Anda di halaman 1dari 4

PELAN OPERASI BAHASA TAMIL TAHUN 6

BIL 1. !.

TINDAKAN

TANGGUNGJAWAB/ TEMPOH/MASA SUMBER PELAKSANA (KOS & MANUSIA) Memberi pendedahan Guru matapelajaran Sepanjang tahun tentang membina ayat Pertandingan menulis Guru matapelajaran Semester kedua karangan #eknik-teknik menja$ab soalan pemahaman Mengulangkaji topik yang lepas 'kti(iti mengha)al tirukural Guru matapelajaran Sepanjang tahun -

OUTPUT Kebolehan murid bertambah Peningkatan kebolehan menulis karangan Peningkatan kebolehan komunikasi #ulisan murid bertambah kemas Peningkatan kebolehan memba*a

PETUNJUK PRESTASI % kelulusan UPSR % kelulusan UPSR % kelulusan UPSR % kelulusan UPSR % kelulusan UPSR

PELAN KONTIGENSI atih tubi mengikut topik atihan mengikut tahap murid. atihan mengikut kebolehan murid. atihan yang berterusan. atihan mengikut kebolehan murid.

".

%.

Guru matapelajaran

Sepanjang tahun

&.

Guru matapelajaran

Sepanjang tahun

+.

,imbingan rakan sebaya

Guru matapelajaran

Sepanjang tahun

Peningkatan dalam si)at tanding yang sihat. Peningkatan kemahiran dalam penulisan. Peningkatan kemahiran dalam penulisan Mahir dalam akti(iti pemahaman

% kelulusan UPSR

atihan yang berterusan.

-.

atihan ejaan

Guru matapelajaran

Sepanjang tahun

% kelulusan UPSR % kelulusan UPSR % kelulusan UPSR

atihtubi

..

Membina ayat berpandukan gambar atih tubi petikan pemahaman

Guru matapelajaran

Sepanjang tahun

atih tubi

/.

Guru matapelajaran

Sepanjang tahun

atih tubi

PELAN STRATEGIK
#empoh Pelaksanaan Kelas 'spek2 matapelajaran 3bjekti) 0 #ahun !11% 0+ 0 ,ahasa #amil 0 Peningkatan peratusan kelulusan UPSR pada tahun !11%

Projek Program peningkatan pen*apaian ,ahasa #amil #ahun + melalui Panitia 4Pemahaman dan Penulisan5

Ku !u"#$ %#%#r#$

Te !o&

Pe"#k%#$#

To' ()**

OTI * ()*(

OTI ( ()*+

OTI + ()*,

ETR ()*,

Murid #ahun +

" #ahun

G,6 PK16 Guru ,ahasa #amil

.1% -1%

.&% -&%

/1% .1%

/&% ..%

111% /"%

PELAN TAKTIKAL
#empoh Pelaksanaan Kelas 'spek2 matapelajaran 3bjekti) 0 #ahun !11% 0+ 0 ,ahasa #amil 0 Peningkatan peratusan kelulusan ,ahasa #amil dalam UPSR !11%

Projek Program peningkatan pen*apaian ,ahasa #amil #ahun + melalui Panitia 4Pemahaman dan Penulisan5

Ku !u"#$ %#%#r#$

Te !o&

Pe"#k%#$#

To'

OTI *

OTI (

OTI +

ETR

Murid #ahun +

11 ,ulan

Guru #ahun

.1% -1%

.!% -!%

.+% -.%

/"% .&%

111% /"%