Anda di halaman 1dari 3

Format Isi Kandungan N:% (a;tar Surat Panggilan: 1% +atar 1elakang !

% -an4ungan #% TIn4akan Sek:lah

* Sila sertakan surat panggilan mesyuarat

MINIT CURAI Perkara : TAKLIMAT PENGURUSAN PEPERIKSAAN PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG. Tarikh :15 -1 MAC !"1# Masa : $%"" AM & 1"%"" PM Tempat : '(C )*T'+, SINT*-, -'(A) An.uran : S'-T*R P'N/URUSAN A-A('MI-, 0A1ATAN P'N(I(I-AN PU+AU PINAN/% Pega2ai 3ang )a4ir: 1%'NCI- A5MAN 1IN *MAR !% TUAN )A0I ANUAR 1IN A)MA( TARI-) 15%#%!"1# P'R-ARA 6 ISU TIN(A-AN 6 MA-+UM a7 Minit Curai - SUP 2a.i8 menyerahkan minit 9uria kepa4a pihak sek:lah selepas mengha4iri kursus% 87 Cal:n UPSR - Pr:ses pem8etulan a4alah RM #" - SUP 4ikehen4aki mengumpul 4ata muri4 tahun 5% - SUP 4ikehen4aki men4a;tar 9al:n mengikut nama 4alam myka4% - SUP harus memasukkan markah ker.a kursus, P'-A 4an PA<A 4alam sistem mengikut tarikh yang 4iperuntukkan% 97 Peperiksaan - SUP harus memastikan kertas :8.ekti; 4isusun% - /uru 8ertugas 4ikehen4aki mengam8il .a4ual ke4atangan 9al:n% - Setiap satu pusat ti4ak 8:leh mele8ihi !=" 9al:n%.ika 8erle8ihan SUP harus maklumkan kepa4a SPP se8elum 15 0anuari% - SUP harus men.aga 4engan 8aik 1uku Peraturan 4an Pan4uan Peperiksaan% - Perm:h:nan semakan keputusan a4alah 4ilakukan melalui 8:ring +P6Am #% - Salinan keputusan per9u8aan 4an salinan markah ker.an kursus 8agi matapela.aran sains harus 4isimpan 4i ;ail% 47 Isu kertas :8.ekti;% - /unakan pen 8agi kes tertentu% Ms ___ / ___

1 Ma9 !"1#

Mel:rek ruang yang ti4ak 8erkaitan% >9a9at 4an ti4ak ha4ir7 - Skrip 9al:n ter9emar >air liuh, 4arah, muntah 4an lain-lain7% - Cal:n ti4ak menggunakan pensel !1% - +:rekkan 0:8 terlalu lemah% - SUP harus menekankan kepa4a 9al:n 8aha2a, mesin ti4ak akan semak .ika 0*1 re.e9t% e7 Pan4uan Ca4angan Pen9al:nan Petugas Peperiksaan% - Pen9al:nan -etua Penga2as Satu -etua Penga2as 8agi setiap pusat% Pen9al:nan -P harus ter4iri 4aripa4a Pen%-anan, -etua 1i4ang atau /uru -anan% SUP harus memastikan -P yang 4i9al:n ti4ak ,mempunyai anak yang men4u4uki peperiksaan 8erkaitan% - Pen9al:nan Penga2as Nis8ah 1:15 1ilangan penga2as a4alah ti4ak termasuk -P% Pen9al:nan penga2as tam8ahan a4alah tertakluk kepa4a sekt:r s2asta, persen4irian, h:spital, tahanan 4an ke9emasan% - -riteria Penga2as /uru Terlatih 1er8ilang -aum -e8:lehan -has - Penarikan (iri Tugas 2a.i8 S-T SU+IT Pertim8angan Pengarah (ilarang mengupah pihak ketiga - Ti4ak 8:leh men9al:nkan guru-guru sementara, 8ersara, 8erkursus, pemeriksa kertas, 4i.angka 8ersalin, menger.akan ha.i 4an umrah pa4a 8ulan peperiksaan% ;7 Pen4a;taran 9al:n UPSR - Masukkan maklumat pen4a;taran 9al:n% - Tentukan pusat - 0ana angka giliran - 1uat pengesahan - Cetak kenyataan semakan - Serah kepa4a guru kelas6 9al:n - Terima 4an 8uat pem8etulan .ika a4a - Cetak semula kenyataan semakan 9al:n yang 8etul%

Ms ___ / ___

g7 Tarikh Penting% - Se8elum 15 Mei harus 8uat pem8etulan% - 1-15 *g:s kemasukan markah ker.a kursus 4alam sIstem% - -emasukan Markah Per9u8aan UPSR% - Minggu keempat *g:s? Penerimaan 0a4ual, 1ahan6 Alat Tulis Peperiksaan% - UPSR pa4a 1"-1! Septem8er 4an 1=%11%!"1# keputusan -eluar%

-eseluruhnya SUP 4iminta men.alankan tugas 4an tanggung.a2a8 4engan se8aik-8aiknya% Taklimat 4itangguhkan pa4a pukul 1%"" tengahari selepas makanan tengahhari%

Tarikh : !"%#%!"1#

Nama 4an Tan4atangan Pelap:r :

-*MAT)I A6P ARUMU/AM

Ulasan 6 Catatan /uru 1esar

Ms ___ / ___