidkan sistem pendikdikan untuk kanakkanak b angsawan <. Maju dalam ilmu perubaan =. 6lmu matemaik digunakan untuk mengawal banjir 9. Mencipta sistem pengairan b leh menjadikan padang pasir sebagai kawasan pertanian 12. Bidang ast n mi memperkenalkan kelendar 1) bulan setahun 11. Mahir mengawet mayat TAMADUN INDUS. c. d. Mempunyai sistem kumbahan terancang Bandar dihubungi dengan jalan raya dan sungai e. Keistimewaannya terdapat sistem perparitandengan l ngkang di bawah tanah 8rgani s sial a. !tasan i. $emerintah di kalangan pendeta ii. $endeta dan pedagang b. Bawahan i. $etani ii. Buruh iii. 4amba c. $endeta sebagai pemerintah d. $emerintah berkuasa menjalankan upacara keagamaan dan menagihkan hasil pertanian $enghususn pekerjaan

).

3.

a.

7.

1.

$erdagangan seperti emas' gading gajah' manik dan hasil pertanian. b. *erdapat pertanian' pertukangan dan pembuatan serta artisan c. 4asilkan barangan l gam dan tembikar Kepercayaandan agama a. *erdapat patung dan ukiran berasaskan agama b. $ercya kepada *uhan 6bu c. "embah patung pr t -"i,a .patung kepala tiga0 "istem tulisn a. Berbentuk pikt gra#

Sumbangan Tamadun Indus 1. $erancangan bandar yang sistematik seperti M henj -Dar dan 4arappa 2. Manghasilkan batu bata melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi 3. "i#at keterbukaan dengan membuat hubungan dengan tamadun lain 4. 5umah dan bangunan yang tersusun 5. Kubu untuk mempertahankan bandar 6. *erdapat tandas dan tempat mandi awam 7. "istem kumbahan yang sistemaik TAMADUN (WAN) (%

P $ses Pembentukan Tamadun 1. Muncul daripada kesubuuran tanah di 4wang 4 ."ungai Kuning0 ). Bersi#at setempat kerana #i&ikalnya bergunun gganang dan padang pasir 3. Dikesan dengan jumpaan tengk rak h m sapien .$eking Men0 7. Berlaku semasa pemerintahan Dinasti "hang hingga Dinasti 9h u .1<:: "M D )1: "M0 1. $etempatan awal di *apak Banp Ci i#!i i Tamadun (*ang ($ 1. Bandar !nyang merupakan negara k ta a. *erletak di tanah tinggi di "ungai 4uan b. *erdapat istana' kuil dan pusat pentadbiran c. *erdapat emb k pertahanan d. Dikelilingi leh perkampungan petani ). 8rgani s sial a. 5aja b. Bangsawan' pembesar dan pegawai kerajaan c. $etani' artisan dan pedagang d. 4amba 3. $engkhiususan pekerjaan a. $embesar memiliki tentera sendiri b. $etani adalah t nggak terpenting ek n mi c. 4amba menjadi tentera paksaan dan tujuan k rban dalam upacara penyembahan 7. "istem pemerintahan a. Dinanti "hang amalkan pemerintahan beraja b. Kuasa raja merupakan mandat daripada tuhan c. Dinasti 9h u amalkan sistem #eudal d. $entadbiran wilayah duserah kepada g l ngan bangsawan

1.

:.

e. Aujud k nsep *ien .syrga0 !gama dan kepercayaan a. !nimisme dan p liteisme b. Menyembah r h dan nenek m yang c. Meyembah tuhan syurga ."hang-ti0 dan tuhan bumi .tu0 d. $enyembahan melibatkan mu&ik' tarian dan upacara k rban e. Bpacara ini diketuai leh b m h #. *ulang racle telah dijumpai dan ber#ungsi untuk meramal "istem tulisan a. Muncul daripada rekahan tulang racle. b. Berbentuk ide gram .simb l0 dan mempunyai gambar

Sumbangan Tamadun (*ang ($ 1. "istem pemerintahan m narki ). 5aja ditukar kepada maharaja 3. K nsep anak syurga dan mandat syurga 7. $embinaan sistem pengairan 1. *erusan untuk pengairan dan mengelakkan banjir :. *ekn l gi pembajakan dan pembinaan cangkul <. Mula menggunakan batas untuk penanaman =. *ulisan ide gram 9. $emujaan r h nenek m yang 12. K nsep >in .kuasa pasi#0 dan >ang .kuasa akti#0 serta Cengsui .hubungan harm nis antara manusia dan alam0 11. Kalendar 32 hari sebulan dan 3:2 hari setahun 1). "un*&u menulis buku the !rt # Aar .sel k bel k perang dan menangani musuh0 13. *ulang racle