Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH KEBANGSAAN PULAU SUMANDI W.D.

T 71, 91309 SEMPORNA

TEL: 089-786895 MINIT MESYUARAT PANITIA MATEMATIK SK. PULAU SUMANDI KALI PERTAMA 2012 Tarikh Masa T#"!a$ KE,ADIRAN 1. 2. (. -. 0. 1. 3. 4. 5. Mohd. Firdaus @ Ong Yong Heng (Guru Besar) Abu Bakar Bin Jukupakal ( ! "#$A%B&'A#) Hassan Bin Ma) ( ! !O*!+'&!+,+M) .a/sudin Bin A/bo 'asida ( ! H"M) #orliah Bin)i Adin (! ) Ma2ri Bin $alip Al//i B. Mohd. #urih .uhaira B. Hassan #orihan B). .ulong : 09 JANUARI 2012(Isnin) : 12. 0 !" : %i&ik '(r( SK. P(&a( S("an)i* S#"!+rna

16. Mohd. 'a)ib B Ma)al 11. Ja/al B. Abd .ani 12. 1(. 1-. 10. 11. Julia B)e Masal A/ran B. Ali Mohd. 'a)ib b. Ma)al Md 7aid8 b.O/ar Mohd Faie2 Jauhari

A-ENDA 1. +9apan engerusi 2. +9apan Guru Besar (. e/ben)angan kepu)usan + .' 2611 dan kepu)usan peperiksaan se/es)er akhir se)iap kelas bagi sub:ek /a)e/a)ik -. erlan)ikan Ahli Organisasi ani)ia Ma)e/a)ik 2612 0. eran9angan pani)ia 2612 1. Hal*hal lain

%IL 1. +;A A# "#G"'+.&

A-ENDA

TINDAKAN ! +s). A/ran

.ATATAN

engerusi /engu9apkan sala/ keaga/aan dan /engalu*alukan keda)angan ahli ke /es8uara). engerusi ani)ia Ma)e/a)ik sesi 2611 /engu9apkan )eri/a kasih kepada se/ua 8ang hadir< se)erusn8a /e/persilakan us)a2 A/ran B. Ali un)uk /enge)uai ba9aan doa pe/bukaan /a:lis. 2. +;A A# G+'+ B".A' Guru Besar /engharapkan agar ani)ia Ma)e/a)ik )ahun ini dapa) /e/ainkan peranan dengan lebih baik. .egala ak)i=i)i dan progra/ 8ang diran9ang dan di:alankan diharap dapa) /e/beri /an>aa) kepada guru< /urid dan :uga sekolah. (. "MB"#$A#GA# A#A,&.&. !" +$+.A# + .' 2611 %A# " "'&!.AA# ."M. A!H&' ."$&A !",A. BAG& .+BJ"! MA$"MA$&!
Kepu)usan dan analisis peperiksaan diben)angkan un)uk /aklu/an dan )indakbalas se/ua kaki)angan di sekolah. .e)erusn8a dapa) /eran9ang s)ra)egi dan ak)i=i)i sa/a ada di dala/ kelas a)au di luar kelas agar dapa) /eningka)kan lagi kepu)usan 8ang sedia ada kepada 8ang lebih baik lagi.

Guru Besar

",A#$&!A# AH,& O'GA#&.A.& A#A$&A MA$"MA$&! 2612 engerusi ani)ia /engedarkan perlan)ikan :a?a)ankuasa 8ang )elah di)e)apkan dan /engharapkan agar se/ua guru 8ang )elah diper)anggung:a?abkan agar /eneri/a dan dapa) /en:alankan )ugas dengan baik. (la/piran 9ar)a organisasi pani)ia Ma)e/a)ik 2612) 0 "'A#;A#GA# A#&$&A 2611 An)ara progra/ 8ang diran9ang adalah seper)i dala/ ,a/piran. ! @ Guru Ma)e/a)ik ! @ .e/ua guru

1.

HA,*HA, ,A&# a) Guru Besar /e/aklu/kan agar sebarang progra/ 8ang hendak dilaksanakan perlulah /e/pun8ai ker)as ker:a dan ins8aAllah segala urusan akan diberi sokongan. b) Guru Besar :uga /engharapkan agar ani)ia ini akan dapa) /en8u/bang sediki) kebaikan kepada /a)a pela:aran /a)e/a)ik di sekolah ini dan sekaligus dapa) /enaikkan pera)usan lulus dala/ peperiksaan kelak. "#+$+ %iharapkan agar ana)ia Ma)e/a)ik 2612 kelolaan 9ikgu #orliah akan dapa) ber:alan dengan lebih baik dan lan9ar dan dapa) /en8u/bang un)uk /an>aa) guru dan /urid khasn8a dan sekolah a/n8a. Guru Besar @ .e/ua guru Guru Besar @ .e/ua guru

AB"'!H&%MA$ +#$+! AGAMA< BA#G.A %A# #"GA'AB %&."%&A!A# O,"HC

#orliah bin)i Adin !e)ua ani)ia Ma)e/a)ik .k. ulau .u/andi 2612

%&.AH!A# O,"HC MOH%. F&'%A+. @ O#G Guru Besar .k. ulau .u/andi

.!. Fail

L !"#$ % 1

&ARTA ORGANISASI PANITIA MATEMATIK '011 SK PULAU SUMANDI, SEMPORNA


PENASIHAT ONG YONG HENG@MOHD. FIRDAUS ABDULLAH GURU BESAR TIMBALAN PENASIHAT ENCIK ABU BAKAR BIN HAJI JUKUPAKAL (PENOLONG KANAN PENTADBIRAN) SAMSUDDIN BIN AMBO RASIDA (PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID) HASSAN BIN MAT (PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM)

KETUA PANITIA NORLIAH BINTI ADIN TIMBALAN KETUA PANITIA MAZRI B. TALIP

PEN*ELARAS TAHUN
TAHUN 1 MOHD. FAIEZ JAUHARI TAHUN ' JULIA BT. MASAL TAHUN 3 NORIHAN BT. SULONG TAHUN + MAZRI B. TALIP ALMMI B. MOHD. NURIH TAHUN 5 ALMMI B. MOHD NURIH TAHUN 6 MOHD RATIB B. MATAL NORLIAH BT. ADIN

A,K
SUHAIRA B. HASSAN AMRAN B. ALI@DAUD JULIA BT. MASAL NORIHAN BT. SULONG ALMMI B. MOHD. NURIH MOHD RATIB B. MATAL ALI BABA MD ZAIDY B. OMAR

L !"#$ % '

,AWATANKUASA PANITIA MATEMATIK SK PULAU SUMANDI, SEMPORNA


PENASIHAT ONG YONG HENG@MOHD. FIRDAUS ABDULLAH GURU BESAR TIMBALAN PENASIHAT ENCIK ABU BAKAR BIN HAJI JUKUPAKAL (PENOLONG KANAN PENTADBIRAN) SAMSUDDIN BIN AMBO RASIDA (PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID) HASSAN BIN MAT (PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM)

PENGERUSI NORLIAH BINTI ADIN SETIAUSAHA MAZRI BIN TALIP BENDAHARI NORLIAH BINTI ADIN

AHLI ,AWATANKUASA

A,K PENERANGAN ALMMI B. MOHD. NURIH A,K PERSEMBAHAN MOHD. FAIEZ JAUHARI MD ZAIDY B.OMAR A,K P. A SISTEM JAMAL B. ABD SANI A,K AUDIT HAIPAH BT. ALIP A,K BUKU ATUR&ARA MAZRI BIN TALIP

A,K PERSIAPAN TEMPAT SUHAIRA B. HASSAN A,K KEBERSIHAN MOHD. RATIB B MAPAL A,K MAKANAN JULIA BTE MASAL A,K &ENDERAHATI NORIHAN BT. SULONG MD. ZAIDY B. OMAR A,K -OTOGRA-I AMRAN B. ALI MOHD ZAIM B.MANIJAL

A,K DISIPLIN DAN KESELAMATAN PENGAWAL KESELAMATAN SEKOLAH

L !"#$ % 3

PERAN&ANGAN AKTI.ITI/PROGRAM PANITIA MATEMATIK '01'


1. Minggu !"# !"i$%Bu&!n !"# !"i$ '. B#ng$#& (i)!$ *i+i, -. K!&ung Si+i, . #n"/, 1. B!2!!n *i+i, 3!&! 6. C#,! !5 #n"##0

$#&!* 3!n 4#,5i 4un!n #n)!8!( UPSR

/"i7!*i% "#$ni$